Skip to main content

Full text of "Alexander Tralliani... libri duodecim graece et latini..."

See other formats


This is a digitai copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legai copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we bave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ r 
(/ ALEXANDRI 

TRALLIANI ME-1- 
• Ti^duodecim, 

M V LT O Oy 4 M AN- 

£caau6tiores& incegriores: . 

lOJN^E G VINTE R IO 
Andernaco interprete > ^ emsnd^ore^ 

Acceiììtctiam rerum & v€rb^*um toto opere f^'^ht-- ^ •v J Apud Antonium Virccndai 


AD I L L V S T R I S. 
SIMVM PRINCI- 

PEM GVfLIEL- 

mum HeiTorum Land- 

grauiam^Comitcm in 

CatzenelbogeOj 

Sigenheim, 

Dizij & 

Nidxi I-^AKKXS GVlKTEXIt 
dcrnaci Medtcs Pré^atk^ AJi'^ 
j V M in veccri confiictu- 
dine & more pofitum 

Gt>PRINCEPS evi- 
ti E L M E lUuftrifsimc, 
ve homines eruditi iabonim filo- 
rum parronos & defenfores cofì- 
tra malcuolosqu^ranc atquccom 
a % patene ^ 2PIST OLA. 

parent , cogitaui tibi aKquod prò* 
fcCsionìs mea: Sc do<arinx opus 
nuper elucobratum > iub tuo no- 
mine 8c authoriratc in publicum 
cmictereivi: &c tutius fxt à vitihriga- 
toribus 3 & plus gracile apud litera- 
tos acquirar. Sunt aurem duo- 
decita Alexandri Trailiani librù 
qnos antea quidcm Pcrrus Ca- 
ftellanus ex regia Galiorum bi- 
bliorheca Graecosinlucem eden- 
dos curauir^nos autem poftcam 
Latinam oradonem conuercimus: 
&qux in illis adhucpràsteraccu- 
ratas alioruru aanotationcs dc- 
fìderabantur j ex antiquis codi- 
cibus fimima tiimfide ^ tum diii- 
gentia reftiruimus. Acque vtinam 
'nobis in eo labore per omnia (a** 
* tiffacere pomiflTemus , quem comr 
munis podus vtiHtaris ftudiofb'- 
rum> quàm priuacasgloriaeacku- 
àk gratia ialcepimus.Mcrctur cer- ^ 

téop K VNC VPAYORIA. f 

tè optimus ille me diciate author, 
vt priftino fuo nitori & digniratJ 
aliquando refticuatuncuius in.do- 
cendo iudiciamj fidem 5 diHgen- 
nam> arrificium & ordinem iàris 
admirari nequco: cùm ali] qui cura 
astate prasceflerunt 5 vtl etiamie- 
cuci fune > pace illorum dixetim, 
medicina potius in aceruum <juca 
dam infignem accumulaflc > quàm 
accurate tradidiflè vide an tur. Seri- 
buGC nonnulli Alexandrum hunc 
patrum memoria latrofophiftam: 
alij inirio quidem fbphiftam , po- 
ftea vero latroDj hoc eftmedicum^ 
cjrcellentiae- ratione appeUatum 
fuifle. (ed qifibus idfaciantamho- 
ribus , non%Jlendunt : nec ego 
magnoperc cum illis cocendcdaiii 
effe puto. Hoc certe mihi vido^ 
tur cognomentum hoc latri jAle-^ 
xandro> et fi longè omnibus fiias 
;i?tatis mcdicis ingenio atquecra- 
a j ditio / £ PISTOIA 

ilirionc cxcelluerit , intcrnotìo- 
nis porius gratia fuifle inditum: 
quòa multi rune Alcxandri ap- 
pellarcmur , pr^fertim cùm pò- 
fteriorcs tam Grasci^quàm Arabcs, 
cum Alcxandnim duntaxat cun- 
cuparint. Quod fiactatem 5 quaillc 
floruerit > inquiramus > Oribafio 
quidem , Actioquc p oftcriorcm 
fiuflè conftàt 5 vt quorum nomi- 
narim aiiquorics mcmincric. Pau- 
lo autem Aegineta priorcm ex- 
tiriflè , inde cognoicitur : quòd 
hic illius, vt idonei fcriptoris > me- 
dicamcntorùmque ipfius mcntio- 
uem faciat. Atque ita Alexander 
veJuti mcdius intcr illos > nempe 
non multo poft luliani Imperato- 
ri$ tempora , vixiflè redtè dicetur, 
Fficinquam auihor claiifsimuSj vt 
in arte medica cognofcenda , fa-^ 
dendaquc excellencior ficret , & 
confummatus^ no dm in patria Aia 

Traile, KV/NC\rPATOK lA. 7 

Tralle^ciuitate Ly dise, alias celebri, 
atqaeerudicifsimishomiDibus > li- 
beraliGimisque ftudiis affiucnii 
pcrmancndum:iè<i omnies ciind^e 
Grxcie partes Iraliam > Galìiam, 
Hirpaniam peragrandas fibi effe 
cenfm::vBde eriam diu erfarum gè n 
tiam vocihtis fepc viitur^quas ^lon 
^iguamcius in arce pafsim diji- 
gendam rcftaamr, Poft longas au- 
tem pcrcgrinarioncs > ad ictiben-. 
dìftudmm fc coatuk , & cxpe- 
rimentaquac longo vfu acque pc- 
rklitatione ex morbis coll<?gc-' 
rac 5 in duodecim commcotarios 
hofce rcdigcnda pucauir, quibus 
omnium propè motbocum cu- 
ratìojacm tatn accurate perfequi- 
tux, nìhil vt amplius ineis requi- 
rerc pofsis* Nam vtvcteres medi- 
ci Grxci omncs » & ieccntìorcs> 
mulcadccurandis morbis {cripfc- 
fintincmo mmen,paec iftorum di* 
v^.-. . a 4 xenm, xcrim 5 Thcrapeuiiccn accutatius 
ilio 5 mclioriqac artificio > &apxo 
magisordine docuit> eàmquema^ 
iore vfu atque experkntia com- 
probauir. Galenus quidem de om- 
nibus Medicio^ parribias copip- 
filsimè traiìteiitited quodipic in 
aliis reprehcBdir ^pleraquc confo- 
fius 5 indifl3n(9dufijiie> ncc vuo ia 
opere de vBiucrfis aficftibm>vt res 
exigebac>commeritatii$ eft*^ribaì» 
fius medicinam qiiidcm in com^ 
pendium recìigcre luiianiimpcxa- 
toris iufllx conatus, totum fere Ga- 
Icnum in fcptuaginca duos libros 
coegit:vndc etiam fimia Galeni ap 
peliatus cft. Verùm cùm hoc opus 
grandius ccmeret, quàmvtà*mul- 
tis comparali poffic y idem ruriìis 
in odo ad Euftachium filium Iibros 
tanta brcuitate rcdegit, vrplerof^ 
que morbos in cis non arringar, 
ncque caufàs aut figna ob/enietoxc 
\ dicam NVNCVPATORIA. J 

^ìcom , q^iòd integram fepc cura^ 
tioncm omitar. Paulus dcinde A^^ 
gincta fuum de Medicina ^ voia*- 
iBcn fcribendam fofcepit > vt ex o- 
mnibusipfè quafi faccret tcmpe^ 
ramcntum ^ ncque prolixum ^ ne- 
^ue nimis fuccinctumifed in hoc 
quoqtib eft y quod eruditi requie 
rant»i£tius poftremò>eandcm pe- 
nèicribendi tationem, quam coac- 
uus ipfius Oribarmssobdnef.muita 
quoque ex aliis mutuatus cft^ fuis- 
que inferuit Iiberius , nuDa adeo 
diftinétìone^aut ratione &pius ad- 
ieda* Verùm haec ego non dico> vt 
veteresillos medicos(quorum vd- 
nam merear effe difcipulus ) fiigil- 
lem ^aut reprehendam rfcdquòd 
Alexander hicTrallianus oniMa di 
ligentifiiiiiè perfcrutams fit, mor- 
borum caufas,indicia, differcntias 
& internodoncs: iccm quòd alia 
acque alia mcdicamentaj variafquc 
a s corum U EPISTOLA 

Cora m parandorum rationcs>& et 
hibepdi tempora &C modos pras- 
foribat ^necnon vidum vnicuiquc 
vitto congrpcDccm curiofiffimi 
indicct/ Q^àm vtilis hic author 
icholis foturus fit » pptimè intelli- 
gencqui rum alibi^tam in Marpur- 
gi Academia celebri !medicinam 
profitenmr.lnter quQS dpdiffimus 
ilIeDryapder>vetasme«5 amieus 
& femiliarìs 3. fumtnum metitò Iot 
cum obcinen Quicqiiid igirur in 
hoc authore Gracco, non iblum in 
plus mille antca locis dcpraiiato> 
ièdetiam infìgnicer murilo, vc^l^- 
mcndando, vcl inftaurando ijtn- 
pendimus , tuo nomini ^clariffim^ 
Princeps> imo totum Alexandrum 
Gra^colarinura nuncupamps. Pri- 
mùm qpidem , quòd iìngularcm 
tnam in me benenolcnciam ac prò 
penfionc^n iampridem animaducr 
lotinucai ctiam cbajcifliim qu^e;^ quc, imo vitam ipfam commìrtcrc 
con dubitem. Deinde , quòd bo-* 
nas litcras , earumquc ftudiofas 
fiimmo amore & ftudio proièqua* 
ris, atque apudilhiftriflìmum Prin-* 
cipcm Philippum patrcm mum 
promoueas5Ìuues,& tuearis. Qua 
quidem voluntatc nihil vcl animi 
tui vis prudentiuSjvel fortuna prx* 
ftanrius habere poteft^Ac vere pria 
ceps nobiiiratis ccnferi dcber ^cui 
praeclarum alioqui genus > excel* 
lénfque natura ^ & virx ratio do- 
finrina illuftratur : proximus» qui 
rametfihac deftitutus eft > tamea 
cos qui prsedid fiint , amatvQuem 
admodum enim ftirpcs ferx &c a- 
grcftes, cultura & curationc mite- 
fcùr, & in aliam quafi naturam de- 
generant:ita hominmn animi fepc 
rudcs^barbari & fcroces, litcris, & 
honefta cducarione humani > mi- 
ICS & benigni erga omncs red* 

dua dantun Hocnimiminciytus Prin- 
ccps ac Henos pater, tuus intelicr 
xit^quinon modo geoerofifiimos 
liberos iuos iitcrìs & dottrina eru- 
diri»fèd edam totifu^e regioni la- 
dos dodifsimorum hominumre-- 
fcttos 5 paftim apcriri volaic : vbi 
tam nobiliuixi^tum duium, extet^ 
narumque nationum iuuentus in- 
geni] culcum aceruditionen^ prsc- 
claram capeflèret. Quo nomina 
vniuerfe Cartoiunì géci gratiilor^ 
gaudeo Utcns^qnx in pofterum 
criam patronumte» &tucorem ha 
hitat^ fint. Incerca hos laborcs no 
ihros in communem ftudioforuni 
Mcdidnaeyfnm> opnmePrinceps> 
iìifceptos^ ne contcmne : dum ali- 
quando maioreSjdignior esqpe tua 
amplimdinc comparauero. 

CAN e A N D I DO 

LECTORL 

ENhabffSyCandide Le6lory^lt ^ 
xundrum TraUiamm, Medl^ 
cum^Latmt^m^cxyariomm codicum 
coUmonefummafid^O^ diligentU 
aucliorem qmma^tea^ &". casiigiU 
tiorem* Nam cùm prìmìùm m Lati^ 
nam oratìonem iUum conuertercm, 
multa m Gricco exemplm loca tum 
'vittata:,tiim mutila deprehendi: qux 
antea nemo^qHodfcjamiOnmaduer^ 
terat. qmnquam lacobus Goupylm 
regim Medicm^c prpjejfor Lntetky 
e^egtam in eo operamprtma Gr.tci 
codìcis edhìone prxiìitmt* Quodin 
€4 reliquum adhuc erat deprauatum^ 
omiffum^ alkmque hcopofitUy nos 
mcliomm exemplarium adiumento 
refarcirs 0* teponcrQ puduimm. 

Huim Hutm dutem te airmnìtum -^olojn 

^lexandro recognofcmdo religiofìj^ 

me me effe yerfatum : nihil temere 

immiitajiej nihil nifi ex meUorum co 

dicuMy 0" diorum authorumfifbfi^ 

diàyel adieciffe^i^elfiislulijjé: De m 

Jìr4Mtem emendatione non aliudpol 

licemur qmm conferendo le^edóque 

poter it cogmfcu Bifficilìs ìabor e fi 

cortigere: Uus exigua* Qu4re £qui 

bonique conjule ,fi non onm^ 

-vt yolui , prjdlarc 

potuerim» 

Vale. ALEXANDRI 

TRALLIANl LIBER 

P R I M V S, 
IOAKKB GVINTERZ^ 

Andernaco mterprete. 

De alopecia. Caput f* 

lopecia ^hìunt e/1 > quù e doluti 
) Pa^nttbus , caput Ttudaiur acght'* 
\ hrefc'it.mm atétem ex ^na^fid^étm 

^ ; ria ^ muhtfltctcaufatrahét ari 

gtnem. Qutppe tum exptmtsi cakfitB^» aem 
Jfkifam^HolfÉatemconuerfa^ imn ex htk^ 
httmore melanchoitco nafcèfur^ Efftctenitp'*' 
tur éiffffBus eaufi confideraris ^intermja^ 
atqutitu tìmdsmcurattù l^Jim taHsr$aÌ-- 
mofterf^ deket^ 

Notx. 

Cati/k^it^'effiàens expllorum colute mt» 
nopÌ£iér:EtemmJiaHÌ,èiisoftm humomm 9/- 
tkfimtemfiperaremdkant : mgr$,bmmrem 

meiam $i^ ALEX AND. TRAllIAN'I 

nere Uc^\ ^uo recremmto J^r*mts ^ìtmm,. 
$neapitgfr(menent* 

^ ::■. ■■ Osmio*, , 

Cfirare f^'ttur hoc modo conuemt : TJwn^^ 
rem^iùoJumyJujiHtdemcùfioJtuijHperety eX' 
furgatOi kontéfrtHS ^ìBhs raiione 9/Sy. Sm 
exfguus extiterftt medtcamsnisf^H^/kintiim 
mcment;, à-JT^^Mr^acliir/^is GtmÌ afpelUnty ^ 
fiLtfrajìSA ^ujtpartsifUf indncw^tm >fiffi^ 
Cfeni,Jit in ^HÌhusS;iÙHm inueteramt ^ W- 

temmn fmdtù ante offeBua *pfe ebttgsrit^im^ 
hecit^onbus fìmul ^ fìmf^tortht^ curatm^ > 
mm tenmhU, Qmmam tgltur remedtcrum 
aliafimpiìàa , atm p^nt cQmpopm.frimum J 
pmpì$ctQr$hfAs auj^tcemur : ex t^tùbns ù atù 
^tres fpfomm noHsrk^ epam compo/tmjù^ert, 
medkamenmpùtefi^ 

Dc^mplicibus medi- 

jiìejonfum igitur ^Iium, ^ ex ^etersoleù 
$rMJtloco tUtn^tkT.prQhe alopscijs medetur: 
^% idjnhtnde m i/s expertm fkm » quimn . 
hp^» tep(fn hoc ^$tÌQ detmùfiiermt . Stmià 

ter ZIBER I, jy 

ter fkcii etiaarudfnU corHii^jtc radkes eius 
CQmhuIÌA; iteamy^d^U amar a Ut a i^ntex* 
fertA. FuUfitma cfuocf^ efl ha^uU regi a radiX 
(£ ahratoni, adhjtcfimHa CMprarnm^earutf^ 
^ngues cremati , ^ ex aceto in ùtHorèm de - 
triti. lam thurU Ucryma etiam accurate /f Ita 
ribus diehdi Utùgam knefactt. Adhuc effi* 
caditi tdfraJiidit>fiadjQkmpÌMfcHÌis dtebus 
JÌHdÌBfeldaiigat2zfuerit,VelherLam <^erbena* 
e am probe detrimm ex aceto ilimito : ^hipar^ 
tem^ciu induces, nitro pritis bene infifcaueris 
^ Unteolo abBerferis : commodiué enim itit 
eperabitHr, Jnfuper thurls lachrjma, ^ mu^ 
riumftercHipariportsone aceto UuigatapilU 
cito producend^ fàcitmt. PrxBat autemlo^ 
cumprius irritare , cui remedia inducentur, 
raphani radtcibm> ^cepis franfiierjtminci^ 
J^s:ate^ ita remedio ^ti. 

Aliud. 
ìtem er in acci terreBrìs cinù pice U^tdda 
excepttaàUitfcs^ptks redditi acjìatim alopt 
a^^hiomedetur. 

Aliad, 
Vari mcdofacit etiam ranaramcin^^pice 
Hjtddd exceptusi^ iU$tU4^ 
Aliud 
Pyrethrum Uuigatum 9ìtà citm fitte ^itm* 
iim ittinito j cmtimtè idfaciem etiam contrai 

b dìtétm Ji AiBXAND. T&AtlIAKX 

4ìutHrms affecim* 

Stereasfiimmm ex aceto ùhltnitoy prjtfians 
efiremedtum, ^ naturali 9i httèc 9ittfi 9aU , 
de aduerfatHr^ 

De medicamcntis com- 
poiitis. 

AeriS 9^/ drachmA duA :pdphmis 9iui 
drachJu^:haBHU regU drachmx dtM,L4MÌ^ 
gaisz ex ouQTHm ÌHtSQ, locofnm tnfitCéUo Mm 
nantHf^ 

Nuces àuelUnas mtegre comhiBa^ ex cko 

Usuraio farti j^friuf rafailUmto* 

Mud. 

Ad4pU ^rfni ^ncU dna : adarca ^mcia 
ires: mujcerd^ ^ì2cia ^. ftcis ù^aida ^fXia 
. tresMs't ey licenza W7/ dra:hr/iA dtta. Hoc ex 
Cfft^liocofrsui rafijrtHngtto^ 

Mmd. 
Aceti acr ti ^ncia:aiùerum,oktr6/acei,Jm'- 1 IB£X !• 13 

pdorum %ncta Va, *tem ^gram faansctik U-^ 

Ranarum ^cÌa ^^mujcerdji cùtì'kÙ armi^ 
dmùcsneris,pici6b^itìds^forrsfimtìm,fìngi^ 
lorum ^cta.Ceérittù oleo excefm illìmmtur. 

DE C A P IL L I S F L VEN- 
ri bus. CapSt ii- 

CAp^ilù muli ss de cauJtsfimtKt^ etenim ex 

Tterare fùtefl : item ex meatsbm denjutté ^ 
rarefitB^ , ^ exprauorum recreTnentoruTn 
pugatione mterdsém accidit. Qu&nìsgm tgìtur 
confi, qHA deflatiia capUortém > effàunt > non 
JìmpLcesJèddmerfy e^iiiunUsfQrtet 9mcs£Ì^ 
^m ohfìÌere.'at^ ita CQnnemeMt curMkntm 
adhfkre. Si emm ex mjtgTmfuùtate capiiiù^ 
rum defjtuia^càddnt , ^ ^uod recremensa. 
ilks nutrsenòa coìifitwantur: tursi jreci$tsùtcg 
4tg€r Uuars ^khet, aho^ nuirtrs humìdo, hons^ 
^^(ìicct, (^ ^a'tprùpts'm coìfm djeBrtlut pù/1 
Jìsr/iihd a^te hjùeutJ2Jfam Hut acre, Vinurm 
et non hheraluer permutare ^fr^tfèrùm me-' 
rum, »^^ muit^m ^enercm cocèdere cportet, 
( BdntHm aatem hunc m modnm .^dh$ge»^ 
dumejr>j 

Debalaeoadidcm, 
BdnCAm efi^icmperjtium tptodncn^AÌde 
è 2 iiiltdiim :t9 ALEXAK0. TRAI ti ANI 
€aBdfim> ^€Ì^re>^eifitó haheat. Me ff ioni 
atttem Agriaciuésm temperate ^c^Udam ^ ^»- 
gant^ cafHt muhù hydreUo: non auiemfifom 
neyéo^ nkfogaputdbfierg^nt.Qmppfidétgen 
dnmnon e0 ^ficaptUornm defiumHm shine^ 
dism CHenertt^Sin aatem esc meatuM rarità^ 
ie ^ hwTìoru dsgepione, ^^ekt$ extra cute 
eloBenithu^, qn^L if^s nuirtunt^reeremetis ac~ 
ctdat^nonaLtenumefi funesti remed^s^ qux 
fejrfgerat»^afirmgut likeral$$£s> Jtmtifa^ ^/ 
Bh.^ìù nthilacre tnfi cpni'tneat , dilamndts 
dpertendis^ meati^us efficaxicuififmoS/ttnt 
eruca, ynajinrcmm ^porrum^cepa ^ aUsHm, 
Hj^emm omnia defiamo ex detifatis infar^ 
BÌ4<^meatibt^ortoJtmt idonea^ LaBucaoM 
iem,médiM,o^a,famsJiligÌ7teH^, 'tntemferom^ 
tzim outjr/gidama^uamtmBMf^feponesaCtà^ 
cwneresiptjces dma carne prA£(tt:JmlU cara 
nonfmguis, ^ maxime hukda^fedes IfuénH» 
tfiaa , peBines ^ hmcina, ijs ^nibug ùb cutis 
rarìtatempiltis defluii, conueniunt. Vino hi ^ 
^potijiimwn ^eteri,akflineant:balneum 9a 
rò ingre^$,a^uafl'igida caput perfimdant: ae 
rurjks infitgidAfiUumde(cendentes>exfl»en 
tecanaU atfuamjrigidamcopiofi capite reci-^ 
pia»t>roJàceo^ipfitm ata omphacino^aut me^ 
kno^aut mjrteopermtgant, Hac entm ^ìBus 
rat ione degenitlfUé^ipfis non modo deflunium 
najcem in^éetHrfidetiarn al^c^tlii ena^ 

Jcentuf : ' IIB ERI» ^i 

Jceniiir^ Vorrò pc^ meatuam denjtmiemplo^ 
run^generdtioprohiùeaturt ttmc ^s potius ^ti 
conHSfiif^qus nerefiuerepoffnnU F£ modera^ 
te calefùcere ; at^ itmc ettam magìs , ^uum 
tempusfitertt hj^srrmm , ^ Agtr mfitgidts 
locis deg2Tst:^el€tiamfì temfer amento fii^$ 
dtorefìt^F^ magispitHitojQpr^dittSó.At ^tua 
Tdtrf^tenUii 'OiateriAm ijmdem emcant^non 
pmint amtemtffam wh^erCt ^p'tios nutria 
re acrgenerarti msfcere biscoTìt^nit tum qpm 
€HÌim rohorare itum quz denfire pasdaUm 
fttejft, 9t Mxùf m remedw facukas ejfe de^^ 
pr£hendaiur : nempe ottraBnx fimul ^ JtU 
tnxretentrtx^:^xpr£jentt quìdem caJiSizt» 
tetattr^Bormìexjì'tgiditnte ^ero^ retentori^ 
MtAÌi2 itgìtur jutit msdu^Tn^nta , ì^ua ^tres 
ex ^ar^'jnaturkcmfi^t^ hubeant : ex ^«e- 
rum ttumero ^%ijìii L^num , okwn lenti* 
Jcmnm > omph^cinum , ^ mjrteun:* Sant 
tùam complura ad rarefitàendam afta^ 9t 
ranarum emù. cepa, alcp^mm^ thapjìa^ eu* 
phorlium \fnap'fl ^ ^ua fénteius generis: 
atdhtis ùmni!?;€4 ^tf poi tris ^fì^alinùorum 
qmdem ^imremtttod . imbeàliiorum autem 
$ntenda$,Atfi exrecremenUrum capttìspwr 
gaùone captUorMm defluuium accìderst , mk4 
frorfi» air$0p tentssndH efi, quemadmodu in 
hfsjm ex morbo Jè rtcoUsgHut^ Sufficit entm 
é j Jòlwn 22 AtBXAND.TRAtlIANT 
filumfi bonm JkyfgaU demceps generetm^ 
^ 4tger in natmàkm fiatwn txmi^U r<^ 

Mcdfcamentum ex 
ladano. 

Laianum ntyrUo dea ^inò mdcer4m 
tum^m metUs hjt^M cra^sffem, capsÙ4f^ 
te halnmm,^ pùfi tìUid,$imngftQ, Satsu^a'*^ 
temefi ei'tAtn f^ir̀$tm, ^uod nommllt ad^ 
kétntlmm ^eoftudìmidio iodati f pendere jtd^ 
tire : ^ myrieooko fxceptum illtmre, Qmd 
fìhyemsfumt , ^ £ger caput temperaments 
fitpdttm haheat^ ettampimlum calefacitntm 
^ rarefactenùa remedta aditmgito : ^t nar~ 
dinunt modicum , ^ cypr'tnstm , ^el *dtud ts-* 
nue, ^ odsratmn medtCétmentumi 

Mfud. 

. jinemm*fi(^emtritume%ok(iìtÌimt9. 

A^ud* 

VerhenaeamrtBam cum tadtcihtti fiecé^' 

mm tritdmque tsnuipmù cribro incermm 

deinde m'txmmlde^» ^ firdmm era^tuda 

JLa , dreo9afi repmito: ^cumùfm erkt, ex Qrouono capiu 

li nìgrcfcànt* 
Caput I I L 

^lh4,àìumml$ pares modos in ^rma fue* 
rì^enertmnBn experìi, dìem^nuTh macera- 
to : ààndeptUi deterjts ilhntio : ^ c^put lìn* 
teo adtrsdiifàn libate. Vfu ccmfertum eft^ 

. Aliud. 
Nucum^irìdtum tortici ^nt/as fres: tu* 
xà fiuRus ^mcsoi Jex : ^im m^t fe&mrm 
irts i- dd tert'téts decoamto, oc ^ki sd sfucd rtf- 
Ijqtmm efl.exprejferlsj, cum q̣$ wyrte*fixtsi'-^ 
tfofidfgko^Ffìtor qmt$d4i^ 

fhémhtHm tònìjc'no : ^ ra/nr^pUmBs ^jtc/o^ 
daafm eodses qutndec'sm macerars fintta : 
demdc oleum prtm$ menù fuperfìùuUio -: ^ 
fu^fgemi'$llsmtù,prdàpuì m ^srìs<m 
Aliud. 
CaUoé CùBoi trtta/^ue Cétp'tIUs noBe ^ 
àie o^dttcito :àkBó afaemjurgens, aquafi* 
^id^ahlmU* 

Vt capilli ru£ tinganturjd: flju 
ucfcaot. 
Myrrhétfartem 9»am :JkÌis fi&rUp^sriem ^4- AtSXAND. THAtlIANl 

^n4fm ydiìigenter UuegaiOy^'réSgiU ad 
fordìum craj^ttudinem :. oc caput , 9^/ exier* 
Jèrìs, medicamento t!itnito,'JmhiqH€ noBem 

^a&em, ^ de'tnde Mtùto . 

Akid. 
Lufmùs cmdùs ex aqua mungiti :ìtem 
itànci anguU/t folta herhA Lmarìx, qua ffr^h^cif 
Oracu dkitHT »/hcco macerata, at^neeo tb^ 
hta^tit^r. 

VccapxIHflauifiaotv 
Argenti fpwna ^nàoéquatu^sterra Cre" 
fica 9nc/a^ quatuor -• eakù 9tféa , ^ncia$ 4.^ 
aqua, quantum ad firdtnm cra^htem fa* 
etendamjatts efi» inungito , a^ponìtoque Éeta 
fiUaaddtes tres aaS qHotmr : deìnde med$^ 
eamentz ahltùto* 

Ve capilii nigri flàucfcaot. 
Tloces ^tm, m halne's firdes mitttto >^ìn 
Jjfi^itHdinem cerati redaSia >fièfomnum //- 
ùmto.^ manècafifUtfitHe/cttnt^ 

Tiafltira, qua capilli fianc colore 
aurei» 

Aluminis drathma fex :Jandaracà dra^ 
eh mapx : croci drachma dua : thafjtqua tin- 
Bores ^tuntur , Romani herham rubeam af" 
teUamt.dracbmadua: iìxmjfikario^fmfex* 

tur^ 1 IB E R I. 4/ 

iarij^^atuof^ laxmtam cum thapfo incùqm^ 
t& ij^ae addtmtdias , dssnde arida ad^it4>: 
^pofi^Hom ^fi^fiéerU^Mu'iiodqttadec^'i 
fcenugrAct^^ hordeicumtmque^ 

Quomodo capitli albi Sane. 
Verhajc't dhì florem coml>Hrtto » ac ex ace^ 
to maceratum mjafamm mtfceto » eo^ue p* 
hsabBergtt^y 

Alitéd. 
VeryAjcsJemtnis alumtnis rQtundi^ ra^ha^^ 
nt CQrtìa^Jfìngtilas ^ncias eonttmdtto > mtfy» 
CQ^ueghitmu murml > cju^ tatàrocùOe a Gtd,^ 
€Ù dmtur.drachmas quatuor : ac ^thor^ 

D E PORR! CINE. 
Caput II II. 

PI Orrìgo e fi , 9/ compendtofi dicam, 91/ te- 
nuta ^ fitrfiiracea corpujcuia ex CÀpttis 

Jtiperficie , aut etfom exreliquù corpore citm 
exHkerationem plwr'twum refolauntur : ^de 
eùam GrJLcis p'ttyrUfis appeUam efi. Nafct^ 
tur hoc ^ìtmm inde, tiuodpr^uds i^uid^m ha 
mcrpituiufal/k, aut Mojk , ^ mehmchoìi^ 
ù fangHtnk Jur/nm ad caput eueBm fuertU 
Si fgftw tsslia in totoftòfiBant carpale, ippus 
émtea ratio cura^ue héàsnda efi: dande fic 
adea4fi44^pi^t}hf4$ admouentnar remedta^ih* 

.Jcenàendtém, Si Wri ntdium m ^nimr^csr^ ^6 AtSXAKI>< TRAttlAKt 

fóre Tecrenmtium tmjpic'uuur ^ èùam fiÌ4 
ètshmenta fimi , meScamentmtm ohxììm» 

èetJtmf/ceto, ^ ìMmm , ^ fintto dim /«<*- 
rHerint:de$nde ^h ^fuerùy thuris lacrymam 
tritam ex ^tno ^ oUo tnungito, acjmko ^tto^ 
'mfii**e de/se ce tur» aut herèam pedktìi^mm» 
^lUAfiafh'sfagr'tadicttur.exoUe^ermfiito^ 

^dhumìSores at^em forrì^snes nmriét% 
aut kffmrum diiuio.id^litito.Mft emm hoc me* 
dkamentwnexfirìmentis^ yùc&mfroès^ 

Ad pcdicoIosS: Icn<!c^. 

KttriJamLtracA» herhétpedscularh.Jmpt^ 
iomm ^cMitx cko mjrteo iméngitur* 
Mud. 

HerLt fedkfdariét ^ncÌA duA»Jkndaat4Céi 
^ncM,ex oleo ^^^itto tr$m , ioti torfùri pftm» 
^ent$w. Adtdemfitcìt etusm terra Sétmtay 
^juit Gr«ts if^if é^itttr » ^ mtmm ex AD PS YD H A CIA ET 
cacacthcmatà > qua; in capite 

o o 

Caput V. 

PvSjàrapia, éxf£na capttis tuùercuU fla^, 
pu^ulìsfimtlìa , i^uétfimmam eutem eX" 
cedunt. Mxanthematzi ^erh» (ùpcrfiàarU cu* 
tis exulcerdifcms^fantjkèruùfciénds. ^ aff^e 
m, Ftmmqsie ^tùkm frAjtdìjs ìnfiÀ fojttà 

CuratiO. 

Argmù ^m4L^ ceriéfk,pftguUrHm ^àd 
ouniuor :aUmitn^ ^ tféi^filiorum ^trsdmm, 
JìngukrHm ^hqÌa das* £x aceto jnyrteo^ui 
^leo mungente. Magu autem fr^m»t ad 
ea, quA hunùdìmiefcatcnt* 

AD VITI A C A P I T IS 
fcabioU ^ iàoiolk 

Caput VI. 

RVm (^ aii*mme deitstis ex melk 0/i- 
t<^ m capite prìus ra/ò. Si 9erù CMtù i 
capite recttd^Uf ^Afiks coHa ix tmUe «*- 

dMCìtO* 

AD 4Ì A t £ X A N D •- T RALIlANX 

^ P .y L e V S:C V LA 

capiti^ denfa ^à: mbi^ , papil- 

lis£milia> i quibus facies 

refoluuntur. 

Caput VII. 

f^-^ffte prÌMS rafotoc iiqHa. mtrù i^Ber»' 

AHuiadcapitis «itia» 

nut du&deam :filphmìs ^tm dracimni ùBo^ 
Cer^omyrteo ex€epw^<hUtor^ 
AisHd. 
Cretnmpitcriamy qu4i mehmUrm CrMÙ 
éscituriCum aceto tnungtitì, 

. DE JlCH ORE. 
- - Capìit Viri; 

ACh&r ^ittum efi-^ qmd in cafUìs exiima 
cute exigiéìs firammf^^ phortiur^ex 
atéìhtts humorfmfei^ quA GrAce schor di di tir ^ 
J$m$Ìis emanat j ideo etiam 'mahim iliud 
étchor Grdcis affeUstur : no^ns , manan^ 
ita ulcera, Efiautem id ^od definii , inte* 
tim hìlkjum, ani fituitofum ì interim etiam 
n^lamhoUcum, intermfien jigitiir friìicipa'* 
iem C0i/am oporiei^ non entm e^dem in omni" 
b»$ cméit^ixtiiii* Nam <ìtm rtcrementum X I B E R I. i0 

^uùdJHperat, i^ìBcfkmefi, tenue fuh^anùa 
txiBueiuQd emanai, ^ colore /ùppa/Udum, 
jSm Autem non tenne Juhflanùa, ^ colore fèp^ 
faUfdum ^fidcrajfum ^ ^ijcojkm extherh, 
td ^md redundat. ptimm efi^ ^ acìiorem ef. 
■Jìctt.QmdfimhilhorumfiterttMa 9erè ^mù 
hum^r efflmt,dura magìs , cutim exceàenita» 
(^ ftnBtùra appareant » 9t m ^utc^uam a^ 
€Ìseffltiai.^ aut^ìx exfguum, tnteiùgito me* 
iancholiCHm fnhejfe recrementum, ^mdachù* 
remparfat. Cst^rum etiam ohferuarf deknt 
Cdufk.^HAprAcejprunt temperamentum £gri 
At^.^guBus, Utentm amaroremfìnttunt» 
eiutbm catéfa efi htltofà :falfam autem ^ua^ 
tiùitem y ^tahns efipttutt^ifulfa, : acidam 9^-- 
Td.quthm htmior melancholtcusJam ex tztB» 
mternsJcerepQterts. Caùdtor emm tséi appo,-* 
return qmhm eJihthojHm :fi}gtdsor autem ^tn 
^mhua pitmtofum : mìmm autem fitgtdm^ in 
eimbm mebmcholécum, Itst Jknh mternojcet 
humores achorem par tenie s. 
Curarìo. 
Curare hos oportet fimtlher oc eos ^ui ala* 
pecU ^itio tenentur :Jt^uidem corpus ^rìtuer- 
jum humordua ccptojisfcateat, quodfkthcr't^ 
cum dìc'tiur, ^ ^ttiofis , ^uod cacochjmum» 
purgare td tot$imprius,eiufytée[ollscitHénem 
habere.poBea adforticuLtìresmedictnasper^ /* A 1 1 X A N D . T R A l t I A N X 
DE FA V O. 

Caput IX. 

SCiendumeflMiéimfituumJlmsleeJJlh achém 
ribtés ^ttSHmimagnkudtne izmtumdtffe* 
rcns, Ham fir amina meaiuumj ^»ide hstmor 
emanai >afmmfaitìs rejpondent :Spnde ettam 
CrdCfs Lu'^iép a/>iid ^ettres notmnatum efi\ 
In achorthus autem dtBii:,Kon ^tdenttir mea-* 
tuum firam'majex ^mh^s humor in eù ema" 
nat, Qojc t^JtHr adachoroé dfSìa/ùnt, ea quo 
^ae m f^uo reatztre conuemt. Qmniam ^crò 
mulm fant quA aduerfus achoras fvojìciunty 
diBtnguere conmmi > ^«^ horum fìnt ^alen^^ 
thra, Tnagtf^MS difii^hant :rHrfm^^Ha, refel» 
ìant^ <l*AA^erQmixtnm fdcuh^tem haUant^ 
X>icamHS tgttar^ qmb'^sin affsBthus t^tm fu* 
Uis^ medicamente adJs'demla Jìnt* Incipien^ 
tesjane achoras, ^h$ ioium corpìis praais ^«- 
morthi^iout coùiofìs l^herum fiscrtf ^ medica^ 
m€nm afìr'tBùria repuiforid^ae airar/t:^ua* 
lsafféntmyrm,pce&cùrt€x, ^ rulàj&lsa, iU$^ 
ta : ttemfUKt^gù okafìrs faccm iJkUckfilìa 
Jkre/^sée, (^ poiygonmfn. Dfffictùftm autem 
achorum mere mentis ùbJisiHnt ea ciujè fimtd 
rfpeiiuntifd qin^ltrjfimt^fìmul eùam coneo* 
^mmt: q^ Id ciu&d continetar»dt/cHÙ$mt,cwn 
mixmfiiCuhi^teJintprAdtta, ^uthus pofifr'sn" 
ctpiA^UzQnuen'tt, Hmujp^odi ^rofunt^myr^ 
tsum okum knùfanfim , nthorum autpsrtut* 

UCA EIBIR 1. ^i 

Ima fuetti ex oko, ùtdanum cum ^ku> iRsium^ 
tj^eras, ^ ient/£uJa, At fuperficìar^s ^ exi^m 
^is achorsbus > auxsUantur > ^4 medtocrem 
facultatem ohùneTtSy £5* mbtl quùdirrttei dtp- 
CHttendùindicant, Id ^rAflat tetra Cymoka»^ 
Crettca^ ^ Samìa :st€nifQmpholsX:,Jfod^tmg^ ._ 
Jj>Hm4i arresati tcadjnia* adiamtìmm cum rófa^ 
ceo^fienH^MÌ decùBumi maina cum 9s/jo ^ 
forma JìilfaBa^ oc nonnulla ^aùd/firTsls ^trt^ 
bus , ^t eùam achoras a craj^is admùdum ^ 
^ìfcofis hHmorfbua tnfarciìf4^ue ctitl.confu-- 
maciter p&Jòtnt euactiare. Talta fuTst >Jàlej^ 
chakitis yfex^tnt cremata ^Jìmdarachay calx 
^istaMem acetum quaisa acerrìmum prAÌlan 
ùJStmum adachoroi efi medkamentum^Optk 
Tne €t$am djjcuùt radtx lil^^CHCicYncrfó, ^{[^ 
nÌ4, ^ aj}^aragK 

Medicarne nta ad achoras 
dolorificos, 

Qmim multai fànìes excernhur > (£ dokr 
^ehemms affligst , cat^UJ?/}^ conuemt ^x 
lente Umgatzt > coBaque cum rueUù momen-^ 
io .autexpane cum cortandro. aut plantszgi^ 
ne.aut joLmo.aut firt^aut poljgQnto , aut per* 
dtc'tohsrba, Sareautem iust, cum acccjS»cne4 
remtttunt, partem affé ci am tondendam ej/e^ 
^ ab^ergend^mfitrmgr^td^CQciù^imi kt£^ 
Jimdmm^HC ex a^aa^ 

Medica ^2 AtEXA^CD• TRAttlANI 

. Mcdicamentum ad achoras , & to- 
tius corporiseruptioncs, 
quac exanthcmata 
dicufltur. 
Cerujk drachmA fix :• ardenti ffut»4 dt/u 
thm£ qaàtHGT :JklphHrls 9 mi drachm^fix: 
ter A drach,/sx : oki ro/àces , atit myrtei tptod 
fatisefl^ ^tceratum Uqmdtus efficta$. Sicché 
cerato mtjceto, ^ ca/mt S7mn^ft&. 
AUnd, 
Tlumèagmis.jHÌphHris ^mtparìaf&nder4, 
LéìMfgMis affundtto ropueam, uat rnyrieum:»^ 
^Ht kntiJciYmmi^Jque Mémfìrdiumfiat craj^ 
fities,^ fUmtto. 

Aliud efficacias , adacHoraj 

pccuiiarc- 

ArgenùjpHmA drachm€ ^tgmti: calcps 

9i«fee érach, qmndtàm : aceti hemtna : oki 

myrte$^nciAefuatuor^ Sicca ieres dsltgenter 

ex aceto : foBea fnferfimdes oleum » ^ ^te* 

DE DOLORE CAPITIS. 
Caput X. 

Dolor caph fi t^tdCr^cU Lt^fis:k»%yU di" 
atw , accidens efl mfdtis ex catifts 
tffkm efficientthug proHeniens. Etenimfepe 
^ k quaUt^te fola , ^ acopia.interdftm ai 
^trij^uejìmfdcsntingitdrehiter.qf^amctmq^ 

dixerfs , IIBE R , I. SB 

Sx^rfs prétcedenUmJffée c%$unBameaufam> 
hanc quo^dQ^tem^ cafttis facete deprehen^ 
desvQHùmam tghmnon ^na CémfatxsBit^ 
Jeddsuerfk, c^u&dùùmem capiti^ excii£ntine~ 
cejje efi ^arsam ^^^ CHrattonem adhtéterei 
adjìngiiiaf tpfas isejfiùentesiatc^tdctrcoà cu 
rettone tUiu^d^^kris qui exquAlàmte centra^' 
Bj^ efi^^aHJptcemHr.SctendHm. ttu^ efi., ^ehe- 
mentsjì$mùs capttìS ddores: ex^ effaentthu^ 
^HoUtzitihusproficsfct^ ^ prACtpuè^CéUtdaiqm 
SperoàficcftstteproHenstmt, £què ^ehememes 
nonjiint Nam kumid^ qi6altmtesi, qn^mimn 
4èd ipfié aUtnet^^nulinm prarjki dùlùt^m^tnfè^ 
rHnt^ifi<iurt7n(miA.fuertt<omuHBk.. At 9o* 
hHmorss. non adore^aut fi tgtditate'^J^ dentea 
infiUdnt» tum^dtBenfiùnts tumob^ruBionìS 
dolorespariwit. maxtmejlcruj^ì^^itujmofi 
fiiermti Inctpi^mt^ f^itHrcHrMioaes. ^erfi-^ 
quiJnJtmmJùc/enUsaif ijs capitisi dolor dutSy 
qut à prAcederàtihHé coHjtsatq^exterms coum 

Norie doloris capitis ex infblatu 

coiitradi.: ^^ 

Xorumqm mjSiàtft^^ caBda intemperk^ 
taf'ìte Uhoy^mt\ md^cjéAimìmhuanQm» ^tu- 
€(mfcJfQ^J7mtMamLiUuÌ3QTU&i^admBHm ca^- 
Ifdtor appuret : qtuimprimum Tnatmm ei ad* 
msuer^Jtne mora ^ridtor deprshedttur, Oiu^ 

s ks ^^ A I F. X A N 3 . T R AL 1 1 A N t 
hs Agri kayentrHhrntefyjrtgid^raJpergmthuf 
(uffer caput datis ithleBanfur:*^ nonfi& hoc 
JkcientiBks dolor mìtigatur ^ (ed etsam m^^ 
sCÌmuTnfsrctptHradtummtum^ 

jCara^xo doloris eac iofblaca concicatf. 

QmdesCHfif m/ole ref'tgsrat'm requirunt^ 
omnibus efi wantfiìhim :Jed$IU^H£ efiam 
tenHemféiculùit^ oif imeni , cumfmodt efiùki 
^UQi^ r^fac€$tìn inunB» , panlo aceti ódiecio» 
M^gùemm adhm penetrare rofaceurfotefly 
Jtcum aceto iUjinatw. Qmd (ì calar amplìui 
Jkperare ^tdeaiar^etiam Tefitgerant$wn.^$m 
intendere conuenit ^ admtjcendù fimperutul 
jkcmm^oHt fèrpWt, aut panetsrìs. a*itport«^ 
Iitcd,autlaBuc£jfylite^rù^autJèreos,.aut in» 
iyborurn.aut cucurhttA^aut rojarum aut 9u4 
éuerhétyoutpoljgon^ fuccum^ aut mal* ptmici^ 
(^pr^feritm acidt^aut aliornm Jimitium^Ju 
qHÌdém€ùnfìderaiterìf»refi'tgeran:ti$imJfyi 9e 
non magnum torporem iniùtcant^aut alhirt' 
gant.^i diBumefì, f^itmje igitttr cportet etta 
propter hoc^ maiidragor^ oleum, g^ cftu ex ca* 
fttiiffti p^^mtrk , ^ Usuare eitisparanttir^ 
nijtanteàm^tiprcpt^rmultaa ^igilias coa^ 
Btfiéerimus: atfue tune, cnm nmltsi cautiom 
fmdicè offem deknt, C»m igitter perfecert^ 
muf,^i4ùd respoBnUt^patim rejr$gerantÌHm 
^fum fugiem$$t ^ maxime in corporilfus qim 

cxcr^ ti 31 E E t* Sì 

fm in captepcrCf^ftHT* Azcidtt tmmfistimn 
tsTi ^ts^pHt'm hi^^qti^fés ìdhumùrum copia, 
pr&dìtìf ex ìnp/LètU' repUtur y cmurìfìtHU m* 
Jiarfipetfi^ ad fi Attréihat:JkHtm tUìs qui* 
é4£s ex mfoUtié J&mHlsÙam hstmores i'/ifiarcH 
tmpaBi^ tn capite funi -^ S^idde refii^eratia 9f 
tsr$ dck^nt^ohum ^utem adh/iteri chamAmem. 
limm» recenter fotìns prj^aratum» Sin aule 
^stUj^oi ^mfsmnicuparU » adìjceretpjìetsam 
rofacefem spmrt€t^d»a§ ^uidem patt€s cham^'» 
Tnclmi^^nam axtets rcfuei:%eicotràSf<Utia 
étq$tali portiom. Alias tnim Mi a ^fHantitaf 
conmnìt eo^ dtjmtri nàpotefl. Condtfcere tgi* 
tur omnia ù^ortet^sfusm^dmodiém ^era Hip^ 
pùcratis d^iirmafréLcipit > ^t^ne itìt Cariare 
GUitnttmtem^rtffkiendo ad Atute, amtt tem^ 
pf^rsgiar^m^hé^Hmcorporis^ ^ temperom 
mentum^ Hanc re^dam attendt^ns ,€Xj[kì^ 
tstm aHémiitsttem cmje^tscrié. 

De cerato ;d idem vitium. 

^Autem c^idéda ì» his intcperies perfine^ 
ret^nec?ffknò ^temw efiam C€ra*ù ad refig* 
^erandttm effizaciarihHf ,masime tùjace^^ mi 
ad^eilttmJttpauluTì aceti _ aut Jucci portidata^ 
a»tperd$àudis , mt cuiufdam aktrs»£ ex y> 
^^4 Jupsrites reémuimm. OportH autem 
Jfèmfer cer*impritiiLiuan^aqtiafii^tÌa adte^ 
e 2 Ba^ Sf Al È X AKt>- TR AH lAN I 

aquam mu^ndafid ettaìnpaBeafpHya im* 
tntttendo^ Pofi hoc afttemttkumrofìceHm cerA 
étdmijceto^aquam ^ 9/ dìscimus > ^aceium» 
étut Jnccum aUquemJHperjunddfiSy quoufque- 
4smhoèene^commixtistfUermt> Cfra^um Jtccon 
feHnnr in tenue bnamentum sBtum , toii co* 
fin ajfpl/cato^pr^ferifm teiTjfmhus^ ^t medila 
€amentt ^utrarjfmitt^twtic^M^^a^f^n <<« 
firre conaenit ^ ^ medie ane:ntHniev^ iu^' 
mumre.Vhi emmjk nos eierìmus^/uperans- 
ìnteperies:,adte79^erÌ£m ufen^er^cmiertttHr^ 

De capitis dolore-, qui o&calidanx in- 
rempericm pcifcuerat. 

Quihus cahda. inte?mperÌeseorj^anter per/e* 
tietiUjn bis ea^qwtprjÈdfxmiu^ agenda Junt^ 
Cum 9erù mliìtpropceymt, eUam neceffariis 
^ ^alentiarièns remedqs^tendum efi: tnter- 
quA hahetm etiam pafiflks ^ cnjm. mixtmét. 

Paililìus addiatumutn capitis dolò-v 

rem^&: cali darà Latcmperiem.. 
Croci drachmd:qHmiy. àakanthi drachmJk * 
decem.':alHmmÌ6^Jcifis^drachmA0d€Ctm\7nyr» 
rhAdrachjres::omphé^if-dificì»^^, ehaksttdssy 
gHmmi yfingitbrum drach, tre s,^ini ausi eri 
quod fH§ictt.T€rttac^Ugiifler yacinpABillos 

red 1 1 B E * r. sf 

redìgiti. QMum ^fitifofluUh fxfofca SWttQ» 
oc Sptttor ad ìntempertes calida^ tam ganete" 
rotai - Q^odfì^ìfgtli^^grooytiemrmtyjùccum 

èntempertefJtnmlQ ^tgìU^^reSte medebens , 

De Cipicis àoìore,qui ex calida ieco- 
TÌs intemperie proucnit. 

jitjtcapttis doUr jrequentertnde qnùdle--' 
tur ftt caùdum^iatur , dumfctUcet Ardefctt 
fpjum j^^porejé}^ parfUm ^caput exhaLmty 
neceffè efl ^mnerfkm ttérattoner» adid t^uod 
prju^j^^t.accommod^&reìextrtnpcffiijàne , aut 
me Unum (dctan , aut rojàcewn , ^u^t hydre" 
Uum^oHi ceratum: intHs autem Cièum.prd^ 
Jerttm liberaUorem qui refrigerate ^eat ^ 
£,gre canjjct: hùrafecundu auttertia . pansm 
in aqt^am t^idam mtmBum ajfiimsre ^ ne 
^apores fkrjumerumpat aut utrum aut ma 
lum.oHt aliti d cfHoddam ref'fgerans, ìjs^ ahi 
^/ce ^tantnr ^ (^ aquam Jr$gfdam h/hanty 
frACfpsé^ Jte$u4 pùtiom ajfaeuermt, Stn mi~ 
nus^certe ad medium abt [umptì^aut cum 0/, 
no » atii ahfqHe ^irto ea off^ratmr^ Breuiter^ 
^tmrfum tifiti talem infìttuant. Itzi quo* 
anemìp qmJ^omachHmcaltdicrem^^entrem, 
aut Itenem hahent^agere conaentt* 

De capfcis dolore, ex frìgidU iotcm- 
pcricono. Quiriti Ci^itfs dolore^ ob fi'tgidamtn^ 
t€mj>er$em conceperfmt, ht omma. tllu contrai* 
rmexpermntur y ifui^Hr ex ìnfoUiu caput sn* 
doUfift. Etenìm nes^ caput taSiu caltdHmde 
frèbenditur , m^^ factes rnUfitt i Tze^ arida 
^cùl/ap/k apfaret . f^d emirato fitvA ^ 
faU$df^itZ!\?eroiyàte*nofe€s. qut ù^fr$gidtta^ 
ttm dsnfatiomm^ eaphis dokrem fuBu 
nent, C^emm ^ %icim ratio. ^ cau/Afri^ 
marU *c frdcedetzies :>fi dsbgenter perfcrute^ 
tii i mantfijìamttht dtjcrettùnemadfirent^ 

Curarlo. 

Curare tgitur generatim ^utdem eakf^ 
iiettia^ ùp0rta:caterum^ero prò intemperìei 
magnitudine remedium ^»«^ ^ariandurm 
efi:mterdum rutaceum oleum capiti iz/du^ 
€endOi axt iaurmum, aut innum» aut tiordi* 
Kum, aut ùp<dfédfMmum :^ucdettaM maxsms 
prùfint > /» i^mBne dolor excrajìiore ^ifa/k 
wagts pi t miss orttur : tUirare autem conuinìt 
froniem ip/òrum t^mpira medicamento cy 
phomo^ "^ tjs (^ud. exptpete^ enphùrèio com^ 
pùni^tar, li^ful^ autem funi ah autùrilisa pro-^ 
dtm ex quib»! ifcét fi parare opstrtet, ^j/chì^ 
^tfk oc idomum deùgere» fffs igtturjl^'inum 
tenue dederìs ^ aut aitud ^uoddam extehuans 
cakfacknf^. mnmce^is.Nampmnfa.ipJ^ w*^ 
^ ^ > ^Héi'mediminr f»\mmr€^ caiefit-^^^ Urefoffuni: ^geftatiù moint^ in e^ao > ^^-. 
i'tnex calfdioresy ^ afcphslgmauf/fit, S$n au 
tem affeEÌH* (mieter afat , esiam ^omitm a 
raàiculis rafhamfrodefl, At tn^H/^us c^u^-^ 
Ut ai cttra CQpsammoUfla efi, non opu^ erit 
etupnodt medtcamentù . Ft antem gjntese^ 
ratos affhBm prùmpte curare pùJÌU , esitar 
eo amd CGiumharum fitrcus rtciptt^ Hahet 
a^em spjì^eompofìm m hunc modum : Pi- 
perù aW*i crùcomagmatss ^Jì^gHkrmn dràuh- 
duas : euf hot hìj recent ìs dmch, fix/fiercom 
columhìm drachmam^namfemtjfem: Aceti 
acerrimi qmdfatù efi^Locum affé Bum ptHt 
psrfihi$tH ^tcakjc*£t, ìnungfta.Fi^i Mitemmc 
dicar/ìentum ^alid$i*s ejiq^am corpus firat» 
remtttere^im tpjìits aportei, admtfctdo et umj 
li momentum. ^ Uc TKuiiehre.cHm ^tt ^dne^ 
rk . jRHrffts aittem 9^i ^/m eìus tnietidete. 
lihst > abfìnth^pdtUum admtfehiSi rxafna 

De dolore apitis, ex vino ftoma- 
cbicoBtradol 

Nonenìm dotar in eapke prìmartù aff*i^ii 
UBorante perpetui acctdst Jjedmtertn etiam 
tx Mentre tpjfGfrt^uenter t aui fiaméuho.aui 
édta ^Héidamparticula , autpUtbm ^apùìes 
^ofdam ififfii» mìttentihmfi^pjeruenit. 

^ ^ ì&cdo éf9 ALEXAND. TRAItlANl 

De dolore capitis^i^u^mbiliorus hn^ 
' jiior inucxedt. i 

«5/ igrìuir €aptt$s dùkrJUhìnde ex hHmorif 
htliaft almndtmtia nafcétiur ^curetioeius me* 
dìcameritìs ^fu. Mtofltm kumcrempurgani, 

frobè himc^aCHitì'epoJ^is.hHmtiùoreprtus 9/'. 
BuGpHs^ft ^èaìnetS:^ Umferéstis , ^nSìiom* 
ifi6*t^aip^^pot0l$hr^QreJt3 ^nim dtffujk 
ititiis , ^ ^ÌutÌ4mhe€$UtQr foEia i^ fitfsiisi^ à 
medi(kwtent0ifpfam\^^ Si 

igitur Jfiiu>fùiP^m(»'iopwJu4mmium ^ r^- 
hdnsfueritjtn^gereoportet ^ac lii^Horem ip* 
pfti potfJjtmHmfiétmm^mAyCHm modica aloCt 
OHt ah/mibìù^ut ropxrHmfucco.aut rhodome^ 
io exhthere. St ^^ro von éì^itndare t$hi magis 
amar A htUs kumor yfedinfiomachs tuntcas^ 
^sÌhÙ fjiongtam alsquant aéfirptus apparet^ 
fnedtc amenti ex fcsmmoma ^ftztri de^ent^ 
^omnmo^^u&^alde catefactunt Dturt au* 
tem ipps debet^atttahfnthijdtUéfum» dàt ipjk 
aloe. ani medicamentam ptcra^ Jt^uàetfom 
crk^ttiesUU^peKmixtft uh ^sdeatm"* 

Curatio.fi vifeofi foerint humofct 
ftomacho infidentes, 

dim dundent> P^ $n fl^itm dijfhlddnttir ^dokris^ 
OHtoresJiani ad ea ^«^ 9.^//^ ext^rtuaitstm 
$n ctho, tumin mcd4Ca,meyìtls :, ^enmnduyn ejh 
eutufmodt e^etiam af^ radkis, aut kjfpoù di 
àitum, ^ J$ferpmcknd,t mungmcia^S^^ 
^u:& corrohrani ^ cdefaciunf. ^t nardinum 
^n^aentum :^e/giemm*im ;9.*/ marctatum 
dicium. Quod fl m^gna humorum ìnflden'- 
t'mm coffa exttterit , -non Joìtf remedìjs ^«4 
farùhas tniutunmr ^ ^ù of^drtei], Jed'pnù^ 
exienuatTiprohe materie exhìèére etiatm qu^ 
f ìtuitTzm purgar ?i^?ant .• auì oxjmelt, ttsm 
Jimpkx ium i^md luliamim dfcttity\ capuf^ 
Jìomachum,^ iotum corpi^^ Purgare e ffcax: 
^el catapQtfa > ^ua colocynthtdem rectpttmf» 
Purgare autem non modop^meì fedet'tam BU 
eportet. Nei^ entm ^sfcofks humor ^acu^-* 
ttomhus ^ntuerjts ^ oc %na ^tcefflBu cedtt^ 
JèdpotiusperìnteruaMa pauiatfm^ y^ cr€^ 
hrtui repurgari medie ameni PS deheK 

De dolore c^^hh m fehiibus 
oborieat^, 

Ohuemt ettam capttisdokr ijs ^jui %e^m 
^nentcr fehrmtztnK Return confiderà di Ifgen» 
ter^num crsfis rathne, annonlùnaiur^Cmu 
fiat emm , i^mdfi capìtu dolor huiu^ gratm 
contmgat , 9/ tn ijs qui Janguinerìs ex nari* 
i^profmdmi , étaf ^QmtmU mhit antere 42 ALEXAND* TJtAlZIANl 
ep§rt€rf,afit tumHltuari.aHtcuraùonem adhì 
ker^.Nam e*i> «^«^ admousm^r ^ prAterquam 
^Hod mk$l iUMar.t , et/am maturamjuifmdt 
srrdfèdiunt: td tmm froptir fihrts ^i:hemen* 
ttétm ^ malign.tettem acadft. Acqmn'm O* 

Jkceum $pfifitperJùndendo^ interim per fi, in" 
tenm cwn oIì^uq rtjrt^erame, ^tJ^rptUo, adt 
kedcra.afarofisj, auf Jtmperwuù. Ouodjì^u 
^iit£ ^y£eant ^ etlam decocio ch^métmeln 
capitum pMerps ^ hed&r^ù cmrn oUo rofacep 
fiperfuxt^i^ : oc fans Jcmmferp^^^ 
iur^ aHtJhccQ IoBhca , aut paftìlh Jrìgm»^ 
mttCrù€ode:autfHmmatim omnia qHAadki* 
hentur^kntsnàs, refitgenmdt ^Jomnnm m* 
é»cendf^tmohttnsimt. 

De dolore capitiVex vino. 

Doler cafit PS, i^ui ettam ex ^mojUfcftmtur» 
facib difcutitifr,Nam ^UAmprìmum caufam 
Sdiceirtmas^ conuen$t ante^mvta. 9mo mter^ 
dècere, ^ medkamentt^ 9// qu& rejrtger^nt^ 
^apores repellnnU T^f^HmejiprAflan* 
tfpmumrojkceum^perfì, sutcum atceip, 
%f€ljucc&hederés,^ <^el èrapca, Nam haw/modi 
non fili^mpccant »fid ttiam naturdt^na^ 
damfaCHhstie 9wo aduerjantur, ^nde ett^m 
^/a^éra^iufihii >fc^m^fpUc€ntHr\ henc 1 IBER I^ ^ 

facmnt : cportet ^tutem ea pr'sHs^ua caUda 
madeficcere^é^t^ ita illigare. ìam^oHenk eii^ 
tpfam ifTa^tcam decoéiam Jemper comedere^ 
Q^metiam kntìcuU hk uuxtlfatur ^fr^^r-»' 
Ùm qut humidtarem hale^i ^eritrtcuìum^ 
jidhéLC mah pumc'i grana fiper abum^ 
comefta ìpfij ÌHuatif:ac m^it/ìmsiher pìr*tiL 
affumere , ^ ffgìdam a^uam h$hirs confort ^ 
At qui ìmhectUsQTS fiomacho Jnnt préuùu , ijs 
€tmmpaHÌH Vm* prùp'mare pr^/èrtim ai^uaf^ 
^uak ep Cntdium p S^mmm , ^ Sarepti* 
ntcm,cQnd$ictt: nu^am auiem ^mumjìt ^etu* 
Jlum, Njimpr^erquam qucd caput nonmhd 
firia,tt etìam ^aporisiiurppam ad/npenùrss 
fartes effert. Panió mutjsm exaquaeffi^ hÌ4 
^ptiJStmiùi eji : ttem h^lka coBa , ùua . tener a^ 

teHtciUs , tttrd^ii : hremter , ^nmerjm cshué 
tfio k/nìfi^a , Jiom^ho ^t$lÌ6 , ^ qm ^é^s»» 
resatceat^ 

De dolore capitxs ex iéla. 

Dolor capiti^ itfom ex ìBiéout cafli^tc* 
àdft . tnjUmmutiùìieìntiloJlihfsfienie - ^«4- 
re etiam curatiQ etué Wi^gno Jìudto tr^an* 
dét efi, Q^*pp€ perfcninm indmit , dutn hu^ 
mores coptopt^ adtpjum cofuut. Ss it^ij^ obor* 
tm mflummatiojolam cutem amlfta *7 ^5^ wm 
^Umu$ a^iHC prQCtdéttj^màmgà, <f^^ ^jf A I E X A N D . ft% A I 1 1 A N t 
dolar eùésm ^uéórcaca^ui ccttf^tt, facile dsj^ 

Kft etfaynmemhr:éinainKài(tJtr4aìn ambìtentem 

tn €ùnfirtmm ^Icrts fertrahat yfie^^uenter 

^OHteTn cereèr/^ofue meìTsbraxtasn^uamTne 

ny»ga Gr4t£Ì64ìpelLmt ,hauà exìguum eritpem 

r$cHÌu7»l Nam conwéi^ones mé^nkyfarte , ^ 

dejyrtacomitàntar , %t mortem fpfìs maxtms 

fr^tpttem tndHcant.Vttgtttérmitgnas tnfiam 

fìiatSQnes óhonrtfróhtheamus > necejfe efi^ r«- 

ratìonem À fanpttnis mintone tncfpere^ jta 

namcf^mjkxusreitelkttir. Porro ^acuattùne 

féiBa,^ corcare Uto^eereìnentìs ùbero, dein^ 

cefs etìam farti adm&^reatéxìitaojfortet, ^ 

cl^ttls Jpfit^€i$tam haherei deo duktjferjun- 

dendo , Unts contenendo ^fmenMo^ue cmm ex 

forte, ut ne cafat, hoc efi ^neruorurn ongo ri* 

^eat. Vino autempertnitia ipjòsy ^ carmbus 

ardere conmmt.^ in totumjommsmcìusfu^ 

Ti^ ^ recrementps expers ejfè debet ^prdjfh^ 

tim/t^tiamfiéfristdfi ^ehemtf effeuideatsir^ 

tUTicentmtanqH^ ìditus ratione^ptifm^ tremo 

temMteaomm, niéduamdecoBa, laBfkam, 

int^htéf» ^ cucurbita exhfbere cportet. Qmd 

putgdt£> uì^eant^etiam cham^meimo oko, ^ 

rofaceoperfitndere debemus^fabinde 9erò etià 

^^trifc^commixti^ ^tf^pites ^mmusàma^ 

ffittiidme mjUmmationH , Agri temperarne» 

^ ^M4t€.conJìderé(tis^ Ittifani 9éi inflam^ 

math I r B ERI, 4f 

matto chra^icus {éHenerh.cmathnemmGkrh 

etfUemJane 9tt T^n dehor,mhtmur :fédfràU€'^ 
reaeUam r^Juceacum/neUé:, autteirap^ar*. 
maco ttsm^cerMutnadtnffammai'i&nearcen'' 
damefficax»^.medu;étment^cdmmÌet7&pQ* 
nimsur , prAjèrtsx^ansmov^. i„- emm^^arus 
modk AUxtliAtmr, ^linamenìisilùts; ^/^ 
fermd^Ba. Talk, emm.cHrótiQ€xiBit^ cn ;»- 
fiammata, ulceri CùntuBnfìertt. Dtceturau^ 
tem ahfilutHs^.cttìnde. ^ntnetWH^ Ci^stisalju^ 
tum^j^a^ttsidaa^umfrofr^s^JhrsTionem haht^ DE CEPHA LAEA^ 
Cap, X I,. 

dfces sndòle/caxt:,efiquQ:^diutj*rnHii ^ Ism 
eccajtimetxamd^fèiti exacuAtur^^*. Nam qui 
kof^^maùì deismnmt^édi^^ìnf p£iido.merac'i6rìs 
fotionexaf^pd&r^^md^im, ^fijKocisiaHt /«« 

tur^^ttniens^ritmag^^ contenti £nt, quam 
in lumme- degere^ IstémttnkpmJ^mwn htc 
nior:hus:etiaìm ex. dtìtift^rzt^memlkAnA caiu^ 
tiiim^ amhkzttì^- >. aut cetek^t^ numerano» 
tum tj^i^WTiottion^^ i: itemr ex: Sj^rn^fo* 
ve ^' a^dijurum- cra^iortmiéfue hwrìorwTk 
mfm^ mterdum tùam Qkma^na,mhimcLXUTm ^ calicUm^uo^pte mUmperiem malnm hoc, 
TiAfcttun coatte fahcet jpacU tentforìs tmhe^ 
ùUiorsfaCÌo.aSi^ Qbèdp'cmptè humoresjìijc't , 
f sente: nùmuiH^Hap& ^ero ai> mfenaitthiaó re^ 
crementa > tjfUA snttenmntur , cucurhttuU in'- 
fior attrahente, DiUgenter itst^ue aitenden^ 
dt$m, 9/ in aUjs ^Ho^ offeBibus* C^ animad-* 
uertendum efi, qna ex caufa nafi^tHr^ ^Ì^^ 
Tieraiìon^ trahat ortgtni:nempt^ excoptdne^ 
émparticutarHm cerberi mjfammatìoxe ^if^^ , 
féam^^eloèfituBionei S^el iiurtmsnm tnaete*. 
ram Sic nam^^Tioryus.fi modum aut temfta. 
injj^xerù.artefaciltifisfolsiifùUrtt^ ^ 
No vs, i p£u 5 h« funr o . 
Siìgifur magna granstof in particola per* 
€tp$tftrMnHat TtonJmHm qttalttmtem attt 9^- 
fores étUefuosJèd maser Ì£ copiam oh^ruBio^ 
mìs ejfe opijkem : fd qacd m^oiifirfìftts cogno^ 
Jces yftprAter omnia a me dtBa^ t&tum agri 
córpigf confideres , naturane pkthorgcHm^\ 
^m minta :itemji omnia i^UdìiprMefferunt per 
feridas , V^ enimjtc ^mUerfa anumj^exc* 
risjìtmius mtemùjces. 

Nota: ccphaÌxa;,qaa:proptcr cere- 

bri inHainmadoacm 

nafcitur. 

si igltm grauìtutkfinfm ^ pHÌfutd^ 

doler dokr ortm fkitit ^cUrum efi, cefhahuaffe^ 
S}f*mfrùj>t€r tnflammatimem yuandam tue- 
mre* 

Not^e cepEalse^e ex fpfrirn. 

Qmdftenft&nemfBiamcttragrauitstt^m 

^pHifkm ^gerfèntiaty moHÌfeBum efirttT" 

fus^affeèiam exfiatmfs $3»Jìdente f^mt»Jzsr$^ 

0c dolore ex acrimonia proueniente. 

J'tfìnuIiHm ex bis ìnfeBet.roJw autemfi 
km incidati doiorem ex acri ^ Itltofà hnm^ 
rt esiCitun 'mielltgas^ 

' No:*E<IoIons ex caliga fotem- 
pcric creati. 

$m autemnuiifim ex. UU^ caufi mprhum 
tdfhfs parfcns exiBtt ^ calar asitem ctrca ca^ 

pHtpercfpitHr, ai^ td natura Cétàdités temps^ 
ramenta egè ^ìdet^r, ^ confi <fH&pr4ce£e^ 
runi,CidtdiQres^c$Mtg£foUmtx 07?mdua^Ci^ 
d^mquQ^us ^Jfhintejnpertcm. ì^ha aè mfisr" 
nìs recreptenm cucurhttfdA alsct^uf mùd^ad 

fi attrahM , ^/^^ Sit£apHtfictà rtfk^t^ 
tHrhHmAnhHs* . 

Coratio. "^ 

Qm fine ht$nc in mùdum ima mferm^ 

fiendi rettone oc ^fa ^tténiur , tntéetera* 

tùs cefht^Ua afeèlt^ finarefùjfint, St entm 

morifffi €X ((f Sitati toùm pìtmum corporis 

curam djM AIE X AND. TRAJ. t I ANI 

nem^S^elfur£atiemem*. Sfn aut^mtoium cor* 
fus Tìotifueiit^leth&ticum'r ff^^ 9k^o caput 
^otius, caujam prAher'e ^tdeatup. ea ^md natte 
rajpfiim mtutus ^' refkthtù fìt opportuna ^ 
Pofiii^ attrahete quodcum^ m ^^treconten^ 
tum muenerìt:aiùtù ^uidem corpore ^lìtnen 
àumì^fl^. nei^.^enafic are porfi£s:éiut purgare 
€p(^tet^djnpmmfs^ipfit>in»ua.prfmf^i(kaffe 
BHUyQr^nttprùlhiCMndum^EtJt^fi^^ 
mQres:hJixosJr<tgidosejfejHl^^rUyJ^^Zca&^ 
dìtzite atiraBos Jiue ex tmkc'tUtmte: tUkna.^ 
tos fiperfundere tpfnm ^irrorare cléochnue'^ 
ntty asithetbis in ^inodecofììs nonadmodum 
tididkH fydqt^. robur ejtuHldam halfeaniad 
tapHt jirmandHm .^qHaIe.eJ^. deum ex acerhis? 
ttlfHts expy^Jj^m^ ùm&ttths.dìCitur; cuiadij* 
fiantfircaprcokheder^^autJerptMyafttments 
^trìdps,:Pr4ìceiknte autim^ tempore titam ex ^ 
€akdtùr,iiùiiai adnufceto<, Jt[^fnbrtUm, au$ pH* 
^mm^àutj^^ia»rt^aiàtCMUmmtMen, Hss 

dtMPe/i:pr^ferttmm hjeme > ^'mAS^meuhi 
péperam,mtempenet0gtdaeJftappixet , ^ 
kum€iref^^Hi.capjft.m0ent: ^ffc&Jf^rìnit^ 
traJòi,N^m^^iM^.m^xas^(ÌHmimesJ(Ìr€rtHedtfcH 
tinnt^M capMtcorrahoranr, ^t ne ^fumtnfirm 
mum ^net^mtitremmtsi i ^^UA ex^mtrem 

rciif £IBER r. 4P 

reliifuaf eotpompartes d't0nhHmiHrfrùmftc 
fp^tp$at:eaput emm jrequenter r,on adeo ca- 
Udum eft s ^t'tffam rccrementziiXfrporis psJS'ii 
^trahere .fidpropter ìrnhectlUt^tem ifUs re- 
pkiurjùfttpiens magì^ qnam attrdhens . Itzt 
ilUsfane.phurmres ^m cep'fttììsfdeKi ^'^^i-' 
dtoresffter'/ìst.agendHmcenJeo, 

Curatio i fi dolor i bile pro- 
creatuj fuerìc. 

QuùdfìhumGres cdldt^h'diofextfìani^ 
tHmoxyrrhùdmohoctfiy aceto ^ olec rofaceé 
tepido , tum eo ì^edjcame nto ^md^xp^fatte* 
ris Ci)ìpmympar4ttHrS>nde GrsjcU tkmiU^Ài^p 
dicttur,^ rofàmm decoBo par^fir, caput fié^ 
perfundas , adìtciens pr eterea et'tam ea ^«4 
ieniter d'ifcuiumtS^t hederam autferpiUumt. 
aut chamjimelmm her^am, ant tham&meù" 
num oleum ì ac iauent £grt a^iua terrperamt, 
hoc e fi tepida. S^tentes^abilergantur^ptifan^ 
cremore, aut ^heUis onorum, tepsdam f^petfon 
dente s aquam,Nam caùda admodum ^fir* 
uens , prài,terqHam ^fiod mhdprApdtj adfert^ 
offendere ip/os^^ irr$mrefolet. Vht Wrè cats* 
dttitt^' feruor concie fc/t , nm altevum efi 
ttiammellù extpmm %na cum^iteUis cuo^ 
rHm,(^ ^nSìfonAns modenàt^^^uA (iÌ?Berge 
re ^ expQlìrepoJfmt.aàm'tJc&re^ì^am^wnm 

d wm S9 AI£XANI>. TRAItlANl 
nìmium e alida hùfint ìmmica. ftuefmegmd 
ts /ini .Jìuea^cphiegmat/fmi, Qt*fpfa htii^JÀ 
tecrtmennt aù huTmBantthus medtscrtter 
tum b^lmù.tum rnedtcamtniù magis dipu^ 
tmntHr.auamflus dtqmficàntiùm ^caU* 
fuàentihu^ :^fa ex emfmodp m^ujftffc» 
Jenni, quàm dt^ipcntur. At m fuihi^s crÀf^tm 
z£ non admodHm cahdtfunt humores ^m m 
tbnfkh, neadmodHmfiiyithadeaqu^difciè^ 
Uunt firarìs : w'uigare antem pUui mate 
Tjéinh 7midera$is ^niiiQnthì44^'i^alneU dehu 
éttc^imdefcendsreaà €ffcacsor<^, quAtxte* 
nKont ^ dtfiuttunt ^ 9/ ^ua ex miro ^fi^ 
napcùnfictuniur* BecìmanU a>hiem affé Un». 
€tiam.fitBiS7?ecapitU ùnteùadhshtu ^Hofor 
Utipr^stpuè m bdnts.frim ntmtrum captili^ 
mlerr.pt%i:hemfer ^tcej ijs^udt^ernutztmen^ 
m pyrnùcani, prtmì&m fjme fìmpit^krjbt^s^ 
dftnde ^denttcnhmJ'Viautem ^ qm parare^ 
tUa ^elsty prompiè muemat.ex^ifcanddettam: 
hicpstmuf :amrHm {crfptma m hnnc modum 
haleh 

Irf Kimim , hoc cft^mciJicamcnturn quod 

naribn&inditur, caput pur-gans, ad lip* 

pidcaioem de morbu comitiafésfficax.' 

Mei^^akij drachmf, Qcio : pilUammotzioct 

dr^hma :ciater^dr^ck 4. Trttr. exaptuntun* 

ùhù Skjonh-, aiti myrieo^attt irrÌ7J0 , aHtCy-^ 

pì$m^^treratthaUm^ crafaem.. Repofiiim IIBE R I. Si 

igttur inpxfde cornea ^tstGr>fiBfi9f£is nésrts» 
atirahere iubeto. Hoc errhmum non modo 
confert dsumr?iO' ..fftìs àohre affcBf^ tfsd 
etsam m qm hf^tmdtne infifiantur, ^ comi 
Ualthies. Edcmt emm facile, ^(^Hid^tfcùfstm 
hi cershrQ » ^ crajfkm^ inkjtreai :prÀterea ' 
€Uam auodex cjcÌMrmnocQnBait,mh$kmmH0' 
frofin:hah£l; mtem hmus ftun^ fìrt^turM 
kocfé^Q^ 

ErrHinum ex cycfamiao* 

Cyclam$nt Jkc$ drac^mx ùBo : mtr* rulrà 
drachmA quaSusr.Sjn autemkcù mtrh^iatCm 
rtum tn$ìct^,frzj}ami^i4 euaprit^Ftttar aa-»^ 
temsn huncmudum, Tntum tffur» probi ptT" 
étriindjmm m/j>ratQ frMÌpens Jùrjkm meli'* 
mmdo HtJrahsrade^nde xiérfm deorftém 9cr*^ 
gendùMiom id qm^icongregatHr^sx^uert^ 

JEpùIicaia ai diutumos capi- 
£is iolores. 

Vtkor et'tam efnhemé&tìf mcapie, ^ 9»* • 
B$ùmb^ m diuturnis afflciibm, ff*^ difaém 
tsendì- 9/«2 obiinent : quorum è^ege ejì ^ 
hoc quodficqiienter ex^ertmentumprQbptmti 
pnjturti, eiu^ in ìmnc modum h*iki^ 

d z kram /J ALSXAND. TRÀIIIANX 

Urumdr^hma : iaccarstìn lauri dtach^4Ùt£* 
TUtAjùrcalùrumdrAC, efuatuor^ Bxciptuniur 
ceratQ» quodex rofkceofatatHm efi: oc capite 
derafiyfer fotum tpfum imponstó. Sin antem 
é$£cej^i0 magna ùrinfiierit , miiiganHÌ>ies ^ 
medtSMritm refi^ietitii^ut ^ti/<fr, ex ^mèm 

Smcgmaadcapitis dolorem. 

Ltamris p^^^^àam òrachmAfidecim:Ueim 
rU papauerts ,ani/t,mentA,myrrhd^ ^Jtngnhru 
dracbm* duA^ Aceto excipmnturjtt^ ^guen 
tftm^In ddsrtbm immoderatì^ \ c^ut eo i&i» 
nitoMis ^pmtlthHi ^ti confiium eftjn fui* 
Ljtts frapter cr^JJhs hamotes, ^ J]>ktÌtftmJla^ 
$iékn$Mm dolor gignitur, 

f n ^uibus cjualitàs doloris 
' cauCtefV. 

Atjt dolor ex ealida tjjudtt^iteortatwricht^ 
rum efi ea adhihenda effi^ejiuA etiam ex hilio^ 
Jo humore dotentibu^ cùnuenire diximu^^cttra 
nttjiponemfangmnù^ aut purgationem > aut 
vmm^o ^Hidscmif^ tmtdem ^ac^ans reme* 
dmm-admyituTn^VorrsfiaffeBHm ex ^mtris 
retentioneproftenire contingìt» omnihtismO' 
dìé'ùcihoi, ^ Under purgare potentibusfub* ■ 
^i deèet,/unt autem &mtfmodì mnlm tftm 
^fijkly 2^e fii^m^piS^iJ^^s kfmiores 

cohih t IBI K I. st 

€ohlhttur^ ham cùmpopùonem in$xturama$te 

dato: SétUs ammontaci drackmas duas»ptperis 

drachmam : eup^jo/bij ^ draeBmam^ DatùeùS 

ùHo,autfts/kna drachmat duas» oHtéfuatu^: 

autfirHpHÌos ires.aut ^^aèUùr.Qmhm autem 

Center non oh^t/cqfos ^um^res aihÌK£stHr, 

m tis ^titor medicamente, etUAfcammon'tatn 

rectptant, hahet autem hmrum $ompo^tfù'm 

eum mùdum:Sa/U ci^mmunts t&rrefiBt dra^ 

chmAtres^pperk drédsmjt dujt ^Jcammonìj 

dt'achma.Datur ex auo^^antt ^auùwodàCHn 

^ue ^eUs:^ cochkarmm^ ^^^rnhir^esadmo^ 

€Ùém lemter oc atra mokBìam ^entremptr* 

gate ^ emùUtrefùlent.VtitQr hU cùmfiùÈcia 

tum illk ^UA euphorhfHm recs^iunK Qmdfi 

Center eìmtier^j ^ caput magU o(?Jkcim* 

iem dokat^mtitor eum cièù, potu- ^ medica - 

meniU filiere, JtfaffeBm ex 9fgil^a SSfil 

iicìtudine eueniat, iU ^Hajlmnum inducunt» 

^ Ldorantesomnmù^ lemuot, curar tdeBet^ 

Summatim^ temed$ajemper adcau/ammor 

èHm/asìentem^accammodatOt ac^tìt^prsdè 

Bis h<ma ratisme oc u$a^ Jtx nam^ 

itmeteratus oc conisimé^affeBm ^ 

diligentiartificio^ctmmodii 

frajtdiis oMsibstpf^ ex 

ietoemnci^ . 

... t9^r* ' 

d 9 »l /^ AtlXAKD. TKàltlANi 

DE HE MIC K AN I A. 

CAP. XII. 

S>^^^ SmìfdM capti U pars 'tndolefiU /ttt 
<^t dolor circa dsmUìam caluartam incu 
f'iAt.At^uegCTieraiur hlc^cum recrtrmtntum 
mlii^usdihiìnfixtan aut tmpaBtim tnm mfia^ 
iui rejàlnitur: inm loca /tnguUs Mehns , aut 
^mìnierpùpto.autdiiQhm, ftr'imt ^projuhe-' 
Bafpects motmfìimens tmtmm. Si tastar ts^ 
tum corpus recrtmentti hherum tihi ^tpparef, 
capiti prof}?ìato , ipft^ particularcmcHratio^ 
ftem adhtbeto. At fi copia ioti corpori facejsit 
negocium , fune mttltifariam attendendum 
cft> ^ ifUernofcendam.ejuis ^tique bumor/u' 
ferans exiBat, CùnBat enirn (^ ^acuatia-- 
nem eius tenmnàam ^ejfe>.^ffanguisfi*eriti 
per ^enétfìBiionem detraf^endftm. Sin alit6$ 
^uifpiam humorumfii€rti\ purgatione rccre^ 
menti^ttòdmoielTat.ptccHrrendHm, 

De fecmtcraoia ex confcara. 
Si hemicranfa fiomachi affcBi conferjk 
oriatur. ^èidum fpfc inconcoBiónf tr/firma^ 
turi ^ei cum m^tteriam injè Mofim ^ei pi^ 
Éuftcjam cmtinet vmchumores h pro^è co. 
efUHntHr :perpendè' rurjkè v^^irum ex caiida 
mtemperie, atstfiigtdapyoueniat. Si ig/twex 
fiigfiU intemperk > cale/àcicnttéff^ ^i projpi- 

s€r€ : tìhlK Iv SS 

iéresporfet :Jzn excoUd^.^^sÀù ^ cùmem-^ 

Si dolor ex frigida ftomachi cauia 

dimidùm ciluaria; partcm 

czcrccat, 

QmdffJpbr tic frìgida pcmaehìcauptfit^^ 
Sf(^ a^^aret^pr/mum ^tstor fimentìs ex^t^ 
no ^ sì^ù : ^HodGr^ce censl£on dtchnr^ »*»*-. 
do.gkitcms.ftjrAce, maB'uhe, Demde etia^n 
cpithemAt^ , Pù^archid , uat Vhil^^rh , ^ 
Marciato dtBo ^ e^nod fi^tUó m fiomacho ft*h 
-^i^firenucpotefl MfcHtere. CihtcseBo emf. 
mù a , eiHÌ ca^^'tat pmui (^ extenuet , nec^ 
fion rùéfttr apponat . JHydrcgarum fgiturhis efi 
iionmm^qmdcsf'tOjGiuanilltm receder ìt. Con 
fi'rt ti$£im oxymeli pstum , ^ torru ctiBa^ m 
Cilùfumpta^, lUm ^ficdex malì^ cùtonsU con* 
jìcìtur^p'fl>er ^ gmgfher r^ctfttns. Auxiltan^ 
turipjts etiam^nji.txhyjJhpo,antfi, dauco ^ 
^poproj?tn*mt:ir,Ex olershus^Jcandìx , gingt* 
diinm, ajfarag'j'fdiifhss. ^ hem cum ^»^- 
fi , ^ ceppar es* Ailmm Qero ditft^nos Jre^ 
^uenter dolor e^ dipufiit, qiiem.tdmùdHm etti 
Ja(/améttim, ^ enchathera dsBd, ^ cori^x, 

, Cacap dtia^go^ Gf 2?cé vocanr er Ukiufi 

Da ex colocynthidc. 
^^4tioi -^ <kmSma óèo, ^ ptrgatw S^ Al EX AND* TE Al ti ANI 
^UAJit ex CMtapotuf r^udceiocyKthidem ^ 
eufhQrhium reàpinnt ^ compoftto spfirumim 
hahet* Aioejfejcunci^ teHphori?ijféJctmàa^ co^ 
kcynthidté nuduUéL p^s^imonU^ gummi, Jm^ 
gHlorum ^nchathdellijfcyth$c$ ^nàa ^ìm.S^ 
nitrì ^lexandrink /efcmiàa:^eratri nigricor 
ikìt^ncta^Excipttofaccohra^kà, at*tctir^\ 
OHt rhodamels ^acdatafirupulQsjèx. T« ^er& 
non ^mnerjk^fèdper ^kes ipfa exhtheto, atque 
fic adferficium mùduwperuemoi, Kam non 
m'tmi^qìèam hiera^ htimores ex alto euocsre 
fojfpmtXAierùm eùammn Juperfictartam 9a 
cuai'tQnemmoltutìiurJèdex alio^^ belati aè 
ipfiradfcerecremen^ extrahunt z ^ Jtcfuis 
reHè ^Jhs fùerit^non modahemtcramcwìti 
/ed etjam ^etuBum ddorem > fioméi^hms àfi 
fiBus^.mùphQicomtUales> attìadarios» ^ co-^ 
xendtcwfn S?itia fonare poJJunU HocpaBoqui 
dem doktcm^fioh' ^tjcefis hamoresìn Jioméù^ 
choexcttntos^QHener'tt^meden oportet^ 

Pe licmicrania , quaf ob biliofum in 

alrera capitis parte eoo- 

tradum humorcm 

uafcitur* 

Si hitiofm hum&r doiorem peperit» [umanÈ 
étgrtjmte omnia pémcmtx a^tta teìnperamm 
^t quAfifra modum ipftsauxif&eiur, Cdie* 

fmi 1 IBE K X, ^^ 

fnnt : in ^muerfum, cihm fìt humeBans, ^ 
àalnea temper^tzt :pQÌh-emopurgaùo» qu^ ex 
pera ^Jc ammonta, ^ atiU quA htkmótra 
magnum dolùremfHrgoi'eJoknt.^dhtherì der 

Epitheniata* • 

SimtUter etì^xm^nBsonest qtU€Xfrinfècn$ 
tmponuntur^ nonjtnt mmium calidA : in io* 
tumy ^nmerfamedendi ratio empnùdi adhi* 
he aiuti quaìis etiam incafitis dolor ibi^ prA* 
cepta efi ^-^nam e^dem ^nèrecan/k extBunU 
nifquòd c^ìteiaifùranUs^ diuturnisres 9^- 
knttorépiHehaheant^ Vt autem re media 9m* 
r»/^ cau/^ idoneAprompùas irmemre quea^^ 
€iiam horum dejèr^àiones tibtfihiungam^ 

Yriólioncs aducrfus dolorcs ex craf* 

fis vifcosifquc Immoribas 

in dimidia caìuaria; 

parceorcos, 

lEuphorhtj fartem ^nanì: caBorelimsiumm 
dem : aqua exceptu^ éUtrtiuxtafértem ddenm 
tem imponito^acjiatìm in haìauum ire» ^ Lt* 
Hsre confièeto m&re pr^ipito. Hoc admoduf» 
^enerojum auxiUum eft» ^ cum fiducia eo ^ti 
tot. lam maximttm htc quoque efi » quodreci* 
pit atramentumfiriptorismi^ai^ mttem de^ 
Jcrtptio eittsin imne modum^ Mf^horhq dr^tm^ 
^^quattmifUrmmmfJi^iorqdréeL qus^ 

d $ ÈH9$ ^ AIXXA'WD. TRAtLTÀKf 
$u6r irnyrrh^i trùgìùdytkéi.drachmAtres:cròa 
^ach.duA : crocom^gmatìs drathm^ dttA ///* 
firis a^hi drachtres .: aceti quodfàtU efi» ^t 
é^proèè Uuiger$tur>^ crAfiittes fordjumjtm 
mtUsjìat : atque hoc tUmito a medio Juperct* 
iiùram mctftens \ ^J^^ adtom te^/j^ora pr^* 
tipìiephcm pdis c^eat: ^cìtm tefi-tgerom 
4usfiiertt^£er3 hscrarjus mungìto e^demm 
hcùod terUam ^fiftie ^icem^ Optartet antem 
ìpJkmTTsans it^tingire» W astxHmm ^tmfitam 
probi ezercsre f^J^tit^fHsuJ^HeiUe LtUatHrm 

iiìcamentum oculos ìngrediAtur.NdmJpor^g^d 
^th^dextrc tdqmdtMtiuefi.a^ftergesVbtCi; 
ibaùieù.£ger ^nent^rnrfaa fmtitmùd» ftpìm 
fUmhù, chnec m io$Mmdùlore liheretur.atc^ €4 
dsfujfo , p^r mieru^it ttemm rmdtcamr,, i4 
^tidebes, ne'm eundem demiùmorhum tnct* 
dot. Hl$ mMora prs^lìdsa adkngos ^aJjtdùs^ 
dolsres fTmeTure mn ite f t 14.4 modsrMsores oh- 
^m ^Hicfas^titor, qsùicersm ^ euphorhti 
habsai*M4Xturaippm hji£ reeiptt.OJef SaSm} 
ùxtztr'tos qmnque^ cerx %ncÌas tres : ettphorbij 
^nàamMoc^tttori dtmidtsmfiontlsparUm 
cum semporum mnfcuk ante baheum il/i^ 
nens, facnbocpr££fpHeMddorext»fiigidU 
4fffl'Bsbu^ ^ortas^ Fcrrp m^mtt akai^m^i*^ 
nmkaà ^eteribmfJroditai^Hmhà^^fkf 

la In «juibus dolor ob bflemcoa- 
ìrahitur* 

Qu} ex ètie dolorem expenimiur , iìs ^»»- 
d) e/ietUmp^fltUm Crgcades ititi a^. ^Try 
^on: ad^4£ terra Aegyptis , cmnesi:^ ^ncìm* 
nss (siuA esc roptceo Q ehi^tm^nmelim ùleù pa* 
rantur,772od$co aceti étdìeBoaHt ^uodamfic^ 
co mitÌ£atsrÌQ,Mi^ ^ ftmsUyud medÌcum,quk 
re^^ carandi raitm^ ^tttwr^ 0/i oportst^ 

DE PHR E NITIDE. 

GAP. XIII. 

/^N Vóifans phrenltks acutyìimus psrìcu^ 
\J^lQpJhimi^^, Jìt ^ffcBt£6 , ommhfis eff m 
€GnfiJfo. Fnde aut^mc^tiflituattir. ^ ^m afi 
fiSftt. ctrelrù Ldorante, ^ ^«*e curano conue- 
nìat.dthscomnes 'dìJfcKtfUTst: Dfcamt^s fgi^ 
tur etia^n nos.ijiuAjìt e^qusjitsphrenst^ , ^hm 
et$é$Citstfi> ^ i^uomodù Mniernòfci deùeat, Pie^ 
f'ii^ue entm/pjorum in dijcemendo sam pottjl 
pmum nùnmediocr'iterdeceptffHnt, ^t etiam 
eos qt4Ì deltrant , exiBimarcnt phrcniticùs* 
€»m resjtt hngè diticrfa. 

• JEx^mJìts t^itur pbrmitls afléma iiie n^ 
fcìtur t <i^^ tffa in <^4Ìfp^m^ aMt^im mem^ 
brartém dsjìyì^m infi^nma$kmm excìtmus* 

rti €$ A L E X A N D , T R A I I I A N I 
rìt.Prmfquam emm dtfj^enjktu tnfixa^ue fité 
rstynon fhremùdem/fià ckUrìum f rodioti * 
jitque hoc in aCHtstrnm m^g^apartefe^rtUTn 
^atu oc Rigore acctdere confueuìt.'demde rur^ 
Jksin decUnaùomhus csjfate : atqae iddelsrij 
propritHm efi.quhdfiyrssper tomearum tem^ 
fora nonp£rfiuer€nt,Jedain/^uie/cant : fhre* 
nitk autemjewperferduret, Efi autem ipfìiis 
7i&n ^na tantum J^€cks,pdet$ammHÌtipkx, 
AÙa Jì<imdem €X failidA bile coniìituitur» 
^iéAmìtior exi0ìt. S'mdHttm ex fiauM htle» 
ofUA ^ multo ^ehsmsnttor^fihres ^oa^ m^* 
$oresmd$icìt. laìnaiìta quo^iue efferata. d$BM 
najchurMlt fiauaimmoderatÌHs excalfa04H 
^ fUis aqm adtif}a* 

Nota; futura phrcnitidfj. 

lutHram fhremtsdem^ìgflts paùj^tmum 
£Onttnu£ ^ $ntenfr>fimntc^ tarhulentt ptétm 
tedunt X agri exUtunt * (^fimnierum imagi^ 
nat'tomhHs interdum deùnentur , 9/ etiam 
nQnntéltifefittHrafiireJùffftcenturi £jf S?€Ùnt 
fradìcere. PrJtcedtt et tomi 0/ dgri afUA d$cim^ 
tur:,ohl$HtfiaHtur*Nam€Hmfamiìfarihiésfrm 
MÌpere (^uadam mctfmnt » ad alta connertun* 
iur^eorumqua ah m$t'tùinÌHnBmitranti ^ 
kmjcentesjtem eunt reffxmdeniyfitocmef ai 
tracundm^ej efuàm prim i^arent,- mai^àm tÌBEK Ù €g 

$entpar$i&s, ^ duros:aique occffìùojre^uen^ 
ter mdolefcunt. QmdfiaffeBué increuem, 9t 
famm ìpfaphretiiùde aàfint^fxSf qcuÌU cer* 
nunt> ecJ^He^mtiMtm fi^ualikos ^ rahentes 
haBcnt , necmin pìmttìz et^ snh&refch , oc io* 
chrym£ ex ^trs/^ueprcfiuimi. Sin auiem 9u 
tmmmagk mtendtit*^^ inctpmnt^ fioccos 
carcere, ^fijh^oi ^re, ne^ae rej^cmfionem 
mawfiftamdaispogimt.^iwguam muifs 

terdum ^ trernuU/Unt^ ffxare/cente e crebro^ 
^mJquentruU , ^ ^grì fentìmt , ^teùam 
^m ìpjtsxciteniuf\ ^tx , aut nequa^uam ex* 
and/ant, Kmfmod'i ergo, ^ tot eorum quipro^ 
frtlphremtià exìBunt figlia haUntur. Cere^ 
hrumfgttHr fiattm periniua morht c^fam 
hahmt : non enìm alta quadam parie affeBa^ 
^UAfropriephrenìtts efl^contrÀtiur : quem* 
admódfim nonmtUt phr^nnicoi ob fepù tranj^ 
uerJìmflammathnemJìerlexsHlmarHt^ifmd 
^ernm non efi:Jèd ^ ipjkm cerehrum, ^àiin* 
fiammattonem/enferit, ^aìidaeffiùt delma. 
^tfhremùd'trejpandeant^ 

Qupmodo delirantcs à phrcnitlcis 
difcerncrc oporteat. 

QmpropnlphremùciextBHnt . à delirane 
uhm ex p^tmm confort m dsBfngtmntfiTi 
^uod fpfsfiifris adfitperpetiM,ocfdf]mtcrtien 
ttfingm enm'tbHsfrojÌH^t, ^c^fHtfic^- i2 A L £ X AN D . T K A t L I A N I 
diu^.Nam qtétjèpto tranpierfo Lihùrant»>hts ett 
flit non èfl^dco Céilidum» V/ ^Mordsajpfumif^ 
Jèptnm ; ^gre magìs Jp'srant , ^ m^qHokm 
^aìde [p{rtì.UQnem edunt^.Dtlcsmes a»f^m 
phrenstUQi a^ mjàmsnt'tif^ , e^quodmfanttt^ 
^uident , guji Gr^se manta dictiur ^ atr^fè^ 
%ràm :fhrmttk mtem , ^/ dmimna ^Jimper 
4um fihrt ipeBstur^ H^^^iutpkrajHràt j^n4. 

Lm €t*amfima:htli$foÌaJm€^lf0 materia dér 
fixa^ affiètstmpepmt : quemadmodum ettam 
Jt fftuit^jitmdè, bdicmìimthtjkerit , em(?7iQdk 
fut^phxemtìs afpel^iiér:^ %gflemfifortmi^ 

qui Gv£cis agrfjman com^ S^sté^¥^,€%$tmi^ 

Kofccs ^f^^?9i fhr^^ttd^m e» humorHni 
mìxttof^efiiciam \, tTide , ^^J ettiW».Jjm^ta% 
2»at^^uAfip€yii(fni^nà,mtxt4jJmì , reftretf^ 
tm ear/dem natm^amiUcrHm^uA canfam eam 
derìt k^nt^ Etsntm ^gtlmitfimvM^ $n ai-t 
tnm (òmnum defiruninr , rm/ìi^^ pAnUùm 
deUranty^ Jlmna aiicfipùrofQ^ facjìt cum. 
tHmaUféexcìmntur ^ ^ lUts qut /pjhh^HÉm^ 
tm^ mordinÀtsi ^erà^^ ^ tnfim,!im uH^^^ 
ts^ r^Jftmdent^ 

0e inuctcratis ian^'plirenkkis» 
At fM&d kAQ-p^r morU imita > éreuì 
ifm/^Q9te accidsr€ cunfituerunt. nojfe conuemt^ 

tea t IFER r, i^ 

^iresJmtdthUitatA^ exigua ifptss ìndie tèi ^^ 

parente ^t TJonnuUt aUéun cinandam ^iTremtì* 

d^Jpeckm effe arhttrentuv ^tmt e^ a$iUm 

aita^fed ^^rs per tmtia efutdem tiifhuknti 

fomt y ^fitrtkumft . tan^uam kte fiattm é$4 

fipsrkra ttd^nPe^ (fccrtìrum €%cmnH.:p6^^ 

eanHtem heBiciéfiknhm fimìdtier J^^i^m 

mtemperk m toium sérehum dsjpeyfa^ mm, 

(tmplius ^*dde ferturb^ntur , ^ msrdfìiam 

JUriofoi^ nugantur ,pd iactnt , fieqne 9ocem 

edere fvifftertmhàUfmiem potente j ^nequt 

àec^itttéJjgurammHtm^teu nee^ Valide exi* 

lìent^s^y mantù^filfimmùdQ mmcdìTìotè ta^il^ 

tanfi , ^t^sàdam t^^tmranUs égrnm aulete- 

Mi^Mfd-. (§fììimtm^ S^Ue conùnere fu^kem 

ìunnommlèi autemipfifHm ntp^dpchrod ^m^ 

dem pTùpter K'ir€4Ìam ante defatfg^as^ ^c^ 

nrtpoffkm. Sia a^em ab^tionS eUam ^^ 

rmnt, ^èipaul^er rejj^exertnt.fiattm mr{m 

propter infilf^mUm huworem comùusnt^ Fè^ 

r^mhscJgnaadhfécìnfirmoì^U tpjorum f^^ 

fuli^tefiéperuenumt.necaisam aMìuc phrenim; 

tidii ffeacma^endtt $d, quid pul^ j^ tm^ 

hectUts.durm^ex^UHs ^ angmiu^.fsdeù^m^. 

adomnes magiaa ex p*irt£ phenktcnt perii-m 

nei , pra^'spuè mueier^ùs^ àf^c '^iftur mdjcia^ 

fimt,eimbmpy^nkkteogm>fiHniur^ ideimeps^ 

^Mtem qmmùdo curMtonemipJmtìnopiimamk 

^dhih&as^iéunperpauamKr^ , 

Ciirat ^^ ALEXAND. TRAttlANI 

Curatio pHreniticorum. 

P^fimU^ ^uhU^almdprùhtkt^/angmnù de-; 

traciio ^dhihenda efl, tsm^uam frimum «^- 

mum ^Tnaxmmnrfuturmn fTAfìd^um, Sin 

éuaemrep^mf^ger^i^mdfij^e accidìtSt m* 

Ut ^rachiumfermsture medtcù;ùmnmo cmm 

dum tzmdemeft^x reBa m fimie ^ermjàn^ 

Igtùnis mtpmf^m moim.Facù autem sdrefie, 

Jtcoilum éirtjfc^féfitjcia. lama c&sfhmgas, 

9jf ^oi attoUat^, Imnamquefificem.fan^ 

gtéU fiaùm^en^ JeBa cura jmpèdìmmtum 

cwnjpìniu erHm}fei. Ego fi^m mapi^ ade^ 

fhreniiuie correptumcnr^tm:^ mJtnmUtfir 

teJ^uefaymtUeumconùnmffèTìt» ^^mcuHs 

^mde^lHaquecmiir'mxsJfent, nmtiquam ne $n 

fionie qu$dem^€fx-:mj€care poiuijpm/adeo 

firociier agimh*Utir:»^^i3mmaqHe fackhM quA 

$nJàn$€ntesfolent:Mq$^ fìgUSum hahuf/fèt» 

00nPaftcos , qm et aderant > $ugHÌaJpt^ jgf?/^ 

^erer èts Jàxgutnem detrahere moteBum eji 

^ffàmjdeù tantum mitf$ euacHaummsyquan 

tum eifatts eratfaturum » et'iamJt/ìcHnda 

^ke iterum em'ffijjfèmfta. At mirabiie erat^ 

^acuatwneJkBa^quÀmfilimaret txrmo/u* 

ferbihere:Jìi3ml^atit€m^dnt€S étiamajj^et^. 

gehaty ^trtfìtm quoque ideo ^u%o excìmret, 

Vemm btcqmdem ceiertter tm-éau^ e^, aù^ 

quoque ratiom oc sur^ cennenienter es ^Mé^ ^ 

• > ifftSZ I LB E R I. €S 

htm, Sk ìghur agendumefi^fi^enam in cuhU 
to/è'c^»e:m Ikeat^Pofifangmnis ^acuatfonem 
fariiqmc^rtmedmìmdkc€ndafHnt\ ^ ca* 
put cxyrr^ìdmQìTìadefikiendHm , ne iffitm^ 
^mim calfd^mjit , hheréiUmJmmQrssjtttra* 
h^t^ati^ idcfrco eìs re^leatwr^ , Aceta autem 
ea ^wi m'tùg^nt ^fimmun conciliar t pote^ 
runt , adm/Jcere conaùsmnr , Atcmn Tìun^ht^ 
^iget i ^.>ì'tgiiiasment0^aUenatÌQnemHe'» 
h$t> adhuc magisJuccurredHm efiy ^ largii^s 
oxyrrhodtno c^ui implendtim,^ decoBùcha 
mAmeUypapaueris capttum ^firpiUs , kedsr^» 
rurfmi^oxyiif'hadfnojùpeffindendun^rkem 
ea qu^ odorem mouent y nArtbi&s adhihenda, 
Tt&cnùn^nEì'tomh^ ^tendum , ^tpjnniratja^ 
ng ^tg'dfo^ excmdamus ^fimmi'i^iSgrg accer-m 
famus: quod/òlum ^ maximum efijkltran-* 
tmm 5 ^ cumjuis marht remedium. Qmdji 
bis admmifrati^^ ^^gift^y ^ aÌienationM/ym 
ptomamperfiuerentyiéitù eipofn medicamene , 
ttAmqi^d a papamrnm capiteti^ ^ di^codion 
Qr^i appeliant>ad ommafiiturum ^ItijSsmu^ 
Non foUmemm. ^tgi^^ > fidetiaTn^fehri ^ne^- 
d?tHr,pr&terea eapn-t fdn^uaaèigne adf^fistm 
nfiig^rattpoteì^USin^tt^^nihtla^ 
peUit^ ^ìget^nolimeScamentwndmcodiùn 
€xkjh€Pe:prAfiHÌmJlneq^phrenÌt^G^^^ 
gsrmana e^e^idea^hrjed etiapituit^non* 
mhilp4rùcepsjlt »^f ipjk quoqtiefMJk nomi^ 

e nsiur €C AL EX ANO. TRALIIANI 

netur:tunc càuetone idtpjùm 9el aUud^uod^ 
dam adfopùrem torforemt^ inducendumeffi 
cax.offeras, Smautem ^msqmcf^imheàlld&. 
fuermtdunc maxime ^itishisy ne ^usdiorfori 
JÒJ7W0/L mducedo accomodum exhthea^. Namr 
in his qmtnfirm-as ^tres hahentinùn^ulgdrk' 
ftox^i mo m t?:Uumpot'ian€m comìùziur. 
De habitatione, 
Conjìderari debet eùam haèsi^tìo^ in qua 
deget ager»^ aerem neq^ admodum craJSum» 
nea^ humicùtmfiigfdumi^^aHt mmis caifdum 
ha^at.ne capiti meatuum denjàùo aut reflex 
tiojùperueniat > fedteperatus exìBat.qma* 
nimalfs ^iritm teperic ipfi^ reficilktur oc 
reUxetur, Sitauiem magps kcidas quam te^ 
nehriifmfi^t £gerper huiusfinjkm ad coTjfie^ 
tpruf perceptionem oc cmfcisnttam peruemat. 
Quote ^ am$cinonnuUt admoduinfamiU/t» 
reset aJ^iBant»^tetiam increpantes ipjum 
fropter ea quAfactt, reuereatur^Neq^^eri do 
mefiicHSiOUt cognaff^> cuif^càuja aùquanda - 
trtjìetur.aut cui trafiaturjngreds dehet.quip^ 
pe hoc irritare £gr0s, ^ commouere folet ^ ^ 
9t ^aldeperturheturymamfeBamprjLhet acca 
Jhnem, Sed nec am'tcifieqùentes ^ copkfiad 
eum ingrediantfiry q^tfpe turhdm tantum ei 
excitatpr eterea aeremfioq^ crajjkm efficiut^ 
jrtgidos emttentes fpmtm. lam non 9foÌenfer 
mon^dm efljed lentter^mmleBopropterim^ 

heal t ib:e r I, €y 

hsctU'tùttem concutsaiur. Hoc en'tmfifmda^ 
Imd, dgrtim trrimt,^ fomnam impedit^ij ^e* 
rò e^m adjunt^ omnia 'ipfÌH6. membra citrali 9/& 
Untiom teneant, lenitdr^ferjrtceti ^fr^Jèr-* 
ùm infirtora.ati^ tunc m^gps/^hì ctunìpùnes 
£gro cborifmtur ^ artus ^fnculìs exc'/piantifir^ 
Q^tppe hoc matermm ad infima prouocat.frA 
fere a contmlpones lenti, Satì^^ autem efi^mfi^ 
Ytaraquoi^Sfbiperfikatzifiéertnt.fQì^re, att?f^ 
fic debgate^ ^t materia ^H^fiinfìmul^fit^ 
catione, acctts^fitent , ad tmapoUns dermarei 
pojftU Nìhii autem facete oportet antefibrium 
àechnatiùnem.'longe^ero amte^uamimiodat^ 
td pràifìandum, lam cucufbttuU adhiberi, 
pfÀferùm ante accej^ionem debet^ ^tmateridà 
farfam ^ergetps impetus per retmìfionem c&er 
ceatur. simili modo etiam epithemata fimper 
eis admouere oportet , ^«rx nonnimis fiigida 
fint.ne^rwrfm caitdajèdpotim f efida. g*ù 
enim ^tpera Urgtu4 fi mentis excalficerunt» 
maxima hi mala ^sgri^ accerfirut^ materiam 
ftibito ac ^muerfi ctmostentes» 9/ aàfiipemas 
fartes proficta caput admodu repleuent , ^n^ 
de^ehemens altenaiio metts prouenertt,non* 
nui^nam etiam fòpor^tìfuicarosdicitur ^itsz^t 
rurfi»s ijs opusfaerit>4jfua excitztrepoffimt.fier 
nut^mentapromca^ibm\ tumfiifiiombus ^ 
Cuare ^tfcera ^altdtores fatui nonreefmrut: 
frafertim in^s ^m ^ehemttiorifebrs Ldorat: 
e js im^ €i A l E X A Ì-TD. T R A 1 t I A N I 
item ^uthus copmhwnùru imfli^tàput affé 
Bum, Sufffctt tgttur fibtmltm (ime hydreLm 

iepidMm ^tfienhH^ohducereJm entmferuor^ 
mitigahitHr» ^ 9^s/cera. dtfientu laxabuntur^ 
at^ tdeo ettamfìkres erunt mttioresy 

Conuenit autem mtermedìcadum>^t coiu^ 
lerìt ettam ^'tBmratwm^i maxime necejfa'^: 
ri A, ammumadhibsre.MuUtnaij^ipfamne^ 
gUg^ntes > ign&rant t^uantumnoxA ^adiu^ 
tnentt^gro adfèrrt poJ?ft. Vtmam ^eraefiam 
reBè^msScanfitrenty teptfi^in^uireret ani 
oràme^mitaHéilimtem:,aut^Hanmtt : S^erum 
muilum horu attendeies.jtngalM ^iàhg^>cpA3n 
sgru accedunt, ^ijcerihti^facejjuntnfgocmm^ 
aut perfundedoi ant ohdm:edo aut omni tepore 
farddo^^etia. cu copia , interim qmc^ eruditasi 
^rget:pr£/èrtim cumfapienti^tmus Gaknus 
masijfifio cUmitet , nec^cat^pUJmHiis^nee^ 
aJfergimht^t^Houis tempore ^tendum?ffs^nt^ 
tnfilts ilit^i auibf^ rmlium in foto corpore ex^ 
cremmtum^aUa^^p^rfluA exi(Ì^nt',reltq,HÌ$- 
aut omnUfia extremu effe malu. Vernm h^. 
i^mdeijquinùn bene mete oc ratione cùn0ant». 
facmt,Nosaut cjtà ex S^eierthui didicìmta,^^ 
mul^ttia fi quid ratto fitcere nos reBjeadmo^ 
netyiam expcnamt^ J^ttfatm igiturprirrjuom 
72 m ^fcì trattone phrenettcts remedtu adhi* 

ùeatnr. 1 IJÌE B. I. O 

èeafur , cptlme pr'$pts decopìa, Deturautefim 

ha fpjìf^ cremor: ^iiemjtnon Ubeter affumat 

*//•/, cugranis iffamjlfie aliquo c$ho capiate 

(in ea obkBentur , ^cl^'cere connentt fihim hy^. 

dromsltexigìtu^aHthjdrorQfatum:, aut rhodo^ 

meìum^ Hydromdt ^ero maxime Cybyrtùcl^^ 

9/ tmmtcum spfìs^ti^re aporie f^ ^ oxymets^ 

Qupd/i mmHi grata h^ent ptìfana ( mnlti 

€nfmne wimen quidem ìUihs Me ter aHdmt\ 

exhiberiipfs eportei onenA cremorem.fi mue^ 

n$atur^aui citrtj. Atfim totHmJorbittones a- 

uerfentur , pantmaquam caBdam int'ingnoi 

non minus emm efuamfiìrhitìtìnes muahit* 

Deoleribus^ 

JEx ùkrthtis edani intybwm, ^ maìuatn co^ 

Bam:tnter$m ettam crudam , ficaltdatas »/- 

mìum fiìperare ^sdeatur , ^ £.gerfit^culó/ks 

fit, \^tgiitjj(^admodumprematur. Ita namc^ 

ad^uuabls, Pr eterea ettam magU ^fiUclucjt 

f emina , citcumerM meduUam y ^peponUex- 

ktbeas.Fbs toncoB$Q apparuent, ettam p/fies af 

Jument.^t ermaceum ^ peBmes. 

De pomaceis fru<ftibus & poca. 
£xfiuB/bi^ fumant daracma perjka^ ce^ 
rafea. mala, ^ ptmtca.fidhM rarodibere au^ 
tem fpfìs crehrsm 5 ^paaiatfm aquam teps-- 
dam conducit.Nèque emm mulmm potionem 
appetHnt:neque 'iuu^ntur,ficumuiaiè hsba^z, 
^rigidam autem aqua ^/t3/e opQrtU yeo f^od ^^& A L E X A N D • T R A I 1 1 A K I 

tum rmnfit.NamJtmflammatio ctrcafeptWM 
tranJùerJuTnyaat aUam ^uampta partkulam-y 
itmentztfiierii^Tmn exigimmpencuhtm fèejus 
tur^ Qiiauìs emmfrtgtdA potto mtùgare ippts 
^tdcatur:,tmmenmAiùrespùfteay ^ malignas 
Jehres exàtat ^ 9t eùam ^enatto mentfs aU" 
geatar : Irenittr» omma ad deferti^ mait^ 
gniàs^m conHermntur, Qu^e tuttm efi> te- 
fida poti US quam frigida a^ua 9ti. Nani aa^ 
temme ei'tafr^dreUo ^fkm^m ^mha^ fìcctt^-» 
iem immodtca^ ^ bìl^ (upertora occupar e >m^ 
hìl^ue ah intefl'mis noi^tu dtgnu excerm ^fde 
rerrì:hnc color mftigatusfmt ^ ^ ^i/ceru m-^ 
tet Jones infamation€J(f^ relaxatA : btUofa per 
alnu^ 's?m7$ùmes excret^Js^t agerm/nuà^ 
adhucdtehtis ad ^niuersHprorfks marhiidepel 
kndti. indtgeret, Et entm ormiia^ue tpjìadmo^ 
uehaturremedsa^tunc admmtfirabàttir: cùm 
totwn corpus recremsntU ejjèt ^tunum* 
Dcbalaeo. 
Lauare eos ^ per fingere conuentt :, ^Hhi0 
iam ^acuaùo faBa e fi > ^ ifuantitas totsmà 
corpus non offendi*, ^erumjkcita$ ^ ^sgiù^ 
plurtniA^rgent:^ fifehrtcitet sger, nihflnO' 
eehit ef ^fitm i^tetm- , precìpue eitam cw hai- 
neum temperatum adhihitmnfiterk , 9/ netf^ 
éterfit ignens , nec^fiUmn nìmk caiidu. Qui 
ofittfihr^ metueos non lattante maxime of». 
fin^mt, Nam dgrt ^igiiìjs mag^tor^uent^ tmy^ntur, Limanditghurfmt, auemadmO'^ 
dum comprehenptm eji* Sic emm habieo %^»- 
Us, ad hnateperie remrtiiHr , ^ tnpojhm 
delirio ^ affeBufihnm incedente UheratHr» 
Devino. 
Q^n ^ Spìnumqmdjìtimrejrmguat:,,dét^ 
rephremticisaudendum efi^ inqMus P^^fy^ 

mtern nondum ^ehe^nentf^m ns^ue ardorem 
habentifid qH&dam concoBÌQ ^rmarum ^HO^ 
^ue meli appare t, Pr^terea iliU poUm cam 
jìdticm doàdum efi 3 eiUìper Jlmimt^m ^^o* 
^ue ^mum amare cgnfi^euernnt > ^ os ^en^ 
irkuli irnhectUam , ^ natura frt£ìdi$ù$ ohi* 
nent. In h>s emm tempe^maefi ^m'tpùtìo\ 
^ omni^Hs mente alienati^ ^fimodtce ajp^ 
maturMamfiroc'tam ìpfirum mutstt , ^fi* 
rmos mores ad h$lar$t^tem transfirt , Jlm^ 
num^conc'tUat , eo quid ahmn celerìfer con- 
ccquai^^tn totumcorpfis difirihumdum ad- 
ìtiuet. In qmhm igitur nuUafiruensìnfiam'^ 
matto ^aut magrn^ admod$tm calar prscord*^ 
'tnfeBet^ ^ ^$res snfirmentur , audaSer S'Jf- 
nnm tpjts exh$hetQ,MaÌHs emm ex eo commo^ 
dum er'it , ^tfamquAmxafireputetttr, St e- 
nim ^ires recolkHAftéer'mt^^ nocùllahtper- 
mt[[l,Q7^nsa tentare pùffkmia , ^ multtffri^ 
é^gropiccHrmre.CQllafJìs mte'tffis ^tgilta, ^m 7^ ALEXAN». TRAttlANl 
nis medtcorum CHrath déff>erat2Z €rit: Quare 
tnetm contieniti ^ noxamqu^ ex ^tno expC' 
Batur , ^ commodum. Atc^pplurafiterrnh 
i^ujLfermtUunt.froptnari deìet^ minor em of^ 

fenjtom ccnttnendo. Fieri entm h*mdpQtefti 
^tidquod funata alieiua etto, parte nonno-' 
ceat. Medici autem efl^ esujmodi tummetiru 
tumjudicare.NaJ^^nmerfa moderate auan^ 
titztte^qttalitate^tirdine^ tepore adhtheaiur^ 
totam artem^ ahfolmmt ,€on(ummAt£^ > ^fir 
nemhroimimpGnHni. 

D E- LE T H A UGO. 
Càp. X mi. 

GEnumus acgermantts lethargf£s , quem 
admodum phrenttis yjedem quidem ha^ 
het cerebrum,materiam antemphrenitidi con 
trariam.Na ex pituita Jiiper^te nafcittsr^ quA 
ìpfum humeBat^ ^^aitde adeo madefacit^^t 
éigrt e&ru quA^cuntury nequeant meminijjfè, 
Jedpalpeèrtsjejrjperconniuere ^elint, ^ con* 
quiejcere» ^elprorjminjòporem» qm Grdc^ 
e or OS dici tur , ah h^miditate fimul ^ fiigt^ 
ditate , quajpirttum animakmfuffoc^ , ^ 
Urpidumeffcit^perducantur, 

NotasveriIethargL 
Si igtturhumor qm lethargHmparit. JoUiS 
fipitHitoftfis^ germini^ le th arguì nafciinr^ 
atmis omnish^x aceidentia in^cit. 

No Not^ falfi lethargi. 

^n autem non foUtn capite pìtmùi >Jèd 
etUm ydisfiterft j^eceffi efl^mptomamipio{L 
7nfXt^Jiert,^t<àLgri ncnnunoiuà '^tgtlent^ non^ 
nunqua aittjiimùfimmprematwr y alias deli* 
T%t,^mhQ en/mfactitt > ^ comuet pétlfehris^ 
^ manm mouet ^toi^ua cotingites ^ujtdam 
ea(^ tenere nò ponte i^ Qm tgitur moder attua 
degut.nonullu ipfis mcUm at ih hs interim pai 
pebrasaperiunt, ^ turfi^ tomuent. Sin autt 
admodu imùeaUes Jìnt , ^^alde merlo ^m* 
cantur^nuUatenus edcands^nt^ ne^ palpebrai 
mcuét:pulfi^^ h^htt raros.exiguos, ^ ùhfiu* 
YOs.sk igitur facile tff tpfos internojcere, Di^ 
cam$0 mt ^uomodo curare oporteat, 
Curàtio. 

Quum omnia accurate mfpexerù^ ^us ^^- 
teres nohis prAcip$unt,nem^e àtgri ^ires^hahi^ 
fum^ aliaque^ 9t£tatem, ^ totius corports 
flatHm:ita tandem huc ^enies , ^tjanguinù 
detraBionem ante omnia adhiùeas , ntfi quid 
excommemcratis tthi aduerfetur^^ pracipue 
^ires- Vhi 9ero totius corporis curdhahuerss^ 
etiam remedqs que fartibandté£utur>AgroftiC 
curres^omne capiti diligetiam adhthens.Vt ^ 
^apores, nejitrjumferdturprohibeas > ^ eos 
quiiam eh ir ruper ini difiuti as» maxime autt 
hocpr^fiat.acetu cum okorofàceo^ quoà Gr^si 
^peUónt oxyrrbodtntfmi caput corrokrans. 7-^ A I E X A N D . TRAI I I AN U 

fr^prtim snter affecimfrlmordm , nedem- 
cefs mult^s 's?apoy€s adiffimjHrJli>mtenden' 
Us fiiùle recipiaK Ouoni^m igitur materia 
^Ji tncerehro contimti^r,ptH$tùJa efi»^Jt^ 
ferans catift hHmldm ^frtgtda. demom^ra" 
tur, mtjcere ^ tnco^uere e a ùxythodtnù y quA 
estenuare euajimulpojpmt, expedi t> nepe 9el 
pe^cedanw^elcafioreu, ^elpule^tn, ^elcaùtr 
mmths, ^elihympi, Acfios tUmeda efiaui ca 
Jioreo.aui pBs humanis cremai tS:> UurgatUa^ 
ex aceto. Hmnjmodi emm ^aldepr^tunt^ 
^xcìmnt^ , firjan eùam natmalt cjuadam 
facHlt^U iethargo cmtrarìa^QmàfiaffeBt^ 
ferfeueret > ^ ^grrdtffictdnr excHentar , 9^ 
tendtàm eo efi ^uodflernummenm mo^U 
pruthto d/Bo» ^cl cum caBùreoy ^el pipe-, 
re> ^eleuphorh'to, ^elepithymo ^ nt$nc qwdem 
inJp$rant€s,altaspenn^tHin€tes:^emm idcon 
tinue fach^dum non efi, quippe 9ires eorum 
lakorant^ ^ adhuc magis caput r€pletur\.C&* 
terumcruraperfricare,^ oko Sicjomoferun 
gere oportet: interim fola tpsa/ciMa ex aceto U 
mgatacrur'ih.ùb^ere* Hsc emm et'taeos qui 
$n£omni ^alde ahu ^ ^eiermfu defirutur^ 
excftzire fùiet.M fi affeBm ^ maltgTms efi, 
^ tnueterajcit , capiUos adtmtto.^rjgitocf^ ijs 
tténc caput ^ qus. exaff^erare ac^eUere cutem 
fojjunt ^ ^nà cum cali^oreo > datoi^ìpjts poim 
€a^or^HmprAmmkm:id^f^k efi^ ' 1 I B £ E, I. y^ 

pr^fcrtirnhora^naante acceJ^hne.Etem?^ 
extenuat,^ corpsù^ e^mdperfiixh , ^ prcpè 
efl ^t totuvTKemmrt^tur ^ recalfaat fouetiL* 
£gopinè noui multos eo morbo S?tBos> hot filo 
remedÌQmort€m euajìffè, ItemperfeexhWt- 
tum prefica :.tS3HC aatem magls cum oxjme- 
Itte. Quodfi dger recrementf^ pknu<sjuer'tf:, 
etìam cum alt^m ad^entrem fit^dacendum 
effcaci.pr^fert'rmfì^immonUidarì dekt. Sufi 
fcit autem ^numJcarnmmi&firifpHlHm, (tnt 
faukplfff nìinusue ipro ^irium ratione dach- 
hu^ CitBoreìfcrtipulù ads'tcere^ lam 9erè non 
JùUim 4uxilf^ extmuantia effe dehent ,fed 
etUm ah US talts exhders* Q^i^ejucc^^ qm^ 
queamjgdalarHmexmeUe coBarHmprSen 
dus efi.ac ptt/ana , qua haheai ccmam porri» 
aut apq^aut hjjfopì ^ nìjì^gri ^ehementerfi* 
hr'iàient. S$emmfibrps^ehemesjusnt^^Hn 
dee/} etìam fiifm apìj radtx ^ ^ oxymeftjtm 
pkxjum expuftnaJumperfefiUiris, Saluta^ 
resjunt etUm mtcA paxis ex apomeltte aut 
hydromelite daU* At hydromelì Cyhjrttf-' 
cum dare tpjis nm opor tei timo nsc^ CntdiHm 
prorfì^^ m&rho adhuc concùBknis experte.Vk't 
^erl cancoqmimeper'it.mhUohBat ^ Uuare 
ìpfos > <^m$pauhir/i exhìhere .-prajerùm À 
fan^mnU mtfiioneMtrkJuhduEhàrée, ^ me 
d'mrt totìus corporù purgatione : ^erstm hal^ 
mum timerimdekh nsfirecrementorU ccpU 

fihfiu 7^ Ai EX AND. TRAI ti ANI 
Jùhfu Nuw i^u£, m cute h^rent /ùperfina, m^ 
gishaìnet cakre moderato dtgemtur, Bgo certe 
noni me cpiofda ft^ laborantes^ne^He/itj " frjiTTìuko femore ^Gtetes, ne^ue hocipJnTn quùd 
LuMtentttr , peràpentes , pQfìefuam ajeptem 
diehsàs m halneum duxtjfem, ynagii ab eo excì 
mtos'tnHemjJe.^treJptcere^loqtà , nomiuUos^ 
aBanimm agnofeerepotp^rmt^ Quarefi^i» 
resrGhfiìì^apparea79ti fnùalneo Lmadum eft: 
fmtmhectUtpresy ^t ^gerUjìitudmem^afitca^ 
loretn h<plnei ferre ne^ueat^ domi Uuato ^aje 
auodam ^qua, caiida repktojn quo dtger eoUo-' 
ceturjt^^tfèdeat > capite uquam exced^ntei 
^acikoHtem efi,etu/modi ^as ex Ug/m pa-^ 
rare, Islon madefaciet autem capat ^ger, quo^ 
niam pr^erquam quodmhUÀcalid&jHper^ 
ft^JmnetuttatHr.ettam ^mim& defecitonem ce** 
XeriterfuBinet* Sic tgiturdonecfètnelauthìs 
htussgerfiterìt» agenéem ejii deinceps taft- 
demab èaheum ducere ipjkrn^ ^ con/net U 
nthdfi^icantem abflergere conmnit.BtH/fno 
dicHratio etiéWt in hts qm ^etemofi fipore, 
€fuem caron ^ocant , premuntur ^ tentane 
da efi^neque entm eamultum^ariohtt.neque 
cau/a,AtnGjjfèoportet, caron $n anteriore po^ 
ùi^ C(^ttì$ parte cmBtthi : qnare etiampn^ 
Jori A tpfìrttm 9ires magis ohUduntur, C^te^ 
rum orsiur oh ^ehementes quoque dohres , 9/ 
fmbm^iritfftantmaiis d/J^ffetmr»^ concia IIBE R I,' 17 

datiìtem cmtujìomhm hoc acàdens euenìt >Jt 
^ups cerel^rì mambyani3.m tamina:dm£a:,(^U03n 
inde i^uodmemhrana7ntHeatur,m£m^^phy- 
UcaGr£CtapfaUantinegligenteì^contintns de 
Ù^aiierit, S/c eùajnacctdtt Jii^HÌs<os\^}^* 
mentii^ contundens^ rì3edmmcerehrt%eifitrt>' 
cuìum compyejferft, Sedde loùrum cnratioìse 
nuTicJcrtèere Pempssìmum non efi, T^ecid'iares 
em>3^k^i^curaihnss:yeqmrunt:^dtjferemu4 
de hU dicere m cum hcum > 9^/ defi^B^fir^ 
agermés:^nt€ncaHtem:ds morbo comittaU ^er*, 
hafajceretTiBftmmuf^ 

0E MORBO COMI. 
ibXu Cap. X V. 

MOrhi&s comkiidìs: , ^i eptlepfìa, GntcU 
dìcstUTy ^nus^uidem ^ ipftexlongts 
affecìthus ha^etur, cfui exceilentem .diligere 
ttamjìudìwne^ requtrat: ^ fìper tnitia ne* 
gteEÌHsfiàerttlfleciuenter ij ^m eo detmentur^ 
commormntisr, Nam capita <^jetìHmefi^^b$ 
fenftis. mottió^^ ortgo habeturiquòd^mtem ca* 
pitkmorhiuftt.tefiaiHrkoc^eimdperacceJ^iQ* 
nes agris ccnttngk.Ne^ enm audire ^adt 9/- 
dere^ aut tnteUìgereprorfs^ , aat memmiffè 
altcuitis pùjjtmt >Jedùmn^de0ìUitÌkJeì9ju fa-m 
centimGrtttM non dt^imìies^uapropteretiiti» 
Gr^'t epikpjtan i^HaJì comprehenfìQXìem' , 9i- 
tmm hoc ssommarunt, <fuod ^$deìket £gr$ re* 
rum oM'mffi^mtmi ofi^J^ eommd^tmea» yS AtEXAND» TRAI II ANI 

tur^ Caiernm hoc ifjum^ttmm mmmiUi^scs 
Tunteùam morhwn facrtmi , qttodcerehrHm, 
fksrum^ hoTU^atwn pUaUj^erQmorhui Ber. 
atleti, qHod^AÌidf^Jtt , ^ cotumax adawo^ 
ueTidam: al^ alìternomiTmrunt^ ^er^ùmnon. 
eportet omntajcrihere^ fed iMaf^us qii£Ìn^. 
fiituto^ conuenìunt. H^ emm magis/are emù. 
uenitmt^eisq^ infiBsndum : fdqtiod nosetìam 
f^urosfrQmtpmm.MQrb^ tgttmcGmittdìs, 
trt^mQdìsgenerattir:^elemm capite frixim 
rio la^rate^M^omachoJìfel alta qtiodapar-^. 
tv:tda affeBay ^prauitattm in eaJkbjUkn^. 
tem ad caput remittente. 

Signa morbi comicialis , ex doma- 

chooriantis. " 

Mórhtm cùmttiaiem àfiomacho p'ofiàjci 
te^atur^mdcmttrata fkrunqtteineQgtgìsa. 
tur^ turhath quidam , ^ rojhntem qmd 
moriff accej^umem tum potita £grtjèntiwìt,ir 
rttantur(^€iim tarde fpjQsàbHmJumereaaHt 
nHlàimcBnimgit^ 
- Sigaa comitialts morbi, ex alia par- 

ticak contrari. 
' ^m ^rò ùhparitcHlam quampiam comi*, 
dunt^dtUnytuionem mali ad faperiora fieri 
ma^tfi^9perapìHnt:^td^mdfiiturtim ip* 
Jts efipr&dtcimt, quumSfhihHttù ^ttij adce^ 
reirum 'ergere incipit, Acctdit autehic affh'^^ 
Bu$ etiam pmrk»fr£fi!rtimhdm$diorilm:, Uberi, ^^ 

qua de casifi nonnuUi puenlem ìpfim nomi^ 
narunt, 

Signa morbi comitialf s , tx primario ca- 
■ pids affeélu exdtati, 
Qm primario capttU affeBu Ìaktrant,oin~ 
nìhusfwit manifesiiMtenìm grauantur capi^ 
te,0€u{ÌQk{curantm'^^ caligati tztrde^ fen 
tiunt, At hìc offeBus puerig potfj^smum acci 
dit.Nos igttur à puerili ^tzitA incipienteSi teli 
^uaperfe^uamur. Qmdjitnfims efi^9el etia 
iac affHmitynthtl ràoUendZ efi^ nec^agendum 
i^uantum adcuraiionem aitinet, Stdjequém' 
enim atoi ^ ^cahr augefcens ft^perfinam in * 
capite hur37Ìdimiem» repkntemt^ tpjms^en^ 
irkuksdijcutit. Attamen ttmare ms» curaiL 
habere oportet , ^ lai nutrtcts hemgrrnmpf^ 
^ recrementfs ùùérwn* Nam quod^itfafttm 
^crajjumefi, ^aldefilet naturam irìspedire^ 
tiet asùtem probi homop^ Jucci ^ fi nutrici <«»/- 
rmtm adhiheas, ^ exerattù ^tipja ^ metùa 
cri ter exerceatar ^ ^ cibis bonijucct ^istur^ 
si igttur ìac fit£rittenue^ pa;ido tp[um crafiiu^ 
€fficer€coH€nit:fincraJjHmi€xteimare qmkup-> 
dam, quak eftjkm£ulun:^\ autanetinan^aut 
amfum\ aut eruca > aui ruta , atit pornmt^ 
Omnia atttem hdic dnm ^tridiafimt , ajpt^^ 
maniur. Nam ficca, crnn magisfint acrta^ 
plus ^teri ^afà aperiunt» ^ mmìsfangumps 
menfiriiormn<^acHationesincitMntur:qmm* ' 
hdefi deterimMam hmc tacefie efictiamiac ip AlEXAND. TRAtLlANl 

ìpimìnui V dum J^^ulsfm^atkne decre/ctt^. 
anare eùa ^enns miir'tcis pueris laHentihm 
efi nocentt^rma^^Hipftlac hmc ttnm, ^fa^K 
di odarisjitrt mcej^ej^^jm antem contmgat 

daeJiii^U4i,k(:MaheMh€ntgmtm>^ 
Ni>tacio iaftis*. 
IntemofciiHr imtem Uc tolare-^ fulBanim 

^odore:color.e qmdsmM cS ^^W*^^^P** 
^ nìh'tlhah'eatJàmdui.mtf(EtiiÌHm:jHhfi-an^ 

Ua ^sro, ^t nihìladmod^ tenue, aut crajfitm;> 

ata caJecfitmconùneatNam tale conuulfìones 

fottpmumgezterarefokt, ^ nerms ohMrue^ ^ 

re, Offrire etMm ^ìnum medtocrìter tenue ntt 

trìci prop4^£tndu7n efi,recrement$ expers , £^ 

boni fìicct e^cax. Jvlotum iahùrem^/emper 

antecièiumjuif'tre dtbet:ita quiditOi^p tnfans 

adhuc LiBstinutrici profhtc'tenàum^ efi^^ ^t Uc 

ipjfffs bonum euadat /fiderà reltquo tempore 

mouert ^elit ,, medtocrtter id agendum ej?». 

exercitandum, ludendumi^ : ati^Jìc abn^ffi-' 

Tneìidfi^Mec^ ^erò Uaare continue dsbet/fed . 

^mre hoc maxime^ à ahoàtem nebtbatfla^ 

itm ^ balncù pr&Jèrtjm meramm,^ nihdensm^ 

ipfìs adeo efinccmum, incisone oHHm Statar . 

^ fiictìone ante a bum. Nam exercttattofì^ 

cundum cM mot modo/te affecik yfid etmm 

Qmnth llB£ìt I. #/ 

"^mni^ges smmka, C^ernm tn jr'iB'sonefrè'. 
nmmabrachmaujjficartoportet.de'mde tsn- 
dem adferìf^ ^ % entree 'Mentre ^pofih^ ad 
trura aependere > ac plns ìp/k ^almtfUs^ 
ferfiscarc^t etìam recremenm , 4fu&fHrJkm^ 
tergimi ^per eiupìiadt ad inferno, reueUas, At 
4dtpsfartiCHÌkperfiicatÌs,tunc demum ^ ^2- 
putjrtcan debet. Prius emm non conueràt^ ne 
omnia ad tpjHmtraìs^mtur. Pofiexeràtia ^ 
jriBtoT^m non fidttm ^ger in ptgìduma^ 
rem prùcedat ,m eaj^ ^erfìtur^pd^hi di* 
Biderit dome cahr fènfim per[ptraueriti. 
^ (pfritfùs ccnfinHitas remìfirtt , t^ad^an* 
Juetmprodeat , ctbumt^ conuenienlemfùn?^^ 
Panem tgitur reBtfim^ ajfdtum.cpttmé fer^ 
^nenmtum^^pr^rtimclthémi^mm, quat€ 
nmJìeripQiefi^eJfe<ondHcit> Hit ensmfitper^ 
fkii expers, ^ mmm e^recr-em'tutius . Capita 
oHtemex eo ^nàm^ aut duas ^nc$aspr4uipuè 
ppuer temperamaiti Jtt magìs weUnchoIici^ 
ex at^uaferuente^m^uafìtcortandrum : im 
lemm iomeBu^^humoru Caperei adcerei^ant 
ferri prohiètt > ^uod maximum efi comma* 
dum^ ^ ah affeììu pr^ruat, At ex ^krthus 
edat hemm, maluam, pr&cipue atéiemcat^caU 
dem.gingidsHmyporradecoiia .* intjbp^n 9eri 
f^mf/ceatur, hosiuuaf, CondimentHmoier^ 
viifo ex oki modico^ ^ pie admodumediacrit^ 
£» ^oìatH4£gr* edmtt^aUmam t(diormiem% ^2 AI EX AND. TRAIIIAKI 

paffères y tmdos y ^ turtures: ^erumex his 

qHùc^mtnaspngièes, Anates a^temy^ ^»* 

^fahtdihiùs degunt^amtfintnr: twrafintjm^ 

cera., Qmd p crudìtas qudfìaìn £^gr& acade-é 

rtty àHi dtBenùo àjlftfi m Mentre exatetw» 

ad^àarìtur grana piperssnùuey aut ^n/ùcìm». 

^ étntjfpaulu. J^ camìéies ommn&puerf*39f 

ahBmerebmumefifr^tpHefitiUì^y ^ hiàa^ 

lis/^bifmtis autemcoMfa.aut etiam alio 9r 

genie ^jH moScas acctpmt , ^rarl:Jed^té^ 

non funi pingnes. ^ decoBum poùua ^ttàm. 

fmsintingai^ carne m gw'umsxffp&te^aut 

Jìnjif^Miim $iiud, etfi^im hakeatmctftriami 

mmen ipjum ansrfandptm efi^ea quininonthU 

c^ut repkat : q^are etmm mn conjklù cepa^, 

^ daucHma^Pt.msre^ne€fmjrnsn,^ir^pkn^^ 

dicapttls efficax» lam apium ^tiand$im efì> 

ceunaturalttev Cùmttì^s offsndtns. Expffit^ 

hi6t exhfbeantur, qui fuperhitmte. Iaconi, 9t 

ffiffam,jiumum^merulam^autjcùrpipimy 4Ht. 

Jcarumrfingties mitem oHerJentHr y ^cetsi", 

c€Gs, ^fjcùmhrumipelamtdas. Ut enimommj^ 

crajfnm terre Brem^^y ^ immkum^ natura 

fucmm congregai, B^finfUoitl^Mi- eùijuma^tx 

fottffmum^ qtéos Creici ^qmdex mari mfii» 

mos cmflendant ^ anadrùmos appelUnt ratcj^ 

hos non adnmdHm cdnttnue* Decocikm tpjà^ . 

rnm adìjoiatUTpaid^piperps , aut oxjmel'tip$* 

imrìimUs decoBio craffum tpfirttm httmorem 1 IBER I, ^J 

moxìum^ ^fie ulUt, Ai eorum ^m ieìiaceam 
cHtem hahmt > ^f^m cMuere (forteti eo ^md 
fiigtdi tpjljìnt^ ^ crajptm hummrem p4$rsant » 
Sinautem ex erfJ^aceo quos^Jwnertper tnier . 
tmlLt cuftant ^ ntùn alsmum eJÌ:qHippi: hahel . 
aUquid t^z^od^entri d^^end&^^om^^^fir^ 
TnandOi ^ 9np£ ctmndAfactat :■ ^erwn hét£ 
fumsre oportet ex calid/) fuoda 9/m fitcìmo^^ 
aut abf^nthìie.at^t condtioMùc enim mnocens 
eji. At carnss ^tmri de^ent, donec in totu mar, 
òusfiierjt difcujpis, ^ prjt/erùmptilUj^mi^- 
liter etmm le£Hmma,pr£c/puh kntkuLt, Sm 
autem £ger£lia ueUt /kmere^admipeaturex^ 
termanuum aii^ssod» ^ùpHlegmfniaHtpifer» , 
^/ cra^iùes horum mìxtura toiiatur. jrucìfsss 
^ero cadere, ^dmcdmn fdHhjre ej},. Sin auije/n 
^oktpt^tis graim Agricupiant ajfkmerei ma', 
di et Qff'^rant^r^ ^- m.-igis a cthQ:it3 emm^ mi-- 
m€s nocchunt^ lam pknt^ ùeliarja fugiant» 
9/ nuces, ^ palmaia^'pifiace^ ^eri, ^ <ma^ ' 
paffasfipcr abpimfHà^ant,pr^^(srt'tw qux le^ 
HS'/n afìrhgsndt ^im hithtt.PUcttis intotum 
ahBmeat, ^ cQtuJtj.^pt^ptnt ^uckUnctpfafm ^ 
Oh£. ^ero ex amygdali^.aktipi/I^iceiàcomp^fs^ , 

phmtmnpHygi^nleohtmtÈj^inHm ifH^ntu ad 
afftfBu' ^ti'met^circic'fsl^niì^ efi^ ^tqmdc^nt 
repUat.pjrAcìpìù ^?iufÌt*:J}ùmach$ atittgy^tìit^ ' 
^t comocìicm auxiUitHr^io AÌis re eft^ medtQ^*, 
f,^4 , cntet S4- AtBXAND. TRAI II ANI 
crHer iffum affumere.Fma outtfaBtùa, ejUJ^ 
fropomam Gr^t dnunt ^ raroofferrtdehent^ 
fr£t€rfiiuma^fìfsthttes,^uod^omachHmJir^ 
mare» ^ recrementum quod tn eo coratmìur^ 
éxienuure atc^ expeUere potè fi. Tdps ^mdem 
^tBns rampH€roadhdektur:hjic ^Htem me 

Atìxilia medicimcntorum ad comfrfales» 
Vùt manefitTrexerh^ger, ^ akutm dete- 
certi ^extenuans ^mddam tm aJfHmeuhjeme 
wftddem decoBum iijjpìpi» t^md magrmpotefi 
adfirre muamentH: acpleric^filo hoc decoBo 
^fi^coìtfémueruntSftmamptHsJemndumaHi 
terftum m €Hdem m^rhum inciderint. Qmppe 
^ifcùjk graffa recrementa tnctdJt, (^ non 
fermttùt^eimftomacho ^elin thoracerecre^ 
memum in crajittncotre.jj^tjfart : aiiudemm 
fsr^inas.ahudperalmprobeexpeUtt, Hoc 
Jane decoBfim Ager captai per fi,aut cum ùxy-^ 
meltte.tn hyemepotius,^ autumno.per àtfta^ 
tem ^erorarim.At anethtdecùBitcum oxy* 
meUteSftdtBumefi, exhiMis. Qmdjtptter 
temperamento fitmagìs meianchol^co.Jumet 
€tutm epithymt decoBum. eo fuòdtdattoa^ ìm 
mortmiShtm probe fabirahat^ 

De xnedicamcntis purgantibos. 

Sijmer etm ^m<j^^uztttsfit,^tpurgans me 

Scamentumferre^Heat^jHtrrigaxftar ea^u^ 

ffttàmm ^ recrementum melanchobcHm esc 

furgAUU Hm4mf/ànèadhmupmditt$Ì4f^ feBus balere, cumt^iUm enacHet humorem^ 
tesiimon'm autorum prabatum e^ : ^erum 
Atos ^aUe mtéemlìs efìcacUm eti^ non tok^ 
rat, 0/ cmui %res iUafùperetJ^^entsèudom 
iem &mte, ^^alidis ^tr$bm prddttts, ^ rm 
lanchoUcis ^ttUter exhihtur. Pr^LfìattgitMr 
tmembus , eptihymifotim momenÈHmc^m 
f'icrapr^ere. Etemm ex humore qmdda fiéb 
ducrt, ^pr$H^extenu^:at(^imanudot9 
^Hod Tkieod&retHmdkttMr , purgale cmuemK 
Vt autemhoc ^imque antidotum pmèe reàr 
^uumcorpui pnrgare qmat , adìjcimtHrtpfl 
pendenti firtipuk quatuor : colocynihidU ^^ 
^HAtrer.oHt ijnmmr : ^el €tìam^mHÌifm$» 
quinqHe:Jcammom4iftUeiU4^ i^umqm,autf€x^ 
autpkres, pto Agri %frém . 9t moderatstjk 
ewtcuatio^AcwuItos mui.^s etufmodsfiU 
purgat'to fmauerit. M fifrmita^ huTmrU 
adhm tnfifiet.affeBu$i^perftuerel.etmmcs 
tsipotik à me confeBis^taMur^ qukbuó mH 
^alenttH^muem, U^et mtemmixt^^eo^ 
rum hocpaHa,AUes/cammom£.gummf,CQÌo^ 
€jnth$àis ,bd£llij,JtngHlùrumf€muncm^ C*- 
f$at ex hi$ £ger prò %rgb$ésfirupulastres» atei 
quatHor:aédt^ aHtem.etiamfex fcrupuìùs 
dato : qf fi plures pmirexerk , mhd 7?c^f. 
his , adeo kmter^ ^ tute pmgant : me c$h 
pùtUù^tes modo .fedepam ^eritgtmjts .^ 
^tkuUrUifJtqmd abud,4tux$itatMr,€xcifiÀ^ S^ A I £ X A N D . T R A L I I A N I 
tur autem éraJ^ic£,Jucco.A purgaùone cànfer^ 
eifam tis quaf^tliuam mouent,\ti :idfìqmd 
craffum adhac > ^ ^$fiojHm conùneaiur > td 
atwque per pidatum eltceant, Itnque bene ^a^ 
CHont c5* pi^Bilh >fi manducentur , qui rea" 
fiunt hyJfòpHmptdfgium^aHtpiper, Pr eterea 

'quAtn hunc modam paratwr, HjJpìpHm her^ 
ham dccfpìtojtemptdegmm^(^iganumi ^fi* 
€fi^ficcataf Jeptem^ Ofét nouem: atque his ad 
tertias decoBis, ^ cochleartUduohm tndejtc 
tumfapa mhtisì anie ctbttm gargi&izA''^^ 
JkUuam dt^ito.poBqfmmhancfìcpHrgaHeriS, 
haL^ftm eo die t^nquam noxmmfHtHrum e a* 
^tetQ, Secundum pnrgiiùonem ^ero , (^ apO'* 
fhlegmattpììHm,CQnH€mt pr^fèrmiiwnis Con* 
jUetf^tm '^omUìomifUi^ 9//. Etentm tli^ quo^ 
humorem , qmqtmttdie coliigfinr , macu^nt^ 
nec psrmtttunt tn^nHm mmùUrf. Prcfimt 
^kur enamquéLantectbHm mouentur :Jèd 
multo ^tiùor^Si^H^pofi cìlftm:mHltéque ma^ 
gis odhHC, qtt& ex raphanir^m^is^y efc^pm* 
gftisnifu^ ^repleùone cdorum> eorUmque duL 
cium ejh , ^ ehrieùste Jolictùsntwr^ Nam 
eittjìnodi fornii f$s :, fi quid craffum infiomit- 
■cha , j£jf ^ffiofwn irAy^refiens instsmant , ^- 
7»;?^ d^Httunt . fic Merant, Atqpie h^cjane 
eo modo m omntbf£s Q$mitfdibm agenda cen^ 
Jèr/2HS» . , 

Curar C'ur^tio eorum qui ex ftomachi affeda 
comitiali morbo corrfpiuntur. 

Siflomachùs affcBmjuerit, tnfpk'tendum 
■efi> ^udis in eo ìmmorgeneretur:^ p^uìdem 
éMiiofie^:, omnia tentare cportet, 9/ ne inpofie^ 
rum hflem etfroducere concedami, ahjmthq 
fotHy Qf picra antìdoto, jicctpist eétamfanis 
lexigHum ex aquà admodum calenie ad ho* 
ramfecundam, auiterttam: ^ fin^/iatim, 
in ^Htlfus fUua htlk circa fiomachuTn genera'' 
tur> repieté^ caput , m hss necejfe ejt totum 0/- 
^U73^^ tep'fdftm ^ contemperaniem aJhu 
^eri.^ui nihil haheat acre, aut pingutiOUt ùko 
Jum^aut/a/fum : hoc emm hilem farit, Jtt fi 
jrigtdt^ fiom£^hi4s pituttofhm congreget hu-^ 
morem , at^ue hinc caput male /I/nul officiai, 
£5* Cóntmlfì&nem inducat > con/uiam e fi per ea 
^H£, leni ter calefacmniy P£ corroborante efpro" 
Jpfcere , 0/ os ^entriadt h^ aut ter tn menfi 
perfUndatur oko.pr^Jertfm cham£mèlinù,gktt 
cinù ^ abpnthino. Adiiciantur antem hk ^ 
fiyrax, ^ mafsfsd^e^ Hocnamifae magis ad* 
hm: calefiicere , ^ auodimUctìk eft .firmm-e 
poteritSfi etiam probe co^uat : quo nulinmefi 
tn $mmkfM efuidem affeBibus ^pmcipnè ^eri 
somitialtbH^prABanttHs* 

Cautio ecrum ^ui ex alia par dcula . 
comirialcmmorbum cxpcriuntur* // AlEXAN». TRAItlAKi 

sin autem necfiomachu^ > nec ca^t morii 
haheat origmem^:, eonfiùranumestaà^ éjua-- 
dam paxttcula htcJumattmtium.Nam alìj^ 
Jùfnemore pedìs parte» ^ua tstrps Gr^c dkt. 
ttiit» aUj aùbia , ai^ ex alfa parUcuii^ worhi 
a£ceJiiGnemJìnt'n€ ^tJtJuntXtJÌ cptidam tale 
cm^eHpimfUerit^^t'sam titipots^tmum parti 
fr&iysàto- > ^ umm- ei curattonemadmùHete^ 
JEg&fanè ^td* quendamleBoremmhHncmQyf' 
hum tnàdìjje^^ui cum et euenturt£i erat, as^ 
ras ^uafdam fiigfdaì a fuperiore pedis patte 
ad cere^rum a/cendentes percfpere fé dkehaL 
Cum tgtiur hunc catapottis ptittìmm ^ me^ 
lancholicum kum&cem ^acuanttbHs anteapw 
^ajpjnjmpojm parti offeBét etiam quMaexul- 
€erare iUum^extenuare, ^. calefacere ppjpint, 
Sìthmc'ipfa ^Judanent^ ^ humid^ ^ujs,-' 
dam non panca ex eadem manipBù emaK4' 
rint *, atcfue hoc 9U nos fici0mm > adolejl 
censfa^ta e%iaJtt.Erat autem auxilìum ^uod 
et ìmpofttHm eratfonatierat^r kpidium her* 
fa. Idem ftamque etiam alta ^u&dam pr^r 
fianiJednuUum adecf^t eaherha, Pofilsuttip' 
modt ìf.m cHrationem adhié>itamy et/am^o* 
mitHi momrt. ^pitmmper os eduàd^betim 
paìdJìra 9erò exercttationem prò ^irmmrM'- 
tione £^er^ 9/ maximum honum , ^ precipue 
Ante ethos aggredtatwr^ Moueatur mttem $tm 
fikm amMttione^fed ettam€^mt3tH^,pri^ 1 irE R X, tj^ 

tnum pmem'tùorìyfo^ea ^ero ^hementter'r 

auoque^At^ueexeràtij^mQdm Jìt,a§m rejpf^ 
ratf&efus ept exercetur^ fieofuenùor euaSu 
Vb'fentm^hocfenferit^corpiis'mnamflius^^exer 
cere cportet,. Ab exercjmtkne baìneU dt*lct$ 
a^u& ^t^tHr.fidnonconimuU, ^erum fernet 
OHtbts in feptfman^»: ^antecièHm porifU, 
quam pojì silum tnec dm m Baìnetr aeretm^ 
moretur , /ed etmm JìtuLas catidas fiQmach& 
c^utdem ^ crurihus.fiperfHT^at.^OHCOé au^ 
tem in caput, eas^^tej^da^, ^ totumcGrpus 
aquA nonnimis caLtda detergeat : caput ad" 
mùdum moderatè^ perficet. Ingreffii^ autem 
fòltum caput non int$»gat fipittà^/edéfs^^ aut 
ter. ìnfi/gid^ labrum ingreffìiapriTìmm caput 
aqna modica fùperfindat > atq^iteiù^iniUad 
dejcendat:^i ipfum neqne ^apores ex toio c&r^ 
pare ajcendentes adp rapiat, nequeexapiat i- 
^ opertmentps inu(dutus,rur/ks^ aquam ma^ 
nibm exàpiat , fontem^ tpjttis aff^ergat. Vi* 
num ftattmabalneo meracum btbere ca»tÌ9^ 
e fi : mhdenim ade a offeBum excimt. ^^Hore 
cauenda efi meraci potio .prjtfèrtim co^ntttakm 
bus. Bac fané in eum modum agenda funt: 
atque !m ^ìBu non modo puer ,fidHÌam ù 
quU^tts efifiorentuJn^ineridebet^QuhdJt 
morbns ^etHf}$£$ ^ contumax fierit, ^t mi* 
tiora contemnat remedtajunc iif^jm^ ^ten^ 
dumcrit, ^^largtm exienuant, ^ tatum ^i ALEXAHB. TRAI II ANI 

fm fic habet. 

Mcdic^ncnttim purgaDs,€x vc- 
rarroalbo. 
Baccmum laurt furgamrum filiquA oBot 
éd^ìadis ,f^nsaièi> ft^horh^, Veratri alkL 
fingulsrum fiU^fUét, ùBo* Bdc omm^ cmtpjk» 
finguùt^ ponderami qmTnadmùdtim eùam 
/cnftum ejl»datù ^na, 9^ce ex cùhxjnthidk dir 
iuto^cimdmfmncmùdtimparahttur. Colocyn^ 
■thidsm probe p^iissfwrgat^m^ 9t mhiltnterp^ 
fimtnds^nequelanugmis reliBum fìt.Jkpi^re- 
fleio^finttoi^ipftmtncaUdo cinerea ^efpere 
^/k^adprìmHm dHuculumpernùBeJcere : at^ 
4^uc im dato, 9t auxtlium maximam.^md ^ 
^am/tu plurima ^aide craffa ^ ^ifcofk re-- 
trementa pmget* Ouare etiam^omftftf ad^ 
muari dehet^cum agrinaufea prenmntur ^mt 
contitrbantm' » pauiHium mulfa Juperfarben* 
dmn danda:^ finaufèantes mkd mt^tu di" 
gmsm/w-fim edttxermt, etiam fttmis éidfio^ 
machs imbat/onem ^tendum efl> copicfiorem 
adhuc mulfam pr opinando* Jm emm minori 
tum jmleftia ri ere menta quAJìomacho infix^ 
J$£nt>fifrfitm en^tentt&r, Secun^m pfirgatto^ 
nempan^ €xigtimnnmlfoinùnBmnd^o:b4d 
neum autem tue ^nojmt alterQ ^smlfis* Q^^ 
rùmh^fiiméimefi^j^ cpàmj^ 1 1 B B R I. Sft 

mach fmhec'fUtim, ^ bene Jènfle h^nt, non 
^eratrH732 albam/èdfotnés ntgrum purgai Ìù^ 
vt minlendum JIl, Sic entm dainm Jìne mok^ 
Jè'tapHYg^tt, ^pr&Jkìet > frAterquam quod 
neque ^iokntos ^clkcatus ìnd$tcet. Ego eimm 
hiera probe purgauài ^ lapide arzoentaco, tri * 
hfn eti£4 fimpuiU datis:, ^proficr: ^erum in 
tùmtùaltbus inHei€rati$ nulhm adea efficax 
ìnnenii ^t hoc potij^tmum Tnedicamenfum 
furgans:muàosq^ noui defperatQS ab aliU z»^- 
dicps , ^ d hoc filo perJknatQsfiitJfi, A pwrga^ 
tiùniliss deinde etmmantidaùz quidam (kmi 
debent.quArefic filare \>ires , ^Jiquidmea^ 
itbHó wfiieat^ extenuarepoffunt.Takefitiim 
quod hermccltmax ^ppellatHr , tum theriaca. 
Atque h AC fané ^artis m'txturis Cùnfianf,^ 
étgrè comparanwr. Inter /impltaa ^cro ^ fa- 
ai^ a£qHÌrftHr^ ^^aUnti^imum efipyrethri 
radix contujk ^ ^ mells excepm yjìdetur co^ 
chhart 9no per interualla^ donec ^adecies ex^ 
htbiieris. Expenentta probattim ejl aH%tkum: 
ne ipjius ^tàistem conteTrmoi, 

Qu 22 nacu raiir cr ad comit iaks 
valeot. 
tìAc'sgttur de comittaùbus diBa fitnt, ^£ 
£5* nos cognofùmns^ ^ laf^gaexperievtiado^- 
cnìit .'^erum cum ncrmulU naturalsbus , ^uq^ 
rum ratto haberi neqmtyqujuL all/gétri Joieni 
i^k^^ntwfteùq^ W/ dep^rmty^ re ^ra id pz A I E X A N I> . T R A t I I A N 1 
qm ìntendHnt.aJpfquanturxmuemensexìfii^ 
rnau.t fi f^.toJìs de hUqmipie nonnulla, fercen* 
ferCy ^t m^dkuó ommex forte adopem sgrU 
firentUmfittnBruBm.Archigenes igìtur in 
^yrps ^uos Camgenos mfirtpjtt.prAoptt hts 
^erhì^:^ Ver éiCceJStones omnesfartescot^tìnerc 
QpQttet^qHemadmùdtàm ettam^^^q^tper cìr^ 
fUfttmì rtgùyem expermntur >jmg*iiaq^mf^'^ 
èra. ^nB'is rnantbit^ mfàd^ate cùritìTiendom 
recl^m dtrJtgerey ccnks ipjìrum ien$ter attre* 
BMites> O" dermdcentes iprdUereaJkngmmm 
ip/ìs hoc tempore dtmiUere, Vk* ^eromae^h 
Jimerk>9mma membraperungenda ^Bsmen 
tU^fouenda. ^ caput multo oleo caknte Ju- 
perfiendeTidum. At Jìcum gratti fimno^qudi 
comprar a Gr^cè dicttttr , mcomtttaUm mor^ 
hum prolabantur^ m pndonem ant ai^ud^e* 
^imentum comeBos d$moHer$ agtmrt^ fr4i* 
afito. PtmBa autem qudthei sgrs ipfìmpmr^ 
tefangmne os oUtnito^^ expergifiet.Pofiac* 
tefiopes tota tfuidem morht excìfio medicis 
$n huìujmodt rel^Hs exercit^tiscommmendé$ 
efi: ^erum chraJuperuMoneam cursofitatem 
, se curam h^ficere comdfimurJedAquHm efi» 
prétntmcM morbi ind^cm^ ^ remerà qnét, 
ipfiancoarguant.anteaexpkcare^ 

ladiciaguibuscomitialcs agno- 

€%m$tiéd^ hcjmdùm^^^^ felle caprina opertum morì ìniwgttù Tjtaùm 
tnim concidet. aut loto ipjtus a^ìrte ex comu 
caprino, nares e'tHs fìtffito ìk cadet. Idem eìia 
^r^fiat Upis Gagates, igi^sprius admotui^ ^ 
narìbus ind/tuórconcfdet entm.£x aùo exem - 
pUri fìc: Ctngthcris Tnoatcum nartèus ìndi* 
to^ ^ inde cadet. 

Ex Apollo ni] commentarifs facile pa. 
Taturmedicamenrum, fi quidem co- 
ni i tial is eft curab i h* s, 
VoBcjuam concidertt Ager^admùuetoei /^* 
mum. (^Jtapprehendaty curaùìHs efi^-fìn mi* 
»«*, non. Ad pr^nofcendum comitiales hot 
ipiùt^ue prcduìit; nen^e^uod^enjtfì^ Ungula 
ipjortim Jti£, ^mdes Jnue2sianfur, 

Curano ex fecondo Theodori. 
CoiTittiahcolUpJò^^hi ^ magnts pedum di* 
gftls fanguimm hmcin^tu exiraxer^ , Ldra 
^'jknUmippHs tjttmgm , ^ inde rejurgci^ 
ApoUanimautem tn^mt , reBe darì fhsgui^ 
nem fpjorum potioxi ::^ino mitem aifUmm» 
dttmMocafud Xenocraiem inuemes» 
JHud. 
Hoc ^Wfue mirtfice fkcit :l>uo lapilli m 
htrundinum puUU dtJfeBis inuemuntune^uQ^ 
rum^nt&f ijuidem niger^aiter ^eroa&us exi* 
fiit : comitraii coUf^fo eos impunito y oc ipfwn 
excitahps, ntgrum "^erh cuti ali/gato. Ai hi* 
randfm^t dkuntHr frimopnlk hos Upillos da- Si4 AI. EX AND. TRAI II ANI 

re» ifm non facile inumimi ttr yntp^nìuerfs 

Chamskonttmm oieo camuffa , dome snm^ 
hitérit^ ^ okumjpijjejcat : confumpto antem 
amm^ìt ^ojJUipJiusJkkBasn hcum fitts ex*. 
pertem refmtto > oc comiuatem eolUpfhm m 
^enirem coimerUto , oleOi^dùrfHm^/acrooJfè 
^fqne adprimam ^srtehram mungito^tc fio* 
ùm exc$mhitur / hoc ^b't Jephesficerfs^extoto 
ét^rumltiferabis.okuma^tempixtde r^fonito^ 

-. jilmd. 
* Al^^ero'impùunt ,Com'ttìales,^hi agmti 
ffiertnt ^cttrart debere » quemadmodam Ar* 
chgsnes pracjpjfti Primario rgjtur tn ^iBm 
congrua aqns. fattone ^iendum efi, carndus 
ayflmendHm^ ^ tenere, lam ^ncitones ju/Z 
adhthert debeant, ab expertss oh/èrHainm ejl, ' 
L&c quoi^ue iilis confieniunt, MafleU ìfecurji-^ 
n& fiUe cum dimìdta aqu^ hemma temno ad 
tres. di€s propmatHr, Kefirunt autem qui* 
dam , partem auis cfiphagi cremamm potté^ 
tnorbstm t oliere : atqne hx: Jane ex Archi* 
^enfs libris decerpùi fint, 
Almd^ 

Aìjudqmdmterùo Strato prodidlt ^ÌsIhìI 
e fi. Cam dtebpis miatuordecim tnci^fo ojpt t^m 
tnm deì$or^md'i dato : quintodecimo die ex aU 

bQcanì$ ho cank ftsrc&recQshkayium dhorum insilar 
combtirttó.ac ^ehm qmnq^iSfrùftn^to. 
jilmd 

Hoc efHOifue mTh'^Jsma rufftco 4^uodam 
acceph ejiui dtcehaS abqi^ni cajti morbo Ubera- 
tum fwjfe» RHtzxm enimfyàiatkam > tfuam 
rure haMM^contundehat : ^ ^ht cùnfirutùs 
efs£s tanaiicics comidtjfet , ipjìrutji odore pk* 
n$e^i aggrsjpis nares sgrf contìnshat: ^deil^ 
le exctmtm , non ampUm comiùals morbo ia^ 
bsrabat, Expertm a^tem erat hoc eùam m 
altOiWorbo^€Hm liberauerat, At^tteegojk-^ 
pius itmhunc affcBum curauì, 2i4trab$le sg't^ 
tur ^ extmmm med^icttmentum efi , qmà 
nuUtcommumcabis, 

£x quinquagefìmo o<^aiio ThcoJa- 
TÌ Mofchionisjad comitiales, 

HerbapedkssUria,, c^uis, fiaphifagria GrJtcè 
dkiiur^drackm^ oBo: cafìoret drachmA t^Uét'* 
tmr : Itquons feucedam.pyrethrhJìngidùrHn» 
drachm^ d^ix.PedfCHlaria?» contHndtto ^ac^tn 
^ejicam omM4737,aut caprì/iam^ in qua adhn^ 
S^rmajtt.depofitamjiccéiri curato.- de$nde con* 
tafim tncretsim^ *thà adm$(c€to^4C ex mulfi 
prò ^mbus dato, 

AIiu4rquod accepi ex Gallfa. 

. CaMi galùi^acei tssfkulùs in pidnerem trtm 

ios,ex atjfta ^ UEte munoprop'matoàdi^ die^ 

km qmn(^ fa:ito:^iriOSHtem^$bfi4mdum ejì^ 

Aliud ^5 a.LBXÀNl>. TXAIilÀNX 

Ali udj, IMerfiBO Thracc 
accepttiirt. 

jnortps re* panrdcuUmi cruentum <omhurttQ^ 
^àners^num mtfceto : ^hi féptìe^ hoc de* 
dtns £^ro, Isherahìs, Hoc injtgni -^ocfemmenH 
fkpe prc^atum efi^ 

Ex Tiis^qua? Scratonis libris aiie&fc 
funudkit auteniOiplieum 
autlìorcmeflc. 

jSdinf rodkem ìnna decimante accepibtm 
ttmdm, oc eam fctm dato, primo ^uJtdem. die 
(èmeldemde lis , poBea ter > mndem ejuaterì 
-atam iwordineÀonec^uinàenis^$cihHseam 
mflfmpferts. Arcamtm ^mtemefihoc^ ^ mtd- 
4if mirahìle. 

In Hifpania !ioc i3 comftìalcs 
didici. 
CaUioriam aflni diìtgenter crematzim cén^ 
^und$to,imemito^» ^ mpix'idebdbetQXum 
"^uspoBul^ , dato drachmam ^nam. In ^io 
mtéem drachmam d$t^is, ex aefu^ fiigtd& hemt~ 
na, Priufeiuam atftem medtcamenttfm dede^ 
ris,Jab$rtam herham lemgato, datoc^ptftm ex 
eadrachma* tresca asjUA heminaJndlfoha»» 
èetftrcochie^ire'^nu, letuno ad dies duos dato» 
eptodo itfmefiJìàìnHh$lu.Acfami$ tnterfojh^ 

m tlB EHI, S^ 

tlsdiehHé exhthetoid ^féodex caìuaria. ajmi 
faratur, At frtu^u^ al^quid exprJtOÌBk ofi 
;fera£, caput Agri ad'dtes.trespurgittoi^ttnfiÀ 
JcrtptHmeftMs7bdipedkuUrt£,,finapi$yfi9gH^ 
lorHrfpdrachmA 4.. Pyrethr/ dìrachma:Jadi$:iw% 
monmct drachma icovtuja, ^ cribro Jscrem, 
ìnpuhierem redfgttùt.datoi^ mandendumpofi 
dtem ^num ^ oc (ìn'tto Jigrum ìitantiorepttut 
tumermtiere\efiauier» hsc ^alde m$rtJicHm^ 
Q«aea.ìligantur, & n^ruralùet comitiali- 
bus obfifbun t> ex Com m et. A rchigenis, 

Jis autem efu^ aliigantHr ^tendù efi adafi 
feBuT»:, ^t AJilepiades medkamimrsH* pto^ 
dÌt:cUHHm crucefixum bracUa^gn Mtig^o, 
^ hberabis^. ZaUchtes autem higc a t.- 

Lapis mffìis afuma^uù mfeEìmnonpeliu-^ 
ceti Capmasappf Uatur > ad omnia capitù ^ 
mentis ^itia aliigaturf ^ is contrttasjicum 
hu more 'tUmMarMM cffictet eutdenter ^ 7»/- 
riffoè. OSihams mqmt: CaruUium ^'giyci^i- 
ikmJoiam£p, radicem Innamcitnante colleBa^ • 
iUtgatamq^mlinteolumtìneHm-appendito* 
Ahud\. 

Jkjpu- ftmtiis caUumOt dtghotmpùJiÌH^gem 
^é^Hr,(£iiif£rat:efi autem preaojm, 
Aìmd,. 

Democrate?7r Athenìenpm féruni cùm 

adolefcensefjèty ^ morbo corrai ti ali teneretur^ 

éidDelphos profiBttmfwJfe : eumque rog^ffè 

g deam ^«P Al EX AND, TEAItlANr 

Jeum»€umflert^eì 4>fferrent aUigamU msr^ 

^tptraria>fuaÙ€X€^ ^tereturìac Pjth'i^n 

.refpmdijjk: 

^Oi^s métSdiS cerebri hitehrù procreare ca^ 

jykkur hmnores, ^ermem de ^erùjfe lon" 

gi£m> Veljk: 

J>egregefime caprA maiores rurU alttmn^ 
£x cerebro kermes ^ ^ ta^ìs dato tergora ctrc^ 
MuUtpUci ^ermìpecorif defionte remdfo^ 
Democratej c»m h^ audtuijfet^ expendehai 
^mdtsmc Deus hefueretHr : ehm antem iffi 
ìrofiBits odThsogmt^um Democrattum tm^ 
nagefimum oBasmm annum iam agsntem ^e 
ntffet^ oracsd^m hmc ikn^nciat : tUeautem 
^eiementer mtratuf detprudenùam , ^atps 
Tyth'fA objmritmtemy ^ oUiquum dsUfém^. 
fintentiamoTMuù mamfiBamt : gregaria^ ^ 
rum> inqmtyCafrarum caput ?sattéralìter mal 
ik ^ermthus mxt^ cerehri hafhìipktmm effi^ 
eJtw: oc fierfmixmetis anìmah ohortk^ muki 
kermes in aares €apr&mJÌUtmt,Opartet igì-» 
tur ^Beptbflramyne ierram attinganty tUas 
excipere^^nwni^ltres, ^ mdt$t»mpelle nu 
grjb ouis tenero coUo aUtgare^ At^ue hoc aii 
tmr^naiaraliter aduerfirs^ 

Aiiud ad idem , quod m libro Stra- 

toDis fcriptum cftjdicicuraa- 

tcmMofciioms. 

Apm IIBER U Pp 

Jfimfionscutt alligata, geftam<^> morbo 

Cl^mìn ex nauigiù confi aBoexemptumjn 
hrach^ crnamentftm latum concinnato ^^ ^tim 
fonaSuTQs ex corde cerm , ^ finìflro brachh 
c'frcumdatur.P&fi^Hom autem ceruo ^fuo cor 
exemerU , o/^tcìdum , qtàodtn eo expldcato ceu 
caruncuUm concretsm arund$ne fiatìm Jme 
mora inuemes^ficatoìoc 9bf reli^uuns Proiece 
rìs\fa£$io ^tprd,dtcium efi^ ac mtraheris^ 
Aliud. 

Lini sur» ex naueconfiaBay tapt afiritum 
imueUratum^ dextrohrach'to adfipte hehd» 
madas alùgato : in qmhus alias ^ éger Uèe-* 
Tióttur. Conàdet oHtem^Jtfiios ajìm ^ nm* 
Umfiffiinm ùff€ras,PyrithrH7ncHm nars-^ 
bus ipfiu^ mjptraneris.Jiqmdem fanakbs Jìt 
morbus jfiernu^btt dger:Jtn étutem curici ne* 
^af^nonttem* 

AUud^ 

CoraUiumex cerebro afm afÌtgafo,G!ycy^ 
dì$ radicis^^fiUm ^declinante Irniagras^mn 
^num dato: frtmo autem 9num> demdeduo^ coUrem haS^^^ , ani perQmilis caldtnó , digitù 
geBati&i , tdam fr^Iìdì, Hnicjàne a ^cteri^ 
bus dsBajunt, tsit^qudm mttmdtttr ^ hoc mm A r E X A N d . t k: À 1 1 r a n r 

miisjtcimdum cerùzmmiad^m ^sanr^^r^i^^ 
tfoneìn ^ ì^uam QvMr ^k^^sAs^- ^ocartt-^diEiét^ 

Jknt:ac conusmtferttHm swmmodò auxflta^ 
rtjum naturaifè^s Stenda, tumfcttttjìcarét'-- 
tjùne^^, methodùortìffciMi: cim^de^reBé d^ciì' 

Jbkt, OTTmtmodap'operandwefi^ ^tlmgomor» 
Ho.. ^prmm digrum Itheres^ Mth'r fané cmnf^ 
Èus ^ti placet: qu/a^^erorpÌersì?f^hoc. tepore tju- 
dùBi a.C€tifant eos qui ^Umtur n^i^ali^u^y 
coMi j, ne contmue^s ^uj^naturaHur o^erém'»' 
tur^^ 9terep\ c(maius^[^m^artrfp:top^^ia^^ ^' 
ratisnt^morhósfitperaTe::a€:n!mincmm 
mttia^s>jèdeùam ^liosmorBos plèrofy^ ^tBti^ 
^ z/sedicamhUJutJJeperfanafm^Q^ereetta- 
nHmcofìdQ 3 0:/ PS qm ^^lipeomtii^Tneuade^ 
tCihùc pcùmnunc amediBo^^ìBu^-^ 7ned$' - 
cametps ^tuturmetJucceJjHfiufirahitmt. lam^^ 
e^^axin commemirratQrs sttitm fàlisr^cjphs p^" 
t»m inueni ypra/ertSTn apurg:a^t(me.,Opùrtef 
as^t e mfemelpr opinare^ de (mente ìunandcj^fk: 
cerey dftmmUtHTnmoriifeffìerst' dffiu0^^ 
Mi^dasiiemjninufccm^t^ ^h$ curai u^qua-*- 
i^fkerh^ py&feri^atsanUgruHA tpjumpimrij' 
0re , qnQiiJque tuiMm ^firmam^ mùìfibplibe~' 

perpites mane^m, Qmm emumprMoHsrt /»?» 
comiùahhj^ormisnadebet, ne^Ua Tnodoa-ifé^ 
3iimtrritemH>s^ masimè ommHm^^mndai 

ejicrm f^fi cradtias ,9t max'tmi^ mah^mnn ecena, ^mt 
^prandio ettamjHjYtciocrHdttmtPS ■: Hemnett- 
ifust^rdèjumat^r^^ kdìs commoueaturyca 
uendu ep.AdhAcfiigsendafoUofiaÙTn a haU 
^neòS>tdfxin2us^fr£ferùm m^raca : ^ma>%aU 
de ^emBa^ ^ nouelU admodum ^ afirmgen-* 
.tia^iitem Ìa£}ispotm>cafèHf^> ^Jf^md ex 
iaBefr£paratur , nemmfattda. Infrper 9i- 
-tsndwyne sgrtfrorjusin husufmodi hcpscom' 
mùrttur,fi4jffim€tM^piur*m&cdtìr£iHrme^è 
/fiMm$ deJìxiiocuhsSi^ius^ernat^ nec^ ^d* 
mikiwcaput o^eriafgt:t<^efaci4t^.fr^t^rea7ie 
iinfikjmmor^tur . ^0f$t ^bstgnisefiflerunc^: 
adh&c,72e inkdrìeatsrdtt^ dejìdeat, ^ caput 
€ alida rurfis \aqHa ahHergant ^ cùnccBione^ 
mGnohimrurJUsìaHet. Infiper 7se acihodulat 
'^Hodda efcukntu ^mtpocuUtuaJfumat^Qutf'' 
fé hoc e ti a affeB^ irrita t , precipue m qu'thMS 
piatta hdis ftomacho innafcttur Nam hes tem* 
perato ^iBualereconuentt: non ^luemadmodu' 
€Qs qutpitmtojum kumcre ccrgregant.per tllét 
^UéL omntfartaìn exi^mtara humorej^^ <aie^ 
facfunt, Hdic^^HSi accurate ttfèruet ^tuea 
tur, non opus hàèeùk alm^fuodam ^auxtUo, ^ 
maxime iUk ^u^ dolor em metani ^ pencu^oj^ 
9/t£ infirunt : ìjomm^tiam etiam artertAfe^ 
Bione , cakiartA aduBmt^ , ^ al^s ^UAcru^ 
iiattim ^pipplìBum magU ^uam €uraSi4'^ 
mmTimltisciimdtann 

i 3 ^^^ iiJi ALJÌXÀNB- TRAtllANI 

DE R ESO L VTI O- 

ne particularani. 
Cap.xvi. 

REfiluùonps ^'tùum^ épmi Gracs wc^sti> 
^ zscfi^^viriy nominare canfueìieruniy 
mhìt^mdeftyciuamfinfm ^ mùtm fr*^ 
uatio^ Dìffert autem ab apùpkxfa , ^mdip/à 
^mdem tottm corporì^fìnfi^^ mùiasabo^ 
litio 5 cumprìmipU ammAfHnBionumimxa^ 
^ quòdammodothors aectdst. Refolatk m&r 
teefi, qua dimidtapars corporU^ W ^na emo^ 
ritm-, %€le$famfartt€HU ciudùiam nernofi ùh^ 

JiruBd^ ita V/ ^2herebyHmj^eljJ>tn4disme* 
duUaA^affeBufìt ìmmunis. Vbt tgttur prius 
éinim^idnerteris ^nde ìnceperh^ ^ ^ndecau^ 

JàprQuenerit , ita tandem curattonem te mia. 
Tterk emm nequh\ ^t qui caujam ^ mtt ts^tiod 

Jit ^itmm 5 igmréti morhtém infiBantcm 

foj^tt exjcmdere^ 

Sì igfiur exjuperioridfm partktdì^ fujtdam 
affeB^fUer'mti nempe ocalsis ^ aut najhs ; ant 
ItngHa , aut qnjidam mjàc$e\ confiat tpjum 
eerebrum morbo effh implmtum ^ e$qUs prt^ 
marfo/mettrends§j^ effe, SJ f^tm' nuda esi 
pr^icii^ parttbmfinfu^ ani ìmì^^mf 9tra^ efue Ufaf^erit ^ neceffè efifiìnakm mtdid^ 
lay?ì agrùtztre 3 aut aùi^uem nemomm ex ìffi 
pQcedentiwn affecli&m effè^fiat^re^ jiiten^, 
Sto ig'itur dUtgenter, epi^Jitpars affeBa » ^ . 
9W<? tmtmm trahat , a»i a ^tm Vertebra td^ 
OHt neruo reapìatcat^fue $ih cm-aiknem adh'tm 
hetomon ^mtem ^/ ^ptlgo>QmptomaUhus tzm^ 
ium ohJiBito , lt2ique refointas partkuUd fu . 
tnt emù/cere conumit 3 ofiifmumJc'tentU ^m* 
tomtCAodHertendo, 

Gaufarefolutionis» 
Caujkm rspalutimm effsBricem ^^i^^ (^, 
folate mternofisre Ucet^^ex craffò , ^sjccfi >^^/- 
gido ^ intsrdHm eùam terre flrt ^ mèlan-' 
cholico humore consìituì* Sbendimi étuteza 
eft > ^ttmm hoc ex tjjnA'tt^te caìtda antjkcé». 
frofiàfiì , ^ùicauda mtempertes pwgumemy 
^ humores mmtum torreficer'it : Jsmsliter 
ettam eh f/fgtdam ^ualìmtem foUm- Quo-* 
mamtgìturcimjk àiuerJkefi,qu&tefùh£ttQnU 
ajfeBum parsaS ^ vaffimndHm mternofctn* 
dum^uedilìgenterepsoptanejtt^ an ^uaiitas 
foUmùnparum emm ìnterefi* SÌ mmi^ne e 5* 
pU ^ craj^itses > necejfi efioÀhìbite ^ud e.v* 
temtant , ^ humcru > ^mrefol^tiùTicm exci-' 
tur'tt ^iicuaiiomm rmLimtur, jitjì ^uaùias 
Jola faertt cdtd^ ^ ficca , fune extttmantm 
cakfac'tenùat^ue {omnia emmci^fmodàn^i" 
tmm hurmrem CQnfimsmf) magts ^Jhuc afi i04 AIEXAND. TRAtlIANI 
fault materiem ^ crajìforemque redduni, L'u 
^uet s^tur coSrartaciualimttremedmmdH^ 
cenda eJfèMc eji » tefrtgeratntia. ^ kume^ 
Mfmtm omnm :adfrigtda ^ero necepa^s& ea 
^Hs cakfacmnt y^ppUcart dehem, Qu&chm 
ttu habeanudkétrmes ^uùmodoetiam cwraùo' 
ne ^temiamfi^aèt affèBu.^m ex copila froue-^ 
mtipnmexorf, 

Curatio. 

si quidem ìgttur copti&nfafìguints ex no^ 

iU deprehendas , l'iqmt moderamm eins eua* 

€uaU(metn ante aUam curattanem ^muer^ 

firn adlothendam ejfe, 2^n emm canuenttm 

h$s mHÌt^mfingumps , etpamjì aì?undet ^ tìfc- 

tr^er€:fidadauxtifa fotius fus iocù mdu^ 

ctmtur.feruemetidHTn eji. St namque infacie 

affeBgfis CGnfì'tterh > ante omnia captt$ prò* 

Jpiciedumejl, Conslatemmprimipioaffecìo, 

merito ett^mt fa£Ìei partes ohUjks effè^ Ne» 

tejfarw tgithr cmnia qu^ caput ettacuant» 

ipftimquerecr ementis UierHmreddunt^s^si* 

iert del?ent : quemadm^dum apsphkgmatiP' 

mis qmqHe\perfriBfùne,dropacfifmM^ùm7^ 

hus ^tendumefi ^t^uaexienHore ^ aperire 

pojfténty Qmdjtptttatcfar pmguis fiterit , ^'s 

tìHApttmtsmpet oseducHnt:]tcutetiamcum 

^ magis melicholicfia^ilhrHm ^JUs.eft» qUA hune 

hum&rem emoliuntur^Opttmè 9erèad9trah 

\ q»t XIBER 1. \JS^ 

^m fiacre pjfnnt ^ campùHa^ '^u£ exechr 
cjnthtde-par^ntUr : quorum defcrìptto b^c efi^ 

Aloes hepigticA , cotocyfìthtdis , fingulorum 
%nctit.:eHphorbij fenìuncsa : ^er^itrtn/grt V». 
aa:bdeMìj>gummi<ftngidQrHm^ncta:nttrt Ale 
xandrtm fcmunàa, H^fimper ^ùtor , cunt 
humorem meUnchoUcum , aut pitHÌtam pur^ 
gare ^olueris, Nih$l emìn adeo humcresex 
alto CHOC are ^ ^ neruos lahorantes cafutqtie 
expurgare poteji Js?t hùTum CatzipoUcrum cc39t^ 
pGptto, Sufficit autem ex eù ^fi^adjcruptdoi 
^■^autjex. pro^gri ^srtùus exhsbere* Ad^n^ 
tegru ^ero moàum ^enkndum nonefi ^fid 
pauUttm aduoht^ aut inbu^ fcmpuhs exorjh 
ipfaporrtgemm: Jì tgttur affePtm recemjke-' 
rtt.&ger autemf^pe facilis ad ^omttHm ^ me* 
dtCétmentorum potionem auerfitur^ nullwn 
almàpr&firendMmJedhis ^tendum eB.Nojn 
préiter td^ued nonfaale enomuniur^materia 
qHoeiue atra mohfitaTìs purgante ^commodè 
exaltoGHocant. ArhitrGr aut^m niiUumfta^ 
ttmalfù remedfo opus habiturum ^Jìauts ipps 
re ci e ^t$po[p:t, Atfì affi' Bm lungo tempùre 
Agrum mokjlartt , ^ moderattorsèi&smeS^ 
coment is non okemperet ^fedhis contumaci* 
ter refifiat , et/am ommhtAspotiuó qudi, apersre 
^ extenuare poffknt , ^tt conuenttFbi ^rh 
Ttìatertam temtem flmdam reddtderisy 
i S meé IgC ALEXAND, TRAItlANI 

faroÈHryCÙmJìtpr&JIanti^imA ^tum ,/w- 
CHÙj^ exftrs : dejcrdfiur autsmm hum m&- 

Hiera tuta,hoccft,qux fine pericala 
fumi potcìl. 

Ahts fitupiilt quaiuùr , tn atto cBo :filu 

Jcrupuli dscemiagéinà fcrupidi oèìoy tn akot 

exempUrì dscem:pQlypodìj fcrupuk oBo.fìpe' 

ris édbifcrup.% \psperù langtfcrHpidì Ì .ptperU 

mgttfirHp, s* caf&firH. <P. cpopùnacis, armmu 

croci:, J^gapenn c^oreì , Jlngisìinr.Hmfcnip^ s* 

Jc^nmonij lacrym& fcrupult decem; 0mm<i'' 

mac't fiiffmtnìs tottden} : fetrojèiim Ma- 

cedonkt , an^oIochU ^ Veratri , fingnlortùm 

JèrHpuli 4piinque : m^rrubìj ficcì firupuB* S* 

cham^pftlsyos, ùdeMf. colocynthtdps .JìngukrHm 

Jcmpulì vBo . Integrum ^mudati mod^m, 

Ju^mdem ééfquemelk habes , daiofcrt^uks 

Jéptem:Jin aHtemcummjelkJcrupttlos dmde^ 

cimiautpaulopl^s minttiue. Non epùriet ai^ 

temadìjare extrmfecm dtertm fìammmtA 

mudo. MhUÌ nam(^ arhitrMt fi prùmonert 

msdtcamentum ad eHocti^mdHmàtzgfMttmt^ 

ignari epàdinuùk m^gis ipfimredduntJSlm 

enim ^Qkm$6s idprotmH^ad's^entremdefer^ 

r$,fed fatisi in membra éihihm , in corpo^, 

V . reim t I B E K I, J&f 

re tmrmrart » extmui^e reeremenium» ^ 
emendare , ttemmeatas dìUtzirSy 9/ ohBrUm 
cì/ones nerm/òrum ad^psriantitr:,^ f^rttHS 
qui in ea mitùtHrfurs&sf^é^^tSt^tHr. Quare 
medkamentum ^a:siatormm tfficere tionti» 
cet^^prA^rttmmptiàiofisjfèd cantra exjcam" 
monta adìmere conandum efl^ m*gnt ^mtem 
foùt^ cdocynthìdis pondus^ at ìbìhs moàm 
fatiù fiaùm a frim^ die dori non debetj,fid 
farùrì tn trta^ exhtl>ertqHe primum drach^ 
ma: demds tribus dtebu^ mt?*pQjìtU* dracih- 
mx dMdu admixmpdi^heminaiptpers^ atitem 
mmus, qmi fìi admadum fid^uUter dstri^ 
titm, Conjtimm emm nùifis efir^t m0dt€A- 
mentam^Jtcut dixtmm j, diBrìhHatHr ^ no» 
fif^t^r, Cum poitcìs i^ehs$$Jakm^^ro dtf- 
firre tuffar is y dato rmrft44 et tres dr^hmast. 
detnd? rarfas alijs paucìs dseb^s interteBk* 
offerto tpjt drachmas tjftatuor.'itsfrtamqueiié* . 
uahts jLgrwn> ^fìmul medicamenti 9/»» , oc 
quanta quidi^^ue efficere fileat > admira^ 
ìerts. Vtd^ares atttem ipjùmocoélm^i , tgno^ 
rantes tpfitis ^ùm, Scire ^eraìiceti ^ftwd p 
^tres Ji7rì rahuBa fi^t , Cereri non oporteai^ 
^umqpte drachmas exhtkereimterdHtnetiam 
fexrmagìsque^fidgeromnthm ex a^wì humof 
rìhusfiateat , qui GrMe fkthùrtcmt dkkm^, 
At?$te^'t^eH i^ ièperamstù kwnidmfi. Jtst ^ùt 3i. t E X A K D. T R A tXl ANI 

xurandi^^Ht refihtknemex^Hmtdprum W- 

Si rcfolurio ex fola fiat 
qualitate. 

fiertt morbi effkBr'fX:, ^btqmdem Jìcchoffi^ 
wulcum calidtmtemfeliatr rejrigeranùhis 
{knfim ^ humeBantshuspoUmihHs^ <ilm 
^tendum magk confalo : ^t €remùrefttfan&> 
autauena^ ^mt chidro. Inter ciera > ^ntyh^^ 
^mt UBuckrum cat£hÌ>us,admifceatur^mtem 
hp> ttim ajparagus faÌHsfris, tum radixapij, 
JiMes comedantur prcfs Cìmìes ^fr4,ter ni* 
mmmpm^es, ^el^u& tnpaimlikti^ a.ÌHntmr^ 
Inter psfcesnrmsrumjàxatiks potitts ; fella* 
C€^ ^erùdemlentur^-prAterfeUtnes ferina 
teos* lnt€rdkantwr etsam le^mmaonmta^ 
frsfetùmhalka, Inter fiuElm pomaceos ^ni- 
uer/òs coméda?it magìs ficus fhua^Jemenpep^ 
num^^ maU:JfHmcii^erù,ferfic^->dwr~acsna^ 
Rumori jruBus > ^ fH£ ^ocantur m^aia 
aurea , caueri dehent : frmmattm ,- 9nU 
uerfu^ ^$Bus ^ut refiigerareaccùntensperar 
repoteji : pr^aer^uàm ^uod nthtL admodum 
*recrementmwn ^atti^rJ/ìrpiCci habeat.Finftm 
èpbimì aquopan i ^ mnadei ^ettt^um, ^t mioimagU exjkcm^ nermy offendati Qu^ ' 
reetìam^mUfaBftmmteìsdfmtMryprMer'^ 

atra ^ijoum ^geir degat , JoU ispida a^tut 
^J^r:id multa: qmqtte meUm ejì^ Bibant: 
émtem^ 4^utaJfmu&rHnti:^etmmmm^iQCihk 
oepmm^pfgtdaìmcum^mQ^T^hl^m 'tg$iyrfmt- 
gerns' aisijmd medtcameutvtm fr^J^ere cam' 
madumnanefi, Vnìucrfa nan.c^ ipjts. immk^ 
^untipr^firtim hieriiitfU£ eHphorhtacon£ta3stm. 
Nam prAterquamqmd nìhd lunant^ jkàt^* 
tejnn^t&^umadhuc magli. oagentMmìJane 
e^ anendam ttfoluttonem. es^ mesrore^ r/mltm 
Joliiaoudine ^inedia exPertttidetnds fumft^ 
hkra, adeo UjumS^ttùtf^ìpf: imymhtdisfa' 
mt, ^ propemùdum tntertrtt , ntf tfi csn^ 
trarmm mMUit^ fi4ipt\ ^ humeBantt* 
huA omn:hti^ t^m-patt'^mif/U' , tumc/^jo' ^ ^• 
alijs au^t ti'mperatum ^ ipfw72 redilidìJJ<intr 
^fu6 fusffèt : m^ixtmi ^tro l?alnezs- iomplw^ 
ribt€d , *s;riBìùns ex hydr€ÌMì:^ rmi^ficn£ 
aeris^ te>77pira.ù ^ ^ omnk htUntstre^ 'Et- 
tntm.trsfi-k erat.adjramprochi^iis. a medscjtm 
mento nìmmim exàtszti&s^ ^ ^^uìfiaujim h-* 
km coUegsJf.t: Hàc f^ne rat*cne .fì^Uiilttas 
fitertt j préLfcTtim 'mtempcr'ies. cabda-^ \ttsiri 
deùcht ciU ^i^rUres .* adhi4C ^»Ht^m rmigìs 

-i^^a ^ì-^ttv idquod mhsLir.Hcnurit ^^f**d^ Ì7^ AtBXAND. TRAtlIANt 
excorpore enacuent » magis adhuc aHaw hu 
temperìem regsnerant. Tari rrjùdo etiémi in 
fiigida. intemperie pr^itis^ medicammtis pur 
gaMthu>s ^tendum noneji > qttum filo ^iBté 
tales curari pofiint, UUìgitur ^ ^irmm mo* 
deratum ^etu^ius , a^ia , porrà tmn per fé, 
ium cumfik cùmelia. > aptum » petrofiUimm, 
doMc^is^ itemqu^piper rec'tphmt : ad^^ ^»- 
Bienes caiefacientes connentunt^prafiritm ctr 
caJlQmachum adhiifit€:^Haie eftetiam Mar^ 
etatum hahetenim meduUam ceruinamyfljraL 
cem » ^ nertios ^ehemenUr itmare potefiz 
ejHemadmodumoiewn^uaqm rutaceum^ ^ 
cum spfo, ^ cum alio, ref'igeratùs nertàospro^ 
ée excale factt. Sin auUm morbus in Sàetuffa* 
tem inàdit,eiiam a^udi naturaiei^hoc e^^^^tm 

. ^nteJuaca^dA€XterraproJtltHnt,i^HaKtwn 
adjrigtdtiatem attinet ^Junt ipjts acccmod^* 
^erufn diu e^ tmmùrandum non efiinet^ue his 
die laHondamJedfermittendMm ^t infiigidu 
auoc^ (obuf dejcendant,ne ipfijupra modu ex- 
jkentur.fid mediocriter etto, adtumento qnod 
ex ipJtsprGuertit ^fiuantur, Imjane re flint io 
^uApropter mtsmperiem accidit.pro ^irii^ ra* 
tfone curare comienit. C^teruautem deimeps 
€xpUeemHSi<pitym remediorit auxiltìs, m ^ui» 
hus corporì^t^ ad morbum d^fsUendnm 9ti 
mé^ls expsdiat. 

De oculorum rcfo- 
lutioae. ilBER I. /// 

QMj)df'$gttur ocidmfaertt ^eBus, in fri 

phtegmati/mis,per^iB/ùmi>us, ^ reHnlpom- 
éus , CHCurbitsÀas mpoj^enore capàkpartem 
adgluùnando.trahendo, ^ fcartficando.fì co^ 
piafukeBa requin^t, AtfiaffeBis^ remaneU 
ttU drspacesJuferctUps in^Qnatwr:quippe tra 
hnnt ex ako^cakfactunij^partes affeBoi. ^ 
recreant :, necrmt /cirro màuratas excitant, 
remoUiunt^ 9/ muJcfdireficiUaU m natura^ 
liu aBionsim memoriam reuertantar» Porrò 
Piantar eùamJuccQbetA» ctem melk ipjkm 
nanbus ir^f^ndentes.'ttemjùccus anagÀìhdU 
bene facn. Qumetiam adjieruntamentttr» 
frouQcandiém e^caabué medicamentis hocin 
affeBn ^tendam efi.hsrba ianariapr&prtimt 
^UA GrAceJìrHthtonappellaiHr: ^eieuphorhÌ0 
cum caBoreo, ^feltrtbHsJtmHlcomunBk. 

De labro refolato auc gena* 

At/tUbrum rejolìétionem expertumfl, 
*mtgena> ^mt m^xtUa , apofhkgmaùjrm^ fo^ 
tt^rmtm ^iendarn efi , ^«*x fiaphide agria^ 
maSiiche ^ pipere consìant : ttem ferunge» 
rem ì^ha ex Jtnafi Jìnni , confirt: necnou 
pafiilUs qH$ hjjp^pum ^ ani fukgmmt 
afU pfper rectpsun^. Hd^c^dent 9t acrio^ 
T^> ^ermrtuumJìnjHmreHocant* Vrodefi <r/-£ A L E X A N D • TE A t L I A N T 
t^ps etmm nHCum pmearnm crematnrum ^a, 
for:permtttendHmaHtem€jì, ^taffeBt ^apo^ 
rem hunc'mijarentr^Mdeemm èo£ fackntes 
adiutiontur» Qmdfi morhus mueUr^fiens 
Cùpia.tnfisi^tr€ ^^deatar^^etiam ^enasjnh Im^ 
^i4,a.$ncìdiréo^Qrtet SaUSerrimum emm lUis 
hacefiaus^Uum^ qm.infacte'tpMrtkulis refi-?^ 
UitionemtexpertPtniitrz^ncìiùmhi^ autem ^m 
vis,tx:caIioteù,msdHliu.ceruma.i ^J^yrace con 
feBt^jOmmèf^ hoc aHxihaturypr&ftrùm re»- 
Jftk>tiùneminmax$harfè^i£S jvu/cidk expertise. 
Jnahk ^erQregiùnthiis,% 9t manHyftomacho, 
^uit^efiot^ mn^/ohim he yfid eùamLjftpo^ 
nmm diBum ^aide efficax eft remtcùmn^, 
€mmJiriptHrii h&c efi^. 

Script ur a Ly fip on i j.. 

Cafforeì^ eiiphorhijlpfpeTls ^Jìn^U ^nct^- 
^ffìmmis ammom^t^opoponact^ ,gaiyunt,ftnm 
gulorum ^mm da^ i^edulld,', cerutrm. ^nctA ; 
tres:terehmth'mA ^na^/ex:cers:Mra:Glet ^e* 
S€rkmntund^m:Qlet tam^im^ trenta gleticmk 
€yfrmt:,fì/ìguiùrHm^ \?mi^tres.MQs tmxthum 
efi^f^k^tmumad Qjìinem. rsfi'Mtsmem^ ^', 
perje^^mm rHi^eodeo.EpJihtjn^mauUm: 
tHrmoq^Hoddm daphmdou, mmqtiùd. Apollo^, 
fhfinpsdtatur, aut eo ejfHod cùniiiit c^ift^,:, ^eL 
Iftmfàc^Seix^rk ^ymfptmma ijs.^Undiim. 

e/. II BER I. JT^ 

ffi,^tM ex aita tHOC^tre htanores» ^ cruenisert 
cutempojfunt. ffts ettamin coxédiciùus affé» 
BU ^neruis dtfficuUerfintientiht^ >^ tnìjs 
^uèftercus rettnerenequeuntjs/ti decet^Iam 
%ero inieBioms- qti^ ex euphorhk , tafioreo ^ 
nitro con^antittem^H^aIimm>rHmm ^€u* 
winum ^na cum oko mcoBa hahent, sBk ùp't^ 
tHLmtuy, Atfimufcultjè^ re/dhiijonemjù" 
fiinuermt^fer mfeffks iipjìs ^ fuffimig'rajuc. 
turrmdumefl, Adhaìicrempr^aHtiJitmi^ 
efi iapfs molar is: oportet atétem Agrum %eBi^ 
mentis e onte Bum , infundìhidù tpp JìàkBù 
^aporem ajcendentem exctfere. Lapis ^erò* 
^^/ tgnftusfHerJt^^mo afpergatur^ His ^/t- 
Tnibhm remediorum auxdtk , fola 0/W mo^ 
immutato, in affé Bis f art tcuUsK^tendHm efi^ 

I>E M E L AN CH OLI A. 
Cap* X V 1. 

NOn %na ^H^dam meianchoUdi, caufa efl^ 
nec^ ^nushumor ^tttjputens jf^dplum 
res, ^ alias édtter mutuit : ^nde ne^ omnes 
eademjymptomatai fii^ment ], nei^^mUiter 
eijdem tmaginationthus agitantur , fid ala 
$p forum rtdentfemper, ^ cum hilar'ttate tma 
giftantur.-al^cum ira ^ cotrtenttom , ìjs ^m 
pkreniùct appsILmiur.ea in re conpmtks:^u^ 
dam iffirum cwn t$rfwe multo oc fegmck^ 

k it$f^ 11^4" ALEXik:ND. TR-ArirANli 

9/ tpjììjo^ut noùntifihitùrum modo, tfms Gr^ 

Xi^oCitnt i4,éfì!f \ nonnuUi- opimomlìus addt*^ 

Bf Jknt > ^ fiitura pr^cere arbìirantur» 

hi ^erù mortem deliderani:ilà^tugtdar'foptAt» 

éilijmeiHunt^ ^ t mie coo^hù quidam if forum 

. mterualLLmorbitemportbus /^mhufdam ha* 

hentS?t etiamcGnfketa admimBrent : ai^m 

amtin:ia.dementtafunt, AtnGnjQlum ^artis 

^usbupiam moùbs^ fymptom^tum ìpjtsolor 

mentium dffferunt y fid etjam affeBorum 

hi^orttmrattom. Htt^ttidemfihém ipjumce^ 

rehrum morbor offeBmn habent ., ilk- 9fr^ 

€tJamrelii^ut£m Utam corpus :ai^aHtem W»- 

tremfùlHìTì y^pr^ùrdia,. Quontam ìgiiur^ 

taufkmelanchùlM,» ^p^riiculA affefiji, dìf^ 

ferenfes fìmt^iUm i^u^^miment 3 quAt^tn^ 

fi fi ani hoé acctdenttajdeo conuenkm fiadic^ 

Jtsi exfilm/ù > ^t fingala mt€Uiger£ , £^ ^nde 

^ant^ nitaniur.. Quéuremtemoùonesipfirujnt 

accurate nobù exponenda^ ejjè duximtfs, Itm 

na'mque tum mederi recìe^ tum morbumfim* 

ferare^ €UamfidsffiCil^fmrit,ppt£rtmm. 

Sigoa^ melasch olias ex fanguinis» 
cogia-safceads.. 

. hiternofces : mitem meianchoUam excopìi^ 
^ngnmps fori y pr4m}im ptne > Jtad tpfiiyj^ 
4^riuziiperam£tumr<efpcja^, Nommm emm hirftitos n'i^ros(^^ cùiore, ^hakitti f enne s ^mul- 
to factlius ^uam candtdQs , ^ cr^Jitores. nsC'^ 
Uncholia corr'tp't : aS^eos ma.gi$ fni^m^- 
te ^'tgentJenui ^i^f*'^ ^tuntur^ tr^cundijunti 
^ S^iiam ctiris i trtB'iùa Q) ^'*^'rore pi^rìms 
^<^ /t-^j-- fi^*i/ffigerHnt* Adh^c tnterrsgéirc 
cmuemt j num a&^$$a^fìljf£ Vacuai wnis re^ 
itùù obu^nerttJnK^jrU i^MÌdem pwgm?3Ìs per 
^enas am i^u^ h^morrhotàfs Gr^cè dicaniMr» 
profimntPS:m mulkàhus ai^em menfiru&pur 
gaiionls. EtJtincorpQre ^erus grau'ri^tisjìn 
fm inefì^fiiàes quoi^^ mjfm dehet^ num mul^ 
tocjuam antea rtébk^ndtorjtt^ ^sn^i^ magis 
turgefcant.^ intenta, fìrìt* H^c en'im (I ^pre 
hendtmtur fangHÌnis copiani^ ^ua ^afores ad 
CAfutiranJmtttfttjufpicari oporiet. Sìn^utem- 
q^fjLdam-^anarum tmagmztiomim mteruaU 
U tpjts ohueniawi , W ettam ccnfuetu auoque 
impera, dliqu^nit^'er^eltnt attmgere :, adhuc 
magis tum meUnch&b^ Jhectem uccidere fu-^ 
fptcahimur, cum ex euapùraitQTìeJlmguwsf hu 
mort^ orìgine m tr^hat\ offendata^ cerehrum» 
Acjìmìk auid^grii cont'ingit . cmujmodì ijs^ 
qu:htìs ocHU'juffundmitur , màdst . Qmijt 
cum rtfk^anii tmagmattoms ortantur.-humQ 
rem q'M offenditi nan admodum ^ittoftmi ejfè' 
^ rodentcm, (ola auiem atipia, nùcere, 
(Surario. 
Sf fgflstr mt^th id ^Hùd&ffendffijttn^ 
b- 2 grnnw il(* ALEX AND. TRAItlANI 
gumk ce^ÌMm effe , tihijùggentt.atc^ oh h^c 
^km melancholiamjkperuemre ^dnm ^afo- 
res mde3t diximusjptrttwn imfmafjemtHr^ 
htdtAmreddiint^^ €$ujn>p^ ^xàmnt imagi* 
n^kmsyiinte^^^^^sm ah^m turai wmm Jan ^ 
^nU mijiio aSthnda efi, Z>/^^#«^« ^tm 
hìc nm efiiCum mettiójit, ne cum nosdìutiug 
expe^amugS^ores cerehrt corpus magis in^l 
tereni/^elettam longÌHStmm&raih ^eniricu» 
losipfim mter'iores o^^mant, P4ucis im^ue 
iùeèiti^^hf £grHm cthobom/uccj ^ ten^era^ 
to traduxerìSi^equaqiiamconcedens , 0/ cor* 
Tìes^^eaqHAfimgumeumhHmùrem genera^ 
re pojjfmtommm affamai , adpmgumis 9a^ 
cuattonem genito : ^ fi^ires r^B^fimù 
quantum fasis egh putauerkyfi^ìm detr^'t^ 
to.Irgqmteremm '^niuerjk enacUéUÌù effk'tU 
9/ mnmhtlettam Jpiritm qm ^afores t ranfia 
mtttit.macftetm'^ dtJÌfpetur,Sm autem 4i^ 
res mulmmprima^tceeuacuaùonem nonio* 
lersni , necejfeeftium non moSjemei ^ /ed 
eiiam hU.^pipit^» guanti UcettpoHlatfm 
aufirre, Quodfià hrachio Vacuai/o farine* 
^it.tmptndA efi eam àpopUte ^ tsUpm^i 
bus moltri^aii^ hoc magis mmuUehihus cor* 
porìhÉssfaci^ndHra cfi:ipùppe menUfrua purga 
ttonemprou^ai.Currtauttm ^enas cubiti non 
mantfesìas inueneris, eas fu^ i^ommemoratis 
lùciffibiocmi, imiderstHncifortet.Nam ad 
. .^ affs I IBI R I. jj^ 

affeBumPr^d'iBpimfangutnU^acuatk efine 

mmi^partefaKg^memdetraxerps , ehm eùà 
ommapmiU<i?acH€ntur,quemadmQdtimdtHu^ 

tìtppocratss ait : Confiuxus ^nm > can^jraUa 

Curatio melancholia? ex infirma fmpa- 
<^o4i&i3gaÌDeorr^, 

*& htimorpsJangHtnet mattrìes cerehro im^ 
faBéifaerìt ^tunc audaèìer ^en^m'mjronte 
/ecato, Namf$fltoUt£scorporps ^acnaùcnem, 
piocomm rc*^^M^ ^ASothp^^mhtlmcf^^. Ai 
jt arca, caput HitqutdmoUrs cogttes'priu/^itam 
toium corpi^ recrementis h&srum reddtderis^ 
cffendes magis t^uant muahis , cóptofù" 
remmaierìamAd locHmafftfBum atirahens» 
ÌJac/.tne rettone ijs qut ex jola.far.gmnk co- 
pia melanchoha, lÀùorare ìnceperunt > moderi 
conuemtjs^hi nond^m adrcdttem.acrem, ^ut 
bdìoftm W^^Àmne quondam humoris mtempe 
rkm manifisio tmmututmfiéerìtMamfiha 
rum altqtddfuB timer h, hi non ampUu^cwn 
r'tfìé tmagmationes ha^tt^fèdcontrafira^ oc 
furtofas admodum accefiùnes expenuntun 
quote per tratta, affé Bum exjcmdere tent^n» 
damefi, Inueterattis enìm , ^ ^ekit in n^* 
tmftm contéerfiés » ìmméétUs propemodum 
b ^ ^uadit: Ili AXÌSANi>* TRAI II ANI ^ 

euadft:^ tuli Tnorbo ^'ffceìt^ non melamhcIÌM 

tanium i^orani ,>^edtùamper circmtHs fn^ 

Jknmnt -^Wt^denim aìiud efi 'mjknia , ^uam 

.m^kmchalm ad maiùrem firitmtem intenjto^ 

Indidame1ancholia?,quam fàngut* 

^rior biliofìórque 

^xcicauit. 

Cùgmfcesimtem exmth ^$id^fr&dmmm 
mm ampUt^ ^apores fasip&imos yfedmagis 
meLmchciicGs , aut acrìoresfirfìm effem. 
Orni autem dgn ìracHndi magis turhidia^^ 
^ mtnusplMtdtfìnt^ tdMi,nona^ewJ^*'' 

^^^ ;-^* ^, ^l^ JL..^ ,^ A <^iciifrìi>m tfuod temp€* 

ramentum Agri calhiiusjìt, ^fccuMas W- 

gens^quùd^ ^fBukfpr^ceffèrh catidtùr^ ^ a* 

crior^ ai'ia<^his ccgnati^\ clarim tj^'s inSca" 

htnty fàstgutnem ad hHiofìoreTnmagìs ma* 

t^ram effe comterjum. Nam hstmores diuer^ 

Jts modM cùmmouentHTi ^ alias alsam qua^ 

hta4em rscipmnt, Sie^Hidem in htlem con-i 

uertuntur muka ined/a^ continuo fidforum 

tihorum efu^ant ^altdù curts, Adjangui^ 

nsmn autem humorem magh ^ergunt, ex lar 

^iorU ^mi^fli, ^ qmdam ^akntium ciho^ 

rum appef itti , O* UberalwribHs balnets, Sm 

aaitem d^os sfuaap^ humorss [operare contine 

gatj ^t rumane hortim accìdens ohritur, Inte* 

rim nam^ rident 'à^tjntermfiroàm h^ 

quHntHr^ ^umtar, ^ alias alm motu^ .interudUa^ 

hnbii^ acàdìt» efu^, arcmtu mùticfìt(tr*Atcfu^ 
iìz his ncnnm^auam hochi&more cerehrumrC'. 
fieri , Tionnunquam ilio ^pro Mnerps tf forum 

Ciiratio meìancKofi^,qn5^ àbiiiofo' 

& acriore fangaìnc 

nafcitur. 

^ fg/inrex his eiu^ diXimns ', inMìciU , hs^ 
ìemfmgmnt m ^ajls admìxtnm ^Jf^fafp'^^ 
rJs , adea.qu&htùufmsdihHmQrem^aci4smt^ 
fiattm' ^emendum ejè. Hoc autem probe fa- 
cies y ac purgai tu %tbi€0mmùdffìicsedct,jtpau^ 
cìs ante dtel^H^ homini cibo temperato ^ hu* 
ntidtore nutrito medjcamesitum ad(?tkm di4* 
cendam effc^xporrtgoé. Sic enf^n hiimor etia 
^ut offsr^djt^TnedtcaynentopHrgantf fitctk ce* 
det-^it^ ^t ^mcatur potìiis > ^uam illsus ^sm 
eHmcat.Nam^tincraJStorihuihumùrìbMs ci- 
ht cjui extenuAni ^ caiefitciuni , ^nUter ad" 
héentur , /^ etiam t^ks eifdem ad etMcua* 
ihnejn maguiàcnei reddeniur, Vhi ^eri ees 
^uià yiùojo fangmne mfis^antHr^hHmidoS^t , 
dtxtmu^j ^ temperato 9i^u alueris^ medica* 
mentHm exhii>et&.Sit auiemptcra.^tm reàpit. 
iiqmrem JcammonfA : ^erhm picrA ^mdem 
JcrupMhs/èxyfcammanidt ^eroU^uorispiìcjHas 
eMh4^tfajtU^pUu£mmà^ Qmi 

h ^ Jt^ger ^^» AtlXAK©, TRAttlANr 

fi £^ger medic^merUum fihtummUt ajptme* 

tus capiatS^ino, ant ouis molùfimu exctptat». 
tm 9i 9/U/& memBranAleutter a^rm^m me- 
dito sUa CGmiòatìtur .-Jic emm ^ger fine mote- 

^t^. ^placide omnina ea aceipiet,C^terùm(ì 
taU dato medicamento corpus non ahundè Jk* 
ttf ^acuatum ejfe deprekendas , paf paucos 
dtes > ^ ^tBwrn hurnsfìantem rurjks adh't^ 
^4tHm,hMneo distar, ^ quiete, £grum^ ite- 
rum pm^ato, auBopanb magis medicamenti 

ponderefic enim cpiimefèceris.in quibi^ me* 
lancholia nonexjknguine in biUofkm nata- 
ram ccnuerfi, ^ plt^fatis excdejceniey ^ 
totofere mmis ad^Bo prouenerit. Qui emm^ 
salidjf&rièus antidoti^ aut purgai iomhus in 
t^li melane balta <^Jì funt :> pr^/ertim hiera^ 
£gros ^agis furiofos atqueinfanùs reddidem 
runt s dum Jknguinem ad fkcìtts ^ acrius 
conuerierent. Pyj^at igitm- tales fimpltciori^ 
h^s adhuc medjcamentis , qu^ corpus totum 
nequeant cdefacere» repurgatos ^ kumeBanti 
cibo permettere, Nauifiis mttem 9os . me qm* 
queplercjq^ ttn laiforantesS^iBupotitis quàm 
medtcamentis^jitm.perftnajfe. FerumeB» 
àbus , 9t Jummatim dicam , pttfana potijìt- 
mum :> qu£ mane cum granis ipjìs » auAcirea 
horamjecundam affumaturzinprandiMttam 
fijcesjaxaiiks.galitnof cohortalk , at^edm 

qHA ftt^ ^ohUujidHnt , pr^erpalnsires :hemex 
te^acea ente pr&StÌspecìines> afìaci ^ eru 
nacet : inter olerà. loEhic^t ^ mtjifus > omm 
wtsdo come fi a zadhde maùia, aita 9erc amnia 
^ttetsiHr^prdifirtim ètraficai ^agreSìia de» 
ra. ExjruBiht^ fsmaceù pepanum ^ emù* 
merwn meditili^ :Jtmàùter eitam mter ^uas» 
dukes, ^ dura casrne prsdits, :ex malU , qn^t 
non afhtn^nt, \Ffcus atttem. ^tietitur ^ aat 
modice ajjumantur : at^ie h^ fini omnta^ 
Nam tsùafire mnpojp obejp: , ^JU prohéim^ 
mtùs.At explacentù ^rnuerfis ajpémere quid^ 
prorfa^ cauendum efltiterjt qu^ex gara ^ 
ca/eo prxp.arMisi**r^ 27u3n OTnma qu£.m htmc 
nìQdi*7»confìcmntHr ^ hdiùfuìn kutiofrgs?» tmt* 
gk oHgent^^ mmii exajpmt. yiìmm.p^Jits 
quoque pQffulaueriti.Clsryfkttscum.efus^mth' 
dicum propinai ^ HutS£4 inopta ,pr sferri de* 
henti qUA mhilaBrmgens hahent » netppt Jid 
caput ^apares tranjmtttant. Hulufmodt Jane 
^tciiis tpfis prAjcrthatur* Etentm p qutdex 
parttcularfhis de/ìderetur ^ hoc quoque medt^ 
a^ inteliigens > m quA dìBafknt^ pruderaer 
aditctet : atque per fé tìmentrs poterti , nurm 
carm^ns ^ bahteis ager indsgeaty aut au* 
gens , oHt mfnnens qHontttatem non nìmis 
fubho^ 

De balnco. 
DfdcÌHm bdniorum ^fis^f quid aliud^ dtfcH'tere:, aliam humìdoruTaa ^UAÌ$mte cùn" 
tempsrare^totuTn ^ero corpus ^uacahda Jh-* 
fsrfitmlere t caput teptdapùùuó, ^ ùiteù ùho^ 
rum a&sìergere^ac ^nmen/nm/àne corpus hy* 
dreÌ£0 y caput auteì92:rofaceo ^yigere conuentt, 
Aer^uo^uefìt temperaiusiparf modo calìd^. 
lahriim : at^ue agri m eo immareniur Atu* 
ttus^éic tn calidam defc€nder£ cogarìtur:omm'^. 
no etiamsfì AÌias fiterk , m^a dmtius injl~. 
dsant, A ùalìzea nonfi^ìm b'tbant ^'mumfid 
.4iqu(tm tepìdam .* af^ue //ar 9/ antea pr^di^à^ 
Tnus^cshumjhma'ìst^ Dorm^Hrk rurjmtepj^ 
da offèratur. Hoc fine C/«0#/ ecs^sùex hìlìofo . 
(a'éig^nc cuffdo ad.^Qdum melancholta labo' 
rare tncfpìtmt > nutrire comtemt, Nùtzzndam 
^eriefit ^etsres in capte t^lfum melancholt^ 
ccrum cuct$rbHHlk ^ pulaertèus acriorJhHS 
^Jos fiitjjè , crusntMre tpfum cup sentii / ahos . 
ettam hirudmìhusmos autem m ommhMs hu- 
nèjhwdt, tzilià fugiamm , Nam pr&ter^^am 
ami mhd tpfis tHuasit ^ adhuc et^am magù 
mtcmperatGs ^ Jtcctores reddunt. Tunjca^^ 
tem tUaJkridehent, ifuando materia ^hkn^ 
teradcereifrf£mprofiBa> ^craJShr impaci <$ 
Jusrit* ^t af$is cedere meScamentis repugnet* 
PemeIanclxoIia,qna£ à fanguine 
jnekocliolico 
jiafcitur. . 

. " aicàét t TE ^ R T . /2/ 

Acàdit'igttHriTìQnnHllos melancholìafùttf^^ 

JtmuTn iaùorare, t^mim fan^ttps fl^^fatis adu^ 

finSi ^apùres i^moderattas capiti trajmìttit» 

antmalem^m^oJpmtHmpsrmutsit, V^pares 

oHiema melanchobcQ pQtii&s humore exc'tt^rt 

inde nofces > fuòd éLger tn^ìtìa pr^ter ratiù' 

nem^mcerore ^ mstuafficmiur, optet^^ 77mr~ 

tem^ ^ auerjetureos ^sd maxime \ifdei^^ur 

effe amtct :Jujfkk72esé^ faifis h^heat , ^nafì 

nonnuUì ^eimt eum intertmere.siutgladiù ^«r- 

repto , aut medicamento exhibito* Nor-^mus 

autem emfinodi hurm>rem etuxm edt^u infinta 

tas f peregrmas ^ multipUces imagtnatwnes 

mducere poj/e , ^ cjtwdal^ fé ^oi jicìile effe 

pumrmt-,altj cortP6m,i&Uj gallion etsam^.'^t S^o^ 

cemtUtua ìm$tentur:^HemadmQdjiim ai^hjct 

niamfi effkcredidersnt , ^pkrent ^uodhjn 

p€rdfdsrmi:al^' ^ero quod cct^mgeffent, tsn^ 

q^am Atloi, ac metuere di e ani, ne collahatisr, 

^ nùnfilttm ilàtmfedet'mTTiùmnesftmidcQn 

terat.Ego muUerem 9/d}, ^ujì e a imagmatkne 

^exaSafuTy 9t medium snans&sfaji, digitu con- 

Jìringeret^tan^uam m tpjo ioiumgeBuret or-, 

hsm, Pkrahat ante fila, ^«o^, ^er$tst ne (^uan* 

do dJgitumjHft ìnfleBeret^ ^ totsa arhiscor-^ 

rneret, ^ omnia Mat'tm mi er treni. lam. aùos 

plerùfij^^idtmfis, quom piperjhm efi.jtìrte etta 

jtifra, ^jres mfiras^ommH ^eiie memhìffv/^'- 

rhm hjiQ appofmjfe/ìtffh'ktj ìjua mpatn&s ^tà 

àmsùm 124- A I E X A N D • T R A t I T A K I 
atmlancholicohfimoreongimm morèttràhe* 
re inceperunt yfilmt emmre, Qu^ropter Ji 
Tmrbm ex trtfi$ùa. aat foUschadme a^adam 
fr^edente^aut alioantmtaffecìu cafem^^ipn' 
pderare itmc oportet tmaginaùonis jj^eciem^ 
émt rationem.^mt atmdcfusddtm eorum ^^^ 
jHbtmm imitMthnem efficerepojpint, VUrsmi 
namefHeJk curaù/unt tfHodam moàQ:,^elmm 
^idtjfmt mdmiJf:nt(^eaci^A confiqm dsp' 
derabanUlf^ ergo Thilodoti0 m^dìci^ omTi' 
dam ^»ifiht caput ampumium ejfh , ^Hodty-* 
rasmmfitB^fmJJstpHm^ai, ca^mj^deph* 
rahatyCurmti : tmpojìte repente capiti tpjpm 
phùmheopdeo.^tgrauimtemfinùens caput fi 
recefijfc rt^t/^^j /^«airci , g^zH/kft^fìt pluri'* 
TJmm, at^ue ideo 9^»^ tmagtnatiom lihrétm 
tiM. JammuUerem <iHidam curami melan^ 
choUa iaborantem^hoc paBo : Cum pmm'et 
ferpentemfh e^uoraffè^ ^omìtum medicamen- 
to citmmt^ati^ìie m tdqHodreteBumfmtypar 
uaxnhBtamper emma imag'mMtom tlhus» 
^ deJcrtptAa ^ana imagir/atiom fèrA Jìmi^ 
km tmpsfutt.guarehmmiimque affé Bum ^ 
quia ob trìifìntameim cfuod^utsirat, euemt» 
gaudtum mTntrum fubito accedens dtffolmU 
^dh^ -aùam qpt^mdam , ex ìonga ^tn pere" 
gnnatione ^ meLmcholia correptam. ^ ira- 
cundeommbm rejpondentem ^fdi:fcd ^ ipfa 
eodemmQdoJhmmfmt, Nam m^ìttis tUsMé I IBE 11 I. ^^S 

ferente rtuerfks > tmlltprj^kens , net^ue aàs^ 
quandm dtjf^rens *fed fubitù tn^effu^^fè- 
ipfim tUi oBendit , Vr^aSer fpem igitur fpjum 
mulkr con^ictens , at^ue ita amptexa y mtà~ 
toi^gandio affeBa^f^ito omni metu lìhera* 
t^ efi, rurjusif^adfidtf^m naturakm redtit, 
^tnuiU alia *nc(iger€t curattone, S$c tgitHr, 
nijtaffeclus ìongQ aliqtto tempore mfiffaue* 
rit>t3tks itìjaginattones curare oportet ^ omni 
modcomn't^ arttjìcio ^tsntem^p'^fertìm ^èi 
malurfi a manifeiia quadam , ^ ^elnùpri* 
Tnariacaufa occajtonem hahuertt^ 

De mclancholicis iam inueterati?. 
Si morbui tnueterauerit, ^ imaginatio m 
hahttumahieritinihilaikomagnum , autra^ 
tso,aiét aliudquoddam artificmm efficere > £^ 
Agrùm iuuare poterit, JSTecef/è autem tane efi» 
^ mentem arti adhil^ere , ^ con/ìderare 
nHmafknguinsi mintone , an apurgaticne» 
^elètiam ah ^tro(^H€ fìnul tnciptendum Jtt: 
^ fi^nidem ^irifquecpus fuerit ^/ÒKgtùnps 
detraBione pr$Hf ^tendmn efi, Pofi far^gumU^ 
^dcuatìonem agri ^nres cibo boni Jucci ^ tem 
per aio ^ balneisc^ dulàs at^jt recreand^ : de'm~ 
de Jtc recùlkÈìis ^grt^iribiés y ad humorum 
mxiorum ^acuattonem ^eniendum. Taretur 
autem his furgatio ex epithymo^ £f modico [e* 
ToiaBls^eptthjmiauidem fint fcrupuk duo* 
decim : Jfkrt kcìi^ ofUem cnhleare. qmd (l 

temptis TZS ALEX AND. TRAI II ANI 

tempjisJèrfimLtBU non habeat^ ex mutfà^n 
tur. Vamtéd$ehs&s mterpofiusy offerto rwrfm 
tp'tthymum^ a^k'ims eipkram :fnt mitem 
€f'ftk)mtjcrupdìj^x^ ^.picrAtùttdem, jitj^ 
etiam pofi h^mc furg^iimsm ir/Jamìt ^ me^ 

kng/^rmwn d^cemMehm ad ^alentìms. fur^ 
ganisa ira'^JltQ ,pr£j:ìptie h'icTam Caiani : h£C 
enìm ^tra^me obùnct: ^*^ks escpurg^t huy» 
pwres^àtramokBiiim:,^ turhjitiomsm,Pur^ 
pattane autemfiitla, tn^ktmia.rurpùs£^^ 
me^s efi:.^ Jìefmdsm melf^ hahere ^jde^a- 
i^ir ( cogmfcesai^cmhQ^nimìru^^ì qtiod 
z^etm^ iriiBitm ìnUmpeMìua ìam ceffk^ 
rmt , ^ moderaUores m^nfustmes^ p^^^^. 
euafirmt ) audaBer rurfa^ eadem purgatk^ 
ne'^tttùr.'.kfdem nomane wjjijFentes ^ cura* 
tknem quoaue ìtzi reBe p£ragemui, Qmd[l 
htera d^tsi meUnchoI'/^. tmagmatknes mhi^ 
lominsis mftBare ^ìdeaniur , tuTic fine ^Ua. 
cnnclaùone Updem AnTjenmcum darefefft^ 
mito. NomeTiìzfj ex^etnthpps m'^tii^Hkres ad 
^erairum al!?Hm.propsraJp , ^U affi^B$im ak 
alk^' purgai ion}b*s5 mhd pene tniminzU con* 
Qfkerent. Kerum ego- laptdtm jirmmiaCHm. 
^eratr-o édéo pr^firo :. at^fse. licci SaUmem. 
ipfii ex}f erteci lacDgnofcere s^uomodoprAier^ 
^iàm. efu:^mr.ieùam Jjns molelha^ pe^ 

ùcstloj rktilopHrgei : quorum mh'd^ratrum alhtim. 
èaé>ere nouàmtss, 

Qupmodò làpis Armeaiacus 
exbibeatur. 
Si't^iturres pQÌÌHtat\n<mmùdo tnf'^ psn- 
ahum , fèd etiam per ^m'stus purgMionem 
^erfMpfdem ìliotum exh'therecmuenttj^t au^ 
tem modi^ ipJtusJcrupuUir^sauiiluati^or^aut 
pmh ampltiùs ^smiifre , prt> ^irtum Jtmul £^ 
C6pt& bumorìinopcìjrfitìùne^, Atjt&ger furga^ 
ùoneper ^omitum non admsdum tndìgsre 9/^ 
deaiur.fèdper tmum ^entrem tùtumS?tttQpim 
humorem ex/re conduciti, fune Up'tdem ekere^ 
eportet:, ^f^ueaddModenas ^ìces, Vhtmimjtc: 
ficerimui ^ne^ue turbatìonem fiomackh aui, 
comprejffùìjem Ufis excimrepoìefl^Jedetìam, 
Tnmor'tci^mmoleffta mgrum terrefirem^ha. 
morem ^acuaèity 9/ paucispy^ttntis disbiis». 
adìumetum ex eonokfis acc^fojfep^tctpiamus*^ 
Dato aatem ex Ij^cfcrupulas quin^ , auifix». 
^tphrimum ex tte^ua tepida femper exccgmi, 
tis diBis comeBuradeprehendens.an faé>s rm- 
nupte exhtbere debe^. OjÀd [t&grum eimm. 
ùis adhtic reijfmrere fij^ìccrt^y cftmfiduciM. 
rur/ki exhtbeto: Ne^te emm c^cremha^Ci:, 
OHt Jicca^ntem adm<fdum , autalium ^^m^ 
p'ìam 'tpp'mfideniem ama^ji^n-^ ^enem[^yn% 
é^U(tlst^t€m,<^tAger tde^medJc^t37s%ttim mbert: 

medicami t2^ A t 1 X A N I>. T RAI I I A N « 

^m4icammtum pinete mer/eniur , ( mfdii 
^mmitniottim non/uBineni fihtum medicare 
jnentHmaffìtTnere ) m cat^foU^laptdeTn re^ 
dfgere />}^Grtet,^ ^ero b^et > etmm ptcrés, aìi^ 
^ttaminf^empartem admiJceiO:, ^mt etmm 
ex aUis ^ik^fdi$m ^u& furgaiionem magk. 
prommeant:»^ nùnrenimntur* Neautemfs 
^urpar^e^eùfi, hsrurn tmfeBionem m^^ 
rendo lahret» ^ìfum mthi ^fiea, de caujk etia 
hartmitompQp$$Qnk Tmmmìffè^ h^t autem 
$n hunc modnm, 

Dcfcriptio catapocforum ex lapide 

Armeniaco. 
Tkr& fimtmcta :epithymjf femumìa^dgA' 
riófirufulì quai$$ùr:laptd^ Jrmeviaàjcrup^ 
^uaUtor ,* Jcammonm ^jgcJa : gartophyUùrum^ 
grana ^$gmt$, Ccntufa exclpiantm' rhodome^ 
lo p aut ficco cttrij y aut rhodomelite : dentt4r 
Jcrupuh dm tphrtmum ^ftiatuer, Namf^dam 
9fro efl^h£c ypr^ter^uam quod ftomachum 
torrcéùr^mt>fimulet/am 9arks humores pr^i* 
JèrtimterreBrem ^ meLmcholscHm citta nrn 
leih^m purgare pojfe. Idem 'tgitur lapk , 9/ 
dixirnm^^ potus, ^m campotiaredaciftf, 
^tdpurgandum efi effìcax. NecampUus qua^ 
rendHJn^P^numfiffocamquéidam^émt fy»-- 
tope fiùficutHraJtt, ^HemAdmodum td ex at^ 
ko aratro ^ert contmgtt, Neque necejfeefi 
mos anteaagrQsfraparare 7mdiQamentÌ5,qué^^ 

mctu metu/uffocatÌGnum affkmere cmfkertinf:ejiiA 

^ero admonendi graUafcnhtmi^ ^ t^u^^^Uam 
nuncficereJÒlemu^ tn confhetìs magna f^Grie 
purgaUomhm^ 9/ iU^flui mmufìe moHerì^s 
deantur, St tg$tur mmfis e^àmfarejipttrga'-^ 
uermi^mulfam dare conuemt. ^ tempore in* 
terpofitohoc ^tclsé nutrire > aut cremore pttjk* 
-n^OHt parte^ant colum^^ iure ,aut ga/imaceo» 
^uodnon multum okt adteBum ha^eat^ Sin 
AHtesnpurgatìomm topìofior^m fieri coimgatp 
^t etiacoHulJtonesJkperHenì^mt{.muitis enim 
hoc accidtt ) ^ fi non antmaduerfiQne djgnu 
^utdeuacHatumfiterit^ (jnod sgri nemos ha* 
beat naturaficciores^ fmbectUtor€s^> aejuaU* 
heraUterJuperfféndsto^ multo A^ ^t$tor hydrC" 
Uo^ ac fanem ex^ino diluto \ oMt omphacome^ 
ltte,aut aquajrtgidap&rrtgito, SfnmUema" 
^aamfrtgtdam hiher^ cup4ant > adhHCmagis 
tpfis iuuahit, Vttk eff etiam malum punicum» 
mala ispira ante cibum> (^gaUtnarum ^en 
tres, Vhi^eronutrfer^ ^ ^utes ^^ fimnfis a^ 
grò indici dehent:pofi^uam ^ires receperttiod 
balneHm ipfs ducendi€ò . quod aerem habeai 
iemper*tttim:concedendumq^ , 9/ non modo tu 
caitds fitto .fidettafrjpdk labro diutitùstm* 
moretttr , At ^sflimentis indMtum rurfi^ 
ipfum nutrtespane ex ^ino oHt omphacomelitt 
(■ ^^d ex^fi^fiem/acerbif, ^ me/ledej^u» 

i mat$ 9^Ù AIE X AND. TRAI! lANTl 

tendum ^tcon^H/efcat , ^ omnmo ùhdormi * 
Jcai^ qutp^e hscfemper omnihmfHrgatis eue^ 
mre cmjhemt .pr^firttm autem ^>, ^«/ i^- 
gtus ^acHatJ fiicrint , 9/ tumfttmuus , tum 
aitisós ohdùrmtrecupimt. Afimno ^ìres tpfi- 
rum recreare cp&rtet > ^ permìttere > 9t cum 
amkisfamtbm^ibt^ coUoquasaiur^ Atqtùe^b* 
fpfos confèntun£it rej^orsdeire deprehsdts »ratto - 
csnationes^uefirmaf haUre , ^ barharicum 
fnor% depo(htffè > adht^ ettam magis copwfian 
^frmntumforrtgtiQiferdtces^gaUtnas.pha^pa^ 
r*o$-^i^m non fini f'tngues» ^paj^resjìmtltter, 
Vitenttir antem omma. €j<:uhntu.qH£, mpalté^ 
dihusprQ^munt.'exptJctbus* cet^ei, pr^ter- 
^uàmfkxaùles, Pofi^nam ^eyoctè>oùom facci 
^Jtfuermt> ^ 9ehtf honum fìndiémentutn 
iscerint , ttu rHrJÌ€4 fècHndnm tres > ant qua," 
fuor dtes olerà de'mceps ajptmant ^ fniytumt 
LtMucam * malttam y^pakslres afparagas 
moderate. AbB'tmam autemhrafica , ^ o^ 
793mbt^ q죣,msUnchol'tcum f^timoremparmt, 
9/ eruca/mapf , Mo, Ex camibm bnlmlapo* 
tipmum^ ^ cermna^ oc omrjibmfimmaùm 
fermà'jtempambusfirSdis.gaTù^ ^^'mk 
^etuBis , atifierhque. Sic iam ^grum ^ìBm. 
^ bdnsomm ^JU ^-'fres recreare /loca mum^ 
re^tnttmps conuerfari amicff , oc fiicere ;q(è^ 
€ftamprim fff^amermty^jfeBaculis 

mter t iBE R, r. /fif 

intereffè permìttito. Ita enìm e$c purg^tirney 
%iBu bomjucti!^ henignù , aUa^ammi oB~ 
[esattone totocorp&rU (sakituciarrobùrato, m» 
taUc^,fkr'tùfum ^ amarum morbum exuere 
poterti, Qmdpreitquf^ queda tpjisjuperjìnt» 
^ ^ger non admodUm^mundiim haifers men- 
tem 4^ppareat ^rurfii$ expeBam bùna asrU 
Uruperte^OiiXflìa. debetrepsiereanttiumaprh? 
mpsfacnns^ à quìbus eùi^m anteamcìpien" 
dum dixtmii^^ At^iu^héLc puMlattm fiutto^ 
cenfidens ^tàdcù^m (laffeBus dtffìcdis ^ 
prcps'mfari^ilì^exìBéiT, ^[demtpjts mJì/ìeK^ 
d9 pentì , ^i rotimi confintz^^neum e0» 
cmnt mmm sgrum morie amar4> mokfioiL CAPITA L IB R I SE^ 

cundf, & appendiccs, 

DE C V R A T I O N E OC V- 

. iomm. Gap. I. 

Qopmodo fànguineus tamor inSamma* 
tionem excitafTe iotcrnofcatur. 

De curatione- 

Dercmediis qoe exrrfnficus fmponu't:^* 

Aà vehcmcptcs dolorcs, & raaximas cpi- 
phoras.** 

lE 2 De co M^Z AtEX AN». TRAI HA NI 

DecoIIyriis, ^ 

Coiìy riu imuigaroTipm Tf y ptcrum, ad' 

cos qui collyrtòrumj rofionem ferre 

xjequeuntvprsereriimaiafFcftus reccn- ■ 

tcs.^" ■ 
AI iud', & ipfum loogè ìcoifsi mura; . 
Aliud egi-egmmvquod Brciji paractir. 
Col fyrium (jóod fpógarium dicituA ep* 

timum. 
De colly rìis rcprimentiBas ^ qua^ etiamv 
; ffionaKemeradicw^itiìr. 
CDilyrium rep^i^eas mcdiocriicrinooo» 

Jiemeram: Hoc :3i Medicum, & Aceib— 

dynomappeHànt.. . 

Aliud ad eadempr^ftantifsimumi&vfiii 

probatum. 
Aìmà Ma farium :di(^u m , ex tomo ^ Hic- - 
' raticà. 
AliodPoIydeucìcognomentOi.quodcos: 

ikp^ fumus expeui. 
Aliod colly/ ium , quod Medicum voca— 

luradmodum ftr^nuè rcpcliés,.ftanmi 

per initiainunduoi. 
AlitìdficcuiD collyrium , quodi^i^ /^|<?«if; 

dicitur>ad incipieiues lippicudfncs. 
De collyriis qua: alio modo monoliemci. 

raappelUnrur. 
Erimarinm monohemcnim,,quodà vinoì 

oSiitfi^^vocatur.. 

Aliudi : IX BER II. fì3 

:AHu<l gì'uum,QUo vtor, cerycium dlda. 
Aliud ad eadem cfEcax „ cognomepto 

ThcopiiylioD. 
Aiiad , quod xcrocollyrium vocatur, rc- 

priaieos. 
Aliud collyrium repnmens, admodum 

geaerofom monokemerum. 
Aliud collyrium, oragnus Heraiolaus di- 

cùur, 
Aiiud collyrium HermoUus , quod ab 

oleoy/; àW^ die ir ur. 
Coilyrium Nic^rium cogoomento. 
Aliud quod Pilarium vocatur. 

SI DOLOR EX BILIOSO 

& acri ho more nafcacon 
Caput I L 

Curatio. 

Coìiyriumad acres fiuxioncs efficax-. 

SI O B S T B. V C T I O S O- 

la oca io s excrceat. 

Caput 1 1 L 

DE D ENSIT ATE 

Caput 1 1 II. 

DE EXVLCERATIONE 

& in£ammaiionc. Caput V. 

Coilyrium cygnos, 

i j CoIIj lìé J^^^ ^-^^ ^* ^ "TRA I t I A N I 

Collyritim Libunum. - n ' - - 
CoMyrium i^/^ x/^^fs^^ir^ad ctcmofin* 
Coliyriatn Vranium. . ^ 

'Qoa; cicatrices cxterunt. 
Collyriuai dia£hece,ad viccra. 
Col-lyrmQiChionioQ. 
Coliyriumiìardiaum Zòili. 
Co[lyrmni hydares , Hoc èfì:;» a<juofura, 

egregia m. 
Coilyrium Heraclium. - a 

Dacncron,hoc efì:,fnordic2ns collyrfanj, 

ad vifum acuendum. - 

Hyg r oco 1 1 y rium 3 ad hebct udinein ac alia 
V multa efScax. . 
h\ì^à:,vi pofsis ctiam foicm ci era noxam 

afpicere. 
Puluis SeueriuSjad vifus acumen. 
Puìuis cui nomen eft i lumine Pios ,ad 

liebctudinem ocalorum i ac dolorcs, 

jB.uxìonésqoc d^atiiim. 
Aliud ;,valde idooeii ad fcabiofos oculom 

atFc£luSrpruntus,hebetudÌDes , palpe- 

bras afperas>Bux2ones antiqiìas,ocuIo. 

rum cicarrices , & ptcrygia.o^uo vror. 
Aliud ad hebetudines, & incipieatcs ocu 

Jorom faffuiioiies, 

D £\n y C T AL O P E* 

Caput ' 6Ì 

Ad^fperaspalpcteas. - v ' -^^ 

• ' - ; Pauluis USER II. t^f 

Paulais ad incipienxes fufFafioscs. 

Ad tiDgédas slbugiael vaide generolum. 

Gollynam, qaod oiagn^im Tàeodotimn 

vocar ar , ad m-agn os dojorc^ , 3c ÌQU<- 

teraros afFeclus. 

Coliyrium hecatombe, valet ad cicatrkcs 

craiiàs , «^ ÌDcÌpientesfuiFii£o nes, &c. 

Xerocollyriunìjfacic ad fycofin.pu:rcdÌ- 

ncs^^^ carms excrefceorias. 
Hygrccollyrìu cfHcax adoculos puralea 
los . mirifìcè facit etiam adibrdida vU 
ceia, 3; my^cepKala* 
Demulfa. . 

Ad ftaphylomata excellentifsimum» 
Coliyrium Maximiani* J 

DE. C A B. B V N C V L I S 
- qui ìq oculisexcitancur- Caput 7. 
Coilyrium diarrnodon niagaum cogao^ 
• mento. 
Coliyrium quod ab ouis Jd ^% Gisecis 

dicitur. 
Coliyrium diarrKodon. 
Ad prcrygia& fycofes. 

Ai> RH Y A P AS. 
Caput S. 
Aìiud valensad 2egyÌopas. 
Ad iocipientes a?gylopas. 
Aliud bcnefadensadasgylopas. 
Aliud ¥fu probatum. AXEXANDRI 

TRALLIANI LI BER 

:S E e y N D V S, 
^[OANHE GVIKTERJ:0 

DE C V R A TI ON £ 

oculorum. Cap. I. 

f T s I tam in.alijs qmhufdam U* 
)é>ris acHÌùrum ^ttia ferfecutus 
Xfim , quùmoda^ fHa cognojct de^ 
_^ _ J (?eant:, ^ t^us, eorum fini cau/k 
atifHt cmattones> iUm dtuerfk if forum cally^ 
t$a>^fU$^ horum modum ^ canfeBionem: 
h/cmmen pmfliter eadem <fftoqfée fwnma^ 
ttm £5* hreu'itsr perflrmgare ^ oper^frecmm 
mtht ^i/kmePi ^tne qutjn hunc de medends 
ratiùmhhntm incidermi^ altunde , qu^ ect^ 
Jù CQndmunt , coUtgere cogantur. Vt tgtmr $n 
éd^s mtdmy '$tii m ocukmm ^uo^ne ^tttjs 
frtmum dùcere conuentt , t^uùnrndo ^niuerfi 
tntermjct débeant , de'tnde cmattmem fith^ 
fungere* Quare mmcÀ dskre ijmQSidk acci^ 

difh 
1 LIB E R II. ìrj7 

St, estor^emm,nMemm ^eo excructai^r^ 
get(^artem adcuTAtionem^ ^t ^ehemensdc^ 
lor oculos affligem. St igitur ^ehement'tores a* 
crtoresij^ dolorcs ocuLs compre Pendant, 4^uam 
9/ £gsr ferre ^fteat y ne cotiyrijs adtorforem 
tnducendum effic^ihas , ^tpkrii^ , csnfidof* 
Mpdtt namqt^ùptmn ifu&^ue mfhllar e anjìy 
fr^terquam ijHod mhtl prorpu doler em mi* 
tigarmt , etmm ^alde adhuc offenderunt, 
Quapropier caufam {ffictmiCTn mjpscere opor* 
tei , ^ eam ccnjìderando > im eiuojuecura* 
twnk iJ^ectem defimre^ nonentm ^na efic^m^ 
f^effksens,fedmultAac's?arJd^ Sola materia 
(Opta tnfÌHens dolorem Potefl exatzzre , necton 
qHaìttsis:fub$nde ^ero ettam ^trunqHe » ^ 
^ualttas^muK ^ quaritsias^ Videndam por* 
ro eji.^nde td quod mfHXti^procedat, num ex 
totocorpcre^an exjhhcaphe^item . ^irumper 
artertas , an a ^enìs , ^el ^trtfìfue profitmU 
' ^dif£C quale ^ttqueJtt€^iiodmfluit:'^elen$m 
Jii ngiiis potiU4 , ^eì hdis, ^elpttmM, ^elhumar 
ntilancholtct^s y ^el [pfrttui patulentus ej?, 
quùd tnflHxer$t:prAter€ahum(}rnùxtU4. ^rmf^ 
nejìt, an duo commtxts. Fiert enpm potefl , 9/ 
^nifis tantt4m$nfaixu4 inflammatìonem do- 
Urém^ue^ehemenfcnt. ^ duorumjìmuleiia 
compofltum tumorem examrmt, QuoTsiam 
igjtHr diffi^rentesjHntcauf^.artiJicem adfln* 
pthsje accomsmdare ùfortet , pr^edataa^ 
* $ tem l^i AIEXAND. TR AL HA NI 

tem mtermtk y oiH^i^à rcBam cpirat'ionem 

Qoomodo fangoÌDeos Kumor inSamma^ 
doQem excirafrenoicatur, 

. SayìgHimum jtztque humùrem mfMx'ijjèy 
uc mftammiatonsm conamjp , ex fpedc ac 

firm^ i^JÌMs t'sht€srifiubtt. OmnU r^m^^ 

-rubra ^ ptngumea fìmt y jaaes rmens ^ 
turni dì or , \tenes, lattores ^ grai^/mtis fenjm» 

p^'itia ad conjketas oBtoms, Qmàpfr^ier 
hi^ nsq-AS Ifuryma rodens ^ acr^ appareat^ 
adhuc eùam magisfkvgmnsm. mfluxus cofi - 

Jam ejpc, ^ mfiammat'tonempepenfiepHmto* 
Curatio. 
S$ igltur f^ngsiis caufatihinfl^mmatìo-- 
nk effscirix ej/è apparztersi, ^enamficiire h$& 
merakm oportst. Sin MoJ} ^ acreshumo* 
res czim f^ngutne , eiìam pm-gatiGnem pau- 
lo poJipmgHmemd'tmiJpim adhìbeto^ ac ms-^. 
dkamentps ^ùtor , tnt$é4 amdeTn m awi mm 
rùdunt, ^ kmji'imh: extrmfìcHS autem tUis 
^fi^ concù^uere ìnflammatunes foffHmt.auQ* 
rum €Ùam compùJittQms ^oèk exponemus^ 

Pcremediis qua^ exrrmfecas 
imponuotar. X IB E R li. ^ /^^ 

ptceopiPerlm^ùftum .»xf*yif clienti ^ infiamy 
ma.ùo?iésqu^ ccnlorum admodum feruentes 
concù^mt : Jìmdm pmMónt eitam ^j&Lifi^ 
ìi^. Ad m^^xtma^ mìtem infiammaitones » tu- 
rmdìorepfHe hem factt ^ crocz^ cum mica. 
jS>^»^k , ÌMteifque auornm > ^r rosaceo. Jdemf^^ 
cmnt ttu^ft palmMÌ£, ,pr^èrquà'm quc^djfH' 
Ktonis. ■curjmn j7/iHnt „ cum meùkto > crccOi 
gliSMCÌo.ùuorum ÉMte^Jej^iem firuefac^^ > ^ 
ùieorojaceo. 

Ad veHcmentes <iolores,& maximas epiV 

phoras. 

Kofirum recenùutn drachm^ quatuor: 
croci drachma : exctftantwr mehloù m ^mo 
dsikì decoùU ture* 

Dscoliyrìis, 

Jèci^ \?ttdiim efl. cju^s. ^ro tUtm ^ mBilltrs 
dehsa.nt ^tQAcJunt : ^erum Jc/re pr$u<s c^sr* 
tet i ea aus. infiammMÌùnem exfsritmtufi 
mnìgatùr^s^ knwrt(?uf^u^ ^ non rsprtmen^ 
tìhm coUjrìjs demukendaeff} : deìnde etjam 
^UA reprimere psffhnt.Jk ^^ìhenda , ^tfrt' 
mum ^mdsm admJJceamiis etitenerh oc md 
Ithi^^fGshit ^ero concocììanefiiBa ^ ettamfin^ 
cerk, Quum emmfirHor $nfliimm^tion$s , ^3, 
mulm afperttasjimerit > £gri c'ttra mokj^iam 

'' CoIIy t^ ALEX A N D . T R A I II A K^I 

Cdllyriam naie jgatorium Tryplierum, 

ad;eos qui coUyriorum roÈoDemfer 
re nec^ueunt , prseicrtim ad aifeócus 
recentes. 

Cadmi d^ comlnifÌA, ey iaBe muùehr'trejitfu 
'Ba ( mìht autem meUtt^ ^t/nTnefi^fritis Iffm 
tam comburere t atcfue Jtc iaBe extmgmre) 
cerujk lot^, fingulcrnm drachmajèded'mjcro^ 
ci érach'm4i.tres : cfij.drachma: fr/igacantìù 
drackrrm dudL. A^^ua plnuiaU exaptio, S^Jks 
efiex om : facìt eifam ad pHÌ^fiUs ocuiornm» 
auA Cr££Ì ^WKloclvcudìcuntur^ 

AHad, &:ipfam longè Ic- 
nifsimum. 
CddmtA drachmA ^mnc^: cerufk dracfìM 
'^HMHOripompkoiygis drach.dHs,:opìj drachméu 
tragacantht drach, tr^i. A qua plumaÌM ad 
excipiendaadtjcstHr. Hoc irffìammati&nes ad- 
modum ardente s ^ dalortjìcaa cttrarojknera^ 
mìttgareflurimisconBatexperimenti^^ 

Aliad €gregium><5uod 
breui paratar. 
Cadmia caml^uB A , £^ afmnoUBeextmm 
Ba ^nctA iptatuor : cerufk ^ncm duùdecìmt 
terrA SamsA ,quA ^ws^ CrAcìs dicitur > tra^^ 
g^canthk mandra^QrA , amjU hordeMCS » lom, 
BftcAf caaUHmJttcù,gumm$ ^Jmguìùru dracb* 
d$u : cf^ draeh. j^ onomm 12 Mumina^ 

CoUy IIB E R II. J4M^ 

Cbllvrium quod Spongarium dicìrur, ad- 
miximos ocuiorum cruciat US j celeri- 
ter enim. mitigar , in liuac. moduai, 
haber.. 

^myli.eerufi .Jtr/gHlorusn dr^chmA qna'* 
iUQr:opijohoÌHs :gummtdrach,du£„ai^Hapli^ 
utalis adttcttHr : ; ^fiti ex Ucle efi. 
D^.colJynis. reprimentibiìs , c^x eciam 
monohemera dicuntur. 
Keprtmenttum coUyrtorum y ^ ^H£,ak 
^no die monohemera dtcuntHr Gmcis> dupksù 
^uéti^yn dtfferentta exsHit, Matura fgstur 
tpfirHm^rmhahent dtfiut tendi. ^ reprtmcn^ 
dt 7noieram^7i\ ^ttpja ettam ad incipiente s 
Uppiindines cifra roftonem a£comrììQd*irn 
inm tnfiiUandù , inm fnungedo pofint, Quare 
etiam imbeciUtonbHs , £^ cd.JtlsMidìópGitHS^ , 
TtioUtsjiite carne prjtdtt^s^ , ^ muìternm 
faciebns in/crthuntHr, cumfmodi Junt qn^ ■ 
ex lycto croco ^, gUttcto temperantur,. FrJi'^ 
ter ha^ igitnr compojtliones medicamento. 
^bis, quA^identtorem aBrfngendt ^tm ha* 
hent\ expìjcaho y 9t eiiam in d$Hturmorthi£s 
actnueteratk ^ttUceat, Ann ^altdtore Itp» 
pituàins.^ ^ehementìore, t^hajunt idonea^, 
^£ ex ^moparantur , t^uthus germtna qm^ 
^ue oliuarumcum rehf^HPS odoramentìs > quA 
(falfacere. ^ pecore pojp&^tt , jnieci, Cum tgi^ 
^rìtidk^JftcollyrfQrHmdiffersnùai dejìs. qfu : 

ì7/tdiP^ MjfZ A t E X 4t N D * T R A t 1 1 A N I 

-ifttHdinfsmnnenmnU prti^s agani^ : demde 
Jic ejH^pkis aBx'mgtént^ ^ efficaciusrepsUHnt 

CoHyrium reprimeasniediocriter, mo- 
nohemerum. Hoc ^ Medicum,& i 4o 
lore mitigando Acerodinum appel? 

i, lanu ■ ■, :: 

RepeMt tgiturper initìa^Jt inungatHr^^ 
tufiiUetur ex Quorum aWumtne ^jre^umter 
etti^m cu ml^u^m^^: adhMprode(iad€pìpÌ^'^ 
ras^^acres fiiixwms t ^ ctcatrjtces ^eteres ài^^ 

mtruptas. Repurgat tntm:, ^. ckatrices ettamte 
nu€s aólutt^ ^t msreris. Ego ^tor h&c ^pulue* 
r€y^ coUyrìocHm om:fircocofÌ4iigiauctj,croc}» 

jtngulorum drachma : trdg^cantht drachma^ 

Clauctj drach. Ì,JarcocolÌ£, drftch. ^. cruci 
drach,dH£:tragacanthi drachma : oftj drach* 
JsjnPi.'a^UùLpluuj^liexcipmntur. 

Aliudad cadem pra^iiao ti fsimum, ; 

& vfa probatuai. 
Rùfàrnm tenerarHm drachm& e^uìndecim: 
croci drach, oBodectm : tragacanthì drachmé^ 
Jeptem .ropij ddum non expertt drachma, dH£,: 
J}ics nardi drach. d^AgHmmi drachm^c/eptt 
^^uapùipf^^ tXQtpmntur, Ex nfdern tilitum 
coiiyrmm N/Ii, qmd dìarrhodon mjcribtti^p 
vadard&nmfiicit^ I IB E R II. f^J 

Aliai Mufarium didumex 
tomo Hicratica. 

Hoc quoci^ coUjrtam efi pr&fiant'tj^fmum^ ^md 
eanàsm^^t pTisdici^^ ^tm obt'met,mJì quodfli^ 
xtormm curfiè^^ refellendìs effìcactt^ quant 
$IU exifiatjoahet auiem m hunc modHm.^rny 
U àrMh,qzimdectm:glaf4cÌjdra€h*oBo :farcù» 
Cùll4L drach, quatu&r:cro€f drachmàL dMA : nslr^ 
rh£.à^ash-ma:Tii'mmt ^ù-ach.duiZ, ex aquapl^'» 

Aìiud\ Polydeiici cognomcnto^ quod 
aosfepefiiiBas caperti. J- 

Rofarnm ^srtdiHmficci ^uod jkffìàUcrQ^ 
Ci drachma:f^CQCoiudrach,2 {gUucij drach^ 
m<& i^uatmr 'jgvimmtdrachmazCafij drach^ 
m& t^Uiituor:tragacanth'$ drachma, )Gu,mmt 
contundfto priwum , adieBa trag^anthA 
dra^hma^Gl^ùctwmJhrcGCoUa , (fiuyn > Umì» 
ga.ta rofarumjkcco exàpmntur, 

Aliudcollynam,qiiod Medicum vdcatur 
admodum ftreauè rcpelkas, ' \ 
ilacim per ihitia 
inundum. 

GUhcìj drathrìiA oBq .'fàrcGcaH^ drachmA 
^uaSmr : croci dr^hm^ dn^ : iragacan^ 
thf ik^chma : opij drachmA firnH- ^f ^44- AL EX AND, T R A t t JAN 1 
pimmlkadikftitr. £go hoc aimndè (Um ex* 
ferius^^teti^mtpCHmaUoqmddmmtùga* 
torso; mBJlktur,, 

Alùidificcum collyrium , quod^/ii^fK»' 

djcitur,adincipieatcs lip^ 

pitudines,, 

CUmcij^f^cocoUd,, croci, ahesy fingnlorum' 
^achma- Hoc et/^fn ^t pr^Jkruante 9// 
eportet, (9tèppe repeUit omnem ocult iurha^ 
tionem fithimBum^ His igttur ftrAdtBU in 
tummaSim ^Hendtim^fi :; r^^tmunt emm 
émnemmrhationem»fif^er initia^linarttur» 
^ non diti inh^^reant, nam dmtumiùr tpfi* 
rum^ftts aff>ertmtesmfédp<s(frUeiic$mt^ at^ 
maff^BHmferir^iK. 

Bccoìlyriis qua: alio modo monoKeme" 
ra appellaDEur., 
Dstmeps autent dicamuseti^mt de coUy^ 
rils, ^HA altarattone monohemera nuncufan" 
tur :■ quorum^^efi. ^akntfor,.magis^ potefi 
reprimere, ^ asirmgere. quare etfam iniU 
jhixtonthus tjjH^gutntexulcerationemJiHnty (^i 
iìiflHmmatiomht^ 9tf Gportet:aiHQrHmde^rt* - 
fùoinh^ncmo^mh^beti 

PrimarìummoDoIiemcrom^quod a vinO/ 

jièrU €&mhHfttdrachmA Z4, cadmm dra-^ 
àhm.fpd€cim,i, ItécrjjnA^f^p^tMrk^ drachm^. tlBER II. r^f 

éBo:croc$drach^ J*, myrrhA drach, i^gummi 

Aìiudgilau[B,quo vior^Ccry- 
cium di^um. 
Cadmi^drach^zù,£rìs com^nBt ^ach.iS. 

:giimmt toùdem^ 

AHud ad cadem efficax. rognomen* 

to TheopHylioD.habcc 

hoc pa<fto. 

CadmsA drach. i6, cruci drachm^ C, fnyr^ 

rhdi drdchm*^. nardi Indtc&drach^ ^. acaciì^ 

drach, /<P. gummi drach. ^^» ^rps cornhaiii 

drachm& / 6.op^ drach, ^ . 

Aliud, qtìod xeroc<^nyrhim vo- 

catur^reprimens.ìiac mix- 

lura confile. 

CadmtA^acaciii gumrm JìnguUrum drach^ 

iC. £ris CGmbuif'i > l^icrymi papas^^rU , myr-- 

rhz.pn^yrumdmth, ^.a^uaplmualfs adìi^ 

Citur. 

Akdcollynum rcprimcns, admo- 

dum gcntrofum moDO- 

jìcmcrum. 

Stlhps eUù drachmA <f . cadmia drackm^ 

^,jerts comhuB$ ^ eioti drachm^^,akes dra* 

chmji tres:myrrhjL drach ^m<^^ acacia ri^ 

dr^hmAi2.Qfij4ra^hma* S^tttor cumjìducia 14$ ALEX AND. TRAI! I ANI 

ìadfkxhnumimfetus , pBqtéomiòù Xùrpòfi 

•broRfeBttmfmnU . 

Coiiyriurq, quod magaus Hcr 

mplaus àìcii-ixi» 

jieriscamltHBf 4ÌrachmAoBa:cadm*£tùtù 

in& qHatUùr:mjrrh^ drachm^ tìfuatmri ahe^s 
drachm^i, oHo:g!ycij Indict drachm£> dH^Ézaca- 
Cf^.gHmmi, ^mgpilorum drachm& ^'sgmti: opif 
draohms. q^atuor. Aqua plumal^ adtìcitur^ 
tnirahilater refeliit ^ extenu^i infiamma^ 

^^ Aliaci conyriumHermoraa^,^ 
' quod ab oleo ^; fcJi^V 
dickun 
Cijd^ì^ drachm^JexidrU comhpti^i ^ach^ 

fex:mjrrhjidrachmaJèm^:aIoesJe/quidrach* 
ma:ùj>u drachmafimis :croà drackma :gHm-' 
mi^a€ti^t£.,Jìngtikìum drachma^na ^fèmis:- 
dkè ^eter^adexc'iptendum e a drachm^ qua* 
tuùr\AqtiafltèHtalisa£^matur^ 

Collyrium Nicarium co- 
gnomcaro. 
Valde opìttiltifur ommjhxtùm» ^ chemofi 
t^^^^^4^^\3 ^s^hr^narum excrefcenim^ 

m ^jfacÌHt benefiéc^re comfsriHm eft, At Vdt^ 
^irm medtc^^^i^^^ »s contemnas, Aerei 

comif tiBiR ir. 7^7 

eomhnsiì dra^hmAftdutm: cadms& drachm^ 
^/ginttigummi dr&i:hm£,trtgtnm dita:medica 
9?^enù dré4€hm£,ir'tgmtMjsy:. A^na plumalU 
addttur^ £fi autem medicamenti confeBto 
hAcO^dfce-atauresdrachm^s, dudtiJa^A Cret'tcA 
pars 9»a^ Coaimto fèrma£si$ Itgnk in olla re^ 
€ enti iàanec far dtum craJSittem hi^hnerint: ^ 
ex otto inBiliAtQ illls^qui ^uod aflringit, -aon 
ferunt, alias exaqua ùene facit :per inittA 
mitem ip/o aquaio ^ti oportet, 

Aliud,<juod Pilariam vocatur. 

Cadmia comhnBA^ Aris ^Bi ^ eloti ^(ìngH 
lorum drachm& dud^:ùp^^ac(tcidi, rufk^ Jingulo'* 
rum drachm^ tres .^cerajk drach*/ex:myrrhA 
drtich,^. amyùj tragacanth£.igsimmi,Jif^ulo^ 
rum drach.i2.fluutalk aqua adStm') egregie 
admodum repellit oc mitigai pingmor eti^ ^n 
Elio. CpùTn iam expltcoHerìm^a, quifà,nginis 
TniJStomyn rsciuirant , ^ de con'^nienttl?^^ 
fpjìs.Jt^fs^spoJÌHkt , collyriìs ^p?rfcrjhamu$ 
eiiami qt^i ex tpjìs purgati onem dejìderent^ 

SI DOLOR EX B I* 

iiofo & acri humore nafc^» 

tur. Cap. lu 

AN' igitua dolor aliquk ex hsljojo ^ 
acri hurj?ore prauenerit , cUrum tdi 
ex multa m^det, Trimum Jlmè inde^ 
k -3 qiàd §4^ AIEXAND. TRAILIANI 

(pmd totum corpx^ ple*^tcumnon apfitret» 
f ed pattuì ^tttofò ettam humorepr^httm, ad 
fìAC » ^Hodnonfilum anguli , fidetiam maU 
^hemenier exmfìuxurùdantwr » ^Ì^'4s ^'" 
deanturS>rhextùant(^^ rqponem nontoleran-^ 
tes* Qtmm igitur morèuxa ex his at^ue iUis 
Au&frAceJJermtf> mterno$teris ( namtrtfittm 
fluy$mHm cur£,ànJhlatHsjra. ^ acrmm efks 
frAcedtmf ) cumjiditcta cwationem aggrede- 
re:Uceèh emm cekrr'smè delfine c&^riis af^ 
fiBmmeder*. 

Caratiot iSr igitut mtoja mmotumprauttas m to^ 
00 corpore /operare ^'tdeatur , sii (^ua totwn 
torptfspttrgant , bberanté^ , recremenw 9/Ì- 
tor, Jìn oHtem recrementa acri a non m foto 
tedHndant corpore fedqHolitat e pot'uùs ^uim 
qHontttate peccare ^tdeantur , filì^ balneis 
dukls a^u£^ ^temperatps , ^gram e tira do* 
iorem Hheraiffs, Quodft eùam ohedtens étger 
Jùerit. cièo ^HOéfue lemfifmo mitij^tmc^ ^ ^ 
crajpi ^mtw^:^torpho,^ aiiif dHr'toribtùs p't* 
ptl^,gLmcoJntccinis:aHt fjycio ex ipfìsparam 
tu oi^ìmlbto^atftflumfo^ exolerthtti , tntyho^ 
4ttit mMua : mterfìuBuspomaceosmalis^ pe-* 
fonibas ^^pm dMki Fictisautem hppttud'me 
laboranùbits ajjfkmere Tieuti^t^am confilo i 
béd^mt mim ff^fdpiam ^md ochIos irrttet» 

€omm9 1 I B E R II. I^,p 

eommoueatcf^ At chriùrum carnemjme cor-* 
Uce ante ctbum pottui > cekrtmcj^ affkmant: 
aquasn tepidam magif ^am ^inum hibants 
Jtn étutem hanc btbere nolmt ^ Chry/atucuìn 
ipjìs dato.oHt dnlce Btthynumyac alsa ^u^ hià 
mores cra^tores effe funi , ùbtwiduntiL^ At 
fiAgr't inùbedientes ^ÌBhs raitùnem non ob» 
Jèruenti^iuemadmodum pierìc^Junt , prAfir* 
ùm barbai Junccoilyrfis 9i/ necejjè efiy^t^ue 
€?c eortàm numera cjua non rodant:, 0d nunnuì 
ntam ^ueant obtundere : ex qmbus primmn 
eftr cfuod ex pompholyge p^aiur. Defirìpm 
etui m hwec modum habet^ 

Coilydum aJ acres £uxio- 
ncscfficax* 

Vompholygk IsiA^piperìsiCertipt hiA^pùim» 
hicrematf ^ eloù > amjU i fìftgulmrum dra» 
ehm A ^tginùquinc^ : gwnmt ^ill^f dtachmA 
^uadraginta, aquApkmaU€xcipi(mtHr.Jm-^ 
gidtt h&€ pofi combuBtonem eluereoportet^ do^ 
nec aqHA mtxtx non amfl$u$ nebuh/tm$ tnde 
afcendat ; detnde Jtccam eisam fondere^* 
penJQ mi/cere : Lmigatìs pmui^ebus plu^ 
JhuUs amyittm ^ gtétnmt ad exciptsmUan 
ilUiOdmereconHemi, namjlcum àkùamy* 
lum ^Hoqite fapsrmuciatm' ^ facUs aceJciK 
JIqq cùUyrmm lémdatij^fwumejit cùmaUU 
3£ j nmitM 1^0 ALEXAKB. TRAIITANI 
mukìs de caufs^ tum maxime quid nihfltorr' 
fortfi^ìendo efficass haheat admtxtiim:i^^^mr- 
^modHmJunt ^//^ multa , qus. ex opto ^ 
tnandragomfHCCo, ^fmÀ'tbm^ torforem m- 
dncenùbm partem rec'tp'iunt > quorum copio* 
Jhr ^fi^ mxim extsìft : licet asttem Jì^m 
re^mrat>mnmh'tUx repeUenuhu^fspe adm'i- 
Jcere^oHt ex m'iUg^^ùh^ , quantn^n quis af* 
feBminftsìastù conuerarz pHtnuertu Alias 
enm aUter tdonct^ m^npira. tnt^nitur, 

S I O B S T R V C T I O 

foia oculos exerceat. 

Caput III. 

r^ 7 mjUmmam exfangrdnis crajìwrù.ma 
^S^^s t'**^^*^A ti^^^f^^lf^'"^^ ^^^^-^ carpari^ 
repkttonemfatìajìtjkngmnis mifìo aufp^r^ 
gatio adhiheri non deht :fid poitHi ^$num 
atftmod ex ìk qH£, in cmp^fiiciie disirtbmin- 
tttr.ipjìs prcpinariMtmtm poteft he ^finr 
gumeìndij?ipar€ , humorem^ tmpaEiumdtf^ 
Joluere^ ^ parUcnU tmbea/lit^ftem corrobo* 
rare, 9/ non ampliti humores recip/at, Satìus 
OHtem ejìin humjmodi affeBìbt^ > '^bim toto 
torpore copia nonefi, ^/ dtximi^ > ^gromniem 
temperato prus baine o lunare , meains excal* 
facere^ ^ laxare : atque tum ^inum exhtbe* 
fi, ìmmmfomJkflèmtPtm^corp^p^* mm qua, ohÌitrHBmn€mf>efer^mt^nQn m$J^ 
tutore tpp£ss yjèd eti^m^^ motm celer'tmts exU" 
tì^i .^ €o0tJlit ijlmulque etiam parùcula^ 
rum , ^/ i^ximus , im&eaiUmtem cùnjtrmet^ 
S?ttppi quQ4^ue p^rtem aUquitm tilorum ^A 
infìdsm :,extri6d^repù^int^ H<ilc ighur tnter^ 
nojcendi ratto eft > W quam ohJèru*mdam 
cfìimu4 medica reqz^ifiÈr* j^t (i^tnt fc^ 
itone ^U^pUmt^fQmentHmfmfSó ex cakdat.^ * 
€um Jit tHtift7/ìi4>m 3 ^ fr£.tersa. i^terTiom:^^ 
mconfirat, admoneatur, Cumemm »^Li fi* 
nes p^rtem^mhfimjhìtj conBat toinmcorpué, 
recrementis e^ 9acuumiac fimmt^ infi^ 
Jfeìsdum ejì^ nam i^tlfum m totum dtjèu» 
ùes. Sin ^item humor infimi , ^ dokr poM^ 
ium remijfn^ iternm intend^tur , ^atcuattù-^ 
ne iruìigtt : riempe Jangtunió milione , ata. 
purgai iene : ^bi corpus qttddem magìs efiple-^ 
ihonoim., fangmnìs TntJSione :^ht atti et» Cv- 
tto/ìs htimordfus ^ recrerrjentió Jcaiei ^pur-* 
gatione^ HU eitam aquo/km mulfim mHiU 
(are conusntt : aiqus tunc mtdto magU , CHm 
craj^torespìtUit£, enajcentes cculnwprer/ìi^ni, 
Nfhde/2im adeo extemsat , crajfiiruq^ ptitU-» 
t?im naj^i prohibet , 0/ mnlfa , ^ ea coflyriét 
quA ^ tm dtjcutiends» ^ Ì3^m?naitoms con-^ 
foquend* ohinent. 

^ 4- ^£ //^ AI EX AND. TTRAILIAKl; 

DE DENSITATE i 
Caput IHL 

QVùd pettam denftas CfUSidam in meà^ 
ithus ex t iteri t ^ hanc ijmque mtdjk pò* 
tefi diioiisrey ^ meatm afeTÌfre> ^tAgermi* 
"" tifici ^ fkh'ito dolore Uberctur > eo tfuodtn^ 
iletjme humorjme ^mttm fi dtfipauo. At 
Q>mtum ejje ^^m dtBendat meatpts >factat'^ 
* ^uedolorem, hocindtcat , ^md neque mfiam* 
Tnatiùne^ Tieque rofione ergente ccuìs mtole^ 
r'ahtliter dokant^ diBendantwr , gj rumpi 
^ideantur, Eg& f^e qttendam itztaffeBum 
mnlfa, emani y cum nuUmn extisqu^ mtti- 
ganty dokrémque hmunt ^fopire crmi^um 
poffkt , fid etsam maiorem quàm anteajùe" 
riti, excimret. CumtgiturexpofHerimHs^efm 
nam pùngmnis mijitone mdtgeant ^qui 9e^ 
ro purgaitone , item qm ^tn/que .piperefi 9/t 
deinceps ettam de hataeis .fimento , ^mi pò* 
tione , Item de ^kerthm > tum qUA cum in* 
fiammatione affl/gant , tttm quA cum ru^ 
ptttra ^ erojwne , necnon MyocephalA , ^ 
Stuiphylomata experitmtur » ^ ^tdicam bre* 
uiter de omnibus. quA tnueteratos habent af" 
feBpe^ t de dcatric/bus . albugmibu^ , ptcry* 
^sfs > J^<:ofi > ^ Jiiffufiombm incipentibus DE EXVLC E R ATIOHE 

& iniìammationc. 

Caput V- 

SJ igttur ^ku$ fintai ^ inflammaùo ùcu" 
hm exercetycùrum €0 curationem ^m^Ht 
Tnixtnsn defijerar'f ^ per e a ^«^ infUmmaùo* 
nem mtUgitre fojpmts ^ co/ico^uere : mlìià 
auten^funt rum quoda thure dia 'hi^ipì^ Cr^* 
cls diatur, tum cygncs^tum ^uodex amyUfit^ 
turn ^$tùd ceru/à ^ terra fimia * £fU£ oBer 
dtc'ttur.conBat, Mm omma tum eroftonei^ tum 
Selcerà pfiuxioneex acr'f huTnarefiiBa , per/a~ 
nani, hahet autem Jcrtftura hornm m ewn 
m&dum, 

Colfyrium cygoos. 
LenfJ^tmwn hoc e/? coliyrium ad magnos 
CculùTum dalores, ^ acresjìuxtQnmn impettita 
Commenti autem m eis^ì coUyr$&rujn rofi^nent 
oh corporù molitttem > ^ sml^ctUttzttem non ' 
feruntXAàmm drachnmfidecim tcerufr elo^ 
t£ dr(ichmJi<^uadragfnm : amyù.acaa^^ tra^ 
gACanth/tiQpijyJtnguìarHTn drach. dté^, A^iéO. 
fUtutaUs adftcìttwr , ^ ad excfptenòim e^ 
OHOTHtn trigìntaduum dhumtna^, 

CoIIyrium Libianum. 
Cadmia cùmhuiitA ^ ektA d^-achmA duAi 
cerufk totfdem.amyÌì drach.d$u:€m€rfsfom' 
k / pholj J'/# A L ì X A Kr> . TRAILIANI 

€$£m drach^oBo : pù^méfi com^ulti ^ ekth 

trag£iainth& ifìn^uhmm drach* oBo : i^gum" 

mt drachm£, tres) a^ua Ufdgato^ ^ exctpìen* 

dts ìUk QfiortiTn ^tgmtt aWumm^i adita to.tn 

alio^opu drachm& d^^. Hoc coliyrtnm lorige efi 

^tiltJSimum: ^aìit ad octderum fu fiutaci ar^, 

dores > rupturas ypur^ totkimem , chemùfis:^ 

wnagnGs dolore s , multos^ affecr^s , c'tcat.mes, 

^xterit : mfimma, multi efi^/t^ , facjt4^ ad 

emnm pr&diBii>. maxtme ad injLtmmattones, 

quit cum ulcere infeBant, Simthter eùam id 

eiHod Jltà'Kttxvd mfirìyttHr^ adeadsm facìt, 

jtrafertimad ^ehementes cadorum chemops^ 

CoIIyriuai Jli^ -mUvìs» ad chcmo- 

fin efficax. 

CadmtAjhuris ^Jìnguìorum drachmA 9/- 

^mit : cerufi, drachr/t^ ^^uadragmta lopijdra-, 

chm&Jex^*Ai^ua plnmali exciptimiur, Confirt, 

ettamghmcmmtx aé^ua^JÌ extrmfscHs tllma^ 

tur :JednonJiatsm per imita chemùjìs , 9f- 

rum ^qumqtée antfix dtehz^. ^^/ hutt^con^ 

CùBJQ faBa /aeriti At^ue idfum expertus, 

-■■ ~ CoUyriam Vranium. 

/» ^u'thiis injÌHXHs non adeò caltdas efi, 
hme hacfacit, adfHflulas, rupturas. prociden-- 
p^ifiaphylpmat^, pHris cotùmtem , ercfiones» 
mm^f^carinm^s, T€rr4SamtA torrefa^ t IBE R II. /jT/ 

^^ ^fJC/£ ^,fompholygis ^nct*t : cadmm lotA 
%ncta : ffibis ^nct& dtc^.: Jquam^ ^rk elot£ 
^Kcm ^. cptjdrach. ^.gummt ^ncm ^. A^u^ 

plumalps £td$iatHr, At fi cum ulcere inflam-- 
matto ^rgeat , ^ Ucryma ìnfluem copwf^ 

fu^rtt j mifcetù IsTìicnbus poHiulum ex iis 
tìu& repeihre pcJfmTt.Jtn autem acris fiserft^ 
e a qimà rojts diarrhodon mfcrìbuniur, Qmd 

Jì non ejr admodum caLda lacryma^-^tiam 
escÌ£UHm ex Hermoìao coliynot %sl eo quod. 
dtcìtur Vilat'ion , ^^slex iUj^ ^u^ monoheme- 
ra 3 Oiit acharis7a nunctfpantur : quartsm 
€tiam mìxtHras ^obió expoftd : ^ pqmdù^ 
mtjfum fasrh ^ ad^crtheìKii^, lam mah p^^ 
ma granum » ft exprtmaiur in oculum > qni 
carhunculo afficttur, ^aide optiulaiur. Qui td 
€xpertt£s eratidkehat a dìtdnajè apparttk^ 
neper 'mfomnia, edoBumeJfe, 

Qu^cicatriccs cicterunt. 

Qh£€x /megmatfs ctcatr'tccs exterersjo- 
Unt , hjLC qtùQsjtiecaiios abolere pojlunt > craf- 
fafqise ckatnces, Sunt igitur mait^ qu& td 
pr&B^re qu^ant^ Anemone omnls faceta ct^ 
catnces ecukrum extertt, Stmtliter ettam 
cenmurei mìnork fuccHs ex melie ahHer^ 
gtt. In magis autem ^etuslk cedrta quo* 
que ^Jt JUnf, Bac ettam fitrrhopis ^dn 
hHgtms , quA Crm kucomam quoqm ap-- //tf AIEXAND.TRAItlAKI 
feUantàargiHs extenuat, Nttrumex eleo ^e^ 
ter$Uuigat$Èm d$ltgenter, ^tlùtum > frohe 
facit : ftem fepi&teBa combuBa^ ^exmeL 
ie contrita, Inter col^rta ^ero hoc qmqtt£ ad» 
modumfrobe ^ Untter abBerg$t ^ ^uodrecù 
fit.mamyr^ ,Juffimmis ammomaci:, mjrrhjt 
troglodyt/csy crocodsU tereshis Jìm'$:> omnium 
squaksfartes in coUjnum redsgsto,^ ^titor 
mnquamexfer$7ncntpsprohato. 

Collyrium diatliece, ad vlccra 
mirabile, 

Cùnfirt etiam ^etuBU : pr^/irtim autem 
ulcera maligna^ albugine s exterit ^ atque 
extenuat. Quare etiam ad myacef^ala^alet, 
édiàpuuephirimof laude dignoé ^ires ohtinet: 
hAc autem reàpit : Cadmia comìmBdi ^ eh* 
tA drachnjé2 f,fitèis d^ach,s*fp^CA narS drac, 
$res : croci drachmas tres : caBorei ifquamA 
£rps , fingèdorum drachmas duas : étrugmts 
drach.tj$éat$tQr : Aris combaBi drach.tres :pi~ 
feris>certtfièyÌy:ij^ op^^thurù , opobalQmi^fii^ 
gulorum drach, cjuatuor : lap'tdis (chiBi.caJtA 
tu/a ^fingulorumdrach. duas i AruginU fcok'^ 
et A drach .duas : chalcanths drach.dHas: myr* 
rhA drach, dua§ : gammi ^ach, ^/gmti :juc* 
ci fienicult drachmam : felUs coprii dra^ 
chmas ^uatucr^ 9ino AmyuAO legato , Qf 
9titor. 

Colly 1 IBE R II. /// 

Collyrium Chionion, 

CerufA drach^i.fkUs ammomaci drach.r, 
^mmomact thjmtamaiis drach.g.fipm teifdi 

àttimi^ fiéinde^ftiprobatitm, 

Collyrium nardinum 
Zoili. 

Sùhì$ cremai t ^ eloti drachmA oBq : ^U 
tùmhHÌtt drach S.cerujk comhuBA ^ ektA 
drachm* oBo : f^scA na,rdi drachm.tr e s : foUj . 
drachm, tres : croci drach. fex : cpìjdrach. ^ 
myrrhA drach. Mìa : cadm$A combufÌA ^ elo^ 
tA drachm A oBo:lycij India drachmA fède^ 
àm.'myrrhA drachm a ^uaiuor : acactArufk 
dracbSfigtntt : caBore't drach.fèx : aloes tot$» 
dem zgHmmt drach, 9/^mtf, jicfuaphadalù 
odìiatHr. Hùc cùUjrmm adaffeBiùs admo^ 
ghem ^eteresbene jnrojìcst^ Etcn/mea ^uao^ 
^Icerthptsfrotiemunt, ^ alhupnes extenuat» 
^ CHrfnm fiuxionts repelliti At m tts ^tù ro* 
Jtonem ip/t^i^ nsn tokrant , mìjcere e* lenta 
€1^6^ coliyrta, oportet, It^ namque ^Jus tpptéA 
moleBiA expers, ^ tutwrfiet. 

Collyrium hyd: res^hoc eft aquo- 
fum,egregium. 

Taàt ai omlos furul ntos , p^ofes , chemo* 
fisj^ ^ fHxhms.Ftmdum so dttHtkrsXad-^ tS^ AIE X AND. TRAXLIAMI 

mia drachmAfidecìm: ^m ^Hrdnach7n£ »d* 

uem : Ufìdisjchifihaloes, nardi Galfy:AyJtn' 

gnbruTn drachm^oBo^ H^md notti an coMy* 

rium hoc fì fr4,ffa,mìz^ ad oculos fHTtden^ 

ios^chemoJès>^ fìiXionum impeti&s^qu^efì', 

phora dkttHr* O^ortet atitemes^H aquofo^ 

etmmpoB^isamjimcrtt miigna intempertesy 

(£ fluori Acrimonia, fn autem mtemperies 

acrimonia^ flaxicms ocnhim infiBet ^ leni* 

ifiis coI*yrtìs ^auluàim ex eo per iniiia adms* 

(ceiù^dstTids anTpUna : ^ foBremo per Jè ad 

^sBf^ commemoraios cHmfidj^ti^^tiUr^ , 

Coilyrium Heraclium, 

Cùnfirt ^kerihis^ admodum cauis , fjf ^hi 

carne cl^iUiBaf^er/nt :tenHes ^ ob/curas ci^ 

catrkes eficit » pr£,terquàm sjuhd eùam ipjks 

tingere pùiej}, VlHmhicombuBi^ elotidrac^ 

quaipior :■ croci drachma : gummi drachm^ 

dux :Jpodtj eloti drach. q^atuor :fyuamA fio- 

Tmmatps ^piperis^Jìnguiorum drachma^Ama 

plutùalis addttur^- 

\ DacncrO:0,hocc{t, morJicanscolIy- 

riumad vifamacuea- 

dum. 

7i£C 'fgttureomTne/mratTt ad cicatrices» ^ 
diuturnos affeB/ó$ ,CHm Jmt dMergenùa.conm 
uepiunt, Deinceps /iutem eorum qttoque pmi^ 
U$srm€nmf^tQnda€j}^ qn^ ah acuendo ^i/tà 

Oxjd Oìfiydorcij^ Crucis dtctmtux^ad^^d'tgiìZQpfsm^ 
ios accommodat^^ QmmamAutfm m pr^mr 

Bk £tìam smteSi/arf jprtti^ imhecillstu^ 
ismemendat , ^ aBsonereddst ^egHtgrfiSa, 
im'ipìentes^ qxukmm fiffiffom^ dìffoùitt,, 
pTimarfà et a^p^éUtiQ kudim €}%cynQp4Ìctm^ 
quafì cantnum ^i/um prjLsiansi, ^rh com^ 
%ufìt drach: ^2.pferps drach, i6, cadmia 
drach. S^ . aiias tnuent addii tene m drach, s^^ 
mjrrhA > croc^ ypngukrUTn drach. 4,gummt 
dracb.24.ofijdr^h,S'^^qHa excepà S^titor^ 

Hygrocollyrium ad hebctudinem 
' oculorum;,& alia malta. 

efEcax^ 

i VpmphùIygH eki^ ctichkar'ta Jex i tfo^^h 
Jamt CQchkarmm : mellk cothle&rtA di&o: ^À* 
ni non ^pjatf Reterà» ^ dhì, ^aod fatk efi^ 
Powphoiyx fro^c adi9SQdu»3 lAtùg^it^z prtmum 
inuct dehet :mQX ofuBalptmnm mijcer't^ de^ 
tnde mely pò fi-re mùQ'/rmmm ^itm-m,. Pofi mt-*^ 
Jìaram igitHr ^pfus ad dies tres dilfgenter 
Utfigato , atéfue pc m ^as ^itrsum coniiàiot 
Q cMm ^U^ùiesy^a^ ^gttisto^ai^tiejìc {peaU 
hJuUinttQ : vi/' concohwfiicìii f^cnt > (fCidì£ 
Ci^ltdaahlusns* 

V AliadjVrpafsfscrkmfoleia citra 
noxtmintueri t09 Al E X AN 1>. T R A 1 1 I ANI 
t^m > t^amxmeifim , fìJeracidem ^ Ji^$u^e?xi 

fm>mtQÌfyrmmievms redìgiti ^ ^jHhunptQm 

Puluìs Seucrius cogRomento, ad 
vifusacumen. 
Cadmia, drachm^ tres\falss ammonitici 
Jèfqmdrathma y fiUj drachmA fres , piperis 
drachmAfixJn paherem redaBa Juhiintto^ 
fictt eùam ^dtr$dAm lippitudimm ,. «i€4m 
CrMÌX€rophthalmt4mappi;llant, 

Pukk ctii nomen cft ì. lumiDe Pho^^ 
ad hebetudinem oculorum, & dolo- 
res Huxionéiquc dcntium cfHcax. 
C^mU dracbms oBo ^ faUs ammomaci 
drachmjt ^jHéttuor : croci drachmA du^ptperis 
dréì£hmA tres,fil^:» aurtptgmentn Jin^dornm 
dtachméi^n^^fsmisi^aldehtmfim^ 

Aliud admodum idoncum a \ icabfofoj 
oculoram affcdu s,pVariras,hebetu- 
èìvit% ... pai ptbras alperas , flu xio ncs 
anciguas , oculorum cicacriccs , & 
pterygia,qt:ìO vtor. 

Cadmm» chalatìdiscomluB^. inpane^Jin* 
gulorum drachmA efuaiuor : cr&cs dracìtma: 
piperts druchms du^ : aunpfgmcnU àrachmA 
quatmr:JaUs ammmmidr^hma^Ldimgat^ IIBER II. jCI 

fihitmgkoy medtcamentHm per memhranam- 
à cornu dtEiam ceratoidem applicans. 
Aììnà ad hebctudines & incipientes ocu- 

lorum fulFufiones. • 

Baccarum lauri excorticaùtram drachiaaat 
^'tgtnù : huitgatoex ^r ina f neri ^enere?n non 
experti.cumgHmmi drachmis dudhtis.Jùffu^ 
Jis qtàdem ex Wina^ alios autem ex aqua Aliud, 
lelhjenAcummeUe^ ^ contTjtiUinito. 
Mimi. 

Tei perdìcis cum me ile ^ ficco fimcuii 
iUinito, Admodam effcax ettam adtncipien^ 

tesjufft^fiìnes coUyrium Prothem exisiit ; ^ 
^UQdThalaffèros Scitur^ad hehetfidtftem, ^ 
ìnciftentesfuffHpones.^callosexterit. 

Almd, 

lela^ttiUifeneficitperfi, ^cummeUe 
tìlttum^ ScrthendHm efi etiam pro^heta, Hy~ 
grocollyrtum. . 

DE N Y C T A L O P E. 
Gap. 6, 

AD eos ^mjero noncernunt^quos Gr^ 
NjBalopas appeUant, nitro ex aqu^fl» 
m^litrtto^titor* 

l Mud iC2 AL E X And. TRAI IX ANI 

fel hmì ex melk fUmito :toUh ^ii'mm 

Aliucladidem. 

lecere htrcìnt fitniem > quJi , dum ajfatur 

efflmt, CGlligtio.aici^ hac eos ohlìnko. Idem au- 

tem lemr comedendum dato^ ^^aporemeiu^ 

dum ajpitmr > ccubs aperti^ exapere mbetOm 

Ad afperaspaipebras. 
CoUyrium TrachomatìcHm.^mdpalpeifra^ 
rum excrefcenùas admodum frobh extenuat, 
kàicautem reapit, CadmUdrahmasfid^dm: 
Updis h^rfit^mis , Updùjchffii.fìn^HlùrHm 
drack , ^uadragint^.^^gris combuBi drach. 9/^ 
g$ntjf: &rugmis drac, ^, optj drach, 4..Jemmis 
papauerM drach, fidec'tm rgummi drach, tri- 
gmisidua^f : femen papanerU Imìgabis .Jhc-^ 
cumt^us exprimes, at^ ex eo coUyrÌHm fa^ 
Bum infi/Uithis, AdHerte mttem , qmmodo so 
mTrachomattciscoUyrijs ^mre,St€mm ^Icm 
cum af^ritudme palpebrar tim ejfe cùntfgerìi, 
fat£séfiìpfas pùùtia irmerfks ìtmahfiergere, 
4^.t mucrone^ectGi ^autJkuineUfQÌtjs, Non- 
72t*Jl$ 9erò et/amfepU teHa , ant pe/Je ^^- 
Tfore S:t(tntur : ^tj rttìjzi^ CQliyrus expumtce 
JùhltnHnt , Cum tgftur Jlàfidefmt palpehréi^ 
^extersmUfHcrfntjuncdemHmetiam^U 

cmk cerilus prùjhkito > applicans aut LìhUnum* 

repMenùbi^s : [ìnauiem nthil ^rget yTheodo^ 
tmmMacmim methodo ^ ratione utente s, 
ulcera afi^xUmbm €ùriférHah$mm , ^ àio 
a>d cicatrtces reducentHr , 

^ Pu!uisadÌDCipientes fulFLjficnes, 

Vera.tr$ alht dr^hma, , pperis alht drach* 
ms, cfUiituor : ammontaci fuffmtnis drachmn 
Qmijik: raphantfìicco l&uigatzi fm'fto refiige^ 
ran , ^ rurjm tritis ^Uior ^ ^t mira pr^^ 
panùlf£S, 

Ad tiDgendasalbugines valde genero* 
fum. 

Chakanihi àrachm, ^uaHior rjf'tn^ Ae^* 
ftt£.galUJìì7gHlGrum drachm quatuor :aqua 

exceptps ^ùtor, 

Coliynum i^uod magnumTheodoilum* 
vocacur, valeasad magnos dolares j 5c 
inueteratos afFeófciìS. 

Hoc CQUjrium ckatrkes callos^ exterk» 
Uè ad MjocephaU aUaé^mulmnGt^tu digna; 
mtrabdtHr kalet. Cadmi a . cpij > zhdcitidìs» 
croci, aÌQeshepatic£>ca/hr et, fiìij thurìé .fm^ 
gnlorftm drachms du^ :Jijbis drachm^ qmn^ lC4 AlEXAND. TRAXLlANI 

^ue : acacia tatidem :. durk comhufti dr^uhmA. 
^uataori myrrh^troglQdyùcA dracbmAqua^ 
tuor.'JptcA nardi drachmauemfk drack, oBo:. 
gmnmidrachu quadragmm quatmr : at^tm 
flim'iMisaddtturimmnulà aniem ^inum cptom. 

Collyrium Kecatombc valet aickatri- 
ccsxraflas , & iocipicntes foffiifiones, 
laca^ pupilias, quas Platicorias vocantt 
item caligiaes , pterygia , & tenuis la-» 
chrym^ curfum excenuat ^ detergir,, 
purgat & r epeliic* 

Cadmts, cQmkiJÌ£^^eIot<&,dris ^fl$ ^ elo* 
ti yJfìTguhrum drachm^oBa:ftybìs,CQmhufiL 
drachTn^. quìndecim r acaci^L rtsfk. drafhm^. 
efumdectmi aloes. drachmA^ qui^mr , cafiareè» 
t^c^y^iCA. nardt^croci» optj^myrthA, ceruf^ebs' 
nifiobis , chaLcUtdis ^ pngulorum dr^hmai: 
ToJkirHmdrackmafimts .• aquaphmtaiù sd^^ 
citar ^ Hoc maximum eficol^rmm 3 ^fktra. 
frJifiatquamfrQmitUt^ 
Xcrocollyrium fàcit ad fycofin , putrc- 
dines, & carnis cxcrcfccntias. 
Cadmmdrackqu^uor > chdàùdU dréich^ 
oBo ipiperis grana €^md£ctm :. nardi gallica, 
drachma. Cadmiam ^ chakitidem ex ^im. 
fertto,ftccata^^ ^ nardo tunc mfitligmt re^ 
daB^ omnU mtjceto ^ac ^tmr ^t fraJiaati/Z tlì&ElL II. itS 

Jtmoremedio^ 

Hydrocollyriam efficax ai ocufoj pa- 
rulentos^miriiicè valct etiara ad for- 

dida vlcera , & myocephala. 
ChalcAnùyCroà.mjrrh^.JtngHhmm ^nc'tJL 
^uatuor : meliis hhra ex ficco fin€Uonis pa* 
rato. Ego autem ex 9mo AJcalontt€n(M$ me 
hoctemferajfe. 

De mulfa. 

De mulfa quoque menùonem facere (Uixl 
necejjfarium» 9/ ex qua magnos iongù temforts 
yu ^ experientm fiucejfus Jtm expertus. 
Islam ^kerafordtda ^ ^ prdprtim maligna» 
carhunculoruwque naturam referentta y hoc 
etfomjoia fetjanajfe mefiio:ttem eos qui pus 
tam in alto eongregarant , ^ itnmodice do^ 
khani ^ necvon tUos qm tn (tikTaitonem^ 
quam GtmÌ g^ticKi'Kcp dtcunt » tnàderant* 
jidhac ^Bi ^tjcojì humores.^aut craj^tores con^ 
JlriBi > ^el impaBi h Areni, Ignoro autem* 
an quis medkamentum hoc prAclarìui , aut 
efficacttió.aHt Mandius inuenerit, Pr^àpue^e 
ro 9a/et etfamy m quihu^ multzi ftiuitzi craJZ 
fiorocuUs inna/citur, Nam pr^terqua quod 
fpsapurgat,^ /me dolore elmt^ nonjmit eam 
rurjus procreari:pr£^at hoc ^ti > quamjpon* 
già continue palpebrtm» mouere , 9# qu^ exa* 
Jperett dolor émquefMua. Nomemmhppitu- 

l 3 di ìCS A t E X A N D ♦ T R A t L I A N I 

dims ex erajitore p'ttmm crtas ^ etmmni^U 

lumprorfm coUjrmm adm'tjtjjè : mal/am ^m.. 

temfoldipjìsgra^tamfatffh , ^ cùUjrij ^/nm 

aus^ndejiittd expbuijfe. Se ire apùiem co^uemj 

TnHlJk pur^inddL ^tend^^^^fiAp^rttm rationem 

ac mùd^m^efficere^ 9/ etmm ipft multù hisflti 

ra fr^Jiet, Non enim ìpfa mer^ca ^ crajf& 

^ confici de het .fiditi Kh gt^uextgUHm ùhjtu^ 

rumane dukedinis fenfumlm^^i^pn&leat» 

.precipue ^uai^do honfolum exukeroiiw :fìde^ 

tìam inflam/ììatio mtxm appare^i.At 7icn ex 

pedit: ^tfolo(pectUo yiis 'mulfAm ìnfitlies.fid 

msdto adhticjatig^ , Jtettam Vitreo qmdam» 

^ a^gafi} om 9afe muljk repktO:,sdperficia'' 

tiir» Quanto emm ^uk ea coptojhre ^fi^fi^ - 

riti mnto m^gli opituUhtttir. QHdLcun^ue emm 

• in tunitts contmsntur ,Jìhs crociar pituita ^ 

Jìiie ctiam recremer^ìum acre» hduc maaere /w- 

é^s ne^itsunt Jed prG^CiHraur ^ ^ à mulfà a& 

Jìerge/stHr , ^tendum ea. corifìdenter ad (^md^ 

cunaae respofiaUt, Nifi^ae emm afiruiionem 

haketj^t ocuizm dsnfeì; (£ exajperst : neajue 

^ìgids^iem , ^t torporem tnd;tcat , ac mate- 

rsarìi conflrmgat , aut rapinram , 4Aitt ercj7a- 

KSV2^£mt aham cf^ampia daritta > ani acrem. 

^HalttTstem exatet. PropHr.h&c eùamficoìiy^ 

rio quii 0// ^elit , confert, hacprimpim omles 

aUnere , atque ìts ilUidadmoitere » qtu ^»/- • 

cwi^ ciiraUom iOTtgrunnU NuUtés emmadhuc 

mctm X IBE R II. t^j 

metm erh , 9^/ qcuIhs recrementk ex mulfa 
Uberai j^ fiisrit » ^fites extga,t ,etia.m al/a 

^uem^s : Return ne hn^iu^ fermo protrahaiurt 
fuffcmnt k^c (^liotfue ^'s>^m ^irej tnteWgHnt» 
Spi snHenmnt altas qmqne omnes -^ ^u^tpjt 
adjìtnt ^fitcultsites 3 mm modo aà t^les oculo^ 
rum affeèìii4 \fid eùam aduBas tot/iss corpo* 
ris cHraùoms^ 

Ai flaphylomata excejlendfsi^ 
mum. 

Chaladitfs i croci * Jtngulorum drachm^ 
msUls drachm^ (^&$m^ : éiqu& qmd fìt^ck, 

Collynum Maximùni. 

CùUyr^ Csgm partes du£ : coll^r^ Herms-- 

Idi magni ^ parm JsngiiU p^tss : h&ctrta 
accmate m puhierem reddito , ^ tenui m 
creta CTibrù étqua €xcipho:uc in coiiynumre- 
duBis y m cmm rKogTio dolore nonj9aitm psr 
mork initta.fid ^biSfshsmenÙQr eaajerit:^ ^ 
i»Jiiaufit,^s^di/ifiìue indti%eriiS?ti*^y'* Num 
pr^sr id qmd dolor sm jìt2{t ^ eùamflmTzum 
conctltat : ^alet ettum adcsculos pandentos^ 
cfuos Cr^ì hjpopios appell^ini^ mjocephnUj^ 
fiaphjkma,m. Vftùs ei:^s ejl ex oJco:ir.eliii6 asnz 
h^l^r^ùculi$Jk!?ltni/itHr , e^Hamfiwfitlktur: iCS A I. E X A N D . TRAI ti A N I 

itemfuh falpehris ^tendumefi^Jl quA (cahrt^ 
cìes ìffòs infefiet : ^erum tn myocephalisy 
^Jmrukntk, pojì snunBiùnem medicamene 
ti ocuUtm deligare oportet>^aHtpanmcHlù lineo 
in ^uanrjrfgidam intinBo^aut Ipongiam^ ^ 
fpfimi a^ii imhutam , ejUA amitens Isabeat 
Unamentum , ne oculus ad^ftiùmm exfC'^ 
riatur, 

D E C A R B V N C V L I S 
quiinoculiscxcltantur. Cap^y. 

QVoniam carhuncuU (^ oculìs ^ reù* 
qtéo corpori accidunt , TieceJJe efi horunt 
^uo^ue curattonem explfcare, qua, ^ia ^ ra* 
itone admmifireiur. Qmpfe cum exf<mgutne 
fìtmiun^ torrefitBo trahant origmem , me* 
rito doloreSifderationes , ^ magna* tnjìam-* 
maticnes octdis inferunt ^^t pertculum Jtt» 
nec eUam tott excidant, Inter dum ^ero con- 
mdflones quoque ^ deltria , propter cerehri» 
^ memlranarum eius ^tcinam, pariunt, 
Quare ^acuaito per fanguinis detraBtonem 
ante omniain huiufmodi adhiUndaefl^ 9^na 
cubiti potiugfeBa.quA humeraUs nominatur: 
^elfijiertpotefl , ea quA direBe ocuium rejpi* 
€$t,ferinteruaUa autem ,^pauÌatim* Ne» 
altenum efi et/am per almtm purg^aionem 
moliri y/cammoni^ lachrymam prò £gri 9/- 
rièm €xhibenta :it?t ^teamex cremore pti^ IIBER II. /O 

Ptn£ tpfe affumat. Isfm't enim ipiopUm agros 
ne odorem cjfmdem tpfitisferre,nam ad 9om/^ 
tmn ftaùm inamntur, ifuodin tjs cjutlsppi^ 
tudine Uhorant , kn^epej^tmum efi.dum tu* 
nicA tn cùfìntperktdo^ne ex diflenùone rum^ 
fantwr, At fofihas enacuaStones \ Jìquidem 
etiam totunt corpus uhi acrkrthu^ fuccù oh* 
noxtum effe appareat > lauare Jìattmbaìneis 
temperatisi gf dukis aquA > non abs rejùertt, 
^ caput leniter admodum detergere ,Jìopus 
Jìt.^iteUfS eaorum^ cum pttfanéi cremore ^ ^ 
exiguafapa. Ndmjt ocubsipfirum ^ehemen-^ 
ter moueaSyfluxionemprGrttshis. Ne c&ncedoi 
oHtem ,^t diger din m caltdo aere mareinr^ 
ne^fue caput fiequenter in cakdàifilìum tntm^ 
gat :^traque entm ocuUs funt nocjua Jrigt- 
da fine ^ 9t noBis , cum^ Juperfictem den^ 
[et , ^ recrementa incUida$ ^ flarium dolo* 
rum confa efficttur : calida ^erè ehm rarefa^ 
ciati Jhtxtones admodum mouere cm^ueuit^ 
Summa igftwr ^ extrema in omnibus mor^ 
hps.prajertim autem ocutorum^fiégere oportet, 
Jtmditer caue , ne caput eleo imtngas. Nant 
cUmtd meatuf impieat, ohturét^ue » effetti 
^t ip/um non perff>iret , id^fluxtmù caufoTn 
pr^et. Subinde 9erò etiam cum ocuiosingre^ 
dttur^cruciatum excitat^ acriteriffos rodens» 
At balneit egrejfo iubeto , ^ìfttepidxm autpti^ 
/ànamperfi , atétcftmali^ eofrueiuAfpfam 
l X éikem f7^ AlEXANt», TEAIIIANI^ 

dolce m reddere ^nea/a , ajfii.mut : dko cum 
rkodomelite , ani hjdfomslo m aut chryfut^ 
tjcoy pr^ftrùm primis dmhHó ^Jì^gsr Jlùma-^ 
chum ^&o^^e nsmta huTnìdar^tt; debtiìm^ 
tUTn hinheat , ^eljì eèiam per Jhjpfìimjkm^'» 
re al^ksrréat^ Dàmamproficis^ xgsrfsr ìm* 
. tsa quidem djerum ahmi rscrcmsnti exper- 

Jsm edat, \t Liciacas > ^u^ mernlm ^ thn^ 
déicinas appell,mt:ìiem tntjha ^ alias cruda» 
alias cUam deCùEia^ Préiter hoc etlam jru-- 
Bui quQs Gr&ci opùras proprie :, nospama^o-^ 
Camus, matwras ^ dulces a^iimetMam adei 
rscentiifus ex balneo omnts , ^tjs^mmaitm 
dicam, ^tBusrefiigerans ^ humsEians con-* 
usnit: Oi/ 4t.'4tem opportunum ubi. S^tjumfp&e» 

, rtt 3 cihnm demceps mutnto ^ datoque ptfcem 
malli carne prAdttum , P^ a/fum ^ ehxf^rfi. 
Sit atitsmJjHrnus.ppmMiigloJfm ^ ^ fi quid 
eiujmodi mterpf/ces idoneum inaeneris, Pro^ 
cedente tempore tranfemidumefi adgalimam 
C0hormkmpriu/quam ad tpfius puUos » adpe^ 
Btis phafani atra pingaedinem ^ a^ferum 
aliis y fic 9/ omnium eikfmodi decocìitofit re-- 
crementi expers cttra condimentttm acre 3 aut 

Jalfiim. At cium fluxionù tennis carfus efi» . 
quifisquens alsmentHm defideret > adm/fceri 
dehent q^AdamfitimentssceàgaUfnls , <^tha^ 

. Ite a, aut chondrus^OHtpufana ^ autjkminalis 
^lacentm.qm itriom diùtur^ mtfimilago, aut 

miiA IIB£R I I. ^7/ 

9/ etìam Center impsd/aturfiBaturci^, Itm- 
tk mndem Moréns, ^ fiuxkn^ tmpetu ,fi 
éigrum €ÙÌ cùpsoJwr€c*hmd/gere mteM.'gaSy 
ca.rnssjHtUas ^mc^ , pr^fertimfedes offerto: 
^innm autem tenue * hme al^um > cdoritt^m 
^aqHoJkmtfJìs exh$hert àeht Foit^^ ^ffè 
Bf^ declinare ^ìdetw^mùder^imemah^ 
fotfiohferuatsi , IsMfAne ceu m ^iBuafami' 
deber^tu-m^tbisiiHiemhtfie ^tendamJn fri~ 
mis igttur cogmfiend^m , cùUyrìorum ^fim 
mles qusdsm affeBt£s fer ìmtM no^ firre, 
cum plurimum ab ^U Qff&idmtt^ : ^ertim 
m»lfa aqmpfima. ^tend^mefi* a^Jmcofa- 
mtgr^t ier^ /^uaiérue^aut ettamfifsm^fipéc 
^'iper decoBìùnem exiraBi ime exi^Q adte* 
Bq indice i^i, Exirtnfestùs AUtem campUfmA 
expalmutis > ctùc&ì ^ muapants mdfécetur^ 
Torre ^kt immodtc^is ardor^fftigity^ cru^M 
aiefi. ^tetiam palpebrai depaJcatWTi pLmm^ 
gtnemrninsirem, ani maiorem cum mica pOr 
nis obductto.Etemm refiigerat > ^ dar idem 
carhunmliemolttt^Nihdmìnus etiéanprsjkit 
par dici OS, prjèfiriimfì memèra^A rhé*gmd^ 
proadentiéi ^getJotiu^i^QCuU SBenfio^fy^ 
deratio, ^ multm dolor, Heroa, mtem ìmpo^ 
Jtm deltgandétefl.'fc enim efficax eJÌ:^uomam 
eùam ocHkpe<:tfhar€mJitt$m recipiunt^ ^ht^ 
Mjocephula,^ fiapì^jkmat^ m m »afii em^ 
Ungit : 9emm hoc r^ò eusnit* Nam car-^ V!2 ÀIE X AKD. TB AtllÀNt 

hunculo mtereunte , totusjtmtd ocidusperti, 
iumcis totfs dirt^tìs > ^ humonbmeffHftSt 
quùd'm magnis carhuncHUs euenirefilet. Si» 
auiem hoc noncomitetur ),fi^hyiomata ^ero 
aut TnyocefhaU , quemadmo^Mm dìBum eft^ 
gtgnantur, ium ettam coi^is ad mtta 'mfiri 
ftis y ^fr^Jèrtim magno dìarrhùdon^ten* 
ihémefi^cuìuijcrfftwram hanc^ohfs appojm^ 

Conyrìum 4mrrho<loia magQum 

cagQomcato. 

^farum^iridtum quthiis ^gms Jttde* 

traBus, drach. z: cadmmcQmhtiBA^ ekt^ 

drachma,^.croà dr^h. ^ , of^yfybà>pagiil(H 

rum drach. 3 , ^ugmisdracfs^^^JquamA erU 

dtacha.fUirdilndiCét^dirach.myrtìmdaracKl^ 

gammi £Ù^ac,2 ^,A^afhmìaÌùadStHr,Nos 

^e^uenterfim^s expertrxonfert admagnos 

dùhrespuIhilas,ardor€SMflaf>^ÌGmat!s proci* 

dentiasi (KuiospurukntosMtntad^eieres ^ 

diuiumas fiux'tmes ccmiumaces^ affeBm. 

Collyrium ^uod ab om%Ài «»/; Grascis'di 
citar : opimlarur carbuocul is > vlceri- 
basjprocidemiis, oculis poiaicntJs*& 
fluxionibus. 

Spod^>crocf,amyù,iragacath£,finguUr$tm 
drachmaoBo, Bxciptto oucrumoBo aUntint'^ 
mhmMoc^demSe^^miUttumemlfraxéi tIB£R II. <?7/ 

^cuhrtm profeti . 

Cally^ii^m diarrhodonalmd , ocuHs po- 
mi eotisyftaphyloraatis , myocephalis, 
& lippitudìnibus in IphaceUim dcge- 
neraatibus vtile. 

Infiaphjkmatù qsùdemex UBe, inalsis 
Ofitem ex om.. Cadmia combuf^A^ ektdi 
drachmA oBo :.. éixis ^fii drahmA. ^uatuor: 
to forum Jttcamm drachm4Lqudimìtwpìj tbs- 
hm2t dfochmA dH&Jcxoc$ ^Utcis drachma: 
myrrh£ drachma :. lapidió fch'tii't dr^^hméc 
dti& :g(tjnmìdrachmAfexSinojnarin^ exper 
te^tmtpaimHUtoexàp'mntur. Stiffictuntjanè 
^ h^ad:affeB^d CQmmtmoratos ^ Simt afto^ 
twn quBquéÉ col^riorwn deJcTfpùones > qu^ 
ttupnodi pTABare t^neant » prs0rtìm coUy^ 
rium piathtce^Theodotmm, ^ quitJimHfter 
compommtHr^At rteetiafn nos:,dHm h^ Jcrt* 
himt£s>QmméLCQUyrt^m mesmnam reuocan^ 
tesfermonsmpròdHCamuSi ^^tpauca deptery 
gìjs ^ &gtlopiht^ddt€C€rtmm:> orationem d^ 

Ad pcerygia & fycofes. 
Chakantt»filìs ammon't^t, gumm't p^rÌA 
pondera aceto iAUfgam m co/^rrnm redigito^. 
^ ^iitor, 

Almd, 
Lachrymampopmk ^bork^ curndtipUcata 
me U& Riunito*. 

Almi /^-^ AIE X ANB. TRAI ti ANI 

Mud. ■ 

/a^fifitntQ, exire/cemtas carms m qchÌIs^ ^ 

i\liad>ad palpebr$rum fcabricias. 

SspìtSf:t€stéi tgnemnon experpz , m cqllyr^ 
niodam comtnnatiir^ ^ injrKatur, lizi enim 
coMyrfaJfi^gaùa ^imjkam mag£scsl?ii^nt, 

A D R H Y A D A S. 
: Cap. VI II- :^ 

RHy^^t angnk ìmTmTm^o : mterdum 
etmmfrorfHs abQUtG.ù'Ji^ocJìe^icùn^ 
tmgat^tsiiis Rhyas cnratìùnem imn reciftt. in 
Jpictedt&m atttem eji^ confìderandàrncy, totum 
corpfis, ^ fìS?$ùofis fcat et faceta , purgai e nU 
mtruTn sffum. ofùrfet, at^ tm^ quéi, mediocri^ 
ter aBrmgHnt , e$ adhìhere : comrjiixtls iilìs» 
^a camem augsre pojfnnt , quaUafnni qHX> 
ex ^moparantHr Cùllyria .JixonteTr.psrentur 
ifù cfHA exglaiuào ^ CTQCù cùT^ant. Vnltiis 
OHtem ptoh^ facit 2. ^fif diacroc^ afp?lUtur: 
ttem aloe foia poU^ m^erfa. Oportet uutem 
^jno eam pr'itn lauate , atcp^ ìm mpùiltnem 
vedaci am ipjam $i7fj^erger,s ,Jìc's?t paniaUm 
admoueoi. 

Alia d bene faciens ad Aegilopas. IIB£ R I I. llS 

Aiterei folta gridio, affittlm in ^mo deca* 
Bay ^ ì^a ponti tmPojìt^.hene auxtlsanttir 
item ^im£m fliumper fé» probe sfit^Uinr ^Jì 
aups fj-on^iam eo tmhuens , conhnp^e fio^its-m 
attmgaU O uodjt a^amm ttsam ^mo tnkce^ 
risyfìwuiJ^ coxeris ,. ^'mumredJ^s adhìic e£i* 
cactus , Q quoi mag^ pccxrefojfa, mcnon 
r£frtmere. 

Ad Aegilopas. 

Asgil^pas fiat rm ah imtto ctmjtsìent e seleni 
hu£ m^duamsnùi, ^ Jìccanubm curare cpor 
tet.Nam arodenttbus \ asit ^rihus male^ffi* 
c'mntur * ^ ad amplmem tmnortm feru€m 

nitmty 

Adincipientes Aegilopas. ^ ' 

Admcipientes Aegrlopas projjcit gianttum 

^ crùcu^yf^ma cum/ucco perdJdad^s tUtnan 

ttir:mumre autem contìmés medwamentuTn 

cportet. Egofanì inapkntesJam, ^ n^ndum 

tnp^ cùìmerfisMrum ^fu^ ^ze m/ùppuratiù^ 

nsm mutar eniuriprohtbuL . 

Aliud, 

Halka ex acetocùSia, non moJ& tncipientes 

Aegdùfas.fideùammHeteratùsUr^» ^ in 

pHs cQnuer/ùs mìrubUtisr pmauit, C^etuìn 

lém'igam prùùe tmfom dehet :ij^md Jsetiam 

pm tnhjLreJcens deprehendainr , rumpit 

iffam , Cjf % adospsmtrat, adso^sU^m tic ALEX AND. TRAI II AMI 

efi mei^camentum, HùcJolo^Ho^ue ^/hs, non 
modo dig'ilopas ^fidetiam diuturms ^gtlsfas 
curalfemenouì,. 

AUud. 

Rui^fatiua ^na. cum ttxmio , ^uod frì- 
mum defiiHarift, Umg^tu probe admodam &gt 
kpas ioU*t,mrat^:> ( fer jnit'ta^mdem ) hoc 
prAJldkum eùtm^Jìtttm modici rodati, poBea 
^ero non item:Ac mtrHm efifi^uemadmodum 
^mum qmddam ex adMrenùhusJta etiam hoc 
TneMcamentmn ^Jque adospenetrm-e» ^ ne 
ukatrkemquidem $ndccoram)r€Ìfnq$é€re* 

kXìxxà vfu probatum; 
Jntemam arundmìs memhranasnytd quod ' 
tottmdam circa nodos muenm^onJUeuft , ac~ 
ceptmmmeUtimmtOi acparticnU affeBài, //w- 
pomto.mutans ofHQttdseqHaier^ybi locumfro- 
ifèrepwrgaHerktmulpiCHmfpongm oculatt 
éòlmto. Adhdu: pr^dtBam arundinis mem* 
hranamperfi imponito^ac mtraberis, 

flNIS LIB^I SECVNDI. 

CAPITA LIBRI T£ JRTII 

^ apfendkes^, 

» E A V K:l V M A F FXC T I B V S. 

Gap. I. 
Si dolor ex obllradioac cucn iat^ tlBER III, 777 

Internotio vtrum ex rpiritu , an vifcofis 

Kumoribas, velinflammaiionc auriurn 

dolor excirccur, 
Curatfo doloris ex humomm obflrtid:ia 

ne Se fpiritu contradi. 
Ad obftrudiones fine dolore iacidentes. 
Ad grauem auditum Se doiorcm compo- 

fitum medicamentcra. 
De dolore ex frigida caufa nafcente. 
De dolore ex calida intcinperie prouc* 

niente, 

DE INFtAMMATlONE, Q^VAl 

meatum auditorium intus obfederit. 
Gap. 1. 

De curanoncinflammationis. 

Fomentum ad auriuna dolorem , qnoj 
per fpoDgiaSa Se aquaoa calidam appli- 
cai ur. 

De cataplafmati^. 

Auricularc anodynum valde bonum , fi 
frequenter iùfiindatur, vbi Se inflam- 
matiOj&diftentio vrgct, Se vehemea- 
tesadmodum dolores infefìant. 

Aliudad inflammationes non admodum 
feruentes. 

Aliud ad dolorcs , qui ex injSaromatione 
proueniunt,atquc in hoc fere funi, vt 
in pus mutcmur. 

m Ai r^S AIEXAND. TRAIIlANl 

Aliudadiniàmmatìoacs ex iiau&to-» 

xione orus^ 
Ad aurium vlccra?. 
Aiiud :i(i diuturna auriumvlcera^ 
Aiiudad eos qui muitum puris Labent. 
Ad vicera viilde fordida , ^depafccatia*- 
Aliud ad eadcm admoduxn efficax. . 
Ad fordida vicera , in quibuspus effluita, 

&caro excrefcit. 
Aliud ad valde veculìa vicera» 
Adaurcs diruptas^conEufas^; ex iftil. 

I> £ S O N I X V A V R I V M. 

Cap. 5^ 
Ad fonitus ex morbo proucDientcs. 
De iis quoruaures fcrdibus repiet^efunr*. 
Si aqua in aurem incidit. 
Silapiìii,aut alia quqda in aure mciderint* 
Adocrfusaurfum vermes. 

DE AVUiyMDOLOUlBVS EX 

defiué^ione, qu^ CatBarrKos appella* 
mr,proaenienribus. Gap. 4^ 

SI SANO VIS HX AvaiBVS 

profiuac. Cap-s 
Medicament u m quod J^ng ui nis proEu- 

uiumrepriniat-. 
Aiiudad idem. 
Aliiid , ne faDgais m auribus coeacia 

g^rumos. 

D £ S y R D 1 T A T; E^ Cap- 6^ 

Halatiu; ^od cft^, mcdicaium ex file* De apophlegmati finis. 

De iis qu^e itcrnuraiucnta mouent. 

Ad grauern audiuum & furditatcm. 

. DE PAROTIDXBVS. CapuC 7. 

Cumio parotidum^qa^eà copia facgui- 

nfscoDftiruuntar. 
De caraplaiffiaiis. 
Curatio earum, in quibu^ tamor eft fcir- 

rofas. 
Implaftrom Ariobarzanium.ad {cinofcs 

aiteótus cfficax. 
Medicamencum DiaftrutEiu , ad cadem* 
Qttpmodo agQofcx dcbcat^cùm tumor 

in pus conuerteiur, 
Aliud medicamentum ex fanexpolline^ 

quod diagyriosdicicur. 
A Uiid mcdicamentiiQi diafìncos. 
Deparocidibus^^u^cx biìioia Suxione 

naicontur. 
Aliod pixftantirsimum ad idem*. 
Aliud ad paroiidas. 
Ad parotidas <xdcmatodcs'. 
Devidu. 

DE l^AIViyM AFFECTIBVS CapOt. ^* 

Ad ranouinis.proiiuuium ex naribus. 

AD LXVOKtS X: A e I E I. Czr,. ^^ 

DE D E r; T I V M A ? F E C T i B V $j. . 

ex Galeno. Caput, io. 
De gingtuarum doìentiuzn curarìone. 

m 1 Dù 2Ì9 AZEXAND. TRAttlAKI 

De dencium d oloris curatio ne. 
AliudV<iuamprimuin dolorcm dentfam 

finieas, 
Aliud anodynum,ad dcntes dolore infe» 

iì:atoserofósquc;eft etiam tafii cfficar 

remedium. 
Alj'aaddentes molares compofitio ^ ea* 

dem bora dolorem fiaicDS. 
Aliud idoncum. 
Alia my lice quo vtor. 
Paftillus ad dentium dolores. 
Aliadad dcmes laxatos. 
Almd ad dentium rclaxatioocm , & gin- 

gìuas erofas : digito autem loca aitin- 

ges. 
Aliud ad dcntium erofiones, 
Aliud vt dentem digitis apprchenfum 

tolks,aatea cuoa probe purgabis. 
Dentifricia Gal eni. 
Ad mobilcs dentes. 

ALE ALEXANDRI 

TRALLIANI LIBER 

T E R T I V S, 
I O A N N E G V I K T E R I O 

Andernacntnterfrete^ 

DE AVKIVM AFFECTIBVS; 
Cap. I . 

\V RI Snmltis admodum, ^^a^ 
) r'm ^iisfs Juh/kitur, Etenìm ex 
^figtdafipey ^cdtda mtemfe* 

_ '^rh^7imnun4jiHam€ttamex^tJc(h' 

Jorumhuimrum ùhBruBkne:,^ jjfmtupttu 
Unto» 7iec»onmfitmmatiime extra iffificf mea 
tum^aut mtHs conBttutA: adh^ ex caUdsJàn 
gumis btUoJl mfiuxH j ^ aisis decaups ^^de 
multps Ldorat » de ^mhm omnshm dketm^ 
conuemenùhmJmguismmnGtUaSeBk^ Jn^ 
cipiamus ìgiiur frim$tì9ià dolore : ^m!9$^m. 
hocpoi/Jìtmum accidens^ artem. ^t*mAtm 
nemmcìùtt. 

Si dolor ex obftTuftioae ciiem^. 
Q^a^ ^erù d^^^Àcr^ii^mJ^mtm' 
m $ cbshm 
tÌ2 AI EX AND. TU AI LI ANI 
(éfiruBlùne , ^ ^ipofìs craj^is^ humcrthu^^ 
qmhus non fai et exit^s,^£neraiuri necejjhep 
tifi^fkmdokrls effe clr'icemdif cernere^ 
lorernotio vrrum ex fpiritUj an vffco- " 
fis Homo ri bus, vel i^fiammatioac 
aurium dolor excitetur. 
Doiorem ex crajfìorum ^t/cofùrum^ ku^ 
marum ùbfirHBione potiugcQncimrnarttJìcio^ 
Jh i^uss corneHara htnc deprehenderìt ^ quod 
Ager cap^tps pnùat gramtntem : ìtem ^uod 
abt prsjcedentes ^ ^ pctm ficcas fi/gidiores^ 
^ magss hiémtdos Procrear ìnt, jitjtdtften^ 
tjo qmdem ormfi*er$t ,^rm$tfutem 9ero m 
capite ^elaure neutìquamperàpat , jpmtum> 
fiatmfim ^ cra^m , ^mr^n inuemat exjf^ 
tf£?92,dcIor&r caujdm poUifis exfjljr/sand^m ejjè 
tnantfiflo CénfiaU Sm autem gnmìustss Ji-- 
mHh^dtfientknis^cabditntPS ^ dokrkptd-^ 
Jktiifs jenG^ qrfatur , mflammat$onem effì-- 
cientern ejfh canfarn (hloris , e^m a Jkn^Htnìs 
excatefacit mfluxu Grtgtnem habuerìi ^ bona 
raùcme exi^imare àcet, A e ^enam m cuhttù 
frift-ificareoportet : de'mds Jtc adauxdìadi' 
gredt^ ^iiés, mjlammatfmes Jèdare pr^k^m" 
tm* CUrum ^yerùefi^kdmaliU quoque hum»^ 
rsbi^^erid^bsre : acJJ^efiari,^trtimhsimores 
qu^ntitute, an qualttMie offendami, Stficim- 
de-m tcpm daiorem farti ,eafimèqsii& bittojk 
ejfe ^identm» Sf0Ptcontemp€rarcòportetjla^ -ElfiC^y cutumere, intjh^p epone, Tnalis.maìua: 
f^ mter pipes , dura carne pr^dftps , ^ iis 
em&bsliofum calidum^ue humorem perms£^ 
mnt, Srmtltter autem pstuitofum extenuare . 
^ cihù ^ medkamentìs cormenlt, Vbì^ entn% 
(ìc nos agimHSihumùres^urfitperant^^edsca" 
■mentis purgantthzis fiiàie excuttentur: ^ 
ea aua> appbc^niur , pr&fsntius oflendent ad» 
mmentum* 
Curatio doIoTis ex Kumorum obftra- 

dioE^ & fpiriru eoo tradì. 

si stMque dolor epe mfUmmaiione prapfeih 
ohfiruBsonem qrtat^r^ c^nfiat ìskreBa appU^ 
cari, qud^ 4^yjìergere ^y incidere f^nt idonea^ 
'GHiik eji aphonttr^m, meUis ^ aceti pan lo ei 
mmto. Uerrs felomiiumexckobìs adr^ouen 
conuentt.f aiutare etiam amjgdMiimmvkum 
fiiSrit^ 

Aliud, 

Porrificcm.pmfit/ktm.ferje lene fiditi 
^ cum meiUs momento. 
Alnid, 

C^parumfàccum cummeMe mixfumm» 
fiìUata, Amid, 

Ortgannm iritum ex rae/k ^ UBe mfdie^ 
hriirìfiéndito, 

Aliud. 

Fel capri fiam cum^orri picco ^ehemcr^tiQ^ 
r$hi^ obsirHBionthm admomtQ, Multu ^e- mS4 ai ex AMD. TR AHI ANI 

rljunt ^ alia a ^eUnhmfrodttzijumJtm^ 
fltàa, ium comfojtt^ medicamente, ì^ha oh* 
^uBiombt^ esc humorthas aut ff>mtufiatuo^ 
fi Ortis accomzmidarfpojjunt : ex qmhus faci» 
le eftde'mceps comflwra deligere \ ^bt caufa, 
^u& offenditi cogmtit mbk faer'ft ^ Deligenda, 
^eropQtfus cfUA abfiergere^ incìdere > ^pir-* 
gare atra ^ebementem rofanem fiient , Ve* 
mm in iliìs humjhiodi aitare conmnit , tn 
^tàbua dohr magma, ^ cofiafù^iciojubefi^ 
tre^fienter enim t^liaetiam fltéxionis exci* 
tzitig, cau[ampr£hent> 9/ ^ ames magts fiu^ 
xione laiorent, ^ dolor ampiius'irritetHr, In 
^mbus autem non rnuUm ^rget cruciatm^ 
fed diuturna qw&dam affeBu apparet > ^ ea 
^UA dicuntm, ager Sfficilttfis audtt, tnhmuf- 
modi Tnùn alienum eftetiam iUis ^i, auA Lr* 
gtt&s rùdere ^ ab Bergere poffunt .• ^mrwn è 
numero efidracnncult fiicci^ , afkri , ^p^-^ 
mA^at^He hìsjìmi^a. 

Ad obfìrm&i oocs fine dolore 
iacidentes. 

Veratri albi drach. duA :mtrt dracL j€, 
croci drach.^, JLmigat^. in pafiiUos ex aceto 
redigito, oc ^titoradobHruBtQnesr^A fine 
dolore obuenmnt : item in grauiter atidien* 
ttbffs, 

Almd, 

Veratri risgri radtces ex acito ^meUeU* 

ftigat^ IIBBR III. iSs 

mgatas inBììUto. Notum 9erò efi,nulìumjr'u 
gtdum medicdmentwn auri adhthemùim effe:, 
fed prtus cmcalféìa , ^ multo magio , cum 
émrem denjktzzm ohBruBamque fiéeris Jit^ 
fifcatus» 

AUud 
Peucedanf ii^fmrycum trino oleo>aut amyg» 
dalino» ^elhetAfuccu^ cum filk taurino Ze»/, 
gatm inBtUetur, 

Aliud. 
Tloccumfèlle ttturtno imbutum Utàgatum* 
que mtrt imbonito ^ 

Aùud. 
telbuhulHm.mtt ouìUum 'mftiUato^as^ ca^ 
frji, ^rmam continue infundàio. 

Ad grauem audicum & dolortm, 

compoficum medica- 

mcQtum. 

Myrrha. drachma : thuris drachmA qua^ 

fuor: amygdalarum amar arum purgai arum 

grana ^igtnt't : aphonttr't drachma: croci dra* 

chm^^uatHor : of^ drach, tres: gitani dr a» 

chma, duA, Gaìhanum cum am'^dahé Jeorfim 

Imtgatury excipitur^ue aceto cum reUquù^ 

^tttor in magno quidem dolore ex rofaceo: in 

grani autem audstu ex aceto, 

Aiiud maltis vtile. 
^robatum med$canìentum^ Jfr^Jertim in 
^hribf^s S^ttuiiis*^ defafcentibusjtem m 
m j iisq$H 'itS A I ^ X A N -D , T R A I X I A N I 

iis fmexfiatmp^frhu y^^i^ops humsrh 
h^m admodnm grauiter audiunt y W etiam in 

^JùrdtmtemprQUpjHrifi^t. Bene /sutejn pre/fi- 
<st etìamad 's^eterss famttss x§ pbiks cedrta 
h'ìer^t:ca Uni^amex tueto. Ftitc^ad pr£^* 
BaommaJnfHndens per jpeàlitrni.oHt panni- 
' etilummungens, auiJì»fpamyau;tLma7n^^aut 
% ^ksexcGgimre^ E^ emm medÌKamenttim 
^aldeefficax. 

De dolo re ex frigida cauia 

nalcentc. 

Q44pdJ^ dohrjrtgfdk ^entìsyf^ humidiorh 

(?Hs.i?^lrieìsc^€Ìupmdt pTJLgreJiU > orim fit^'» 

rit, cùnBa.teti^m horum Oirattomm facikin 

effe ' ac iìs ^u^ calefkcitmt medicay^entps^ 9// 

cpùrtet, Mulm ^ero Jtmt^slinter pmplkta» 

^UA hocpr^Bure ^ueant :, {^uemadmodum ^ 

pr^Bantifima na>rd^^psr pexcaifa.cla > ^ 

ruta oieo incoBa. Ferro ad maxima^ perfii* 

Btones ptper efuo^ue exokohene facit. Item 

€tiphùrls>mm,fimiltter ailmm^ cepa^UuTifilsa^ 

JiyraX;,cafìa,Ctdamu6 odaratuSitrirmm oleum, 

amarscinum^laHrinum, ^ opoh^famum. Sic 

$£itur dùkribus ex jrtgida intemperie natU 

fnedericonuemt, ' 

De dolore ex calida iotcm- 

^ perie. 

* Dobrem^qufacaliditute, aut hwnore acrt 

txcit^tf$rt cmtrmttk ^pfim fm^cnr^eop^^r* 

ta t IB^ R III. 2Ì> 

'tei, Pro caufk effeEtncis magnitudine > tdquoà 
CQ'/memt , ^accmnmodafztci . It^^us ad medfo^ 
CYSS mtemperies ottime factt etiamom alhthé 
Tmn. at^madmodum in ocul^.Jìieptdum fAU~ 
iuttm cu7n UBe muiàsbri r/ìfundaiur. Fari 
modocum qmàam collyrtù dolorem fipientet, 
qmdantìdynQn appeUaSìir: [uccs^ ^mquefer^- 
dtci^kJìrenHè ^akt, ^ per fi, ^cum exi- 
gua. parte rcface't mtxttss. Idem pr£.fìat rcfss 
cum aceù mùmento^ pr&ferùm inferuente ad 
moslum ignea intemperie. Vart modo etia 
Jhccmfòlani, coriandri^ ^ hoBnU regi& phm 
rsmumauxiUatur, 

Aùud, 
Buccina quz e arnem^iuam baheémt:^ irta 
cum okù armgdaUno incoqmto^ac S/ittor* No- 
turaliter autem hoc idem pr^ant a/eUt ^ fui 
iuxm fìiulas muemtmtur : item terrA inte^ 
fimacanfimiltier. 

l>^ 1 N F L A M M A T I G N E 

qua: meaium audiroriam ìq- 

tas obfcdcrit. 

Caput IL 

^ lue meatm anns, (ìue dta ìpftu^ quspiam 

^interna partìcfdajrequeter infiammai tme 

lahoret. ^cuitjiima ferie nla Piànta regionù ^ 

genere fkbfìanti^ mduàt. Etentm nerum.qui 

internam auris fiperJkiemJfdUnit> c^m Jtt 

JènftùtlUy^aitdos. dùkresr acutas^excitut,^ 

etiam tS^ AIEXAND. TIIAIIIANI 

eU^mcerehrum in ctmfenJitmperdmAt ^ ^nde 
fibres ^ deùrmfi affeBpsoboritmtur* tnte^ 
nm 9ero ettam Umks.Ac mmnu ^idem ex 
acuiìjiimo ffjfs euenìente dolore ^ aut <kùrtOy 
osa Ortis fehr$bm,ìntereHnt :fines maemfe* 
èri quukm mn (^inds corrtptuntur > ne^ 
affeBa cormdfork , neeim ds^io. Nammm 
hwnor<jiufJiiperMfi}gfdi&riipJìsfarit€r> ^ 
cra^sor exiBat/tp/eJìhìbgarmntumfaBi^^ 
in affeBa forte m^&et. Atipie idem longo 
tempore fiplmrafcere incipit * ^ ^irespauLt^ 
tim debtlitmt4t„ anteq^àm ilk iimcoBus fm' 
ritymortem infirunt. Materiaenim dnm nm 
euincttHr > tmndem ad partes princ^aliores 
conpuit^Iniuuenibm non cekriter fappwrA^ 
Jcit: nam acumen dolor is generationem piu 
ris prjtuertit, Atjtqumdo etiam infiamma^ 
tÌ0 inpuscxamerts ^tdeMm > ^gridolmre iibe* 
rantur^^fiiutemconfeqttuntm'm 

Curatio iDfiammatioQis. 

Adinfiammationes moder^as pmè, con^ 
ducjit rofaceumip^m^perfi, ^cum mo^ 
d$€0 aceto infnpmt :JÌm$liter etiam glancium 
in cote exrmdico aceto detritmn^tepidimipte 
injùf$ém : adk^c eodem m^ omnia fU€ ex 
^Umio £^ croco parantm' , etiam i^ nmde^ 
ratis inflammattùmbm medentt^r /ttemra» 
mentomm qmcpte cmmkit4p*c€mMmaxi^ IIBBR III. jS^ 

mos eryppìlaceos affeBns y ^ per fé , ^ cttm 
Tojaceo auxsIiatHT : adhac glaucìum ^^ftìnk 
fondere cum opio mixtum , ^ exIoBe mu- 
lieh-imfifimpfimfliter feruidas infiamma* 
ùones.maxtmost^ dohres lenire conJueuìit.Eo-' 
dem modo ^^ caBoreum in magnis dùUri^ 
bus projìch.jt Aguale apio mtfieaturi l^ge* 
turj^ exfya, ^ auri tepidum inieBam gè-- 
nerojè knit, ConBat amem opium deùgendbtm 
ejfe^etus , eo quodnos magnam ipfius in tor* 
f ore indicendo Jàcuimtem ^itemus.Ego enim 
ima quendam filo ^Jwn opto , ^^ocem^ 
finjtim Agro ademijfe ^S^tne opobalfimo ^z- 
dem.aut alm ^ihufdam eaùdìs mieBts ^ ho* 
mo amp&uf reBitui potuerit, Qupcirca p 
etiam qukohmulium daloremopio, aut aUo 
quodam torporìs Jkciundi ^$m hahente ^H 
CGoBmfkeritJemehpfiàm ; autiterum offer-* 
re conuenit :poBea ^erò cafiorèum , cum okù 
tepido iniicere, ^ extrinfèctes Lmam oko ca* 
lido > aut nardino , quhd adipem anjerinum 
hééèat imbutamùmmexpartecirmndaretfi 
torporemex jrigidts contraBum c*$réare mo'^ 
liarts.Atcum medàocrts e fi inflammatio , ^ 
mn admodum firuida , 0^^ non ejì fehrss 
^alde cakda» sger n&n Jtt dMtU ^igentis^ 
etiam pauio tetrapharmacs^ quod nommUi 
BafiUcumi^eUant > mijcere narSrmm ^^ 
gtte^Hm,Jìhyemsfi^rit :fn atttem Afioé, ro^ 

ficeum Mpù A L E X A N D . t R ^ ti I A N I 

fkceumcpùrtet. Tukhrè ^ero maat ^ adef4- 
^nJèrmpMi azitfhapanorum, i^^adteEìm.ìiat 
autem , auemadmùdum etfom dimnifsìmH4 
<jalentss docet ^ cmns ^srbmtìt habent : £go 
^ero rnagno dùlore cmfjcìantìhzis nuUuTn 
medtc^imentusfn mfmido , ne^fue lana extergOi 
expenentìa. edccì^s , fatps ejjt r^ Mùngere 
quidem vneatum auditormm^quo tempore do^ 
iorìnfefiat. Specilla tgituvla.nAjì2HQhtQfiuea 
^entes , hac 'medtc^^meriio moderate adeotn^ 
,_- cly fiere aancuLirio tepefaBo,^t tnterrogantt^ 
bus nùhk ^grum ^ num tepfdnm et ^tdeatwr^ 
^ calàdit^ adhiicipf^m ferre poJ^it^eQcali'* 
dìùttis tUad perducam * ^tzienti^uam offen^ 
da^urJta^jfHeJpeci/i^m ìnm^dicamsnium Jic 
prxparattsm mthgem > Q m^tM me^Ji^ tm^ 
tìur^ lem ter depcnms ,■ in aìtum Jh^re finito, 
ac deìnde tteruTn at^ue tterum , ^ fuhmd^ 
mtmgens, idem hoc faàto , nmllo tempore tn^ 
terpojito» Nctum ^ero efi^ qmd fihoc faBum' 
fitent > or/3wm al/qmd etìamfiras effluxum 
irs y meaiu auditorio toto repkto. Hoc tgttm 
^uam Iscetmodefle exctp'tto^ meaium non,at~ 
nngeps,Pofi-^uar?2 ^eroabund^fiueris, mea^^- 
pù £^m medicamento repktm eji, rel$Bo , moL 
km extrm(ecm Unam imfomtOMti me^Ji^* 
iQti(^ auri:AtJÌQpm Jitrurjks fomre , lana 
i^u^ extr/yifec/^ tmpojìt^ eji ,finjim Mat^ t, 
tmft£^ ^milìtsr fdCito,CiUtms f^aatmm firi 

popt ZIBBR III. >^r 

p]T$t> ne alìam^m^ue corporis far lem ^uas^ 
d^^i^atwgaj, At^ehmcmentem adhtbeto* 
ceti maxima oMruiTn aarafyoni$p'£.€€f£o* Hd£ 
igmtr prodtdit Gaknus^pr4iCfpiens nohk^ ^/ in. 
omni dolor tfica inflamTKotm'm hac S?tzimur^ 
nuU^ dtilmBmuaifcfm. £go^uUm poii^^ 
ÌHuemht^, 9if d$x* , ^ caUd^s temperamento^ 
item in quihus admadum firuens efiinf^m^ 
matiù ^fihi'ade ^ero etiam cumfcbri , 9^^;?- 
dum ^obis dedi : pr^fertjm Jts^grum ^aits 
tempùre, ^ in regione caltda, Uborarexontim' 
gat, TréiBat autem^ fi fomento ^fisque cu ^e^ 
hementtamdolorumMirespoBulat , i/ludin. 
hisper ffogias colite ^qua. irnbitt^u adhibstt^ 
PomeDtumadaurium dolorcm :, <juoci: ~ 
. per fpoDgias, & aquam.calidam ap* 

plkatur, 

Fcmenm per Jpcngroé a^ua e alida imbu^ 
t^> ^ ahuisde .exprrjfas ^ieadHm eft:tt€m> 
iis quA per cHcurhttuUm Jìunt. Hdc ataem. 
tmecla etprttis aqua calida> deinde suamam» 
do!e77tt mirtmU appàcatur. ^apor emm ^fui-^ 
dam ex e a mitis mgredtens , dolor em folatur. 
^r eterea tUisS?ufùment^exfedit,(pi4& ex 9^- 
portbusper anmdinesperfiraìas adhéitis con 
fiant, cportet aatem alteram arundmis par^ 
tem OHrìs Jìrmi accommodarf ; alter am ^ero 
moMa ^u& operctihim haheat perforatum^. 
^ndi^ne QQXiilriBum. Sii autsm in ea^ Ìp2 ALEXAND, TRAtlIÀNl 
ahjmthium a^pt4i,'tmoBum,^t ^apor^ ^»//«r- 
Jum a/cendft > atiris meatm Qccttrrat :collum 
fQrrofHper oUam tnc^nare dehet : min 9erò 
Unamfòris omm ex parte Jùperiwponere > ^ 
probe fuerit^neanéientes loci adurantuir. 

De cataplafmatibus, 
*& extern A ^tdeantur mfiammat'tme ten" 
t2iri> non aiienum efi etiam fartnam or dea-- 
ceam^OMt trtticeamfap^ , atit ^inodukt , ^ 
aBr'tBhms expertt tncoBam , cat^lafinatìs 
modo indncere, Maxime ^ero cat^htpnati^ 
hiis ^ (pongm ^tendum ejì, in qushusmate^ 
riam /ùppi£rartfiff>tcami*r, Ssentm eiujmods 
qnippmm contigerit, tane etiam exf^inAfoU 
ime catsplafmattbtùs ^ti > £^ tetrapharmac» 
oportet : aliis ei ceroitis^quA ex adipAu^s com^ 
pormntur , interdum admixtts :ma^ osate m 

feJiinandHm efi» 9/ inflammationes ajtippn^ 
rotiùìte tueamur : id i^«ùàprAjiare poterimm, 

JubieBis ^Jtmedicamentss, 

Auricularcanodyoum valdc bonum^S 
fìrequenter inrandatur , vbi & in- 
flammatio,& dìftentio vrget , & vc- 
hementcs adaiodum doiorcs iofe- 
ftant. 

Adipis anferini, attt gallinacei drach.fix: 
opu^ myrrh£, croci , /tngt&krtan drachmA duA: 
cummucta ?///«r / ^2de hormm eft. 

^ AUud Il BER III. J^$ 

Aliud admflammationesnonadmodara 

fcruentes. 

Butjrum^mel fijjfopwn j,part por tiene cm^ 
ma tepida mJttUato : ialet ettam ad/ordsda 
^lcera>^ irjf^mmatÌQneoifJeJpt^ 

Aliud ad dolores qui ex inilammationc 

proueniant , atgue iahocferèfunt > ve 

inpusmutentur. 

JfgenùJjmmA, cerujk ^Jmguhrum ^cia^ 
thuris^ irtdis ,re pn4s, terehmthm^^^JinguhrHfn 
^nc'mtresocolophom^ ^c/^ c>iitatuor:cer^,oleh 
' Jtngulorum Uhrà. : adtpis anfirim recentps lì» 
brA dHA:JtiCc't lini fèminis qHodpéfficit. Coti» 
fertetiajurucuiis^ ^podagricU affeHibus» 
Aliodad inflammaciones cxidu 5c flu- 

xioneonas, 

Butjrum recens li^uatum infitUatù : nec^ 
non adfpt anjèvirmm ^ Uc muliebre /okts* 

Alind^ 

Lac muliebre cum croco Uuigatum extrtn* 

fecHs t limito » prà,fertim^bt rubra, efi m- 

jUmmatiOiJtn autem dchrem^uo^ue mo^ 

ueat\ confi rt ettam , epsum extgHum mix^ 

tnm iUimre, 

jiUud, 
Argenti Jpumam » glamium X crocum ex 
a^uaUHigatOt^JàjfaiUsmlo, 

n Aiiuà \p^ AIIXAND^ TJRAIIIANI 

TQUìhw tr'ttHme^dqua'iTiducitQ. 

Aliud^ 
Cerufkm , corindrìfucmm , aut fiUnum 

AUud, 

- Lenùcidam coBam cum mtcafémls oh^ 

duetto, in amhiis ettam S?lcus eft cum mfam» 

ATìui* 

Mdiumifumcicnt coBum cum'mkapanlt 
tnijfdem affcBfl>H6 appiicaio, Vr^iitla/kne 
4td infiammatìones qu^ atra ^kus ^rgenty 
imamt : acfifìmandum , ^teas pattile diJcH^ 
t'ytmus, Q^djì ^Ìchs ejHoqne fieri c&ntm* 
gatS^dettam antea acctdmt , mfduamenSfs 
^tendnm efi ^ ^«^ num /nhiungam, habent 
MHtem in hunc modum. 

Ad aurium vlcera. 
ClaucmmiìyciHm ^ ^ mecomwn^ ^uodeft 
papa^Htris Uchryma ^ trtùs ex meUeaHriim^ 
ponuntur^ ^ ulcera injlammaùùne objhjpt 
lenmnt, 

A iiud ad diuturna aurium vlcera. 

Csdria melli m/pcts mfsnBaqus ùenepro^ 
fcit. 

Aliudad co$ qui mulcum puri$ habcat- 

Mjfi LIBERITI. JPS 

Myjt crematUm m ùUn» trstam^ tn^i^ 

AUud, 
Cerufa cum msUs ^s^ttior :JorSda ^aidt 

AÌmd* 
Aloe ^ croco aquafilutìs ^titor* 

Alàud. 
Jhisri^ lachrymet %ìmjòlum ^titor : hoQ 
tiiamcarns^mmducit^ 

Aùud, 

Spodium Imì^atHm m(ptrato:prÌHf autem 

mHifa.oHt lmtitcu!& d^cotio marem^lntto : akt 

rojìsex 9/Ko coBii cum melle fubhtto : auè 

ok^fiifsc&iujisfaccocxprejfòcumelis bitter ^ 

Adviccra valdefordidi 
depafceDtia. 
Vmum ^rmam^ fuert tmpuheris meSi 
mìxtsf/inBiUéito. 

Aliud ad eadem admodum e£icax\ 
Sandaracham tritsim mellt^ mtxt^mìn^ 
J^iUato:,^tp€mc$lhim è lacerna \ qtiod ellych- 
nìum %cdni^prGbifitme^nBum.meatuide^ 
*>^*tUto.Opt'imefacii,p^gat:,fi:c^t , aicka^ 
trtcem4Ùic$t, (^ dolorsm mfirt : cumfductjt 
^tttor^ 

. n % Aisud jPJ?^ ^IEXAND- TRALIIANTt 

ScùrramljtMtgat2im€xacets>coBam^yfin^ 

Aliudcompofitum*^ 

Chlorji.hoc eff^ ^mdts empUBrt fartem 
^nam:pa^tUi ex cafforeo partes òiOi : rojacek 
^mdfitfs ej}:msxtk Wit&r, aMrfffr'ius mulp^ 

Kà fordida vlcera , m qiir!>us ptis effluir, 
& caro cxcrcfcit, in hunc modunt 
Habet. 

jÌerHg$nU rafì^alHmmis^Jtngtdoru draeh^ 
m^du&zthwrU drachma: TneUfsèemm^dsà^r 
acett hemma. incoaimto^ dmnmelUsfiat craf^ 
^ties^ac ^t'ttorànBtUans^ iUéffeTuctUnrorcirm. 
c^mltttantn meatttr» demittens^ 

K\'mà, ad eadem vaìde commodum^ 
Jtbimen fìsj^tle ex aceto Lmigatwn^ df^nt 
melifshahat crafiuem, exctpttoLma àelì^ 
eattore:^ CHmrefiixertt^ mtra.meMtumaf$f 
dttormm^ demfttes. 

Aiiud: 

Cjphios^ Jcrupdt tres : Aphonìtri Jh^ijMitJ^ 

dtiù:coÌlyrij Diarhùdon^rupuìi quìnque * lycH 

Ìnd$ci Jcrupuli quatuoì-: ^Jno excepm :> aut 

Jkcc» perdìciodk infitUaio^ Sene frofictK X 115 Bit XII. '-^^ 

^eP^caiyah tnpmmaUùne ^3 ^^^^^ ^Icer^ 
<^mdicatJdem ^eroprAflatettafuccuéfirM' 
cutdiscum melie tepefi^m,^ adcrapttem 
fenfm redoB^^fieopemcM tm^uatur. tm^ 
pondim^ue meatm, QmdfiUquidiu>s />/**«* 
infundts , frobe ^alet et som adjémgxtnem ex 
aure frorumpentem. 

Aìiudad valde vctufb 
vlc^ra. 
MyrrhAdrachm4^thHrìsé^achma:marru^ 
bufuccrdrachm^ qtàoiùor : nitri Alexandria 
m drachmA dmdecim : ^inA apri drachm^ 
<òigmtt:7mcum Vontìcarum drachm^ ^fgtntt: 
cafneUi^ caflorei.croct.cptj^fingidcrum dr^h-^ 
m&quatuor: amigdala oBodeamMfS Uuìga^ 
/^3 ex rojkeo ^ amjgddtm de^ » aceto^ 
modico^tttùr. 

Ad aures di ruptas contufasquc 
ex idu. 
Ponti caUdsmkamtumexigm melUsiri- 
iamimponitÙM 

^Itudm 
Myrrhamdetrha ex^ìnù ietmimmgito^ 

jiùfid. 
Cochkarumcermces trtms^Jfiyrrh^di^ 

midiamf4trtem impunito. 
Aiiud. 

ni Mm ISS AI£ X A^ D. TRAXL lAN I 

^itemoptisfit delegare , ^toknfs in hts hga^ 
mina ^itzsndajìint » ^ ddfgenter immumn* 
dit,qHsimpmHntur.Hoc€mmnùC€t ^ ^ flu-' 

DB SO N I T V A V- 
rium. Csp. III. 

SOmtusparùm exjUimfi crajfoque ^t^ 
rifu creantur:, fartsm eùamex hum&fe 
ùhfiruciù: interdum ù^ kcùrum imh^cdhùt* 
temTcfmmadmodHm in ^s ^ui exmprhafi 
tecQUìgtmt > acàdere conjkemt. Jamjìunt 
etiam ex muliofinfiis a^umme^pTiUereara-* 
itone crifìs i inqmbs^ mhdadhìhene^m ^fi* 
4> igfturfiniH&f mms excifmtm' ^nu^ cejfént^ 
^Jpacio inierpùjìto rHrfm Ysnermntur \tn.<- 
teUtgito^pcfhiritti t <:m faciUs non patet ext* 
tus i p'uPisnr/€ -i m^imÉjzprscefferint cihii 
quifi^tm generar? poJSint , ^ mult^ crudi- 
mUs. J^n ^ero mleprofier %tfcGjùs crajjfos* 
que humorss accidat^ inde cognopes ^^s^dnC" 
qpte repenti obùriantur Jomtuó , Jèd papda^ 
tir%increjc^^ : ir^f-^^r 4jmd eti^mgraatias 
fercipiatt^ ^ fr^cejprmtque crHdit::iies\ baU 
neorum mtemps^imrum ^Jm^ ^ ab^ quéi 
crtidos hum&res generare Jòknt. Ad/ordtm 
igifzir confiantes ^ di${tfirmSia(sres ex aceto 
^ m?Ui nitroiLelmto.''^ 

" r *'' ' \ JUud. 1I3ER III. ^^J> 

Almd* 
Veratri alU.cafloreì > JìtTguiorum dracL z, 
croc't drach, s- Red^éifs mpaftilkm >^ex 
aceto detriti ^tttor» 

Cafioretyfemmìs cicuiA pares portlones ex 
aceto l^^atas , tepidas immttt'tto. Hoc ^«*ff^ 
t^m^akt prMipHe m ijs q^t^tob magnAmfìn^ 
tkndì ^'tm oc facnltniem ^afùres Jkrjum 
ajcendentesferàpunt, 

JEtiphorhmm ex oieo cyprino ùuisgaimn 3 cai 
faciicm^ue adhlkto : ^^alet , pr&fertìm ad in* 
ueteratosaHrmmfimtut-i^tinmtus. 

Adauricm fonitus, qui ex morbo pro- 

aenirc confùeueruDt. 
Inijsasaem, c^m ex morùo asir'$$tmjmitué 
experiuntur, ubicai ahjìnthijdecoBùfiusris» 
acetum ^ rofacewn inftmdfto ^ raphantefue 
Juccum ctimrc^faceo ^ aut ^eratrum nì^tmt 
cum aceto tnìjcito» 

De iis quorum aares foidibas re- 

pktsefaDt- 

Cardamomum ^^ nitrì paukm ewn ySr- 

catss fic^hxi ^grank exemptis > ffta Grac$ 

Cechramidas appeila$itt excepm, in céUyria 

redigit o,ac in aunstneatum demsitito: tertiù Ji&a ALEXANB. TRAI ti ANI 

^uoijue die auferto: educit enimmultas fir* 
des > ^ ai^mdè kuat. Hoc et som ad excre^ 
feentfof catnis condncit, 

Nitrì torrefaBi pu^re aurem ohtératOt 
dti^ueitarurfas acetumfitpennfitUatofofierQ 
dftcakntfhydrelmeltiito. 

Si aqua in aarcm incidic. 
Quodfi at^uam auri incidere cmiìgerliit 
fac Spt sger ^nopede , ^ua parte oHrisaffeHa 
ejl .JkhJlUat , adeam inclinando, im nam^ue 
facile excermtur. Ci&terum extrahit etiam id 
quod ^aUe injixum eji.fi cjuis ore aurem exu- 
gat , idéftiodfer arundinem cfUOi^He fieri po^ 
tefi.Fbi 9ero exuxerìs , etiam oleum caUdum 
iriìmm^ant amygdaiin^m infiilUto, 

Sì lapiliijaut alia qua^dam in aurcm 
iaciderint. 

.^Lftàus.aHtfaya, outaliud^uiddamiTt. 
aurem mcidattJpectUum lana inmiutum in re 
fiham terehinthinam , oHglMtinofumaliqmà 
intingfto / de 9i/ i» aurem tmecerts , leniter 
frùtrahtto.ac fìernutitmentum excttans^os ^ 
nares ohinratoMam fptr$tHó intentione , ^hs 
itsffit,id ^HodìntHs tTnpafìum efi, exfeUttnr, 
Hoc autem continue fac ttù^ diligentia adhthi- 
/sr, ^t epéampriìmm extmatttr, Sinautem 

neqne IIBEH IH. £$t 

^ecf^jic excidertt , inflammaùone ok/rienie 
commljknesjkpe CQ'mtmntur^ W etiam agri de 
^it2t fericHtentHr* Qu^are oleum ^^oij^ tepì^ 
dptmjre^uenter tnfnndere oportet^Jìc enim lo^ 
cti'mfLmimattQne liberatis ^ tdauodìnfidett 
facile eximetur* Ac ^1$ mflammaiknes fi* 
ùitAfuermt» mulfa eluere anres confert^Quip- 
fé id qmdmctdit .ftdmde psr liquida expi»ca 
tur.^^olfelUprùmfte extrahiturjam non^ 
tmUs fiflula aurt imfojttsi ore exuxerunt > ecif 
modo attrahentes ex/mere potuerunt» Ante 
omnia ^ero oko teptdùjìernutametìsy 9/ tàxi^ 
^ mul/a ^tendum e fi : 9^/ en'tmjk nos e^e- 
rtmuSifactie eùamJpeaUo^ ^ quocun^ue fan 
dem prddtBorum S?des^ ex aito id qmd ine A" 
ret^educetur, 

Aduerfus aurium vcrmes, 

Kermes aurittm corrumpst quidem ^ oxe-- 
lmmfi$nfttlUtHr , ^ c^ppartsjuccm : fimiH 
modo etiam calaminta a piccm ^pqmddiud, 
omnem dolori ^ cum tnfiìUatur , mitigai, Item 
^eratrum album aurìum kermes toUit ^ fi 
CHm^molémsgetur:,inBiiletitr^, 
jiliud. 

Ahjmthto decoBù ex 9mù aarem eUttto^ aiti . 
marrtégo,^€entaur€ùfimiùter:adhàuJcam 
moniam a^etofelnmm ^ ^lahfinthqfiiccumt 
autfidphftr , mtrw»^ CHm raphantjucco /»• 

n % De àS2 AIEXANB. TRAItlANI 

DE A V R I V M D O L O- 
; libiis ex de£Lix2one,quxcatar* 
rtos appcìlacur. 

Cap. 1 in. 

HOcfctre m ^m^rfum , fjf cauereopoT" 
tst.ne Jkh'tto in àolm'ihm , ^a/ oh drfk* 
schntm euemunt , partii remedita, adhìher e fr- 
ames * Nam pr&ten^uam ^tcod mthtifm$ant> 
et'tJtm magìs ahuc matertam attrahw^ ^ £^ 
^tcùpiiopiis ad affeBaspitrùcuLupoftconca^ 
Biommpr4>ttir,irrimnt, Quare m etujrnodt^ 
(§ UsiandMm efi^ ^CHcurb'ttulis mocàpìtk 
^iendfsm: mdxtmèfieùamgratàmtem ctr^a 
€aput\ ^ ruhorem infacìefinttant zadhMjì 
^ger ^inurnhiheréfoleat. Sin autem mhtlho^ 
rum e^tkerttS^erum corpus Jkcum^^ gtaci' 
lefit ^'tnfjixio^acrss , liciti ^te?ìdum crajfo 
Ur/speràto^>ocio ^ quiete ^mag^ autembal- 
nefs,^ ijsqu£jhmnHmindu€Hni: quorum in 
niùmero eji medicamentum apapautris capi* 
iiùus Diacodyon diBum^quod f^umores acres-i 
Jsquid alind^concoquere^ cr^JStorespcere , ^ 
contemperarepQtefi. 

S I S A N G V I S EX A V- 
ribusprofiaac* Cap. V. 

QVÒd<^erofimgtiinis€x mrdus proj^ 
uiétfiericmuvgah ^pericula qudLdam 
interdum comitmtur * idqne non rapirne 

crijìi XI B£ R I ir, Z^i 

mjts , hoc ^Ho^ue m morbis ^alde muhts 
^tdere ùcet, p'Iferùm capite rohufio y ^ ma 
terìamfirasfri^dpeiiste:^uef$s^m&dum eùam 
natura hoc per nares> ^ al$as ^uafdamfar^ 
ùeuioófitcere conjùemt. Si igttur pofi conco^ 
Bsonem 'tJjps£Ìa£ier0i nMur^ imPetsisprcht'^ 
heri non dihetzeiuom^im &gr'tfa.lus efi ^ ih hoc 
spjk tenmuertt , Quòd fi ^nres tnterim de^'ci 
mulm ^acuattone orm, aut alias pertculum m 
ducete coniìngat^ tunc sgrojiiccurrend&im efl^ 
Q immoderatusjkngum^s curfi^ rcfrimen^ 
dm.Suntmitem mults^qu^hoceffcerefoP' 
finty ^ precìpue hiCc. 

Medicamentum quod fàngninisproflu- 
mum reprinìat. 

Rtihi ^ giilUrum aceto tncoBarum fuc* 
cstm aurt tnfkndtto. 

Aliudad idem, 
Succu'/nperdiàadk tepsfachm infundJto* 

Alrad^ae fai^guis in auribus cocat iagru- 
moy. 

7>orr$ (ticcum c^m aceto mixtuTnf^equ^n* 
ter mfitndtto, 

DE S V K D I T A T E. 
Caput. VI. 

A'I'p auditm m tùiam offenfus fuertu 
cH^tm Cùph&Jm Gru^nQmmmt ^ nos 

fmdì a^-f ÀtEXAND, TKÀtIIANÌ 
Jìsrdiùitem, ac t^mifufdam fané ipfafnefehri 
^uìbufiam^ero etUm cumfibrtjuferuenmì 
-au^, ex htliofì autdem hurnore impetuTn ad 
Jfkpenora capiente acctdìt^hu facili U4 curaùo 
nem reciftt^aut Mentre patHraltter moto > aut 
medicamento £gri$ dato^t^uod hiltofiim humo 
rem Vacuar e jfùleat. Qu^^er o ex^ijcofìs craf^ 
fs^ humorihHs\ ad aures decumbi^nùbus 
generatPùr, W in Uthargisy cataphùris » cepha" 
idis diuturna ^ al$ù^ affeBibt&s accidtt^ ea 
Gmnis d^fficulter foUiipptefl > ^&gri magna 
parU ei commùrÌHntur, Valde tgitur afe Bui 
repfiendMm eflimùum faciendoab imt Wn- 
tris purgai ione ^ efiUpetetur ex oxymelife If^ 
ùanwdtBo,^ Htera : jyequentiu>s autemex 
Jaùbus c^m reciptunt euphorbtum , ^el qut a 
i9ùbispararifiknt. Videntur ^uidem humtles 
^ ftmpliciores , ^^erum magnas ^ires obti- 
nent^etiam adatta mulm efficaces. habet aU" 
iemifjorum compojitio in hunc modum, 

Halatiam, ^uod eft medicamene 
tum ex falc. 

jimmoniaci drach, 2, piperps drach. /• 
€f(phorb^ drachma,dantur prò ^iribas fcrup, 
<f . autfix»ex ouis » aut mulfk > oMt olere , aut 
cfuomodocucf^ ipfis exhtbere ^eiis» Vtilesfimt 
^ertiginofìs ^m^, ^ ^ufbu^ menfis retinen^ 
tftrybi Ì4tm dentri tnanimr té it?ind€m etiam IIBBR III. 2:ùS 

adeatranjtto , éjfudi, faliuam perosedmttnt^ 
item ad e a (^u&fer nareshumores frmocant^ 
^ extrahut^Errh'madsmntur^ necmn adeA, 
mu.ftemummenmckrefiient^ 

De apop&Iegmatifmis* 

Ji'tpr£J}>mt'tJÌim't Jttnt apophlegmatipni, 
qm ex herba^edtcuLtr't^ ^JìnaftconBant^Jt 
ex eisfitt gargayf^atìo^ 

De m <ju*e ftcrnutameata mouenr» 

1E.X fienmtsimentzz^ moHentihm :, ea conueZ 
nmnt i^U€€xp'tpere,^rHthito,noi>ts dtcitttr ber 
ha ùmartai ^erairoalba^ herba ranunculapari 
pontone conBant Qu^autem naribtts ttrpinm 
duntur^ex cjciammt/iica), ^ meUe commtx^ 

jittud^ 

Trohefacit et't^tm pnìuk hìc per atundi* 
Ttem tn[j>iratH4:ifta recjpet:cummt^cadrach 
mas.i , ìrfdìs drach, ^.nttrtrubrt drachm^ 
ehiterijdrachmaTìiXrtta tn IdtHoreyn naribus 
fnJJ?iratoJt^ajn caput cops^ mJèHalUTK egregie 
k»a.tjam aures ettam bene purgai medtca^ 
mentPim, cfuod ex centaureù ^ colocynthtde ^ 
aratro cQn^cìiur^JinartbH^ mjìmdatur^ Ad grauem auditum & fur- 
diutcm* Fer^ Jt^S AtEXAKD* TRAItlAKt 
Veratri nìgri ><aHQret ^Jmguldi, drachma, 
^C€to exceptió ^ikor* C^nuemunt auterp hk 
etiom ifHàL Jkpertti^ ad grauem auditum» 
^ obsiri^Btones dicitdfiéntj^'aìaa ^erp haben" 
tur ettam quA ex Juccis, nitro, ^ cedria com^ 
fon$&ntHr^ Pré^ierea /kccm cham^ieài effica^ 
ój^rmus extBit yl^ ad maxima^ fitìrdit^ites 
€<>mproi;at^is.Q(ìodJìaffeB^£éper/eHeratt ^5- 
^tu^ftù^ue ^tendum, qm ex Veratro tmue* 
rtfokt. PùfieuacM,ationes,^omitui\ medica^ 
tnenm > quA per nares wottent , hem qtiA 
affeBls parttbiis tmpQmmtur ,eiìam exerct^ 
t^ttonimper equos adWaeant» pr&ferùm eaan 
qH^curru ohm Jais t: ^ hcamutent. delfgì-- 
toautemmarittmapoiiiis qukm me Sterra,^ 
»ea,^ habneas naturaks duktbfis prà!p0^ 
nitoi harum mopfa confirt eti^m in marìnk 
aqais corpm abfter^ere. Adirne caput, pr^fer^ 
ttm quiins gruvke efi , ^ repletnm , extc^ 
car^JalHyre efi : prAterea hìruSmhHs , pna^ 
psfmis» ^ cutis perfiicaùime ^tendum, Qui^ 
dam 9erù rmifilitm h&c ,fèd ettamarter'tA 
inàjhnem pofiea adhibuerHnt , ^ extrema 
tuUcinaÌM calami parte m auris nteatnm im 
pofitzi^itu modulai ijunt, jilij^eroperm^gnit 
imtinnabiéla mfonaruntrac alq^l/is mach$nis 
excogtt^tis yifint, Nam in magnk affeBt^ 
ht^ > etiamfìmultzgremedta mhd notstu di-* 
gtmmfacere^ideanìHrpMmen excogit^nda I IB£ R iir. 20T 

finty neclahcat ad ficcurrendum deireBar't* 
nthdj^ om'ttù dehet. Pkraque rmm non rar^ 
pMter ofmmiemjHccsdMnt, 

DE P A ROTI DIB VS.' 

Caput vii* 

AVrmm affsBm iam perpcuit ^ dem^ 
ceps opportune depa,rotidthH^ agenaus^ 
Scìre igiUtr nos oportet , pkirtmas p^r^ìtìdum 
tjfe d^erentiOó^qu^Am en$m tpfaru'/n.ratia 
ne cnjts , concoBùme tam apparente yjlimt, 
quji, nei^ue prati et ,/èd pottus curatufiiàles 
extBimt , mulios!^ magn0.perkuUs Itber^^ 
yunt, Alì& ^cro ex cspm cruda conttngi^ni^ 
qu^tiaiuram grammi ^jìmul^ nmnihUir^ 
ntant ■: quarset'tam procedente tempore peri-" 
clit^niur , ^ medicts mult^t tenmnttbus ^tx 
ad foppuratfonem ani concoBisnem ferue^ 
munt. Accurate ì^iur mjptcfdeùetjam qua^ 
ùta^Jum c^Hantitas materia tnfiuentts^ ^ pét 
rot'idas excìt^snt^* NormulU, f^mdem tpfkm 
rum ex copìofò humore^caUdiore (^ b$lìoJè> 9/ 
nonnulld, rurf^ ex et af sor e ^jhgido gene^» 
rantur,Ex hk tpfìs ntr/hs^^ua. qmdem ex re- 
pia calfdfùre cofìittmntm' * magna ^sisbupiay 
^ ^ehemttes crucfatifg indncut : ^ua atétetn 
ex fHbtflf:,er)iJtp€laM^ne(^grauates,nc^ rrte^ 
tm arBantes^qu^ mUm à cra^sQrefangmne 

OTfgi £0Ì ALEX AND. TRAIXTANI 

or'tgmem ir axer uni, granante Qu£, autem a 
mag^ meUncholico ^ craffo fr&uenerut>gra 
teant^utdem yjednee^ ruborem hahent.nec^ 
dolor em adeoipfk tnjferant , tumorem antem 
fc'trrhofkm repr^fenùint, ^ueìiìoAmoduTniU^ 
qn& afituita ttaxerunt ori^em» laxum tu- 
morem qui élÀuf^x Crucis dtcitur, Qmmétm 
igitur iffari ejUiditas quaùtzist^ diuerfa efi^. 
dtbgenter eam ìnjf-tcere , ^jtc ad CHr^io* 
nemcQngruam Mentre expedit^ 

Curacio parotxdum v qi2^ à copia fanguf- 
nis cooftituuntur. 

ìncfpmmas tgittfr a Paroùdiifus > quJi a 
Jangumis copia generantur Quando itac^ ex 
tsU ìmmore confìshint , n?cej[h efl twnores 
Tìsagnos, ^ rubros apparere^dokres^ euenùre 
continHos><ì?ehementes t ^ pericuhfos* Ante-" 
^uamtgttur ^llam curat/<mem partt adhi* 
keas^adjùìigfimps mi^tonemprocedendam efi^ 
Qm enim nulla. ^acHaùonepr^mtJpt ,fiatìm 
ad mducenda cat^pldfmaut tranfierunt> atti 
adaliudqtmddtfùutere:, ani extrahere Paro^ 
tidaspotefi, CHiuJr/iodtfitnt , ^«^ exfirrnenta 
^^tjcoparantftr.'hi mantfiììo autores exti^ 
terunt.CHr ^grtfirangHUrentnr» Quar^pm^ 
htl alind in Parotidthus ex craj^ioris pmgHt^ 
nps copia. conBttuits impedtt , ad /ìmgH$nis 
mi^iunem: Mentre opQrt€t:atque ttsz cnm hona 1 IB f R III. ^Sjf 

jtdiécia offerte ^ualec^^^ue medicammtfon^ 

De c^tapUfmat is* 

rfficis inflitmmat'tonilui ccnHemunt ^ cfii4,or^ 
deacea farina ^ [emme lim coKirant. Sin ^ 
duriites €^u&damfHent ^jìcusjtccas , adipe^n 
fiitUum, ^ UphatHni Aditcere cportet. Con^ 
fiatautCTn €iimptafm<t ccqui decere ex iurefi^ 
Ku^dcÌ,ch^mdmeli,<tUh€A ^ ficuumJkQtt- 
rum.Tr/l>us diehui p&fi campUfma induBum 
'•^emplalfro ^ucd ^U MnrfkumaHtCfrem refir^ 
tur^admùSimlent^pU > ^ Mlea^u/^mfctr^^ 
rhtimìn^ruerunt^Sfcfitknda.emùlijendaai^ 
dHrittes bene efficaci, %titQr. Hm étHttreàpit* 
CerA itbram: axar^^i a porcina Ubram:cGlophQ* 
7tÌ£ ^nc* elargenti fpUìpjg, Ubrod duoi: ^tm ^- 
Btheminasfix.VéiriitPi^Utor, Nmrr/mU:S 
mitem hoc ^uocf^ ntedicamentum quamprA^ 
diBa- ^aki^habent afuem in hunc modiTete 
b$nthfn^Lbram : ma^ichA ^ ccr^fmgulorHm 
%nàas tres:okigleMm>^ myrtei qm^dfutH 
eft, Medicamentmri in a^^t^m mannam cm^ 
$icitQ^Opùme facit e^ia/n emplailrur» diam^ 
litos per /et ^cam p£^tfi^ÌQ, Pari modo etiam 
pronta in jHf€rJìcia.rSÌs parctid$bp&s , ^ ^U^ 
•€X Jangmn^ origwm truhant , ruic ad^ 
^ hibet4iy 2I& A I E X i£ N 3> .^ T R M t I A K r 

tersaci miri pafilH?n , ^ dracHncuhradke^^ 

ts^^ adhuc , magisc^ dtfcuttens m^dfcamen- 
^'iUTne^cteì^qmmàdi^Qdumfiammontacmn 

Curatio eafiim in quibas^tumor eft 

fcirrhoius. 
In €iimht^ magna, qu&dam^ durìtter app<*^ 
reti autpkem^^fmdamya^tfiamn^urimim 

authdeUimfn[,émtfijr^em cotinuh addereex 
^edh, U&c emm omnia dHrosfi$rrh&fas(^tH 
*r/ìQres SjStpkrti^'emoUtr^poJJunt, DebgeK" 
duTnigiiurexh^ ep^i^md^mcia^ co-oipetth 
%hiftumùtis dtjcutisndt, moUser<tdf^(^s :^0* 
Cà:S€rum<^leHmri qnod pm'oùdil?us ex^fiigt^^ 
[uhortls > ^ dftr'ioribi€s Jufferaccomodaèkar; 
étut trinHm.aMtJyctQntuTn e fio > ^uemadmo" 
dii'm mrfm calidmrthfó r&facemn.a^t ehamx 
tnc^nuTn^ Cùt^Hm ^r^ ej} eaiuiìsramedicu^ 
tnenm mtlu^ adh'ibsrty^yifihrt^ nanadefi» 
§ttZ im diutnrnk affe^Jibu^rciHalta (unt tUTrt 
'^riQbartzjmu.tii'm I>ÌAsìruthm appeiiatum, 
quorum defiripimnes ^obk ^nbuci^ne as 
aH^rul^ con^MJrer^ cogeremim* 
Eiijplaiìiam AriobarzaniomadfciirBo- 
fos aiTe^os eficax,. 

Spia ri:B-E R ITI.. :in 

èuccmomm combuBùrum ^smctaijeptem ^ 
fimffsm:eari& ruf^ ^ncfos nouemx terekhithp- 

trescumdimtdh* 

MedicamcDtum DiaftrutEitr,. 
adeadem. 
Berh^, ìan^A > ^^ua^ fituthim Cr^is^ 

i^mmfm ' refm^ p€e<g, Uhra , cer^ Ubra* ar$^ 
IklochtAiriìtundJi^fhncmquatuia' , gal&anf^~ 
Ìi&(jHatmr,JqHamA^is midmhTp^mìA tk^ 
rJs >hmUquaiHor.acntfctititkthmsnA trest^ 
ds'$ ^etertsfixt^tj ^atuor. Oleum , argenti 
Jpumam,^ acetum ccq^toié^m manus mn 
mqmnetìtidemde Isheu kìumi pftùy ^tdsjze 
hsri?amU»arìam»éimmùnùiCum, f^azfsam» 
^ gulbansimdemde rudtcuU^gìtam> adtun 
gito méinnam thm'is^^^i^oloch'tam.co^ut* 
iiqtie dome m cr^fùtiem coierìnt^ leh^ 
UoHtem ab igne fiilato , mcucto. Q^ì- 
d^^ acemm f^Bea, Jùfer'mfutzdtmt^. hoc 
mediCéùme^itHm tmfirt p,i>^oti4^hr^_, .^fr^* 
apue firumìó : aux'tùaìMr etytm Jcirrho^ 
fis , duris^ue cùndykmMk , nermrum 
^mrii^m:, tnctftmttbm fanùs ^ ^ìjcershu^ àl2 A I E X A K D . T R A t I I A K I 

Jcinrho induratisi ^fiomachìt ahjcefibus : to^ 
fhos dijpdutf: infumma , medscamentum efi 
nmlttsaccùmmsdatum, 

Quomodotumorin pu$ conucrti 

S$ tumor mhilqmd mmripofiti.hnm'mm 
tx medìcamentis ^ ^ camphifmaithi^ dtfcu^ 
t/endt famìirzte fr^dttù appartai > (ed etiam 
dolor perfèuer et , r^cejfe mndem efi» W ad ea 
QUA fuppurat'tonem excimre^ ^ materiam^^ 
fojpint concùi^imre ^ digreiùamur : td éUitem 
frJiBatcatspl^^ma.quod ex fkrmApolhne con 
Jìt. Lapathum^ axHng$aporctna.m hycù'eLsa 
co^uuntur* Vorrò matertam in pus tam mutzt'- 
ri, inde tihs trmQteJcit^qHodrfgorprizter ratio^ 
nem^^ fibrU nunc obortatur \ t^u Aprine non 
erantMor^ maior ^rgeat, Vqfl^téom tgitur 
in f^s tr anfierit, water taymutatMtuncettam 
magfs non modo caspia/matte, pd et tam me* 
dtcamentis y i^UApuri generando funtidonea» 
^tend'km efi, Exjtnaplicihu$ igitur adktmtp 
modt aptn efi aepéa tepida, continue per fotun% 
adhihit?t>ntmc ^uidemperfi ^mnc autem 
cum/àpa magts adhm projìciet, ^utnetiam 
trtticea farina hUmcoBaprodefifimiliter^ 
bMtcétfarina ^fedin humtdis magk tumori-' 
bai : eadem rottone ettàrn panis ptaru^pì^f* 
qtioanfirdidt^frABat, Itempix Uutgata ex 

d€0. 1 IBEK II I. j/^, 

fiBtfroJànt. Nam i^ui faiis jfarùcipesjunt.ad 
difcut$enàufma.gi^ ^aient.Simt OHttaùa ano* 
^ue non panca Jìmplma^ ^^ fuppHrastom 
confirnnt , ^emmadcompofust tranpre cém^ 
rmduis eji, Malm tm^uejknt etiam aUadi* 
mplapnatm y quA ex JknnA polline paranttty, 
((ed npiUnnipr affanti US eo tiuodà nohis con^ 
f^ fiume fi, Rec'fpft aatem ) axHngUlthram: 
Quaanfenna^HatHor.-fipÀ^nc.^^atmdipolli^ 
nk Ithram. H4u:prùhe Uuigétta:^ mpanntcH 
lum $lùm applicato, continue immutanj . Ego 
duti ^éftfarm^poHmem camjapa ^ axugia 
CQxiJfem. étc poBrem& oua ad$ectj/èm\ multo 
lemus medscamentumeffecì, Injuper hoc auo- 
que medtcamentumprobey aiUGÀfiefuitur, ad^ 
iuuatt ^t cekrfud Jiatfippur ditto, ^ humores 
crudi, CùB ionio ^ expertes concoquantur. Idem 
etitam humores tnpm couerfos extrahere con- 
fueuìt.quìn ^ humort tnftdètsm per ienuest 
^ a ^ìfi remotos meat$£s Ltttter elicere , ^t 
ctcatrices poBea tenues, ^ quodummo^ oh^ 
fcurAappareantMé£autemrectpti:f€rment$ 
ltbriim:cers, W.<P. apschjmat^ 9nc, ^,/mÙ 
communk ^nc»^,galoam ^nc^/àUsfiiriSi pi 
fert^yfirsgHhru^nCia.fiuftaunm ^mcjf.fapo^ 
nis gallici ^nc,^,refin&p4ce& itèram^ Hoc me^ 
dkamentmn ìtsi prAparatn^ mnjòmm pareti 
dfhits yjèdetià. ahU abfce^hus accomntòda^ 
j tur Jf r^ A t E X AV p . T R A 1 1 I A K r 

ii^J}?bi off'éBtmi ^if^m mdigersputszuerk: 
Tiewps^t humores mf>H$. ìéim mumti excer* 
na3^r:qui autem mutati mm/unt^.c^nc^'^, 
qua39tur<, ; AUud* 

Eadem qsé^ hoc, elicere potefi etiam ^meàì'-^ 
cam^^tum^qmdcHmmPtmreciptti cuiti^Jcn- 
fturAÌtsthahtt, Farina ùrdtace^ fentmad^ 
modum^mt^zQ .film comrmmis ^nc,^ pkis 

cremorts f tifane Uhra : cremerìa Jemìnis li ni 
ùh'O, Andammo mLèttorem^edfgjtó^ ^ qu& 
ìiifum^t pojf^nt» ipfù Juferffmdsto :crtmGr$ 
lm4 mitem fimtnk ùm .^ pìfan^ dUi' 
gentsr cùBps^^t non adHrantur^medKimi€nt9 
hoc cum jìi^ctagenerat'tm ^t/tar inparotidi'^ 
IfiiSyal^si^aèfJcefiktis* Etemm mattirat » dt- 
Jcuiit^rumpitiCmgliitmat cekriter^^ dokn^ , 
fìétienit, 

Aliudmedicamentum ex fatios^ polline, 
quod Diagyriosdicitur. 
Benefiait ettammedkamtium ex farina 
folitae.i^ttodhacrecipt, AdfpUporcim ^ricias 
6^cerA ^imcta§ dnas rtm^ru duorum alhumtnai 
mtUis ismtundem .-farm^it polUnh ^uodjktìs 
efi, Ceram prtmam cum adìps, h^uefucifo, 
deinde ^h falsiti fuermt . tepefacla ùuorum 
ath^mma moderate ad^dio ^dc melie pU 
indtto froiè ptbi^ho : ai^uc Vifer panUùm 

fari ^rrn^ì^^ ^/fuead f:oe:^^ocrem ^rajfjtìe^ 

gemer tntis^fic cnm fiducia %ÌiiQr , tUimto^: 
<^aideenimdf/mttf, lemt;TUmpt, purgai , (f^ 
in tQt»m abokt.fàcìt ettam angfna detentU* 
Almd mcdfcamcmum dù- 
fcricos. 
Ad eofìiem affeBf£s ^aiet tùam msdica^ 
wenfHm qwìd ex firko foratura h4tc autem^^^^ 
conùnet. Seria Ixè^r^im .• oleìhemtnaé ^fuattt&Tr 
amdefifìscmrijdimidmm, cc^uito, dumma'^ 
nus nontn^umet^aàmulm (£ica%efl medi* 
^dmentum^ ne conienÀnas JtmplsciuT^ ^fhts^ 
tem,Jam. ìdanoda TiobisparattirTììedKamen 
tum ex melie, conducit , ficumfiferwri Dia-* 

Jertcùs m'tfc€é^ur,^t partes ^uìnt^ue fintmS'^ 
dtcitmenù Dtaprms^duA autem etns éfuodex 
meUecoKficittur, Jnterdum ^roetiam per fi 
pojìtum pro£cit T^Jìemmmmuittscomprcha* 
tumjoabei aut em inhunc moduTn, Ltxtmjprt-' 
rnartj hoc ej? psUartorum ^nc.6. coritcum w«- 
cnm ^nc,2 .ftponù gallià ^nc^$ . aphcnttrtal* 
è't ^nc.C.melUi ^nc,^, elei ^eterts Lùra^w *rtf- 
TA ^nc, /. terehinthinA ^kc. 7. hoc diJfoUùt» 

fquamoieductt, ^multiseff^^itU, H^Jàns 
moderati^ mfl-iTnmationikus con^eniunt ^ tu 
tìmht£^ dolor ^ehemens mult£&si^ non ^rget» 
^ tHmores rumpere cùgimmi&s , ne^ne calo* 
rtm magnum€%(;tUin,i^p<^rtef, -, , 

Q 4. T>e a/^ AI.EXANI>. TRALIIANI 

De parotMibtis qoce^cx bilio&fitf- 
xiaac Dafcttntur- 

At Jt faatotidem extenm fhuenth^ fan^ 
guine, ^ tnhtìsùjà^n natutam conuerfà geTie^. 
rari ctmtfgerity ide^mque tttm ex altis muhis, 
tum mhtio minn^ md^ Ucei cogn(fiere , i^md 
Éwn&rJitrtièUundhr , tgpem > ^ eryppeiati 
ferfamUs^ étger^^fdeatmtém^ttàm ardere, 
^ t^^pgentes mamfiB^m cakdtmtem perete 
ftantJn hk tgìtur ea qtm onps^charrs^melù^ 
j^aconBan^tradmoHert dehmt^ ifH^mfiyri^ 
cit^nùéfug parare confi^m: item ceratwnfi* 
hr'$bi£sal?okndìsefficax^Arnhropadicit.urtCU^ 
Uis compojztio h^c e fi, Crocifirpep. ^ (pum^ ar* 
genù 9ncJa .* okì rofaceh cer£^ fìngulorum ^nc^ 
S* ad$pispùrcmA ^e,2. meffà ^cta : eterno^ 
rìsfem'mis lini efuodjatis efi^Hocaiioque me* 
dk^^nentum c^dk affeBibusjopttutati^.firi^ 
ftura eim im hal^et, CerA %ncÌA, ifmmiue S^ 
chicham^neimi ^nc,z.S.r&/acei tzmtuftdem: 
oHorum liétea fiftem ^fitrin^i fa&ace^ 9vc.^» 
ParAfk^£ÌUr» 

Aliui fizàìntirsimnm 
a,àiàcm* 

AUercum^ Ifpathum^ctém aif^ngutl^mgOi^ 
izi ùhdMcito : bis d$€,aui ter tmmumns^ 
Ahnd, 
X^er^ ^ffc, C. colophom^ 9nc. C* elei 9»r. -^ I IBE le III- :^iy 

tor.IampfiUtum efuo^tte ferjh coBwn, ^afì* 
fltcatum^profitt : n<mmmipiam ouìs adieBts, 
Cjutnetiitm medtcamenttém J>iachylu confirt, 
^uodhM reàpk. Argenti ^ntmA Um^tmdi //- 
bras eiuatmìr : oki , cen^pwrdL ^fìngHlarum U* 
hras Jèptem : cerd Tyrrhensc£ Ithram i rejitix 
ptcea ^ncias épt^Utór : fkcct pj^/i^ itera* tres, 
fuccum pfylltj sm pa;ra^ps . PjyUìj ^nctod tres 
sna^u£ foHtmnA Itùrasjcx comiàtc ^ ^ dite 
precedenti aqua macerato , in fe^uentì igne 
^ehementi CQiimtQ ^ éinec iurls h^^dini craj^i* 
tiem hai>uerft, ^ acceptum percolato^ ^^' 
qutd Ju^fedent : àio emm coak/ctt : detnde 
rurfi^ m khetem reapito, tterum<^ fereoiato* 
Atcjueit^ calsfactens paratQydonectrmmìs^ 
hrarum ponditó receperft: deinde fc argenti 
[jjHmam per fi Umgatunt hal^tù :posìea in 
K-'o^ Areum cum oleo ^ fuccu tniicito > moue^ 
tsi^ lento igne incoquens ^Jque ad (pi^ttfédi-' 
nem qu^ mantis intinBas non inqtdnet Jnde 
hums ah tgnepojìtk^ceram ^ refinam piceam 
immitttto : ac ^hi non ampltas inquinauc" 
rint .Juhlatsi inpiiam defundtto » ^ rudicnla 
émoliita^excefta^ inpeMe reponito, oc tn qui' 
hui ^ifnm fi^erit ^tttor, Opttma eitamfìmt 
catapUJmata , qu^t ex palmulù , mtcapanis, 
hteis ouorumglaucio.croco^^ jartna hiO'dea* 
ce a conficiuntun Et emm cQncaqutmt, eiiamji i^M£^ fil^murn reciptim ^ero h^ju/mo^ir 

^ aisfid qmd fSrsfrh^em tontìnent :i^mjfp^ 
mdtsriam^^*diQmm^fimpertculQreps!lunt* 

Adparotidas crdcmatodes, 
-■ Ad paroùdMtxpitmmprousnìentes^m^ 
rnhilhit^sM dùl^jrfficHm, aut rsmiens ^ digredì 
4e73^eBtutmi efldnhis tgttur competk terra 
CymoBainduBa, ^ UptithuTn ipteBi*^m 3 /^ : 
mmtrHm\ ^t prins hutjromHngatur* Ittm 
€kìx lomsnunBa probs' tum$res cedema^iùdes^ 
dtjcatit* Adhd£ erm cum Tnelle appUcMt , aui 
mulja > ^idds Jkcaì^em dtJcHt'ientém^m ^sm 

Dcvidu. 
PìBm còngi'UQ maxime ^ ^ Jùifìecla é^ ffh" 
^m ^ caufk^^eìf4i effecirkt accommodato :, in 
frimis ^tuntHr^Nam infaroùdth^&s , ^UdL ex 
hslìùfq hnimre cqmimnittr > te7nperatt&s ^i- 
cht^, ^ refiigerans conusnit , Crernortmc^ue 
hps expsdàt »fr&fèrttm per ìmtf^ infutmma* 
Ùmis ^cìtrn adhuc efl doicrìfi:a , tum pttjk* 
nA , ium hoLfCA , ^ Jimilagmìs in/igni ter 
decoBx , qmmcum^He ex prjidtEik cremori'^ 
huf sger a^.mat, Stmiliter etiam pHornm 
kitea bk idonea Jknt^ , m^^ caHles.At in^ 

fiamma L ISER III. - ' JI^ 

flàmmatsons declinante > eùi^n psjces Jà- 
oiatdeS:>pHÌl't cùlfèmhim, ^ gallmarum cch- 
hort^Hm éi& ccnducunt. JEt/Uem eùam m 
aU^ farotidkdtfferenttii Agros ^tt ùporteK 
Qui auiem jme fehrìhns extfÌHM > mter tm-* 
im fi pifiiculum , oHt Aphrainm » aut €&^ 
iumbum ajfrmfprmtinthdfrffendsnttir^ 

D £ N A 1. 1 V M A F F E- 

dibus.. 

Caput VIZI, 

T^Vmores amdèTn fr^ifr fiatar am To^ 
Ijp'i nar'thm ohuenmnt > Selcerà ^eri 
O^dinA: nei:nQn excretiones natura contra* 
rm, e^as oMt cnttca fehrìum faìutm ^ uui 
Cupa , aut ^€n£. erupt'io excimt. Vnmkm igi^ 
tur de 0-:zjLna d'itiuru^ firn > qu£.ex acrmm 
ftitrtdorHmqHe humoruTn coUuuìe J^rocrean" 
tur: qm fi acres tantum exifiant, ulcera ch^ 
ratu difficdia^ non mmen^ gramter oientìa 
cQmrahere folent, Curat'tsjane ^trmjqus ha-* 
i^'Sstt^ On^jns^^ Polyp't ef c^mmunis : 
nempe caput prìmum refìccare , e^^ rohut 
addcere, ConBatentm. hisc ex eo prof ter hu* 
r/iorum mtd^gnorum rediindant$am nar't^ 
htm tnfìiiere, Qmmodo autem- caput tùtU7& 
CQrrohorandum Jh , nt ^liìcquam ex tpfo /u-m 
perjìfifi^ mferm pMtfhs^ snfluat ^/ubmde 

compra 22$ Ai EX AND. T R A l t I A N I 
tòmprehenfum efi. Cum igìttér caput ^ai^ 
(Utm , robufit^mt^ reddkdsris^ Uinc fpfis nar*" 
èt£S remedia appìicabis, Imqtie capii* prius 
derafo emplaslrnm ex falictbu^ , asit Barha- 
ram.efuodbttHmen ^picemreciptty maxime 
a G aleno, aut certe a nohìs prohatum^ imponi^ 
to. Item optimum efuotiite eft :, ijuodex anemo* 
ne confici tur : aUhéu: ettam proprium Tnedica-- 
mentHm.qt^od ex cochUté in hunc modum pa* 
ratar, Myrrh£ithur$s,JìngHlorum ^ncia : CO' 
chleaintegrd.qu£.petrts adhjsrejctint^ numero 
aam^.HU impila ir itfSi ceram ^albumina 
oHQrum àuorum addito^commtJceio^> oc me- 
dtcamentHin rapiti cum Cmteo dtebus nottem 
eontinuls sndiùcito : ^ fìmalts humortbus Jtt 
infeBum^terttoidadhtbeas :pofih£c parti re* 
media induces. Malorum punte orti triafini 
genera, auBera , didcta ^ acida : qua adhttc 
recenti^ ftgiUatim contundere oportet , tot^^ 
accurate conjringereS^tfuccHs ab tpfis exprtmi 
fa^tt : qt^m ^bi modicè decoxerls^Jiliquidiof 
paulo appare atfianneo ^afi repones,Qupd^e* 
ro crajfum ex ipfìs foUdwnt^ reliquerU , r«r- 
JhstnpiU exqutftti^tme contunde Si^t iterum 
poji'tt UmgarìiOC coUyria inde fingi : qua na^ 
rium eitts qm curai ur , meatus accommoden-' 
tur, Demittentur aute^n in nartum meatum» 
in quo Polypus deLteJcit» ^cttra rojknem, 
dokrijque confenptm^ quem acrié$ medica-- 

menss$ tIB£R III, ^2i 

menta effiàunulongìoris teTnporis^aciù tffùm 
aholebunt, At fi humidior motti oraue Póljput 
uht appareat.maiorem^ortionemex OHÌÌerù 
nuda punte ts mnctag i fi durior^ex aàdìs^ 
QuGmam ^ero mùkBHm efl perpetuò coUy^ 
rtumfHB'tnere , ùcet etiam qùandoque mter^ 
mittere : atqué interim Jùccum antea expre/Z 
Jìtm m nares infondere yjmml^ue are ht^nte 
illmtre^ ^ua, forte paUtum ^er/u^ nares per* 
foratur, pinna , aut fpectUQ lana inmluto. £x 
arfdts medicamentis n&ui , ^uando^ue di* 
phrygi po^pptmcttrarùponem hngtore tempo* 
re cQnfHmpt$tm, ASnéunon^hnitm genm puL 
uerii exfffjt^/èdetiam ^uodex ^ftatuùr me* 
tnUicis compmftur , chakanto , ehakitide^ 4^e 
cremato , ^ myji.acàpiaó hdLC a^hoB Jingu* 
lapondere , ^ por/im teras ex aceto , pùlìed 
omniajimulmtjceas^ex %no fiéigens , d(me€ 
glutimfum fiat medtcamentum ad meUis 
(ptfiitudtnem . Deinde in ottam recent em con* 
iicias > efuam operculo tmpofito» httoque oh^* 
tam tn fiérnum demtttas > ^tincarionestUa 
red/gantur. ^wmoexemptiteum ^sno teras^ 
att^ue steru37i fimOffcr 4Qrrcfi«ci.aé , red/gàfi 
^ue inpubierem, eum^ reponas , ^ ehm ^e^ 
cefittaspùBaUt, ^tsris, fiicpuhiip&^posad^ 
modum tnueteratos cùnfimtt.Necparumcon* 
fert tpfis^ pr^diBum col^rmm^ ^uod ex 
mdispumcH componitur > artdum minuttfii* 

me tris ^^2^2 kX^ X A- N D . T K A L L I A N 1 

n^trhmn> ^ tnjpiratum, ani nmleo /J^^ctL 
lì ìmpùpsum, Atfue ìaAC <mnta m^^tmè far 
stenda, ne ^ni^Hom affeSÌA partfcui^ medt" 
camentum ckft: facile emm ah humtdtmtA 
ahBergMur,.QmméidmQdnm^ tgttur m L*f^ 
jfienUbHs »tm mhu qm^^ue ferfetm mi^'f 
camentum ìmponere epfirtet.: 9t e^HQdfactk 
ah influente ìmmfdsmte aèiuatHr^ jitjìquk 
eunuchi&s np^um medacamentum ^firti Jh" 
^'meat^Jèd^h ammhiés ìrrttetur^ rojks Jtc* 
cas coniufas , Srit/tfyue ddigenter tmpoms.ac 
cifra rofimem partter ^P£ mirtjke operaè^^^ 
tHr.VerhmptpeaSid^^end^fffh tMa medica^ 
menta con fiat -^ Imiandd^im fiadiofe ex ficca 
vuper diBo.T^orro ^Ueri^narrnm piiBtlips cu* 
rabk, eiudesfiint Andromì4ó^VaJSt€mmy P<?- 
I^td^/.autBithjmps^ , aut is ^mmegù compo^ 

Jki > interim ex ^mo duki tpfis daluens , mi€' 
rtm auBero^ nunc ^itz^e n^dtQCrt ^ nunc ^ete^ 
tj» attàs ex aceto , aut ^imfo y aut fi^plicuer 
acido ^Aiit eù^m acriadmodMm^ ^etulia^ 9/« 
Tnedicamentorura ad affcclmim acc^dentt'^ 
hns Jecundum pr4,dsB OS indicai iortes inmnto, 
€f$m cptilent/d* ^a^^^^ssw me rugare t >^t me* 
dicamentum G-^odm ù-^£,nA euratsone adhi^ 
berem yej^t ùdcrafttmjtìedjchroùdicia.^ii cQ" 

git^r^ , fkkrm S^eten t^fum dduenu^c mt-'^ 
-^mn eji > q^éam cito^ijjeùitpf Janiùstem rec£^ 

penM^ IdedjQhrQt a^em. cQt^HtQ e^fl^c^m 
':.. .. ej^tn X IBE R T-IX. ^J^ 

ex ftpere alho , ^ oleù Tofaceù filntam , ^ 
nanhtis iiUttum, omnia ^erawfraiaùierper' 
Janat, tf^uet autem tn humfimdf affe^ 
Bthus» eùnjlderat^ cuiuf^ue eorp^rìs nafum 
r^ .Jày^gmnem > Jt^nthH $mpedtiit > Tmtten'^ 
diimeffè » necnon medicamentum purgirnsof^ 
fitendMm, Càiterum ^}£iug ratio i^me^ue oh* 
feruatf debety ^ caput rada :, fcc^^ti^m nn*^ 
dtsamenips, ^pttmmper qì tducu. 

Ad fanguinis proHuuiam ex , 
nanbus. 

Vlamni pshéLati^/ieB^in ^mbra Jìccéi» 
to : ^bt defìccaucr^ ^ fuper afferum^usn* 
dam ptìnnum tn dtjcum prohato > tltuf^^ue 
extremtt^te confricato. Sin minas \ tn quO" 
dam expttisfettfus confi: Bo affricato > ^ fi* 
men p/hitarumproucho,- LmH'gmaQ^* au* 
tem inde coikc^am , %^apjìBfk recenti re^ 
pontù :^uum ^fiss exigtt^ ianuginem pU^ 
tsni tmpofitnm fiUuU aruyjdm^eji > cm 
g^iculi fint ademr^ti ^ excauatzi autem fit» 
/jna filiate *mponfttir> Agro reclinato ^ nm"!-* 
hm mfpérata, ac fiaHm Jmg^émi^' projm* 
minnpBèt, 

Jhud, 

Cakanthum àtligeuur trsiumrspmitQ :rm ^2jf À t E X A K D , T RAI 1 I A N I 

^Jli xarptum hnamentt$m in medk^men itt" 

ttt^ens.iMrihttsdemttttto, 

Sfongtam nouampke cruda tmhutzim com 
hérttù zeamq^ ùnamentùtoritls ts^eptam ixa^ 
rihus Jmmttttto, 

Vutnminzs cm triti pars ^na :galU Ajìa^ 

7t£ pars ^na.' tritai linamentù tortjU aqua 

fe^afò y aut aceto excipìens ^m^nita, Adh^ 

fuÌMÌs Xanthos dfBuf , tpta ego ^Jks fum: 

Chakidttis comhuBi&draf^imAx^tum :chal' 

€£mthi cremati drachma quinquaginm ^' mi- 

Jyos toBi drachmA ^tgintt Gimnsfi^: aris ^Bi 

drachm^ dmdecim ^fimìs*Ter$tQ ^ 9titor, 

A/ùtd, 

2dh^rhA;miJyos Cyprtj,chalca7^thÌ.>fìnguio^ 

itWTìdrachnìéCfiptemicorttcumpiniiJqtmrnA 

aris , manna thnrìs ^fingtàorum drach^^ua-^. 

tuoTi ^arts cremati > chakstìdàs » Jmg^hruni 

drachma ^mndecim : calc'ts S^ma drachrn^ 

^Bù :gypJtSorrefaBidracbma quatmr. Tiri' 

So^ <^titor» 

AUud* 
^tybÌs:ichakitidtSyfir?guhrumdrach909Jìfè^: 
TnarmAthuris drachma du^ : refina terthin^ 
t^inajrix£ drachmA ^.In puluerem red/gttOt , 
£^ ^titor, ^md Jtin nartbHS pefitmus Jìt 
sdor > mirrba , acacta, amomi ^fingutas dra-- 

fhmas 1IB£ R II t. JiÈS 

Jummo narmmfipto a^t carùlagtmagghi^^^ 
imar'tpr&àpes, 

AD L IVO K ES F A- 
ciei. Caput IX, 

Lìmres faciet meiiloù ^ fcsnugrACù de^ 
coBofiuebis : psììfeacoliyrio Diarhodon 
ìUtnes. Adrecentes antem HuùT^scam/dofma 
ex farina f^/& €um melie indaces, IJusrcs 
porro cum mjfammatione , a^a caUdafoue^ 
i^, ^ camplofmaie esckntkuUs decoBs^ oh* 
dnces., 

DE D EN T I V M A F- 

fcdibps , ex Galeno. 

Capar x. 

DEntmm affeBnum ai^' Jane ommifus 
emdenter apparent , ^uemadmcuàim ^ 
cttmferfiraitfHer'mt y autnigruerìnt^autat-^ 
triti Jint, aut ncque fi igìduine^ue calìdafifii^ 
nenty(èdoh ^rumque , ani alier4im(olMm do^ 
lor al'tqms ipfis muadit, alij 9£ro non apparent 
in ipfis manififio .ficatì quum Agar ipfifintu 
refi delorem affrmat :> ^uiin^todentiscor* 
por e ohoritur. Aduerjantur enim nonnudf, dì- 
centesdentem, qtmm osfit, atra dohrem af^ 
Jìci 5 queadmoikèm cum urna excefiki ip forum 
fr^ficare £&gmW:tAHt ùb aUfom qaampiam 

p seca £2(^ ALEX AND. TRAI LI ANI 
6ccaJiQnem:de quiim^auloptìfl traSì^a,num 
€ntzn atra, rattonakm naturalem(jue demon^ 
firatsohem rogito ìjs a.ttsfiarìy (jut dentem tp" 
Jum dolere pronw/iCtant. Etentm ego eiuoque 
dolor em paffhss , mentera ddtgenter adhtbe' 
h^m y ceu qui tam prms de hoc contreuerjta 
audmiffem : fènUebdr/iqHe mamfefio dentem 
non molo dckre ,fìd etiam pnlfare , carmbtié 
infliiznma.t'tùnè ob^is fìmiLter, ^nde ettam 
4iàmsra.ttis (pim^.an hic quoque aff^^Bsts^quem 
^QCa,mt^ infìammatìoni;m , tn dente qm iapt* 
deam diirdrriquefubjìanttam cbttnet ^ poj^/t 
ohorirs. Qwn etiam aùo tempore dentis dolore 
affecÌ££^ pdàm psrfenfi, non ipfìm dentis, Jed 
gingmarum effe dolorem , td(^^ cur/t irjjìam^ 
znation^m experirentur > ^t etm^ri atra com^ 
fr ertone m doler ent : imo^ ^tamtaie den* 
tMm cum diér'tpnt augejcere dolorem oh com-^ 
prejòionem deprehendt , t^tnqtMm ^trjufqae 
dolorps /ènfUm expertus , almm fme ingm^ 
giups^alinfm ^era tn if fòrum dentMmJuhfiétn-* 
tta mantfi0o nout, ^ atte fior ijs , quldentts 
fpfis nonnunquam dolere dìBnent. Pr^ere^ 
Tierut qui dentis radtctinfsritur , dolorem cx^ 
• ctt^rt mtertm, rat toni con fsnt^tietim efl^' dhin 
Me tmagmatfonem confufam , incertamque 
sò^uhps pr^eat> quafìdes tpfe d^kat. Etemm 
i È^ ^oc mantf-fio mthi ^tcadtjfe deprehends: 
''^ quod cxf^ua adhtéc d^br is pars dente eX" 

ewft9 1 IB E R II I. ^J/ 

tmpto permanete idob neruì inflammaù&mm 
cùntmgtt , ^m leuatHr dunmxat mde j ^uod 
non ampli pi^ tendatwr, a cowTniJfura > q^a ojH 
tendenti mh<!i.fit, bberutua , rejj?£ratwy^eì7ifue 
nonnuUar/2 ha^^M^ ^ quod medkamina q^s 

De gingìuarum <loIe(i,tiata 

curacionc, ''- 

Gm^juìs autem ex infi^mm^ùone dokn^ 

ùhnó , pmjsntij^imum efi medic^mentum 

deum lenttfcinum , fi cahre temperatitm in 

ere cQntinsatur^ Stt njatem recens : nani ^etUm 

J}umt^,nto recenti deterius efi, ejjuanto ^itu* 

Jìsm, Vof in ^m t/Iudcalefit ^ in alm mmore 

coUocetHr , ^uad a^uam ahundè calidam con» 

tmeat* Maxime tgitur hoc gingm^trum /», 

jìamm^ttom conuemi , necmjtm aUa quùqut 

parte far» membrana ùf?g'^am integentist 

tum et US quAtotum os Jyccn?git , dolor oh />?- 

fiammattonem oriatur, htmc lenfijctnitm 

mttigat, Qfilppe atra moleiìtam ^ a/hri^ 

tstem repeUft » quam pleraqueauJieraQhti* 

petit, d/fcutit^ atra roponem. 

De denti um doloris cura- 

Denùmn dokre affc£iit os a£eUcaiidù,acr%m ^ 
S2Ì A 1 E X A N D T K A r 1 1 A N r ^ 

€umgAllac6Uuant:aut haltcacahi radice curm 
aceto £5* galla, OHt tedls pin^tht^ tn aceta-^ 
Jh-nefaBis y ani tithy^malk radke in ^mo ^/l 
aue addimtdtas decoBa^ émt alter e f radice 
oxymeUtimcoEìa^coUmt^ 

Ali ì2<r,quampr imam- dolorem deacium: 
finiens.. 

j^^arum nuclei ^uin^ue : thuris ma^uh 
oìfoH tres : myrti ramufculorum fàjcicult cùio^ 
Uùsfèlljs ader/ìptk primtttm tertto > fimiltter 
(£ alita 0* thiió :■ de inde hAc ftmulm recen* 
tem oUam con^ciens ^ infundénf^ne aceti he^ 
Tninam coquito , tedacea rudicnla continue^ 
agit^ns , ^m^^ueaddtmidtasperHenerint, 
^Jlc ttpdis ^tttor. Oportet autern tiquorem- 
Tnedicamenti Jùpra locum dokntem àmttsi^ 
tenere: id^t?im din fieri dehet ^ ^J^uedum 
fSefuerit co(kmptu>s. Vorrò in maxtmi^ den- 
tium dolorthiis mirifice ^alet ferpentis extu 
mumm cinerem redaBnm^ c^uod ex oleom 
Tìteliis^JolHtfJpijSittsdinemcogens^dentempur^ 
gatum > partejfque omnes ambiente s circHm-- 
Unito, ^firamim dentìs tutromittito. Itenf 
criganurs^ cuni nitro t erito , ACpuhierentgin- 
gtuis inff^ergito > ad mox cejfkhtt dolor. Adhjtc 
liquor e m Cyrenaicum :, ^pipery^qtiaiiponm 
dere cum galkano^d^nti impontta^ 

Aliud XlBER III. 2^P 

Àliud anodynum ad dences dolore 
iafeftatcs , erofosque : eft 
e na ai tu fsiefScax re- 
medium. 
Ztauoris pafaueris drachms, duA:ptperU 
4ilh$ trtù^crthrat'tqm drachma:7nyr7h& drach». 
z.Jìjrack drach, z.galbam drachma :fkpd ad 
txciptenàum ^uùd fatis ejì ^ contundàtojtmul^ 
^ m campoita redtgtto ;, denti circumémenst^ 
^ foraniim trftpanttù. 

Aliaaddentesmokres compoStio> 
cadem horadolo* 
rem finiens. 
TÌperù,pyrethrf:> lioiuorps ttthymaìU ^ gal^ 
ianh Jìngtdorum drachma : Umgat^ gaìhano 
exc'tp'sto^ ^foramim dentps erojì impomio. 
Almd idoneum. 
Lie^Horem aut radìcem ipjam UJerpktjt, 
autgalbanum cumptpere tnjèrtto : aut opmm 
cnm g^lhano^aut GpsjQnaco'mdàtOiSnHohàìto^i, 

Alia Mylke,qua Vtor^ 

Alumlnps fctj^ì dracPjmA ^uatmr^ ptperts 

aìhì drachm& du4t, > ^poponacis ohoh^Hàtuor» 

Jhreos oboli ^u4iHor^ gum/m ma^eraUm 

aajua drachmài, dii^xers tmupspoììderùdupù^ 

catiz portto. In aqua caisdadf^iues <erimj^ 

f s PaHillus i^O ALEXAND. TRAIIIANI 

Paftiiius ad dcntium dolorcs. 

Aìummìs (ct^t drachmA ^Haiaor :ptperis 

drachmt& tres :fjrethrt drachm^ dus.: £^iurc$ 

/ucci drachTTs^ quatuor. Tento y ^ ex aceto 

Jmgttù f^Btlùis i £«f inùrecontmendos dato^ 

Aliud^ad decrcs mobilcs. 

GaÌl&, drachmA duA ^ /emis ^ mjrrh^ 
drachmA duA ^ maù punici certieum tùtidem*. 
£x aceto ^terc, 

Mmd, 

jidUxosdeniesnìgrùs^, ^gingìuoiflH^ 
xione tentutas, GaU^ drachmA duA . n^jrrhs^ 
éduwinis Jcifii j JtpgHlorum drachma » irtdì$ 
drachmaja puluerem redìgilo. ^ ^tere» 

Aliud,ad denres mobiles, &gingi- 

uas cTofas \ digito autem 

loca atti ngcs. 

Salis arrtmcniact , aluminis rotundi^Jm» 

guÌGrum drachwA duA . myrrhA drachma, la 

fultéerem redAcit^ ^tttor» 

Aliud , ad dentium erofioncs. 

Cornu cermnt cremati ,falìs ammoniaci» 
JtngHkrum Ubra: mafltchA tunct odordt*\ fn-^ 
gHiorum ^ncìA duA > fiperis ^naa » coftt ^ncÌA 
tfHatmr/ohj 9nc.^. In falnerem redtgitoy ^ 

Mud tlRER III. 2^t 

Aliudj ve dentem degieis appre 

Kenfum toilas,an£ea.prOT 
bè purga: arcu 

:BjoJamg^tlUmJiaphtfagriam^ alumenfc'sf 
Jum^klphur ^amm^ptper kngHm ^partpoìu 
der€ m'sfcehis : ^ redaBts in puiuerem ce- 
drU ^ncias ejuaSuor addito » ^ cum cera 
dcnù fiùper'tmfoms^ 

Dentifricia Gal cnL 

Ncnnalia ex denùjrkijs ^ ^ r^e CQWpùJitu^ 
^fk-proham^ ^ eficaciagenerofapt^my ^z- 
_/S mshijunt dtgna , quA Uterss mandarenK 
acprimum ea ^uAfrigìdiS affeBibuddenitum 
medentur.fme uh tm^w oderai amfrig/d^ aquA 
fùttonsm , ftae exfruBshus pomaceìs a ntue 
rep^geratis ,Jme dìjs^tthufdamejculentk^ 
mtpùctdentis , jìnefr^terex ex humùrefifgu 
dù è capite m tpfòs dentei influente contraBis • 
li^c^ exhumoreperfìgeratos» ^ehemeter ad^ 
iuuat apophiegmatt/mus ^ hoc efi meàtcamen^^ 
t^mpitHtmmperos educens, Eos ituUm e^us 
atra, humoremJ?igefi*B{fint , hoc fila medi* 
camme, auodnHncreferetur > curHre cportet* 
Eo^ettam fofl apopbltgmutifmum ^ts fa- 
ttus ejì^ 9/ noTi/aium rìQXium humprem ^uA* 
cues.JedetiaaffeBiim s^ eopdjceniem ferfi- 
\ p 4- nsti -jg^J A L E X A NT . T R A t I I A N I 

'nes,C'o^oJhiotnedcam%ù hocpaBùhaùet:Dftas 
herbascjHaru ^afìderitù^aliaferdìctas rrnmì 
natur adorni fen firn cifra foUs^^hteBHmJtccato^ 
^t necj^um'tcUadhuc» nec^fkcA ex'tftunt:^ 
tantum ^nto» W eiu^mpnmptm contunda can^ 
^mgt^fotentd^ ^ Prendo cejfes ^mtmfitcpd^ 
tas earttmmia aduJìtonecorrHmpìtHr. in alta 
OHtem óUulacthureturJalfij^sttttuscu ahmi 
ne rotìtdo> Attico me^jHhaBMSydemdecum 
aitjs h^mtxtzt cotundentur^^ in crem probe 
tenui cribro rurjks center entur in mortarto^ 
frjtsìantimemmerit medicamenttim , ^uan 
io accurattmfiierit hmgatHm,^ti auiem eo 
oportetfìlos dentesjricando> 9t ^/cina non ai^ 
tingantur ^mfì h/tLhumidttziteJcateant, nam 
tneScamentum ^im hééet Jtccatoriam : ido- 
neum fina, ejì gingitttó humidis , inimtcunf 
émtemjtccìs, jittumen radices dentiumpoB 
gingiuas eoperfiicare cotmenit , quemadmo^ 
^m etiaipjòs dttes.. CAterumeorui^H^i adhià 
tm ifnedicamenti CQ'mpoftttQnemJpectant,:,mr- 
tu efl temperatura, HerharumcomhufiarMm 
drashms,, iCjklis comhufii cum fumine 
^achm£,n. Sttautem herbarum a^$ialepon^ 
àns anteéjuam comburantur : fai quadrufb 
alumen Jupsret ^aÙorum ^ero ntdium 9ratur^ 
^ridainijciantur.frmtjubfcript^ habet tem" 
peratura : origani com^ drachnm 2, piperts 
drach* z.pyrethridrac, z, cofi$ drach^ /. apij 

Jeminis IIBER III. ^S^ 

Jèminps drach.^.màù iUyyic^ drach, /. wen^ 
t&pccA drach, j.cornu cerumi, ani caftA , coni 
hufii dracLi.fefekos^hyJfòp't.JtngtdQrum drach 
njo., 2. Siodorum tpjum effe ^oies y caftA 5 a$a 
amùmi drachìnas duas mifceto :JtregiprApi^ 
res, cinnamomi drachmam ^namin^àa^* 

Ad mobiles dentea, 

CaUìtrichi fim$nis ^Jìi Bhr^f^mahimtnti 
Jcijit ^ roiundi.Jìngtdorum ^ncix ires > JpicA 
nardi 9n ci a duA, foUj ^ncia , ftperk aUti mn^ 
tundem, pytethrt ^nci^ quinque : contuprUr 
uigatùij^ Jìmul Qmnih$^ gtn^Hos ^/quead 
dmùtim radices attingito, 

CAPITA LIBRI IIIL 
& appexìdicies. 

DE ANGINA, CapUt I. 

De medicamcEto , quod ì moris diamo- 

ra Crucis dicitar. 
Compofitio medicamenti ex moris. 
Aliter diuinifsimus Galenusmcdicamé- 

tum ex moris parauit, 
Confèftio medicaméti ex nucibus ^ quod 

Diacaryon dici tur. 
Ancidotum diabe&fà , <^uod ad maligna* 

dcfperatàfquc inflammationcs inua* ZS4- ALEX AND. TRAI LI A NI 

gìtur. 
Adanginas. 
, Aliud gargariTma, 
Aliudadangioas viceris expcrtesy &in- 

uereraras. 
De fanguinis mifsioDC, 
De cucurbicula. 

De iisquaET cxtrinrecusimpoGuntur. 
De caraplafmatibus* 
Defomeato.. De vidu. ALEX 
^3S ^^^0m.wmi^^m^ ALEXANDRl 

TRALLIANI LIBER 

Q^ A R T V S > 
I O A N N fi G V I K T E R I O 

D E A N G I N A 

Caput 1. 

I Ngìrm i Jt quùd alà$èdqti9Cim Qi- 
yttum , acHtt^tmuó mmrbt4s €x*~ 
'^fìtt.NuTn Agras U^ueifimis^^ mo^ 

'^do ftrangidàtre fikt ^ ^ndeeUasx 

iji4i£ts memo Symtnche apfeUam efi, Qm* 
mam $gftitr naU/J^smus efiaffiB^s^ ^ j^'i^ 
ttmmortem mdttdt, necejjfè t^fi etfam prùii' 
ntis adcHTéitiGntm fkflmare. Verum cumm 
ùmnt recto, cnrauone sntemotionem fr^ce-' 
dere oporteat , conuemt ttém Jìébfiémititìn 
ipfam affecÌH4 .. tum caufoA etus , tu dtfferen^ 
tios , tnm notas^niufiutuppùe Cù^ofcercE» 
^etertbu4 tgitur medàcis Antst^Htares magna 
ex parte omnem infiammai ionis ctrcagstiant 
J^ectem.Jfue $nti£S ,/mefirisfitff(icatMmmi^ 

netur^ 
>2^^ ÀIEXAN^n. TSÀltlàKT 

Tnsmtur > Smamhen nommanmt .poBertore^ 

^imtem> inflammatiGnem i^uadrìfarìam dim-" 

Jèrunt : ac mtemam quìdem ?nufculùrum in 

ftfpsrtore gmùursó parte tnfiammattonem 

Cynanchen '■ ^ocai^antp ext^rnam ^ero Para-- 

cynanchen,fari modo mtemam faucmm^auj^ 

ph^irynx dicìtur mftammatfonem^ Synanchen 

affsU^ant : externam ^ero Para^nanchen, 

Qua cum ttìi haheat:, ^camus tam etiacura^ 

tìonem ^nkuiaiue ffeaei conumteistem, Sctre 

igtiur m^nmerfam oportet ^ necj^ reprtmen- 

temfoUm medendt ratknem htpe affeBtbu$ 

conferre, ne^ue dtfcutt€Ktep2:,Jèdtmxmm re^ 

^utrt:^ timpOTum rattone h^itiz ^^UasrC' 

feIkntia,Atas dijcuitentia admtfienda effe. 

Etfìqtùikm morbtfuerh mttmm, ^Jker^ 

adhuc materia ^tde^tur, tunc refeUenttapo-^ 

tius m'tfieri deient:ac in Patu.potme e;xpar* 

te dtjcutfentia ,* in dedmattone 9erh ea qu£ 

talenti f£s dsput'mnt.Qui entmfoUlaxatona 

r^'iùne^Jlfint^fimintHs^Jiuefùrk , hi ìnfi" 

gn'mmmMorHm^Htores exitterunt. Velenim 

Juffocattùnem acmtJS$mam mtukrunt^ ^elm" 

fiunrnationem auxenmi^^ 9t his iéortis £gsr 

foBea 9/x rejpifrauertt,firuatm(^f$t. Nonfilté 

étutem terrìpw$hus,antmum >JedetiamfacHÌ- 

tati émxtlimrwn aduertere oportet, Efemm 

imùecìiùora TncUioraq^ medicamente m qtti 

Unerkrem delicatmem<j^habttnm ohtmnt» 

accom a^omffta^attus ^uisoètulerìti ntpe.eunucB^, 

autem > dHr$oribi£^^firtìorìhus. cerporìbus 
lEtentmquemiimadìi^dsiriùra corpora a refiì^e 
tanùbmferfmtmte ^ffcHa nm sgrotaè.um 

tkra necejptrsoremedi^ stem requirunt, ai 
moMtors hahitu prAdttìt contrarsam expe» 
r'mntm-z^uipfe tmbectiltora msdìcamefitorum 
mxtUa àtramxam offenfama^ tokrant: k 
^aientfori^us autem i^unit^r ^ eo quid ^ires 
fpfimmnonfirant. Quaredìls^nter^ten-. 
dendum efi, ^ht fané ^ìres^medicamentorum 
temtitere :, %yt ^erh mtendtre cporteat^ 9/ 
quodreTnedhùm adhtèetur , contrarmmmù^ 
demjuperanù affeBui ^famdi^e atétem ^ 
amf€um£promntt^BaBitiéfJìat.Dicjvnuó f£Ì* 
tur iamqu^medicamentajìmfl^ciùrafint ^ 
tmbeciM$a, qu& rurjks ^akntioraàtem quém^ 
do ipjts^m'ixtìs ^quando rurfu^Jìnceris acp$irk 
9// conueniat^ 

De medicamcnra cood à morisi Diamo* 
ron Gr^ci9 cicitur. 
Stmpùcim igtturmedìc^menium^ exzmfù 
rumfucco ^meUe faréUur,fac$tj^ adsnc's-^ 
fkntes tùwjtliammy ^u^.faucmm^ ^fkmma>^ 
ttm ad omnem medìocnm parimm mtt^r: 
amhienUum mfiammattcnem , pr<zfertim m^ 
CQrpQttbui^ maiii carne pr^kis, ^ c^md^dìùrs 

b$ié ^J^ ALEXAND. TRAIIIANI 

^i£S*CompoJitii7n^ero nùn modo m pmzct^s&f, 

J^deiiam fn/latu inflamma-ttcnìs ^alet,Va' 

knttPié AUtt magtspj^ dipuffhnnm effìchur fi 

mjrrha ^Atioa^recepeni . Ac plerfi^ 'sntermti'm 

Jk cum m*yr^huparh:prdilr*itetai€tt'mfia.tih 

quando (^ difmiere ^ ^ ccncoi^uere oporiei: 

fune fi ettam medtcar/ìentt Otabefapt^ aut 

alteriu6 QUQi^ue cmujdam antidati difiutfen" 

tùpduinlHm adiecetìs-mnlto fffcac$t^ medi^ 

ca-mentum reddetur. Ai fi inflammattonls 

firuor iom defierìt d^nttes autem £iudi,dam 

adhuc remane iit ,tunc quoque fulphuris ^ ni' 

tri mome'/itiim t^zii medtcaminis mifÌHrdi 

adttdn^ere connemt.'oj: ad dtfcutiendum dtfii^ 

pandumque fi quid craffhm ^/fcofkmqHe 

in alio mrpGris b^re/cat , miri drachmjL fex 

JitffjctHni ^ fiùlpritiris dr^hma, ^na, Qnod fi 

étgrt rojmnem non tolerent^feà ^ fiomachum 

tmbecfllem habeant, eumq^fithuetti à medi' 

camenti perunBion^ putenty /» hi$ ni t rum ^ 

fklphur ^it^re oportet^ contento s foU mixtur^ 

medicamenti DtabeJaJa^autpHlegio^ ^ori" 

gano ,aut calaminthe , aut hyjfopo,aut piperei 

Vùrrhne fauces ab hts exafperentur , cùnfirt 

dulcis radJCpdA fuccum admtfiere.ìtn nanqtte, 

multi ^fìùs > ^ mnocentis^ in omntbnó ertt 

medicamentumm Nam tn ìps qui medicatas 

quaUtstes nm ferHntt mt fiora auxil^acpitH^ 

iantur, CAi^mm ne rurjm aiimde compofi» 

fiondi IIBB R 1 Iir. 2^^ 

Ùmes qu4trere ijcaga,ntHr, ^ut $tLu parare cu* 
ftum'has ipforum cojTjp opuones mftdijenUA 
explicandas cenfif, 

Compofitio medicamenti ex moris^ 
jDiamoron Grucce dicicur. 

Mororumfùcct hemmAfex.crGcij myrrhjty 
troglodjttdìs, abtmfnjtsjhsguhrumfcru. (j,om^ 
fhuceitùttderyiimelLsJìxtMrijdimtdtum, Si^ 
nit'Om&rQri&m fuccum^ horum^nam ^btde^ 
coxeris .ref'jgera^'t paulumij^fjjtjpirt- Tùfie^ 
adteBo meik aerum ad terttas decoauìtù. 
Vbtrefrixermt^rHrfiis arida mifceto, 

Alitcr diaifìirs^imus Gilenus mcdicamca 
rum ex mor is parauic. 

Meliù Ithra^fìuà tnororum kemm£ /, croci 
drachma:myrrh4L drachma: owphaces drach- 
ma : ^mi auBert hemmJt, /, Quodfìompha* 
Cium tikt dejìtyin ^/cern etsc^ rhu Cuccumìm- 
TntttitG. Succsis etus per fé antea c<i^ui ^fifue 
adfirdium [ptJSttudmem dehet^detndejic md 
adtici:^ùg coxeri» ,at^ue lehetem ah igm fithU 
tUYHs es > tunc mndesnpccamsjcìto, ce^mto^ 
donec omnta m ^r^ttniem prohe Cùiennt TaiiS 
efi compojh'w, quA txjìicco morcrum Cùnìéat* 
Irucius ante mororìi^JylHeBrtiJuctusfipaTe 
tftrfr^^àtt^ìmu eJim€sticatmìitS>ittm nsa* 

krum :t4^ ALEX AND. TRAI II ANI 

I^um cotoneorum /uccus^hor^m ^ero penuria 
0t$am prùrumfyìuefhmm, mej^ikram, p «- 
norwn DamaJeemrumyfirèorHW, ^ pruno- 
rum£^ìueBrmm ,CLurumforrù€fi,m a^r'm' 
^enithusjmBihu^€QpiofÌu$meladmt0endum 
effe, mtertm dùpluTìr^mterìm tripkm :at^ 
héu: 039mm meScamenmfunt^omachtrami^ 
€A^peruu(o^^acant :^^ Jt deuoret aii^uìs» 
etsam moderatis 'tnpammaùomhHs » conue* 
fùtmt^Ac Ucet hìpejfmcis admi/cereea /^uAm 
ficca mm-ùTum ^uoqm dejcripjtmus, Aime* 
Scamentum ex ficco nucMWpaukefi ^akn^ , 
tites^imi^^^exmorisrtdl;, makptmicoy 
^ cotone^ par anturi tum corroifor^mtew^ 
tumfiùmachù amicam^imìohttnent iJsunc m Confefliamcdicamentf ex aucibus:; 
^uodDiacaryoQ dicicur*; 

Vigentiènucmn^fiuBus cortkesextsrni eh 
€umidi,fiatìm^jn pila contunda dekntz (uc- 
tmperlinteum court :<^^i dècoxerU » mei et 
moderne mijcert y ^t in medicamento J>iar 
moronproditut efi> ^ rurfié ^fi^ admeUeam 
Jptfiiudmem incoé^HàJm namcf^ipfoperfefi 
ne aH^uamixtura rsBe ^tiUcet inpuerà ^ 
imtUeribus:,magMperimtsa,Sinautem n^r- 
itham jaaw^ et ad^ijcmrk, poter k eQ'mfiatu XIBBK 1 III- %4^ 

^Uù^ ^// : ^ pfélphièr mtrwTS^ adiktas, 
tùam in decltn^ione, item in ejmhm durf- 
t'tes ^^GnBrfBfoarteriamaJperam . eius^ 
fumnmmfarU ohfìdere Sximm, Huiuf?mdf 
fme tfietiam tonfeBto > <^m exfuccQ m£cum 
far^twr > ^quemadmodum ^ medic^imentf 
^uodex moris ^ altis fiitBthu^ confìciiur» 
Vjm efi diorum ^mefue medicammUrum^ 
^mhf£s maxima^ Cynanchas etmm curare 
itcei > de ^utha^ deinceps dsBt^m fnnu Ac 
frtnjumpme 9^/àf expmamTnedimmentum 
fT&Bant*pmfAm\, ^alde efficax^ qmdplcTOss^ 
nmìtps fericut^ ìiberoHJt , tdqUùd eti£im e^o 
jum € Xpert m : hakiautem m eum mcdum» 
Iridio ^ncia:hai*uéBjornm XmU ^ piperà ^n^ 
^iéixrocì^Kcm:rhua Syrìaci ^c.dudi:^imfix 
mrìjtrts:fip&fìxmrtm^m€^ iihra, ^ oMmu 
nk ^ncia, Jioc remedm Ucet qumù tempore 
^tJ , praferùminfwèf^ 'etiam excalejkcere 
^dtamdvportet^ ^ ea ^^^ehementeriìj^a' 
^étfnnt ,e^enu4&^e. HocJanì^mxsÌMimmid' 
tps experimentfs optimum ^ffk deprehendt^ 
Um'^erhfalumre eft tttmn id qmd lOi^éeJa^ 
JaJìùc ejf^exrmu fylaeBrt faralur, Vocani 
tpjum ah JjytundtmhHs Iftathikdm, £^ 4 m^ 
itn,Di(tharmSa. 

Anti^otam Diabc{àfa,t)uo4 ai mali- 
goàs defpcratifqae iaflamma- ^jfZ A I. E X A N D. T S. A I t I A N I 

inSyalHmtni$;,tridu^ l/iyrkA^ Be/kfa^i^d non 
nuUs HarmdaafpeUmt^ quidam ^ero agre* 
fiemrHtnm.ftngtdorum ^mta:caJìdt..crocùmag 
tnatis » ropirumjkc^rum ^Jtnguìorum ^nc^Ji* 
heder&pulhrum htrundinmnctnerki^eceTeiis* 
pngHhrum ^m.^.fbkdLnardi^amomkJtngulQ^ 
rum ^nc.j^,crocìfiJcHncfagédLarHm ompha^t 
' udMm numero ùcio :. Imtgatii m melk'^titùr» 
ateftie hoc foio in medÌùcri!?H^^$tifS ^it iicef» 
acremittere ipjius 9i», admtfiendo eiaut 
éLmyhim , ant rojksjkcas , attt terrasn Cre" 
-ticamjaut Lemmam , quaGrt&Ci S^hragida,, 
hoc ejljlgiliam tiominantiautfarinam ordca 
ceam, autaùaeiu/modi ejUAdam moderaùt» 
^Homèdocnm^ueadprajentcm offeBumfiiff» 
cere altquis exisìtmmìerit, Item^augere ^ires 
'gpfii^s psffw9?us , ^èj iffcaciore maàìcaments 
^tendMTn efi , ad^óentes et nttruTn ^ €late*~ 
vmr» :S?Gcant a^item it^ Jìtccum. mcumeris. 
Rinatici .'fimumt^ehirHndtnHmcrematumt 
^ non crematum^. Quinettiim fì dminwn 
^rcu6 ^um i7ììjcusri4, quodcanss esc ofSmm, 
ejk detjcmnt, ^alidum fic quoque Tneuicam^n 
ium ej^aes* Qmd fi Jmmanwnettamfisr^ 
CHS msJcuerU cornhiBum^ ^ ti^combufinm^ 
TtnultQ ^aknti:is adhuc medtcamentum red- 
dss, qmd €%. cùmkmh Jìt» imbecillt^ efi^ t IFE R III 1/ ^^3 

C^emm ^ prò ttmpùrum rottane ncnnuUa 

medkan.enm admifiere opcriet, sjuemadmG* 

dum ^Jakm ammcniaCHm» quando nonjo^ 

tum rtpttmentm,fid€tìam difìuùenttafeqm 

runtur,jit fi hrjont&quoqHe radicene adie€€^ 

tìs^hngè adhptc magps difiuttens medkitmm 

efficerps. ConBat antem in tUjs ^èendwn ejjk 

eps quA ^aide diJcutJHnt ^ m ^mbi^ nthilsn'^ 

fluìt fèd'inflarnmattùnes ^ d&r& ^fàrrho' 

Jk extBunK Mtdts etfamjìnappr^pj^raiumv 

auod ccmtmns edunt> olfinìain tdmtsvgen* 

teSi oxjmeltù mtjcuerunt:demds sm ieptdur» 

&grog^gari^mdHm exhfùu€runt:po^ea illì^ 

to medicajnento Dìahejapt mtr^ibfsr s?z~ 

fìammaùùnemjcirrhfam adtuuerimt, Na^n^ 

in omnibus fLUXtm'ihm cnrfum ^idem reprk 

merejd autem quodwpartem daHhuih dì^ 

pHtere cpartet , ne^dritsis ^i^mfercìufiioB^ 

prucìai^ > Agrum isn'^uam ex gnmi laqtica 

^rofìgnUri C4tnti73gdt. Falidam atftem perun-^ 

B'sonem reddes ^ fi antidoto huk Dhéefaf>é 

irta ^ua^d^tm admifcsoé^ Muitos idJìrua^Htr 

%t ne ^en&JcBìone ^ aut purgatiùns md/gue^ 

rJKt, Et ani autern trm h&c , cunmum Jìer^ 

ct^> hHmaìzum , ^ elatcÙHm^Jzrigala dua-- 

%um elrachmarum infia^^ in^nà^^j a^tJdo^ 

ti Dtahefa/kccnkB4,\ ^c amplìus ex aìs pr» 

^gr$ ^srtbus P£ ha^itU;,adtJc€re cefieK/t,.Oucd 

finarmlh (rdmémoJìercGrei ^t éthomìn^mdù, ^ti 

f z rea* 2^ AtEXAND. TRAtlIAKi 

remjènt, dm duntaxat Juffic'mnt» èUtermmy 
^ caninumftercf^yJttUtnatHr. Bene entmfa 
ctt cum meUe.'ac ^U non Ite et mungere,' caia-' 
tno tnfJHra.tum idem pra^at, Atnefiera^ 
ftìedtfitodom ^curato ^tcants trìduo ante offa 
comedat. Ita emm ^ album efi^ ^ non fèdi 
edorps* Hnmanum^eronefiedt ndùrtsjlt» effi" 
ctes^fifuerum ^ cuìtis fierctis fimpturp>s es, 
trthi^ diehus ^ante > ne deieBto minm coBa, 
/ed cohdstens inueniatur , hfmis coBìs mt- 
trtas y^HQS ^tiam ^na cum fané te^tttaceó 
frohe coBo nontofiofis edere filemus. Verrò 
fier<us exprima pueri dekBsGne»^ fècunda 
fromere oportet. ^uod autem ex tertta defien 
dit^acàpere , eéque ^tt non l/^aida ^f ed ficco 
cffmyneOe, H^icettamjapiettptmus Gaknus 
^ Vhilagnus^aiiti^mHbì ^eterute^atttr^ oc 
exPerienttanos it^ edacurt^ Recetsores autem^ 
humanotton ^tu^ur^t^n^pMoifommaù/lixam 
720 magisSt ifuodmhdfiedt odorU ha^eaipof 
fita^ ìdzprJLéare, Quid fine^ hoc ^ti ^eùnt 
pridiBis antea a nohis hunfitonibus mjt- 
Jiantmempe et ejUAhirundinthHi confiat , ^ 
^HA rhu .accfpilfWirtfco^uxtiio, Mtfcere opor 
tet ^^ exhtrumùmim paratur > ^ ^ha ex 
fùcconucum conliéU.'^uA enìm ex ipjo paratur 
Jeorftm ^fkrpare oportet: ^iendum autem ejiy 
mecùcamsntum dtabejafa nonfolum adgtittu 
risaffeBt^fidttiam alios multos proficere: 

ttemm IIBER TI li. S4S 

ttenìm ftomachicìs , cwliackj^ajfeBtkmede^ 
tunfr^/èrtim^omack'fcìs^ dyfinter'tció ^ettà 
jHamnumfiercmreceperifir, qmd ^ ipfitm 
f^rfi d^nterij^s medetur.^UB^cakuUs ma^ 
rinis cadentthm coBo admtfieatur*Nìhilmi* 
nus ftHctbtis, ionJUlù, ^^H^tnfiammatio* 
nem fiéiinentth^s medetHT:, cum ^co 9»^ 
acerè^^^nucumcGrtku:, coTìsorum t tli^nearmn 
gLmdtujQ^yJprborHm^ ttem Aegypti^^^ An* 
thsr£:mixtum, Nan autem oèjcmwnefi , per 
mitra inflammattonum :, ^ cum injStmmam 
ito adhuc^rget» raagis- afirmgenita^aducien^ 
da eJfe:cumautemJiaiHà efl^ ^ dsJSfpafe opor 
tet.eaqusdiJcutmnK lam édìtoé cfHo^m muL 
taifaculmtesc^rmm fiercmìsabet:etem3n 
medetur aphthis ^ ^kerjèuaa^ìtitautór ^ quA 
ctcatncem agre reciptunt , qH&imm^ omm$é7» 
mentionemféuerenonoptisefi. Nam expr^ 
dtBis alias quoque ifpfìus aBìmtes def^ehetu 
des, fin horum Jit mopsa , fUffiriptis ad^ 
moiàtm honis ^ faratu fitctkbtts ^tenm 
dMmefi. 

Adanginas. 

Raphanipmen luifgatttmfi exoxymeU-^ 
te gargariz^etur > ^alde profictt:nAm mulmm 
kiémsdftsteminducù, 

q j jiùud >/^ A I E X A N D- T JS A LI I ANI 

Aliui gargarifma , axrgìaa pre^s fala- ^ 
care» quo Stephanus pater meus vfus 

«^/«?^ Aeg^ftf£ drachma:mdk drachmd 
Jem^7 dulcis radìcHU tmìtundem / fmfufis' 
jrMmentì epàontum 73%anu coTJ^rehendtfateflr 
rofk fcc£ faucuU-ifaimtdìH Nicolai ^umtiu^ 
a^Jefftem, Sapa^ aut ^^^ua coqnantur , ^ ex 
decócit iure cum mellk mxmimió ^?igult6h&^ 

*--■■■■■ ■■ Almi. 
Skia^ertmBum probe fiuti , Umuime^ 
mmtt DkJcoTtdes. notum ^ero efi^ td^akre 
aduerfisf ess^idmiore bahìtujHnt , muete^ 
rato(^ue,7wn autem muhMmfermdas tnfi^m^ 
mattone s€xp€rhmiHr, 

Àliud ad eofdem afFe<àus. 
Vkem ìti^uidam ynkrum cummelk fari 
fprùone^cedrU momenium, ntt/ceto :acegre^ 
gtè dmiftrntSy t^m tndurejcenlthm tpfléim. 
mattQnthtis 'ùptinUtur^ 

Aliad gargarìfina. 
SaltcU folta, es^ a^uacpSìoL, donec color em 
mutmieyint ^ ad gargarizA^dum dato* Hoc 
craJjfàatteUttfiumt^t^, v 

- Alitid, : y .:■ \ 

lutfirftm ^ ficuumjkcarum decoB^» 
aàas tslùism^mi déUQ i prAJèrùm in qHÌhtis 

tonfM t IBES Iixr* 24f 

'U^JUU inflammattomm ak imtiù fenfè* 

LentkfdA» ro/arum ^fajmtdarum dec^é* 
rum tta^egargarkLent* Hoc mtertmùa magk . 
facitmdum ^^ . 

Alìtéd. 

Atris tomkiBi (§ ehti drackma;? nitri 
rtthrì drachm^ du^ : meUe ^xòfìu^^me» 
dmrifer m <cafi Arto decoUù ^Utor, O^ùme , 
foctf in ftam. item ahjmthìum cum mtUe 
egregie tuH4t^ < 

Aliud ad angtoas vlceris c^crtc^, 
& inueteratas. 

JEHphùrifpj drachm^g d$i£:me!Ìtsfextm'tj auar^ 
ia pars, ^hi mei ^mtea frahè deccxeris , €$£* 
phorbmm adncito.Jìngttocfueeat^potm, ^ 
ex^uQ àrcumlmko, oc duo deucranda porrti 
gtt4):S?€ntrem ex faàh J^iuent , ^ fuffoca^ 
tiomm arcehunt. Falde ffficax ej} medica* 
menium , ^ ad inflammationes ex ^ifcofs 
cra/^if^^e humorièus Jme licere controBa* 
accurate ^aiet. 

De fangaìnfs mifsionc. 

Angina infeflatù %enA quidemJeBiùmm 

ante omnia adhihere necejfe efi^fednon S?m* 

uerjam, Nam particulares ^acuationes C4u^ 

/am foù$H ex ipjts hcfs affcBk eUdMnt: 

^ ^ quare ^4^ A L E X A M ly* TRAI LI A M T 

here opottet>amm'f dèfiBjonem ftlum ^imn^ 
terJSfi^ilemnralfifd^^Hè Bos offendtt^M anr 
tnf de;0Btù » ipté^effcit fiequenter , ^fmate* 

Jkng$^ÌS' ^JlnnlÙM ùtìc'tmtìs fenfus ormtuy» 
fidéhi ^aerts^ tranptus odBuc tmpedt^Uuy, 
etfarifp^enas Isnguj^Jtiè^teBas tncsd^ifene ^a-^ 
uerp$^:,neqmtn ctafftnum di£^raé,feieùde7» 
iddiefaeito.^gaJhìenou^me^CH-»? ^jui ^aL 
de^rgetet:, ^enam man^ aperuijfi ::dìlucuh 
UngHA fuBteBas ficuiffe i ^ ^eff>ert ex ere* 
imore pti^an^ lachrymam Jcamniùm^ €xhf* 
èuijfé ratque ìm la^mum exinflammattone 
crtum ^tx pQtukdìjfolu^e^ Jama&umefuen^ 
dam nùmrme^po^^uam dMGTUTìrhrachsorum^ 
incuBfto ^en^ficmjpm.rep&rgajfe^fèquenti 
dtenonexpeBittcfyErat autem purgai io^ liquor 
tithymalhjìaùm ex herha exfrejfki , htsmi^ 
dì^ 4id^HC^^ nondumexucatus:h^eÌfat ast* 
tem trmmfiltipim-Hmpmdus, H&cfacere^opor 
tet^ in qmhns Vtres^rQhHBdsJunt:, ageréUsste 
^ìget, ^ affsBui ^eBemenier dommàtHr, ^t 
n&Ma^ admttt^f/nducsas. Nome tram iugu* 
[ares^ ^enoi a meJèB^ ejfì.cum tingu&Juhe* 
Bas^^non'mHenìren^ Tocpbérimum adtumffè. 
In TìmUere autem ^enA^ ad mlum aperte, 
ehm ipftmmenjihfis non purgar $ cognofcerem, 
atqmtUmc poumeimorlft occafiùnem obue-» 

nir UBI R ir IT. 2^^ 

ntre* ac dnfkx Agrotmiù commodum ex^ e» 

tionum admomùa, ^ affeHt&s Uberatto.idem 
ettam in S;irif tenmndHmefi.fi tffès Jkngtti^ 
nem per <èena£ in ana extsnUs Vacuare ^t* 
toscùdìceris^ 

Decucurbfrula. 

Sctre hoceftioefue 9os ofùrtet.cucurhifulls m 

hU ettam offeBiBus ^tendum ejfe: ^erùm %hÌ 

tam materia influere deferii ^net^ affeHum 

Circa caput y iattsm^ue corpus^ejp Ju^icemt^^ 

Nam ^uandamateria influita ^ locafiixia-* 

nihus tentmttur :,reprimentm pottus ^re^ 

peUentia, ^ujm attroBentìa admmteri dehent^ 

PoIÌ^Ham ^ero infiàxus^ ce£auerit^ opufyue 

isindemjttmaieriam , ^u^gn affeBas partes 

inciiùrat, dìfcutere> tt^nc conuenit ^ c$icurèi» 

iuLu, ^fimentzi applicare :^mdfrespaIÌU' 

let,etiamcaùzp2afna.NthdenimmetMemùifm 

erit/^éi totum corpus recrementts ùherum 

fieri t , ne alia ^adan» materies aUtmde ad 

partes affeBas dejkaiXmBatautem cucur* 

irituias ipfhm c^u&dinparticuUs continetur, ^ 

Jhlum dtfcrimen adfirt^adjuperfiiem extra* 

herepyffè. 

De iis cpx cxtrinfccus im- 
poBumur. 

Zxtrìnjefus atéUm ìnmere €(mtémt eer^ ^^1? AIÈXAKD. TKAILIAKI 
*mt Unam oleo madidam ^ ani cerata tene^ 
ra ex cera, butjro , ^ ad/}>e anfirmo cm^ 

Decataplarmatis. 

Cat^lafmatps ^tendum efi tls , au^, in^ 
fìar/jmam d'tfcutstmt ^ conco^uunt ^ nempe 
€X crdeacea farina ^femme imi , faimalss ex 
afua eoB^, ttem croco, ^ mtca j^anis ^Jìmui 
ìncoBk^Vitm't dehent camfl^^at^.tiu^. mn^' 
tumUxant^ ^^a^^repercut'mnt, Qmdfi 
ènpar/irrìatio^etufiwr dwìorqste atpareat, 
etiam confirt tunc aditcere jict&t pccas > la-^ 
p Athum, adipe s^ ^ nitri patthim. ^U4ppe ma- ' 
teriarn extrahere oportst , qaod etiam natura 
mùlirifesìmat. 

De fomeoto. 

AS^ filiere inflammatlones ^eiuBaSp 
fcirrhofajque , alienum mn efi , cham Amelia 
OHt oÉthes, decoBorum Oi^ua colf da : ^ fiim* 
rum adiecerts.prAjertim in fiigidk humcrt-* 
t^m^ ^ cmtitmacihHs , i^uiin akum defide ^ 
rtnt^mult^ ma^is prqficies. 

De viftu. 
FiBu ^tantur £gri prtmum smnimn muL 
fiaifmpt,^u£^muer/kpr£f}are potefi i nem^ 
feextenHore, ^ purgare^p^ttm per brinai, 

fortini partm eùam per ^entrem. Dori etìamip/a 
debett iftùhus tìscrax ^ aut pulmo fiux'tomm 

fiifcepit, (^ t'mracpipulmomJci$ie regio angn^ 
fitapreifìttur^ac probe efi ^t mj!ammaii&> pe-^ 
ripneumonia y ^ ^uodammodo alta cynan-* 
cheortatur. Donec ìnflamméittones modera- 
tmesfiant > ^ thorax refj}trauertt ^ mulfkm 
exhtbere ncn defnes. A tertìo die etiam ere* 
morpttjknit offerendus efi,qu4^ ipfè omnem 
faculmtem ohtinet : ^u^pps abslergit, incidati 
nutrit,^ mflamma.ttonH7n feruorem refisge- 
rare potè ft* Ai infiammatone tam extenua- 
ùi,^ moderai lore fa ffa^ necejfe e fi et tam Itt^ 
tea omrum molBJhtma , non autem mult^ ex^ 
hthere, Nam cùpkfò alimento Jìatim aysgtiBa 
premuntur, ^ rurjhs firanguiaiu perkltt^n* 
tur* Ouars tnflammatìo^ ^t mag^tum malum 
in hÌ4 ^tt?tr$ dehet : non entm mntum expar^ 
ctjòtmo e tuo , quantum a ccptcfiore perklttsm* 
tur. Tolta et tam de angina diBa fini. Put» 
autsm mhd omtJpAm e£e alter'tui curai ioms 
gratta zqHod fi altquid ettam pr^termtfiuT» 
fit^hùc quoque tnuentre poter ìs^ex Im qu^ ^m» 
uerfim diÙa Juntftnqtùrens^ J INI S 
I. I B » I Q^V A B T I, CA1?1 ^Jjr AIEXAKD. TRAtllAKi 

CAPITA LIBRI V. 

DE Tvs SI. Caputi, 

Signa tufiis ex caliga intemperie proue- 

nìentis. 
De;tufsf ex frigida intemperie procreata. 
De tufsi ex £cca , aut Kumida intemperie 

nafcente. 
Nota>quòd ex capire materia influit. 

INI>ICIA INFLAMMATIO 

nisinpulmone. Caput IL 

BE rVBEUcVLO, <^V O D 

phymadicitur.in pulmone contrado- 
Caput III. 

INFICIA, C V M VISCOSI 

tumores io pulmone continentur. 

Caput II IL 
Bechica,Iioceft mcdicamenta ad tufsim 

Ìdonea,qiì2bus vti conuenit. 
Alicd bechicum, in quibus acris influxus 

eft:>&thorax mediocrem repurgatio* 

nem poftulat. 
Alxud ad lenuem admodum & acrem in- 

fluxionem. 
Aliud quod in mixtoaffcdu valet , voca- 

turautcmHygia. 
Aliud ad plara efficax. 

Aliud Alìudbccliicmn, quod myfrerium àìd" 

tur. 
Ad tuffes , in quffaus inultus acriiqiie in- 

£axus cilrpr^ftat etiam^ne in bilem iU 
le coDiicrtator. 
Diacodion , vt diuinirsimus Galenus 

ipfam parau it. 
De tufsi & medicamento Diacodion. 
Quo yidlu nutriri debent, <^ui ex rcQui & 

acriiluxionerurnunr. 
Qu^ medicamenta conueniant iis , qui i 

crafsioribus tumoribus tufsi labo- 

rant. 
Sìmplicfiim medicamentorum expofìtio,' 
Compofìta medicamenta^d tufsim, cx- 

cenuandi làcultarc prasdita. 
Antidotomdiaprafiujtufdenttbus^phclii* 

€\ds, puruIeDtis , cibum failidicn tibuj 

efficax; in omnibus cum fiducia vtitor, 

eft eoim multo vfu probatum. 
Bec^dCllm,lìoc eft.ad tnkìm efficax, quod 

ab eruìs^DiaoroboD Crxcisàichnv, 
Aìf ud^quod vehemencer ciìtùck^^x com 

mentariis Magni. 
SafFamigium ad tufsiin, quod ex ftercorc 

leporispararur. 
Aìiud Bechrcum vtilead participandam 

facile, & ad cruenta fpuu, fpirandiquc 

4i£ScuItacem cfEcax. 

Aliud iS^- AIEXANI». TRALIIANI 

Aliud fuitamigium* 

Aliud eiufdem facultatis. 

Paftiiius fumo e^ccitaodo idoncufr, qìio 

. vcorad vetertsfrioidGfQueatFedus. 

B echicum antidotu , ad fi: igidos aitedas 

ial uberrimom^ 
B ecKIcum 'i2Xàt bonnm, 
Aìiuà beuefaciens^ pra^fertim ad tulTes 

vctuilas» 
Aliud tufsienribus>& argrè ipirantibiis 

Aliud valde egregium* 

Granula beckica, hoc efì tuSi cfHacia. 

Ad tufsim veterciiij& pKtifim. 

Eoiplaitrutn ad tursim cfScax. 

Aliud valde bonum ^confert ccfam ^grè 

rpiraoribus. 
GatapotiaadtuXsim* • 

ALEX ^S'S ALEXANDRI 

TRALLIANI LIBER 

lOAK^TE G VINTE RI a 

Andemacomterfrete. 

DE T VS SI. 
Caput I. 

* Fs s I s , fHemadmoéimJpirajf^ 

f dens efi , ^ dmerfas caufas effj'^ 

ex c^iaumtempne.nonnuniiuam ^eroJ-fit- 
iida.auèjicca.atit htim$d^ Jumst exorditm. 
Nonfilmm autem ex tmda qudùt^te ,Jedett^ 
nuitert,^ influènte ^msbtercùnfikatim', dnm 
hiwor cmnps^ qui tnpistyOUt aUsdar/i, ^ut fiu 
£idam,asitaLam qua^77pam qsiaiìmte ^^pim 
^rst. Aèfiire hoc ^uci^xe ùpùriet , tuffi s 72ùn 
c^iupt t^znmm, fed eu^ì-m kcM ìmMCsm drfflfr^ 
rs:ac aL-a^Janetpfitr'dpnmarhaffhBjé , l'/W 
ctinfirttjkgeprouemr?^ Quam^m rgittir n^fus^ 
ìs^i ^^^m,Jédm:dtfpléC€mcauj7h^fir:i^tr/ej% 

cmmmt 
tomtenit cita nos omnt ftudto enift, ^t caufam 
eìiss effeElrkt mternofcamtts difcemamufa^^ 
natm apudomnes hoc mconfiffo n^tumque ^fi, 
€Ìtra intemottommnon fojfereBè curarL 

Sigsaa tarsis ex calida intempèrie 

Cum tgìiurfolamtemfsr'tes calida ^rget 
tu/iientCiS) et/amcahrem merito per^ìupneS 
ma^ndam ^u^ìt^tem , Nipote intempenetn 
caiìdamfintsHnf,^ aersmjrtgtdHmreJpsra^ 
re deJìderanfJuHanUir^ m^k aeris infpira' 
tu.eiuiim aqu^ Rottone > ^ facies ruhtcunda 
Tnagps,^ caput ^ urei ^ Qitodp igitHr fiU 
^deo nuda i^UéiUtasfiierit, nfhdpene , antne^ 
^aquamexpHunt. Smautem €XpHunt,JpH' 
tum/kljam hoBere ^ualontem, autfiimofùm 
€olorey autleniter &ii/ofùma^ ^ id^^tte wodicum ' 
4i3^odHm\ ^ tenue appare t. Sic entm Itcet 
tufStm excaUda intemperie namm exprAfen* 
Éf^f^Jt^nis niurnojcere, N^hil^^ro mmu$ 
tttam ex hù fu^pr^cej^runt, hocfieti potep, 
nempe mfohUu magna parte» halneìs caltdU, 
^$Btt cikfiiaente, ^ %olHpmtthm potim 
M[uamfolÌtcitudìne^ 

De cufsi ex frigidi intemperie 
procreata. 
Qut ohjrìgidéim inte/rfperiem,nempejrigi^ 
dam in thrase^^dimum ìhJÌshz'ì, ^hUu ^ 

capite IIBEU V. ^Sj 

^ capite hngepént calìd'sores :Jtttmìop ^erl 
nùn funtynequeJkl/Hm expunni z a refiigeran^ 
ttbi^ ojfenduntHT » caiejac'tentdas imtantur: 
acidum magts quam amarùrent magna ex 
parte fintffmt : acpr£,cedithùspùt$mfiigfdi^ 
ta^^quàm ardorpUs > ttem mtempesìtuorum 
halneorum , potuHm ^ cihorum jy*gidarum 
yus. Ila fine tujJès.quA ex^fiigtda cauft^OHt 
caùda oyuenmnt/tntemojcuntur. 

De tufsi ex ficca aut Lumida intempe- 
rie orta. 

SkcA ^ero hum'tdÀque intewpertes , effe^ 
B'tHÌs JìmUtter quéUimiibus mterncfcuntur^ 
JDifferunt autem imàcem , €q quod effctenteé 
qudttutes emdent'tj^tmafgna habeasit : m^ 
terìales.ohfiuriora, necopHS efi eadem tterum 
ref etere. Porro tttffès quA ex influxa maierm 
(ùperuenmnt.ea re mnatepHt. quodcopoja exr 
puantHT, ^el etìam m^tfifi^fitmt , ^ W ^et lefUtxumexaUjsmatertem trmjmtttetibi*^^ 
jrtgtnemfimant Sonde ^ero.^ex qmbsiópar 
tkulis materia tnmfimttzintur , hk qm^j di-' 
fttngttendnm efi : oyjhrumdtémt^. num ex ca- 
pite td qtéQdtfiJiitm motte t , an ettam ex dììjs^ 
^qunU mfÌHatMampulmafuhmde offendi' 
tur, ^t qm prtmiiifit, deìndethorax ^aut iom 
/^, aut ftptum tranfierfitm, aut alta qn^ 
p$amparttc(da Dkamuaigitur^quomodoh^ 

r qm 2$^ ALE X-A N D . T a A I t I A \' T. 

quoque ^ar'scuìaùm intemùfiiintHr :iftmHl oH-^ 
tem ^ cursniur , ^t firmo de taj^i emnt ex 
parte perfijiatfir,f2ihilq£ié omttintur: -^ me^ 
dicus , qut ad curai sonsm ^getart omnia fkà" 
iit£ó'mueruat. 

Nota, qaòd ex capite matcrù inHufr. 

S/i^itur ex capite defkixto fiéerìt ^trrttzz^ 
Ùonem qua.ndiim tn ^ua > 's?el ^jfsra arteria 
^onctmnnecejjìej}, 

1 N D I C I A I N F L A M- 

mauonis in pulmonc. 
Capar 1 1. 

S Tirando d/fficult OS > ^ febrù acutzxjùper^ 
ucmem^ interdwn et$am iìn^ua fcahra, 
gen£ rubrs,ygrauit^tù fénjf^. pr.ttercn (tetta 
nthdpens escpuatur, ^ jLgri dsjjjcuiierjprtt^ 
tnflammationem rzecejjarto in pulmone jkb^ 
ortnm effe ex bis ommbHs ind'tc^'s Jujptcarì 
connentt. Sin antera Jìtts quoque ^ehemens 
fr£ter h^ Jtgna parti er affitgat ^ ^gen^ca^ 
lorem nmUum in thorace pircipiat » ^tfriri' 
d^m injhirare aJérem defideret > adhnc magls 
firmdam in puimcne e//è mfiamrfìattonem 
extBjm^tmi^:quod (t bthojhm expHotur^non 
iUùtem gr^mtas adeoy aut ang^sìia ^fed calar 
pottHs fùntMtnr ^ erjppslas in pnlmone effe^ 
manifinh cognofcttHr* V tafani deprehend* - 

tur^ tur, ^ ex 'ipfòjolo colore , ^ ex ^lìfi mdtcij^^ 
%nde n<js illudmternofere didic'tmi^: uh odo- 
re \,fcòncremeiur^ P£ ^tioà dtffUuìtHr \ fì'm 
aquammitmtur : iteTn ^uod non pi,l?]ìdity 
^iHsrAadm/ìdfim f$tu$t3t-^ crt^dm^humor, SÌ 
igitHr in ihorace cGntmetur, cum ex alijs stui* 
devn multi^ deprehendttur i ium^Sì^o etsam 
quodgraHtta^inpeBorspsrc'tpiatur > ^ quoà, 
ipflim ^ cum tnjkbttis conuerjlonious ctrcum* 
f.mt yfirep'ttum elidere fieauenter andimiis^ 
H&c ig't^T adofhndedu pi£é tn thorace conù'-^ 
neri, at^^ndèfti^ijéwt. At Jt ad pr^diCio^pleU" 
r'itis qu{dernpr£.t:ejfcrìt , nihd autem noùstu 
dìgnum f^iito educatsir , idaue '^toknt^rfiat, 
pus tn t ferace comprslsendt Qmntai£s e^Q ma^ 

D ET V B E H C V L O 

<juod phyma dicitur, in pai- 

mene contralto. 

Caput ///. 

Slphjma h^ fui mone negleclumfmnt , m-" 
ce de t fine omntnù angniliA, \ ^ fpirandt 
dtffìculta^ , nmi,c quidemjìibho > mmcanfem 
pauùitsm auge/ai^ tm ^t ^gsr tpfi confuem' 
ohtrepojitt, Adh&cmh'di^expmi , nequefire- 
pHum oTt^uem , aniJìVìdorem fustmet : ^t 
^HiS,€mmrenequeatidumpitmtTt adhnc hco- 
r 2 B^ ^Cé AIEXAn»* TRAItlANt 

IN D I C I A, C V M VI- 

fcoiì homores in pulmocecon- 

tinentur* Op. mi* 

CFfn ^ero £ger an^uBUmjH^tto cifra m^ 
lefriam fihk >Jtttm(^ mulmm pera* 
pt.firidùrem autt cj^Hendam cum tujìt experù 
tur i interdtim etìam humorìs eduBionem». 
crajjlim ^ìfcofim^ in pulmane humarem con^ 
t inerì , ^ ex c^sts , ani alia quidam farti* 
cula eà conflux'ilfe li^tiet. Caput ^ero materia. 
thoraci infinentU caufkm exifiere > inde ma- 
^ffepQ internofces^ ^uod irritai ta ^fusdam ^ 
^argarijmtts circa ^aam prAcejfent, Hm ad 
internùfcendum diuer^ tujSàJpecsex^ ^ af-. 
ficiuum i fui m thorace > autpulmone confiti 
tuuntur , fuffciunt, Suni antem ^ aitj , de 
^mhuspoflea agetnr ^ ^bt etiam de ex&lcera* 
ùone ^ riiptura ^ eroftone (crtbtre cogemur^ 
^t fHod ego (hefi*mt :, non prxter e undum fi- 
leni $q ejp 5 fed^ohis quoque exponendum du^ 
xi^nam ^ijum mtht eftperegrmnm, ^ admi^ 
taèiie. Vtr quidam caicuhm exqufit è figura- 
tum expuiti non crafium humùrezn . ^ ^ij^o- 
Jiém i fìd re ^era calcHlum: non afierum^Jed 
€tam ^aideieuem, iiarum ^ renttentem , 9t 
in terram quoque proiecimi fina edsret, Hic 

9ir km %trlcngo tempore tujìt ^exatus.nonpotuit, ne 
^alde tuJS$rety liberari:, Giuauftp^ catculum ex* 
futjpt, Vtebar autem^tBu temperato, ^ume-- 
BaPite , ^ pot'tuó refitgerétnte medtocriter: 
eroi entrici ^ curìs dedttust ^ hahitu t enuli , 
^thoc etiam tzzbìdk tpft refpotìderet. Etntfl^ 
his %fus ftiÉjpns > piito ilium Jìmditer ijs aut 
t^ie lahorarunt-JntertiUTHm.fiùJJè* Memmit 
tttam cuiufdéiTn dtHmìJ^tmHs Gaknus ^ qu$ 
non caìculum ^ fìdgrandmthasjtmjha. expue^ 
fatatem altorum ^uorundamu ^m Jimilta b's* 
U colore (f'Hm retecerant^ Ac miron^mmodo 
ìpp nullo rejyìgeranfium 9// ^oluerit^JèdhAC 
^utdem ^tt^rtt,calidam autem potius curan» 
d$ rattonem adPÀhuerit. Nam ^ Mithrida'^ 
itum ipjìs offereham .in£jiuii partter ^ ktha-^ 
nafam ^ ^ qu£. adhuc magls Jtccare potefly 
ihe ri acam^omm alalia, antìdoti^ adfifj'mo^ 
fis infcrtptm , ^u<& acrshm ^uthufàam ^ eX" 
tenuantiLus medtcamentps conjlant. Ateneo. 
Jè nonfoUim in 9no 9/ro , Jed et/am con.plur's^ 
hn^ ^td/Jfe dtat, Nulàts autem eorum i^utèus 
émfmodt ac€fderti?it ^ mortsm effyg^repotuit^ 
Jedomnes cumpanlo longme tempere:, aut hre 
nhreperdHraJprJ^mterserunt. Al re Jpfa. ^e^ 
rum efi hoc i^uod /He de Archigene prodìdti» ^ 
diffide enìm efi^homs quumpt:^ non ettam m 
^tikls aberrare > ^tànonnuUuprorfus tgno^ 
rausrtt, nannuUietumnegitgentìm conpri- £C2 ALEXAND. TRAIIIAMI 

ffirh, Ata^ h^c dicere de tumfapihe %ro au 
jfks nùnfuijfem , mjl^ertt^conji denti me effe 
animo ìnctt^Jfet : ai€^ ego rurfu^ smp'tum ejfe 
Jìlere cenjkijfem. Nam medie hs > ^^'^ /d e^^od 
pbt \'tdetur,aYr'ìpt> et no exphat^ ^alde aÙGS 
cffendtt^^ tmpiet^tem exercet , m^gnct^^ er- 
rori irrtpudens fìspjumf pùnte ìmpltcat, Ve^ 
rum tHud agmdum efi,quod\tv^utt^ -^^-J^ fa- 
tele s dtxent : AmtCH^ qmdem Piato , amica 
^ero etta'/n ^erstas : dpiohus auìem propofìtis^ 
^srtta^ pr^ferrt debet, Cdiiemm ^tparticu-^ 
ìares msdicanìentorum in tpsjiim efficacmm 
matenas fiicde inuenire', ^ affecrut qaem 
Jtgna tìhiftiggerunt,accom'modarepG^i$i csn- 
JéntnnewmpHtnui, pcfi nùt:;itiones ^genera* 
hìn r/iedendi rationem^ ettam auxtliùrum dtf 
ferenttas ^ohis tnterpre t^rt\ adieBo exe^ut fi- 
io tpfìrum fondere^ ne opH^pt ah alta ea dtfce* 
reJèdhtncidqmdquéLritur.cdltgatur, 

Bcchica hoc eftiadtufsim ido- 
nea > quibusytco- 
dum fir* 

In quihiùs id quoà exfupernÌ4 infiu'tt :> te» 
nue ejì^^ acre , thorax^ re cr emenu copiam 
Kon hahetfyrace^ myrrha , me Uè dejfumato, 
^ 9mù except^, ^^t/tùr^ tjingìtQ ettam catzi- 
fotta eruorum tnlrar , ^itton^ ncEiu , ptìulas 
duas^mt treSiant^nam exhfii^ens, ^irmmrit' 

tiont 1 1 B E R V. ^^S 

tmefcmpsr hMtn, Nam ehm moderate ofe-^ 
nmtur.^rJLsmnfipmafmt, ^tU'i^sma(^^^ . g> 
^eterestujfssa tmiitfiuxione conamtas^er^ 

fénzémt. 

. Afiud. 

Tapauer^ lMhrjm4L,r/ìyrrhs„gA!ham,par$ 
Jìngalorum fondere meUe excefto ^tttor, 
Aìitèd. 
GJha^\.c^fiorei.ctijpìperÌs,farUponder^i 
contufa ex€lf'ito,Ji»gito^^ campita, oc eodem 
moda <htìtor. tv^ushus non admcdum tenuss 
efi mfiiXiésfedetUm thorax recremenìu CGn- 
iimre Kndetur. ^nonadmùdum o^us efiior- 
pQ7em mducere, 

Al^nd, 
Styacìs ^nciAm:cpjdrachméWì.^ galharJ 
fsmuncu^im:terehmth'mdLfemt£nc$am:tedagttQ 
tncamPoUa,acfmthteripfs^ùi<^'' 

Aliud becliicum, in quìbusacris inila- 
xus eft,3c tKorax mediocrcm 
repiirgationem 
pofmlac. 
NtukQYumfmt ^nàoTr.: pdmttlarum care- 
ni s ^?iclii duadtiridisfefit^iàam : asnjgduU 
rum dulcitim^nct^ diias : tragacanthA^n* 
£iam:melk Ati'tQQ exàpto, ^ S^ittor, cùchle^ 

YiHmexhthmt. 

t 4 Alma -?^^ AIEXAND* TRALIIANf 

Rojkrum ^irtdum drachmA ocio , vucko- 
rum fini drachma: tere&mthin£ drach, dudti 
Quorum fajfarum dukium drach, ^uatu&r; 
mellfs^mdfujfi:it, 
Aliudad tcnuem adnaodam, & acrcm 

ÌDfluxfonem. 
Aiterei feminìs drachÀUA : nuclearumpi^ 
ni drachmài.Jex: croci drachméi duAifipadukl 
exciptta ,Jìng/t6(^ catafotia eruorum tnfiavt 
^ dato nocìu* 

Aliud,<]uod m mfxro aitc<ftu va!et, voca- 
tur aotcm Hygi'a. 
jimeos ^aciaiamjijejcunaa: epijdrachm^ 
dudUtragacanthA > nuchùrum firn torrefaBo^ 
rnm , Jtnguiorum drachmA ejuatuor, jiridui 
i^gato^miJcetG^ cum iragacantha. Hanc au 
iem ^ opmm frit^ a^ua macerare ofortetp 
deinde lAuigats^ m$xtm(^ tn faìiiliùs confir-^ 
^iO^e, ciuifinguii drachmam pend^ant* Stcca^ 
iosin Sembra cum muffa exhihto* 
Bechicum aliud* 
Stjracls^croci gaiham, cpufingaU drachmA: 
ntiileù'fUm pini drachma anaimr tJì/iguntHr 
Catapùtiafabdi Jegjpti& 'mfiar, ac daiurpilu^ 
U in noBem > ac ^na noBe interfofttn , altera 
txhiifetHr/t%tì^ <^fm poft^lat, Im nan:}^ 0^. 
kns ^^tiie medicammium eji adacres ^ 
tenuesfiaxioncs» 9/ rmUtos ex^m chratos no* 

Her/m t I B E R V. S^S 

uerim, qt^amuis longotempQrefuxsonihusia^ 
horajfent^ Hoc medtcamentum dandum non 
eft.ntjtfolisprohù i ^ frudenter artem exsr* 

AìiiidaJ plura cfficax. 
MjrrlsA iroglodjùdis drath,(èx:alter€t dra, 
^uatHor : cptj tot idem :cym'gIoffk herhdtcùrtì'- 
€Ìs drach,^siatHor ^ fèmis, Corttcem m/ole ^f- 
ne ficaio, m/Jcetc^ cum reùe^uis : opam 9erè 
aquamacerato.fingttOij^paHillos, ^ p'O 9/- 
num rat'tone exhibeto. Confert ettam cruenta 
Jpuentsèf£s dentmmjluxismifus, ^rmarufliU 
Uctd^s ^epc^ dolor {hf^Jummatsm tjs efus 9e- 
hementiflHxidne tahoranti coUcps , ^ Uenops^ 

K\mà bechicum, oiiod Myfteriom 
dici tur. 

Crochcafioreh/emtnù alterchcpij,fijrac$i^ 
Jtngubrnm drach.^uaHicr: melle exceptìs <hti^ 
tot :fr&flant'tm autemfit , ppro ^uaternis^ 
duas aiterei mifceas. Facjt etiaccthacis :nam 
tontmHOifiuxtones impedii. 

Ad tufles , iti quibus multus acris^» 

iaHuxus eA ; prajftac eciam, 

ne in biltm ili e eoa- 

uercatLT. 

Dulc^ radicsik Lene purgata ^ ekiJL ^n^ 

cm* $*fémf4: ir^^aCimth^ ^nctx.^.jHcctduicff 

r % r^dic 2tC ALBXAND. T R A I L I A N I 

cU dua,Jemi^. Coiàio tresfemuàas dulcis ra 
dtcuU in cUaJnquaJtnt acp&pHr<s,fextMrijfs' 
pie» ^ C0(^tittQ ^J^pie adterttai:d,smde 96i re 

fisgeraueri^ ex aqua, in ciuadam purampaUÌ 
Um CQnijàio , at€itzejìc ^nàas tres tragacaT^^ 
tb£, addito, curatoa^ ijfits ^^ ad maiutinum 
ter/ìpz^ i'scoqui ^purù ìrmmriaindtm.^dts 
cio0^fucco dulcis radtcuU ^ laBucé., e mi un 
dm tncernttG^ cribro. Mane ^traque mijce- 
to:pQfieaJtcral^iP£i euadtt > ChrjfitiìcU' vim 
addito ^ emoUito^ donec mellìs craj?stiesfitt. 
Dato cpijìdiixia temno cochlear'ta trtajtue Jtcci 
S^ ^fìne almd éiutdpam fuxtQnis caujaex- 
iitertt, H&c medacamentum ìacoho P/jchrejh 
afiribunt ^tro magmjìco , & Dei in arte ob* 

JìruanttJìmiQ, ^ocabatur autem P/jchrefìm, 
i^m^. alimento humeBante 9teretur : atqut 

_ toc facere ^idehatur , ehm ^ulgm hominum 
rerum aàfe non f er t inenti um cariofum effe, 

^femni& deditum ^ ^ Jèmper in in Bitta ^ 
curk per toti^m ipforum ^tnm agere ^ide^ 
ret, HaBenm de ijs qui tenui fluxiane ^ 
acri infiBantur , eéqm tupunt. Porro funi 
^ alta rnult?^ tum à diutni^tmo Galeno, 
tnm alijs prodttdt : ^erum fttU ejfe ptit^tut- 
nìu^^non copiane medicamentorvi ^ fidaud, im 
^Juà mbpsjunt comprohata .expltcare. ìtucf^^ 
émtfdotiqmddiacodji ^ocatur , mhilminus ecs ^td acrìhis^ tenuthf£6(^ jiuxtùnihus mo^ 
ie'Bfintur :,tuuarsfQlet:£^Hare huifùs q^o<^(cri^ 
fturam epcp>nendam ejjè duou^ 

Diacodyon , vt diuioifsimus Galenus 
ipfum parau it. 

PapoHsrum capitn decem m ai^udjìxtzt^ 
rìum, contecìa ^r'a&s macerato, fqmdemfUe- 
rmt humtd'iora n^oUtora^^ ^J^ ad ^&'^ diem 
noclsm(^-fin ^utem durtora ^ ficca fééennt, 
loKghre tempùfe:.i^uàm ^no dte:fiui£ó autem 
ejì rsQwd.um dum acctptre: ^ humtda admo^ 
dum eitam reìjc tenda eJJe consìai.QutppeJìc' 
ctorafuccHm modicum hahevt.humidiora W- 
ro midlum é^tifdemiJedmmCQftum , ajuQ^ 
fum ^ ìmhctllem : c^uare etìam ea ^ha ex 
humtÀPs ^aìde kcis petur^tury repudianda effe 
It^'tet, CoBìcnisfi/ips eBù non cpitn terUa^auè 
^uarm , aut omnino hmufmódt ^u^piam 
aqH&pottuncula reltciafuent, ^erum ^stam'^ 
prsTìium tùt^ tmhu trini ,fkccu4 expnrm de^ 
bet \ ^ nonaìT.pliui mcù€jut ; atifue dsmsdt^ 
msUps parsa adm'tjcsr$.^ igne firmi e %p€rte 
^/^t4e ad mei/ps Attm £ptJptuÀmem deco^m^ 
Coctto ex aqua^ÌMmali^autpntanaftersS^JÌùs 
autem ìp/tt^ lìs qut fòmrio indigeni , ^^ 
commod^tu^ efl\ q'^ibm etsam ea qu£ ex cpss 
par untar , frequenter cffèrre cogimur. Me^ 
^^ùrani oHUm. emjraodt poufimum me^ 

dica a^J* AH X AND. TRAllIAKI 
dscamenm iUi , ^uthm flux'to tenuts a caftie 
m a§€r^m arterjam defluii, ^HAfrcpter tufi^ 
Jes mfe^umtes dormire mnpermttut. Inhis 
ego medicamenti confeBicnem exfapapura-, 
te conjueut radmìta ^ero ahunde coBum efl 
medkcamenium. cumpapauerum captt^ %^ 
ad^quA dtmidta§ tncoBafitermt: acpr^B^ti 
fpjkm y^hi fiuxiù admodum Jukilu tufiim 
fecerit, expajfo Ihebano (§Creùco, quam 
welle decoauere > ^/ eimdextenuantern ^im 
obtmeat/h$ta.ri(^ debet tpfum tue cum tenues 
deflnxiones ^ quA Gr^è catarrht dtcuntur» 
intendat , augeat&^, Dukls ^mtem radicnU 
9nedica7Xiento,dHmcoqmtur.,mt/cenda efi, 9/ 
ffmul imequatur: ^ernm iUtu^ inopia, Juccm 
€$u^ qm ex Cretm adfertur. At firn thorace 
ccpia^quA ex capite JÌHxerit coni ineatHT, con- 
feBio efUA ex melk paraturS^tiUorexiBit* 
Ndm ^t dgrifùmnum^stu etiam fiuti eduBio 
nem re^utrunty quA me Ile effctiur, Q^afro- 
ptenei quoà magu ^rget^ injtslens:,cùm &ger 
tnjòmnumimideritjielidqpicdex me/ky ^el. 
iilud quod abjque eo confi at> exhfbebk : inie^ 
rim ambo mijcebìs , kHcjpeBans in mifinrat 
9/ ex aitero ampUus.eo qmd ^rget^poHulan" 
te, iniiciatHr. At nsoderatm medicamenti 
modus eBo.tnJignù daprum cochieorìnm men 
Jù^a.oMgebis^ tpfum^aut minues , prò morbi 
magnitudine, Agri cui offers» Atstie, anni 

tempore IIBER V. ^O 

tempore.^ regione, Stemm adfijgìd'su^ 9er^ 
g^mt 5 paua^tmum exht^ehis :/m auiem ad 
odiit^.copioJtHS, Porro quid ad defiux'tcnis 
q^anttmiem ^ qualitntem rejfiaens, pius 
mmm exhihehls ^ cutuìs mmiff^Bum extf^ft^ 
tìùc emminammhm prdtpdm efi csmmam^ 

De ivlCsì. Se mecìi'cameata 
diacadyon* 

7^»/^ efU?K de medicamentadiacQdyùn i 
tiohis diBafìnt^ quodahù quoque muìtis affé 
Bihus condncit ^Nam ardore fehtli £,f}ìianù^ 
hi£spradeflittem ft'immodiCAfstis ^rget:fì G/- 
gdtsL tnfìBant:Jtfiàor€s edf tenues acresq^ hn-^ 
mores afftgunt :, 9/ pr&fe m JyKccpen ager 
ìnc'tdat: adh£c perjjìpelod tn t borace exfsl/t, 
Tr&terea iìó opkfdaitir , quibus ^eritgmes oif 
calidos ^"apcrej ex ventre, autcùrde^ aut tùcf* 
nore aftendentes oBarmntPir .-- necnon quièta 
gmgm^yfÙHces ^ icrìplU^ ex acrthus humo» 
rtb^s fluxìcnes expenuntur , dentesque do- 
lentunfnper tk quos ^ehsmsntes Lppitudmes». 
JtderatWy dokres , ^.gUta., ^ {iuxtones ex 
tenuis ^ acris h$irì2&rk cnrfi excit:ttJL tor-' 
qtient.prsfens ej^remedmmjìprù ^trium ra 
itone exhikentnr. Nam gargartfatu ad multx 
étcanùdum ^akt, qmrtirn numerutn memcr/a 
terécrc djfficsk efi :,fed mntnm inteiiigerc 

Jaik ^7^ AtEXAND. TRALLIAKI 
^tis efiàn omnì caUd^tntemfer'ts^ fi modera. 
t€ f £^0/ res pùfiuUKpropnetur, ceti aliud 
eùaifn e^uoddam pr4ifentfj^tmum kdferre pr^^ 
Jìdiumpotefi: quemadmodam ^ '^'tmmfia* 
qusnter ad$merejì^mé>m ^alde infirma por 
reBumfiterit: cum^ recremerftorum copa m 
thùrace contiTietur, quare magna diligenti a, 
^ antTnadueypo'as ipjum prdihere ^onuenit^ 
Pr^slat anttS^bt talkjufh'tctoféé^rft.nejfeakì* 
dÀtf£, aut iTììheaìiitaiis ca^Jk.nefy^ copwjum^ 
me^ per /e ìp/nm exhìkre. Et emm licei ip/à 
i^J^tmknue 9^deatur^ acfimnu accerjìre^at 
imms thon^ùs angtipta adaugééy ^t multtceu 
laqueo fìraìigtikntur. Quare pr^Bat mmm 
ex eofemper dori y ^ pr eterea e xtenuantiay 
aut ahs^ergentia e'i mifcere, 9/ GXjmeli , aut 
qnodex marrHh'sùMnJkttur : ^ tuncpottj^t- 
ì[nHm,mqmhiisi^Hod'mfimt, tenne eft ^ 9/ 
Sxtmusy ^ acre:p entm tale q-sid/it > nshH 
inde nocebis ^fi anttdotam dederis. Isfam ea 
qHA temila fimi, medkcrttercrajpi redMt^^ 
cpntemperat i dohremt^ bine proaementem 
jìnit. 

Quo vidu cutrfri debeanc,qui ex 

tenui & acri ilaxione 

tuisiant. 

In qmhus tenups aerisi^ fit^xk thoracer/i 
infeBat * m pttjana > lutea omr'am^g^Uina- 

rum tlB £ R V. 271 

rum aU , teBicult gaRorum ^ pijces , dura 
cctme graditi, P^ pr^ferùm l/ìaa ex ìpjls con- 
fièia,nemp€ùrpho glauco, fèfta , ^ huutm» 
dar't dehent:Jin autempefimes adfira , etJam 
ht oJferer^tHr, Nam hy^m ctbum bonum habe- 
reptcmm^ %mi contemperantem , ^ medh^ 
ctiterjpjjpintem cmm étlcedme ettam deprs- 
hendes^ Inter olerà ^ malica, ^ coBa ^ non 
coBa hìs €jQaptt0ima:tsem Ucìtuarum caules 
Jtmtkter,^ mtyóì. H^c autem larglmexhi* 
kre conuen'it , %t ^uét, etsam fubarr^arum aif^ 
^md habeant , ^nde tum rejr/gerare^ tnm 
obBrmre pojfant: aéìAc carnes c^mque tpfos 
^Jfumers.quaks^slmt, altenum mnelì:ttem 
pittore boHm , omum ^entres.pedes y^ro-^ 
fira,anfirumi^ aUs ^ ^mtres, Mteràgum* 
na preponi debet halt:a cum attigua ane , aut 
CArmbtis^itemfabA cùBa : quodfieùam tem^ 
pHsfirat, "^irtdes dare attenHm nm ejl. ^uippe 
loés.f]}'tJfani , ^ conte rì^psì are tyrfniùs mod^ 
pojftmt, £x fi'^cifbus antem pomaceis dttlctit 
maUpr^sre , mMgisqm a baìnso cùnduùi: 
Jìc erìtm.fi ajpimanùtir, magis muant. AJft 
^eròfuper c/biim comedere comrmditi^ ep. 
Inmenfis ficundìs cafìa»e^ aids prsferr$ 
de^ent, ^m <^tcun^ue tpfas ep W/^, 
^ffeBmho^ immnt , magis^ coB^palmulas 
^^^s^^&9HasPaJfaf,j7duìces/mt,nef^ mul. 
*^*ne<^^fr?^u%ter largir $ o^orUt.Omdfiger £f2 ALEXAND. TRAtllAMI 

mmafitnugrAci etiam jrequenttfs^ tpfs de" 

derisMon magls offsndesy ^t qmd ^ìm qiimsr 

dam humoris ^ut pertm^ater t boraci mhj&' 

rejcit, repHTgandi ohùnsat, Pùtiane temperatst 

^tendam efl, fìàiger cfuoij^ cdtdH^Juettt ^Jìn 

autempigidm tìfsramento^ fiigsda (^uqc^ hi 

bere tpfs audaci er per mittendw QmdftSzinu, 

eisgratum eji^ propina etto. Chrjfuticìi modi 

cumy ^ Bhhynnm , ^ magk dnke^ahqHod 

^inum. At habteis S^iantur quAin iicet te 

pjtdi^imU, ^ in caput pkrei ex tepidafiinlas 

ricipiant. ^ngaxit^ totum^ttidem corpus hy* 

éùrelAQyCaput ^mtem ro/aceo: ^ in aafHd^jrigi^ 

d^ Julia diuÙHs immoreittr, Cum emm pc nos 

agtmt&sjHm id^màtam inthoracem inctdit, 

celeriter edmetur ^ tum nthilaliudinpoffe' 

rum infimi „ ehm caput caloremprxter nata* 

ram depofiàent > ^ hamor qui infiuebat, 

iujirm^ irritabat meSocrtter craffks Jtt 

effeBtis^ 

Qnas medicamenta coniieniant iis qui à 
crafsioribusliumonbiiS tufsi 

kborant. 

Cum iam de ik quihH^ tenms humsres sn 
thoracem ^ pulmonemdefimnt, traBauert^ 
m^£s , de ^tjcofis etiam crafSU^ humoriètt^ 
rtjpirationk parte s infiiÌantthH4 perpqua^ 
mar, Dupiià antem modo amtUa hoc $n com* 

mentii 1 I B IR V. ^7> 

mentir io K^ohps mterfretzits^ Jum, ^noi^m^ 
dem ^mplicta, ^ paratufact ^iia, <<ft naturam 
^tr e sc^eorum accurate mtelligentes > msìpjt 
quoque medicamenm coponerepo^smu^ , qu^ 
magnttudtm^ ciuaùt^ù mfe^anti^ morh't 
conHgniant: altero ^ero compofim , jhjì kngQ 
^syù^experìentÌA€Qmp'obétHÌmt£$^ 

Simplicium medicamento, 
rum cxpo£rio. 

Strohilns <^mdù mulfi incoBui.pìc^ 

fiuEÌMs, ^ duicfs radtmla.^/ajìmtiìter csBa 

caBorei fùfimen m carhmsba^ excmtum, ^ 

permprattcmemattraaum, Maxtmèemm 

tmatputmonis, thoKocis , cerehrt^ ofeBué, 

litémtdos^fiigidoscapttis, ac thorack mor 

hos ettamfptca nareUfanat, eo e^md ficcare pò 

tefijtem oiBantìmm , W amigdala ^^ara, 

f^legmm.fatiireia.^ ficus p'mgues.Hìs o^ni 

Bi^ ^tendum efi , in ^ii^m thoracem ^ re^ 

JpirationisparticuLu <<fifcofi httmopes ^crajl 

fiéBruunt,$nfeffant^ ; cauenda autem ^u^ 

V ^dentkres <^ires oètment. H^nam^ue 

partkHL&non requìrunt ea qu& efficacem ha^ 

àent aBtonem , prafirùm tm^rnhaa pus ex-^ 

puttpar:t^Ua entm ecmtrar'todefìccant^ qu^e 

€ttam quA ^rtnam mouent ^mimica funt^cum 

l}^tÌ€dH8ion€mèth(^dC€Ìmpe£mt, Nam 

fi ^ Ut X'^4- AI EX AND. TR ALI! ANI 
^bifiorfUm per ^inam trakitut» sxcremenùz 
tef^'tr^tonk p4irtthm tnfxa agre fiir/nm 

' eductfojfmt , prjfertìr/i ^bi magU^Ham 

fM- efìtortientuT, ^ de fìcee (cunt Quafrofter 
confilojn ^mBus mfétrBus immor ^J^^aUt 
VHS sn thoracecontmstHr^iTic'fpìrhim^^Uidem 
medkarnmtum exhìBer^, resìmg^rs aatem 
f^Jìm \?im.m ^alUe cdefa*:Ui>ficcet^admt^ 
fcendo ipjumficcis qmhufd£W2.^tìt f^ttorfbs^ 
alih pmul mcoquendo oM contemperandoy 
mag'li^^f éigcrficàorem temperaimam hahu 
tumj^ ^ tenut&rem hakre ^tdea.tHr:fr&terej^ 

fifibris adfiierit, U03C humtdjora,^ (^modicè 
cAlef^knùa offerre conttentt, Cum Tnedua- 
mentum /sfuod exhtMmr.mie eHofèritJufet 
firn cxcremsntM reffiratorm mhdiTenùa,fiià 
le ^ atra tmpedtmsntum eduSìjmf pare^^ 
hmt.'^tcmex hjjjopo , ^ ptdegio , ^elthymì 
iurtùnthi^Jtccps, 's?elca,rapùiiis ^Hnon oportet 
nif mntHrjt m ilus.^iéf/sgidps, ^ifcofa^cruf- 

ps^^ humortb^fcatent. adh^c qm tempera^ 
menìQ^ humtdkrc ^ fi/gjd/crtr prAdtn ^/, 
denttir : etpaboccr^ofiùrebalnstici^ intemps^ 

fi'mis antea ^Jifaermt, In mlihtMèmm omnn 
qp!4noiprMeJfèr^nt meétcrcex fnapk aphmt 
mtrù, ^fiilphi^re compofìta aihib^^ruKtì ^luo 
tur/i ett^m confecÌÉones ad propojitum affe- 
Bum accùmmodart ite et, maxir/jefìpro tem* 

f^eramento.con^rMudmei ^ agrt^ribm ac:* 

curate curate diixilCj facHk^iUm ^ mUndamus ^ 

Comporrà medicaraenta ad 
£ursim,c2tcDuaaÙ2L 
MaYYPihij fucci fìxmrtus : mellis Atùcf 
tantundem Jn dn-fUcì "^afi co^Huntur ^Jcu ^ 
^numjexmrmm.parata^ 9ttreo 9a/e confir^ 
umìtPtr / ^ cochleartaduo mane ^ ^ejperi 
exh'ibsniMr. Hoc rem^dtu iufim/à^at^ etmm 
JtmiCUr^mJìti ^ft^ in thrace cotìnsatur. 
Al'md. 
Spic<& n^rdt, crc^iprfsris, marruhij.prigHh 
%ncU:gmgihsrÌ5pfmncìa:mtUis, ^m$, ^trm/ 
c^uejèxmmss, Marrubmm^ CHm^mo^f^He 
addf??2tdja-s coqmto , deinde reh^ua mtxis^ 
hscoij^jtù.donec meUisjmt JjitJ^ttudù , ftc mAne^ 
^ ^ejfsri ^iìtor. 

Ant/dotum Aia :*r£<«irtó',tufsientibii$,plid- 
iìcis puruiends^ cibum fartidientibus 
efHcax:m omnibus cum ùdocia vcitor: 
eft-enim multo vfu probacmn. fcripui- 
ra eius liabec in hup.c modani. 

^yjpp Creità fcrup^éh C, apìj ^i^Cf^fix: 
^ cttrijmed^di^ ^nc, C, caùtmmth^ ^na^fex: 
trtdts J/^r'iCdi ^ncfo, 4..rofjtrum fsccurnm ùors 
9^ a 5 fimu :dHl€Ìs radicuU ficcs funi mi-» 
dem :ppilegij libra .* capttHmJ^apoHer:^' Jyhia 
Uu^m.iQ^ marrubij^tridfs 9»f. ^.faim^u 2-; 6 ALEXAND. TRAILIANl 

Nicolai cimnqHaginm:jkH4pmgues 2% mucki 
ptm Viride s s^fk^^ frsman4Lp5sts[ittiis: meL 
lisfnmt meriti fextartj tres : a^H£ fintz£n& 
fexmrij sC^ Coefutto ad ai^UA tertia^ , detnde 
medàcamentU fi froteBk ■> mei ^ Jafam 
adùàto. coqmtoq^ ad melUs fj>'$J^ttudtnt, Exce 
ptis <<ftìtùf odfmdiBa audaaer. Nam 9alde 
nobile efi^^ multo ^Jlàprohatum remedmm, 

Bechicura,Eoc z%.,zàtviisìvn efficax, 

<juod ab ctìiis Ai ù^cia^f Gra;- 

cis iicitnr. 

Paìmttlarum fingumm pj^mdrachma; 
iridis drachma:€roci drachma :pfperis drach- 
maierHifiJ^Htdrachm, meUps dejpumati qaod 
Jatps efi.Coniupi tncretni^ me Uè excipm» d^ - 
to4f ieitmo cochlearmm: quoàfi amfl4$6s infe- 
Betur porrige eùam alterttm, 

Stnapfs torrefòB't ^ eloti parta pondera 
rneUe dejpumato exctptto.ac adtHjfes dmtttr* 
namperfiiBtonemexpertoi^tttor, 
Aìiudéiufdem fàcuitatis. 

Smapps.ptperis communio J^nguiorumjcrti' 
pHUfiptem:meUtfixtmrti quatuor, Hac con^ 
tundftOy demdemelle emoUttoJtt ^mtziéem 
cogito Jlngitoop^ptlulas: mane ^ ^ejperiexhi^ 
heto, Vaìens eji medicamentwn^ ^pr^Ban^ 
tijS^mnm , ^tpropterea ipfum a Deo datum 

effe. iiB£R y. ^77 

ejfe.prmone fit cekhratum, 

Cof}t ^ncia:car damami, caBoreì^ opofana-» 
ctSyJìnguhrum drachm& du^:crochgdbani,fi^ 
peris alù$ ijtngukrum dracbma : melUs quod 
fatis €ji:àatHr fabA Aegyptt^ ìnfìar ex a^a, 
Confert hoc eùam tps qut fg^ tam educere 
medìt^ntur. 

Ahud^uodvehemenrer calcfàcir,ex 
Commentariis Magni. 

^.ruùTUm farina. femuncìa:Jemints Uni tur 
refacìi ^ncia : puleg^^nc.z. mtckorumfini, 
alihes. raàicis, hyJf6ps,pngHlorum ^fuia:^a* 
fumpaffarum cfmbtùs acimjmt exempti, ^nc* 
du&fimis, Dulcfs radicuU decoBo excipito, ^ 
sHm fiducia etiam in febricitantihus ^tiur* 

Aliud j Eoe ipfum fimiliter infiguc. 

ìslucleorum fini ^ncia.-tragacanth^ 9ncia* 
pdmularum carnis <mc.^.tridù ^ncia : amy* 
gdalarum dHlcium ^nc.2. mellis Attici ^od 
fttis efi:excipito,datC(^ cochieare. 

Suffimen ad tufsim, quod ex ftercorc 

leporis parai ur. 

Rejin^ terehinthtn& , oi&ripigrsenti ,Jìer* 

coris leporini fares modos in coUynum re* 

d^fgtto , ^ carbombm absegnì^ therebin- 2TS a L e X a N D . T E i I L I A N I 

th'mk fumum €xc$t^io adindtium > p ^irts 
fermtfermi>^ affccim ex omnthm notis ^p^ 
pitrii^srttf'i^ìdfjùmu^ : atque td ^uodmflmt^ 
t^ie ad amujòim exs/ì^t.Nam m^ttéhus calji^ 
d^s eJiajfeBHs^mlthus ^ti permsìojum efi^ 

Aliud becKkum vtile, ad impemen- 
<ium facile ,& adxiuenra fputaj i^i- 
raQdìc[ue difiìcaiutem efScax. 

ÌYédls lllyncji, drachm^ quatUGrdec'tm:7mr 
tìoA Trogiodytidps drachmA du& ijhracis ca - 
lamitk ^ncta :^uarumfajfarum acmìs fur~ 
gamrum drachmA oBoxumpduàa KHitor.fa* 
é£ jie^ffù^ magmiudfnem sxhfhns, 

Ak'ud ruffimen. 

foTiderA. Omnia Umgata m foBiilos cogito, 
^ per infiindibul^ìm dtesiresfiffita^JcrHii' 
to^ue Agrum dornLodoram et admhsns : reHé 
oyAemfuciesJi primo die terfufftnm exat^s, 
Jèatndoùh, ^ Uri io fernet . SjpaflsIU mpan^ 
ntculum CQnteCiofiimum exctiejjofsgcpr^fia» 
tms hoc reddej medic^msntum, Mtdts4 expe^ 
rimentis ejìprobftium. 

Ali u d crafdecn fica Itatfs. 
Thi^ majcuium ^ maBtchen , medulLtTn 
cermnamJandaracAmJiyracem> omnia pari 
pori ione adfamum exat^nd^m incenditoJs^U 
pri^^imtmmerumpropmaHerfs, 

Pafìil -Paftillusfumo excitan<3o idon^tis, 

^uo vtorad veteresfrigidof- 

<]uc afFe£tQ$. 

Daii^tiC:irdamomì,Js77apiSy abrotani, Jan^ 
darac£, omnium p^ares portiones [am'tio^ ^c 
■cHmJìduaapsr inpmdthulHm ^ùtor, 

Bechiciim,a€it idariiin>a<i frigidos 
a&£ly's falab^rricaum, 
P4perPs^ifacca.rHJ?2 laiiri,thymi,^guiorum 
^csa:m€llìs ^tiùd/uffi:tt,d*iniur dm ccchka^ 
ria mane > 

BecKicom va,Ide boDum. 
Tukgij , rhi^fìichiZ ^ prignlorum drachms 
^tiatmr : p/peris drachms, duA :772eMk deJJ/H^ 
maii ^mdfifis e^^ 

Aliudbencfaciens, prsererriaiad 
tuiTes vetuftas. 
Ma,rrHbij fttcci Ubram : okt oyrfhaùm U<m 
hr^m :mix:zi prù ^fr/ùs£s dato. 9aieì efjom 
mfgnìteradfjmmeruenm. 
Al4ud^ 
Vb'tporrQrum/HCCo admipuerismelhs de» 
f^timatt Ithram, duìcis radtcuU Jkcc'f^ ^iyJl^P^* 
jìngulorum ^mia^ dtiOé : ^rràygdjzUitim eX' 
purgat^r^m 's^nàas duas , ^ JemìJJem :pì\. 
flaceorumpurorum ^ torriderum ^nc.2. nu- 
cleùmmpìm purgaiorun» ^ tomdcrHm ^n~ 
ct^ z.fsmmps ^rùcA ^ncf^m : fsm$nù Um 
/ \f tmt 2^0 ALBXAKD. TRAI LI ANI 

tùrrefiéiifemunciam,VaUt adtHpientes ^ M 
frdbferttm tis ^tà ^tjcofa edacant, 

Aliud tufsientibus & aegrè fpiran- 

tibus idoneum. 
Nardum GaUtcam contufam meà$ admU 
to,^ nHCfsauelLm^mfIarexeadat&, 
Aliud valde egregium. 
jy^ paffk doTneBìu ^knctat dnas ifia- 
phsdk agrUjcrtipHios duo :p'tperù Jcrupu.cjHA- 
fuor. Fmgitocaùtpotm» ^ ^ùt9r ad^^mkx 
ferfiiBtones , 

Pilute bcchicaejioc eft,tofsi 
efficace^. 
Opij,fijracis.cafÌQre'i:,ter€hmthmAyfHlphu* 
ris ^tui7finguU ^ncU, DaturpiMa <vnay ani 
dHA^aut irespro ^ìrìhi^ Mls femper ^ùcon* 
uemt.meimht^ tujìts efidmSumM^multJ/^tie 
^fgiisof inducit, 

Adcufsim veteren3,&pHtifim, 
Marrtéij terieri Jùcó fixmr^ S , <^fefuead 
Smtitia^ co^u^mtur^ deinde ptcpsltqtùd^fex-^ 
t^triMsfiperfùndatm', oc ^hi ^mtasfaBajue 
rh , nardi &^i^£ UuigaiA ^nciam aditcito: 
croci obolum .'pompholygis Cyprm olfoUim:thH-^ 
rù ^nciam : piferis kngi, Upidk h^matit^, 
jìngulùrnm drachmas duas. In eelegma reda- 
cÌHmMngen^mpro direni d^tto^Admodum 
pradefiiis qm in pulmme^ic^ experiunttiry 

(£qm t I B E R V . zit 

^ qm per tùtnm tujì$m pt^ excreant / ttem 

Jìsmacht O* intefimis offeB'thm opituLttur^ 
C^terum adempnodi offe Bus etiam fnper^ 

fitponiht^ ^emploBris ^ti^non efia&eimm, 
afmplicimrtbmprinmmtnc'fp'tendo. Ahundè 
auxiUaiur oleum chamdoneltnum ^fithoraci 
ìmtngatur ^ nuKcperJe , "k^^ anethtno et a£L 
dito.adìpe AnfènnOyì>HtyrQ,ce0pQ Uéjuick , ^ 
mU turionihHs. Quodft ^fu^s recfuirat, eùam 
lanas firàìdas ìpfìs tn^mÈas ^iort impmere 
^mch.Ati^ue b^ pttis opituìarf poffwst^ crafl 

Jts ^ifcojtsc^ humortbus tharaà tu^entium 
infixfs. Si empUBtts indìgeant^ etiam harum 

fcrtptHras exponam , cptA ^ fpfè m emfimdì 
affeB'thus ^artt4 moS^ pim expertas. 
Emplaftrum ad tufsim effica^f. 
Terebinthtn^, ^ncUJex : cefyptU^fdds ^- 

//i£ qumque :cer£ ^nchi duA : triSs contufk 
^ncjres : okì Cyprmi ^ncU tres^ 

Aliud valde bonum : confert etiam 
;egrè fpirancibus. 

Butjn incidi px : adtpk anjerim ^aa: 
adspis taurini vnc, C. (tfyp ^nc. -^. gdbam 
^nc.^.opopanacis ^ncU S^coBorek 9ncìa tres: 
cerA ^nrt^fex : euphQrhtj ^nc$A ^um^ue:adi' 
pisfitiìli ^eterù ^nct& duA. In empUfiri fir^ 
mam redaBa , t boraci tmpomto. Bene factt 
eti^m empUBrum Pegétnera^ ^ jinetbsne, 
f S ^^md ^2 A L E X A N a . T R A t 1 I A N I 

^ é^pwd-aéiiccls Uiir't Dmdaphmd$n Gr&ck 
dmtHTy - .. ■ 

Catapotiaad rufìim. 

eia. : cpdaìf^ms.crocJtJ^ti'tuJ^Hedrachmji, du^ 
^Fmgtta cat^potia ad magnitudh2em.tr ut^ikr, 
'Tìstturù degluùmd^ié^to. 

- ■ ' :. ' ^J^hud. : 

Gmgl^^Js ^ncm :piferk ^i ^mìa : gal- 
Ìam,c^Mùreì,c^'i,cpij'/ingulorum ^nc/a ''fy% 
r0ck fèmu3^cta^f>fgkù cjit^pQtta erucram m^* 
fiar^^dormiturQexhih^tQ^^ 

CAPITA LIBRI SEXTI, 

^ ^.ppe?}dices^ 

3> 1 P L E V K. I T I D s. Caput I. 

(laio.x\o Pleuriucorom. J . 

Ds viétu. *^' 

De dolore & medicamenti^. 

Dedecodis. 

De pargatioiie. 

ALEX 
ALEXANDRI 

TRALLIANI LIBER I O A N K B G V I K T*E R I O 

AndernMQ intsrprete. 

DE PLEVR ITIDE. 
Caput I. 

Leuùtìdem ^oco.quAfrofr'w Pku 
. rtt^ efl : non snrm omnis Uterk 
\ dolor y Pktmtió nominatur. N^rn 

J -^imprùpris Pkwtùs ex'tflk.mem 

ì>ran.z cosìas fucctrjgentis mfiumwattQ efi ^ 
^ndeettarìs fs:^rtm tndMck acumm , \?ipQte 
corde ^jcmo , ^ conJùrtìiJege co-ndokfcente^ 
St tgiUir fìón/^ acut^m , ffirands diffiC^dm^ 
tem , dolorem punciarmm , ^ tuJÌ$m depre-' 
henderis i tunc ilium exqtapte Vkurìticum 
ejfe dtcfto, cm omn/a hxc acci'kr'mt. fcbrki^ 
tstntoHtem Jp'trant^ diffìculter ettam i^m /<?- 
cori^ inflammMtQm Ld^ar^nt : Ut ere diBen- 

dmìtHf 
a^4- AlEXAND. TRALIIANI 

duntm , indoiefcunt , ^ ex conpnfu iuj^tuni: 
^erìtm funBimem non tta ferc'tp^unt > ncque 
fulftim durum habent. 

Quomodo Pleuritici ab Hepaticis 

difccrnancur 
D/Jcemes autem eos tum fecuBari dolore^ 
ium fuljthm faùj^tmum. Etenir^ Pleurtttcs 
fulfuTn habent , cfutferrA modo mÙum fècet^ 
^ durum : tecore autem affeB$>nequa^uam: 
JtcHt nec cfut fulmtme lahorant , oh parUcuLt- 
rum moU$ùemnihtl iste ohùnent .: imo neque 
tHjfes fkurttkis ^ iùc'tnorojts ^mtles exu 
fiunt.htemm Pkuriùct ^tuj^ì ^ehemenitO' 
repremuntur , ^ ffaùm excremit .'tempora 
amtem pYocejJ» , omnta deinde coloratzt ex* 
fuunt j quod ettam hmnorem, qu^fnfUmma- 
ttonemfeferent^ mdàcat^ Namt^thumcum 
eJi^fanguinemnhuTnoremnot^t^quemadmO' 
dum ettam omnejHÌ>ftmmmMlfofftm : al^wn 
^iJcofHm^ i fttmtofnm , mgrum autermme^ 
lancholfCHm teBatur, At Hepaùct trrtmntur 
qtàdemadtHjiimJednthilexcreant.Sctreau^ 
tem te ^olo-Miam Vkurttkos nomnuUos iu^t" 
re > ^ mhtlemoltrt : ^erum hmc nùn cenfire 
ùmnmo eum ejje Hepatscum ofortet , qm tup- 
Jh qmdemmon antem excreat. Nam Vkurttis 
quoque c<mtumax concoBut^ dtffic$lis ejjh pO" 
tefi.quA maxime ettampericulo/a, exiJi$tJam 
inflummatio qmque infirtns in mendacibut IIBER VI, 2// 

tùBls ^uhJìBere fotejì :, ^tmhJlad thoracem 
fertmgat > quemucimoditm eùam infiamma^' 
ito externa. NthtLemm 'mhis affeEì'thiis ex^ 
creatur.pd magna ex farte^xitfi humores^é^uf 
inflammaùmem €xcti^srunt^ftier$nt MfiùjSi, 
in ahfcejpim conuertuntur^rarumi^efi, ^nì- 
mum tgtturadHtrteJtmHlommhfn, ^fac'm 
color L Pallidi nanque funi flurimum iecore 
uffeB'ti quodPkurtttcts nsn adeo ràdere con 
fuemt, Hoc/anè modo Pkmttm intemofcen^ 
dijknt. 

Curatio Pleuriticorum. 
CAternm curare tpfis oporfet>ad 9jres i ^ 
natnram tpfam morii refiutendo. Si nanqus 
pmgmneum elfz^qm infiammatiorìem ficertt 
humorem , indtcia ftggerHnt^ ad ^enxJeBiO'- 
nem lenito, pntfertim Jt$n fupemts farttbi^ 
conBiterit ,^t iugulnm qttoqm deirahat ^ehe^ 
menter,Si mhtlhorum fUertt.Jèdetiam dolor 
ìmamfeputrajkerjtregionemafflfgai^ ahmm 
purgare cofiuemt , ^t diumijt$mm Hippocra" 
ies nos docmt. Ne ìgttur temere fangninem di- 
mitta^.nequepurges.^t istigo fi^itijtt.niji ex-' 
qutjìtè dtdtceris humorem , qui mflammatio^ 
nem peperertt.copiojum effe» ^ miotocorpors 
fuperare, Etenim cum alia quoque muìmco^ 
pìam tibt tnd$cahmit ^ tum ^ero maxtme fi^ 
msntum.quod loco admùuetur. Si tgtturfomen 
torma ^ faccukrum ^Ju dobr moderai ior 

euadfi 2Ì'C A l E X A- N D . T R A I I I A K I 
€uadttj^t eimm^ger ma.ntfisro recreatìonem 
Jèntta,i j copam^nonejjl mtsUigito j ac c^mfi- 
duàafimento dittar, ^ aux'tha parti mduà- 
iù,dijciiùes emm td i^Hod offendi t, ^':od4^m^ 
fiammationem exàmrìt. Qmdjìndoilkorum 
euener'it ,fed dolor magis prdtèr^uam qmd 
mhHcedit^adhuc etianì ^alidkr appareat, con 
Jìai copiayn CicìBere ^ ^uamp:^ùcuU mcale' 
Jcentes adje attrah^nt. Hoc igstur S?ht manife 
pHmfiiertt.ned.ffsras ^/èdpottus nuUa mar a 
interpojitzt , ^acpi^ticnem adhìhcas , qualejTu 
cunqus ^jc hìs cfUs^ Juperuss cùmmemorau't' 
tì2P^^exped$refiijpueris. Valgares autem no* 
Jirì temporis medici caùent , ne Vliunikum 
als quando par gent : adfangmnls ^utem mif' 
Jtone'm , tunquam mcuipéit^m ;, ^ tuttorem 
confitgìur^t.Vt'rumJctendHm eJipkrosa^^préL' 
Jèrttm $rk quéus non ade o rì^agna f^^gmnii 
copta m %znÌ6 f operare ^ide^ur j mnijfe , lo- 
cum acuttfimojc alpe Ilo probe [e arific affile on* 
nenu a^tem ciicmoituUqmf^pofi cutemin- 
Cffam ^/? , 9/ ^uodsn ea conti nei ur ^ ex alto 
extrahatur : ati^tte hoc facts m/rariilket-.^uo^ 
modo inde et mm dolor, qnMùfcun'^HefiserttJ/' 
cei ^ehementf^rmt^ yconcfuteuerit :> ^tne^jue 
fimento^ nei^j^e alio pr^Jidio mdtgusylt. Hoc 
medici frmat'tf^ or^yies S;JÌ ri:,nt , lorgajd ex^ 
fertentsa edofh^ ^ mnant, Com7?r^cdtP£6 an- 
temefii ^ tuùui i.tnqHfbtts parua upuisft 

euacHan I IB £ R VI. Z^ 

ma, ratque momm^Hs auxdds Jìc agert l^r^^ 
fiatS^ntor ^utem fimcntù humsrf fìiperantk 
famUi^ib^iiS. Si namque fangnineMs furCrìty 
tis qu£ dffcut'mnt Jkcsnt^ ^ tm^ noncme» 
Jhaant adm&dum , ^uaie efi ex mìlm fimen* 
tum.fìnautem biliofkm ,Jj>mgìls ex aq^ia c^m 
Unte filis cHYn herèa chamAmelo ^tendum: 
amdpptHftoflorfaerst>ex/ale, ^ fiùk ìau- 
ru^ut eruis torrefiicìis , ani tank oko anetbh* 
m imhHtis'pn7n£la.mhokcm^un^t,fomsn* 
to ptttps exfurJùnifMsJnmre chamétmeù é^- 
eociis. Htjcfimentum exceUmùfitmum efi:, ^ 
profb ad ammm àolorem CùmsenH. Nam licei 
ipfidm etiam calidt$§s e0cere , admifiendo , jt 

tbtmim oleum lazo cham^meù ^ ^ intendere 

' tpfim .-ttem lenire quomadocunaue %slìs , fr» 
affhcltió prof opti rattùne, Atfomentn ex pò* 

Jca, ^pr^cipmequd, rodens alì^md contmeist^ 
^ehsmenter auerfcr ijìqmd^m ■materiam re^ 

fellunt : a^uj^asitem ^aùicjunt acrm:,-injìa?nm 
mittà fi^xianein excimsot, Ceratis e^ adipu 
hm; ^fimentis knthus admodum» i^aafensis ., 
lìcet, inttr imita poti^imum ^ìior. 9.h 9erh 
cùTscoclso app^uerìt. rnhìlrmcchis ^petsamemm 

fUfiro Cidefacients^tsìk ^qu*dc ep^ quod ex 
meUeparatiir.perJCi ^ cum ad^pep4iMo adhi^ 
kiUim^ SimìkteretiéimPe^anfra iicitmp /»- 

USi$no& 2Ìi A I E X A N D , T R A I L r A N X 

teBmos affé Bus admodum diputh , (^pef 
Je> ^ aùcm horum admtxtum. Btbant ommu 
ìnaxìmè a^uopun adm^dmn mulfitm: nullum 
enim aliud auxflìum ita Pleu>rttkts accom^ 
tmdatum inuemas Atfifehrps ^ehemens ad- 
modtsmfiéerhyne (k ^mdemjt ^aldejtt aqm^ 
fa , ejHtcqHam noceht. Stmiììter autem bcù 
mulpL, ^t/toraffomeiite» quew^m$dam etia 
mulfa^fauìulnmi quottefcun^iue Ager grautUr 
tokrat excreationem , teptd^m ex eo/uferfòr^ 
herepr^jcipiens, QmdpmaglsrHrJksm^to 
tdttcendo Ld?oretS^titor etìam QXymeUte^ prAm 
Jerùm qwid marrfdfmm haheat tncoBum* 
Fugiioantem diacodyony & Phihn'mm » aut 
aliud qmddam kntens medicamentum, Ma^ 
xima nanque perioda tnducunt ^ dtàtn omnia 
humores eduBiùnicontumaces reddunt , pr^t," 
ierqUixm t^md etiam ^ires proBernant» red» 
dant^ emortuoi. Sin autem dolor ^ehemens 
^ mtolerabiUs 9rgeat, ^el etiam ^igUf^ muL 
t& ^rihtùs robufits tarqueant , pr4ui$Bt6 9tÌ 
aUenamnon efi ^^t ^tres fpjk mmiìs ^tgtliis 
pertclitmntes recolltgantur. Sin imbeMitas 
^irinm fiterit , ^it^to prorfns torporìs indn^ 
cendi efficacsa, 

Devidu. 
cibo ^tzitHT cremore ptifkndi, largiter deco- 
Bofdonec td quùdJiatuojHm efi.depojHer/t.Ntfi 
emm probe €QCÌ^fmrit>prAC&rdta tpfa quoò^ 

$njìa^ IIBER VI. 2Ss^ 

mpti i quemadrìjoeùim etì^m alta. leguTì^ìna^ 
Oi^odfì hamor sgre edHcatur^ aTnygd^dapHr^ 
g^m > Ut^tgut^i^ptìfinéi, incoqusndA commu 
fcetG.Tunc emm humor > ^itn tkoracemfer^ 
tur.magis. sd^Btom f^irebtt^ Sin antem £ger 
non ^ehgmenter admodum fihrmtet ^ ^ tn^ 
flammationis fitmr ceffate ^ideatur ^ cum 
fiducia etiam ^rùc&Jlmen cum hyjpfpùjìmul 
ptfandL 'tnc<ì^Hendu addato. Nam h^x cra^ia^ 
ra , ^ ^ipq/a magis recremenm largai ex^ 
tenuare pùffuni : cremorem autem amygdoLL, 
rum per fi exbikto ^ paulum et me& adu^ 
€Ìens. Com/aodiiis efi » t^anè ptfJarjA cremo* 
rem ^ ^ef^eri amygàala^um Jùccum offerrem 
M fi ^ires imkctli/cres appareant » f^nis 
^Hoc^puri micas ex apùmel$te , a$tt hydrome* 
ÌQ,aHt hydrorojato porriges, Nam ^HodCyite^ 
riacum 9ocatur , ^ttabìs ^ 9/ quodfihres trrt* 
iet , ^ caput feriat , 9/ etiam faàat delirio. 
Multo fatili^ ejpi ^ Jì ^ìres admadum imhe~. 
Ci ih ^idearjtur.paHlum Cnidlj^ini dure ^ asti 
hjdromeii , i^uod a Cy^ara affertar, Sm au^ 
tem m'iC£ partii égrojìnt ingrata j d^lces pò* 
itone sfant ajjkmend^^^ m{iulum ^ qmdjt- 
nedtoparatur^exfolagalùna. ^ rnodicis p^~ 
nis m$cis fi^tres mjjrm&pnt , ^ ^gtrahum 
fafiiduit, AJfiémat eti^m pipfcuiu7?2 , pr^^ 
ferti77, tardum S^irmmrMticne hakit3 ; cjìau^ 
tem ptjcis ^ tener , ^ hpimtdus , concoBu 

t fici £^Ù AL EX AND* TÌAItIA'KT 
fuctlis : ^J^ forte tp/km fttpmam murmam 
j/tommes , 9ìon erraueris : adeo recrementtex^ 
pers efi aUmentum^ ^tiod ex e a capttar, PeBu 
nss Oiitem diBos^ ac omnia t efi atea, cutepr^^ 
dtmfrgtto . ^t crajìf fica , ^ (putì educik^ 
nem ^ehimenter smfsdtetia. SimUtterettam 
elera ^it^bù , ntjì Ungitajcabra ,fitculc/a<Ly 
^ fiyris tngens app^reat: tunc emm aùfar* 
dnm nonejì OHt malu& > ^mt mtybt deceiìam 
exhihere. Stmtliter ^ mainm dtdct dar/de- 
^et:malHm autempumcum ^ ^ qt^odcunqua 
oBringens faerh y xeuthùraci immkarepu^ 
dfato^ item jrtgidum > fie^mduBtone esétflati 
f'uBHs<^ pomaceos ^tmto. Tepidam 9eyè ex^ 
hiheto , £5* non» 9/ W^i? , hhojam tpfam effe 
p»mto:^tppe h(sc rtdicuium exffitt, Accufint 
tnanijifio Hippocrntem , ignorantes yCjmmo* 
do hoc diBumJit : Color em tgttnr experteniu 
husSbehementer ficei^.^febrt laborantduSt 
^HÌ$ hacprABanttm 'mnenern ^gha ^ hdì re 
pfiere, ^ euincere eam tfueai .fi^uiscdos 
€tìfam ad nutriendtsm efficaces offerat :qm' 
mam'tpfaperfi , ^t tìfUAfìmplexextBM , »^^ 
tmtrire.necf^ hameBare proprie ^grptmpoiejh 
fedtumjkcum y tum amarnm tpfkm medi& 
pmua rat ione efficrt, Itatf^ mm ^mo , mulfa, 
^ aUjs cthis ipfam confirens hoc dsxtt. ^art 
tepida repreherìdi mndebtt. tpfammefueeftr 
^siHs effctt 9t ^ alij àbitum como^mntm, 

ium 1 I B E R -VI. ^^^ 

fumcelertus m cwptu diftrthuantur, ^^^ 
hùc efiaHodJàctty htfimtdttas ^ tdfmentt 9e^i- 
mhm, Qu^t non dejmoé tepìdam e^htlfere» 
interea dum cthfia , ^ aù^pottmes eschihen- 
ttir.ld nani^ae ipfi docuUi ^ht dsxerh > mfx- 
mm quidem muijkm, ^elapomdì commodtics 
txh:her$ , ^uoniam psrfi fila non ai$t , necf^ 
Tneàkamentum ejfepotefi: omnm aistempr^g^ 
jì^t CHm aUjs et bis, omniumiL cthorum ^ehscu 
lam extBit^Nih'ilemmJkcum , ne^ medìc^^ 
mentMm jìne humore in altump?ruentrs pa ^ 
ufi^fedinjupsrfictepermanet, n:iliam aBh^ 
7ìemo(^endens: ^&i^ero h^mdicrHm altaip 
commtxtHmf^snt^ inmetìam in altì^mpam^ 
ttarepotefi >dc jrigidtmtem aut cahditmiem. 
largttur ^Quare aqua^ eiiamjt M'tc^ftt ea?» non 
^/ alimentum €xs0Ìmar$nt , eo quoijtmpksi 
exifiai^ atmmempfa eùamfiU ^musrfit /?af- 
trknda curai , ^ in corpus aùmentum dedii^ 
citÀtmfkcQntinet ^ tn ^nitatem redtgit. Sì 
emm ^ terra fi:cam ^ dijperjam aduniti 
continuamt^ hanc reddtt, S>t dftterfip?rfician 
imr ^afa : adh&cjfpanem tpftim , ^ui comedi^ 
tur^ cum farina cB^componity maxtmAff^ ^int 
oùtinet , ^ mhiladeo contsikrit aut amtman^ 
tihm.autfiirpiyusy^t humor/ctex e^no eimm 
generatio extfiat.ato^ idfimper ohfhrHandum 
efty tpiod ^ Mìa ìpfepotifùmi 9ntt, ^ conti- 
mt. Hoc ìgitnt <^$àu pulitici troBMi funt, 
t z JtéfUud ^p2 ALEX AND. TRAI ti ANI 

JtaHud nulkm acàdens adfìésrh. Smorte fU^ 

feruenerU aUquodyhutc ^uoif^ occurredum efl: 
<cerbi caufajtcum dolore etiam ìnfl^nmaùo-^ 
nem Utt6s mfefiarecontmgat:, £5* ^enternon 
fècundum naturamjèd ordinate excemai, 0/ 
^ires^Hoofuede^ctantur, fune ^ dentri fro~ 

^icere necejfe efl, mc^ temere ^enamfecare^ 
neane alto e^uodam auxtUo ^tt^mp^tirh tum 

piperfi^fiones > inm eftthematn ^ ^pu ìfpjum 
fonfirmare, ^ retmerefojjlmttaccommùdart^ 
Stdolùrettoim iateris krgeat^necu negltgt^ 

fìd amhùrnm rath hahert debet, Stom^ho 
tgttHr ^ 9exftrf e a ^u^ corrohrat, Uiert au^ 
tem ^u^ calefacmnt ^ laxani , impanentiir, 
Itzt agenétm eft^ 9t n$hflplayiè Uyans, aut te-» 
(HTtoat ^entrem atttnganf^ 

De dolore & medicamcntìs* 
Jtsi^Hefe dolor ìmmoderaius efi * ^fii>rM 
^getfuperfiéflonesy^fimenm knU , f»^^ 
non rodimi i extrmfìcHsJèmperaccomTmdare 
gjHtrtet.pn OMtem p$ non efl ^ehemens , cerata 
^ epthemam . S^h^tartajknt ^d huiupnodt 
medtcamentst , tfcm quodab adipièfi^diafleo' 
ton appelUtttr , (^ cfmd à m^ntt ^à^ ^oca^ 
tHrJPtmperfi > cum eo quod dfomeltlotum d$* 
citur, mixtam. Vb» <^eròdeclmaHerst mflam* 
matto y ^ non ampitt^ admodum ferueat^ 
benèfkcft ettam p?ganera éSìam^ ^ iji«^ 

ctmqae tlBHR VI. ^P$ 

tmque d/fcutere omnwo ^ extra^ere po/^ 

hm non efl , catìdìati^fes omnibus Qf eptthe* 
matis ^poùomhus ^tendumeftAtzic^caules 
hraj^tca cum radtàbHs cremati , optf/ne late* 
rum dolor ihtis facttmtAn cmere sgitur reda^ 
B$,a,dtpe futUo ^etert excitpi , atqHepc affeB^ 
farticuU imponi debent. Proinde ^bt febris 
pon ^rg6t,htfce medtcamsntU ^ticonflium 
efi:pott9mbH4 atttem ex co/Io ^ bdellto Ara* 
hicù^ 

Dedecoclu. 

Quandoquidem cùm pkrt^ omnes^tum 
dimnij^imm etiam Htppocrates pisf^na, , aì^ 
^eromuifi, oxymsUte ^,pìifinA cremare^ 
Jfutum educendam ^-fì fiterini , Jcire conue~ 
mtqmbuafngHlaexhtberf debeani, S^igiiur 
bili ofì funi Agri , fok ettam pttfkn£, cremore 
contenti ejfe ^ ^ crebri m ccptofm(jius ipfim 
ajptmere debent. Jtn autem aHerfenturptiJa^ 
n& cremorem. ^ non hbenter capsant, aliò quo 
que ^tttur.pr^ftrtim alenato. Fjm emm qudL 
humores ex thorace ^ pulmonepurget , ^ 
educata haudmmorem qaàm pttfméi ^ fi non 
ttiam aHqttar^o ampli or em , ùbfinet. Tepida 
. ^ero hU idonea eji> eò quod J^umor^^ca^tem 
hHmeBet : item apomelì , magis etiam quam 
mulf^: ^$nJkmm4^^dcimqHehtémeB^> 
t 3 tta^t j]fsz ^t Ket}^ refitgeret :, aut cal?facta.t ^ehe* 
menier ,Jed a^J^erformm <^mppiam obimeai" 
Nihti mtm commodsm efi^kuritkis^ ^uàm 
Tnedìcamentum^ ^uod humeSìareJtmul^ ah 
Jìergerepotefi, Stn oMfem id quod expmtHr^ 
^ifiofum > p'ttmtofHmt^fi&erit\ ^/ oh td ap'è 
educatm- , tdc^ Tnagna tu^t , in hii decoBo ex 
iride , ^ dulci radfcula/necnoneoifuod^ 
marriiho^t^^oxymeiite^adh^cmuija ^ten^ 
dfim e fi , ^gri ^rrtum , ^ e'ttis quodexerea^ 
turedHctturqUiS copi a ^facpilmiss raàiam 

De purgationc*, 

Aìurn non modo cljfier^tifid eùam medi' 
' € ameni Is ad eam moHìendam eficac$ù^fih^ 
ducenda efi ^Jt corfi^ S?ittofìs quoque fcaten 
Juccls 5 ^ recrementù plenum appartati ^t 
h'inc ettam dolor , aniequam aaxiliafistad* 
motzi , intendatur magk quam decrejcat» 
(^ circa tmasparticuloi cruciatisi excitettfr, 
lieriautem debstpurgatto, fi corpus bitiofim 
faent j ex Uchrjmajcammùni^: neque entm 
calida efi admodum.Jkut adiapurgant$a,Da^ 
ri oiitem dehet modìcum ex ea, (^poHiattm» 
Svres ^ materia redundantis quantitatem 
Gh/èruando. Qupdfi bilfofim nonjtt.fedfttuf* 
tàfum potiti , tunc iliU 9fi conuemt , quthud 
dmsm^imitf Hippocraies pr^ceph ^ atape^ 

ph IIBER VI. ^PS 

fùo. aut Veratro nigro > tntertmpihiiremesc, 
ptfind ere mot? exhthendo ^ 9/ eùam nòsfù- 
èìndefecimus. Comfopùotfjtiis'mhuncmQ^ 
éém h^et. Ver airi mgr'tjìne meduUa drach^ 
WS. /^tiatucr, (cammomA drackma :fummt 
drachma: hraftmfucco exàpiio^Jmgttoi}^ ca* 
tpSoùa , qi^ cicsris magmtudtnemhaheémi* 
Tneris àatopUulas q^é^nque^ rohuflis pfiem, 
&mte ^fgenùhus qutndechn , muìjerìhm ^»- 
decim.Scire autem ofortst > b£c etiam Iffff'ttu^ 
dine , fregio morbo Uhordniihm exhikrh 
oc henejacere, tm ^tfiomachum cmmm non 
ftéùuertsnt. Banda autem ea funi aedo p^-^ 
tius. im ponque cifra noxam moiesiiamq^ 
furgéUiommmoltevtur^ 

CAPITA LIBRI SE- 
ftm'u^ affendues. 

DE S A N G V I N I S R E- 

ie£ì:xonc. Caput i. 

Qupmodo faDguinisrcjcdicnemcxva- 
forum mptura fieri deprchcndcmBs. 

Signa rciedionis fangoinis.qux cxcfo va 
Icaccidit. 

Qnomodo ìocus affcftus cognofcatur. 

Signa^cùm fansais ex tKorace cftcrtur. 

Signa , cùm fanguis ex guuurc erum- 

t 4. CuratiO ^pC AIEXAND. TRAIirANl 

Curatio reie(ftionis fangumis qu^e ob ru- 

pturam accidie. 
De cibo. 
De pota. 

De medfcamentis- 
Deiis qua? extrinfecusadmoucntar. 
De medicamentis. 
Decompojfìtismedicamentis,qua?ad fa» 

guiDis à ruptura proHuuium per os 

furtitìntur. 
Alius pafìillusad fanguinis reiedioncm. 
Cam fanguis exc/o vafcTeiicirur. 
De cibo. 
Quid agédum £r in iis qui fàoguincm ob 

acrishumorisdeftiliacioDem expuiit. 

DE PVHVLINTIS. 

^ Caput 1 I. 
Signa cum inflammauo in pus coDUcr- 

titur, 
Deviélu. 

Viribus iofirmis quid agendum fir. 
Quale iac & ^uomodo offcrcndum fit. 
De pane. 
DcoleribuJ* 
Deauibus. 

De teftacea cute prediti! 

J>e leguminibu^. 

De fruftìbus pcmaccis. 

Dcbcl tlBER VII. £py 

Bebelkriis. 

Adpurulentos. 

Ad purulencos , phrifìcos , 8c eos qui cy 
puimone , zut thorace , aur membrana 
fcpti tranfijerfì faeculcnta &ibrdida ex 
puut: item ad eos qui lam phtitim fen- 
tiunr , optimum prsefidium ; habecau- 
tem in kuncmodum. 

Antidotum valde cfScax ad {lomaclii £a* 
xionem, & eos qui diScuker gìutino- 
fa excreant , cufsi laborantes , 8c pcrf- 
pneuraoiiicoS;,opitulàtur cclerircr eti£ 
fìnenoxa. 

Antidotum dia prafsiu hoc cft, exmarni- 
hio , optimè humorcrs thoraci infixos, 
omniaque^vt prius repurgar. 

3DEAFFÉCTIBVS 0R.IS 

ventriculi. Caput xii. 

De frigida intemperie. 

Curarlo canini appetitasi ex frigiditacc 

prouenienris. 
Curati o cauiai appetitus ex calidiutc aa 

fcentis. 
Qupmodo canina cibi appetentia ex re* 

teatricis ventriculifacuìtatis imbccil- 

Jitatc proucnieos curari debeat. 
Curati© rctentricis fàcultatis ex frigidi- 

uteinfirmx. JP^ ALEX AND. TRAI LIA NI 

Curatio reteotricis ficultatis obcalorem 

imbeci ila. 

D E G R A N D r r A ME 

qua; Buìimos Gr^cè dfci- 
tur. Caput mi. 

X) I e I B I r A S TI D T Oj Q^V O D 

Gricci aDOrexfamappellaat. Cap, v. 
Qjiomodo yomitioncs io illis foiicitari 

jebeao t,quibus humor tenufs & bilio- 

fus in ftomacHo coqcinemr. 
Medicamenti purgantis Diamelon , hoc 

eft , ex malis cotoneis terppcratiira, 
^ Aiind purgans ex malis cotoneis cpmpro 

batum. 
Medicamenti purgantis dia rhodome]i* 

tos defcriptio. 
Sicibi faftidiunx ex vifcoiis humoribiis 

nafcator. 
Scomacliicum^quod iàcìvàt Baiuin. 
Euodes. 

De cibi &ftidio ex calida intemperie* 
De iis qui ob immodcracam frigiditatcnj 

cibosfaftidiunt. 
pi SI T J. Capot. VI. 

Adeum qui ftomacKum ardore ^eftuan- 

tem liabct , & veìicmenti ^xi cod£ì- 

<fta?ur. 
Catapotia ad fitim arcendam. 

Aliaci II BER VII. 2P$ 

Alùii adfebricicantes , quibus parum hi- 
bere conducitritem ad infoìatus & prò 
fcdrioncsjvbiiitfs vrget. 

D^ iis quasad ardoreinftomacliicxtrio- 
fecus imponuntur. 

pE II S Q^VI *ATRA M 

biiem coUigunt. & inflatione ftomacEi 

ìaborant. Caput vii. 

MedicamcDtum Dìaoporoo.hoc eft , ex 

ff uc^ibus pomaceis cosfe<5um, ad fub- 

uerfionem fìomaclii, coeliacos & dyfen 

tericos efficax. 
EpitKemaadftomachum iluxione tenta- 

rum: fcbri seftaanribus , & colici s , qui 

fiomacKo confortii lege laboraDC,& 

cibumreiiciunc idoncum, 
Alìudad eos qui ftomachum liabent im- 

beciilem , quiquc cibum rctincre ne- 

queunt. 
Aliud epithema,£miliecr flomachura cor 

roborans. 
Aìiud ad O:omachum fluxioac laboraa- 

tem,& vcntrcrn- 
De antidotis ad cos qui obfrigidamio- 

tempcriem cibum non concoqauct. 
Aliud ad cofdemaffe<ftus,diamcion. 
AììudUianielon. 
Ad ftomachum cibum vomiturciicicn'» 

scm. 

ADI^ ^^0 ÀtEXAND. TR AHI ANI 

AD I N F t A T I O N E M STO 

- mschi , & iiiteftinorum ^ itera ad eo$ 
(^ui cibimi non co coquunt,iccoranos^ 
tufsi vcsaìos , pr^sfcrtim quos fn>ida 
caiifa infcfiar. Caput viii. 

Aliad ad inSarioiicm, doIoreni,omQcai- 
q ; ilo macKì cruciar um effica x. . 

$torr.aciuct:m,quodctiamadcolam prò- 
ficii:. . / -/^ 

Aliudad alia quoque vitia falutare, 

Amidocum llomacliiaim , quod Piera 
dicìtur. 

Aliud ilomachicom^ctiam adinfiatiouem 
vtilc. 

©E APFECT V CARDIACO» 

CapQt IX. 

BE CAKDIAiCIA, Q^VASI DI 

cas,coièts dolore. Caput x. 

DE K A V & E A ET V O M I T V. 

Caput X u 
Curatio vomitus & naufe^. 
Quomoda intcrDoIcatur, vrrum liumor 

qui euoaiitur, in veotriculo gtgnarur, 

aDaìiyndeiofìuar, 
Coratio. cumbiliofusaut melancholicus 

humor vomirum aut naufeam cxcirat. 
Curarlo piruii^ iVoaiacho affixa? ^ & nau- 

ftam cxcitanti$. 
Coratio fcrofi tcauisq; h umoris ^ fto;»3- 

cho tlBER VII, 3^Ì 

clioinfixi. 

DE 1 N F L A M M A T I O N E S T O- 

machi. Caput xiu 

De medicamencis, quas cxtrinfecus impo 
nunturjcpithemara vocac. Galenicum, 

Aliu^quod idem pr^ftare poteft. 

Copta ad ftomachi duritiem. 

Aiiud maiagmabonum, ad flomaclii duri 
tieni, fìuxioDem , Se dolorem facicn$, 
vt a;ger tribus horis eoleuctui , fca- 
tiatque manifcftò adiumentum^. 

De iis qui inilammationcm ì ff igido hu- 
more expcriuniur. 

De medicamcDto dia melilotu^ & hycra- 
tico. 

Aliud malagma poIyarcKium,prodclt pe- 
ripneumonicis:, iecoroiìs, hydropicis, 
lienofis, nephriticis , veficx & vulu^ 
afFedibus , 3c omni ncruorum dolori. 

Aliud epithema ad dolorem ftocoacLi. 

Adomnem ftomachi infiammationcm, 
duritiem: & prasfertim in qaibus pcr- 
friaio 3c hydropicus afFcaus incipit: 
in fumma, in quibus inflaoiur prx- 

cordia. j r • - 

Illitus ftomachi , & vngaentum ad trigi- 

dam intempericm Marciatum. 

Compofitio Marcia:! gcnerofi. 

Viìsuentum Mvrocopon. 

^ ' Ad ^^£ AIEXAKD. TRAItlANI 

Ad ftomacham pcrfridioné cxpertu in- 

tinòì:us,qui Embàtnma Gra^cis dicirur. 

De antidocis flomachicis,paftiilus Ama 

Decaratione. 

DE SINO V LTV. CapUt X 1 1 1. 

Oxymelitis confedio. 

DB CHOLERA. CapUt XIIII, 

Curatio corum qui ex copia ciborum era 

ditate laboramnt, incideruor^J in cKo 

leram. 
Guratio cKolerse ex yitiato fìomactol 

prouenicDcfs. 
Deviata. 
De vodione. 
Deepfpìafmatis» 
De cpiclìcmatis- 

Epirhema diaxnanthes laudatiTsimum. 
Epithema quod exinalis conftac,diamc- 

iondidum. 

DE XIS QJVX EX BILI S co- 
pia ctoieram fìint experti. Caput xv, 
Coratio. 

Deff udibus pomaceis, 
Debellariis. 
De potione. 
De iis qua? extriofccus fmpoountur, 

DE CHOtERA Q^Y AE C X T «, A 

Qoxamcxcitatar* Caput, x VI- 
ALE ^^/ AL E X A N D R I 

TRALLIANI LIBER 

S E P T I M V S, IOANNH G VINTE RI© 

DE SANGVINIS REIE- 
<5lxone. Caput i. 
AF D nùHt^ an aUus £^è àiifficU 
I i*^ pt affé Bua , *\^t fkngHmis ex^ 
j creatto.Non entmipfìj^erfi.dHm 
Itmmoderaism ^acuattùnem in^ 
dnctt, ^tmm adtmers confueutt ^Jìdpef^tmQ" 
rum longùrum(^ morborum magna ex partt 
cmifa reddstur. Quare tmuhendHm e^S^t 9/- 
t'mm hoc fritta mternopam$u , ^nde coupon 
traxerth ^ a^m in loco incìdere : atej^ ttst cu* 
raùonsm tentemus , nee^ ea.m Mffkramué^ 
Qtttppe mora ^ dtlaiio ehm m omnibus mi» 
bi4noc'ma> efi^tum^eri magis m pmguints 
eduBionefiìtrtmu nocete Se tre igttiAr hoc ante 
omma conmnit ^fmgmnk reteiiionem tri-^ 

bus $0 4- ALEXAND. TRAILIANI 

bus de caujtspalamexcttarii ^ajorum ruftu* 

ra.ercfione, ^ cum ora tlkrum adaperiuntur 

f&gno[ces OHtemJtngHlos dolares bocpaEio, 

Quomodo fanguinis rciedlionem 

ex vaforum ruprura fieri dc- 

preLendamus. 

Qul'igìtur ex ruftura, ^afimm pingumU 

reteiitonem expertijknt , pr'tmum Jane inde 

cognófcerefoterìsy e^md caujk ahquaprimarta 

antecejprit, Nipote aut ^ox ^'tolenm , aat ca- 

Juó»aut icìi^ ^shemens^aut fipondm altquod 

grane s.gerfasÌmuerit,aHt et/am in ^ehemm 

tifiigore ^erjatus Jìt ^ aatcaptam fàngmnìs 

congregar ìt , aut flatus multi cum dtsiende^ 

rint:hiii£ emmfiequenter Vaforum rupturam 

infattkulisexcii^reahundèpoffltnt* ^ 

Signa reiedtionis faaguinis , quas 

e xefo vafe accidie. 

Ai efUA JangHmts reteBiones exejo ^afì 

€uemHnt,€iuodUiXTx Jlikt^^^cip GrAc$ <^ocant» 

frimumfanè inde cognojces , i^Hod excreattQ'^ 

nes paulattm fiant :demde cum ^a[a magps 

€xedHniur,mHUui pmul ^a€U£ttir:fQBea ^e- 

ro, ^ cfHodprAceJfèrit aut SfiiUatto. auffa' 

firum ^ ^ ^aide acr'mm efm , aut mBsÙA 

imr/ioderat^-i ani inedia. Quùdjteùam cum 

Jangmne camoJiqHdLdamparùcuUMue mem 

hampifermixtA appareant ,pne òimo fiTs- 

^HsniS meciiùnemparttcuìps.qHéi, ref^irattont 

prni LIBEH VII. iOf 

fermimi ^exepSyfiert esckflìmimdHm eft^ 

Si fanguis ore vafìs patefadld 
erumpit. 

BmoHiem ore ^a/ìs adaperto fangurnss ex 
fuiùoeuener'tt ^prtnmmfanè inde not^tur, 
quod nthflfTàicejfertt, ^t cum ^afe exefofin^ 
gHti ret$citur.Jìeri diXi'mu^^ fèdpoiiHs burnii 
d4orì$ calidwrìsc^ ^iBus> ^ fiesfuenùum hai 
neorum aaujus : ttem ex eo efuùi Ager in cali" 
(àùribui £.d$ficiiópr£ter conpietudins. ani loc9 
calidtore immoratHsfuertt. Numjìhoruprtr' 
dtBor»m aliifuod adfaerii 3 fputuwi^fty'giii^ 
,nis modicHm ^ paulatiTììJìiAt.faytgmnis cnr^ 
Jùmpaiefacio^afirum ore accidiffe cognofctto , 
Bacigitur rottone caufim , ^nde faKgmms 
eduBto iniitum tr^txerit.internojcere potuerìs 
locitm 9ero 9ìide projhìtt^in hunc modum 
noùihfs, 

Quomo(3o locus afreclu« 

a^nofcatur. 

^amdem fkngHts muUus ^ ^nifèerJUs^ 

^ndque^tce edaciua fMertt.fHhflaMHà magss^ 

(pumojki^ ^ cifra dolore m > hps indtciis ex 

fuimom reieBionem eiusfiri nùfcendam efl^ Signa cum ex thoracc 
cfFertur. Quid ^gC a t e X: a N D . T K A I L I A N I 
Quùifi dokr aiìf^His cma thorac^m orm^ 

iur.nec^ ex'tensfangHÌsfléiui^JuertU nec^ co^ 

cem ajfe^um ejjt pumlfimu^ . Efferturautem 
Janguió adjitperiùya,per putmonem, quem^" 
madiim tnfuffttrMÙ , ^ml^us ìnter thoracerm 

Signxcùm ex faucibus crumpir^ 

Cognùfces autem ncTZ ex mfernts Partìèuf^ 
JèdexfoMcihHs^^ arietta retjcnjtexcreando' 
Jòlum Agri , £g* Valide tu^tendo expuatH3>T 
^HemadHmrurfks exore resici teHatw » fi 
tinendaftlum P£ exgnla et^orìtemlOi non tufi- 
Jzendù,n€0^Jcreando efferinr, Im tgitur così* 
^arn^^iiÌefùngi4tntóJìaPeduciÌQy^ locosaffe* 
Bos mterno/cere Itcet : detnceps aniem de cu» 
ratione ipforum traBare nosopsrteu 

Curar io rciedtionis fanguinis, qux 
propret rupturam accidir. 

CÌt'Tn igitur f^^gtds oBrufturam ^aferam 
Jm/nm eruperit/^ena cubiti omni modojeca-' 
ridel?et:^4ictMtij> aut^m non ^na ^icSy^erum 
ÀHobifs trihujt^ horis mterpoj^tió tentarii 
frAjertimJi primaria copia fmgtiiim fnerti , 
a ut (ptrttt^ mult$, ^fiatuiénit coUeEito. Sin 
émtem éUas f «^^ Agrtfloreat\ ^ ^tresappa-- 
rsant rohféBA» cw»^^Qfa.flm fa/f^gmni^ au- 

fetCM 1 IBE R VII. 30^ 

jerendtim efi. luwit tpfos mhil m'muf et urna 
ex tmis corporii partihHsJkngmnls deiracimm 
NoHiOHtem ego me.cnm ^enjL cHbtUm conjjie 
Bum non ^ewjpnteùam ex <hen^ tn mkfe^ 
B^ fìmgiéinem dtmififfe, ^ multo magìsp'O 
ficijfe. Nam materia ad hngi^HtQres partes 
pome AtÌQ.jìrmiQrem multo reuidjìonem eft' 
at,Sangume detraBo £grum con^uie/cere co . 
gito compell/tù^ , ne magnam rejpiratiùnem 
edai: ^éf ^sro rejptnmertt » Oijmjfampofcimi 
ipjtj^erfirhere pTMfpiU^ Simnlemm hmc oc 
adit^^t agrumi dijfòlMamur,cur/u4<^f^M^ 
guims tH:m repeUaiurJum tmpsdtatur* 

Stt atitem omnis c$hm^ jut ^kuiter afirm 
gai , ^ medtocrem olrìunmds ^rm haéteat. 
Cremar fgitur hnlycdi , aut pttfina, his efi 
idonenf , longe a^tem melior ^adentiorcp^ ertt 
fidhtOyJfdmyltJrumentaceiy ^ mali cotonek 
paahim crem&rjùu^ Jtmtel inco^uoé, Hocnam 
^ne modo ^ ^btwrabit magù \ lemter 
0iflrmgerepoterit:£fsiod etiam maxime ìmiis 
reqtifrtm^^,^uioif rupturam ^ajhrum Jan- 
gHmem e xpmtnt. Inopia ^eroptifà}»£.eUam ea 
^mninr , ^ui apud Romancs 9acaU^r Varrps 
cremorS^eleoqtaexftmtUgmetpfa ^aknier 
decoBa fuBus e/ì, Item nricji p^fiu tepida 
a^Ha tmÙHtj^, ^ oH&tHm hitea.fic^id atmd^ 
^ 2 k^ ^OS ALEXAND. TRAtlIANl 
hpsjunt acc ammoda, A t neciuejQrhiiiones, »^- 
que aliorum ctborum eiwfpimi calidumoffer 
rs conuentt Jsdùmmafoù^ Jtnt tempetam^ 
^ adjyt^tdiPis declmantia> Item placenta fu* 
mfK'oUs.n&a attenta his ctbus efl ,fed^ ifpt 
opttHlart potè fliji ah fs^ue Jole ^ nadioaka 
confecia juent. Exolerihus ajjumaìst £grt 
maiuam»antea Cftrajàlemp'oie e tot a : ttem 
laBucam deco^amjnpopajn aauojam tpfam 
fntm£entes:fimii/ter ^mtybum^^ pcrtnla* 
cam. Horum inopta.pofifepttmumdsem ettam 
'gnUtn^ió non adjnodurifipsn^ues fumanti qmn 
^ perdfcujn , atfagenarum^ peftora come- 
dant : nectmn goMarum teHiCulos* Ltemm 
pr^tere^uam ^tìod ^aienter breui tempore 
nutrtant , ^mgeantcjue ^itres , adhtic etiam 
ùmgandt^obturandujiuef^CHltzitemobtment* 
Q^d fz Center copiùfloraexcernaty afi qttO' 
que atra falem fumantur. Sic namaue co^ 
meBi^mtrem nonperturhmt , cìtm fd^uci 
prùfum tneis efl» inttr aj^andum ahtecermtt 
^prAterea etifamfuaufores redduniur, Um 
anferum nm adeo ^eterum oIa offerantuf, 
necnon ^eMricuttoua^ rpfort$m abtectis a^fh 
minibus. Etenim ^num probe mttrtUKt, tum 
ùbtHrandi facultntem habent :fhd non Agri 
concoqtiHntur » 9t quidam catìéniantur. Vis* 
faJ7gUfS exfmdeperit^etiampedes fkum , ^ 
fiJcesjkxMiksiOcminter co^ftendt^ad^Bù 

offet I IB S R V I I. JO^ 

tfferanturtex legHmwiht^ autem halyca , ^ 
chidron admoànm decora, ea^ tpfk €x longto 
rsmteruidlo^ ^ cum non^ehementer £grifi 
yrktt^nt. Nam ^btfehris aheìf j etfamjtlac 
JtmtdimoBuvi tpfìs dederis , mhdnocekis, pr^ 
ferttm tìs qut eifamper fammtemlac àffn^ 
mere cfinfueuerunt , Ex fiiitiihm pùmaceìs 
exhtèeanifery^fd modici aslr'mgantfy rKola 
prMtpue cotone a decoBa.pjra, jQrb^:,me[ptla: 
^fi admodum fittcuiofl fUermt £grketìam 
pepones , ^ cucumerum med^a > ^ua^ue 
pmplps exhtber't dehet A jkuhuf:,helLtrmp't' 
0acels , maxtme arìr^gdalis , ^ maUpWfìiCù^ 
ahBmeant:rarb Antemnucleospmt ^ ^ 9u^ 
pajfas JimHlaJpmtant > f*a^ tppipoji [angH$^ 
nis reuHionem. 

De pò tu. 

Tatui autem Aefua^tepidAp^rioium morii 
currtcM exhtheatstr^ea^ non caiida.Jtd tep£'* 
ratm ^uemadmodum etiA dicetur^Quod fiSté 
tepida pottoni mpfiere neifmant , tmbeciUeJè 
^entrtculi os hókere dtcentes , concedendum 
ipfis €tdampAitÌHm omphMomeUtk^MHt hydré 
roJùt$> aut b^d^^mels ex cotùneujemei a*tt bis 
^Jfumere : $n aiijs h &rts rmfm teptdam , ^u^ 
pojcam aquofam^ 

De medicamectis. 

^ S Talis $10 A t E X A K D, T R A r 1 1 A N I 

Tali'sfiine efi ^iBi££ ratÌD:adhtheantwrau^ 

temtffìs ^Hxiliapy^&JerUm m ijtu. ex^ttifitum 

eéj£ri£iìreìfie^tiefmt:acprimkm/impùaGrthus 

"^tendum y demde ettam ^aUntibn^ ^ Jiopu$ 

faerfi:^ ^t ahj&lutè àtcam/remedta prò affé* 

ci US 7?2^.gntiudine3^dgr$ ^trtht^ meticmm: 

éiique tm eis cxhihebtmtis, St§nt porro n^edtca 

Tnentu emfinùdt ^ ^ua fratto ^ expenen^ 

tìa conteBantur, Habent m htmc modum: 

SymphsU radtcum dccoSìnm y Ja^gtitnis 

€x r tip tur il ^ajts rete^ìcnss tohthet^ VoV" 

itdaca>Jìtcc$ss epotf&s , prABsmttJiìnmm efi, 

^ effcdx remediuTTi, Quad fi hetèam rp- 

fàm ajfumere JUf^meant -, itu quoque adtu^ 

uantur. Adh£.c rubi JtuBhs , ^ fios, 

titcnon querci£4 i/ber > qui corùct /khefi y ^ 

tunica gUndts put^rrunt fubteSIa. Ai prò- 

pter potwnis etus ^jperttatem ne fièÈ^an* 

ttam quidemtpfkm ajjumere ^ Jed tUttts ex 

aquapQttm dscùcìì tnó pripìnare^tnctt , Rhus 

ipje quùc^ ^aide c&nditctt. Lenttfct tener orum 

foliorur/ifucctói admcd^tK eommedatur, ^^ly~ 

^onij fucct^^non fyjùUo adfimgumistxruptuta 

JÌHorfm,f ed ettam ad omnes propemodum , ^ 

f^fii^ cura Lemma terra quamjfgtliujn 

dicunt snfgnttir prùdejf, Samta quoa^ terra, 

ejluA aBer d/cttur , aduerfm emnesfangumis 

reteBsones ^ aut cum aliquo prAdÌEiodeccBo 

pQtu conduci f^ PGrrffaccm cum prrtuiacA 

Jucco 1 TBER VII. B^^ 

fuccù JUfuaU modo, ^ aceti modieo^pofus fin- 

^mnts ex ruptara fuxfones pulchre cohthet:' 

reieBwnem tàoneis ^tendum ep ^^erum com^ 
modrpmum efi ea ante fanguànU edticiw* 
mm, ^pùfieam non moi& fernet ^fedetiam 
f&ptmexhtberh ^ tum ptipmum . mqui- 
hM^fmguìnis reteciio conimue moksia nego* 
tmm facenti. 

De \\% qux cxtrinfecus admo- 
uéntur. 

Exirtnpt^ autem ihoract accommoden" 
tur eùam fnperppones fsr lanas ex rofaceo, 
aut melino, aut myrteo, cum aceti modico.atit 
S;tm anfiero , non ntmis ^etert : immutentur 
AUtemcrehrtm. Na.m perfeueranter trrjpopt^^ 
non poffunt non excJJieri : ^.t^ue htnc rurfìis 
fangmnis commotto ^trrttiztto quaptam orf- 
retttr : quap'cpter eas mHmre conuemt* 
De medicamentis, 

Vh'tfkvigH^ r^mtdefierft^ dolor autem tm^ 
racem ^g*a.mn^pr4umej9 medicamen-- 
i^apphc^rc t^u4^ kmunt pTrìid,^ kmter ex$c 
€mit. Pr^cipiéè' antem ad €m[r/30£l4 aff^Bas _ 
€onferunt , ^»^ ex memllicps ^ acfto farun^ 
tur :^Uide efitum Ambrofta quodettam ere-- 
hri pzrare tonpetùmud : tum i^Hoia jkuci* 
ha^ X>;aftcon éctt^r» ^ Barhara. J^d tene^, 
^ ^ rsora ^tZ AI EX AND. TR Atti ANI 

nora ccrpora» ^ ^u^dttra medicamenm fer^ 
re nequeunti et tara pkcenectne , ejUQà efi J^aU 
jnuLUHm.cum cera modica^ roftceo , ^ aceta 

Jòlutum t adhs£ medscamentum quod ad 
MnajpW72refert»r:atqm tpfa tam otBa me^ 
dicamenta ^ Barbara, ^ Diaìteon^fiproife 

JoÌHt3gfiiermtfianti}^Jtc cerata, lenta Q* W- 
de idùMea tener tohhus ìmi>eaUtor$èfHi^ corfa 
tjBhs erunt auxdta^ 

De compofitis medicamcptis>qua?ad 
fanguinis ex ruptura proli uuium 
per OS fumuntur. 
Quod fi ^ dùhrem ergere (ontmgat , ^ 
(kngmnps reteBto non cejfauertt , compofitis 
et tam ^tere wedtcamentis , qujz (£ fang^' 
nìs profumo accommodari fojfimt , dokren» 
lemre ^ ^igtttas tollere ^ ^ altmm citattorem 
cohthre. Vropter hocenim medìcametm etioin 
muitAmiBur&à^eter'tbfis tntienmfìmt , 9£ 
ad dtuerfis cafìts ohorientes alias altt^ me^ 
dicamentum nos ^tta^ue applscare po^tmas* 
Composito ipfimm ita hahet ,- T huris ^ncia 
contufk^incretit , ^ tn tenuifitmura polUnem 
redaBa , cochUaridi^o ex pofia , aut decoBa 
lenttfii^aufmyrùiaHtknticHU^émt Jucci rmt* 
Ì4fHmc$, 

jiimd, 
TerrA SamÌAdrachmAquaiHOrdecsm:tréi/^ 
gacanth^ dtmhmét eptMusrdecim : amy& to - 

ttdem I IBE it VII* ^rs 

ttdem : gummt draeh. duodecim : ùj>if dra* 
chma. Eyjmcùflanmgmis , aut ffoljgan^ex* 
h$betttr),Jìfehris ^get :Jm autemfihrts ahejì, 
expofca. Datur hk paMìllus non foium ad . 
Jkngmnis rejeBìonem ^Jed eùsm in qtékhus 
dolor ^shemens tharacem affligli, ^ aìuus «- 
tzittor efi: ttem ad aUa eUam mutm hent 
factU 

AKus pafìillos ad fanguinis 
reiedioDcm, 

Terr& Lemni&, ^H^iff^hragìs, hocefi^Jigil' 
Ittm dtcftHTy thurìs ^ amyii , terrA qu& ABer 
^ocatHr,CQrall^ip£mm$^aiumtnis fèt^flkjm* 
gnlorum drach ^.jjmphjù^ acacia rufji ^pn^ 
gubrum drach. ^ . ^CQ porri excipttù , finge m 
pafìtìloSi atti Jcrupula irta fingidi pendermi, 
daió^ue s.gris , rejj^iciens n&n modo affleSuTny 
Jèdettam ad^ires^ DtJJhlutio auiem pafitU 
itim.aui ex pofia , auijympkyit rub'ute decO'* 
Bo. Hoc medtcamentum efi adfangmnem re^ 
frtmendum > admod^m ^fkprobatum , /)^^ 
cHmfidttcia ad impkcaios affé Bus 9is con^ 
uemt, 

Aliud vaidcbonum. 

Gnmmt > acacia , fing^ 9nci^ •• almmnù 

^ctd qtMt$tor: decoBo cotoneorum exàptio» 

jingttóque campotm , ^ fih Ungua tenenda 

9 / déU9 ^7^ ÀXBXAKD. TltAILTAMT 
^ato. Hoc potti^imHm c&nfèrt adcQs n^m [dn* 
^sdnem ex Jù^stùs^^ -^ì afpera arteria retì^ 
ctzint, Sm oièteyn hsc Usdgatum m etmm 
^uè ex thorace ^ ptdrràone fkngMjnem reti* 
cmni , exhibeas , nthilminus auxi^ confirrt 
4^Qsp&teft. 

Cam fanguis excrovafc 

reiicitur. 

Quodfi reteBiùnem fa?2gfùnìs ^afe exeji 

Jkri , ex ijuiifufcs^s2i^u€ mìsdem parithHS . ^el 

pidmone, ^el thorace ^ ^el foHctbi^ c^ìnUng^f» 

non amftties medteamentis aut ctbis ds?rtn» 

^ej^ibus ^dmodiitn y aut ac'tdì^ ^Jedpotjus iìs 

^jsiér contempsrare :, mHtszre , ^ akerare htt" 

moris , €^M.i eroflonem exctt^nt , acnmoniam 

pofflint. Vitzinda, autem efi fangusnió TraJ^to: 

n^m magna ex parte corpt^ eorum t^m Jtc ex 

erofìone (arigutr/em reddunt ^ graàle^perfìc^ 

€um , ^ halitHm ettfs aJptrnentQtum Jtmi~ 

lem, hmc^m^ftioy necmn^hti/koaffeButop' 

fortunuTn deprehendes. 

De cibo. 
Hùs pt^JknapotJiAs aiere Cùnusnit e^uà^gra" 
na quoque habeat : Jtmtltter etiam halyca, 
cmmhdadjìt , aut falfum . aut actdum, fmo 
nuUaalta tennis qualttaéjcd è fontrarjo . qu£ 
magfs tmpkniem obtmiintémque tpjam red^ 
4€r£^uemi, ^t amyUtm fiHmmtstceum aut 

msiftam fUiànam, Qmdjtsgrt nonfebr/cttent^ ^ lac» 

^ tragacétntha daÌ?iiur, Ex 9Ì€ribus edant, 

^H^ refiigerare ^ humeBare Jdent ^ ^t in* 

tjbum . troxtmum , laBucam , ^ maluam^ 

jt ppttmo dte tii> ijjm tTrprmas habent ^/res, 

ettam exgalitnts^frAferttm cùhortishhuA , ^e^ 

Boracttrajldem ùfferre expedft, Karur» Js^ 

^mdem efi, non eimm cakrem ii$ ohorm^ i^ui 

jangumcm^ap ex^fo expuent ^pr&Cipue qui 

fiuxtorm orjgmem ex trii/ttray aut cttrìs qui' 

ktfdam, aui medsa , ^ iaèore ampOcre , aat 

^igìùis.aat diflfUatiGne tenm ^ acri h^hue^ 

rttxit. S/ entm harum aitquod pr^cejfertt , mn 

modo gailtnA .fedetiam ^ukula ^ fé ciuf- 

culum his ccTmentunt : ttern ptfces dnra carne 

pr&diù , ^ tficmm ex ipjts parai um :Jtmiili' 

ter affaci quùqm b^ m alta, atque aùa aqua 

coHt : ttempedes fi tilt coBt : ^ omnia jum* 

matirrì^qu^ humoris t boraci , ^ ptilmcni tn^ 

f.usKtt6 acrtmcrztam ohtnndere . ^ craJSio^ 

rem efficere poJflmt.QHaprcpter his ettam pù* 

macetjruBHs hHrrjiBarepotcKtes,dandi/$mt, 

^ipeponum caro, S^napettjtkó;, mala non iitfirin 

gentta^ji' CHC$tmmbm étuum omntnQ abUi^ 

mmst. 

Quid agendum dt in ik^o^m fangai-- 
ncm ob acris humoris dcftii- 
lationcm cxpuunr. 
^rojpicÌ€f^m€tMm capiti eJì,prAfirtim ^hiacrìs mflHXtis fojfiguinis reteBtonem p^i-^. 
pererit, J^ierì emm ne^mi:> ^/ tuj^/s dejìnatt 
aut ajfeB^tpartkuU non exedantnr.mpacr^ . 
tenuui^ ex captte mJÌHXf£i cejfment : ideimi 
pTQbefiet ,Jt ^Hd. refrtgeraxe ^ humeBare 
poffuniy capiti admouerimus, Itu nofj^ue ca- 
lar ipjìiis djipnH:, 9/ ettam acriarecremen- 
t3 mfihteBof partes defaereneiiHeant, Cum 
eni7& ip/nm adeofirgtdam intsmperiem ohtu 
neat , mm acre ^ caMum mfiuere > ^ re- 
Jpìrationis ^as yOHt parùcuUm okfHameX' 
ulcerare necfutt JniictatHr itaque his in caput 
tofaceum, Ì^ per /?, ^ camjrigtda a^na mo* 
dica,auo in altHmpenetretyfimet autem caio* 
rem> é^uiextnferiorihsis materiemeUctt y at' 
irahst , ^ gurgaiioni» thwaci , ^ pulmoni 
tranfnstttt, Adhalneum agri ducendo Jknt» 
cum hoc agendum efi, rojaceurtìque, ^eloxjr' 
rhoSnum jrtgidum fuperfimdendum * ^ in 
JhHo » etiamfi maxime cahdum ejjè contige^ 
rit^jrtgidaoifuapQ ratime intemperie^ Ju' 
ferantis , capiti Jùpenniìcere mederate ùpor» 
tet.Verùm hoc agere conuenit , mqmbt^spm* 
gi^inem è capite deferri confìderattertmus : 
item in t^mbffs Javguinìs Jputum ex gingiuis 
ùb fmmorem acrem exedentem accidtt. Hs ipfi 
étdmonendijùnty^tin are cmtineant rofa* 
ceumy aut lentijcinum^ aut pojcam : item col* 
btjionibm ^mntur ex alterco » ^radice fila* 

m,au$ I IBER VII. B^7 

ni > autfèmperuitto > aut rops, aut hydroroja^ 
io y ^ horum fmiUb^ ^ Egottaque m hunc 
modum curandos ejfecerjfio, qu$ desìi Uatio* 
ne obcdidam mtemfertem taborant, ^ fan* 
vmnem expuunt : quodkamor qme thùrace 
fertUY^ acrisfìty ^ erodens. Mtror autem ifuo* 
modo diutmJSimHS Galenus nullo ìmmeBan» 
te F^ refitgerante medicamento ^fusjìt ,fid 
cmtràflatim ab tmttojtccanttbusy ^ caUfa*^ 
ckntihm i€tJìcaufm2reteBionis. ^^.AQbero>- -" 
ponemjìt , accorate nouerk. Si tgitwr hsc iot 
hinbent, an non etmmpr^areteffic tenti cau* 
fk refiìiere , ^ fotius hHmeftantibt&s refii* 
geranttbtijifue fièttim in ter tnitìa^tf ? dein» 
de itu y fi cofftam quoque ^ittùfì humoris ejfc 
Ju(j>Ìcttur, ^acuareper ea qu£. acrsbas ^ i/- 
hofisrecrementts purgandis Jltnt idonea , ^ 
caput intemperatum , nonadhHC tntemperO' 
tiusreddere, £^ e a. quA m thorace flint, acriù* 
raefficereJumthertacaAum thapfìa^ tamco* 
lumburum fiercore, ^Ifdneujtccù ^fum^ 9t 
neque capiti ^el poHcs^tmtim oleum . ne fwe 
corpori miici pen^^^*** * ^^ ^^*^ ùmnia 
acrem quatit^tem afùmgent . ^ erofimem 
tnagisintendunt quamcurent*Namqu4, con* 
temperare ^ kmre pcffunt > immadetatt9* 
mmque rodendt, ^ exedendi partìculas pr9~ 
hbereMiam iufiim mrtgarefoterunt^atque 
Bmm temperatHm confsrH4U-e. Q^d autem 

capoti sii kX.'Eyi k^tì. TRAttlANI 
carpar St a^uam hoc £ fi py^ffantius ? ^btnam- 
\ aue temperatHjn totum euafirtt , ^ acrimo^ 
- niam mfluxHó Mecerit, eùam itps (^ua cekrri- 
me erojtonem lenire pcjptnt ymodue ficcjm^i-* 
èus y ^ adcìcatrkem diti:entihuó 9// Ùcet, 
£gQ fune nouì -frei^iùenter me ^eTh^taca 
alnf^t^ preàojìs antidoti mitltos cwajjfè , le* 
m^fiù ^fim medicamente , ^ prdfertim la^ 
"ptde héjvnaùte, VfUs amem eofwn tn bis , e^ ui 
ii^^i^ — , — ^Ltrgiiisjkrìguinim reucìeifant^c»raJticcoma^ 
^/U^ yf^£^ ììp^nki, ^ granis .^elcumpiccQ pol'^mzj, in 
^^^t^,£iU*tÌ^ ésftàihm oiUem fungais mncùptofe et^iicu^tèa- 
tuTyeUamex a^jna fila tepida. AtUmgare 
ipjkm cariofe oportet. 9/ m tenutjìtmum pid* 
U0rem redigatur ^fit^aerem > ^ ^enU per 
Jtmdis, Dedt ex ett fcrupiéU ifimtmr, ^pim- 
lùampUi&s minufue. Sxhihm ettam sis , ^u$ 
pm exjfiàere trtcspenmt. oc mtrum efiy jmmo* 
Jo ^lcf£s exiccarit ^f^io^rìisfHe , ^t non nm.* 
pltu4 pta gemrarettir , ne^^ie £ger a tu^t tn-^ 
fe0^retuy^ ^ecìaui antem ^ almm quen* 
Àamexhis c(Hi^0^ ^as exefitm erat , non ^Q-~ 
dh p^ticnUd ejua/d^n* exfaactè^.fid etiarn 
ji^ram artert^m expfsentem .- oc msrum» 
^Homùdù^m hoc c^fuo^ue lapis hic maxfmam 
sfficacmm tndscoHent. N,im ^ htc curai ms 
efi > nol^psnan odmodHm ettam fferanubuéi, 
£xh.ihm aatem Agropotm medie amentumjrc 
^uenttuij^t comimdtm difir$bmri.tHr.OHa> 

ncum recumcrehró iffam bshijpi , tandem Jiimeif£ 

$^fHmfaBtdtmt,Excùgtmuiautem hmnfmQ^ 
dtrattùnem^redacium$ntenmj^imumpilue- 
tem funmcub ànea tmPoJus , ^ dHtgenter 
tp/km^ndi^tmei^ consìrtÉÌum ^ coUìgutumc^ 
infoculo, ^uod ^muTn odorai t^m modècum. ha-' 
hereÈ^fiijpenderepermsJI, id<fi4eper totnm no-- 
ikmtarn inde ah tpfa ^ejpero : extrax* atttem 
tennem aeream^esioafartemy ^t^gerfùUm 
^tm ^ualtmtemperaperet.Ex hoc hégre^qm" 
tum mane Ubtnter hakehaUet prMepf :.ai^us 
hocpenè- age7ido> btbendoi^ amtmue.^antmHn^ 
recepita Hocaatem- morbo ùberatus>ulem frs.-- 
fertùattonk confa fi^ere pergebat, bfbebat^. 
donec etiam corpore frobe- reficlo ,. confuetm 
agendo ^trtbi^fe conBarefìnùretM^ de U^ 
pids h^^^matitehoBenus a me ^tpt, S3^fr com 
probatst conjcrtpfì : ttem €p4ad med^camentsi 
calefactenttaMlpccanùay ^ acrtora,iisqm 
fanguinem ohe pm ex deftiUatsone propt^r 
cdidam intempenem: expuunt , affittire mn 
oporteat , pdknibHs potius medie ^tmentk ad 
CHrandos eos (tt ^tsnd»6*f*» ^m^^ajSi7^u*ut*ts 
lap^s alfcm nùnjuppst^t^ ^mti*r Jrmsma bo^ 
lùprABanttJitma.aut Samféi terra:, mit Xjtm-^ 
Kia.ciu&^hragis^hos efi jìgdlurì^ i^citur ^.ppt 
germanoi, Qmentm nuiae lutum macerante 
deinde pufiiUosformant t^nquam Lemr^am 
-^hra^id*:m'mtd$càt%!ubmu Hs antim fic^ 

cefm J2& ALEXAND. TRALLlANl 

^e/Ju eiu6 jruilraù^ anùquùs tìmqua^n de té 
menùtùs accufanU Sunt ^ a/ia medicammo 
mjtmpltckii, ^ comjn;ffim>^mÌifi4^ ìjcuriofe 9/i 
deèenty ^ui ficcarne acrem^ualft^tem fa» 
~^ment, Qwinmps emm tuntum nm fùfflmt 
cfitalari , ^nantitm hsmatitìs , tmmen erpJiO' 
nem^hucLattusferpereTSùnpermittHnt^Vor 
ro exhiheas euam &gro tIÌa>^t iongtore tempo* 
re ^msre pofit\eimnon admodum a mùrho éif* 
jliBm Jtt ^^debtUtiztui. Qnm nec hoc ext' 
gHunt ifene£ciem ej} y rohurai^uùd Agra aC" 
Commodore , ^ ne^uiddetenus experfatm^* 
Quid $gitiér,dixsrn alti^HÌs , quando medica^ 
.Tnento ex ^iperù ^nendum ertt ? Pronuncm-* 
79tm igitur mamfefìùtUì^reEiè e%hther$> ì^uoì 
oiffi/gìdam mUmpertem ^ non afitemjalfim 
i^HOÙmtempréLpùlLntem deBtllMtù jnfiBat^ 
(^ tdiSfHùdmfMit jr4g$dHm , pttmtojkm ^ no» 
4m$em filfkm apparet. In his emm thersac^ 
ettam ^ù prAferuationù giratiti aUmum non 
efi: ittem m ^«^ extrtr'j cas ex^t^erare» ^ 
^Ikre mtemifìccart^pofflini, 9/ nepettùcHU 
fiéxiQftcfMc^pti^j**^^^^^ <^éd/dii.m^ adprmW 
4H^tm , mterd»m r^pturnm ^i^o^m parlante 
BgoitaepienQm mecui^mMÌfum, ^HÌefnf' 
'modi jhtxtimem m thorace eti^m ex figfdd 
■intemperie fuBmerent^ candenti ^t^fmfirro 
in capite ^tiprAceptffi : ac ehm étger sd prowm 
ftefectjfet» mtr$tm, comodo ommafmulcej^ 

Jkmnnt IIBER VII. ^2i 

JmermU ^ cofiaqH4L 'mfhtehat^humtda y ^ 
tujiis*. Infoffertim ^srù^ger a^uxiantbiùs tn 
thoracem Itler^ oc tmmmiis permanfit. His 
ptnt aqu^ caltd^Maturaks 9//^/S«7^ :.• ^uem» 
admodumeUamJUU^ ijui excoltàntniempe^ 
rie deft'$iUtwmmfufiment^^adtéerfi& .• ^om* 
nìa, ^tprà^Bum.eft :, quA cakfactunt ^ ^- 
/tccaìit,PrAcafieant autem omnes, qut fargia 
nem expuemnty 9ine rurjks meademmci^ 
dant^ambniaùonemlargiorem > corfùriót^eX" 
eràtmm.exclamatiomm^ iracundmmy cofìo^ 
jtùrem ^enerem^ejuptap^^ quod ^Qcatur Ma^ 
cedomcHìn^aut/aiJamentum , ant cafium \?e- 
terem. B^ enim maxime ^s quifajTgumem 
exefe ^afireijctmit i intmtcaiquem^modHm 
rurjks fattetas^ crudttas» ^tnum meracHm» 
àbt flatulenti y indignarti pondera. Tnanibn^ 
attoUere :> ^^entrsmcohiseri ^ ^eUsnJuetof 
fmguink euacuatÌQnsSi, omnibin qmhtts ob ra 
fturamfangui^ reijcttHr ^ aduerfÀnttir. Infs^ 
iittum 9erOy ^jn cai/da domo conuerfirt:, aut 
caput UrgiUi in aqua>m cakdam^ intingere^ 
OHttmmgert:, aut ipfum contegere, iUifatiJòi" 
mum^demtsnt» qmbas Jknguk exnanbug^ 
atUf€rf6t.laiumcopofi6s€rHmfere fiht. Park 
modo €ziéimqHibu$ ore ^ajts adaperts/an-- 
gutserampit^ caueant èainsum magis conti" 
nmim, ebnet^tem, ^ calidior-es ctbos. Omnes 
oHtem lack^tanturimoUif^ ^ recenti cajeo^ 

X fTA gZ2 A 1 E X A \T D . T R A X L I A N I 

frdifìrùm cannilo, ani huhulo. Ne<^ enìm me. 
dìcamentii.m > aut ab^^ y aat aimd ^mdpjia)7> 
adeo occsmmodHm fpfts ejì, ant ^ttk, atq^ iac, 
Bt qm per tnktaftlo'tpjòconfl^ntsr iongion 
tempore ^fifint yOmnes in tptnm confànm- 
runt. Noni autem ^HenJ.am^'jm cum foto an^ 
noipfim ^ hibijpt , ^ comedijpt > mtermé 
cumirumemceo ahquo, a.ut /ìmùagìne^mit U, 
hoJli'/nìn^i:,aHi haiyca^ aut lente , atttpantct 
racùqiiens:cH/ni^ tm agendo à ^mo ahfisnmf. 
fetyUyeviit^fs f aeriti ^ paris jj^ntu ^ ^nepQ- 
Jlea$npht}fìnincider$t. Tm7tHm et^amdejarà 
gmnJs reteBhne dìBmm à nohisfit > ptétoiL 
abrade fiffi:ere, 

PEPVRvtENTIS. 

Caput il, 

aVamam ^eropùft fangmnlsreuEl'ionem 
pHrtiJpnrPim, mag^a ex parte interuen^ 
f^ tnjUmmati&rmJecundHm Hippocram fen» 
t€ntiamtCùm$tsirt(QlH:neceJp^ eflnos commu* 
ntonem or^ùonis feciuentes^de tnJUmmattonet 
^itA mpulmme. ^ partsCHlis rejptratQrìjs con 
Jitt^ìtHr, perir fiBare^ 

SigDa^cùm inflammatio in pus . 
conaerEicar. 

Omnia^ in ^niaerjum ind$cia fappuratimis 

mite ILBER VII* ^2/ 

tea.rigorprater raùonem , ^ grammi U pò- 
tim quàm dolor t^ multi fenfui^Vb'ih^c tib$ 
apparuerint ^ na^nram mater'iemJuhìeBdyfi 
in pm mumrep'tto : ^ fi i^mdem facultas 
effiisens roi>uftét fiterii,^et$arnpm non adeo 9/- 
fiofiim repertnm iri , ^ Sbornie am tiene ìnir^ 
thoracem circa deàmumi^uartum dtsm fii-^ 
turam ejp. Sin autem craJSi$ù$ e^tio^ueppss V;/- 

' tra dtes pr&dtBos inuentumfiterit , ^ dgn 
^tres infirmiores > etiam circa, i^nadragejt- 
Trmm , atétfìxageflmHm ^ longi^ss , fornicai 
eruptio expeciarida, efl. SpsTnmattmpro copia y 

- (^ c^Uitlitsite materia,, ttgn^ue ^iriù^ ^omi-^ 
c&eruptionem fiituram expeitato, Etjlqus* 
dem mtrathoracemp:^ fiiapfim., diutius /»- 
ttés manfirit^ (^ non fisertt <<^(^us aà€^H^^ 
dragintm dtes expurgatum ^ ^t dÌHÌniJ^tmu$ 
ait HippQcrates, tnphttjìmperuenit * pulmont 
ìpjts antea purù acrimunt^ exnkeratq , ^ 
computrefcentejnter?i0fcf*mtem deket lùcas 
affeBfiSt Jigger mterrogaiMs dàcat , dextram 
ihoracà partemeffh caLdìarem, magis^^grii^ 
tamtem fèntire ^ tmn^H^tm ali^tt/d ex eapsn^ 
dent, ^Hiindo in alternm Uttis ìnchnoH^rtt, 

De viiSu, 

ViBm iptur ommhf^purtdemk^^tm tur, (^ cra/Sitìe tfjìtts ^ttnmmte:^ itempro 
^.ùmtcs.€rtipfy&np$ modo zadlsMpropaattiCfiU 
ìfpjàm comp-ehendentU natura >^ dgn^p- 
rihus^ alijs altter tranfìjmtatps^» (ijd^tiOi^exm 
fmtitr.fiiccojHm^fi^nt.. Qut igitur UùofHm 
fi^ expuHnt> his et som cremar téìnemefi 
ptipm^^fifu^erfirbeatur^ cremor^ma»en4è* 
Qmà f ^tres tmbectU&(ìnt > cremar halyc^ 
aut tji^h^.atit :zl€s *'^^ autem mhdemjmodi 
^tertt^ neq^ ^dut^ cttzitm>et'tA/uccHS amjgda» 
iarum, ^elferje, ^elcump'àidtBiorum cremo*' 
. rnm aliquo mixtu^^ Alno autetn c$mt^> nìhil 
frùrjksexhthatur ex ijs^ qu& axnphus fpjam 
irrttare pùjjknt, ncque potu4,n€cpie cthm emf- 
Tnadt, Nam id gent^ affeBièus aimtmfii' 
xkne tentart molefium efi t. quare ettamcre** 
Tnor ptijandt., phps quàm am^gdaLatum^ ttem 
7»tdjk.^ decofìtim dukts radicuùi, $ridts i ^: 
fienugrAck necnon oxjmeU, magis quam em • 
ma dm fluwern c'ttmt^, Habet enim aùqutd 
quodettam 'mtefi$ìsum.ahradat» luJculaaU' 
tem ex aqua tepida > autha^CA^ oHtJtmflO' 
gmk:,mfìadmodum^fehrtcttent:. exèiféteri ma^ 
gis expedti. At cHm^utumfart cra^Uó > ^ 
éfHkJùm ahtecijje y necmn re'ieBwni contu- 
max^ert^ mctsptjfe deprehmdk :. inno rurjm 
ad aquoptmriaulfkm» aut apomeit trofie con* 
duat^exhtifendoJpjHmpaìdatimy ^ nmM' 

net ÌLIBEK VII. 3-2/ 

iHtfJkm, Vp£6 namejue ipJtHs tnnoxim er'tU 
^pìurfmumÌHHare poter $t:magisc^JÌ€ttam 
fm auodexpmtm- , fadi odoris ^Jordidum. 
fuerit, Stn autem mìe tUud ejfe Mfpareat» 
fcenugr^i cremorem cum faimulis fingHil^iss 
decoBum dare confirt : horum tnqfta > Jìcus 
quoque Jkcas modica^ ÌTico^uere, Eiemm 
^ humorem Jimulegrigtè protjcipmt:,^ edM^ 
Biont fkctlem reddHnt ^ necnon ettam qué 
^lc$£s infUmmant ^ lemtmt.Confiat autem, 
fdmulasi autJìcHs pccas , in tertto feenugrA» 
et iure tncoquendas ejje. VvAftat :, (tetiam 
mellk poHÙim admtjceas , ^h$ cremorem ex^^ 
h'thìturm es, Hnnc cfutdem ^nte àbum fo^ 
itt^ dato : muljk 9ero quoHps tempore exhu 
hm.mhdsgYHm offmdtt. 

Yiribus infirmis c^ìà, agea- 
damfi:. 

Vires quo^ maxime attedend^fini , Nam 
^h earum tmbecillttutem acadtt > ^t h$tmùr 
^gre reijciatur v dnm ipjk , ^ha tn thorace hA" 
rent :, exprtmere ne^ueunt, CuraigiturtlU-- 
rum h abenda efimator ^ in^'cier/do ptiJanA 
tremori ^Mtcolumbam> aut puJium. Exhi* 
heto autem sgris etiam gMim*m tefitculos* 
^tm ^iradetjcipermittoé. Imbecille s enim, 
X ^ tn^éd ^J^tf■ ALEX AND. TR AL ti ANI 

in ^akk facUihHs quoque concoEiu dìHrthu* 
endis , ^ probe cmficiendis , laiforant. Quia 
^ero exfaalt coqtmniur y ^ S^entremtpp 
ferturbant 3 ^aàent autem nonnfhtl ettam 
quodftomacho aduerfetur^ ajpis exhìkre con- 
uemt , 9/ quodjerojum meùefiy ejjìuat : id 
atiod frohèfit ^ fi qsiis ìpfos , dum affkntur^ 
édcu pUYJgAt. Sic ettam cerebeUaporcellùrum 
aJfaprAhereJktii^ eft.fuk medico ipfs af^et* 
Je : quomam ^ ipfifiomacho aduerfantur, 
^emtémque perturbant, Quare ijs qui ^ irei 
habent infirmai > feìis ipfi exbiberidt JunU 
pr eterea arjerum aU 3 JìiumpedHmulf » hd" 
hca coBa ciém am^gdalis.pijiaceis, ^ìdspaf- 
fis 3 ^ qti£ aita probi TìHtrìr e ^grospoffknt» 
AaBis autem ^trthus cantra > ad fithdto* 
rem ahum trar/iJeundHm efi^ Qucd fi diu^ 
iurnicr affeBi^fnent , ^ corpus uium ali' 
-mentum ncnjìntiens > cont^bejcere mani^ 
fefio tmutpent 3 neque thorax rnHliumpurk 
cmttneai , ettam Jòlum ipfis lacdari debet^ 
Jì non ^ehementer febricttent : fienimmul" 
to i'jQfeftante calore exhtbeatHT ^ non item nu^ 
trtre^aut humeBare potertt. Islam ab ea quod 
cantra natm-am efi^^tmittir > ^ tn altenam, 
CQntrHptricémque quaìttì^tem mut^tur. ^bi 
calar febrtlis móderaiior CHa/èrit» l^ ipfis eX" 
hiberidsbeti IIBE R VI I^ $2'j 

Qu_alelac, & capando oiFerca- 
dumfìt. 

Smid quodrdjchur y expurgattone aSuc 

mdtgere tfht ^fdeatur ^ ^ non mcdofords^ 

di^m , ^fadt odorù extfat > afininum orn^ 

mhf&$ alijs antecelift : ^mp^e ettam eo ^Piod 

ircele purgai > omnì^ ^màt, Item e^HsnuiTi 

pfìs prcpìnandum ejì ^ ^md afnmo adom-' 

74ajìtperjìmile. Quare ettam £grejf>tranies 

ۓ admtos fithtnde conjpexf, cum opportuna 

ejètdaium. Ommamtm > ^u^^pulmùnùca" 

fitrnis tnfixa Jùì2t , reteBiùnt reddit risùrsge* 

ra. AdieBum autem e fi opportune , ^t cum 

ho:fibrpsmninfefi^t> nc^ue accejìknìs tem- 

fon exhtheaiur. Quid Jt sgrì horum ani* 

mmtmm lac mlJnt affumere > daifìtur ipps 

fect^do loco huhuÌHm > aut capr'tlhim^ Etjt 

enm lac horum non adeo purgantem S?im 

ùhikeat , tnmen nutrkndo ampltus t^uìd- 

da?3i alijs prafiare fotefi. Torri ne UBps 

potk Agri ^entriculum cùrtuwpat ^ Jatìus 

efl nfum Jùpracm-hmesimoi^uerelrfic emm 

decoBio hùnamfirop pattern a$iferet :, 9te^ 

■ tìarnipjum ad ^entrem retinendum mfigis 

efH^m alia effcax euadat, Sm ofitern calca" 

losfifyfales candentes , excujfisque ^t puL 

tterenì non contmeani \ mìjctas , ani far A' 

menu Cùdem modo tgnitu,cowmodiu^ adhrn» $2^ A t E X A N D • T R A I X I A N T- 
^ ^t'fk effictes, C&terìim ^ar^s modis Uc 
tpjum comedoni , interim cum JtmÌiÌagme, 
alias cum IthoJkmìnaU ^ autory^A^ ani ha* 
lyca cum Quorum Inteis, Sic enim affetitus. 
quoque confiruàihitfir > ^ ^/Ua laBis j mù 
omnia, fotefl , jùftidiùjks non erit^ Etentm 
^IcHs purgi^re , carne ohducere , ^ totum 
carpii plf6s quam ^nitterjk > nutrire fo* 
tent, 

X>e paoe« 

Tdnis offeratur textuacem > caUdm :Ji4 
^uùd expmtur > humidum ^alde ^ af/c^ 
fitm^ exiflit. Sin autem contumax adr&e- 
Bionem fuerit , etiam in %inum dulce , iut 
tnuljHm tntingent fi fibris ^rget ^ehemtns» 
in hydromelum > atti mulfitm, ftn auiem 
^£ri dsdce fal^idiant y etiAm quadum tetma 
^ina^aut Sareptinum^aut Cmdiumy ohi Sa^ 
hinum fincerum ^ aut Adnannm ex tepida 
propinaBitur , fiil^ maxime etiam fiti'ulofi 
fint^^ficci, 

Deoleribus. 

Ole rum roMces efuidem mieBj^ ptrgare 
pus A ^ craj^tsts redderepoterunt. Sitnatur 
autem radices porrorum ex ^ino , deiideex 
mulfohis percoBorum, AJfumatur etiim Si* 
napidion diBitm, antecitum, Sicrajftm ^ 

copojpém IIBER VII. 3^^ 

toptofumpu^ apfareat , ab omnì okraceù nst* 
tr imeni ahfttnere confert:, eo ^uodhumidum 
'tpfùmjti, ^ recremenùtìum. Sm aatem &gn 
hbenUr ajfùmant > etfam hra^tcéon percù» 
Barn » ^ pahifirem affaragum , fr£fèrtim 
agrefiem comedant: magù emmfrojictt, Quod 
jlnihdhumjmodt fiitrtt , &ger autem ^eèe^ 
menttt^ ficQum:, aut btliofitm > autfilfum ex* 
fuere ^^deatnr , neceffè efihuTmdtore ^tt cibo, 
^ magps ìnter olerà intjbù , ^elmaìua. Eie* 
nim cpùm ìubnctmiem habeat , arteriam U* 
mgei Mntor e blanda fìt^ ^ mediocrfter exte* 
nuetijputum ad reijctendimi facile reddtt, 
frAterquam quod torpori ettam temperiem 
conciUet» Vimtn autemfibriSfeletiam tmms'- 
7mtu,refi-igerantibf£s S^tendam non efi: ejmpfe 
adfputum emoltendum ed$tcendum^ in eiuf^ 
modi ^ìBu diuperjtflere non exfedst^ 

De auibus. 
Ex autbus comedoìit £gri gallinam cohor^ 
iztlem^phafianos mnfsngms ^perd^cesjtmi&' 
ter,att?tgenas^tfirdos. ^ aUos ruraUs paffè- 
res ex decoBo, Nam iuta ulcera magìe deter^ 
genti ^entrem^ humtd$ùrem efficitmt>^fi~ 
hres intendimi :%erH m cum onmes no dm eiu/^ 
modi cibHmtokrent, prò ^tribffs Ubor^ndttm 
efi> ^t ne^ue multum oki, neq^efalistnij^ 
cffttmr : ea ^erò jfu ad ^fimprsfintem cm~ ^JS A t E X A N D . T R A I 1 1 A N I 

uenmnt^mjculls rotfieamuó. Si nan^^JknguU 
aui expmtur JcrdfdusftiGrit , etìam mei ^ 
forrum adtjctendumej}, Stn^Mtempuruiti^ 
hi apfareat , tunc ex ghindshe^ é^uo^ue ca^ 
^anedy ^ Uhtimfummaie , aut halyca > aut^ 
fim'ilago indetHr ^ t^uemadmodum Jì ettari 
^kus appoptione ^el impojttione opì&s ha- 
heat , àho mijceaiur lens Àegyfùaca excor* 
tkatzi , ^el hraj^tca pere ocra , ^el^uodah 
jilexandrta. adfirtur phafoUim exiguum^ 
^elquoddmtHr \y^olaSidfankHmi 

Depifcibuj. 

Inter psfies prAfonautur^ fi quidem ^omU 
€A fitB& rHpiuram pTùmouere ^oìuertmus^ 
£5* td quod expuìtur ^fadiùdortsjìt , ^for^ 
d'sdum , mdtgeati^ repuf gitone > pfjces mU' 
ria condtù , ^ pràtàpue ^h& Encathera. di* 
cftfiryfemel aut his locù medkamenù dari de* 
bet. Nétmjt ^uis tmmoderattus ifjts ^^tw, 
magts OS ^ajòrum adaperìi^^ humtdtoraex» 
cremenm e^cìt* Qmd fi rmlltém mlefuerity 
fed h'dfofitm appareatroh ommbi^ qutdemfaU 
fis cthis cauendum efi: edant antem maxsmè 
omnium fdxaùkmpifiem ex iure> aneto t^n^ 
tumaffkmpto. Sin autem craffkm^^ifio* 
fimid qmdefferiur , extfiat , pr eterea nau- 
fi a ettam ^uAdam dgrum tor^ue^t^ex oscy^ 

mihtt XIBER VII» ^^i 

meltte decoBìoparalatssr, 

De tefracea cure praj- 
diris, 

Altmentum ex tefiaceis non Wide ^f ^ui 
in thoracis regtombm ^icus haèent ^ ^ fus 
fxpmnt, ^ùle exlfltt : tzsmen chmfalfi&s hu* 
^cr e fi , ^ hfliojus , fune feBmes > aut huc^ 
Cina > étutajìacum , ani locujìas ^ fu£ Crucis 
Lxfx^iks dtcuntur , dare non efl aheTtmn^ 
Sm autem (ordidunn ^Icm fuer'tt , ^ pauU^ 
timfus ejjeratur , ^aodperfiSìa eruptto ctr^ 
cumfitfìhumorìs faB^mnfit , ettam erma'" 
€sum modlcum /Umere non prQhtheto, hahei 
mtmaltquid^ qmà^ apcrìre , ^ refurga^ 
tefotefi. 

De leguminibus* 

Inter iegumma fiffétnam , quA ^im haki 

ahflerfinam .Jlmtltter ^ auenam , fihrm- 
tanttbffs qmdem reBe dori concai :Jtn ^m* 
tem calar non tnjejiet , etsam halycam quM 
haheat aut pifiacea,atit amygdaU , aut ^uaé 
paffas , aut nuckospsusàs. Si ^IdùsfGrdtdurn 
^flutdum apparsati fiiba^ quoque , autpha* 
fata, aut Isntem interim per fé , mterim ^erh 
€umpttj*mii decoBaw^opttmè nimirumexhi* 
bes , quemadmodumprxdjiBHm efi , fibriim 
totHmpropè jìnit^. 

De fruifdbus pomaccis. 

Qmd J^l AIIXAND. TRALIIÀNI 

QmdhumfmodiaffeHihtisjruBm fornai 
tes admcdu ^ùlesfim, nomedicis tantum fe4 
tt'fom omnibus 4di6tis efi mv^y^effi^ Verun- 
tzzmen xum cthì ^uo^uefaf^tdtttm étgros comi 
tatm" 3 faìiJ^h deterisra exfomis deltgere <ogh- 
^nur :: quare ettam mala ^ ftra -admodum 
matura 3 cucumertmi TneMiUam :^ au pepo* 
tiem ijì fein'fs potij^tmum , autjztis affligat^ 
(hutum^hiHofiis inuematur , exhtbere com~ 
modum efi. Islam med^Ua feponts nmmhid 
^iierforìum ^httmi* 

Debellariis, 

Bellariorum cibus ^t$lis ^JiJ^t quìthora- 
tU offèBibits abBergéndfs ^$m quandam 
kabeat tdoneamjtac^ amygdaia.ant ptHacta 
aut^HApaJpe. , aut nacletpmei; ^ quA ex his 
CGnfimnttirplacent&.aJjHmantHr/^erùmnQn 
coffo/ks ex hisubt^ darì debet, Nam etjìab ^ 
^ergere poJ^mtyOgrè tumen ^oncoqmmtur^ ^ 
fropter okùfam tpjlrum partem altos ctbos tn 
^entrtcubcsrrumpHnt^ l^antum ttiam de ^z- 
ciuipfts idoneo^ dtBum eno:demc€ps a^tem 
ferfèiftéioportet,qHA ttem medicamentacom' 
fofits^tjsqtùpus in thoracehabenti benejtnt 
accommodata^DiBasgtiHrJknt ^nmerfapro* 
fèi^b'tde iftj^itgtmus» plurimaq^ tUicJcrfftzt 
antidoti reperiej.pHTfdentU qHoque ffftcaxm^ 
^dhketiam torwn imnttomm faetemm» m& p'Opne ad purulento s. conuemunt ^ $m 
^tfrimJtmphcÌGr^ auxdta. exponmfms:> deiìu^ 
deJkcompoJtmmo^HemTnemorm/» reuace-- 
mt^*^ ^y^pi^^ 'i^^^^ ^^^ /»i?^ henefaàt: 
Jtmiltter ettamthywum.a^it tns contufa:,auÉ 
eruìfifBì ex butjroy ant ft^kgium, ommJ^yue 
^Acjèorfm contuja, aut cum melhmtxm^ffl 
exhiheantur ^ ifen^ factum inam generofi 
tepmgant, 

AJpuruIentos-*. 

Ad omnia tharacts^ttm, ^ eos^mtsihe 
detmentur, qmèu^^ arteria affeBaefi, ad* 
tnodum faktsre fiane^ medteamentum 
efi^qmdfetfmtur,.Cmnjimomt;,mjrrhi&,Jtrtgu 
krum dr^km£iquatmr:thuris drachma:dMÌ* 
cU raàfCulAfifcunùavtragacanthA '^ncmfixz 
nardi: lnÀ$CA,drachma: ammomact drachmA 
maìMor:. croci drahmaimeUe exc/ptto, 

Adea quse in tliorace hxxcnty 3l 
omnia, recrcraenta^.. 

Ì^Hcem fmeam> quACùpìeJamreJmamfe'- 
adforem phi circundatam Bai^eat, cummar^ 
tfthto recenti coqmtor deinde meiifs mod^cum 

decoB^ mt fleto ,-: ^^ rmrfks hoc ^fif^e ad mei* 
kam cra^item inco^utto* Acad ihoTMfSpftl^ 
mQnis<^.affèBm, ^ttton JJ^ À t E X A N D . T ti A I I T A K I 

Ad puruientos,phchìiicos , & eos qui ex 

pulmone, aut chorace, aat membrana 

fepti traaftierfì. feculenta d^fordi da 

cxpuuGt : icem ad eos qai 

um phthifìm feb ti ant, 

optimum pr^fidium, 

habec auEcm iq 

huncmodum* 

Sempemmljticct paf^i eretici, meUls Atti 
ci>/ìn^tilorum cyath's duo , artica femints con^ 
tufi ^naa , cucumtris fatmifemmis ^ncia» 
cHpre^ifimmis^Ticia, Omnia fìmul^f^ne ad 
diTntdios cos'Atto ^ foràitiesc^ prosato* t^yf 
decoBtpicis lìqmd^ cjalhum addUo, coquito^ 
^ ad me/ils JpiiJ^ftfsdmem : necnon na,rd$ Sy^- 
rMC£ drachm^m admifieto» thnris drachmoi 
tresxrùci drachmar^ias » fìperis alhf drach-^ 
mas duof.FaifA inBar Ungendum dato,Qmd 
paffeBuópTAdìBi ^ehemmter mcrsjcant ^ 
éntendantur,nucem pineam torrtdam oMuCt. 
probe ccntufam.CùmeBÀmqae tn oUum recen* 
tem»aquA i^mdfatis efi esfàperfiéndens, meo- 
quito ij^ne adiertias > O'psy^o^io, ime in 
^cem rsIsquA a^ua 9tiur» 

Antidotum vai de cfBcax ad fìomacM 
Buxioncxn, 8c eos qui difficaltcr gluti- 
n ofk cxcrcant , r ufsi Isbor^titcsA pc - IIBER VII/ j^j 

ripneomonicos : opitulatur celeriter, 
ctiamiÌQenoxa. 

CrocifilìjJtnguU drachm^, : maYruhljjrt^ 
dis, p:tfer:^s alh's ^ fiilegij , hy^opl^Jìngulorum 
drachm^du^:srH$fiirm^Jèxtnrìus:a,mjgda-' 
Urum amararHmJhxmrtt^ : mellis ex^mfìù 
fexmrt^s^ùtùr ^t longè op'tmo remediQ. 

Antidocum dia prafsiujhoc cil: ex marru- 
bio jOptinieh umore;? thoraci iafixos, 
omniaqae vt prius repurgat. 

Hjjppi^ marruhijpikg^Xi^Jammthétrpngti 
hrum <cmU dus. : dulck radtcuU ^ìscU trest 
iYtdis,fc'tU<2.Msknsjyfi'/igHlorum ^ncm du^mu^ 
ckorumpìm t^ntnndrm, Trid^um a^ua ma^ 
ceraio, coqmioi^ ad tertioé, melk adisBo 0/^ 
ad trafitte m tncoqmto. T^mìnm ett^m de me 
dicamentis > diuturna ihùracìs ^ puimùnìs 
^kia repurgantil^m. Sàre auUm licei, pofi 
purgatimsm ^Icer^ fiudto/e ftccanda ejfs^ 
Nam ^b$ recrement^s libera fmrmt , coale^ 
fcunt^ ^ carne repitiur, InpoBerum his c^nue 
nfHììt aeris nmmitones:, nauig^io^ ^ nattà^ 
ralium (tq^arum ^fus,/ijirit cùrpulgtj, ^ non 
tmmodice à morbo extenuatt.THnc emm, ptJi 
terqttum qHodnfhtltsmattùr.eùa magts ajk* 
carne ùfpnduntur. {}^,^re fatius efi dtdctbns 
^ti babìsis , S^nBsonc» cko Sab$m , ^ adipe, 

Im ^^^ ALEXAND. TRAtllAKi 
lt3 HAmqm ex eiufmo^ ^mtierfs farùcuì^ 
infirmai. ^ extenttatoìy pr^fpuèfìUBis fa^ 
tu S?tzintm,recQll'fguntaefic$unti^> 

Beaffedibus oris vcntricuIL 
Caput 1 1 1^ 

OS <^entricu&> qmdfànè etfamfiom^;^ 
chum , qmdamautem ^eterumcor af^ 
pellarunti ^ht offenfiamm acceder it , tnjintm 
^ ^arU accfdenUah&rmmb^ infetre filet. 
Nam mar bum comhtalem^ùiitmdjtònes- > gra-^ 
uem Gparem,qmcaros. ^citurJrìBttmmtn^ 
iempsBiuam,metHm,meLmchotsjLm>alÌenam 
appctenti^m,ób$faBidtHm,naH^amcf^^ ^omi 
tHS^ cfbsrHmcorrHpifones» inUfltnorum tor^ 
mma, ^tert^/^e^^dokres > interim eteam 
S> fg$lias. mentis ahenatianes , curai iniempe* 
fiiuas» ^extremorum p/gféiit?item induciti 
Adeo e p [enfile-, ^acAtque in doloris confort 
tmm-,S?ictmmte quidem, cor : csgnatione au* 
tem^cerekrum. Qmmam tgiturfiomachui M 
Ismm ^tot^itiorHm oMior ej^itur.ahfsruan 
dum^ ejl^qtiinum Jfcmacbt tpjiffs frepiejint 
^■ffefìns^ qui ^eroperaccidens,. Vbi ht accu* 
tate di^mciifiterint, adcuratiommttsi W* Tit ti BER VII. SST 

X>€ ftigidà intemperie* 

^rf^idétm orts ^entrtcuU mtetnfenem m^ 
mtfeBo Ifcet inde ccgnofcere^ fi nc^er nonfiuat 
^pstatqt^e magis c$bìis^ ^uampotu^ . Si ^ero 
nonfoihm ^Haàtas * ^^*c offendai^/ed et/aìn 
humoram ^^scrundam fiìgtdorHm mtempe^ 
ries extfitt^ommu fané eadem tpjts accidente 
fuiz mfi'sgtda qualfmte euemtmtrpr^ter h&c 
autem etiam alia. JEtenim m hoc sgrì^o- 
munt pHmt^m , ^ cum cthum ajp^mimU 
retmere nee^munt : pofi ^amitum fiaUm 
almmappetunt, efuemadmùdum amesri^uare 
ettam t^ks c^num hahere app^ittum dixe^ 
rum. Hacggttar rat ione Jme tntemperks ^u^'- 
damjrsgtUaJoU OS Spentrkult offsndat ^fìue 
ettam copta materm, camnum ^uc^ue effe ap^ 
petttumjìattm iicet intemsfcere, Qmmam 
^ero non ^ma ^H4idam cauja cantnum appe- 
tttum efficnjeddmerfr.nemps ftgtdamtem 
per$es,\ft dii^tmi^^^ humor pttuttGJm, ^ul 
infiomacho contmetur , fnultM<^ admodum 
caùditoé^ ^ retttrkls m tato carpare facultm 
tis 'tmhectUitas , mternofci antea dehet , ^U£, 
prtor tr/ìmoderatsm nunc cthrum appeten-* 
ttampariat. Narri curaùo mm*nrt ne^mt^ 
nifi confa morbi effeBrsx pnt^j ^ comperta, 
^ tgiiurtmmoder^tHm àborum dejtdermm 

J ^* Jj^ AtBXAHD. TRAI II ANI 

if A? mulmmlidìmte oriatun conirarm magir 
^s ciukùhjrfgiditatem tmmadica appetut^eue 
nire Vtdentur, ìsleqtte emm fìì carent/neeiHe 
actditm humorem Comuni, cjmppe ìmmode' 
ratsi caltètta^mle quidaccidere non fermio 
titi^f qtidi omnia facìis in ^aporem dfffhiuat» 
^fer latentem perjpfratum dippet^ dìge* 
rai4r^^deetìam akus bis magU aBriEia, efi 
^uàm cimm.At zjs i^uiob retentrìcis m ^ni^ 
uerfi corpore fiiculmtis tnjìrmitatem lalo^ 
rant.M mmsme cùBtiCcptofi^ ^fiémde aU 
ttrafìonemnonexpertt , excemuniur. Quare- 
etiétmmksconttnHis tUùrum ciìrrupttmthm- 

Curatio canini appetirus ex frjgidi>- 
tate proucnicntis. 

Om igtiur oh fitgtditatem , aut piimt£' 
ahundanùam irnmaderattm appeUmt,_, mr^^ 
èU mmìrumcontréarijs Stendo ^nempe cahd/o^ 
r'tbi^ ^pr&firttm ^mo r/2er&> cibkpmgmbué» 
^ omnibus oleops :phafanortim qtédemfi"»^ 
mortbus> ^ camlb^JuiUps . Hdu: en'rm come' 
Jiapntts exatiéra39t/pJos , ^ tmmùcUcam eo* 
rmnappetentt/tm obimidunt^ ^t 'mp<^si€rum' 
GQpfQftoremcibu'mnolmtaJpimere^ 

^ CuriiÌ3 canini appetirus ex cali- 
di tac^ nafcca lis. ■ ,, IIBSR VII, Jf> 

Qmdp canina cìhii cupidttas » uh multum^ 

sdtditutem ^gros teneat^^jnum qmdem ipjts- 

dandnm noefi,fid.c'ihi ^sd£>greconfìc'mntury 

Bii namque e alida ^oMe mtmicdJunU ^tp-^ 

pm ^ ^^^ ^x eafaranturi hydrcgarum^ctmm 
ditum. Ali A ^ero ^u& pr£.Uri^ua7n ^uodre- 

fiigerant, eùam dtff cutter CGnficfpoffHnt^ dori 
deknii.^tj^em:um» 9(dmiU» ^^-i^carum- 

fed^^. 

Curatio canini appetirus exretentricfs^ 
facukatis imbeciliitate. 

sin autem ex retentricps famimfk' ìnèe^ 
àUttute nafiatHr.omni^, 9t itu dicam^htem^ 
psrki %i Tìot^mrls antea^udi, cauffacffen^ 
dai, tandem ad Oirationsm cogruam lenito». 
Nam aBringenùafempsr offerre ^eUe^d in* 
dùBùs-medicùspertmet, Maxime igtitnohfii^ 
gtdamintempenem uUntfixfaculms di£ol^ 
Hi co7ìpteuit,at^ue idea aduerfm hancmagk- 
infiBenànmefi: mterdum %-erlett^.mab(Ic^ 
f4mtcmretentrixpculta^.ds^citur> e/f.^Ppi 
gUratu difficiljó^ 

Guratio retentricis facultatfs cx:ri- ' 
giditate infirma. 

Siigitfir fiigida iniempertes nepium 

^entrtmlofiicsffsre^ ex ijs indt:ijs , ^n^ eam 

intirnGjpiddendJxm^^iafpareat.faetom^ 

j, z- nmù 24^ AIEXAND. TRAtlIAKl 

nino caUjactenùbus eJfe^iendHm^nonmodù 
cthisemfinoSifedeùammedtcammtùXon' 
uenttigiturfpftsmter/ìkraquideM^^ èraj^ka 
ter coBa ex ^mo^comelfa^inecnon^trtjtka^ 
caults ^ r^paflmdtter:exjyument^ceisif(h' 
Isntta^fulsjs^cacum ^'mQ.tyfheMjra,. "^a, 
Inter aHes^perdtces^att^^ene^^maies.'ex ca mi . 
hus paucs,y^t caprina ^ ^ kpùnna^ TruBus 
éiutem fomacsos mafcn tx p^rte deuitent* 
JntéthelUrm ^ero ^hoj paffas , ^tmaxtmè 
JkUtmres-affHmani.'relt^its omnia repudiente 
VtBms igitur^ ^/ breusier dicam , inlk eBo* 
Porro ^nBiùnes.^ epfthemai^ accammoden 
tan^tm conlfant ladano, mafucha > rjTjrrhat 
alos,^ ah0nthfo:potiGnes antera ^& exjf'ica 
nardi ^r ho JiHnt :itemfu& exmaip» con' 
fiat gtygiherreaptansiadh^Lcantidctu/ £fHra 
^ thetjoca poti^tmum^nam 4p[aùmmum 
maxtrr^ e'mfmodfafeBm 4:QnCGqHere.^Jk' 
-narefuefi^Exbalneis tonuenmnt^ ^«4: aerem 
caUd$Qìem , ^ fhlmmhaheant .; reb^m ^ero 
tempori prùcede^it e, ^ morho iam decrefcente 
etMW naturaks aqu& caiid^ odperfèBam //- * 
heratimemadhihend^ypr&firttm qu^ medto^ 
cremhhent aylrjBtonem* Excrcttta hisjunt 
^tl/^ma.geìlatfonesynaufgatior^ ior^ape 
regrimtio. H^c enim omnm totu corporps hahi 
ttém mprtBirmm fiatum recoUtgamt , Curro- 
borani^^ 9t altr^ier^tum probe conimere , (^ 

conca IIBER VII. ^^t 

Curano recentricisfacukatìs ob 
calorem imbecillar. 
Tank tgiiur in hU commodtj^fmus efi.Jtex 
mero ajjumatur rttem of$^ dura àrea horoìn 
tertfamajpimpt^y'mter olerà , intyhi£sJaBii~ 
e a, ^ makia^ex amhttsgaUmacohGrmlìs^non 
admoSirì2 coBa : anferum pr^prùm aU, ^ 
feBora yitem phapitnormn ireìtqiia autem^ 
omnia demtent\Expifithu$ edant dura carne 
prAdttosJ^t orphum^iglaucfimi cerfde7n\ cucu-* 
lum^oEiapedem,^ fipiad,Ex tefli^eis^aBa^ 
' CQsJfucc^a.peBines ^xochleas.. Exleg$tm$- 
nfbt&sphapQÌMm:, f£tbam,ùrj^am\ ExfiuBi^ 
buspùTKocels médadukia^citrta^ ^uat^da^a 
carne pradkamyfeponum carnem:, cacume^ 
rum meMtUam^fycomora^rhodacma^ ^per^ 
JicaJtem hatineaduicps a^u£ccnfirunt:wan$ 
naturales his^Jtmt mtmH&. Tantu etiamde 
retetricefacuitziteacalidamieferte affeBa. 

De grandi fame ,- <}uas: Bulimos 

Grasce dicitun. 

Caput mi. 

BVlfmos Crdcè dìfBua» ^t ettam nomen in^ 
dicati magna efi fames, Ttt métem , ^t 
tatto Jtd>tnd$cat, ah immoderato ork ^^enirtm 
a calore , ^ imhealltmte :^nde mji attmen* 
tum tmmùdicè ajfumani dgrK anim9 defi* 
^ S c'iunt ^4-2 AiEx-ÀKB. trax'ltaki 

anni iConcìduntc^ue, Jjoc igttur cum etiam 

flerìt^ue id'totAjc'iant ^JìaUm ìjs ^»<e odor e m 

mousnt , ^iuntur ad ^'ttnkmfacult^iemiqUàL 

dfJfifatHr , recreandami recoUigendamque^ 

£.xijs antera qua odoratum mcumt :,-panem 

jotijiìmum ^$no tmhutHm^ carne s fot cma4 

affks i hcedtnas > ^ Jhmmattm eaqu£ nido- 

rofum odorem habent , ^ bene condjtum , ofi- 

fertmt. Commeni autem eorum extrema , ^ 

fHngtmt ^ndàquaque , aures perfitcant , ^ 

maxtUas : ex capUiis attr^unt, Benerjts ad 

fi>^ deficiione anhntjìmmpanps ^tnoim^ 

imtt&s ante omnia dartdebet : de'mde ftc etiam 

al^'àb'f, KeTìqt^ tempore celeri fis nutrire, ^ 

^mcquid £gre mHtmtur confìat ^rq^e , fpjts 

€xhtberi cportet : necnon quod rediger are ^ 

cùnfirmarepotep, AbetP^odinamque adiu- 

tsantur > ^ temporU procejfkad bonam tem^ 

fenem remrtunfur, NonnuUi ettam spinm 

grandr Jkme iabor anfibia cuTn aqua fiigìdfi 

exhibiéerHnt :,^t exced^ntem calorem r e firn- 

guerent, Verum t^lsa^Gs<a»cre adhortor:cf^ 

hls autemqm sgre etaboraniur ^ muiianim-' 

que^pttus ^tMmmi, Nausmulferem quan* 

dM72, quéi, cum muìtn ^ immodica adirne* 

ret , cmnsaque concoqueret > ^ nunquamjk^ 

turarije diceret ^ roponem ^sro m fiomacho 

experhetur» ^ capite doler et > puttserempuT'- 

gatorinm accepit/emt autsm ps hiera. laBa 

igitur IIEBE. VII. 34f 

g-dsidme 12 cubìtùs > ^pl^res hahsrefumre-- 
tm, Aiqt^ettmc tmmoderata ^ fanofa. ap^ 
f eterna comitmmtJnnQtmt tgit'Hr , non bn^ 
UwPim^fed befhamfmffe , ^i£, adcthimfi^ 
mndum compeUerH , ommdque conJumereU 

De cibi fafti^io,qnod Gra?ci Anore- 
xiamsppelkat. 

Caput V* 

SCtendum uftctht efuoqm fasìtlmm aui e» 
intemperie qi^J^m > aut humorihiis in 
fiomacho confenùs excitmt, Neceffè tgtiur efi 
^num e tribm perjtcere: ant hmnGfes eua-' 
mare , aut cmiemf erare y AUt munire , ^ 
thm iffìcraj^mes extHunt , exte7iua.re.Qua^ 
fropter tpfis aut ^Qmttu > aut per aluum eua^ 
tuabp$,fì tt^efue 4iger ad ^omkum procbms 
fiéerit , per /hperiora* Maxime ^erù*id hu-^ 
iufmodt remedium confugiendum efl^ fihum 
mores tenues, ^ nonadmodum craj^tfaerint» 
^ideaniur^^ueaffixì^ adh&refiere. 

Quomodo vomitus foìlfcicari debeai. 
quibus liumor icnuis & biliofusia 
éomaclio concicetur, 

Qmà f hHWQres noxij per ^omitm eua^ 
tuémd^ tibi ^ideantur , caue ne medicamene 
ti$ ai ^omitum ctendam effic^ìhHs ^mrfs,- ^44^ AIEXAND. TRALIIANf 

pd humeEiantihuì pQt'tHs cthk , ^ pottont^ 
ifu^y Ripete copof^aqua tepida^ ìd^^eqmr» 
ter^ Sicnawque recrementittus ì^amor fccu 
iè Ji^ernaméfit » educetur^ue, JEtentm ^ul* 
Ja etjì^owitum moue^it i mmen tn ehp^^odt 
ìpfk ^tmvi debet , 9/ t^uA mtemperkm ali- 
quoìn Utentem csrpori tnfnuet : quare re^- 
Bius ages y p tepida fila ^mrk^ Sm autem 
£gru7n quoque luiets ouorum , aut cremore 
pùpin& nutrias . prmjquam tepid^m exht* 
htuerity deinde exiguo tempore interpojtto itu 
^Qmitum potiUi prùuocauerps , ^ fine noxA 
trtf y ^ ^tthfiirìius ^ £q fané modo ^omituit 
finger ad tUum tnciinatior Juerit ^ acccjpwG» 
dart debet :fin autem dffficuiter ^omat , ca^ 
uendum efi ne fimTiachHs plmrimum ^eUice* 
tur y ^eladtdcùTrìpelUtHrjfìamfilargius ^eL 
iices^ dsBendafque , magìs ap^etitum Jub^ 
uertes^ Satitùs tgttur efi in etufinodi mate* 
tmm ad^entrempromcétre,, humeBando prì^ 
mum ItberaUore ^ temperata aèoJtu nam* 
que materia pHrgantibta promptè oèedire pò* 
ferita At medie amentum aliquod purgans ex 
qs quA corroborarepoffunt ypatdatim exhihe* 
re oportet : ^tpote picran^ * aat ^num ex hU 
antidatis , 9^/ qmdmalis cotoneis conBatS^el 
quod rhodomeUte , cum fint medicamente 
akjque»ùxa> ^ ficmacha idanea. Neémtem 
ipfit ^udalÌQs quiete grmtemtm^ defiru 

ptiones IIEER VII, ^4.$ 

pione s eorum hk ^mefue exponendas ^utsim^ 
Hdbentporrafn.bmtCìnodum^ 

Medicamenti purganris, Diamelon^ 
Iion ciì:,ex maliscotoneis 
confe<flio. 
Maiorum cotomormn Ithr^ : cìir^ coriicìf 

cU du£. :^piperps ^mìa : aciu£ plMUìoBs pur£ 
Jexmrij tres : ^fiprohatum efi^ InBar oxjme^ 
Ittie co^utta : poshemò pammoniam adijct* 
io y ftper mj^ergenck , ^^i^^ cochkare ^num^ 

OHtdHO^ 

Aliud purgans ex uxTiìh cotonef^ 
comprobatum. 

Mala coionea oBo : fìammomA ^naa^ 
M'txtafèrmentùextrm^ecus obcluctiQ^ nejcam 
mon'tit psrmeatii^s penetrare pafit^Vht affa 
pTùhefkermt ^Jcammomam cwnmaUs atra 
fermesium léiMtgato^ ad^atù<fuemei, acrur-^ 
fas UmgatM \?afe ^'ttreo recondita y oc dat^ 
cochleare ^num» 9el dna ^ prout purgare 9^- 
herts^, 

Medicamenti purgantis Diarto- 

domelitis deicriptio» 

Rofkrum ptcc't libra : pammanm ^ncta^ 

étgarta drachmA e^uatuùr ^ femi0fs tptperis 

firufték duo / meUi$ 9mU Jex. Leni» igne co^ 

^ftQ , ^ cùm m CTéi^ìtiem merini^ tunc 

y S fiammim ^^ A I E X A Kl> . T ^R A t I I A N I 
pammmfam > ft^er ^ agarkum adijciio , ^ 
dittar. DentHr fro^rtbus fcchkarta qmn-* 

Si cibi fdftidiumex viTcoiìs Ku- 
moribus nafcatur. 
Sm oMtem ex ^ìfcojts humorihiis àh'tfafìu 
dpurn ortum. fuertt t me effe eft deinceps ad 
cmtraràa -reffiicere , ^ua exienuent , ^ incu 
dant ifr£terea ettam abBergunt : at^ue ex 
kiSi 9/ accspfos^t dLgrì^^dhortnndtpmt. Cappa-* 
rk ìgttHT ad hmufTmdt falntare efl reme^ 
^ium i eloin probe > ^ ex oxymelite param» 
Prqfunt eéiam olm^ omnes ^ qH& ex murtat 
mit oxymelite condtuniur. Atjtnaft his W^^- 
wentiu^ extenuat^cum oxjmeùte ^ aceto cO" 
meBam : fitmmatim e^uA ex axjmelite > aut 
muna, ^mtgaro probe offhruniur. Vorrò ^«z- 
huifiomachns ntmmn7 refitgeratp&s efi, eitam 
Tnedtc amenti expfpere ^ g'mgibereconfeBa 
forrigere necejfe ejh ex i^uorum numero eùam 
id habetur ^ ^mdex maiìs coioneis paratnr, 
adieBum ^abenspiper^rmrrhamtautl/guBf^ 
cum i OHt coBum i aut pukgium, Al^ alt ter 
fpjum far ani.' omnium ^eroiftima cowpoji" 
t'foefl, qua eitam dmtntJStm, Oalen, 9/2^ eji^ 
^fuam in e opti e reperies, 9bi de àbijkBidto ex 
jrìfgida in temperie najcente agttttr. Quid fi 
laiygitis detergere ^oùperU , eisam oxymelite 
hétiémio dtBo ^titQr:qHÌd(im ^roipjkm Len' 

chim '■"chmophUofspho ajcribunt^ Hoc oscymeh ^alds 
'mmfium efi» ^t non filnm ^ud in Jìam^cho 
h&renti detergere:, Jed ettam qpì^, tec-arì^ Itenu 
thorac'i ^ capiti infixa ftini > amolìrt foj^tt: 
r/iorhum e^aoc^ue comiffalem , alitrsc^^ multos 
dmiurnos offeBus fmet ^ ^erìùm ^ ccnfe- 
Btonem^^ ^tres qud^ t^fìtnfhntjnfr&Jlniìa. 
emittente s> rdf^ia perfequamur. £temm in 
aìijscapttthpùSi tum dejcrfptknem cxjmeiiiM^ 
tum cjus, ùtulopromttmt^expUcamTns^, Hls 
igttur per os medicamentìs ^iendnm efi: ex^ 
trmficHs auttm : ^nBiomh^^ ^u^ tùncalefk^ 
teretpjwn^ ^ corrchsrare pQJjkKf .-quale tfi 
vtiam^^uod Maràat^m ^acatur, demde ^ero 
epithemaùhus ^ tum Baio , tam eo quodEuù^ 
des a grMo odore dtc'tiur. Torto cum longe opti 
ma fmt > ^ paratu d'tffictlàa^ conpHionsm 
^orum, ^ materiam hicjuhkà, 

Stomacliicum quod dicitur 
Baium. 
Cap£, drachwA quatu&r : trtdìs Jcruphli 
cBo : iunct rotundifiork JcrupnU oBodecim: 
herb^fiòtn&fcruptds oBo : hdeUij fìrupuli trs-' 
gintu dus.'mafifch^ ^»cm dtij&y cer^ ^nc'mfix: 
tereh'mthm&^nà&tres :ptcs4t,reJìnA torre-^* 
Bdifefqudihra : amomtfcrupali tngmm ^: 
nardi ^ncUfex : eenantharij ^ncUoBo :aloes 
^ncÌa:cardamom$ ^ncÌA (hL& :gariùphyUt ^n* 
eia : MJkmi^'mmdH^, Ltmg^k arfdk , ea 

qft4^ ^^*f ALiXANB. TKAIIIANI 

^H£. aquari poffnnt addato : demde arida 
ipjts , cum l't^Htda. adhnc Jfint , injj^ergtto ex- 

EuoJes. 

Hocqmi^uepr&fiant't^tmuTn efiefithema^ 
hngo ^Jkfrohatum. Croci Jèfinncia : bdellu 
fcrupuU nonem : aloes ^mm dna, z^mjrrhji, tQ- 
ttdem :filij^ncta. ipropckos ^nctJÈ. tres : tere^- 
hmthmjs, totìderriy thuris ^nci£. dudL rfiyram 
^n€Ìa^maBi€h& ^nct£,dtmjèmtj^ts:jp$c^ noT" 
di ^naa: cardamomi ^nct^dM^ :m^gmaiif^ 
hoc efificU unguenti Hedychroi (è ^umia:am'' 
mùmaci ^nct^Lfex : cer& libra .- coiophoni^ Ithrz 
du£ / opohalfami ^nctAfix :pMmularum toU^ 
dem^confèEìh ^titor^ 

De cibi 6ftidio ex calida in- 
temperie. 

CthffaBidio ex e alida intemperie excitsitù, 
<i>$BHm^^mrejrigeraniiBtis cmBat^profutU" 
rum ej/è ifefuet > pr^Jèrtim iUa quji aceto pa- 
rantm^ipàpam^o^ygala » ^ Cfu^c^ apud Rùma^ 
ncs ^ocatur MelcailaBucas^ intybum y ^ a* 
^Ham per ^jrigidam.Ji moderate hibainr»^ 
^H£ econtrarth intempertei caltd^ /uperanti 
refifiurìt.Naimmoderatufiigiditas ^tres cut* 
porti emortuas redditi ^ de^àt : ^mde etiam 
(tbifafttdijcaHfaeffcitur, 

De iis qui ob immodcratam ftigidi* 
uccm cibos Midiunc* X IBE R VII. ^4^ 

Qmigitur ohf^tg'idit^tem ethos ptBtàttmt, 
hU hy drogar Hsn durt^ 'spmum ^eti&SyC^mdttumt 
decoBa rum, ^ amjì ^J^pe alha efiU offer-^ 
ri debent : potm ^ero anùdota quA Valide co* 
iefacmnt : ex quorum numero eft ettam the- 
rmcap&tsj^imum^cumfiémach&fftiihnea , ^ 
maligna contejT^eretJ^nde ettam ^s quos hu" 
m'ida recremtntu , mAligna ^ praua tnfe^^ 
fiémt , reBè hoc ^mùdotum exhibetur , 9/ ^na 
quoque ^scedatum , appHttum ^ibùUiUTn fie^ 
quenter reuocauerit, Qumtttam iuscoùtm^ 
ii&t ^ Quorum pajfarumc<mduàt^ Cum entm 
^ ip/k J^omacho Jmt grata, , €ontemperentq^ 
mdtgna,^ cruda concoquant^ eùam pruder 
tdq%iid non fletto cùrrumptmtur ^ rmtrmnK 
Nihd autem hsc efi pr^antiui , quam ^i 
idem ^ aiere i ^ sntempertes » quA Jiomét* 
chum exercenttcur^trepojfit» 

Dc£ti. Cap. VI. 

SC'iendum efieodem quoque modo acctdere^ 
^t h'ihere Agrt defiderent, Nam ^eipropter 
Jiomacht facitaiem , ^eimulmm caiidtmtem 
irììmoderatÌHs potum appetunt ^Jtimntij^ ^s* 
hementer: interim ^etofìtU nmprùpier 9^w- 
trìculì OS tantum aufhufdam,fed ettam oh ca^ 
iorem tecoris^ pulmonf^ ^rnunt mteBtni ac^ 
Cfdit, Utemm qu£,pulmonk ^nìo contmgh^ 
non tantum à refisger^mttbuó.quoMtwTi aerss 

am&knt ^/^ AtEXA^NB. T KM II ANI 

amh'tenth snjj^ìr^tu aditmafur:ac ardente^ 
-fèbrss matorempotffs afpetent'tam.ob immo-* 
deratum calar sm ìnf^runU Quemadmodum^ 
igttur imrmderamjitis e^inUmfsm qua.^ 
damjì^squenier Gr^m: imfeimdum efi etìam 
p^ffier ^ìtkfis qmfdam hifmores in ort^en* 
t/scultputr^JcenteSiijitìifHrJumexhaknt, eam 
excimn. iM^ejupermUm hamcrem^mm 
^enirkuh contmettìr^ nonmodo-reffigsranù^ 
hm.fideùiWialfjjMtJàim idonets medica^ 
TftentU ah^erger^^^ repurgare connenst, si 
fffitur humor ^/ ir» ilk habetur , hiùofìtófiie-' 
riti altmod refiigsrms hHmeUansq^ adhièe" 
io :■ auemadm&d^im etiam .JìpftHttoJhó fue* 
rit.^ fdt^uod redundatfach^Jhìm,fdJUm 
eaq^d^hmfmodthHmorem repmgent ^ ab* 
fterg^nt.ùjferiQ, Ego fané noni hmufmodi Jì" 
ùm afdfaptmmortum^perpilfìscièùsjini^, 
mmfmjfej^ifdfamenm, corjacum, encathe* 
ram>^ capp^rem.Qu^e nmfemper refiige- 
ra:nùbp&i . hurneclantthusi^ ^tendum efi ,Jèd 
<ffbi cauf^m accurate dtMmxeris ai^m ìnier' 
nmerifr tmt^nder^ congrua adhibenda cura^ 

meBantia, illis auters^cju'toac^Udìtnèsrni re'* 
fiigeranùa^aìijs ^ro qm objaifampitmmm^. 
dsiergenttacùnHenmnt, 

ha eum qui ftomachum a;{liianten> 
liab£ti& V-dbxaiCiitei fixit*. 3; IB^E R VI K JjfJ 

^rchigenes igìtwr dìmmfS.jì^uu alfusr 
sum ea ff^£ admed$àn^ tr^BatìoTiem pertih- 
nsntiVe ipfadocerefludmfpit^eis qm ard&rem 
in ^omachofentmntyaifuam fi'ìgid^m Jtiper^ 
hthere frAC$pit :fr£fìrtim etmm fi rùjìonsm 
meoexperlantHr , ^ ammoex calóre nirnso^ 
ùh'f^fiiBtdìo deficiimt raut^Héi 4iC€rh^ fic^ 
cum^aut mabrnm coionearum, aup cucumertS'- 
Jkimfimen cnm aifUjA jrtgìda^ mit malì^^ 
niadukU^ ^mtaàdìtfMicìcuma^Uiiparì men^ 
Jura , ^mt ramufcHÌHm mmtJL kt44gatHm ex. 
aquit fi'tgida^ aut rofàceum oleum JtmdiUr^ 
cumfimda^ aht pajìcorum immaturorunx 
Jucxo,imtrofkramJit€a.rPim decoBumy auìia^ 
Bhc£ femen aW^ cum ae^u^ fitgiddi cyathts- 
quatuor. Nos autemcompo/ìtls quoque ^fifi^. 
muf,nonmedfocn tffk ^Ju experii , quorum 
ettam defzrtptìones a^plìter ^ùbk expsm*- 
mHS.Ordmetmhahent, 

Catapotia ad fitim arcenJam. 

Cucumer^U Jktmi fimìnùf drachm^.(0oi: 
tragacanth^, drachmA Jex, Tragacazitb$im- 
ùmrum rscenùum alèumme àtjfolut'to : acfì^ 
men<ucumerÌ6 trtmm et adqcttù ^ mtfiensij^ 
m cat^otia redigfto. Skcatm in^mkra ^Jki^^ 
Imgua tenenda dato , ^humGréjm mde diJZ 
JUmtur.demr^tur, 

ABud. 
I>ulck radìcHUtCummerisJaìimJtmìn^:,. 

prtm ^fj AtlEXAND. TRALtlAKl 
fm'tuUc&y fingf^brum drachms, dus.. Omrum , 
fumine e xeìptto ^form^téquetAmffiùaerHÌ 
:magmtudtmSra£Ù7ìgu4,fùbm4tMo, 
Aliiid ad febricitaotes , qtjibas parum 
bibere conducit , item ad infobtiis, 
& profeaiones,vbi fitis vrget* 
j:>dcis raMcuU Jucci drachm^ fex , cucu* 
^nerisfitttm feminisdrat:hm& quaimr ,• tm* 
jgacanthA dtachmA du&. L^mtgat^in ^nttm 
mifceto, ^ alhumìmhus omrum odteBùfub' 
sgttojìngme^ campotia, ^ ^m<ar»Juh UngtéA 
iùnttnendnexhthms. 

Aliud» 
ToriulacAfemmìó, cummerhjkùaufimh^ 
nk.pritdac^ radicis cortkìSyfìngHlomm ara* 
ehm A auatuor : dulck radkuUfi^a drachmA 
duA : tragacanthA drachmAifuatmr, Omrum 
^&HrmniyHS exctftto.fsrmAto^paJitUos, qm 
pnguUdrMhmampendeant,d^o(^ ^numfrk 
ùnghia tenendum. 

De iis qu^ ad ardorem ftomacla 

extritifecus impo- 

nuatur. 

JExtrinfècus autem ^eftcam aqm flgida 

^mt nme repkmm, ^sicucurhtA ramentu tnij' 

cfto : aut Cefitmum a^ua macerafum , Umga- 

tàmci^cum okorofaceomffceto. oc febrkttniS'' 

uhm applicato: aut mali folta <^/rtdta,aHt »^^- 

U €ùt$méti mt pdmHlartim gUndes > ^uas 

Thssnt lll£ It VI I. JSS 

fh^mcohala^os ^ocant > ^&tt mejj^thtm cum 
ismto 5 aut cafmm recememcumpolenmiì^ 
ducHo : mjhmm4t:» Qnm$hm^t in cardiacìs 

Dèiis qui atrambiicmcoHigunt, 6: ìq- 
flatiooe ftomaciii laboranc*^ 
Gaput VII. - 

QV'thus fr&cordàa, ^ fiùmachtis inflan^ 
tur , melane holic^ in eum recrementìs 
(tmRuentfùi^i (povgias aceto i^uam acerrima 
tmhutas impmto-^fìpfiha^ ntdnmre^ 
mmfertt , alumen ln^uià^m cum chalcoastit 
làHt^me ile modico exceftum applicato : aut kg» 
(krA fìim in ^ino coBis flomachmn ù^dn- 
cito: aut fier core bouìs armentari a Jtcco ex 9/- 
m coBo. Ai Ci c^ui inflatÌQnemJÌQmachtpotiJl 
(imam experttur , cataminihs dscoBum ex . 
aqita , modico meiUs desumati ^ ptperps 
adieclo , potm dato , flatus finì difiuttt, mn 
confirt oHtem adcaUdas intemfeves^ ^^ea- 
qm ex mmia aduftiùne gtnerantur, ^ttia: 
(ed pùtiu^ ilUs qtii meLmchoUcQ humùreLéa- 
rant\cpttHÌatur, ' 

Mcdicamemum DiaoporoD, Hoc cft , ex 

fiudibos poiBapeis confccfeom^ 

ad fubut I ilo ncm fto machi, 

cceiiacos & d) fenteri- 

cos cfucax. j^^ AtEXAND- TRAIIIANI 

JhtUtùttdem. fruBns contufì^ cometite^pn 

rtnt,liqH&texfrimetttr. rurfi£s4^itncofuetur, 
abieBtsfuammfirShm: ^cumterUaì^ 
^uorUparsreUBafuerit.^difàtùmeUìsai' 
mi Ithras (fuoimr : cc^uftóftée mfrunis > ac 

ffàUm repmttQ, Dato émte àhumcochkaat^ 

<i,mm>mtdm* ^ ^ 

Epi theflu za ftomaclium fluxione tcn^ 

tarum , fcbri «ftuantibus & colicis, 

qu; ftomacho confortii* lege 

laborant , &cibum rc- 

iiciont idoneam. 

Myrrh^ , crsch aloes .mafitckay aifjynihij 

fdmuiayum paietsmm . fngulorumfe/qm. 

ùbrA2 9ms Adr'tani ejmd ad fdmulas irrL 

gandasfoÈts efi.QuidamaHtemc^A ^ nar* 

SmJmgidarHm Ubras tres mijciunt, ^Jucis 

inknoremdetritis ^nà cum flyrace Isquam 

mtfcent,acùsùg«tis ^tuntur: no$ autemjm* 

^dQmfi{ciml^rainijctmmracfitfrdftatt»$^ 

Aliudad costui ftomadbum h*u 

beo t iaibcciìlcm, <jui<jue ci- 

bom rctìncrenc- 

qucunc. t IB£ R VII. ^if, 

mnlas ex ^fno hmgatù. émdtéfimHl terkm 

demds ^b* ceram ù^utfeserk^ €um natemi 

^msjs irtifMs cerM^m efft^km ^ émrtàa mpf^ 

mr e redacia exc/piio* Mque in 9m*m c^ìi^^ 

Aliui epithema iimilitcr fio- 

machom corro* 

borans. 

Oenanthdt, 02ì7phaCff\rQjarumJkrumt m^s 

hsfaÈiCàt^acacs^ gj^^bédauftkrum^ mdi fn^ 

nia.ph^^n/coifaLinhcer^ trééÌ£,:, oluknùjètnt^ 

Jìngubrum ^M:mJex:%imjpathitk,quQdfatk 

e fi: makrum cotcmem^um ad^pe iuMOÌMiùrumm 

carms ajfe, ^cu tresxroà^aùjynthìj y fìngté^ 

krum fefiuncta i SmgHetits meiim ^ncsA oBq* 

Vmo ùdorofihaciìs ^ùtor» 

Aliudadilomacnum fiuxionc Ubo- 

ranccm» & vcnrrcm. 
GaIU omphacUtdis drachmA tpéAtHor^ «/- 
iriàrachmAfex:akj9mj dtachmJi s^uMmnfi-^ 
reos ^nciA tres* 

jilhàdm 
Vmrt0rtpajpaum decùBstm peim , ipfi^^S 
^ua^efisdatc. 

De antidon's,ad eos<juiobftlgi- 

dam intcmpericm cibum 

non cocoquunc. ^j^ A I B X A N B . T S A t 1 1 A N t 

qmdfer os exhfhtw^, fknmis exfertmmtk 

dmjemmts ^mta. : meitk aitui crudi exqm^ 
fiiUr&iùiS. hHtmpnurta^akertmdijfH* 
matt. Bgà ^mter^ aSeaetiamermA/èmfnk 
^naa^ dua$ ^ Mqm mmmtèus mikk Gpitme 
Juccepi: necmn mifìmjmmà Syr'tMÌ drack 
duoó .-feffieos totidem > melila ^nàasjex > 9« 
ttiétm pkres , Maxmsum hoc efi fr^fidìum, 
^ad mutm \fule. Non mim filimi mfiMÉio* 
neynjioméichf, ^ cru^mttmfenùeì^ihs^ cm 
fertfidmulàsr$tm efHOqì^e menfèseétótt* Ego 
^iì S'fmjkm etiam tir^grèjfiranttifus > ^ 
frMer opmton?m profictt. DantHt cochkii-' 
ria. dno mane z3 ^^fp^^f dormituro^ ex du 
Ini^t^mi fonone :frdfi^t mttem dilnm fotta 
tdem^ cti^d ràccìar :m(ine S?€ro ex asina, lacit 
emm rucìtés puts^s , ^ omnt tu/^ confert: 
item ìjs.aHt À^ capite m thoracem finxtones 
expermntur : Jttmmaitm omnilois sntefimu 
affichhHé^ Redd4P etmm apfetenùam cik- 
rum anjpitùreTXty quibna tffa mterscriit i.nec 
ricn aui m ^enerijS.(;ffenponem exferttpmti 
ys dejTderìum tUorum exàmt , fi conBante» 
fila ^mrttur^ 

Aliada^ cofdcm afifcaus. 

Mal liBER TU. SfT 

^Hom cùniufkfifermty exj^refflrum fùccsfixm 
r^ quatuor:gmgtyerPs'^ncm efu^um^ ftper^s 
^s %ncm tres.pperknfgri ^ncU dt^ , -sneUss 
fe%mrtj ffuatHor. Succm cum métte ^fy^ ad 
hmusf^iptudmemr/icoefuidehet: àesndefi: 
^tda contufa, ^tetmt trìhrtym crets àe^ct* 
^ùm^fcemrhùdomeiim ^tor, 
Àliud Diamclon, 
CtàtùnmfuJ^cìfixtarij dm ^meliù tmivft" 
d£m:aceùf€%t2^rtmÌ£sMMadfrma4 mo^ 
^aiè€0(^uantHr^deljm?mntt^(^:detnde^t^ 
gtkrism pukerem redaBi <<?nct£ tres ad^^- 
c'tantHr.fiperu albi ^mm du^ , ^urp&i ^ 
melUs craj^itkmkmaìgnemca^uatwr^ Qmi 
fipu/rgans hmc medfcamentum efficere K*eik-^ 
iacbrjmj^Jcammonij <cnàas tres^ung^'Jm 
miem AJ^fcé^nmsmùfar^tur^tmhaliìmte 
tennis Uhoranuhus m^tk^ur.Namiscgre 
^ IhenrncukaffeBps Wtìspmtm exìfttt. Da 
rtatttem dehet maxime cockk^ìj mmfura 
ieium , o&i^eBerì antefirnnum.mbsUffm^ 
dit eùamfi aak exhbeaiur.frAfiat autmt 
duab$t$ Aut mhm hmtù amie c$hum:tpt^t 
mimadcthifafitdmm > ^ eos epii mn hent 
€Qmoqmmt.NHmqutikmJk^rmméàf}^ ficco- 
rum fìduere.fitccQ maim-» cum aceto ^ mette 
JolHmcoBo<fiiffrif0. in caùda intemperie ioc9 
rkdomeUtk ^fQ^torifrafertimUi^mum JS^ ALEX AND. TRALIIANI 

Ad ftomactum cibum vomì- 

turciicientcm. ^ 

Ahes^YofkìfumJkcarumtfmgukruòrach* 

decem: ieruntur^ dantttr^cocUcaria trm a»$ 

^uatmr, ^odfi humorem fiomacho mfidenr 

JwgahrHm drachmas tpiotusr admijceto, re* 
fmgaienimopùme ^ fine mdefita. 

Ad ifìflationcm fìomacHi , &inteflin&* 

xpra : itcm ad cos qui cibom noa 

concoquunt, iccorarios, tufsi 

vcxatos, pr^fcrtim , quos 

frigida caufa infeftat. 

Cap. vili- 

T*$perU ^c ^, Ugufiku ameos ^JìngHkrum 

JefcùmU: ephhymt purijèminìs ^pdegtjjìce'h 

JmgHkrum ^xaa» mell\& df (fumati qmdJatU 

efl^ Quidam ^ero etiam afij femìrm ^Yiciam 

adtec^runt: tuixJeminUJemummm. Daiuf 

Aliudadinfiationcm,dolorcm, 
omutmq u e ftomachi crucia» 
ii^mcfficax. 
LacìsrymApafauerk drachm£ duétrppens 
tafiùre't \Jìf?guÌ4 drmhmA :fetrùjèùmfimtnk 
drachm^ ^taimrmatcb Sjriétc^ drachma» Ex 

h0 hkin iémiftmumpHheremredaBU,cochiea 
re ^^num aaué: cattd^ fefymcyath^infperiiio, 
addkoaue menu cfHodfuffiaU Hoc antidotmn 
tep'tdum , mani ^ <i^efì'trt propinato. Kohn^ 
ftis auiem copiop^ dato, nam adkmendum 
d$lorem,^^»tnorescm€ùftendoi efica%efl^ 
pg,rerttmadmulierss <Ì^'tros4^mBacos,t»fl^ 
tmes^crfédimtes.itemadfihresy ^prA^ 
coràtGrumdokres: necmnadfihnsex erudii 
UÙèuscontraBas.tufesMemmdolor€s.cùf^ 
mdja, acad^'mam moucTulam condirsi* 
Aliud antHotumoptimum* 
Sphanardt,fipetis,Jm^iorum<^}àrcap^ 
jlfluk. cofit.pnguhrim^rìctA duA. Dats^ ex 
aquammè ^ f.oBumm modo Pomachms^ 
fedemm morofts.^ nepy^ucps conjkrtMt^ 
Hìrh&: medicamento cum fiducia, 
Aliudadidem. 
VfperÌs.petrofelim^fingséU<^cÌ£.cumìm 

Jènmnc*a,datur a halnio. 

Stomachicum , quod et bm ad co- 

lum proficit* 

ìriàem jUyricsm contufim , incretam^ (^ 

mqua calsda potm ieium dMQ:p4cjmam^u- 

tem ex ^im dtkto. Modmetu^ efi , dra^h. s* 

Ustpfim cmtemn^:nam prol^e auxiluSsir. 

Aliud ad alia quoque vitia 
faiucarc- 

30 > ^'i ^^0 A t E X A N D • T R A L ti A K Ir 

rum drachm^tres:ptp?risgritn^ trtgmm:md 
Us (^Hod fatis eft.dato ie'm7ìo , ^ ante firn* 

Antidotum ftomachicam, quoipi'- 
cradicnur. 

Junc'i rùtundìflorls, xyleflalfamì:^mafi$chiy 
Jpk^ n^^dt^afkrì^croct^Jtnguhrttm drachm^ 
^nA> ^ pmtjSìs : cmnamom't ^eri 4Ùrachmd^ 
/ex: caJÌA dyachmA tresxahes hefatk^ hu ^ 
Jtccatéid3rachm£.€tntHm, 

Alma ftomachìcum» ctiam ad infia- 

tioiicm vtile. 
Tetrùfilini Macedonia fimmis y cuminh 
Jtngulùrum^na^j^uatuor, Aegerìettmus^^ 
^ ^e^er'i exfmdka a^itia teptdajkmat^ 

De affc<fttt cardiaco. Caput ix. 

CArdiaci&s ^mi^ue affeBifs fiomacht 9/- 
tmm eJ^:£piod acetd/t, ^èi hiémoresproià 
rodentes , ^ ^irtdtm$ m ore ^entr'ictdt colU-' 
&$fkermt ^ auteo conflaxermt. Si ìgiur am» 
dam Bs^entrkuB fenfUfile ha^redeprehen^ 
dantwr/fliaìm mteretmtydtimtmmodtca^n 
humcrum r$fumem ^fiinere non poiuerini, 
jre^entereitam iftmhtct Jurfìim ados^en" 
, trkt^afcendentef^cardsacosaffeBw^ immo^ 
dtQ^u ém$mi defiSÌmm^^Jync(fa4€XCìùfnt^ LISE H VII. J^ 

,ntercant,Qu.frcrternonfempeT fent^ 

fiers cenfend^^eft , fedm^m ì^^ytmt^»^ 
indtcUrequfrenda, Nam h^L befim^eore. 

^enùnam mortem, ^ fync^ì^ nmmtnm 
^uàmfemmofthum&restnfirunU 

De Cardialgìa , quafi afcascordis 
dolore* Caput x, 

QVi ergoframs> rodeirtes^ ^^^ores m 
QreS^enmculi cmtmen$>f^fdeofropè 
mpincùpenmctdunt , ht6 frtmhm omnmm tU 
hs ethos offerrecmemU ^mfr^er^^m ^ued 
reìtgerant , eùam farttctdam refalu^i^ph 
fmt confirmare. ìm^^f^e probe rcPgtrant^ 
corroboratiti, tum moBpimm grana comefia. 
ium fuccm eorum: adhAC maU nm admù^ 
dum divieta , fed medtùcrher afirmgentfa, 
pira , perfica , rhodacina , <ÒHa ^u^ aufierum 
figidàmauefuccum obùmi > ^ panuexa* 
auaftgtdatepda^fimptm .fifgn ttmfe^ 
lamento ^aldecakdafiiermt,^h^»^^^<^^* 
cQntmentm' , rodentss mmtum ^ acres exs^ 
ftant.HkigUurtrder inkm adi:ardsalgtam 
<i^tendHm efi : reU^ptù mUm tempore faid^ 
ùm fpfii ogerr$ debent.quA ^recoco^mntur. 
^ noxmum hummémrofimi ^ ^^^f»'^ 
teJifiumÈicmifiméfi^hHMmm 

, 7_ ^ é^mC$t j€^ kZt X and/ TKAtl lANl 

rumJùu^n^tU oc pstk^AnJummait^aA 7m 
Cito corrupuntm- , fèdetta ^ttiofismìmmotem 
Jsiperantem off ugnai, eumci^t<^, C^emmhis 
^UQif^.mm offeBusceffauerit, accon^mefau 
Jèmper 9/ àti$fs àhujnfiìnanty c$n/m^dt^eft^ 
Kihìlemm adeo tpfis cmfirt , ^t fi non /^^ 
cìhum capiant ^/èdàrciier tertiam hmra^ aut 
^u.'trtamtpane ex tepida autfifgtda a^téajk* 
Tnant^oHtmaÌHi OHtàtrium ahj^ tp/iua ccr^ 
tke. HAcféme cardtaigia expertU cùnuemtih 
£x medicamentis idmeumeftyquod Cfycy ds^^ 
ckuricuìtss cmfiBkk^hm madu h^iht^^cef 
ttfi/^mJextszriui:cort'fck radici fimculì 9»- 
€$A C. akeshepaticA 9ficU ires :meliis attici 
pJqmkbraÀatur cochkaria duo aut tria. Hoc 
medicameti emolitt . ^ confirmai ^entrem, 
fTAfiantiJitmu^ efiS^t ofuod nonJcM card$d* 
gix^pdeitammciptentsbHsepUepticis^ ^ hy* 
fochondrsaciSi al^'s<^plfirtmts a^Bdz^ me^ 
deatwr> quorum msnc memmi£è , tépeBtuum 
nonefi^Nomaute antidoti ^m(^ Dia anacar 
diondiBm», ^ Pscram, eiufinodi^ ^itijs OHxi 
kari.fid TmUmn aquè, ^t hoc rmdicamenti. 
Tanti de Cardtac&aJ^Bii,f Sii exrodenimpra 
uori^ htamrum actimoma nafiitur, dtBmn 
Jh r deinceps autede ai^'s fma^agamm accim 
dentihifs^é^ inùre^entricm^ a»ihumorum 
Jifcranimmymditmte^mtcs/fmeiiemmt. 
V ; Dsna» tlBER VII, S^B 

De paufea & vomitu. 

Capur XI. ^ 

VÙmttus ^luoque ^t naufiafiowacho ac-^ 
c(d€re<^fdetur : Return ftnguU tffa a 
àmrfis taufts frocreantur, nempe a cepsa, 
Pé frana rodent'tL quahmte. M coffa quu 
dem naturam adiùmtium ^au^th irrmt. 
proni autem bumores rodendo , offiigsndQc^ 
Bue imc^coJiHumdirigasMcoftofosqHUem 
macues > prauof autem ^ ^mfis contemfe^ 
res.mUigesi^^^ mal^inimtemiffimmjm^ 
bectllsorem reddas :fraferUmUiklia[ifue^ 
rsnt. ^ meUncholici :pituitofisauiemexi€. 
mes.ftcrap'^tQoft^ùbiaffareant.Vrmnde, 
ftcruéhumoresinfdo^hentncuh redundent: 
(^ nùnextotocorforeinpant.medic^mìentis 
furiandinonfunt.Qmffefùlus tttam<^iBsa 
abfokiamfppcttrattonem ftéMa^e aUmde 
foteJi.^humiiresmfpficQntentc^smssm^^ 
te. ^n autem ex toto eorfcre ^emeub mfiait^ 
tunc medicamenti^ ^tendum Traicrihtts.JT^ 
ierdum enim ^fangu^if mijfso rec^mtur, 
fii$fuferare<^ideatur: ^ fargattù^fi magna 
httmùfis framstoà exsBat. Omd pambaS^^ 
deantur ahund^re. tum ^mam [ecare, tnm 
purgare oportet. Dkamusìgtturprsmdeijs 
qH& m <^%trtcHk conttnenttér: demdejtc de tV^ 
qm ex tùtùcorfore ipjtmfimnty troB^mus. 
Camio Tomi?as& oaofca?; 
, Intcrm ìnternafcendum tgUur efiantea , humn, 
réjnejintjnpxt^an ad meatua remsttatur,^ 
^ffmduJmùmplmtL Siquide^ger^tdam 
^Holimtemfcrapt >fiire kcH ^mmorem no. 
xmm.jytgidMmpo$$mextmre:^trum^ero^ 
meatH<tranfmtffk$ , MtumcU^^dLgr^cat, 
9el mfiéndB ^^entncnU jÌHBtet, imiateia^, id 
curiBfem^mrendHmefl. ^ ^mmodo excemi 
d£hat\ccgmJc€ndHmMeten$m ^omtti^ Jl^^ 
Umpoftn^feamohortam^etiam atra ^tclm^ 
itam cùmttetur. hmnorem noxttim in iato ^m 
trku&^^keffè . mndfd^a>njèndum. Sin 
maemnmfea ^ufdem examt^^fuerit^^im 
auiemmt^tu di^mfer<^omttiones effèra^ 
twrMxmres noxios, ^slcpùmhtHofi funt > ^el 
JèroJÌ , m ore ^entrtcuU aifi^tos e/fh . <^el 
cum ^ifiofifunt, fpftori<hentr$cHltinfxQseJpi 
tntemgtto:qmniémifuyind€acc,ét,<^t Center 
fmdem mhiì haàeat recrementi , Jèdìda^ 
^sparùmìts .auttecore .^tUem^t^li^ 
fuadam m fpj^recipiaturideinde cumgra^ 

*^^^auÉrodftwr,ad^omitiùmmtncitetur. 
^€seff£.aHtem^fihoc^qt^dffì€rji^c^ 

(^uomodo intcrnofcaturlmmoraui 

euonutur vtrum io vcntriculo 

gigoatur^analiundc 

iniiuar. 

pt$li$ mlh tnpgntjj>a£ÌmnHrpofìiiì ^rgethmnsrem 
qmper sUum re^caur, m.^entmukpotìm 
Cenerari JciendfémefiMn atàtem fpa£mm m^ 
^mdiinHmtntenedere <^deatmr>ne^ue^(h^ 

exMijspQtfiisinfiiere extBìmandttm^ Cmjt* 
dera igttur t&tum cùrfùrUhakstum.alta^ in- 
MA'^^tque fic curattanem aggredere ./me 
fangtitrmmtponem , fine purgaUsnem adhi^ 
ImtS'.ftert emmmqmt. ^t ani hum&rfiper^ 
mitens. aut ^mttm: ^mtt €^a.$i^Ba$ nau^ 
fea cmi^uiefmUmfimumcùtpmr^cremen' 
tUliberHmprttùSì^ddìderk :JiquàdemJp/um 
taujptmtnfl^toàonkpr^et^ 

Curatio,cambilioras aut melancEa» 

iicus hamor vomir um, aut 

nauTeam excitat* 

Tosìquam'tgtim-Mgmitùhftrmtione ^- 
fr€hendert^.étùoJu7neffè,qmd:mJim3achogi-- 
gnitur, naufiam atit ^homttum^fACtms^frì^ 
mumcQntemp€rant$ medeìidi raiume ^ten-^ 
dumtMnde <hhconUmferàuerss\lmmùt3S 
frani acrìmùnm kntenda. efi tatque fi: ad 
ahBergmdtan^eum tranfés^ , 9^i per Mum^ 
Mper ^omftus euacuando^ Dato t^tm tpfis- 
pufa^ACTtmorem. qm^trai^pT&B^epotsR. 
tum acrimoniam kntre . iu>n repurgasre ^ ^€C AtEXAKD. TRAILIAMI 

iU4tt> ^ qu&fiùmacho tnh^ent ^fi^gtt ,fid 

cattdum ^fppm obunst, Quodjfigiiur ^tt/o^ 

fus hmnùrfiruensmagis effe ^acriùr appa^ 

rety ^t eiìamfi&rtmjnduc^ ^ fagiiù quìdem 

mulfam , ^ Jt i^uàdalsudcaUdtim efi» qmi 

^Bergere fùfStU^tttGr autempùjan^, cremo* 

te , OHt tepida. £tjt emm 9sm aé^er/ùriam 

tto» baheah &men hwneSiaiymeatu^ dìUmU 

in ifonam temperiemdedttchf ^ acrimomam 

ìfptrum ùhiundtt : qua ratknepùtrimHmiU'^ 

uat. reBi^mmt autem non per fé *^mn'itu 

reìjcUur y/ed ommnooMt sfu^t^tis tpfirum» 

étutJkbBoMmpartkepsfoBum edacttf^jatt^ 

hoc m JòrdidiJSfma Jpongiajteri cernimus, 

Btemm o^ha non prole e^anpwgaret^^mui' 

que ipfa attraheretur , ntftpr^erqukmqmd 

tneaii^ cormenientes Li^et> dfUtetaue, recre* 

menù etiam Jtcctmtem humectare poffèt aU 

que Sffùluere.Quare in qmkHstdcimd affiti 

gttMUoJumfiterit, ^ melamhdicum^ tepida 

fom maxime ommHmficcurrit. Si emm 9/- 

fiopim» ^ ^ehementeraffixHmexifìtt^exù 

gito indiget adsunìentù inttis, 9/ ci ti ita reijcia 

tmr:qmppe aqu^ tepida etiamfiU crajfos hu^ 

9nBresdiJfQÌHit:eoq^propmaridebet,fipitmtst 

^ffixafit , ^^alenter mh^e/cat ,prdtfirtim 

fd/k ^etu0a,ficisqj medic^nentk ^ ca 

Udis intempesiiuè datfS>^t ^nlgò fkciunt, 

torrida dftrafg emfirsK A$ Jihumùresnm 

admod tlBER V II* B^f 

4idmtdum h'tltojtfnt ^fehris auUm snfe^are 
%tdeatur , tunc muijk ^ùtor , ^ ijs ^uéC pk^ 
mu^sfolfuntMergere.Qmdfìhumor ^scìfim 
tontemnere ^$deatwr,deiììceps tttam wedfca^ 
mentis ^ùtor » mt anùdùto ^uod Vieta, dici- 
tur, Nam ^alenter tpjkm bdtojk ì^hx tena- 
àtts imfaBafunt, ^ meiancholica rtcremen 
U furiare pteji, At tpà medtcamentum aU^ 
^Hùd exhihstHrHs eft > dtligenter cmjlderare 
dekt> ne ^windcque tédtda inteT^ertes mfslk 
dtsparùcuiìsprap(Meat, Namfiqusdtmkfus* 
rit, (^ <mt$dQti$m tpfum tunc exhtba^is^Hm 
cdtdéL ^fccApartkuUtxiBmt, heBkorum 
affeBmtm ^ tsBJs , qu^ mArafmm dacttun 
mtor eua^.Quare tUis d^mda efi^m québuà 
materia pranajiémachó aùunde remsttitur: 
$ts ^tfàUdA partìculA nMwra cdtd^ ^ frm 
mnjmt^ 

Curatfo pituìtse ftonucto affixae, 5c 
naufcam cxcitantis. 

hoc mudo Jlrecremmtum hshùfém ^ me 
Imcho^nmfuefit.curattQtmmnd^efi* Stn 
autemétcid^^ dakìs pitmm ^fffixM ^tdea-* 
tttr, tunc mmtrum extermmt^bm ^tendum 
meécamentù^prjsfirtsm exyme&te , rsfhant 
radicihus, cappar$Jìn^t,coryaco.^ medica 
Cimenta ex matf^ ef^mek > qmd reàpit ^Ct AtBXAND. TRAItrAKI 

^mgi^er y ^ petrofeliTmm Macedonuum* 
^amahemfaìodi omnis humar pitmto/m- ^ 
crudi&s concoqmtur , Hps^etiÀmmGdeTututnt'^ 
dfac(mfert:Jtem fimntfis^^mej. Hoc enim 
9f$BHpnmm non fi&m altercar , esatenua^ 
tstr^., fed ettam in pmgmnem hmignumt 
froètf^mc^ c^nmrittur> 9t eiidfinodi ^uo^mhtà* 
Tnarfermcpia^ni alimenti nutrire fofitt, SÌ 
tntm acida fii€rttfitmm> ettam dukia offerì' 
ri d£hent: :Jtn atttem Jalfa fiterit, qu^ m* 
hAreJat^€m£deratùrurjH^, ^nde^fiextfiat^ 
Qmppe^tJ^turinterdMmettam e^Jh^Aful^ 
fiantÌA commfxiione/atfd:mterdum ^er^ non 
froptereaJedo&'Cakd^^nq^ia^ mtempertem, 
quAÌp/km torrefitctt, Nam pttmtzi: incakm- 
pens, ^falpt, ^ crajptperpetm reddstHr, 
Quhdjii^turoh caitdam intempertem fal[d 
tihtfaSiaappareat , humeBate ^ tepida po^ 
iiuiXiiraftdi rat ione ^titùr.Etentmnonacit" 
kjaàenttùtisjed immeBantibH^ refitgeranH 
^isque dtJJoÌiiitm:fi:ut.€tiamfil> (^ mirum, 
Jt££C€mm, 9t a.calidft^te concretiGnsm fàrti^ 
ta> tmn t^ne. fidafHa refal^ipojjunt^ Hac'f^^ 
ne paBo ^fi: p$tmm, afìxafiterit, oHXikart 
6fùrHti. 

Curado ftrofi te QU js ^u e hunroris; 
ilomacJiG ioiìxi. 

déntri t IB E R VII, iO 

^entrictdo impoBu^» haud curtùjum ej/e opxìr^ 
teUacfiUtc'ttumi ^ernmfitìsefieù^mfolù ^o 
mitu ex UheTiili^re tepida fotu Kpt$,^d<:r£-mQ' 
fepjfmA^enWemrecremmtis likrare. Si 
9ero a multm humtdit?zt€ imbec'tUiua ^ SS 
refiltdum os ^entricuU tih^^ìftdeaUsr, eoj^fa^ 
pdtre.magts^ahum Vomere cupat : mm m 
ilHAfenpm extccant.aHrmgHnt^kutter/^u- 
tor. fiale efi mahmcQimeumtQsimn.f&rmen , 
toctrcHndaSum.Jtferfe comedatttr: ttem me 
dicameptwn qmdex sf/o corfatur, ^m^U'- 
unU loco omnes ^tunt^r , ^ muàifarfom 
iffm compojìtwmpr^parant. NcmntiMt emm 
folumpper msBHm'fpfit^ ^dijóii^a:7wnrmlk 
^ùamgmg^er.petrofehnum, ^cofiitm:^ 
^erìgarkphylkm. Verum hu ^uide^ plm 
^uamcportetmedkam /unt. lam Sfitte efi 
€tiam> ^uodrecfìtpìper ^ gmgtkr. Nam 
hdc am^ue parùculam èmkeci^m ahunde 
Jirmare ^vaiefitcereJx^fhnU^HGrjt^tromm 
^ue color ^ acrtmonm recrementum m fia^ 
macho ^ Mentre ìmmimit, Atfifdf4ùdju^ 
fcrefirecrementum , 4enue nimmm , ^^tcte 
^idsatHTr caueio ^uidemà caUdù , adéikio 
4uUm ffte corrokiraxt ^ afirmgtmt , n$kd 
eiHodmamfiBocÀefa£Ìathabmiia, ^uaUefi 
fimfkx anùdotm» ex maits coUneìs cmfe^ 
Bum.^Modexftccofilo matt caiones,^ meUe 
fatatur. Q^pc "b^ t3 ^^^^ corrodo* ^^a A t E X A K D . r R A L I I A N £ 

Tare , ^ omnia. hiU$fa acriét<j^ recrcmentit 
conUmPerare ptefi : at^ue tdc'trco tirftrrm 
(^ cahdo JÌGmacho ^ hamores^ $n btkm 
tùmmut^nti accommùdatum efi. hU ettam 
c^^anesfixtidùneA, mefj$ìa„Jorha ^aldema 
tura.fi^A eltx^ ex fcfè^ihalyca, ^Vhafijpjfa 
rJum:, tnjHmma^ ìfuecfìrrohùrarefinpmy^ 
kmisr Afìrìngere^necnon extccare modica non 
phimin ciU .feèeùam mtew medicamente 
fajfunt. 

De iniiammatioDC fìoflUcEr. 
Caput XII. 

QFomodù igttm- huimres , tum qmfùU 
intemperie ^itiaù in ^efr'tcuk ccnttnen 
turjum ^tdaÙHndetnfluHnt j tnternojct ^ 
^urd&'f de%eanf, al^pmàe hoBenus expkcatum 
eft : relte^Hum ^er^efi , 9t dealijs humorthm 
dsimep agams!^,. F^tjiùmachu^ infiamma' 
isonemfuìlinHerit^magna ofusejì dtiigenttaì 
^Homam maximum morhumy ^ neceJìii2S' 
tem corpor't adfert, M$xm igitur air atto m 
i^fipottfimum tentandaeft\ ^ n<m ^em^ 
admodi&mm mtn^s prmcsfabLus , refiU^a^ 
t^ ^ laxatorié^- r/iedendt raùone ^tindmni. 
i^J^m psricHhim non ex/gttum c-omsùtbitm'i 
^eq'Ae dgeraiimsntHmJenùet\neqtte appete* 
r^ td-ampiìm foie^rìt, dd^àaturigttHt'^a 
CHfj^ lax^ntibni eliam corro^oravs aUi^aodi 
wempe ah^pthijfaaiHm , oittmasfich^, At" 
' Una Un^ndum a^tem j qmnam ofsisfiì ^ atqu^ 
eu0 copta mUndk m4gi^ debet, S$ ifitur ^ 
xan ita requirantur, oocito fotm eittm ch^-m 
m£mehim:finatit€m s^imn ^eheTìsnterfi^ 
hrkftent^ ttiam gkmkmtm^ adjfen safirù 
num, ^J^:tm.QmdJtimUcs/ùias^iudaìì9^ 
fierh ^ refiUétmncn a^ko laxantu^ al/^uod 
fùtili oddttiK'^edpùftui curatfonemex mekno%. 
^ ^im ^timiQ.ahfyn$hsu7n,rQ(ks:,en<mthem 
mida faknidm m \tnom^erans^ ^émmatìm 
ai fd qmd- S^gH»roi^antU ^ laxantta^ 
dtas di^raugsmus^N&nfù&m ^Uemfiius^ 
fideùam camflajmam, ^médcamenm in, 
hHncmocùémexcogita^eQparteK 

De medicamemis qua: extanfecus im- 

ponuncur , epithcnia^a Qtxci 

vocaat , Galemcum. 

ehm modemùi ibidem e^ mfiammatìù> 
Jùficit etìam Golem ceratf0n, qmdhjicrsà^ 
pu Ok$nétrdtmfer ì^yemem ^»c/^ ùBq »p€r 
£0atem ^nciasfefUmi^ersdha, ^miasaBo» 
rì2dì¥ich4t, ^mÌA:,aÌoe^fer/itmciam,Stn autem 
flomachm mjtgk corrohararifoBidet» et^am 
aloen oi&getOi ^csa ex ^a tmjctms:, autfìtccwn 
ahfynthsj, auf {snantfsen , as^tfuccum c.tpre<u 
kmm ^ttk admtfittù, Qmd fi^smacÌTta' 
madmodHdeteBm'^ideatur, asaimb^cìUk^ ^'^2 ALEX AND •TRAltl ANI 

Jè,aut cnm mtcapanis tndac'ito. Sin durm 
^tàextm infiammai io:, ^ emolltenùaadhac 
re^tttrerì, eùshec fuod D fame ftht» dicitura 
appìscémktuneft, Corrohoranù autemjtm*dt 
^^m^lLenù ^ùtor^eù^mdà mejoktfara* 
Tt > cuim deJcTfpuo m hunc rmdum haheti 
ThutfSyoìfyntk^ .Jtìigtilùrum ^mi^ quatuor: 
àimmonfoa fij^mmU ^nc$A Jcx » fljrack 
^»ci^/€X*':erAlihra:oìei nar^ni hhre >^mf 
f^aierm qp.antt£mfatis efi. Arida fr'$diè ^/m 
pnaceraio.Oiijfde trtùt ^a^d!e^ nardino^ ce-, 
rato addato oc ^tkor 9/ medicamento admt^ 
raM, Sft^imdeTmUireJìmuU^rohurfioma» 
eh adhihere e/éeat. 

Alia^qatd idem pra*ftarc poteft. 

MaBich^^akei^ erocumyrrb^^Jmgulorum 
%ncia , cerA ^Jtc/xpx : [iteci édfyfith^ ^ncix 
duA : flyracìs pmuncia'.olei nardini Uhra, 
Quod Jì inflammatisntm fiomachi dtutur^ 
nioremeJ/ècùnt/gerit»^iitor^'s que ^ocantur 
cGptm, Ji&c emm ad inueteratas infUmma-' 
ttones magù commendar^mr^ 

Copta ad ftonuchi duri ticm. 

Prùfol^^ncÌA^ex:fyraeis ^mcU dnAlma* 
Jiicha ^meia y te^^hmthinA femunciai fecìs 
nardini quódfaUiefi* IIB IR VII. i7i 

Aliai malagma bonam , ad ftomachi 
duritiem,iìuxionem,& doìorcm E- 
ciens, ve ^ger tribus horis co Icue- , 
tur fcntiat<|ue masifcfto adiumeo- 
tura.fiabct au rem cius fcr ipt ara toc^ 
paSo» 

CerA VonticA ^mcUJex:ter€h'infhhu ^ncU 
ires:myrrhA , offopcnacu Jm^krum ^nc't^ 

gdban't ^ncm, Myrrham ^ino Umgato , ^ 
arida^s (IU£.Ì4ciu^i pojptnt infhergtio:f}U^ 
nmm autemjìt d^gìtarum ^téotuor. 

De iis qui iaflammatioGcm àfrfgida 
hamore experiunrun 
Ad ^omachi ferfìEFiùnes ^mul ^infam 
mAÙcnes ^Gfttmum cfi medicétmentumi qmd 
à grato odore euodes oppeìlatHr rcutua con^ 
fecitones ^^'t a fimi > fed cuim ego exferkn- 
tmm h^dfutjs^ efi, Croc$fipuncia„ cokphomA 
lihrdL dit£fimU:o^ohaÌJami^^aimHlé&um,fin^ 
gHÌorum ^nci&Jex: aioes , wjrrh^» tere* 
bmthmA ^ ihwrk , pì?guiùr»m 9nàx du4^ 
faUj 9mfa :p'Ofokos yfijjracis ^ JmgukrHm 
^nct& tres : fik£ nardi ^ncm > Ci&'damo* 
mi ^ncU duA : ficu htdyckrei fifcmìàa^ 
ammomaciJUffimtnU^fncUfix :cerAjèJ^$^ 

Mra. hnic autem mélinm fr^mas , m SÌJf^ AL E XAND. TRAt L lANTt 
qmhss fi'tgidA magna intemper'tes ^ dsiritid 
€iuAdimi > ^pìtmtu efi> item dokres di' 
Jien^nes fiunUlsLon fiinmantem ad^oma» 
chum y {edetiam tecur , ^ ifstefiìna mfkta» 
^adeosi^m cc^ùacos dùkresjklimsnt ^idù<-^ 
neHmexìBit, 

X)e medicamento Dyamclilo tu, & 
HicraticD. 

7{uiH$qtUiéiuedefcréptknem'hJcexpofuÌ^t 
■€fHÌ re^mrtmi> fiale mnentant : pmuiautem 
fit£rih$is apfùpm y id quod^^fiim^gentem 
commodiHs efi ^ déligAnt, 'Befirìptto esus m 
hunc modMm hahst. Nardi Gallica , ìunct an^ 
g^lùp ^ tnjrrh^, ^ pngulùruìn drachmA decem, 
cardamomi dr^hm4L oBo y metiidì drach,4o* 
croci drachmA cBo , amom't drachmA so, am^ 
coniaci '/ujfim'mis drach, ^fo , cjphics hierati'* 
ci drach. fixdecim lUrehinthma. drach. oEio: 
cer^ mina y^ini odorati hemma, Corferthoc 
quoque ncmmQìù fiomachicis yfid cUam iccQ» 
rt^dùlorihtSta^st^^mtiltUaffeBihs&s, 

Aliud mafagma pofyarAiam , prodcft 
peripneumonicu, lecorofis, hydro- 
picisjienofij, oephritfdf, vcficx& 
vulose affcftibus, & omoi ncruorum 
dolori* . ^ 

Cer^ , refnjt terelinthin^ , hdcUij , c^irda^ 
marni yjm^lorum mina» i$mci an^lofin^r^ 

rh4 1 I.B£« Vii. i?/ 

%j^rf , trccit , ànnamomt , melhù, tharisAm'^ 

gmùqwn^tieynardi Indici 4rachmAjex> cut 

m interim memco^ interim ceraio esc cjpn^ 

AUud. 
AhQnthij fncci , c^nanths > vardt . 7%»- 
IfffHm ^ncU irts. maflìch^ ^ncta qtiafmr* 
cera 'smci&fex, Ceram U^uefacìto :nard»m^ 
^ijuea^akM^am cerato rajoexcff ho. 

Aliadcpitliema ad dolorerà 
{lomaclii. 

SHlfhHrù%im,ts^ichjt>J^^Ì^^^^^^^ 
€Ì& àuA : cerA fefqutMra , f^t trirà 'tsnttm . 
iem.pilphur ^ maftichem ml^mrem trtts^ 
0edqu£ liquari ^JpmtliquefaBa.pUde' 
wii t'ito, ^ rtirfitm emoUstis ^titar^ 
Adonincmilomachi inflammationcm 
duriticm , & prsefertim in quibus 
perfriftio & hydropìcus affèaus la- 
cipii ; in fumina,ia <juibus inflaotur 
prascordk. 
StjracU ifmrtcUidossypiUkA^fingu^ 
hrum ^mU tr€S ^ tereh'mthjn^ W/^ qua* 
imr ;laddp$<^ncU du4. : èdelli/ feiiHcidt ^- 

Pìsfmlh mmtk , mt adipis anfirmifitrg^l 
^ A ^ '^^^** $16 A t EX AND, T BÀI IX ANI 
^ncs^i quattwr .' croci jifit 9m/^ tres:^ nar^ 
d$m lyiià ^nctAduA , cer^fontk4i.^nc$Jt. dm^ 
decitm^aUiùJfum purgatortim ^nà^ tres : ^mk. 
ùdor^iofuodjujpcìt^ 

Illitas ftoraachi, Se vogucntum 

adfrigidam intemperiem, 

Marciatunj» 

Mutm 'tgtiHtJuni cùam alta ad jrigsdam 
intemfemni celeèratu medicametim , tum 
Jìmpiiàa , inm compopm : ^erum prdtBat 
omnibus cfuod Matciattan appeiiatt^^ ^ odo 
raftt^^ e^> ejuam Decamyron^ ^ Penì^mj- 
Ton i pr^terquam quodemoUti ^Jtfìrteduri' 
cies quàtpiam extiter'tt > corrà>oratqHt fioma- 
€hum.€(mfeBsaeit^ hM recipit Stjr'tacis y ca* 
létmitis^ CCTA yfìngtékrum ^nc'mtres .* medtd* 
U, cermn^ ^nctAduA^mis :tere&mthmA ^n^ 
eia > ^y0pi unguenti Hquidi ^ncia^ opoha/Ja^ 
7ni feJcHncta.Jìr€censfit:Jm mintis, etiam dué^ 
mijcerìdeèent ,' okt nardi ^ci^fex* 

Compofitio Marciati ge- 
aerofi. 
Stjracù cdésmttu ^ nei 4L tres, TneduIUcer^ 
uìnA <hiciji tres^alaes hepaticA ^nÙA dHA.mO' 
ftichA^cia dua^ oki nardi <èncm tres> epa* 
èaljami ^miatrei.cerA ^miAqHmque.Para^ 
to , oc 9mor lon^è cptimo, ^ fauck cognito 
Tmdicamento^ 

Voga Vnguentum Myracopon. 
SiemhU prABareMjracefmifhtdfoief, 
marne autem cdefactendt <<ftm ohùnet ,Qsia* 
n Uiftiiàamtemperies/»agisfrAfoliet.ìm 
totms ^ti camentt. Varmdum autem ep 
tffumhocpaBo CrocìMi^enU Sciaci , ofo^ 
hdfamtpnguh ^ncUmeiiU 9»f/^ tresimjr* 
rhéL. ammcniaà fujpminis. cerA fontic^. (tn^ 
^rum ^neU tra, tetehtnthmA fefcunaa» 
euphorlfij^ncia» 

Ad ftomachum perfriaionem cxper- 
tum intindas , qxì Embamma ^}^'- 
cis dicitur. 

Baccarum iumperipferis.pitdorHm^* 
thdH&:gmpheris ^nà&e^uatHor^LpettofeU' 
ni ^ncm^mellis qmd fótU efi. Fiiisr 9/ fr^ 

De Antidotìs ftomachkis. 
Paftiìius AmazoDura. 
HlcpaBiUus mukù <^fu frohaim efi. in 
au$hm dohres^altdn ^ cQnmif$ùms ft<ma^ 
chum exercentjtam abundè tpp4 mtùgatfo- 
tm .necmn amsBaturM^t autem mimnc 
mùémì. AfijfemmkdrmhmAfex.anìfitQ^ 
tidem . o^Jynth^dtMhmA <^uatmr , m^h^. 
ftfsris kngi. annamomi . caBwet , ùpf>Jm^ 
gHkrum drachmA duA^ L^gaiù ex aqua» ^7^ ÀLEXAN^, THAltlANt 

dracrjmam, dato ftcmachtm cmm^int féiBU 
^\ ^uod sT^mciAX Gtm^ die/tur , cy^hk 
iernté : chokrkis ^ ^ ahum ^mentthits e^ 
fifgtda i^€(£Ì'$acì$ ^ d/^fenUr'ìcìs cum myrtQ* 
Tum desùBo diemjis antem e^oymel^ts. Item 
'^ai^a multzt ^idet hk fÀBiUt^ , ^ fr&fer^ 
tjm ^cmentìhuó , f «%a^ r&fìmem ex prauss 
J^o?s7Achs (^ dentri»' humsrt^us fenùtmt , fa- 
US rejpond^t, jitc^ue hdc Junt n^titj^fma,, 
^u£ multió expertmentss cQmfrùhammm,C&' 
tcrum hoc ^q^c fiimdtim efi ^ omnem da^ 
ritkm -autJÌQmac'm^ autiecoris ;, ani Itenkr 
aut alter ìm cumfdam partìad^ ^ à diuerjìi 
can/ìst^non al ^naexcttmrf, Etemm pc^ 
xitas , aut c^d^ias »JtprMeffhrst ^ humarép. 
^ue red^ craffòs , tumcrem dartarem effi- 
r//, ^ ferfitBto fimtbter. Accurate igitur 
incumyendHm efi , 9/ ex pgnts precedenti* 
éasy ^ tjs fi^H^ afitdent ^ p'ACfpHe tempera-* 
mento mtemofiamm , at^ue ift^ meécamen* 
4a adhtheamm. St entm pr^ejfcrmt trtsii» 
tU :, cHrA > lakires > animi àeieBknes ^ Jfou^ 
■ci Cibi , ^ calidkres , potuj^us , kmt^moS 
■duritiem exTÙmta humornm *tdu0cm p^* 
tiufjàciam effe cognofiemm. Necejfe jgitur 
efitn talthMs affeìiihua^t medicamente^ ^^ 
gros curemtf^y ^ «^ tepidam af^ttempetatsim 
fua^tstem ckineant > nm aatem cakfa* 
v^^m^^imoUir^fe^itiSi^ 
V mitt^nt ynttmnt. hjtc enìm ìàs quì^ tumcrem exf-sgi-* 
émte 'mfàrrum coafìum haknt , ^cntuU^ 
runt:n€C dehmufitod* ^mh'tgere duhitzzré'» 
^uecportetM I>fBum namque e/I a& Arisl<i^ 
iek > dnfiiu€pr£sianùfimi4 ^tris anùcfuis^ 
fngHUcfH^ concretiti ^mjàrmm mdnra^ 
42ifunt > J^ centrar $0 e$uó ^md comreù&mm 
feperìt , diffòlm : nezupe ^oda c^re ^pC'^ 
cmUcorKretHmtft>^hì^tmH^KUhu4 tfjkm 
(3 refiigerantìhmé d^jjhlm pportere , quem^ 
admodum in mir& S fa.ls jim cérnm^. 
Omnia namfue hMÀcdidmumagù fcr-^ 
Tmtmat^m iìuhrantPir ^tx aqua 9erik dtf' 
JòlumtHr » i^uemadmùdsmt rurjmy jf^A afii-f 
gidstate comreuermti ^ igne refikmitw^ : 
idqmd Ridere m gltcis ^ mue feri Hceh 
dum uh file ^ igne dìjjoiuuntur. Qi^^a^re ad' 
hottùr > ^tanimum adl7ÌbeatH y^ nt 9^/»^- 
rique medtci dira indmum r^medta adku 
heMÌs y ùtfdis ipfirum filk acqmefcenfes^ 
Ego fané mtd ^ijcerum d^ritiem humeBan'^ 
iihm ^ temperata me cu^^Jp, nempe bai* 
rteis ^ hyirelAù ^Jùm : nemon roficeo &ka 
^ chamA7nelinQ:fìmtliter etiam h^eis iem* 
peratU » quemadmedumtn^dìjs fuperfijtmi» 
bus ex naràtnOygkimnQ ^ an^ihin^ okai 
item Marciata y ^ horum JlmtUbHi : adhéC 
SfiBu calefaciente y <^tpùte pfpere cthUtnieBt» 
^ mifi ,M dHS qmemfdtrn fint factdtsi^ 

tu ^^0 A 1 E X A N D . T K A I, I I A N I 

tis : infuper fattone ex^sca. tMrdì» ajaro , ^ 
idgenm anùdotis , quA extenuare ^ cale* 
facere poffunt, Qmmam tgìtUr non fatica a 
contras'ijs eacmrefoknt , attendendtim ef^S* 
^genter ìttenim acores in ftomacbo fahmik 
mnfoìum ex fiìgìtdìmte >fid ettam cahre 
ermntw. Mìuimus autemplerofque medicos; 
fumre , omnem acoremafilafiigtdìtmtefro^ \ 
uemre:qt0ade confa femper his cakfitcien" i 
ùa àdhilentMdeorurJks nmlios ettam à re* \ 
fifgenmtihus e'thU aditUos fi^Jfe .^im antea \ 
a cdefac'tefathm flurtmum offenderentur^ \ 
Nam ^ivmm foùus tpfs magis acefiehaU ^ 
auamcaltdkresfùtknesfaBitU , qtt^ ex fu ' 
fere aut anifi.^mt tdio qttodam huìufmoé \ 
fatantur medicamento* Quare t^ltèttsreftt^ i 
dtattSi cmtrarijs ^Jiy temferaUu aqtta i^" 
gtore ^ ctbk km Jmct , (^ qtà Agre conpci i 
fojfunt^ 9t buHfio ^ fiermo'^ aut anprum : 
9entric»Ì0 , huenca pedtbus expofia : ^ esC \ 
f'tfiukntts y orpho , ijkijs > peBtmhtt^ , oHreU \ 
noncoBls.ceierrtme mù affeBttMeratt fUntt \ 
^tneqtie ^tdos rt^Bud > ncque altam erudì" ' 
tutem in foBerum ptBinerent^ Ex tnltbm i 
iigitm' ^ntuerjts conieBftra a£eqm iicet, idem i 
accidens a contrartjsjkfe cau/ts obortri^Quem \ 
admadfon OHtemtn acido ruBu/tm rttrjm i 
cura habenda efi ^^bi &ger amaritudinem \ 
caujatur » ^ non ^atim Immtdf^ in totim t 

^ re/fi' t IBER VII» i^/ 

^ reftgeranùhus ^tendum, I^iers nam^uc 
fotefi> ^t ^t^ojt ìòundent humcres , inqui^ 
hm htUs > dum adjùpertores parfes efferttar» 
humJh^dt€onfinfém, etìamfi n&n admodum 
cùf'wfafiier'tt > ^LgrofrsheUOmf^s fi*tur ar^ 
qmtos amoTitutem perapientes Ridere Ucet» 
atmmen non omnesA refitgerantihm ad4U^ 
UAntur* MuUt Jtifmdem ttUm aUijs libera^ 
hr'thm %?, arcuato lìi^ratffitnt > tm ^t ne^ 
aue reBqm tempore amarhuSnem percepii 
rmi : id (^uod mento acctdst, cùm ne^ ^ 
(ìodemcau/^ arqi^ai'tjìant ,fid aUjok morii 
inflammationem , al^ex ^tranculk intempC'- 
rie , al^ à ^tfcojts humcfrthm tfid hi curart 
mqmunt »nifi exienuant'ém^ cateficteri^ 
uhm , ifuemadmodum rmjùs confilerandum 
efi^etiam m^stfm capiofarA expuant» ^ 
pgidMm pHùsntur fiomachum hahere. Non 
emm puf modi ^ foptcftmtotum hptmidìta* 
teacctdft ^cu.m et som oh takditatem euem^ 
npopt. N^an mm iàtmafst, ^àhomods^ 
co ^tmtur, Im f^e experìtmiur ^ ne^ dejl- 
nunt faìiuam emtttere , (^coptofi expaere» 
donecahitm offHmant. Ciarurnstitem efiìd 
accidere,dumcalfditas humoresqui in aka 
ktent , d$Jfoìmt. VoB^fu^m emm natma a- 
hum concoqmns > ohlatum tnjùmpjerit » ime 
rurfm quAafpoftài, dìjfohere cogitar : aiftie 
Mrco copioììora [ì^u$mt ikumsdi^tt ^^ f^ 
^ ^ -^^ alto akshjirejctt>iique/cente* Qmàmstem oh coi^ 
hrem crehrtus exfmre tpfis accifdj^, ^ìderS 

mor fx €Ìs de^ilLu , nimipumigne > td qmd 
aeiuojiim in tUìs mntinei^aifsy > tuacttoMe^ 
idem etmm m carmhuSiOim^affémiw^ , f<^tf* 
Jimumeuemre cerntmus. *" 

Decuratione. 
CurandsergoJunty^uio^calorsmeopìQfà^ \ 
exfmint,àhìs refiigtrantthie^ -^ ^u$ diffi^ \ 
sidter confii fojjìmt z^temadmodum rurjm \ 

OpHs 4gtti£t ^tro eflm Mie OTxxmfattam^exsr^ 

cìtMùi^exipiiJueCimptjfhd^udscare queat^. -, 

Btenim^idem acàdem a^io^rar^s »^i dì* ^ 

XÌ7»fts > coh/ìs oritur, Qu^e pkrique rigo* \ 

rem ^ fi^g*^ i^ carpare fintimit : quidarm \ 

fané a craiis kumorthué-, fmm so fiperant: \ 

mttdam ^eroùh Jtcctùztem:, ^.medf^m :.M^ \ 
jn'ùptfr èJkm^ qHem.tdrmdMm al^ rurjm m 

externis pi^tibfis oh magniim injiammatta^ t 
nem > quA adidf&m Jkngmnem toiwm ad Jì 

atirahit» fer^igejcunt, Midtm- Jhis eitam \ 

^dmexsmfU Uctfimddmsrty qtéhdeademrei^ ■ 

^ contrarijs ,^S dìBume^ ,fai>mde caf&jis'ef" \ 

jìcttm' : ^erumhd^qisoqHtfij}utHnt,^étm in i 

fihrtHm euratiomhHSCOp'toJi^4dshacre age* \ 

tssr : qum medici plm-imiiTn. ak^U dccipam" i DefioguUti. 
Caput XIII. - 

CVmJtnguhmettamfiùmachictisft affi* 
B^ * tó €$nm79gere eum detti , ^ ù* 
ynnis fiùmachkmrum ^jfutzttm in idem Jtt 
tolkBa, Nam ioHùs fiomachm conuuìforio 
more , éém mnnulh mcfuentur^ effi:i ^ide* 
tur, <:^l^ffacHhas^iffii€s-e%ptdtr$xilùclargìu^ 
adrecrements ifux inJtiUnP.grauant r^- 
dtmU exfeilenda mcimtur, 2<imraroifpet4a^ 
cuAtiom etiamìpfn. oif fìcatutem camttatur^ 
mmirum % indjfentenm , ^/ tfmcunejiie 
aliomod&^Urgius euacuatìs, ^ fehri tenm* 
tu immodJ€a>tsgleferpfieBamf£4. làté^t- 
tem . ^t eùamohacrem ciua.mpìam quahm* 
tem Umò Jingultiai , fcut ejm hfdrùgarum 
afimffirit, aut altud ^uid emfmQdi rofiì- 
nem infirem.ac magts <^bijiòmachm quo^ 
^ue efifinfibilfor. Aique y4^ f^ f^g*t^^^ 
€^AufA , toP^ tsiies extBimtrcurayì autem 
i^fAremed^sad caufimeum fiicteniem prò-- 
frè accomymdalfs debet. Sientmc^Jkfiie^ 
rint ^'{fc^A^craffA, extenuantihii$> ^ i^ 
Mmùbus^iendum effhcanBaU hmdàt^aU' 
tem f rubi acstum quotfue fdam * ft mùduà 
firheatur, ^ pr^ifae ^md^atur fcdUti^ 
mm : itcmoxjmeB , ^uodex eo temferaimt^ 
Adtect autem hmu^ ^u^t*e cùwfc^smem 
€$timam ^ammuitiscon^^ej^Uji,^^^^ 
^ ùm J#^ At^XAKP. TXAtlIANl 

firn flomacht affeBìbi^ ^ 'mflatiomhm acu 

Oxymditìs confedio. 
Scìlh parm internx. ienertm^k Ishr^ dm: ; 
acet$acrtsal^fixmrtl^Htndectm:p'fsr£sS'n^ 
cU dtiA , <ùmc$ Cretm fcminis ^fkmcuUfe-^ \ 
mtms ^ <ummi > fmgHiomm drofihmA pfUii* \ 
tu$r» af^ fiminis drachm^. oBù^ petroplsm \ 
Macedtmci^ncU duA^ ìafèrie ^mmdm^gsn^ : 
^iheris ^m'sa :fjr€thr$ ^mia y nardi gal^* ; 
€A drachmA ^uatmr , ìtgu^ffm dra^hmA qm* | 
tuùt^ hyjfòp» Cretm drachm^ , pf^^if i^^* '- 
chma > mmt£ ^mdk fitfikulu$ , éspìj ^rri^ \ 
dis fafcicukis > cardamam^achmA dué^> ru» , 
/x ^mdU ttpr'tmes quinque , meUis fixùt'- . 
ttus ifil^ drachmA qu^amr , eofii ^ncia ,yS- 
fAfixmr^dtio , agarm^^M nardi ^ amo^ i 
mi : ftngfdsrttìn^mia,Ommahétc coniufadt» \ 
Ugsnier ^feorfim hakto , ^Jc$lLm$ in ace- 
tumcQmeBamper d'tesfiptem macerar* JL - 
nitOt demde ea f^lat2i » reUqua amma con* 
tu/a , ^ifit Valide U^gasteris ^a * aceti fM i 
indtderis ialiosMesfiptemJhùto , deinde pe^^ \ 
ùnteohim àenjkm expre^ii et$am ad /^- = 
Bumpr^éBum ^tit^, C^ternm^ rapha-* ] 
ni radices in ipjtim tingere cmuenit , ^pmi» < 
timque c/ere. Adbdi^tmdjkt ^ fpicAnard^ \ 
rt^£j^ decoBnm potu ipfis auxiùatw: me» 
metnfankexcmStùCQìmBm* Omnia pam-- . tlBEK VII» SSS 

0ie ks£ adhthm , ^ m m^gno adeofnguUu, 
\i4i^ere le^o mitre cogitmet . ferfict,Vfm 
mttm fumpr^ter hac ettam extrm^ci^ m 
fiomacho . capreù.fjrace (£; magiche:,, ck& 
ipUmcoqmns, ^ftomachiém.^^hemeiat£wes^ 
ìofifimsl ^gm^A^ ^^^^ ^^^^ coquen^ 
oleum rum. Porro caPoreum.^ foo^m ^d^ 
fuBtémmhU fraheopn4MHr:$temnardus 
galiica,aftrum,pc^ nardi, amfim. cmni^ 
num> ^UgHfiiCHm. Quoàfi recremmmro* 
dentm^corrMf>m:fmrmt. tjs<^tendfém ejfe 
con0at> ^H£canfewpera»t. P§firmd$dj^^ 
tQdit.aiffiergerefoffiint, Ktmmhi^circuma^ 
dèndmnefi. atqtiepmnmacri^decoBa :Jem* 
perita autemaqua ^tenàum. ^faneeaim^ 
hmo>pÙf^À^'e<optùPi.ptfckHlaq^^^ 
hmhMM, ^mUiSCoUimbiU^um : atc^hu' 
tu^pwdtJtn^ùntespurg^ndinmfimK Sm 
mtem ob euétcu^ttmem mtfiyrtmfwgHkm 
McedM> non diète eùampmUen perfit^^ 
rans^ mncentmokpcamtem immodtcam afi 
feBmorstur. mU^mertio fuidem fericulo^ 
Jus efiiQuare mefHfmsdt hHmeBmnUhm ^. 
reffgerarmbMS a^xilijs, fréLfertimtemperam 
at^u^cvebsrrtma3nBtùne>.^<irnnibHS- ^*w 
emcMatisadhtkntm. ^Undum, Nmiautem 
^t^ndam ex ijs^t^ oh ^^^c mtempmemfin^ 
gulimnt. pgidaforbiùoneconfiru^um, At 
mtnUrnékUomeAquA^tijrtgtd^fHnt.^im 
^ ^ B rtde ^S€ ALEX AND, l'RAtriAKI. 

ri dehent : magis etiam commue teftda^ten* • 
diiyn t patriot jm eétmjorhends : extrcTìsm mi" ' 
tem manus caùdffimas fie^uemius made^ t 
picereoportei:^ pedes d^Ugare ^ conttnere^t * 
non eflali^ntà^'l^fipsrfiemutzimenm ^ccom ; 
tnodare^^in ^Hthu4 maxtmehumidtt Bomach& \ 
injìs&ajìint^ Im '/ìom^^mtf^i dnm m arigUm \ 
fit^ redfgftur^^ ^oknùaimidit» humarem : 
ejHt in flomacho commetur , propellit, Adhsx \ 
jìfperfu^Jtonibus ad fiomachum ^ti CQnfèrt, \ 
inamb^ potiJìtmHm etiam inflammatsonem ; 
iiluss oHtietQrk effe càfideroHeris^ ^enafrim s 
fiBa^ mfiommno^irèsdiJp^adeant,TalibHt . 
t^turrtòtiiìne ^ artffkio ^tendnm eft^ ita 9/ \ 
a^imum ad^ertas tempori» ordini^ ^ualttsitii \ 
(^ aUjs omntbu4 » auibt^ celeberrimi m^dscf i 
odaerteTìdum ejjfèfut^runt. At/ìmultù at^ 
tjfuhis teni^U ^ Agermhi Jìntiat Giumenti y 
fiiatù'i^ , dam nih/l ex ijs éju£ ab artefippe* \ 
dit^ntffr y morbi difficuttati Juccurerepotefi» > 
etiam TMtWfoUbt^s , quA alifgantur , ^tt Mie* 
ntimnon tftt ^t agrum conjsruemm* Eie^^ 
nim impium ejì talem dejerere, ^ prohi^ i 
hereea quél Agro aà faintemconferunt ^cum 
ttiam damnt^tmt&s Galenus , ^ qui eum 
pr^ejferunt , hk Jìnt^fì, Quarefapui^iJ^h \ 
mu^ tUe Dfàymiss in ùbro qui OBMmnm : 
^ocMHr>fcrìftHm reàquit, 
AUud^ i Z3E R r ir* 3^ 

Tefiucam , aut UpìllHmi aujimurnex 
iena JkbUt^m fingultientis capiti^ ipfo fgno»^ 
rémtejmponho.acflAÙmJtngHhmdepmtAm 
Cjrenehoc quo^dìdicL 

SìnTulùms co^yatnsat manufnìfiracaìctu 
hsfiffragioruin eiuMrapnm ^ ^capùfa^ 
prtmponat > ocfiaitmfingHlitre dejìnet, Ca^ 
ftoreHmoHtem alltgatum aio Jìnguhtum jì" 
mf, Adhjtc cuminum qnoipie- pimnìcub li- 
neo màttum hrachioU Jtmfir& mami^ aUì'-^ 
gatà:hx Aethkpes ad Anfirum hahtmntet 
facere d'ttitmnt. Cretenps tejfaram msmì" 
hp'ys conttnere, r / g* 7 ^narthi^ offtrre.Non" 
nulli ^erh panis fi aEìi rzicam aursfìngnàknm 
tis tacite ìtmpontmt, (£ fiagmetum olfiicmnt^ 
léerantur^iAlij^erù rutsgm ex ^im^au^ muU 
Ja coBam poim pr^ent : alij apmm aut ca* 
ftoreum, autdauctim Crsttcum, aut ajarum, 
aut nardum GAUtc^m.firiguUprmatim , i:mt 
fimutcam mulpi , ^sidscùBapotHÌ , aut Uftn^ 
olfaciendum exhibent^ Eximie faàt elìam 
gargaryz/iiio ^ aurrnm orist^ detenth. Non 
autem oportet pkra^^ecùntemnere , fedomm 
ma ^ttam atm aita effrazione, qmam arsfnA'* 
fiars'tHl^et,adhihe7e, 

Dei choicra. Caput x 1 1 1 1. 

B z Quoi /~\ Vid chekra Jane acutij^msts fii affé* 
\,Jjiu9, (yncopen mffgnem-, tìnTmdìcAm^:^ 
S^'trium ref€Ìuit(mem.(ndu€%s^ ommUtintn. cm-:.'> 
feffo efi. Jdcirco accurate tnternopp, ^celér* i 
rtme curari > merito, pofiulat^ Etentm dUaùd 
in cmmhus acHtis^ m(mhknmHa^ ^.* mhm 
étutem aff^Sìa^ etiamexi^^ ackap^ curandh 
Tmra^y haud fìmpltcem^ ùffmjka^^fedeùam^ 
ah^kitmn faBinde tai?€9r»^> qu^rfhttfts dfc$* 
tur y conctiiat^ Choktam^ imque immodera^i 
i?imeffe perHirèaHimem-^ quAferahéum ^; 
^omìtum p^oper fiomachi^Jptbuerftonem , ofi\ 
jinjtonem^ prouemat^ $ntell}gendHmeft.Ne\ 
oHtem^iu^ affeBkm huncideo Ckokram 9o*; 
€ar'tpitet> qmda hile omnmojiert confi£ue4 
rhyfid qum materia fH£per ^fntrern adjer^x 
tm'.extniejìir^ps ^fdétur excemi : mtefitna ^é 
rQcholadas^eteres'appsilabanf^ ^feitam HO'^ 
Tnems tefiatur hìs ^erhis^ , kìx^w7^ '^f^^h 
'^Ti.èiis^ qi^d efi\ Ffifàeranthumtmtefima:, 
hmns gratta ettam affeEtum chokram nutt'^ 
cuparfmKAi nm fiBtm de ^nafii caufft:>fid, 
ettam multps ,nempe oè cùptojmrern. cìèum af^ 
Jumptum^^ (fusa concoqHtnonpott^rìt^ cor-*. 
rteptum :ttem obprauorumhumQìtumé aùta^x 
ùi/rum y autp^ttonum^ , prAfèt^ttm (ìomachtink 
cffendtntmm quaìstaiem: quaik efi^' pepanti 
^p'tngues. dukef<^ ^ okoftct^K <Tìgntiut\ 
etsam ex ccpia.hUf,naturamfirJum^, ant //H IIBER "VII. ijO 

faadexerceni^mirrfmntts: necmnolnon^ 

h$bantiiiHfme£S d$unatuuermt, Qu^ cumsm 
hahsant^neceJfsefietUm de cwraUcnetracìéi^ 
re ^i^u£>ad^namquami!f^hmH[modfcauJkm 
^ccommodeiar. 

Curatìo corum ^m ex copia cibormn tm 
4Ì£atelal>oTàniiic,'inciiierunt<|i 

5/ ìgtfur cibomm cùrruptìofermitUiél 
^P^eat, ^ &g€rmhdfiref€r<Ì€ntremaHt 
ùmttum excernoÉ , fed naùfeet^eUicetur^ 
tunc ipps exh'there conahimur^uap^tit^^^^' 
mtmm promette Urgii£s fofflmt , ^ualis 
mulfit.quji. amkJtnenQxafrsfiarepóìrft^^m 
fe(^aluum (^ <^Qmtfum stiàmre. Quodfi 
^erò mnlfim non iihttcrfummh t^P^àa ^*^ 
ipjts Ueraìior dart dehet .at^f^ ^mttUffiL 
Ikftssri aut dtgitis , étut permis anjerum ^» 
hjdreUùinos mditU^dmeccorrupmakmde 
tUMuam ttht effe <<^tde^mtur, Btjt^dem tm 
uhi apparuertt, 9t rmUumrecTtmentumtx ^> 
quAtam in Mentre <QrruJ>mfuerani> copkfttm 
temanferti^fèmnHm ^gris ptAcipere oporteU 
qumem<^^^prét£9rdttarumfitum^ Chmigì» 
tmr k^ imkcctlùajmf , dfééceolemm cdidum 
3 $ ^ ^p$ AIEXAKD. TRAIIIANX 

tmeBum admuaùìL-per hjemen autem etìam < 

nardmum ^el gkucmum , ^el maraatum^ '> 
^t^Muafmie poft for/mumjìmm » ne^uefe^ 

èri ^rgs7ite > ad halntum duci dehent ^ fonia* ( 
im^ à^o refic't ^ tm ^t crudstas tantum 9/- 
tetHT Mijt enim t^md twped^tmtntifuerft , ce^ . 

ternme rurfu^ ad natwalsm Jìatum reuer^ i 

tutsir, guaita net^flQmaeho affcEìo acadutjèd > 

corruf itene oh coPìam àborum ohorm : 9nde > 

ne^tiehuÌHjmQdt frcprse choleram nomtnant \ 

Curatiocholerajex vitiatoftomaclo 
prouenicctis. 

jit Jt non ex ahorum copia ^fidman'titG» \ 
Tie^ aut imhecillftste fiomachi pTdgreJpt eue* \ 
nertt^t^H a etìampreprtè Chokra ^ocainr, cùm 
Jìt immoderat^ per ^snttem ^onsituiz^i ^t 
dixsmgis, euacuatto , Jìcmachm ^iitatud at^ ; 
tmbecillps refict ^sdeuoratUiJiJzeripcteJ}, de-* 
het^^UA corroècrent^^ recreare qusat, nem^ \ 
pe^jéÌ$i^ medicina. Dicami£4 igiturfrtua \ 
de ^iBuy i^ui hùc pr^Jfare pcjìtt ;, at^ ttn tan^ \ 
dem de ^nBi&nihtts qttA extrinjecus tT^pOm \ 
nuntur. 

De vidp. 

' Farns igstur bis ante cwnia idoneusefl» 
fi ex Spino detur , ani myrteoiaitt cmphacome^ , 
iite^ aùt pahnatiano, Jmefareptmù pnejerttm - 
Jt sger nmfebricitet ^ jedetifun perfrtxijfe \ 
' ' ^fdeatHP \ I IBEH VII. ^^^f 

ref^pepmes comederst. Him'fmcmnfima^ 
cho fhfiuìum athsrfentwr , ^omiiam^ìm* 
maderatfm cQmefttmQH€ant,ehùler&afie€ium 
gignunt, Qmdautem ^^JUtum cìeds^ > ^ 
fiQmachofìnt tmmtà , expetknm tdìksi co. 
gmfcere^ Nam fi dms Jkcifeminkfir^los 
tilt, qui ^omitu opus h^het.pomtofferai,^'*^ 
debps eum qui^Horm^rit ex tpfis nmft^e> 
<^eUkart4s> ^ ftatimm'^ùmitumprùrumfe^ 
re.Atfi Ager febrmtH quidem > dmU mUm 
jhreat y mefue fiomachm ém ^fiig'dk , fei 
pùmptngutbi^^aHtdidcihH^, ant okùjtsjuh* 
uerftisfitertt , ruBi^ nidore^ (^t^tur. hk 
fanis non ex ^tmjed ampl^acùmelhe > atti ci^ 
^naco hydromelo. aut pofc^> mt hydrotofatQ 
dori dehi , permtitf^ ^^tpaukkmex hùfcrr^ 
kat.Qmdfi^ùmsttigperjèuerei dmtim > etm 
mentA dè£(0am,^t falHbernmHmm€d^ZéL' 
. mentum , tpfis d^dum eft.Et^m fr^er- 
^uam ifuhdfiomaeho ilh gram Jtt > etsam 
^natura.U$er adhmc affe^um acamwAd^ 
éft.Sma^Um <^tres^rgeasif, ^extr^mùrum 
fe7ftBiams.€ommlfio»ef<^ ^ an'smi defeBiO 
ortatur, /aiutare efi etmm ^tìmm dscoBo ad- 
mijcere, N^m^inum omnium maxime Juk* 
ti ^ cekrtter "^ires c^Uapfof refic$lLre-po- 
t€fi.acmulmmm,€xfiUi^Bi^P^^^^^n^ 
Urfhem martis P^ric^s^m etéafijjfè. JP^ A I E X A K E> . T R A L X I A Ni 

Devndìonc. .; 

Tartkidas aatem refirgerata^ permeare 
irtno unguento c^nuemt^aut^kmìno^aut nar^ 
dmù^aHtpCfpHleo>autficyùntù,aut ^uodam aito 
^md recìnti prafèriim Cdfioreum ^ ^ meduL 
dam cermnam^ H&c entm omnia ìjs ^us con* 
«eUnntury ^ proj^^ perjrigejcunt , admodum 
funi conumtenim^ 

De Epiplalmatis 5 fiuc Cau- 
, plafmatis* 

Vtendum ettam e fi epiplaJhatU , 0fU£ Ad 
tds pr^fìrtìrn idonea fimi:, <f«$ ciè'ummncon^ 
imeni :panps filtgmeHs ex ^mocoiht^y 'oleo me 
lino adkcto, ^ polenta fimdfier ex %im myr^ 
teosncoBa, Qmdfidepdsretur rjyrteum > e% 
^nopriidìBorftm»atit palmaìiano ^ autTyrio^ 
aiéi "Sareplmo, Pr$us éuaemdeco^uaiurmeé 
ob^nthtHm PonùcHmyrofk^maU cotonea.pjd^ 
tmàU ;mncHs roitmdus ficctts > ^ 0mmihe: 
JìteTnpmasitempaiitm'^ eisamcapreoù^iiff, 
detnde fic polenta ccHjfimittr ^'mtertù^uendum 
^id^ciatur etiamafiichA , ^ meiinum oleum» 
JÌACinim ^i9ms^ fiint apm > tum ad corro* 
^andum , twn ad prùbthendmn ne aliudm 
iffitminfliai. 

Decpitliematis. 

Multa funi ad hmupmdi offeBtAS pro^ 
dita : ^fHOTHm oftiemmih^^femf^experien* 
Uam,bjtcJ(tni* ^^ 

Epitto XIBEH VII. 3Pf 

IpitliÉaiaàJa oenanthcs lauda- 
ti rsimam. 

Oenanth^ drdchm£.^H£, omphacìj drach* 
^A auatmr .flyrixció item drachmA i^statuor: 
acaa^drachmABBo, rpjkrumfìccarum drach 
m£ (ìB&i^gaMAomfhac'ttidss drachm£^Hat$ior: 
fdmulaftmi drachm^px : ^tni^auftert ^ olei 
m'wtei»^i<ì^ 'i pnguloYHTn drachmA Jèdectm* 
Jjocmedieamentum ad hepaùcas^ djfenie* 
rìas> ^omitsones, £^ eos cftù ahtp rettnere «e- 
^tmntfrétftanuj^imumextfi'tt, 

ìpichertia quo J ex malis coftftat* 
Diameioa Grsecè <li£lum* 

J.t fimnltis m Mentre coUeBis fimiihu^ t9P 
mm^ ^ dtfimùones ohorsantur y réUio e fi e- 
ttamcHCHrh$tula4 admcuere* h& entmmnjo^ 
Ikm hntunt ^fedtttamfhirtmum tuuant : ^ 
etsam cQnfirunt>e^i céum Tton reUnentyfifla 
ùm c»m étger tlkmajfkmf ferii >^omé^hùad^ 
gluimentur, JSUm^alfdè retrahendù , ^omim 
tumjkrip'<^$knt tfrMereafìdmttm adh^ 
rmt\ eùam concfiBtmem ismani , ^ ^en^ 
trtm 5 neamfhmfrofluittycohtbent, Jtm-- 
Isdmìhmchrafiartficatum S?ttCQnduaUjm 
ottHm infiammano qiudam diuturna > ^ 
fitKro/acmapf^ordsa Grmjkerit , tancoém 
JcarsfiàfH eas a^oftne mnefi ahfurdurn* 
B s ^i^ ^"^4 A I E X A N D . t R A I I I A ifl 

De iis qui ob bilis copiamcHòl^i-am : 
funt..experti.Capii£ x v. 

infra chaUrés, affeBumexatet , cUtum « 
tibi erft^eam ex rofùne ^ caim/mte àna 
f^enirem acfrMordsa. ampHore perapi: ea 9e* ; 
jQ quéLper aluHm ^ ^omitt^ efferuntur^ r 
cmtsia etiam ejfe htliefa , aigrum ^^hem^n-^ ' 
terfiiire,^ Imgu^mi h^berefc^r^wAi àtftas i 
fi^rst ^ ^ ^ger iumnù ^ caUdiùre^iBupru 
mtim ^ftìs , multo magkex kis ^eram noi io* i 
pemymamfifiami^conJèquer^,qHodaffeBt0 ' 
fradtBm ex hiHùfi hmnoris ahtmdantikpQ' 
€reatusfoertt» 

Curano. 

Caufam ìtsqtée effàentem ohfentani^ i 
•bercontrar'tafimpercwahk:, ^HArefifgerare : 
' (^hnmeB are pò ffknt i ethos ^ fot f&Sj^efh' \ 
-thematzi^i^HAetHjàem Jtnt.factdtzitis, FrotTh^ i 
deptijknot cremar rep'igerafHshis e fi tMnes^ ì ; 
ftem laBfiea eodem modctrefitgerà^^pMtk ' 
aceti odieBorfimtltter eitamtntyhiss ^tr^ \ 
xymHi : ttempanisex a^tt^affkmptui. mt$t \ 
tefiacea.peBmes^ buccina JomfipiasiiHm 
hulbmm ^ fiem$um ^ ajiaciis dt/coBsti . ^ 
pifìes duri^quodeiue ex fpfisjit tjtcmm : necncn t 
atafirum ^ gaUfìusrftm CQb^mtium ^eth 
tricHlit ^ IIBEK V il. ^PS 

De frudibus pomaceis. 
ExfiuBiDUs condncunt^ qu$ non odnKh- 
dum maturmi, ^ ymdimcm h^t aJìrsBto^ 
nem:fr&firùm maU , psr annida, f um€a » ^ 

De bellarif s. 
Zx heliar^s i caftane^ ^ 9u£ fa^A exfe^ 
dftmt. 

De potione. 

Totus his ùmnium maxime aqua ptg^da 
(onuenit, ^ua non ^muerfaJedpanUum > ^ 
m abtfumenS medto tempore bihatur^ QuoÀ 
Jìexfymftomatis mmtum mfi^ftntihm ^z- 
res tmhea^tor esperi ccntwgat , von aìtenum 
efihjdromeiu ^ omphacomeùeis exhkre, 
aut paulum ^m'i, ^eiSahìnt^ ^eiCmdij, S$n 
autem ^tgtUA ^mqù^ miàu mfefiauermt 
frcfierpcamtem = ì^ua€x in^mtione asàdtp, 
dmcodyon, quod ex fifa CrtticiifaratHr. dare 
fpfis auo^ue cùmmodum efi : ^ cftmfimnum 
capiunfint .paukium extoprAdìBk pttQ^ 
pthi&sadmifcendQ, ^ . 

De iis quaj cxtnpfccus impo* 
nuntur. 

Impmaniur autem Jomachù > ^ 

JrMùrdijs i femperuìtmm > (§ ioBuca» 

€um msca panìs > roficeiqus txceptm .item 

€emtum prQèè cmfè3um » òptme i§ 

maxi maxsmè muat /ttemftis ferat , cajfreolorum i 
^kìs , aut ^ax acerh^ , aut po^gon^ficcus et \ 
mtfcehitur , PrAjìanùiss emm ertt , ^ ad €4 \ 
qu&^okmua effc^im . Etentm refrif^erat, ' 
corrohratiL. (^ sd^uodin ffomachnm tnfiuk ; 
repellts :necmn mfir'iorem ^tntr€m coh'tkeU - 
totum^ corfu^adhon<tm Ur/tfertemwHtai^ \ 
^ appete^QÙ^m exchat . ha/:<>mma altiqu^ < 
plnraprAfiarepotefi^ Hacfgiittr rdmne iipfos 
curare cportet , m ^uOfiis ^ ^smiti^coptofta » 
rescre^rsoresa^Jì^nt^^^enter^mmGderatìus \ 
txcernere , W^ >€onuulpmes fyncùpaa^^ /»- 
ducere ^fdetttr ^ ^/ dger de ^tta pertcl$tstur^ \ 
d»m immoàeratior per ^Qmttm ^ akmm ! 
esc cretto accidtt, 
Decholera, «juafcitranoxamcxcùa- : 
tur. Caput xyi, 

QVoJfi hilps ad e^crettonem pr^t^uìs^ ! 
natftri^n irritar e ^tde^ur,mhit^mtem \ 
meni ione dfgnum Spelperalmim defiendat, i 
^elper^omtìHmerumpat , mon^Jkrdumeft\ 
ttmc ettam medicamertto pttr^anìe^ti , ^t0d « 
èmmorem hUofkmpurgé^re^Heat, prMÌpttefi\ 
étger ìtmenisfitertt^^pnort tempore furgar* \ 
con[mtterit>nHnc ofitemeejjauertt, Maxtmex 
igitHT hoc efficerepoteft cttra noxam Jc^»mo^ \ 
nU ùifmr ex poJca>cum exigtto admedam^ 
ment^((te€o,as*tiydrùrqfat9» attt hjdromeitt^ i 
datm^MJfitii^m SfitrkHUtmicas dfQrpm\ 

fiùeriis ti jcammonU lachrjma , frùut ^/rÀ W^x 
fetmittunt, Hìstgstmiidciirp^^^rgandHm 

mhthtn <^tntnempopt ìnfiueKe. nanfe, (^kùm 
t^pbmiU.^: cthus qmoffiriun mncorrum 
feturfraaifmte- ìmmotis tam emBa. mmarec^ 
foBa^ì £^ in tattsm corpstó dtBnU^tun 

fwttmmunis Àmork.^ fanus confiruetur. 
C^erummjp of&rteU fitciionem per ma*- 
fms:adBsSimmqmet^im,calidaf3St ^ mttem^ 
t^sammum maxime f «/ choler^m fhlfment^ 
conducercfréiterea et som extremommd^/tga, 
^ram,^ fi^Hidem atum S?rget ..fhér^ènt^ 
éijs & mnBuris , cfusbus^ tUu. cum mambus- 
summit tnntur , • Sfsncuia, ml[amda: ejfe :Jm, 
autem <^QmttHS, tamfimora^ tum^t^s con^ 
Urtngi, ^ pémhhmfpfddt£pÌH^dik>nir^ 
P^ del'fgano^otttr^, Sffedes repgerartaHt 
conusUifpeH^metk. ettam j^xmiUfs. ^t ca^ 
ìid£ tpfis-aqus.tmpnéait^0cfouebù.quQufcim: 
p^rtJCuU'mcah^mt > ^hementsr&^ ruh*^ 
j^iortp, Afitu. Imìso^uoi^m ohugentur , ns t€*^ 
f tgefiant. aliane hMpoitf^ fari deknt. cumt 
etìam <^Qmtm ^rgH . ^ muUrwfirfum: 
trHmper£^jtdetiir > quem^mfkdumdtxim^f^. 
kta(ih$aJ^skmsntm Sminare ^^ f^t^r^ndsrt: $p$ A t E X A K D . T R A I t I A N*^ \ 

tterum cpor$?re,JÌ4àMiis ttem ^tferJtSi »^até : 
t$amfemper $n€Ìtr^'mm reHcU^must necnm i 
aUa > 9/ diBnm efi y Shgmter adpiinfBr^ri : 
decet^ Atf^seo jfoBù chokrs, cM/'atìom non 

X IBa I SEpTiMX 

Finis. C A P ITA LIBRI 
odaai,& appendfces. 

DE I N F I, A M M A T I O N E 

iccoris. Caput i. 
Nora, an gibbam iecorispartcminflam- . 

macio obSdcat. 
Sfgna inHammarionis cauam iecoris par- | 

ccm occupancis. 

DE OESTllVCTIONE lECCM ( 

ris. Capar i r- 
De infiammacionis iecoris curatjone. 
Aliud ad infiammacioncs aoa admodum i 

ferucfltcs. 
Apoliophanismalagmaadiecorarios* i ; 
Bpi chema ad iniiammacionem iecoris. '. ; 
Ad iflflammacioces fcxrrrofas. 

Hepati ; XIB E R Viri. ^^^„ 

Hepatkum optimum/acit etiam Iiencfìs 

& qqiòii&ftaraachus eft diflcocus» no- 

bilifsimum medicamentum, & blande 

cmoliiens, adeò vt nulium ei compara 

riqueac. ^ 
EpitKema odoratum, quodEuodesdid-. 

tur,id iecoris Se ftomachi mfiammaria 
/nesegr.egium. 
Copcon ad duritiem , & ftoaucLi icca- 

risq; rciblutionem iniigac» 
De ancidotis Kepaikis. 
Hepaticam Aihanafia diCtu , ad nephrici 

cos & arqyacos valec : iccm fadores 

moucc. 
Paftiilas Kcpacicusr , qui ctiam fimular- 

qoacicisauxiiiaror. 
Antidocum heparicum ad magnas icco-m 

ris obftrudiones, & icirrofos afFedus 

vfu coxnprobacum. 
Ad iecoris obilruclionem paluis nobili^,' 

qucm frcqucorcr dedf. 
Ad magnani iecoris 3: Iicnis obftro<SHo- 

Dem,.vi: ctiam infigaesdoiic iasemol- 

lient. 
Aìiud ad iecoris obftrudionem* 
Aliad comprobatum , quod à lepore dm 

lagou dicicur, , 

Aliuddiabacanu. 
Simplicia ad iccur medicamela. . , 

©3 4&& AIEXAN^D^ TRAlIIANt 
Vk^. I M B E e I L Li T A T E, E.^ 

dyfentcrialiepacica^ Caput ili. 
Nota?. 

De caiida intemperie. 
De frigida intemperie* 
De ficca intemperie . 
De huraida intemperie. 
Qoomodo caiida iccoris. intcmpcriei i 

curetur^ 

lìR HE FATICA J>YSi:3^rXES.IA . 

ex frigida intemperie.. Capili 1 1 1 1,. : 
C^a^hepatic^ dyrente.r2ie;ob caìidam in- 

temperiem.orra!; conferant, 
Defotaadcaiidam iecoris mtemperjem^ ( 
AntidatumcyptQÌde&, ad frigidas ieco- < 

tisiatemperies viile.. 
De fotu 3c cataplafnìate.. 
Epithernatoneticono quod iecor corro- 

Bsorct , 6c iiiEammationes concoquat*. : 
Patioad"eos.,quosimbe<^iJlitas cumob* i 
.fiiutìtionc infcftat,, 

X5I.E COEllACIt PHILVMENIS. 

Caput V*. 
Cqracio- 

Botiocies cosìiacìs accommodar. 
Partillusadcosliacos optimus* 
Baftilìus adcosliacos ^. ftatim.aluum.Coa* : 

firineens». . 

De bc inucterato coeliaco afFe^liL 

2> X f 1 N I s M o. Caput. V r. 
Curatio, 

DE ALVI P R O F L V y I O, <U O B 

<jra?cis ^}4^iis^i didtur>«x Ifbris 

Pliitamenis, Capqc vii. 
De lade. 
Epithema «x Oenantìic,mciiam Inter ca 

taplafma 3c «mpiaftrum oaturam ob* 

tinen^. 
Dccibf^. 
Deoferibus, 

De pifcibuf. 
Beauibus. 
De potila 
De baio co. 

DE l>y S^^NTEItr A tX VE>$* 

tris proiìuuio excitata, 'Rheutnatica 

dida. Caput viii. 
Notae dyfccteriasthcumaticar. 
Curatio, 
Signa dyfentcnx Acumatks , quàJ pm 

loco aife€io ^ ^xcrcmcjatis variata Phi 

lominfs. 
Curaiio* 

De iactc txliibcnio» 
De cibo. 
De cibi iàftidio, 

C ttgqmì X)e prifanai 
I)e oleribus». 

De pifcibus*. 

Decarnibus.. 

Be frudibus pomaceiV. 

Porionesiiropiiccs ventri; tenendo idbr i 

ne:^. 
De tal fa rmperìtorum medicorum* op£. : 

nione*& paftillis. 
Paitillusad eoid-em, 
Paftiilus diacorallia. 
Paftiliasdiadcaru.- ^ . 

PaftiIIus ex coagulo, qui diapytlixas ài^ : 

citar. 
Baftiiliìs exfcniinibus qui diafpermatoa.i 

Paftilluscrocodes., 
Pàrtiilusdidion. . 

Pafiillusai dyfentcticos faDgiuncipues!» 

tes,& rualicbrem fangaiais fluxum. 
Caraporiaad dyfencerico.s. 
Catapotia ad dyfeotericos » & omnemi: 

vcntris rcfolutionem.; 
Potioaddyrenrericos. * 

Glansquseano fuhiicitur ad te0ermum(, 

& dyfcoieriam. 
Alia glans iìae cjoilyrium,ad.dolores rat- 

tigaados, , , ìiBE R ri ir. 46^ 

AudlcoIIyrium quodibbifciatur, ad'te^ 

nefiEum&dyrentemm valdecfficax. 
Quc per inferiora iniiciunturad dyfca- 

terkos.màgaosq; dbloreSjVci'mfiam'- . 

manoEcs j HnemataGr^ci vocanr. 
Aliudmcliu^. Aliai 

Paftiilus Marcelli roagoiScur, 
Faitiiius iìne opioiSc calce dyfenterfcii 

accommodus: purgar cjaim ,, 5: qìczuì^ 
;. cem inducic» 

DE I NTESTIN Olt TM E r V L C r- 

ratiane>qu:e pfo p riè Dyfentcria Oi^" 
: cìs dickiiF. Capo? ix^ 
"Noix exulcerarioBfs in crafsis inteftìnis^ 
Nota^ fuperiora inrefìinomafl-ecraratii,, 
Si in aiediis 113 teftinis exuiccrario cxiùsit 
Quidagendn&jfi ylctis in rc&o inLCiti- 

Bo excicattim foem. • ' 
Quibus enematis in retìiiEreflfnia^i- 
clu vtendamfic. 
Pi^ftanu-rsìn-ia qu^ an© (uBiiciuntur^fon: 

go vfu a nobis comprcbata. 
Aliaglans,cux eti5Glxdi5 nom]oatur,ad 

leaefiioos & a; uf pro-Haaia ciScaxrnain 
^ do lo f is 1 e uatio n cm adfenr q u ap ri m ùm 

apponitur/omnum pjauem indacens. 
Cataplaliiia-ad rcfii iniei^iniioHamma- 

donem.'^^^ - - ■-■■•■--■ 
Si craflkaat. media ifìtefHna cxulcerata^ éfO^ AIEXAND* TRALtTAKI ! 

Medicament um quod in dyfcnteiicis ano i 

fubiicitur. 
Paftilius dyfentcrìcus. 
Si dyfeQterùin tcnuibus inteftinis con- 

fìiiuatur. 
Medicamenta compofita ad dyfcntcricos ] 

&ccelÌacos. 
Catapotia ad coeliaco s&dyfcnterf co s \ 
Dyfentericus paftillus pcros datu^, adi 

omnia interna a omncmqi flaxioncmi 

valet. 
De epittematis & yn£ì;ionibu$. 
Epimema dyfentcricis & cceliacis cffi* 

cax. 
Ceratum optimum. 
Epitiiema dia cenanthes. 
Epitìiema ad tencfmos potifsimum > 6£: 

crucntas excretioncs cum frigiditatc; 
Vndio dyfent erica. 

3DE LIEvKlS AFFICTIBVS %t 

librisPìiilagrij. Caput x, 
Notas fngidse ictempcrici. 
Signacaìid^ intcmperici. 
Curatio calidx & ficcse intempcriei. 
Curario frigi d-ae àhumid^e inicmpcriciV 
Curatio calidae & liumidas ictempcrici. 
De fimplicis intemperici curatioBe. 
Curatio humidas intempcrici, 
Curatio ficc^ miemperièf. 
Curatio frigida? intcmpcrici» IIBER Vili. ^ùS 

Curat io calid^ intemperki. ^ 

D£ LIENIS INFLATIONB* 

Caput II. 
Curarlo inflationis. 

IKDICIA INBt AMMATIONIS 

iicnis ex folo lànguinc. Caput xii, 
Signa inflammationis ex tumore bi- 

liofo. 
Signa inflammationis ex tumore melan- 

choHco. 
Indicia inflammationis ex tumore pi- 

tuicofo. 
Curati© inHammationisr. 
De iis qux aluum fubducunt» 
De fomentisi 
Declyftcri* 
De cibo. 
Dcftatu, 
De medicamento purgante^ aut decofio, 

aut inie<^ionibus. 
De parando caraplafmate. 
De Cibo & potu. 
De epittematibus. 

DE LI E NI S S e I R R O. Caput XIII. 

Curati© fcirrti. 

De cibo. 

De potu. 

De mifsione fanguinis. 

De iis <ju*e licncm coixoborant. 

C 3 Poti© 4-0^ AIBX^N©. TRAI II ANI 

Potio ad Iktio&s pxobata. /^ . ' ,0 

Aliapotio. , ./ ri 

Epit neitsa Biala^iciim, 

Malagma Amytliaonis. 

Alìudepichema. -. : 

Malagnaa Afckp fadar, 

Epitliema Iknem imbccilium corro» \ 

Wransv 
EpithemalienoA^ma^ hepatxcoi^ ^ quod i 

vtr!>rQ;vircerisobllruàione$diiÌ^at» 
Si lieniatu difìendicnr & iiitutpeftit. : \ i 
Olem veria delienis fdrrho & infli- i 

tiene- ," . ' 

Epitliema iecoris &li£ni«* ^- : 

Epichema hypacfcerion. 
Prima confedfo diafpermaton, 
Alterum cpitlic^a di^rpemiaton ad, 

idem. _ r 

Potiones ad iieiacm , fckrko ind^a^am* ; 
Depaftìllis, 
Epithema. 
Bc xaUi ueaofbnim. 4^7^ ALEX AND RI 

TRALLIANI LIBER 
oc X A V y s^ 

J.ndern^ù interprete . 
DE 1.NFL A M M ÀTI ONE 
Caput !• 

Vod farai ^tvmnìs mflamntaih 
■ eje feruentf fangmne trAhitoTt^ 
t gmem , /i^ ettarn ea ^u& in iecù~ 
^re obùr ivi fole t^xarMum fumati, 
cmms fktsntur, QmmQdo autemìffk intera 
nofci deheat , difcerm^ue , numifjìieeorifro^ 
friè acader tt , an tunicis 4pfiu4 * ^elnmjcubs 
£xirfn/ècffi amhìentii^m , <0nftderare cportet% 
£tJfiecHr inflammatur^infptciendHm rurfm 
efì. ^ fn^mrendam > gibbóne pottm * ^m ca^ 
Ha ipflm fars > ^elettam ^tra^f$e^mulaffe^ 
Sia fi. Si emm td cegrùtum Sfireturaquefro^ 
C ^ i^fiie éf-óf AIEXANB. TRAtLIANf 

Nota^^an gibbartvìecoris partcm 

tDEsmoxatio ob£<iear * 

SììgtturmflammaiSQmgt^kcùnBUeriU \ 

fàcìÈ iniemoppoteft , pr£.firùmfi magnA \ 

Jk.Namficmid^mambtimncircua^r'tfium '. 

mflammattmps Jpeaes ferri tane ^ideiur / oc 

pi>rfm^fns^hstardentemy ^mitum btUofmn \ 

^ eru^mjùm £ fe^ntev ÌHgmlum detra^ ( 

kir^ tu^k!^am mauet :pptwn tr^faerfum i 

€oa^Bat:^grammts^pf(a'imepéafìiinfia7n* \ 

mtatioTih (enfim tnfirt. Sì enim in tunicis ; 

^mt ombemilfHS ^ajtscmif/terit , acriorem i 

dokrem exeimt^ Qttarefi^iuerfi iecaris in- : 

famm^Q magna fiierit, im tpftm noffè tum \ 

ùcuU^. fpfs,iHmtaBH^ twn aUli^rsdiBk in* \ 

éiscìfs evfed^t. QmdJtinflamnmtìQmm non 

7nagnamfèdexiguame£ècmtigerit,étgrèipfi 

intermjct potefi. Ne^memmjebrimfiatim \ 

induciti mfiinRgnem quondam magmtudt^ \ 

-nem ac^ifirit : ne^iue ocuUs h^^Jj^eB^i.ne^ \ 

^tmBfàm^mtfiBù cognopt ,fedex a^sipjk ■ 

smmoiktertt potè fi. Si nam^tiedger» 9éi nos 

fTMtperimtis > ^tmagnaref}>iratimemedaS» ! 

^ofiimtemfiifuandam,^ déhrem percipe- 

re i^mttt^inflammatiomrn exig$umiintmus \ 

in iocimate^aiacin0t ótts gibh^exiBere (cien* \ 

dumefi. ^ Si<»'na iaflammationù cauaaiie* 
coris partem occa- 
pantis. 
Ai fi in cauoi ifcorU forte infiammati^ 
cùnftìtum perttànde cognùfiitftr . i^uàd tu^ 
worprsmnm in im^sfotim. quam infiffemts 
fatt'dus conffìciaiur : at^fte hinc antmi de^ 
feBhjHCcedatJmQet'tam corpus altmentum 
mnfintmtypétUtdpm^ tenue appareat, ^t 
mndemìpfi refiigefiente ettam a^& f^ter 
mtemfi^ffufiodemcepsfiquaiur. Itafianèìn^ 
fiérnimattùnem cana ìecorù mfislantem , a^ 
ea qujtgihha exercet, di/cernere cmmmt.^ Ai 
in mufiuUs inflamméLttmem tempesisuè co* 
gnofiere ùcet. Nulkìn enim ex pédiBts accu 
dmiibus Agriffélìmnè e <^p eterea, mfiam^ 
matto è direBa Tmt/culorum figtiratzi confiici^ 
tur : ntcnmexttinficm mamfisi% €ùnfi?eBm 
fé offerta vm efuemadmoésm mcaua iecoris 
parte intus delitefiens. Cmaxe^ autem eam 
ofortet it^, ^t toti corp&riprol^tciamus. Si 
«amquefanguts in ^niuerfi eajuperet , cura^ 
ihprùtmui admini Branda eft,(£mn drffe* 
renda {pertculofitm emm)fed^ena ax$Ma^ 
ns incidi dehet. Qimdfih^fecarinonpotefi,^ 
exfipemk ^é^Hotio omnino tentunda efl,Qm 
emm 9acuatione adhtbere* ^ totu corpus re^ 
cremetù Uherate negkxerunt,hi maxtmorum 
mdìrum ^^Hmtoresfiterunt.Felentmac^ 
C S ^f^ ,f7^ AXEXA-HB*- TRAtlIAl^l 

cidit^ ^J materia inp^ exmedtcameniism' 

-tempeBmèadmi^ìtUeoyiuert^t^éryauttempa'- 
rk jhciofiirrhofk , .£^ ad difmHmdum con" 
tmnaxjìat^ PrQptt'rhsc i^ttsér omnia cjnuen-* 
dnm tfi.ne campLifmat^^^JtiperffiJìoms in- 
ducam^s ^fi^ìufqnam tùtmn corp*^ ^r^crC' 
me'stis hhernm ficsnmi&s. It^que Jangufs 
m^m dmt :>f(fi mtfimem ^tUm mBttm^ 
recrefnentorura expcrs , mttfs > t^u^ nth'd ka- 
àeat acre.pnsLfirt'tm $nier tmtia.Namfiruem 
-infammatio mhd huiujmodj tderatiqmre 
commùdtm efi ah idgenm decoB^ahBmtre^ 
^ non^tt 4js ^H£. ^tdeniur aderire ^ eoqmd 
parPe^ infiammiate fitùxmnes 'inde magis ex^ 
periantHr (^ auge/c. %niy Imqae cremar pìfa^ 
n& hk ejì'ukr^i^i atti hahet ^im ^ apertene 
dp ^ ayBcrgendt.pr&ierijuam ^md affeBoé 
far4ss mn affisgtt aut calefaàt, ^m'dtter 
etiam auen&crsmor accommod^ cfl. Ips oh^ 
tem ^zu hdLc auerfantur, ^ chjiron ^amyg' 
daladaridehem:QHA autem prohibsndai eo 
qnoà ^rap Jlnt Juccf r ^flatmjt : mtas. 9eri 
ftanps^aut cùB^y aut eiotA> ^erkm non copfopi 
0jfkmt. RelitfuisùmmhHsfiiimentuceù mter^ 
dtcendMm ep, "^t fsTìjdagmedtho/ttm'maù» pnl" 
te> quA GrMe pokos dic'ttmr^ ^ phtcentk item 
ptngmbm ^ te^acek, pr&ter ermacium > ^ 
r^aro admodum peBìnes : atc^ue tunc dare con» 
mm* mm sger bilioJm€£è^ppé^€t>Jttt(^0 • '^ :^ XIBEE .Vili. - ^ -^^ 

%mWjS confettura inpmm^iomfimenti ^ 
er^Ppdacea torquetur, Hps f§ mtjhi ^tro^ 

mcnm coUmbm. ^pfi^ cum f^e decoeìs con 
tiemunt. Dulcm <^eroomma. ^^ecre^enutta 
froh^to:ì^am <^rfcera Urgius htnc oMgefcen^ 
iiajniumorem atioUs <^tderelscet. ncnfolum 
mg^Umk^fiàm>fedetìam omnéushriéiu 
nmmdi^m.^mredukU^ oBrmgent^^ ft^ 
wUiiercM^reoprmM^y^of^odcmBrm*_ 
auni contrahmt4.iumorss,adS^mUendHm, 
dtffiaks )pfis r^ddmtr^i^odne^ue malum. 
pm',cumUe%^i^^mM^-H7npomaceum:. tmo 

feruenti mflammaUom m i^um fì adaerfr^ 
nurr^^QSod^tem aitncUmp^ expen efi^wa,- 
gls profeti, tnquémpU obBruaiO cttrAtn^^ 
Pmnmùonemexìflit. Ta^mm de^tctu di- 
x^Jfefiffiaaf. Off^rmd^igiturprmsfHfitquA 
daTnfmphmra , €x ^mrum numere ef radt^ 
ciiatijdiÌMium.^ox^meù..cHm infiamma- 
itocomoqm mctftt. Slam per <^rma.y m^e^^ 
rtafkr^ttur.tumcrque tmmmHtt^r.Ji 
igimr ^fém mktcrferi. ^ comoUto^ 
nU Jtgna ' tuttora appare^d , cum jiducta. 
ettam ea quA Urgtm tnàdcre , ^ ù^Bru^ 
Ba apcrtre pojfunt , exhtkto : cutm gene- 
ris eftaj^rum.mmm, ^ nardtés CMU- 
Cé$. CQmPofmémtmpo(>èfH0Hnth0:,^^ 
*-* foinere 4fZ AIEXANB. TKALtlANl 

isre foffknt : ìtem ^«a ma^as chrafehnm ; 
fihBruHionespJftmt difcutere, quorum mam i 
^GnfiBkmssxfmtreefinecejfarmm. 

De obftrafSlioneiecom* 

Caput II. 

OBBruEttones tecorè ^mnerfi hmc $nn9* i 
tefiunt, quid neqae fehris, ncque feru>ùr ,s 
in hci6 affeBis adft :grauitaé autem , ^fi^ 
la diBentlo in caiiS6 moris fartthusfenjufer* \ 
c'fptatttr. ChmtgitHT ohBruBionem ejfeam^ \ 
maduert€m,cum fiducia medicamenti^ 9//-, ; 
tor, qU£. inàdunt ^ extenuant, qmhm etiam < 
/» P^ùchUs fcirro indurefcere imipienii^f^ i 
^ticm/uh.Ac fcim^&i materia quA parti-^ \ 
€idìs impaBa efi>prim emQU$tu> dtjfòlut^q^ '. 
fuerit , medie ameniPi tsmctndigent , qu^ ai- 
JhuBahherarepoffunt, Qui enim ad eaqux j 
rejèrare folent dejcenderunt ^priufqaamtu* 
marfiéerit emùtktP^M adiumentum quidem ; 
ex eU attfdtjfe ^ijtjùnt, tenui filo > p qmd eji> \ 
difcujfh :pQBea autem obfuerunt. Nam humo* 
res nimium exiccati.ajjatiq^ , lapidum inBat i 
toner eueruntiad£6 ^tnonampUm dijcuti p9* ' 
iuerint, Dicamus igitur de ^noqmque , qua» \ 
lia/anè ad injìammationem tantum > quaUA \ 
item adobBruBimem conueniant : qu^r^* \ 
fhiindmrejcentiadìjjfèlmre^em^likeqi^^f^ < 

De 1 IBER Vili* ^V 

De infiammationis iecoris 

curatioae. . .* 

Ldùrantes hsjUmmatmne iecùris , maUs 
tùtoneis farina horckacea. (£fm(^^^o deco^ 
Boóhhicm. Btemmfr^terf^m qmdtùbwt 
infitìmnt .eùam d^tùes Sfcmtmt > emol^ 
liuntL Admaximoémfla^maitones.sn qm-^ 
hH^ltUm ftomach^ aff^Bm eft , fiaterà 
menm funi . fahmlas atra medMUamcon* 
tufasdaltienter. ^cumpari cerata rofaceo, 
infiUlegìttmè <^mtas.faulorcfic€$Jufer}ié. 
a applicato JdmcsraiumhenefMtt. féodre^ 
^tmthj^:amfmnias^UceréL.fingukrHm dr^^ 
thmas ùaopnm>crùCfdrachmas qmtusr : ok$ . 
qyf,nmhemmam:c€ratfimder^mrel,qm 

^tdmtjceta, 

Aliud ad inflammatìones non ad- 

modum feruentcs. 
Sampfuà "^triSs drack ^sgmtifU^U(^^ 
ièurù dracL ^Hotftùr : ccr^y rejmjipsceaj^ 
wubrHm drachnmfideém:ùkì Cjfrmt ^- 
pi'm^fix:meUishemin4,qimtmr.Q^hq^- ^ 
rtfojfunt.Mquefa£ttQ, ^ artd^ m pi^fr^e 
Imiz^tk addito. 

Bp'ithema ad mpmmattoncs fimeniet, 
mn modo mufculorum Jedeitam tffm teca^ 
ris , muUis adrnodum txf^mmmtts compro^ 4ft4 A L.E X A N D . T R- ^ ti I A N^ I \ 

croci y JtnguU ^nciA:mdk.^m^rtiifijracìè-^ . 
hdellijSpifìmmis, ammontaà ^fìrgulorum ^»- \ 

-ratf knitjcmf hhr^ cjHatuor, Adh^e ApsUo^ \ 
fhanù eftthemfè cptimè fog^t ,fi^uk ijfjum - 
commcdè fétraùerà i hakst autem ìn/hunc \ 
madum. 

ApoIIophanisDiaragma ^d kco* 
rarios. 
€er£.Jndis JìlyncAMellij>(mgulQrum dr^-* < 
thm^ oBnagmm: ammcmacfj^ffjmin^ totu \ 
dem:rejìtt& t£t^hhiti)mA draehTn^^adt'o^ \ 
ginù^ / manni& thurk ioètdtm. Contmsdrìù.. ^ ; 
mmapdamfiikungftù, 

Epitlìema.ad inilammatioGem 
i^coris. 

ct£ s '^^^^ nard-tùftue melim totider/i, Sm au^ 
tem ^oles > 9t magis corroioresj mifceio aben ' 
^ar'$ mafttch^ pendere :itzi ^ Jiamacho ^ : 
iecoYt.quodmediccremfaffmetinfiAmmMto^ \ 
nem ccnuenìens efimedJtcame^niumy ^uemad^ ì 
modumenam'.iiuod mtcaspanisreaipit rftem^ ; 
^nethme > ^ Ambrc^a : necnm quod Dia^ '■ 
melilatH dkitm Jihsó rnijlciittur : adh^cquod. 
dmcham£mduS:ùCiitur\ 

Ad inflammatfones icir* 
rhofas. ^tms ^ fàrrhojos etìam Anemms meS^ 
camentum %alet > ^ Artoharz/imum, ^ 
auùd ^ùCAtptr HeUàdtcum, omma^ cs^m be-^ 
r*efacm?2t. At^ue hGrumfcrifturmajnidmui 
tos proditas tmismre iscet. Fi mtem kBcr 
frompièmuemat^necdiffiTre ccgaturMtc qua 
Gue exponenda ^^ùhis csnjui.Tn^'^ime tUa^^m* 
rum experseniiam acceptmf^* 

HeDaticum o p ti muiiì,iaciteriam Ile- * 
nafis,& Quibus ii'cmachus eit diftca* 
ras, nobilifsimum mcdicamcntami 
& blande emoilienSj adcavt uullupa: 
ei comparariqueat-. 
Csrd, d^Achfeptu^gmm efmysque , ftmfju-' 

Ci citànqH4gmm :.finugreatorrefi$Bi toip- 

»4 drach, '^ s^.cyprtm ùhra^ ^hihemina, S/C'^ 
ca contunditù> tncermtóque ^ ^ ad tndtmm 

ea quA hquari poffunt , h^efiBa , sjs ^uAm ^ 
ptU funi , ftp erfiindttQ : emelUtd^ue dtbg?n^ 
ierreponìtsCum ^fss pQstHUt.rìtedicamSMÙi 
p^iem ^mmmijcsto :jitqustmi7npùnitQ^ 

Epiihetna odoratum ,<|Uod Euodcs. . 
dickar v^d iecoris ^{ic- 

oes cgregkm. 
^MS fe^umiA, i, bdeilìj dr^hmJi, mtie^:- ^j€ AIEXÀNB. TRAttlANl i 

tfasifr^leos ^ncm tres^thurìs ^nà^ dtti,: 
fijracis %nct^ tres >• maBtchA ^ncta, z Jfe»sist ' 
nardi ^nc^a » cardamomi "^ncìfa dn^ »fecfs he* j 
dychrot fefcuncta. : ammontaci Jùffimmi^ 97u 
tt^fiXi cerA Ithra ': colof^hmiA ùbrA du^ rofù^ .; 
^nmù^nci^&fiX'falmularum ioUdemMatéà • 
fiofd an in^ris ^ fiìpdiùrtéus offeBd^m] 
ntedicamentttm hocfitfr^anifus, 
Copton ai dufiticai & fìomacU 
iccorir<|Qc rcfblutionem 
infigne. 
TropùUos %ncÌJL px ^ pjraeh ^ncU duét» i 
maBtch^ ^àa : terehmiUnA femun^ta :fi* \ 
iìsnardmiquodfat^efi. 

De antidotis liepacicìs'* 
'^anìHmdemedfcmnentìs,reUquumefi^t 
torwm ^uAex/fertf (km^s^ émttdotorum ^ ^ 
fuherum mentionemfitcfamus, 

Hcpatxcum Athanafia diftum, ad ; 
cephncicos &arquatos 
valet \ icem fudo- 
resmouct. 
Croci drach, 2 ,tfrmamomi:i7drdi>cap£> myr 
^Ajtmci odorati fiorhyfìnguU sdracfsm^: meL \ 
k attico €xciptuntur,f^&^Y4i/:anic& instar fé* : 
hrtcitanttiui exhydromeh datur, lUon conue* ; 
nit atttem cdidls tnten^erieb^s ,fed fot/us ) 

'fmdki,{imul6£hHmidH* 

- ' Paftiì tlBlR Vili. 4^J 

Paftillus tepaticus > qui etiam fimul ar- 
<jaan"cis auxilfatun 
Jmfì , apijfiìmm^ > af^art y amjgdalatum 
amaramm purgamrum > ahjynthij^ Jmgul^ 
rumdri^hmAquahém'. Paraì$tut ex a^ua, ^ 
firmatur(f^ faBilis. C^daturdrachma ex a^ 
qua. Adhdccham^mekmcum^mo^ melie 
daium.Jùhvà moris inflammMtonem fanat. 
Antidotum hepaticum ad m^oa& 
ieeoris obftruftioncs ^ feir- 
r ofos afFe^aus^vra com- 
prob^um. 
TiferUfiJcumia.^k£natdffir$^^^ 
ahesfiti^uttjexìfittm^^tfirupi^fex: eu^ 
fatorijfifcuncia : maflkhApruftdt trts:am^ 
mQntMt.cQft$,fmguìùrmnfcrHpultfex: a/ars 
fcrupH^fex>meIlfsfiJ^HtUra, D^urcochka^ 
re ^num ex ciméto.Hoc^akt tjs^> efitos cahda 
mtemfertesmfefl^. imom<imbmetMm^i^ 
fcofthumorss ohftr*^tonemfeferer$nt, ^ 
Ad iecoris obftru<9:Jonem paluis 
nobìiis^quem frcqucn- 

terdcdi. 
C^fii,eufatorf,pn^HhrmnfariesdHé,yJ^ 
feris pars ^a. Damr ad tridfmm ex^m 
ACcakmtedtm$àmm.Qmimtem0lfumstJn 
dextrum Létus ad horam dimìé^^decum^ 
hai. Vejpert (tmiUterc^tet rahfimeat ^uiem 
qm medtcamnto 9fftm^>acet&> gìandsbus» >/<P AIE'XAND, T'HAI LI A NI 

-kgHmmthuii ùierdm, rapa , ^ al^s qnkp^ . 
tmpMÌunt, ., : 

Ad magnam lecoris & lienf? obftru- ' 
"' fìidnemi VX eciaòì f ivfignes du- 
riifasennollierir* 

jimmtmìac't^ fuffimìnli fcrupulk ^u^itm: \ 
thuìlsfcrupPilt^ datstr ex Cù3sdfia per tridui» - 
èexte^^factt^ Nam caufas per .^evtyis ^ eua^ 
CHattmem eduùt , ^.eos ^W ^^^ intercu- : 
tern lahar^HU Jùfit ^ nemorko cprripiaxtur^ ; 
prahibet, hoc egofibindefiim expertt^, 

K\i\iàzà iecom obtìrndiojiem. 
Capparls radkùpartes du^:cofispars ^na, \ 
datur ^s ^ì fihrt carent ex Vino :febrkitmt' \ 
tilfss^ (mtem ex tepida. 

Aliudcomprobatum , quoda kporc ': 

Qofii,fanugr£a,pìperxò, lep&rìnifiercorkt : 
omnium pariaponderacmtfindes^ tmernef£t • 
^ prohetAUtàabis. T>atur cochieetrtum /ftp" , 
hr^ al>fit :exVtm:fibriC(tnntibt^at^temf^x \ 
tepida. luLeto £^k , ^ttn dextrum decum- : 
ianslatH<f^ 

Aliud Diabacapu. 
Cop. haccsni .finguU '^mi^ , fil^firnpé ì 
oHo: pfperU aUfsJcrpfpnkfixiJJiici^mtrdfm' \ tlBER Vili. 4^^ 

tiem : meUìs (^mi fatis efl, Daiut cùchkare 
mm mìslura cmdfùin b^eù, at^^ue hoc e fi 
mmprobaium > prsfirttm ad ùhflmBicms à 
^ìfcùfti Ij^ craJSiS humariifu^ confiat^^^. Vt 
autsm meMcame^tHmj^iépdcmque \^elèf , ad 
CubteBum affcFtum accùmmodatum com^o^ 

itml^ fingHUaita , €fu& eùam ppkm site 
fmex obfrruare docmt , refitciens fìmphcta 
fxpofptt medicamente , 9/ ^^ , eornm fkcult^_ 
ùk ciio(ùppet2jU ^ di^ ex eisfiu$& f^m¥* 

Siaiplkiaa^ recar medi- ^ ; - " 
csnaenta. 

Vfttcls pmm tecùYÌ Jcirrho , ^ olStru* 
Bìom o^KGxh cptSuLtur: centaurij TT'unork 
Jkcs^pQtuu ^ extrinficf^4 impo/ìts^^ :pUn'^ 

fèmen : ajf^^ragì^ myudountmm . prjtfcrttTn 
radtces ^fimen :gij^J\f^i^ radtx fmtUter^ 
iaur't raduis cortex ex <vno cdoraia pstm: 
mm rmcic?^ pineta , cicera , irythrodam ra^ 
dix, ^ etiputontmi : pr&U7Ca rohur p^trti" 
cuu tpfi mj7/iuat : adUc hpmcrt4m amare* 
rum UecoBum^m^ rum . ^ pipsrcpotHm^ 
£j €xt/mfect6s mpoft^m .-infiptr irp^ > pt^ 

farei Jcr^en . marrpi^tum , avnjgdM > ^ 

dracmettlì radi^, <^ijcsr a purgante ^^.^ffis ^ 

D 2 ^ìfio 420 AIE X AND. TKAIlIAKr 

Snfcùjis humores extetmant.lamtarpejmm, ' 
poUum ^ chamAdrys QbfhuBaaperitmt , ^ ^ 
crajìittem humùrum extemumt : ampelcfraf^ \ 
finjtmfifter agar'tcum ^anthemsjìumiquod 
ettam dictttir cham^melum, préLcordijs^ù* ' 
li^iìmmiJi^H^Aliud^extfttt. 

De imbccillitate iecoris &dyren4 
teria. Caput 1 1 1. 

CVm dixerimm > ^fwnjùdo- mflammaim 
^ ohìhuBio^eipirrufCurartdeèe^mtt \ 
^xpommiHs etiam :, q$t^ratione etmtdmdtém \ 
Jft> atifue intemojcendum 3 quando mhflh$* ' 
rttm experitur y]0l0, antem intemperie tnpT'-^ i 
matur^. 

Nota?.. 

Quodjt tgitur. aitraBr'tx facultdsefitm'\ 
heciUis^€ét flipper aiuum de^'autur^sn cremO' • 
rem , quem chyàtm foconi ^proSequidem re- j 
daBa 5 €0 quod Center nulÌo 00Bu laboretiS 
ùqufdiora ante tnuemunttir , quia difirthutio 
tn iecter mttnts perfeBa fitetit* At Jtfacut- \ 
tas aUeratnx infirma extfiat ^ det€Bìmes\ 
€arntum recenUum kturAJtmtles ^td€hp^:at^ ■ 
he affkBus hepéiticadjfintena^QcatttìrJtdsj^ . 
^ulgares medtct, 9éi emfmQdt qutfpt^m con- \ 
f^exermt^ nfhtifì/itctti ,nec mternq/cere^a^ \ 
Untes, ^de tmkecìUitas ortatur » fiatimqué^ \ 
ad mwrjunt infirtptìt medfcameì^iz J^hf- s 1 IB EU V III* 4Zt 

Imt. fr^ferùm qu^A roimr adijcere ^ con^ 
frmare fofunt -^ extrmfecfts quidem cam-. 
tkfmam qu&ex aloe . Utaufim , malfc^m 

rheum l^hartcum. ^ XjUmacer diBfim. 
necmn thertaca , ^% alia quidam anttd^tp 
NonntìUf autem tpjomm <centr€m extrmje^ 
€U4>Mf^^>^^^ f^P^ curare mnéé^ 
ytmnt \ m^mì^ffendentes. Nam si^yrnéf- 
modi corrumpfmt magts <htfcus magip^ m- 
firmmn ^ sntemperattsm reddsmt. ^erum 
nm ita conuenit ^^dprtus tn^mrendmi a£ 
ttmeBig^mdum efi. quA mtempenes foufh 
fiteffeBrix. Atque hac d$hgenter ^m^ad- 
uerfi > itm ^ìB^ $nBstm oMnerfué affe^um 
dchet.qm dhsntermÙ€mJ^iÌeritur,'Qutfpe 
ìecur non ex calìda fdum mtemperte ^Jed 
etiamex figfda ^ hwntda efuahmts > ttem 
ex ^traquefnmlmfirmum reddftur .^m-^ 
deaerò oif fr^am^uoij/m mdtertem ingra* 
uefcens . ^ fropter ohftruBtonefn Udttur, 
Jnterétm eùam snflammsitk <:^ijàcumfit'^ 
gida mtempene Tr^ifiétur. mixtusj^ ^ff^Bm 
(^ 94r/^ effictiur* T^kamm '//'«'* '» ^««* 
modimì. <fm <>ptmm medtcffs /mguU mter^ 
nojcere deheat^ 

Decaliiaiatcmpcric. 
Ex C4&da intemperie ieeùrarìù affé BuU^ ^22 AI EX AND. TX A tu ANI 

barante s interno fcer e mukis mdicjs ìkef^ 
frsfirùm ^md £ger ^alde Jìt$t ^ hlema^ ^^ 
mk:fi^e^ero ettam ^ttgm^/a\ (^ ^nodde^ 
te B tane s esufmod^ afparent : lmgt4a.m hahet 
Jcabram:cQrpz^ Jtecum ^ gracthi&s ^'tdstur» 
tsinaMam tee ore coUtefiief cesate ^ ^ mr,ruentai 
James cQnt:^&€jcenie ^ UmfoTPS autem fffaaa 
ettum ex ip/^ fiibjianù^ tandem payticuÌA 
loKgefcmdtIìimA d?firrt cernuntHr» HU igi- 
tur rmtk cruid,^ mtewperte Uhorantes dr/t^ 
madusrterexomtsmf, C Return ex tewf^era^ 
mento £gr'ijs,U£te anni tempore^ ^ f^^gref/ò 
^fBu , reliif^um' Itcel firmtons ccgmftonis 
gratta capere , itt^ue htm interKoJcere, Nam , 
temperamento e alidi Jnnt ^ (§ tenues haài- 
tHypiL)/fj d^nfos haknt. CPtris dedftf, ^ ahi^ 
7»o frac^ndt, 

' De frigida intemperie. 
Qui 9eì ò ex jhgida teanori^ tniemperte 
lahoranty ne<^He Jtimnt S^ehementer , ne^as 
btiem ^omttnt , nt'^t^ am^mudj^em m ore» 
pdpùiius acùremJtnttUtTìt: item deietitonem 
aUii '/éCqHC bdioftiìn ^ rteque fcfdt admodam 
hdcTrs » nei^ colìit^uationp^ abqHid > jìd Scinti 
Jungsify;€m craJSicrem , ^ mgro Jìmtlem con" 
tm^Vit, Hk £ti^m^€ÌU^ non codaifjtur > ^ 
reiii^uHm corps^ temp^rar/ientt(m£^^ adjrigt- 
dtH^ magls mclmare ^idr^tur > ad hizc pr&-' 
Udem ^ìciu^mlk \ Jtperfptci^, deprehen- 

dUi&f ^sconfimtithm wéc^^fi^d^m mter^e- 
Ptem tecork mf^re acjmermfterefcieri^. , , 
Deiìccaiatempenc, - 
Skca mark mt^nt]ftrtcs corpmfiau^ te- 
Ptm. ^tetmMs: (^ttm magk ccncdtat , ^ 
deteBtones dm pm^ ^ crapores aPf^- 

De liiimida iotempene» 

At kumida kcork mtempenes nefue Jt* 
ùm^Sutt . ne^^.fcamtem.fedmag^etturjt, 
ttniUA humtdti^tsm. Nam mélUfi^ S?rgety 

pojìea autcm d^teatones^entrispitLrimAa^' 
parent.Scire poni licei, ijziodmatenahs ^^:- 
Imtesfzcum eff^Einabiés m^/ceaniur . h^ 
mdtàxdsmonftrmt. 

Quomodo ciU3a iecoris intempc . 
riescuretur, 

/O/ì^^ mtuT mtn&ris mtemfemsrefn- 
ger^nùhus aux^lijs mrarsdekt: ihaK^erom 
totum remedta delige72d^ funi . ^ft^prAter- 

%eùre iecoris meatH. •. ^ corrohorare pr^^- 
rea fPfum{ojfHnt. efficmnt f^ V^^ alt^ent'^ni ^4 AIEXANB. TSAtlIANX 

celenier pertotHmeorfHi dtfin&uatur. Itm^ 

^e cremar f tifane, his eflidoneus racfank^ 

cut adteBafit inier coquendutn radtx apìj, 

intybus/tchoriHm>fànch$£s,^hìs adirne ma- 

gis troximtim , Qmmam ^eroin fr&diBk 

okrìkui ^ìs amar£ y ^ àffertundi (^JhmÌo$ 

ieànarù meatus exijfit, ^ùbis opsrtet.Nam 

h^ic facuhas eitam caUdas iecorts ÌnUmf>e» 

ries admodam tunat ^ ^ fitgidas nouùfi 

fendei. Non enìm intenfàm hai^et fiigids* 

mtem^ fèd mstem , ^ efHA medmm iéim a.U 

tingati 9f cfuis caramxameay^cumjfi^ 

ductd^itpQp$t,OtnnfAndmque recip/t , fus* 

rum maxime ^Jmefl m ^s ^m irnhectlinm 

adeo iecHr hahent i 9tne^ contit^at aUmen* 

tum^ne^ exaH^maiteret\^eietìiammcor~ 

pus Sshrthuat*Ego pmè nout mtdtos ^ qmhe-' 

pathos djjentertas euafermt . hocadeh^os 

olere, Netj^ue emm fimei mntùm >fidetiam 

Jkpe ipfim comedere eodem dteconuemt, ^ 
mane ^ ^Jperìytum exdecoBctumexcon" 
Smentoxortandrmn a$*te7n tpfi mi€rc6^uen~ 
dftm m'sfiere eporUt. Q^d f ofUAdam oh" 

^uBionis Jufp'tcio in gMa aut cana parte 
iécoris faent , fune ettam apmm Jtmul'inco^ 
tì^mrepraflat^Nam prater^ukm i^uhdfwme 
efiF^gratum ,concaijfH/tttr etiam ^^mte^ 
cur\ magi4 d^BythuitHr, At oua in omm^ 
bm hmujmoadi affeBthm» pr^ftrffmdura, 

^itmrì I IB E R Vili* 4^S .£, A iJ i- ". - 

coUapfas , mtfoBidiitm refiSuaie ^fendum 
fit aMue tumap^ ra^cem cum eamco^uere 
conJnit.Conmadii*^ ighur efi. mfiaeceptas 
atudam <vrgeat, m»quam Lda<srA tali mor. 
\ labor^t'bus dati . »ey«e tbydro»aur 
npheni^er"^ omnthtts tibss ftsfinazS 

P4exìure,(^ extcndtmmto , ««"~^? 

tiLmdu^fwaài^mudit. commodmq^pM 
tm> inter coqmndtm rectpiat. Ex ijs qut. W- 
launa»»f*>;iaUmacchertatisdekgt]><aui* 

ddet au^e^ex iftre comedttw, ^cumoU- 
ràmcoquatHr . MuUa <ieri,ws . fr^/ertnn 

7^m.<«tta&iéd<}uodd^candtmenittm,'^t- 

ones tmfei^t ^ c(mc<£ÌHmem ^ d.Prtb»' 
mnem . còm hmnor ^hue btUofi^ P^^- 
Jam experdue alimentum hU cmenit. pbajM 
„,nonftng»es. ^ ^firmn ^^tres =exfì- 
Musnmn>dU . UatMget^: rarot^d,. 
J,tturt»res, mtixtAmUfaJprmbs M>fMt. 
Anaesm toMmfiégcreofortet.atomamjiH* 
n, tdudih»s degunt . au^^ficam ^n.^ 
LmchoUc^tarttim<At$nent,raro. 'M ^ <4-Z^ A I E X A K D. T KAIIIAÌ^I 

feriesmhilexhis comeflum mmt , Expfct^ 
h^ , pr&ctfHs marmis , faxaùks ùffersnds 
J^V '^P^^^^'^^^^i^nt^^ 5 9tpote tHrdus 
ffjcis , fiar^ > ^//^ . muiu^ , chryfiphris. 
Qm ^ero calorem hakrKtiemorem, %ddas^ 
^tres , ijs lupus , <>^/»^/^ , terìs^ ^ ìfiaum 
ex eafaratum exhìleridekt , ^HQdmhslh^^ 
ht jars aat ^rtic^ , aut aUa^uedam . Nam 
ijìcmm itaconfeBum .pMerquam t^mèm^ 
hìltHHM , ^dhuc etiam .magU eos qui ccpio- 
Jipm£ ^efiuntm kdtt, Exifuadrupeddm fui 
mones damSfmt^^ crajjkmiummtefima: 
^£. Cr^i ml^tiores e^^endentes^ chorda$, 
appeUant, <sfer^m tlk etUm itemm ^ ear. 
^ admifient , 9/ qu^ £grè cùrntmpantHr* 
^caiida miempntet ^ueant re0ereMtnm 
admodum magna efi mtempcnes^ ^Hìofa» 
humòrque ckra altquam ohfiruBsmem ma^ 
gn4m, atct mfiammatknem ^hiojtùs, thi ethos 
Qfftrre conuemt, qut sgrè confictantur, ^^a- 
lìdos. CdUmm dare kù qmqueGpgrUt ,Js 
Umpfis per mt fini , fiuBm pomaceej , pepo* 
fìttmdaktumearnem,admodurnd^kiamaU^ 
^ cotmea bene matura , eÀ^Heoffaprohè^ 
OHt cùBa cùm gaiima, Ne oHtem maU, 
dum ajfamur -^ adurentur ,fed dinttm ad 
affatimem fìtffiàam , durént^m .fermen-^ 
twn extrìnfecm ^né^m ipfis ohduceiur^ 
^^^fi^^farmdemsttmttàr^ Malcrum fm$ I I IB E R VI n. 427 

pumcorum grana \ £^ anteabum modtcum , 
Pd cum pans dare con^nh ' Namjecurnd^ 
modum tmbealU , fi) fiomachumxoUaffum 
firmMrepùjpmi.etìamfi £ger maxima fiU 
cùnpiatur . T^nc cmm Vpixm ^mì^uì dura 
carne pr^ttam. ^ utrntm molk tpfis por- 
rìgere cportet : ttem ctr^a, ptra, <^elr?2èfpila 
cmfirunt, atitfemeU aut bk exhthtta, Nam 
contmuus omnium afirtngtriimm<^fsii > ̧ 
ficcare. ?3 K^mirem tr^fcnùrem obfrmre. 
cùhtheréque poufi > r*e fitrcus fa£»ìe effe*^ 
rMur , Quarea^rmgentiactkt rat ione crshr$ 
ofcrreTlS extrmfom abducerc canno efi * 
£x beiiaruspkrtrmm exhtkto ^uas , prdfir^ 
ùm qué^ ^ocantur Larfìfen^ . Ntbdemm ^- 
paùci^ dyjfmtenà adeì opkuUtur . <^i <^ua 
pa[f4. . quA omma Iona smurnt. ^t non pu^ 
irefcat> <^i corréoret , 9^ prstei homme* 
Mcaments facHimtsm etìam nutrire fo^i, 
^ qmdcun^iue proMum <btihfimque sme- 
nerst , in bentgnmn eonueriet. i^%^4 W- 
ri omnta. nuces , piBacea > 0^^kos^p^T 
neos <^fmre cpsrtet , U mtr?itm. casla»ejt 
<^ero mtifumentur: namhmtjuca funi .^ 
non aio a cd$d^s tntempsriebm cùrrump^m^ 
tur. Tantum ettam de hep^Uca djfentsrt^. 
au^ ex calida intemperie nafatur . dtc.um 
efio, In^mmrjùmautsm sUiCikmag^Jmi 
dehimdivifutfrQbldf/IrtbHmiur , ^t<^mn 4-2Ì At£XAND, TRAIIIANI 
tempsrtemcp^ inducunt , ^ ^'$m idBergen^ 
S$ Viperthus aperimdU^ effic^cm hA- 
hent : cfuakmfinQTi ^buneant , ^dìks anUm 
temperati pnt , ad^ere^ù htmc oportet :> 9/ 
probe iecorls meatus per tronfioni, Dic^tmi^ 
igftur cremorem pttfanéb ad hoc tdoneum 
effe : fùhtnde ^ero^gr^ma tpjtua ^ okra» 
. maxime mtyhus , ^ his 4$dhHc magk tr&xy* 
ma ad idem congrMtént,^u^e etiamperfèy ^ 
cum gallina antperdice, aut ^entrUulo émfi* 
ris dLtripoffimt^oMt cum carne y ^uadamgra* 
i$apmtd4neoaiH$.C4tierhm olerà iam commi* 
moramMtxa ^tat cruda offertmturiprcmt £ger 
bme^€Ìtm'^^yk$ morbi poBul^. 

De hepadca dyfenterìa ex frigida 
iaccmperic. Caput mi. 

QVld<miuerJaB euratiaper -calefacien^. 
tta aSibeatm- > omntbua efimamfeM* 
S^erhm ^H^potins exp^ttcularihm deltgt de* 
Ifeant.h^cfuoifHemedtatmpfrecomtemt ; ae 
faetemm fané hoc. à VtBnexorp, Cumignur 
fiigtda mtemperies affltgit, ^panec^bdum 
exbtbere comedendnmper fé ^ ex ^inoTy^ 
rio,am Berytio, aut Sarepum aut Cmdio ex~ 
pedit .fieefuenteretiam ex Arjpm , cum ^ 
^gerfibruitai,^ fiigtdatntempertes magna, 
opfarH^qmiecfir ^Jiomachiob/edent, Ega 

fané IIBER Vili. 4^^ 

Jane m»t me alkuh cuìus ^tfcera ^fioma^ 
chum refiigeram comeBwris defrehenderam, 
condtium cumpans aut tjphe dedtjfe, ^flu^ 
rtmwn aàamtjfe, Oportet autem remediamé^ 
gts^mtnufìecakfmsenti^aprajftgtdtmt^ oh- 
imentPS magnitudine aceommod^e.Mx^akri 
hpis ifraj^*cam ter coBam eJfepQtsus c^nueràt, 
interim ex ^maaUas conditami, Mperfe. 9ei 
cum mtj^e,aut^troxjm(h mtettTt^cumgttUtna 
autperdke aut att^fgena , at^turdìs .-it£m 
Sfenmcuiùs émfèrum > ifimm> £jf camem 
aJfam>Jedraro» cum étgri^ éumaifos foBi^ 
dmya\NmemmQffer€ndtJtmtfiigsdAmtem* 
fette kdnirantihm etbi.qui^sgrè cmficstmtur^ 
Seamda. rottone etìam mdmm affattm cq^ 
Bum^^ptUfmtUter tdòne^efi, Teffacea 
<^ero hUexbthnda noT^fint.-namcaUdù tem 
perutHristattékCmtéemunt, Expifabm ^t'tìs' 
ter déUur^imdi^co^Jphus.cerk , chrjfcphrjs 
^ omnium^ maxime mttkisMi néontf^ett^n 
ajìi odkth'tttommBus condueunt, ^magtsju 
perprunasa^^ Casfanejs medtocrtter affkyji 
mnadmodum creino eàmttir^tmat.ttunarn 
^mctme^A mhtlfitgtdumchttnent^ & P^^' 
tereapéxtones obttmdunt^ 9/ ^ua medtocxem 
crtifittiemrofknìsexpsrtempQJ^tdeant, Dato 
dutem £5" ^uoi pajpis:ifnminm omnt, ^tjum 
maftm Scam.quacunqt^ tandem mtemper te 
atra tnfiamm^tmem infirmofamtis^es abt 

esùsiunt ^^a ALEXAND. TRAtLJAKi 
extfìtì^nt, ^H £iuéiìecur«)njìrment ^ fi mali' 

gnum qtud tn eo Cùnime^tur 5 tnhen'ignum 
c&mmutent. Pifìacea autem ^ a^*jgdaÌ£, tn 
h^patk^ d'^ìfèntersis tapiri sieùent, ec quod 

facile cormmp.inHir,^ oleopi {Int^pronìfte^^ 
in hilem mutentur, (^ recrementum affertus 
reddaniSt hmc Center magìs .cr^brim^^'t^ri- 
teiur, H^cetùtm de hepat$ca dyfenteria lyu^ 
exffgida intemperie pr^uemt , dtBafùnto* 
Atm^iisriales ^Hahmtes , S)/ ficcitas ^ hu- 
7ntd'ttas:,etfd€m€thiscurartpojf^^nt:fitlùìsfiH' 
deamìM exhwere , ^Hineéj^ueman^fiBo cak^ 
facere^netiuerefiigerare/olenf^fidmédifqHO^ 
dammodocum (tutyCtìam fecundumeffìc tefz^ 
tts aualitzitesht^meciare aut ficc^^e. fiknt^ 
l>tcamiis a^tem^ e^ud, mter medicamente 
4mt antidata hoc fr£. fiat e ^usmit. 

Q^ae kcpatic^ <Ìy fenterix oh calidam 

intcmpericm ort^e 

conferant. 

CitrufHccicjathumtum 7isulpM.da.tQ ^ aui 
(trìosfitccHmfimdtter.aHtctch^ij. Sin autem 
imempertes non admodum caltda efi^eùi^m 
(utccos olerum cum ^inotenuiort dat&M^^ ^ 
abBerfinam ^tm ohment , ^genprofe ape- 
rfpmt» Quarefi humid^^fiiccf^ non adfaenh 
Jk€Hm fn^ergitG: campùU&, aaicm €X ek cm'^ 1 tiBH K. vitr. 4P 

irahmufmùdt ^pBt^frigere aportef . é^u^, 
h&crectpmn*, Cfchori) radici^ dtachmas ^ua- 
tucr, chamaMtecsradfC4S dnichm^ quataor, 
.Jundrio^xchitoit meUecoBo- ^ nuca pontf- 
CAÌnfìar dato /^^ Oi^^f tdid^ cyathùstrcs 
fufirbtbendospmheto, ìk auieme^tfi K^alde ca 
lida ^tfieris intemperie Uhorant , voficei$m^ 
odéi melmmn,at^hydr(mfktim},ata^JertQsJuc 
à 4:%%ihcs duos ^ti^tidte potm dato. 

De frfu ad calidam iecoris m> 

fottis ad caltdam tec&rU miemper'tem opti 
mus adhiktf£r ex okc ci>^m^meùm ^ nar* 
dtns, NamantecatzipUfmaGiùmnmomeitus 
friyfìcit, CatspUfma oHism m huncmodum 
confi^m. Croci mM:erattm^ino Afcdonm 
^tritt drachr/is, ^i$atmr :flanmgmis pcc'$^ 
trstt.mcretij.j drachm£, dujt, : ImtHuU funn^ 
9ncU €iuatmr , autpQlent&. Coifuantuftgne 
Unto m ajua, ^ ùleorofacec. Ttfidt^mum 
fic kcùrf ^ftom^cko f^perimpùftìt^r. - 
Kniiàomm Cyp ho idcs ad frjgi^ia^icco. 
ris inEcmpcrìes vtile. 

Crociàmamùmi ,Jsng&kr^drachmA^d 
tmr: mytrU drMhm&du&:hdilUjdr4if:hmA 
^HMmr : h^msink dr^hmA tris : mn^ ^|Jf AtEXAND. TRAI II ANI 

ciodomùfir^ drachjresy calamt drachmé^ \ 

dié&yCafmémchmay^ardi dirmhma iterehsn^ < 

tbtti& drachmàifedectm^ mtUk hemmA^dimi^ \ 

dtW9i:^z^^aJff. carms dr-ocbmAcentmmfixa { 

ginm^, Fmù^Hampa[pu^ihd£lùimk'^7typ'~ \ 

rh^wi macerate, trejmam hque^i0am meiii \ 
mtfceto:d£mdeo7nmacom'txmiUu$gimi^ re- 

ponito, ExceUéntt^tmumhocefime^camen' :. 

tum, ^plHrimwn ìd in hdpaskis dyfinierijs \ 

€Xpertusfftm,£t£mmJìccat>corroifora$:,diJc(i* ] 

ttt ) ^ frauas : James ftitrida^^ emendata ; 

corr$g»t^,.c(m0at ensm air$matis , ^ 9ua ' 

pa/^a , ^^ ^awstór/A £sf né^uraiem hakt ad i 
iecurfroprkmtem,. 

Defotu& catapiafmatci 

HisfotH exoleoanethim>atitfamppichim \ 
adbiheto.pùfi /cium cat^iapnaexrum coniti^ : 
Jk.melanth$Q ^ cymtm> ^ ofiBolochia knga* \ 
jiÀh4i£p^lmshQrHm€o<^ua$ur cummelle^ • 
^mQmQs^oJtryJtm >Mmq^ Cyprtm. Stt a»" . 
tem meldmÙHs cum aromatis coBum, 9im l 
fimsdadieBo, ^pafftUmfia^yéaqueJk.ùkwn ' 
pdBea mijceto, Qmdfin$mm ^tìecùris ifm~ i 
Ifec$/iita^.fètusprhnùmexal^0mh'$o,eptthy^ , 
7m ^ oleofiprk dtBo ^tStèerf debenU ^mu \ 
Uter ^ catapUfma , mi addendmefi roja^ : 
rum ficcamm pdnù y^pm aloe palmnU^ 
cotamamdmmda^ 

Epitht \ Epitherm tonoticum , quòd iccur corro- 
boret, & ìafl^tmmàtioaes 
concoquat. 
Ammoniaci fo0miìm,mel*lott.jmgukmm 

^j^nth^ficà.nardtfaitj.fingstU ^ncU ,• mar- 
fitch&chU/fijracts\amom$^JmgtémÈm'^^^ 
x.cerA Ififra dM& ,nardsm qmdjAsis efi, 

Potio àos quos imbecillitas cum 
obftmdioac iQfefut. 

Brafic<t decoBum , ^ thm Sjriacum te^ 
nmter Idutgatum , m'txtmn^ fotm d^o , ^ 
miraheris^ 

Bccocìiacis PbilumeQÌs. 
Caput V. 

COelsacu44^eBusgen€r^ur , ^tm S^en^ 
terprA tmleciìlimte 'àbam concQSfusre, 
^ cor fori dtBràuere ne^mt. Quote Ùfuid^* 
^ mn bene concoBés, . ^arijcokrss , necm» 
truenufeces. ^eiut ex 9a/e d^niUantes pep 
^ÌMum excerntmtur. N$h$i spit^^^^^^A 
auodfanguts mnfrdèconcùBf0m ^entrem 
recidauretttrmfi^mte am'tfa atét %stmm 
^nde ImgotemfGrefequens^emu refthtiQ 
cumaftMia deieBtoneperdm'aUùrfme^e' 
tmatut, "^Jgil^scQnfimpfumcrHdtt^roJu^ 
^tmnma ^mrU, ^cé'$faBidmm€ùmt^ 4,^^ A,L1X-*NZ>. 1?KA11IANI I 

Curaxia. 

utWTh ^teod GrAC$ dmrrhxam aff$lLmt ^ €X* , 
ferùjunt, Cìiff ^ conuemunt , ifué^mn mmis \ 
aiuam rtprtmunUfid qtdaBrmgmtesf^de \ 

s^cmtùy^ intomcGrpuó ckBrthatpo^tnti. \ 
qisaUseftpiinui bemda^ùra^Msàntsxtuprabh: > 
coBm > ^tmd^afirmgcnù mùnBuó:necmn i 
leniicuU ^ QfyXf^fìriftÙQnes. Vìfcesatifem 
dura cumt préulitj exhtheatter. Ex ^hm e^tm 
mnftiMpmfifs, prMerpahsires. Qum ^ i 
panem cummdkeQiùmi$>^ myrm coHimf^ \ 
darni^ùtem ^Melld. otàomm affk^(^ acetom* ; 
tmBa:aah^ lacfiì/^k exh*lf^J^^^..^^^^^ ì 
ettam c^ìrnes ifporr/^£,aut ferina > oc ah a qu^ 
in.jhtsdis af^cìfmi^ erétimsr^^imus.BiC m^^" : 
hu4cmatiù?i'e mìttùa.dhth-rt^ facsk toJàian ■ 
pù£h^%v€rodfffictÌìi&s i^biAUtemmueUrane' < 
rttiUirdertJnoMstur, Prtmi^ dmhi4S irihus^s \ 
dtebf^ a àbo^b fùnere ofùrtet-: pr^oriijs^ fo* \ 
ment^qud^ moàice aBì^mgim^.corroborsnto^p ' 
ex mno, \ ^ oleo ropizeo, oMt myrtbio,aMt me^ • 
imo^aut kntifirm (mptsnsrsidatìde ca^plaf^, f 
w.ittuem.péilms^lis.pokì^m^m^ì^ c^tf^mu^ake' 
^ abfynthiit, BmsfMit epiom pUnmg^ trt-^ 
&d€nitjcu^^ p<ìPjgQmum cumtritmJkrftJi^ i 
^itpùlmtmmmm^Addobres antem cum ^- 
dQreexcjmtoSf^uodrarmfJokt acadere^oxj* 

msU 1 IBB E VI IX. 4^SS 

te, (}i^d expabnulis ^ bmfimms ccìificium 

rur4ur;hm Gmen mit f^m^m^ CHw msUe 0' 
oko m^^dico co^ues^ ^ mm in ^mummstmu 
piU in i^t^afalmédéè (^^^entm'Jn^cksShtam 
préecomr/?}xtz$fHerÌ7it, in ktlneù^teris cjù^ 
dis, item . ceraium oko mjrteo ^ paimkUs 
m^xtpàm aPpùcaùSs. Hoc ^ncq^ profluumm 
deìiccaf. £j(KplaJ?ra hls prafiiunt dti^iUm»^ 
pmacs.a> tcejkn^ ^ maxime cmnmm dìa^^ 
nanthes : adPjAC ciidkn^cmm co'afi^tiionsmtn 
c^fte de prefitto ^entris sxfUcimim$^.Ata^ 
decxternU remediji hdLcà nobìs Scia finK 
CUcrmì de poUosi^us nunc agsndum e^^ 

Potiones CGslucis ac- 
commoda;. 

Qutnefuefoiij radici^ decoB^m potfàdarr * 
dèHst : item riihtradtcis pmHtUr:n?cnm/aU'^ 
c/s arl'ùris, V«x autem ArmneaJIccAacinr 
pùtlcnt mJj'SrganUir, N^nmilli eàam hy- ' 
pocsfltI:s^fi:€Cum » ocactÀm rufim^ ly^' 
Cium Indicum , ^ m^l^ f unica \?trmff.ttf 
g2nm4adi€cemnt : aUj kdimfiiHm ejuot^ue 
trìtHmpotHÌ mf^€Ygsmt:dij gxU^ > as£t mali^ 
CQtìj ptilft^rem. Hk antem ad djfintert^ ^^€ AIEXAND* TRAIIIAKI 

€os ^ùfokmfn, SiBimi é^uidem e a ^entrem» 
Jèdpene omnia ftomacho aduerpintur > cthtc^ 
faB'tdtum mouent^ ^ c$nco^ion€m iiTife* 
diunt : ^UA de confa rarius adhac%ìtia d^ri 
dehnt. Nbs in hoc affeBucamph^mam inda 
€Ìmu6 » ^ eodem die potionernhanc exhièe" 
tntis, Si&^a Gréuca Mmenplanmgmìs , ^ 
^HA dontesficAficcx acini, in^aqua deco^mm^ 
tur y aciusipfèrumpQtuicamienit. Q«fn^ 
foBtUos ad hunc mùrbwnfrofrtè dìcatos dare 
iicet^ 

Paftillus ad coeliacosoptfmus. 

Semen ap^ in UntictdA decoBo trihus die- 
$t^ maceratur.pofieateritur.gummtiL eiadij 
citur:^ ex ficcoplanmginisfaBiUf firmane 
tm^^uiex qtènefaefi^, aut rtéi radtcis dece* 
SioexhihentHr, SemtnÌsfLmmgink:,lapathi 
J^ùiefirfsfiminU.pngHiorHmp^uidrachma: 
it^ociBidtsjHCcis acacia, fmguhdrachmji^ 
gHmmi^hùli duo* Teruntftr omnia > ^ e» fa* 
fatterps decùBo faBillifitmt^^uiex aaua 
foimdmtur.^aù infkr$or$bmfaft$hm in^-- 
ciuntHr* 

P^iftillus ad coeliacos , ftatìm 
alaumaftuogeos- 

MjriufiHBm dr^kcjUttimrimac'mrnf^* 1 IgER Vili. ^ìl 

efu.fmptU drachms,:rhm Syrtacmyrtt.ntgr^ 
Morum>pngulsrHmdrachmAiiuatH€r:meUk 
drach, rmihofafltUos, ^ cmn omap ^itelU 
9tere. Cumautempotmd^ur$is es.exruèi 
taécis cort'tcum , myrt&rum ^ cotmeomm 
decoBofrcpinat^h lam tpptm decoBum htbers 
Uceh'tu 

De iQueterato coeliaco afFeȣhi. 

CmnccetsMusaffeBm tnueier metti >aut 
temidi 4 qt^A ex alto mxium hrnnwem emca- 
refdeni.autfoU jrìBimesfìner^^nB'tmetum 
étdhikrl dehent > ^uièus cQmm<dtu$^ ftix'tUA 
admmtfirémtur , <fft eoxU brachifs^ citt^ 
oleum per afiera Uniea.^ deìrtde nttrmn farti" 
tfèUsfrpermJpergi Mei, admtxto tapidis Aj^ 
aat Pyrìtfs. aut teftA ^eterù affkpuluere» 
^auidsmtnfmdere, Vofiea'^^ntWTtdro^ 
pactmm.^altifièémdo^fedtùfax parttcuìss 
accommodahttur, prtnmm ^mdem coxssjein 
dehrachqs.pofteafitn^dorfi, pfiremopeBùrt 
^fr££Qi'dijs, S$n^hteretit$mSmaptfmm'm 
€ttmmodHm'$wpon$debeUa£cekrtusadJàm' 
mtemperuemtur* 

Detenefmo. Caput vi. 

TEmfmmreBrmefl'm4^eBmefi. qut 
comitutur conalm. ^mplacéétUs defi 
dend$CHptétai cifi^ibm.DeJctdMt oMieper 
£ ^ amum fi^S^ ALEXAÌCD. TRAtllANI 

fiecmnaofuojà, ^ tnterdfim pop ricremmm 

Cu rat io. 
Tenefmuscuratur fimentìs ^ ^fonu^^- 
ej^akhj^ réèdtcum decociì mre m amum Uà- 
to, Otsm etUm t^n^ hnit^ \'aforem ex ^afi 
Jùj>^'&j?^&paì7^2^ ctrcuTidat^/kfifpet, Viimut 
eti^/ì otto rofuccù , hutjrc ^ ^/pc anjèrtno 
Cimi madtc^ ^er^/c^t^ , ^^mum mierìus 
inan^tm^^s, Uem e^ pke hrutU fiffimm e^ 
accommcdam^', I fi jet ^utem dcbst Le cum 
meli?:, K^tm^coft, expargentnr , asAt lenUcnU 
decocÌHm cum meìk. pojih^^ ^inngmtfa tn- 
^aes, ^t rcfoL., mjr4om/?^ ^ cortkk pmì deca- 
BHm.iiem encA fimen ex rcfarnm decocU 
cyuthtà daoif^ù^, ctpm ùntjro > òko rc/kcco , au& 
myrteo per almim m^aes,. Adb^i^p^nkilium 
tetrupfiarmacQ ex eleo roficco foLéo tUìtumj 
ani pHÌuenm. flamini ex (*ko ?;<5y^r^^ tntum, 
cum modico cer^ , ^ kntijcum dee c^itdo am 
r/jdes, CAterìimfiiccìdùs c^kfsti^spsSttm, Ism^ 
h:<s, ^el anofii^sjàes.Cdos éftitsm ù&Ktficcf, 
concocÌH fiicsks . ^ kuitcr asirtngentss ad^ 

De alni profluaio (yao^-fivudliàiJLh 
Giads dicit ur y ex JibrisShi^ 

Caput VII. .. ^/ l IBES: VITI. 41^ 

iior eim efi curam > anìmaàHerjhnem^u^ £^ 

4mtU natura ahma ^ noxta féLkériter eua,^ 

4}mre cmatm , fpfà mmtmm natura aà fii-' 
psrfMQS tncùmrmcUff^^ humores reijciendos 
"^ndtquaqtùs cogente jd^^^ ^lìh tnflatufkhtp^^ 
dfàs m dedmaticm : n'^mcyqmàem cam m^y 
gnaprof^fiom h^morHm^Juhklfi^ &^^f^ 

de€lm^nQ?2eco9^slit,At tunc profimium au^ 
fifri non dekt.^^u^ natura omms fuas S^sres 
mtendit: m&tmQt^M éy^ Ad^tmari : n^^m ^ 
tiuis <^ùntrsm cùrJirfXT-Ys ^olet , mugnam 
excit^'jit £gr'ìtPidmrm. l^'Wtmi&s emm N?^»- 
irem,mstioafFecì^^ a:l ^isartsém ^^ùntam^ 
usdtempr^fiuxtfp. ^ paf/e^ pùrem^asa per 
fe.oiit medtct aux^ao Jlihnàtijfe : S?nd^ Agrt tn 
W'^gr^^m perscukm tn::dcrunt,it?i ^tphre^e^ 
ticUnt kthayg't:ì effcsrcntur, dokresi^ capi^ 
tls , aHtpermcicfz m qps parotides exaturen* 
tur.Quare mitto ea ^u^ corpork corjs/nodo a$^ 
^m ^tiliter excernuntur , 77?tmms reprimere 
(onumit , ne muteria firfim eduBa huTKO" 
rum, pipradiftos apSiu^ geiger etjed ad Ja- 
tum yTfHfcmtempcrarfCihis^knt.H/^e' 
ridÌHtiHi iamfrofrtukmperfeHcrarh.non 
£ ^ modo ^4^ AI EX AND. TRAI IT ANI 

modojiiperfiua. euacuans ,/edetfam hah'ttupt 

€oUs£!fuans^ ^/r^jr^ confumms :^ ttmc fine et 

re^ere meScamentk expedìt^ Attenden^ 

dumautemy num oÌhhs mmmaj^an modicè» 

aut certe nm ^o^at i magna^tùdem refi^ 

ààth coarceri, fatua kmm cantineri dehet^ 

jiBkiBa autem ahus^ relaxanda efi^ aut m 

qu^ferQsa£iimHntHryaHti^HAper anmn im* 

miituntur.aut quA extrmficf£s imfotmntur, 

^mecctmet^ dies/ùferuenerit. Nam b$Uofm 

Bftmor foUs àhù molìsentthus y magU^tde^ 

Jcendat^quammxGrpore retìneatHr, efifilti^ 

ciùxndiis^.Skenhnéadiofimautm Mentre, aut 

m interino, cùUèUum rei'meaiur , exftu^ué 

froBiireatury bea amètentta offendit ,fiùma* 

€httmpièmert$t. caput refkt, ^ijcera mflam^ 

Tnat ^feBres mag^ accendit.Jttim auget» om* 

nioi^pr^Ba^mptomatztm cafiteescctmt: 

pmaaattmtotum morhumgtimioremeffi^it, 

Delaae. 

Lae sg'ttur in taltaffeBu .fifehrìs nm 9r* 

gei , caprtrmm aut èuùuhm tepidum, Jme re^ 

cens mulBHm^JmecoBum ad ìgnem, im 9é 

pmper agttetur, donecad terttat redig^aur, 

fotu auxtliatur : aut ejUùd ferfi&ees fimùaks 

tgnttos, aut eandentes ferrt ymmas in ipjò 

txtinBasy coBum fu€rit> iuuat. AUj etiam 

meleo comuni, alìj mei cùBum tiinijàmf» 

0t^u€jk profinant .-JJnma 9erò dumtacco-. 

qmtur tlBER Vili. 4^f 

mitm' , fmna aut cùchkart auferrì deht, 
HocnuIlMmpr^fentif&s remedhmiad In^opu 
<^entris fiuxtme^ fìmentrelfcet- Qu^usoh* 
tem ^enterfipe profiiepefiUt > hk iac merum 
fiu£ nocete quam ausciìsarifikuQuftìrequm^* 
tnpars aquji UBì mifimcUefiyCoqmque ^nJ 
addtmiàjas dehent, ^^ueèocn^uh exhtife* 
r>. Hdcqtùdem ad htì^ofas fluxtmes cernie*- 
mmt. Ad aitas^erù^bifrodeuM.fotHsex 
oleo ^ Vìnoadhtkeaturzfit antem oleum mn* 
fhiumum :, émt rofaceum , aut meìkimm* £f- 
fcactus hisefi myrteHm^tertUi&U quarta 
^tni parte adniìxta. fitm at^em magis a* 
firmgentes fsmt ex mjrteo» m fm decoBa, 
fnt galU , maìkwmm > t^mn^pàij radsces 
teners, , cuprepptì$dA , LmÀ^fica pr^eor* 
dijsimpojìta <ffentrem cakfacit.^deficé^^ 
Necmn lana oleo pira imhutsz^ ani atmtm 
fidueremfierfi.émté^Jèmme, ^mt^trm^ 
quer^quìs partibm mixtU inmat,nam9rl- 
nam promcat» ^ fims^&neseòdimrtH, B^ 
fam- projìmùo ak tntefiims dermmdù cmm-* 
mmt. PrMereafimentzf iUU ^ Jme dok^es 
escperiantf&'ifiueeocareaat» adhìéekss,Né&n 
fiuxtmes deficcant maxime ficcuii^ exmiik, 
autpamcofoBi minfce autemfactmt et'tam 
ex fa le : compofitt , ^ ordeo torrefaSo. Q^òd 
Jt proflummn fit tmmùderatists ^ Jaccuh ex 
fak 9aitrr ìmpmmt^ » ^* <?'*^^ .<««/€»» ad 
£ S dorjum 4^^ , ÀI E X'ANt). THAltTANl ! 

dorjmn:p<ì^er&non'tmmodicum > nss^^jrecfmf ' 

^rgeat ^ contra JocchIos esc or dea ^erjtri^ex i 

Jkie foBas dorfo applicnhis, C^teram etiam i 

^»H£s his Jkcculk fmerìdei^et , tmt lutofa^^ * 

^nenù c^piSio ^g^r mj7deat :, aut cymak^ • 

terree denti ^%'mo^m reBìnEidL ^ 4iMt fordì^ : 

hus hdlneontm ^hmdìhtis^ moUilMna ctrmn^ - 

datu.Nam color tpfi 'mtrorfum admimsir^" \ 

4us ^ opsttdMur, Item (fongia aqna caleni^ t 

47iM?fiiBa ^ .expre£afHhijàfitur , ^t qudi 

Sapore Jm anrnn admmt^ V/ ettamUnA eleo \ 

tmhutA y amoi^He fnhteBA j oMSiHhntm', Vofi 

prìmosdìes exaBos yfii^mdem dokresm tn-^ \ 

ieBim^ c^nfifientes <^rgea^t , nscejfe efi tn^ \ 

fiammatknemthidem^afiitHmorem extBere^ \ 

Tmtic igìtur cat^pUfma esitrìtm ^ Imi fi- \ 

mtnk ^ammil^t autpamù fairìspin, adJoihen ^ ; 

dwnrmsUisyiim ^ ^ceù modtCQ aiisBo. -. 

ABringens oHUmfit , msik cum mQdJco^t' : 

n'i ^ Mceii adrmxts : pò fisa. 9^/ ioB^mf^e" 

r'ft ^pmd^m m^7279Ay thuris y tmt maùcorij, • 

aut galLtm $n(psrges, Cpm^er^nMlIm dùbr ■ 

é^fpfgtt , magk a fh ingenua adhthsrs dahent t 

eptthmatM:cmufmodf pd/ndis conBimtyCttìn i 

acacm> aut dumme^ atU hyp&ciffide , aut 

qtm bdimBmreàpiant y oHt coBum mdico- < 

rmm* Adh&cceratum cum oko myrteo^ ^Hùd ] 

mfiipradtBk , ^el mannam thurts ,^ ^el gal- ; 

l^n 0dt§BamiahM, AUj^qmimfLiBm • '^pmgeniiacoTrpcmnt. cpùma^ero fint epi^ 
^hemat^ , clidmm Mnafkt^ , -^ diamnas^^ 
thes, Citdsum Jkm hoc mudo cemfiatur,^ Gal" 
k omphacmA, hypùc^ffìdk > alnmink rcéui^ 
dt > acaciA , rhm ctdsnar^^ maUcorij Jka^ 
aff^ feminU .fingiikrum ^nchi: ^ffct quercia 
-ni > ammomaci thjmt^mi^ió , Jìngulorum 
drachm^ fisatmr :ptcss Jkc^ , ter^ . fingt^ 
rum^n€t£ du4^: ck^ -ynyrtei» aut lentJjcini 
Smcm dt^^. Gallam ^ maUcùrium cmtu/a 
xrthratdifuem ^micyathis^ nmtm decùqmta 
^pftis ad terttas . apdm ap^ms:demds in 
mortmnum comeBa teritQ, acrsùfuafimt^ 
Iker $n palua-em redaSIa inj}fergsto, Arn^ 
■ momac^m ^ero aceto dihtum , 9*JcMm cum 
modico -des emùllttum \ptd oc cer£, ex relu 
^m Gleo ùquaiis > ah igmqtie fuèUtis ad^ 
imto , oc m ^num CGgUo : necnon ijs qtm 
contr'iueris affundsto , ts&nditoque firtster» 

Bpiihema ex cenaatlie , medfam in- 
iercarapìarma-& cmplailrimi nata- 
lam ohtincc > ad intcfiiiioruin £u- 
xìoncs, ftomachi fatbdia> & fclolu- 
tiones ardorcfcuc efficaciter opicu-' 
- latur. ^ " 

Oe^ant^ojLfccài,g*iiL.acacU.rof^rHm/fCcay 
rum > omphacij > pngulorum ^mm : aùtmÌTiiS 
TQttmds t ^ii /fìngidamm 9«f/< duA:rhus 

SyrMCS 1S I ^44. ALJEXAND. TRAttlAKi 

Syr$aci 9ncM auatuor : oki myrUt ^ urA ,fi^ 
C0 y finguU hhrs. : ^'mi laierni , atit Amtnéi 
Méodfais eft, Sicca ex O/w© terrìQ,dem^ 
qH^Uquarspòffunt addetto. Ad^entrjs igi» 
tftrprùfimia meécaimn^ ^ Jmplkia^ 
compofit^ hdcJmto*Catemm exiremas cor», 
farà partes, nempe kracBa^ crma^Jcìjs 
Unek autlétn€Ì4 deùgar* dekxtt ^f(amfqm>fi . 
figidAjunt,caàdisSffnguentk ^ ùkis.^i 
(yàmio, ^ oko 9eierè , cui adkBum Jtt pj^ 
rethrum , fiper, nitrum^iS haecA lamintem 
cerA fiiutA modkum:, 9f fi éu&pum^quhu 1 
ttìam ex oieo communi hoc meScamentHm 1 
conpcere licèi. Huc finciunt etiam medsca^ \ 
menmquA GrAci a latitudine acopa apfeUs 
Uni > exeuphùrhio ^ liguBicù paramXak' : 
facmni enim^^ rojìmem in aarticubs^cum il- ' 
Utmntmjexàmnt, 

Decibis. 
Cihorftm alq akum aBringunt, a^humo* \ 
teso'aJfosreddfmUalijcontemperant, aHjJìc- i 
cani, cmfmnunt^ maSenam, quorum facul^ \ 
mtes difiemere comenit. Ex fumeniis cry* 
Z/taùmm magUretmet.JtexaqmadìeBUs 
falmtdis dec&quaiur :fifekis aheft^ ex 9im 
aquofiS^ auBet&.StmtUter ^pultesexeA, 
JoBa* ex haUcaqf^^m 4i^qm galàm> i 
autmalicenr^pfduerem inter cùqmnduméd^ \ 
wifc^imsauum rhm sMnarmm,mtmA'\ 

ùéc&tm U cotonea adìjàmm ,pmidqm cumfulteJUf^ 
tgtmus, lamft eùam fulmsdaex fané Ale- 
Xémdnmtrtmncretoque^ ^JìcccMa ad^en* 
tremretmendam efficax eft^'necnonpìsntzt 
ex miUf farina dMÙm decoBa, luuat etiam 
knùcuU bist&B^cum modico fdk , aceti (^ 
eB condita y aJfunsiftaqHe.fit ^item meùùr 
fumUórque ^Ji médi^i<ìtoma>aut ory^^^n ad* 
mijceas. 

De oleribus. 
Ex okrihfts expedifmt intjlms^aut pianta^ 
py aui yiitum mgrum^ H^c enim ^ per 
fi , ^ cum knticuia c&Ba , aut cum ory^a 
bene tuttant. Qum ^ brattea bis coBa , tts. 
^tficunda ^tce é^eti mommtum adijciatur^ 
multuminjlmd^affeBihusfrofìcit, 
iatioSus. 
JnùnBm hoc modo conficttur : Cwnmum 
^umjkhs momento , ^^eto ^ eleo pr Affato. 
Idqmdedendum tftjhis imtngi debet. 
Dcpifcibus. 
Deptjctbusmentimem facete opmmneft^ 
cum omnes fere dUium àtent.pamis qmbuf* 
dani exceptis .'Pjuales Juntmmides:.nmlm* 
fcarui, ^ erythmus ifipra carbmes ajfa^ 
ti : necnon/coìpiopifiU^ffi^ > ^cum cumi^ 
ni intinBu ajfu^tus rpr^erea ^Hreacum 
teBUJuts affkm^exhfbitÀfiSy^b^im com^ 
frtmmit* 44^ A I B X A K &* tr R A t 1 1 A NT I 

Deauibus. 
jEx oMihs^ 73!!arstìm£ fatiti , ^ fihe^ 
firesfiU de'ùgemHr , ^t meruU^ turS > fr^- 
dkes^ twtures^cokmif^: ^x domejtkis au^ 
É£m£aIitj3ari^mpBliia^hJhdpì{imeIm^>^en^. 
trem 4^rm^nt, Magù etiam ajh'mgentes 
Jwit^JirìiyriorumaMt for^or^m ^tul^ts c^mi 
fi^>^ mj^rgMm t. ^mt^ £x jruBih^^ ^ttm\ 

omph^Càum pmnftncojH^ttir : adh^c r?iediCà^ 
nìent^m quod a fiufhi>iis poTTf^ceis^ D^aopo- 
nm^Gr^à^ùCanL t^mmadmodu^ ea^uA sx co* 
toneis , autjòrhis > ,^^t imm^tftris pjr^ , $te?n 
ex 7f}^Q pfméco prdpataritur : pr eterea 9^m& 
i^HAJìfìihhiu recandunUèr ^ antcum Juh fo* 
ì^s snuùhiuntur i inut qtiz ex frns [hflendun-*- 
tur. Còl /gkur ud 'v.^ntm profimw^m mks 

De pocu. 

PotHr^ero aqua, piumMU henecoBa exh}^^ 

heatur : fid r^e^ns ante cilum , ncque cnm 

kunc&gsr ajjkmit, fid altqrM [pucfumm^ 

tercedet. neqrte <ì>ero ^nmerjnr, a& ^na 9/- 

ceJèdpjiuUtim ac modicc ditri dehet. Qupdjì 

quanqziefiiij ber hit taScss (smul'mccmiimtiir» 

prafiantijiimum fiet nh-Almm .:. $tem, fi ru^'s 

radtces ^nà cQqnant^ir , mj,gìs Aizmm aftrtn^ 

gent,.NonnuÌU planl^gìms fimsn cùnintum^ 

^ acmoj.fiocjQi in patét^nm ndaùhs , mere* 

tófijut iof^ue^diitfiyl?^ dstrimjìm'ilìtet' admtfcen% 
MultiZ tgitur als£, ^uo^ue pationes ^§ jtiTspIr-. 
cet (^ CQ/npofùd. ad ^e'i7trss frofoìmuTn tck* 
ns& imhentur > ftd eas nmnc prMermhtìm^s^ 
Nam de ijs. ^us dyjèntencps potìorief expe^ 
dmni , P operiti^ a^etur , ^h de djj^nier^o: 
ir^Bahìmus . Vtnam m dsclmati&ns , hQceJt 

dmùus dandum efl'miflerum-> Surremmum^ 
Mbunum \ Tygrsmùm\.Mar(ìctsm > -^ e^ù 
Itmha, Amsn^umy^elalia aftrmgeniia , qti^ 
dmtrfts locps napimtur > ex^mmrf^if^uepra^ 
ùaùx fini, 

Debafnco.- ■■ '' '' 

Baheum ex miro ahpiut eleo conuen'tt* lu^ 
uatemm miri%QifuUiPS carpori inà^ineo fu^ 
p^srin^erjm , 9 J rnodàcunt ruhsrsfn mdt^aty 
Jumma{^ ^elùcet, P^fÌHxmnem^esù^Àkaadfh 
attrah^: at^ue ttu cuiem ^eUscat^iTs- m boL, 
TiQQferun^sJ^ ^tm^aithMs adapertis ^frù&àm 
uiumalìéiradmerftim rem Mas ^ rettahaf^ue^ 
D^ dyfeDteria ex ventrìs proiiauioex- , 

citata, rh eoraarica dieitttn 
Caput Y EH. 

RHttmfatua7nd^nUrmm>hMmùrumti^ 
msfamkk ^nk adintefiin^ curfiéw ^- 
ams&s..Nam cthortmì mgcjloru m chjÙ£s, hm e# 
cr€mor:,duminJémgmmmtbtmumiur> adm 
^fima reftimikmr,aii^$i^nk mhkmmtm' 

excer ^^ ALEXAKD. TEAIirANi ! 

txcermtur::nec foteft oh hmus acrimontam \ 
in ^mtre ret'meriy Jèd ah tnteBmts firas ' 
fropsUimr, Mqne ^m: efl -catifa JypmerU \ 
rbQ$tm^k4i^cmm%£ftént n^A, 

Nota? ayfcQterìse rhea- 
taaaticaj. 

Mres ^arilaiue ìaumores fer duwn excer* . 
fiuntttt^fitls magna ^rget> cèrpHs coUt^ue^^ 
fiit , ^ cib't fofìidtHm tùrijuet, Atn^Handó \ 
ttUm ropones intéBina £j ^entrem affli" 
gHnt^ ^imdJthk^ffeBfii dsuùm ferjèuera*\ 
uerit,adexfékerdtfonem mieBimrum ferue- 
nht > qHaprofr$è dyfetam'ia d^ttur. 
Caratìo. 
Venir 1$ ^ mteBtmrum proflmiiHm. 
^tBrmgentf^MS caisplafinatù eurabìs » ^ ùtC' 
étddtmsdfos csBumpotuì daèU*Jtt auiem mn\ 
mintis quam hem'tna. Qttm ^ a^iua pia* 
maUs ìmdica propinart debet v necnon pa^^ 
ms ex aqfta aut iaBe 7nacer<iUH^ dari:po$ 
tenmm diem pant^ijcias "^uas 'qu£ m ^afis 
^iUbm, OHt^ìtreis Tèpomtntur:^elpird^€l^ 
mala c&ianea cóBa , ^el Jorba 9el meff^ila^] 
Qmn ^ paBilks iaB$ admsfcere licet :Jm\ 
^Htem agri L^ bibere recujent , ptdticHM 
Jas ex oryz:/i , ^ut ^anena^ ^ati miUo^ émt^ 
fané AÌexan4h'ino€xhibébis^TufanamqHq^\ 
*4^ k»U€»km , oHt ma inpojca coBa > nec-. 

nm^' IIBER Vili. 44^ 

mn vitella ouorum ajfa Jhper prunai cum rhté 
^ aceto porrfgìto, Qmnet$aJn okra bis coBa-,, 
fanem(^ bps coBum^ ^ ohÌchUs > ^tfuprÀ 
diBumefi: necnon ^mum aBrmgens fimi* 
hter exhtheto^ QmdfiaffeBt£s mneiere/cat, 
maUticfiist^ euadat^ ^ ^ires confiintantur^ 
sttratio adhii>enda€0^ifU4i. carpii nuiriat, ^ 
ìUas refic'tat,confirmeti^. 

«Signa dyfenteri^ rfieumarìc^ , qusc 

prò loco aliredlo & excrc- 

mentis varia t> Phi- 

lomeni?. 

Djjentèriam rheumatkam locorum ^ 

tecrementorum expuljwnis rottone 9ar/are^ 

omnes pr^pè antiqui media confintiunt^ 

StinteBma. , ^kus aut infiammai io ofusdam 

ohpdeati hs noi£prà!£edunt, Inter tnitia mor* 

hi cruenta^ deinde faniojkexcemuntur : jpuL 

tÌ6 frimo ramenist > poBea pingnia de^en* 

dunt.'^fiwaUgnmfiterit affeBus>fs^culen'- 

t3 .fcedi odorps : pùBemo ^hi in cancrmn ié^j$ 

degenerauerint , 9aria excremmm > ^ ni* 

gra,cum ^uihiùsdam putridarum c^mium 

Uminwperédmtmredduntur. Otttnetiamfi^ 

hrp$ cum Tmtlm fiti comitutur : necnon cibi 

faBidmm , ^Tìdecorpm emacrefiit : tormina 

quùeiHecumfimtuintepina exercent, dokrq^ 

mgenSi^^igiUdtAgmminfiftant. 

Curatio, 

i? Dyfen ^p A I E X A N D . TRA l t I A N I 

Dyfinterkm ^ffeBt£S dsuturma eSì, ^ \ 
tnajrmtpArte tenafmm eumpr&csdtt, Qtipd \ 
(Ifiiiiy tnte fi tmrum' esulcerai IO fiet acnor, i 
pÌMrimtim autem in reBo mteffim^ aut co-, i 
Jo ^ aut certe m tenuhrém tnteBìnis ex* 
titaitHT, modo cum fehre , m^dl fine f^hrt^ ' 
tmnc cam dobre , nuvc fine d&lore. Cmnfi-. \ 
Ifris aflsgtt .. curattonem impedii, ulcera rei* \ 
dit fHtrìda fordidaciue : necnon mfliimmit^ : 
itones x3 cancroi examt , éfu^ndo dmerfls t 
ip/à curatur modìs . ciUf^ue tam ftiahtzite i 
tiiw aHantiùtfe accommodù , max$m^ ^an^ « 
Safebris augefck. In declinaùone émiemciU 
»?^ ntmÌ4 [tce't.nfst^plm AquGhuwìdt finto. : 
^^cc't augent phrsm , humidfProfliémummo^ì 
mntttdeoin ^tratyf^ansmaduerfioefi adhfùen^ t 
da, Ham e^uantum exhihe^i de%eat. ex ^trthm 
éigr't mitxtme afifmainm eft.Dyfènter'tcus e^ \ 
nlm prapter ìntefimorum ^ K^enirk imbealh • 
t^tem haudmultumpotefì concùi^mre .pr&fer^ ^ 
ttm c'ptmfehrmt^t. In tnfiammatione, cu ma- : 
xsms^ excr^'iat dolor , nepigeat catmpUf^a' - 
te edente 's^ti > ^t qmdmterdum (^ tUam 
to/ift, ^fiUXum reprtmìt : ejfmadmodHm illis 
; Jolet cùntmgere , cfms m^dtocristQrquet exaU 
ceratio.Nos jgttur inkio j^grum accedentes* 
pr^feritm ftfibris non adfit , t^kmadhtife^ 
9nHs curatfonem, Prim^ duohi€4 dkbm ^^ 
fiimnitam méàmm : x3 fi's^mn^ iUefite^ 
. rftitem ftt , itmpuf^ue ^ ^tres permttt^ni , 9erj^ 
fiBione- m hrachm admèim Juscurrimuft 
mn mtnus Jìingumk qfiam hs»2$na^ dpiOi 
detr^hentes : hfs ettum abasprAbemmiem^ 
feratos , nempe trdi^ diebua tranfkEiis Uc 
pQpm^tmas. Ouod Jt ^ero feihù 9eK£ p^^* 
termiJpifHertt , pofl dtics dies exaBos Ucps^ 
ini da,mi^. H&c autem fac$mu4 » CHmmii^ 
hm à kutoccuJìomfHmpprit ortgtmm* 

DeiadeexKibendo. 
in primis tg^tur UBt$ calcfiicif , ^ tnt^r 
toquendtàm Jdptiis agttuù cyathos tresexhi^ 
bemm , ^ pofi hora^ duas tantundem n^* 
fitó potfis damns» QmbHfdam ettam tertii 
effertmus ^ 9/ integra hemtna abfijSQHiur: 
^ Jt €0 die repktus £gsr ^tdeutur , ctbc eum 
abilìmr^ iubem^s. Hoc igttur modo b'dis 
educitur i^ humores corrupti modice put'^ 
gmtHr^ mitigarsi UT que. Po fica mcdtam he-- 
mmam m dtt-a^ purtes dmsdsmnis > ^ftm'i^ 
Itter^^t fupra exhibemus, duabus hortó mtet'* 
p&ftis:^Jc^Jic ster^TT^ tertio dua^ hemin^p^r* 
tesy attt tres ^rzit ^tce pré^bemus . Tnins ho^m 
ri$pofi UEìis pQt itine m interpoftis ^ puLùop^ 
Um^^ut panem pcmm ^ antpaimui^ Thfbaì^ 
cas , ant mi e 04 panis cttrn LtBe exhiéemus, 
Xmc igitar ^uouis morbi tempere eùgi de^ 
bet cafrtlàtm ; huias mtsm penuria ^acà^ ^/^ AlEXANB. TRALZIANl 

te magìs Jèroja. Matiè f^itur cyath'f tres ex^ 
hihentur^detnde^'mi^cajem hoc modo cm^ ; 
JkBm cìBt bcù datur. Exfrimitftr hìs manu i 

ttir. ìd autempt ter {luMeruemeUeadmfxtQ, \ 
p'&^erùm coBotcum hjpijfktur.ejiti , ex^ièe- ^ 
tfér^nam'^entremadmodumcùnfinngit,^ .. 
9kerapur£^at .Jànat^^Fer^m ijs iari dekt, ■ 
oHtfibrtcarent , magnumj^ exeofenùesad- : 
tumentum. Veytcimnùbm non mm facile toc ! 
d^ndumeft^ ^t qmd m <<fentrkuh acejcat \ 
^ cùrrumpatur.autex cahteincajèumcoa» 
lejcat: ^nde matores cmcsafus , ^)fierum - 
Unfonss^ capkis dolore m , ^ àk fafiu^ 
dmm excit^t. Quare ^/ cifra noxam fé- \ 
hrmtanttl>m exhtheri cfueat ^p-sjèrtimpùe^ \ 
ris , ma^tijue itmenihm , ^uam Mste tam 
froiàeBU>exaBif^ à nohis dfceridum efi. Mi- 
fiemm igtturlaBi, acju^ fltmiali^ , autfin^ ' 
mndL bùn& eiuarmm partem , ^ iUttd ad leueì 
frunof oc cineres aat lento igne ad dtmu\ 
d$as incoquimm.fneintermij^wne agttantes, ' 
Ex hoc cyathos tres ^mt qttatuorfotm darmùsi \ 
quemadmodtim atttem fehricksmtiBus dtrd 
cajèum darìexpedJat , ^asmdKahtmm. NHi 
is febrihm omnino efi inntths :: tUisforriqiéP 
febri c^ent , Ucetiam cifra ^^a admixtio^ 
nem coBumprrigemmtcoqt^mm aiUcm^do^ 
' n€Ct9\ L iBHR vr It. ^^f 

mec tùtum meo firum con/ùmamr^ ì^onrmlh 
ttUmy^adtertUsc&fssendftm putant : ms 
^erodùnecter^itaterj^ eùuliiat^ at^ tunca^ 
ìgmtoJUpr&ctpmas. Quin ^ calcukstres 
rotundoslfd$dof^txfliimocoUeBùs. in igmm 
exUgnfS ^mmk fictis extruBum canijo^ 
mas , accadentes admodmn'm^asejmdlac 
tontinet pauiaUm demttUmm . ttu^t mm 
^nus toUstur > ^ìàm m^ciatur, atc^ ùtc tóar €0-- 
Bum CrMffch'/pn , hac egfcìftle mm'mant, 
me 'tgttur modo confiBum djfinterìcis^ ^m^ 
imfiuxHmexpertk.^ cmliacÌ4 exhtbetur,fa^ 
ctes ante hoc quater ^mt quìn^mes. ^k ehuU 
lire dejier'it^ nm/ohm ijs qmfibrt carente fid 
ettam febrkìmnttlfm propmabis. Idem hoc 
ferrei orhicuU candentes in Uc demt^s.mn 
fignÌHs> ìmòetiam efficaàm ^luàm takult 
pr^Bant. Hoc igttur ratiùmlac ^finifr'fcfif 
propinai deheU^um autem cibas a nobis ^# 
prAfmbendi6s efi. 

De cibo. ' >iì^^«*w!5^ 

£xfimnento igitutpultes €xhiberi com^^ 
mL h^jyca ^ero plu^ omni dtjnento nutr$U 
magU^ comoijuttur: ùrj^ mim^ ^nam ka^ 
Ijca^edpÌMs "Sfentrem afirm^it, MmceUam 
ptdtes magìs repnmunt^ ^uamffiA ex forre 
CQnfic'mntur.adhM exmitio ^pamcop^A* 
U^4dentÌH4 mfrimf i ^ recrermntm cr:^ ^/^ AlEXAND. TKAtlIANl 
ftreddunt:tiem ex Aiexandrmo pane contiti '• 
(oUreiGJ^.hm refirrt dehent rjìmtltter ex cht^ ! 
dro torrefiBo fultes fa:mnt , atofue Isa dud < 
(pectes ex pofìa cHmfde modico gj* eleo ane^^ \ 
thinùparentitr. Porro omn$bu>spHlttcuUs m^$ ; 
cem oki adipe s an(èrmos ani gaUinaceos :> aut 
cap/mos tmmittes, Qmd fì ropenes Center ; 
experUtur, ^ bìltoptfint ^uéi. excernantur^ : 
ex lacìe pdttCHlaé parai^ps / 9er^m m pn* ^ 
mk halyca, aut orj-^a , autfar m a^ua deca- \ 
eiuatur\qu& deinde excoktHr.expnmMtur^ue: - 
foBea laBis modico addito > leuìter tUaprt^ i 
»pi CQ^tiuntHT.Vbì picoàs confuntptm fusrti-,^ , 
Uc ite/Hm paaiéitim adiunges y ^ ter ito \ 
'^ ijHartò , donec perco^u^ntur / ^uihiM mo- 
mentini falis addes , (£ fine eleo comeden^ 
daporrtges, admifcehis antem pulttbii^ filt' 
het, rhnn Synacum , gr^na mait p^mut aadt 
trtm , ^ m^U cotonet orbicuhs repurgAtùs^ 
Jorba ficca ccntujai^ , omphactum fccatHmz 
necnm acmss ^^4 trttos. fi^t cimetiar/fg^^l- 
iam drtrtt^m infpetg^m , ^er^m eafiomachù 
aduerfi-tur : aiij ^ero a^uk hàtc intjciant , in 
^ua pultes decoquentur : fed pr&Bat m 
aciHaMdt pultesfnnt ,/òrba. aut ptra, cru- 
da> maturane :n ut maU cotonea^ aut mejpda, 
aut pltaua^ y autp^^imula^Thebaicascùntfé^ 
Ja$ fìmifl tnco^^ere. Pràitercapulttb^ tnde^ 
^tHrgHmmtj amjkm , ^ csm rccms ir^fiat 

melici IIBER Vili. 41 S . 

<iabdè percolato confi^a^efit opttur. 
Decibifaftidio- 
■ om <ierl n>^ affeF» ciiu,» faBulsunt. 
pu^cL amrfintur.ijs dato haljc^-.^tp- 

Un, , Jfrma Jamafcena ^mtjorba. a^ 
r«4,U. atctfihcjua, . a«.t mM cotone* ^<mt 
praimmatura decoxeru. 

Legumioa. 

£x hg-^intim le»ti'«l^ magù afh'tn. 
a]t.fedcorte^ei,«^fìrr'deiet,€o>}mdiru. 

n.od.cìe^rnr.^nmtes.comcem^tr^'"'^ 
^tci»ific tnf,Lfil>aa^ tenutore cribro m- 

j,^hlum»,^»J>^conjruant , <^f'V^^ 
mtex decid^t.Commodiui autsm p<^t.Jt , vw, 

amdata«^ itcrum e'^ '^«i'-""' * '«^'t^^ 
U.mht^iur,^foJl<iuamrepxer,t7«f^l>^^ 
conteramr.fi enim accurattm furgatxr- ym 
mttxfi>er,t detraBiss . rh«» Syr,acum , ^ 
acùpiÌruPrad,aos ole. <itce , necnonacettmo. 
mLtHrnud;jcus.^r,"^f'<»*"^"'^F^^. 
conirttttM^r" 'T'odHHm. Jt lcnttcHiam.jA 
iorbrtmnem decof^ns , fl^tj,g!nemAUtb,^ 
t^rr.n.gram >.ut sntyl^umj^mdmifi^s^h^, 
decoaum, inttrdHm cum crjX^ '^f I"'^'^ ^S^ AIEXAND. TRAItlANI. 
oi^ maìis cotoneps coB^ trttisefue , f^ 
bene permixtis , pultts modo mjffigkm efìà 
exhihebis, Nomm/ii CHmcorUce tpfo lentìcula, \ 
decóBam Valide terHnt,fHCCum^exJ>rtnnmt: i 
huncltnteopuro dtlìgenter percòUnt , ^ cum 
fané Alexandrmo , aut chjdro bene cocìotn ' 
f'tUterunt, at^ mdepfdtes conficiunt, acet9 -> 
ffifascondientes. ' 

De ptifana. 
Pttfanaperjè qmdem ^entremnonaflrm < 
git:'^t GjUA tllum magìs laxet , ^ facile ace~ 
Jcatimeliefréfirttm condita :> tonando et't^mi \ 
la^gim aluHmfiibdHài : oportet igituripjam ! 
Su torreJuBam cnm aejuaplmtialh ^ejper't in ' 
eUamrecentem demhtere : hanc bsnecosper^ \ 
tam ìnfurnum prunis ardenùbi^ plenwcoU \ 
locare ^at(^ tjs hmolutsm per tetani noSemJt-- i 
nere.Qutppe /oìuiturpttfanaexipfù ^apùre> ! 
pìngupsc^ ^ glutinoja efficitur, mane ^ero 
tneljeorjtm et ms/cebis^ P^ lemter cùe^uesùtem \ 
chydro addito tterttm Jìmul incoi^Hes haris g^a 
bpiS:, tr'ibujue, Ate^ue hoc modo parata efui da- 
bitHr^nam tnm ctùi^ tum medìcamentmn ejjfe \ 
^tdstnr^ 

Dcolerlbus. 

Oiera magìs oBringentUjfccìorafueeùn-^ 

uenmnt^ tntybHs ^tert^ue , plantago , betzt »/- i 

gra coBa*^ bene exprejfa , trtta^ , (^ acef» \ 

condtm, Ea^erò jtiA crtfda edtfojpmt, cum \ 

fané i 1 IBER V TU. 4-S7 

fané fumaninr. Brattea bpscoBa recremen» 
m mjpfjfkt. Detur 'imqae ex aceto ftle ^ole0 
condtm. Alt^m fiamdam eiu4 coBtmem'm 
foJcamùùuntHr, 

De pifcibas. 

Ex martnis pfc'th$is hanà multi djjènte^ 
rtcis conueniunt , ait(^* ^erofdnis ìoommU 
hns aBr/Bionemaìuìparitmi .profitents a»* 
tem aluo non exfedtunt, Scotìas ìgìturcoBus» 
f^ aceto cwfnmoi^ conditi^ affumitur. Jix- 
ntdes autem ^ erythmus tenm faìs afperff, 
msdtcè ajfeniur m cratere mumh y S^fi ^^- 
htkantur. NonnuUs etiam mtdos fìm'thtet 
f^ratos offerunt :fed ht humores ^arios ge^ 
nerant ^ naturam^ue tn ijs turbare fdent^ 
qm'tmhectUsJùtH Mentre pr4id4t't. OBrea^e^ 
rommfups teftis agkm > concoBionem $»<• 
uant.^^entremreprtmunt. 

De caFnibas, 
Carne s ^niuerfi djfenterkss Junt mu* 
tìks:eo quòd muttum nutrìant^ ^ tarde con^ 
coquantw. Ex ambm maxime £ìlt*efirthti* 
exhtkrtpojfunt tunù.ferdices > turtures »me^ 
rtiU.fturnmJtnterdiém ^ cokmU.fraJert'tm 
earum puUt/^emm mhilfmgae , aut cotKoB» 
difficile dori dehet. c&^uentur autemfriifmm 
in Jfofca deinde affabur^wt rpr&Jiat^ fi^fi 
euffceratisimcia^tir jmrtìt ^ 4mtfirhaficca^ 
JB % trtm ^^if A t E X A N D . T R A II I A N I 
trtméfue , OHt mtfmùm inà/k , aut mefp'tUf ' 
outpiTi&^tnMa^ oHt mala cotcmea ■> ^for 

JlcA conf^antun cG^Hant$a^(^^ac deinde affen * Ì 
tur. Quadrupedum carnes ^/mndd fini: « 

forum mmsn himh$ ^ aut hcedmi m aceto \ 
macerati , ^oktptsitìs gratta, fami foJfUnt, \ 
Sic magalùnacea inpùféa ekxa , do?2ec indn^ \ 
refcant^projUnhmagts autem afirwgunt 9i- ' 
te Ih ex eisjuper prHrups afi , contujì^ue cum 
aceto, ^ rhu Sjnaco, ?Iùrhu>s , autr/talico^ \ 
r^' modicum , ant galla ^ aut omphactum re~ \ 
Sìè Tntpsbitur, h^ enim ^entrem Valide ; 
€ùntrahi*nt. NonnuUt etiam pedes ^ìtuitnoi - 
tnptifmaper toi^m ncHem inc&quunt idenec \ 
^nguU dijpluantur^ ^nde cremar ptiftn A \ 
fhtjjutìfit, ^ gÌHtinùfi^:i^HÌ modico aceto con- 
dii ics ejui exhtbetur , a^ ^entrem egregie * 

Juppr$mtt. 9eru tUk dart de^et, ^hì conco^fuen" ~. 
d^ facult^tem ^aùdam o^tinent, ls!af» inu 
i^ctlkm fiomachum perturbai magis , ^ 
asrjfiplim profoiutum exatat, ^t^ue hacìenus \ 
dean$maLtifUs» 

De£ruà:ibu5 pomaceis, 
'Pf>macei igitur fiuBpis dukes fiaius ! 
generant ^ ^' ex hHmtdttute /ìtafacfle ac^f 
Jestni » eo^ue prohiheri delent : daèuntur \ 
autem ^rmgentes,cmu/modsfintfirha,cor* 
n^fpira^trtdta , me^$U j mdét cotorna^ ani \ 1 IBIK Vili. 4S^P^ 

^m in ^ajìs jiB'tUh^ recùndiU> aui eum 
folus ex fi^ne f^fpenfi, , donec acmi iffaram 
csmmtnuantHT. Atcnm ommhi^ pomaceU 
fitfhbm panh mandi dehet , eo qued fictìó 
cormmfémtHT. Mali .pnmà grana Jkms^ 
duum afirmgmt.Agrié a^iem non item. Jèd 
dMctOTéi r/iftomAcho euadpmUcorrHmftmtur^ 
L PalmuUThehoic^ etuim fin/ter manfi. 
mmpane^mtrsm reprtmHnt. DechUh^.^ 

juffQmnf* -"■/"■'' ' 

PouooesfimpHces vcnrn te- 
neodo idonea. 
CMerùmh^poùones dartpjfmi^ Nardm^ 
ìndica pom ^entrem compr'imit:n9yrrha ek* 
BafaU mBarm campotijs Àam tdempr^ 
gau necnonfemen Ufath$\yhtsshis. ex aqu^ 
trttumfimdrierfacit: ttem cosguh UforiS 
dr^hma pò tu muat. Cornu cerumi ^sii ktì^ 
cochlmri-ì duùcum tragacanthopotut d^miur. 
adhMgalUrnJtcormrn ^ poljgmtHm. co^ 
i^Aantur autsm ex a^ua ^f^e ad terùas . 
Ladanum ex ^im empierò potm fimtltter da^ 
tQ:pr£tere^ acac'uimrufam.hypQCti^idem, iy^ 
cmm indtcum \ terram Samtam , terram^ 
oMera diBam. Lemn$Ajj>hragtdern,^ haUn 
fis^ tnm. DecùcUm tpfirumftomacho adner^^ 
fAtHr:eoj. <birmm raUone hahim. Valido exh$ 
krt dehet m aatem fehrmtantu mtdùhtem 
txpertOimt iaéecilùjìamach* , ^ ^€o ÀI EX AND. TRAttlANl 

De fai fa imperito rum mcdicorum opì" 
mone,& paftillis.- 

VUrique imperiti media mox mUr imùa 
pdBiUost^elanùdóm ex optO:,aHt aUercù iOut 
mgro pafanere y ani mandragora dare non 
dubitante :>^o ^mdfimno dokrem ieaaredicun 
tur :falùintHr autem ipjt , dnm 4i.gr os accefia 
f ottone tot^ noBe dormire , ^ ^entrem reti-* 
neri confpictunt: ^»/W cum dies tllHxeritt ìtm^ 
ttUsla^deprehendttar.miiaenim htsmorei 
i» ^num congregantia > Jme tntermi/ìtone 
excemimt:captt2i(^graHantia^ ^%ires offen-" 
deniut , ^entrem redàunt fl$ient'mrem : nun^ 
^am ea medtcamentst dori dehent,mJÌfirte 
r^eceJSttas ^rgeat.VofiJimpl$cia ^ero,<:&mpojù 
m exhibeatttHT , tjiHorum confeBtones tradc' 
mustquAanoyis^JùfitntprobatA* 

Paftilius ad eofdem. 

BdauBm^ acaàa» hypoctciB'tdemMcium» 
terram Samiam^ terram t^Udi Alier dtàtHrM^ 
opium» 4iquaBJir^ida fondere ex fkcco piantai 
gmU $npaB'$Uos rediges , ejHÌ, tres oholos pen-^ 
deant: ^mum mane ^Uttòta horps ante ctium, 
^ interdum dormituro cwn temts a^$é& cya 
thfg exhtMU .lampa fiftUt diacoraiiiu yditele* 
Bru , ^%Ìiapyth$as m$rifi:è fluorem reprt^ 
immt,^ ^mtrem^onihtngtmt ^fangsànem^ IIBER Vili- 4^f 

auome rei^ientthm ^ ^htdts ^ùks. 
Pallilìus diacoralìiu. 
AcacU rufi drachmA tres thj^octBUk 
drachm^ fAatmr:flant2ighmfe7Mnisdr^h. 
tres :halauB^drachm^ quatuor.gummhthu^ 
fù^amyif.Jmgular-umdrachm^ cfum^^rrGr^ 
folhrumdrachm. dH4Ltrof^femmisf^i^f^^ 
BpudrachmJ^ dm:coraJGj fonder» :p\yUi^ deco- 
Bin^thm, His omnihusjìmul iufts. poBtUos 
drachm^foderU e§ngesJabù^ex^mo cum 
^mqmfiì^ heth^decùB^^ 

Paftillus dfaelcdru. 

SucctniJrUìs lUyrfC£,crQChmaB'tch£>fn^ 
mlomm drachms, tr'tgmm ciutnquezcp^dy^c 
tres:fjyliii concret't drachm£ quadragtnm 
qmnq^Jtccùnfim^VfytUj herbe fem'mis cya^ 
ihQitresmaqté&^rAfexmrm ImUcoseium 
am,€onij€ttùxoqmtoque adterUas^^ aB igne 
iùUftù:^hi decùBum refsxerit , medkamenm 
mtppH^fexmrk tndmm macerato. pMsL 
hs^fùrmato,(ita drachmampendea^t.acfi^ 
gttks ex aqu& tréus cjAthU offerto. 

Paftillas ex coagulo qui Diapy- 
thias dicitur. 

i^achm^ éuuof^ iù^^i^f^* «^X*^ ^^ ^€2 At£XANI>. TRAIXIAKI ! 

éUit hmnuììjerr^ Sam$£,^t9guù)rum dmchm^i \ 
dH4L\a^u£,plMHiali$quod Jùtìs eft^ PaiìtUos ì 
^n^ito,déito(^fmguios ex a^H£ternk cjàithts, 

Paftiìlusex feminibas Dfafper- 
maton dicuur. 

, jintjttfieniculìfiministàmeos.papauerls '\ 
aUt/èmmis , pn^ubrum drachm&^tres : optj ; 
T^i-i^/r/» Tn^tltcor^ JtngnlcrHm drachmaialter 
Ctjemmis dr^^hm^. dud. , aftfJemmU drach^ 
n2& tres:cro:t :, florum roJarum.gallA, pngiAlb'- 
rum drachm£, ^uatuor, Andàt inpulHèrtm 
redtgao:op$Hm ^ero tn ^e^ua macerato ^fotgt" 
toq^ffufitHùs , ^HÌfèf^tdjcrtipHlHmpsndeant^ 
Dato autem ad tu^tm ex mulfa ad d^at^ 
rhceam cum cremore oryzA •' ^s 9erò qm cum 
^ujfe fungmnem re^ctunù^ expo/ca:ad profiu" 
usum fari^umis , ex d£coBo kntffct : odnaH^ 

Jeam^ex ai^ua ab^nth^ : admtejimorum tor^ 
mma , ^jìamacht tnjìar/ìmattonem ex mul 

Y^:ad djféntertcos , ^ c:^liacos, ex rofi deca 

^Bq. Dabls aiétem Jmgulos pafiillos rìsane ^ 

^ejj^eri. ' 

PaftìUus Crocodes. 

Cajlcn^ett > myrrh£ , JtngHlorHm drachm^ 
•dttk:€rQcfyOptf,/tngHlùrHm drachms tres; ani^ 
éi ^eriè Jèmmis , apìjrfn^;HÌ6rum.érach* 
* mék IIB ER -^ V 1 II. 4^1 

mitùBó:dmct.Creùa. fljracls.fngtihmm 

piacerah^, Càntera mpuiuen redtges,Jfyracem 
a^ua dUues , m atiu opiu, -^ myrrha madue^ 
rmt , der//d? /ijr^cem Cam ijf^ti^L maceram 
(unt^fHhtg^i* ^ pulaere Jìccot um adsetiùpA" 
Jltllotforma,hps , ^Hichlas duos auttrcspen^ 
deant: Dantur tettmió, ^ m ah. ^pflct- 
h»m:m ctho autemfzpim. r^ ante illnm. Fai 
de emm p^nt mirMes :J^omacht dohrem le* 
nmnt:asid9J ruBn^Jimunt :cruittates dtfcii^^ 
tmnt: ^entrem afirmgHm ^t^eltacos (^ ahi$ 
tùrmmamhtgant, Q^m ^ doiarem capttis 
tQlhtnt ,ficum *i€eto ^ oko rofaceo fionù tUt* 
nmtur, adh^ aurìum offeBm . Ù* dentmm 
ttacmim mmfuccQperdìàadis her^£ mfora^ 
msn ilUrum dems/^t adkBo" gathana psrft^ 
nmt:nec non Ifppnudtnes addfio teirapharméà 
€0 dtCcntmnt. Qutn ^ cuktum eunU fom* 
num/;ia%?mpotu conctùant: defluxionem rem 
frtmunt. pmditer etium arttcular^'s dokrì^^ 
hmfiCmrrunt:m€nfesfmmmmfiH(tnt.nprl 
munt. Pr&terea cum mjrù decoBt terms 
drachmUpott narmmfléoremffluniy nemon 
h&morrhofd^.Gmnfai^^profiHMta. ad deJtUar 
ttsnem capiti^, ^ fir^ng-^iUtum ^ieri.Cù^^n 
cqsi^^affiBm cu rH&t decoBo. aut ^mo ^«/<?- 
rq.m ^HO am/um. aut myrtu,mtt fitta m^e* 
mmfnt.exhìktm, Commodl dmtm tttam^ 4f€4 AtEXAND. TRAItlAKI 
in morhis qui ctrcuttu repetunt ^ prAjertm i 
€um rigore, S^mantur autem hora ante acce^ s 
fitness ex aqu^ tsrni^ cyathls, Conferunt aw}^ 
^ue €ibQs^or?2enithus,^ ijs qpùiu^mnt ,ex ì 
fapa aut welle cdEÌq. dati, ttemphremUas in-. \ 
ter imita adhihht.. Sthùmachick autem mm 
tragor'fganotrm.exrof^rHmdecoHo.aut^m 
mjrteo, aut ment^ Jucci drach, ternk potìs^ 
Bjfentericù prodefi cumfirhQrHm , oHicoio* 
neorum^ aut rubi decoBo. lam in pukerem 
redoBm > cum omjòrhui exMeiur.fimiUter 
^c&ìjack:, "^elomm <hentri$ ^ autaiiarum 
farttufrofiuHsacQnikÈcit, Conferì esc ìm etiam 
^uam propend^ntem cum aqua gargart^ 
re. Ad ^ej^c&ckbrem , cum aquài coMa cya^ 
this dmbHs y^ ad fanguinem fpuentes cum 
aceti cyathù<<mo,^ aqu^fi/gid^dmèuspotu 
condmiu Hoc etsampaflillopGto 9efic4& exuke-^' 
rat ione Ideratos nouimm, 

Paftillus clidfon. 

^ardi ìndica, croci , fìngtdorum drachm^ 
cBo:aioes.t^uris,aniJi, rùfarumjìccarum, iri^ 
dis,JiKgHÌorumdrachm£duA,acaci^,myrrk^, 
hjpùctf$dii,fycij India Jragacanthi.epq.pipe^ 
riSyJìngHlorHm drackma quatmr : aìq autem 
mtfcmnt opqdrachmam ^nam, aquA quod/k 
fis efi. ^PafitUos Jinges , qui oklos dms ma 
^umpendemit.dabisq^m^inomj^teo. 

TafiiOm iiB E R VII r. ^es 

Partiliiìs ad dyrenterico?, fanguinem 

fpuestes ^ ^ muliebicm fan- 

gufnis fluxum. 

€x asjua flnutali pafitUos fingìto » ^^ìere. 
dyfintenàs drachmas duas cum oernore orì^ 
XAi^Ht hntkulA , attt horum Jtm'tlmm per 
mum tn^ctes, Spuentthu^ %ero fangmnem» 
drachmam cum a^ua, jytgtds. hemtna potui 
dato. In multeèfrt fmgumìs fiuxu fìmtìiter 
"eumcHmhaiyc a cremore naturaithus infuna, 
des.autpeffum ex ìa,na^Jcdan'i, autjtmii^ cu^ 
mfdam herhd^ ficco diiuio intinSìam tnferes^ 

Catapotùai dyfentericos. 
Mjrrhi&.opìj.JzngH!Qrum drachmà. du&:galidt 
Jìmpha^ìn^ drachm& ^uatuar ^ alias du£: ex 
aqua catzipotUfingsto^datOi^ noB» terna »^ 
mane tot idem, 

Catapotia ai dyfentencos , 8c pmncm 
ventris refolutionem. 

CalU omfha/cinà, non perforat^.opij^nga* 
hrum oboli tres, ex atjfuafinges catapotia erta 
magntiudinls, NoBu ex ditello cm^aut rnyrti 
Jucci éfina aut terna dabts, AiijtxgàdUs^ 
fUtm mtjciunt, 

Potioad dyfcGtericos» Quèrcus cwùcis recentu drachmat fe^in 

^Ufimnmam cmijcitOy addito^ ^mset»fieri 

fextmrioi duùs, ^ co^mtù %fqm addìmidtast^ 

^ fuhi^Q^ corticc, cyaths dms ptimi'tètum 

ddto, 

Gian s quse ano fubjidtur, ad tencC- 
muni& dyfcDtcrkin. 

ex aana ferito , colatoi^, ^glimdesfnnzatù 
nuclei ptneima^itHdsnis^mètpmik ma$oreSy 

^ ano [ubijcitQ* 

Alia glans fiae coiryriamjad io- 
iores mitigandos» 

Cddbémhfijracls, fm^sdorum drach ,z. of§ 
^itchmii.CQlijrm jìngttQ ^tjufra^ ^ am 
JubSto. 

Aliud CGllyrium quod fubirciator, 
a^d teaefinum & dyfcnceriaai 
vaidc efficax* . 
Oftjdrachm^i quatmr : myrrhdLdrdchm^ 
qBo, crocia cafloret^Jtngulorumdrachm&fex^ 
thuris drachmA qu^tuor: ex ^tm Attico col{y 
rìajingttù. 

Qu^periaferiora iniieiuntur ad <ìyfea* 
tcricos ,niagnasque dolor cs 
' vel ioflamaiatipocsiEiic- 
mata Gra^d vocanc» I IBS R V in, 4Cj 

SMium caprmum curatum ùquato, ^ per 
tnfsrìoramifitQ. Lac ^accmum a*m meduUié 
^ ùko tnfkndtte. Cremorem pt/fa^^ tepi^ 
(hm ind'ito , ^ fimtliter lac tepd^m^ ^ 
okumr&ftcewn cum butyroi okum rojaceum 
(^ hHtyrum cum aWumine Qmm:^iÌaquam: 
mmaiimjemen d?coBiimJ?t.Ouod/f ^tgiltA 
^rgeant^rofirumfiliam a^ua decoquantur^ 
atfHehmiis decoBttus cum omrtim^iteliU 
ìmàto^ragacanihum ex ropirnm decoBofi^ 
kitumyCHW mritiUo cremork ory-^^per mferh 
fa> 'm^chs.» ttsm acacidipartes duas , creTncrìs 
ory-^s tres:tn eajtmul myrta admellis IfiJSi^ 
ttidmem coquito^ac omnibus mtxtù per anum 
drachmoi ^uattiOì^ tndttù» Ad dyfentertcosy 
eospotius^ut profl^Miùnon Uborant » mijcere 
Cùmtemt Lyc^' Iridici Uch caprma {oktù 
drMhmas dnoi, 

Aliud melius. 

LaFÌ0 caprini cyathosjìptem^ aui oBo: 
amyl} drachmas ^uatfàor.-lyc^ drachmas daaa. 
mtxt^ (irnHltn^àta^ 

Aliod.- - 

^xfim hìrcmo cttm ary^zA ^^t far^e ccBo 
ì'^jctesMàic'Iéineperìmifam^l^^^ Oucd" t 
Jicjmcsr miefimaocffuPet.Juccm knticulx, cum 
mslle cpttmQpréLfkrtsmp'oùcùprùjkkijmtersìn 


4fCÌ AIEXAKD. TRAIXIANI 
gare, hoc ficcare potefi. Sin autem lat$u9 can* 
cerjerpat.^t ettam futrid^tfarticttl&dejcen^ 
dant^ inhU muri a ex fde ammmiacù^en" 
tremjtdlaere comtenìudemdepafttlhm Fau- 
fitnum mijcttù, ^ut reàpìt , cakps ^tUA »fan* \ 
darachji, aurtptgmeniufingHhrHmdrachmas ; 
auìnauech^t^ combufiAdrachmas trigmm, 
VaJì$Uos ex ^tnùjìngttù ^ qm drachmoi eiua. 
tmrfingultfend£*mt:'in^cito^métfm tum mji 
it.lenUcHU > attor um ^ prmìsum decoro. ^t \ 

Paftillas Marcelli magnificus. 

Chart^ CGmhuftA dr^hmA duA , am'ipU \ 
gmenU drahm^quatuor: f^HiimAATÙ crema | 
t$ Utidem lop^drahmA diU : croci dr^hma: \ 
cdcù drach.qmrt^tte^aìummisJciJiidrashmA • 
auatuar ijafsdatac&s drachm4i.pK. omphacy 
drach.tres. Ex ^mo rìjjrieoautfapa. Cr et enfi 
pafiìUos firmato^ quSfingHlì drachmam pen* 
deant > ^ cum myrtt decoBo m aàtum dato, i 

Paftillus fine o pio & calce ,dyfcmcricisi 

accommodus. purgar enim , & 

cicatricem inducic, 

Malicorij drachma, gummt \ hypocififdfS^ t 

rhi^ Syr'iactfingulùrum drachmadyc^ Indkt ì 

drachma quatmrmmjli tot ide , acacia drack i 

Hac omntaconteres^^ ex a^ua^ ctttwyrium i 

mciìxeris )paJifllasJinges:CHm(?^ ^fiis pofiuUt> \ 

excrc ; IIBER Vili.. ^O 

fx cremore oryz^^^^it làtcnhalm infimdes^ 
Qtiodjt frsmsèm meécamentHmnshHdolen-. 
tem iamriti cofìderaio nwn ex nigra ùfie offe 
Busfit concftattM.eimfeJìlmus efi.^^ ferten 
lojki, Oporiet igttHr medic^menttim quoque 
forti fss effjcere.^aod reapfatjalis ammontaci 
farttm ^nam ^jj/ins AegjptUfm^es tre^:9e 
ratrt ntgn partem '^nam. fpinam ^ 9e- 
ratrum tn aqtéadecoques r^Jìc pQJieafalem 
McoBoad^m, ano(^mfimsU$^ Sì mortùpe^ 
r'tculum injèare ^tderk , fandarckam po^ 
fiea , ^ cakem ^tuam d^uali pandore admi^ 
Jcelns, Hm enimprofìmt , ^hì mmiaptifredé 
ohortsfitertty ^t pat$iatim $72 fantem conuer- 
tutur.Qutn ^ MftJkpaBsUfis cummeUe ^ 
^tno adhtbìtus opsttdatt^, Qmdjt m&^nma-' 
ito reBum ttìtefliimm oh/tdeat^ UBk ^ ere" 
moris h^ycA.ptfìnéìifarrisq^ tnteBté^ dolor es> 
iUam^e mùtgat, Sttmnm^gnafiter'ttahii 
profiuxtOi oktfm ano snditum lentre fìkt. Hoc 
> autem m ìjsftrt dehet\^tdenemam centine* 
re nequemtt. IntUis ^ero qzdretmenty mu^ 
rtampkri^mintjctunt:alìj fidis ammomact 
hemtìtamy ^elpkts miniu^e medicamento ad 
mifient^Nos mttrtét, in qua oHaj^alh^i conditdt 
Junihemmaminijcimus,, atquerurjks dtms- 
dtJt horajpacio, aatpauh mmortpofi de^^io* 
nem int^ojtto ^ pafitUtm» in anum damtm 
qmjtc retinetHT, quamuisnuda ulcera inue^ 
O ^ mai v^^ A t E X À NI) . T R A- II, I A K I '. 

maJèM££ d^eìfaetkorum,^t$i ex ^entrk frs* 
flHt€ÌofiHM^€uraùotQtixexiBit* 

DeintCrdinorum exuiccratióne, 
qu^ proprie Dyfenteria 

Grsjcis dicirur. 
Caput IX. 

VEteres Dyjènttrms tUos locare ^opjùe^ ; 
mrunt > m qu/hus ne^ne tec^r efiaffs^ 
^ium^nei^ue alia quAptmTìf aritmia qu^ mcr-* 
humhunc eficiat .fed'tpfòrum mntummu^ \ 
flmorum exHlceratfo extfht :qH& fi negliga- ^ ' 
tur y etìam ulcera c^rpm depafcemùa. Gr^l '. 
Nomas s^acant^interdumptitredinem q^wqtm i 
gen^ars fileni , ^ tntentm perimkmagro \ 
mdpicere. ^^/ ^^ri accurate mtermHsrU.^uì" , 
hm tnfartiCHÌ0 morhm htc €omitterti,$m ad < 
c<imisntmtem affèBt^ mratiùnem ^mm 
^poriet. Non parum antem tnterefi, temane \ 
tniesltna Ancrajfaexukeramfinivì^t^rì'ìf^'. 
psriùr/ifm aficci^ , cfiratio^ttAperosadhder^ 
Ti folei > comma dtor extBit : ^mmadmudum ; 
rurfi46 hiimtUortbm$nf.BaiiS:, ^d fiòrdo, re \ 
Bpimtniefhnumnoxamc'ideni, tUamedendt \ 
r^ipo compeiti , ^HAmedicamentis per aUéum i 
indttis , Jkl?teBlfque admmfBrattir, Vnm \ 
igiiur ab miernotiùne aufiic^tmur^Nam ^nt \ 
^ptfmemiermfift.eptjmèrjoedeiMr» . - 
Not^e cxalcerationis la crafsis - 
iateitims. tlBES. va IT. i^li 

Nat A eorum quìhus craffainteffma Sìcul' 

■cerata Junt > h^ cimt'mgwit. Popone s mtmis 
fitrùlfm , ^crebra dejtdendteupdstas , ^ujC 
Cr&ce Tenefmos dicttut : fimul autem cum 
hoc excret/G cùm/mtur. Ne^ua^uam enìm in 
his rameìim^ ^ fanguù , in deieBionihus 
fermixmjH'/it .• ^ers^mptfréifiercusguttAfO'- 
ùus fimgtémis , ^ naturaUs inteBsmrnm 
fmgmdo effertur. Pr^terea etiam ^^^ ex^ 
cernuntmr , carnc/aa^pareisi :^uùnt^tm intC" 
^tmrtim ^tdc^tiefirHBura nonienuis ^mem 
hranopt yféd carnofiìr foùus a natura Cùndi^ 
m efi, CAterkm confidar Aio ddork quoque m4. 
gnitHiimm , ^t fua, ^ fpfa multum W /»- 
Urnotimem conducat : ohinforenim , ^ non 
Mtitu^ dolor eos infitlM i qui cr^J^is mt^Bi^ 
vis laborant , 

Nctse foperiorum mrcftìnorum 
àfteClorum. 

In tcnmhus contraria hcrum mj^nd iex 
parte encmunt, Nam rojìone infiBante , »«» 
Jìaiim , fed pojì aléquot hùras ^gsr ad^xcer* 

nendum ^rgetur, Pr£.t€rea etmm ^ulnerU 
fangtik y dèteBiomhu-s fermixtUA efi ^ ^ do* 

lor multo acrior exiBtt ; item qH£ per ahéféìxf 
procedunt , neque pingui^ . neque crajpi ap-^ 

parent ^fedtsnma ^ mewhranspi acc»rMtè 

^JcTHérnùbm^identur. 

G 4 Sii» ^7-f AIBXAND. TRAI 11 ANI 

Si in mcdiis ioteftinis explcera- 
tioexiftat* 

C»m ncque deseBknes tjs qu^ éé ^kerf 
emanant , admadHmf^rmtxtd; , ne^e omnu 
na dfjereta. af^rent^ con^ckndum eftjn me* 
dìjsfoiiu^ mteBtnìs affeBum exf^ere^ ^mt- 
itter etiam ex tenjpùre excrethìsU ^ dohre, 
^nonfiattm^ùP rùpmem ^er ^ ne^ue^ muUts 
hùìtìs mterpojttps aà de'teBtQnem exurgat ^ ne* 
^ue dokr ^ehemens Jtt admodum, negane rur* 
Jtis tnJenJiks,exHkerationem ad media fotius 
tnteBina pertmere vo^ndmn efi^ Qu&cum 
ift^haèeani.rehfuum'efix W quomodo^curattù 
^èrt debeat, perprtbamt6$. Sed confiderandum 
efi, num morbus hìc ex pr'tmgo'iùtppHi inteflì» 
7tì exukeratt offeBu.an alteriti partkuU a fi 
fiEÌAcan^nJùfroHenerttJtlamacódk et tanti 
^t ex tato cinrpore jyequenter excreTnent^ fé* 
rantur^ ^elpr after calli quat'tùnetn , ^elob hu^ 
morum^ittofimtis ^hundanttam natura ex* 
peUenteitn qmbus negùtium £gris facejfere 
non exped'it.^t qus àfacubmte nos dtfpenfan^ 
tefulcbreffont, prohibere feBmemu>i * Indt- 
ctpim atitem hutHs efi^auòd £ger exeretione 
foBa fèipfum robuBwrem finti at :^ cum 
medki£>s deteB'fones cohibere cogit^ty ^/deatur 
quidem pifuhlum prof cere : ^erkm non lon* 
gèpoft dt^ coptojìora excrementsi defluunt^ I IFER Vili. * 411 

aHorein htmifinodì affkBtùus 'natura auxi- 

itari oPortet , St enimprcpterccpìom tskeue* 

nmt > tunc €ttamfa,ngmnis^ mtj^ionem adhi^ 

bere non efiaimmm , tnterdnm etìam f^^g^ 

Uomm. jicptngt£Ìnk qmdem euacuatio pa0w 

hùm admtmfiretur : ^ $d ^mà enacu^i 

deht^ neaue ^mnerpàm^ neque coptop^m edu^ 

Ci&iur^t né&grt ^tres imùectlitoreshjncred^ 

dantur. Stmittter etiam^urgaùmem non 9m 

uerfam ^fed ^ tpfam per ^kes tenmUmH^^ 

Jd huiujmodi conuentt Theùdoretum y qmd 

'^ finare ^grum , QT ebfhuBkne liberare 

ééundepotefi.DantmJcTUpuU quatuar» ani 

fix , pim asti mtnti^ , pro^^^i^f ^trthus , totmn 

corpus rejpictenda , C^ nefmmn^iuam per fi, 

ahas cHmfiammùmA lachryma ^ JtUquis fix 

autfeftems at^ue hk rurfuó Agri <<fmwn ra* 

itone hab'tt2i purgaùonis mtBuraJkri dehei^ 

adh^ceùam aloe probi hm , benefacere ad- 

modum creddtur^prsfitnm mquèhu^ tecur 

corroborare ^otamte^^aectStenim 9/ affeBu^ 

htc > eimmparùcuUiBét infirmante , aut tn- 

fiammatsonem expermnte , éfuemadmodum 

(§ ùene , ^ ^entrtctdo , ^ ^enù Tneferaicis 

ml$ morbo affeBssdypntertaexcitet$£r, Con* 

uentt tgiiur , Jkut dtximm , ^t 9bi pnus hu 

termuerimm accurate ^ tmm morbus ex cm* 

fenju prouenerit » sim tandem conuenienter 

curemm. 

C s 2é^ ^4 AtEXAMD. TRàllIAKX 

Quy agendum &>cum vlcus in re-» 
So inteftino excita* 
tumiueric. 
VkerereBam mtefimum ex acrtbm h'£s^ 
jffir^ excretnentis , aut aiitmde mij^k > <«»/ m 
ipjum sntefitnum ah/orffis^ìnfefi^nte, ne^ 
^ejjè mnmmeff tenejmos com$turÌ(> ^ crehra$ 
^ejtdendf finefiercore ^uftdtmies > tt^^tde^ 
4eB$ùnes ramentojk , ^mt cruenta exifiantj, 
iMt ergo medert ^iBìa ppUtùs httmeBante:, 
hùc eji inter ùìera ^mdem mty^ ^ moka 
tonuenà / Centrerà horampic'dem ad deijckn^ 
dum reùnere^ ^t fiercm cttra mtfedimeni' 
t»m tranfìens . ceu medie amen ak^mdfk^'' 
tstre , ^Icerafìccare purgarequefùJìiK Cura-* 
re igttttìt QpQrtet y ne deteciso admadum acrs^t 
ne^ue dura extfi^t :^c popone s emfmodf fe- 
B'tonèf^ue m mlthu^ ^H^'s admomnd^ JhnU 
^tS^etiteromnyex parte facile foluatur. Nom 
^tm ^mfdam damafienorum copiaftòre e fu 
'd^^nteriaabJolHte atratos fui^e ^ ftercore à^ 
tra impsdfmenium ^ipps per akium deìe^ 
éio, Uemabùs quampliprtmis ^uis a£Hmpiis^ 
^rum tuta ei^endendumefl, aÌMo name^tte 
cammodè dsfcendenù^ e a t^PiA corrumprnit^ 
exhfhrt mn dehent , fid medio ^Hendum ^z- 
Bu^cfuolk efitnty^m ^ficoB^^ ^ noncoBm 
edatHr, eftamfAgri maxime feérmtent.item 
famexajuateperam,aii$^im^M€4^ofi, X IBER Vili. -^IS 

jf^}res^ ìmkcfUim^ ejfe ^ideaniur. Lutets 
\tutem ùHorum. neque admodum mMhm. 
mtdHris ettam . ex dect^Bo <iefcendum. Pojl 
pimos d'ies emm [uum pernii iàma junU 
mmirGxymù.^i intjbk. aut brajìtca perca-^ 
Ba^oHt itbofummdi tenui.mt hàljca àene co 
ai QMando<^erh detecttonts ^mdtQres fen* 
tmmMcucumertm f^ere iffos ptrmttU- 

^m.Sm^temmulmquéLdmì fuent cakdt^ 
t^.̧ ager temperamento tumntutts ^$geai, 
ime etiam ifmum exp^fcejpfdanSim efiuu- 
uahtiemmampltm. Shautem mtefimume^ 
pifithHS durapotitis emme prsJ^tfS . <^t orpho. 
^tglaucù^autcende. Torrù deseBìcmes omm- 
hm tdone^ femore conmntt.ctapi^^ td^uùd 
mflmt. ^ ùkup^ r addendo . extrtnfec^^t^ 
ttm^tendum efi kntjfam. pmfirt$m Jais- 

hm tmum <^entrem difiendentàus^M^^fT 
§miQ auodam deteB^rmm mn adee bilMj^y 
rum. mtamum^rgmie.OkHmUcejred^- 
bet ^no admodum <^tt^fiumfmémi€mfuerit» 
iMcmtur hìikfapa,mt ^tnumQdsr^tumM'' 
nHs£mtl4terettdJlomachm <^momehmJrr^ 
gandu^ efi. Adksj:<^mtur Ager maxime snter 
ìmùabaineQcrebrme, ^ cdidiore foUù, ma- 
gifque , // aqn^ p<ato ^ fijgsdorumctiH^ 
rum efmprMefferit.acf$iu$Ulupctùfì. Hoc 
Jiiont^mt .f^mkm M €^d$mem ^f- 4-1^ AIEXAND* TRALIIANI 

Bu4 rationem mclinai^dumefi'^ 9mumeX' 
hthendum Sareptìnum , mit Tyrmm > auf ex 
hk auAÌnCampimìa nafitmtur , Brittanmn 
dut ValmMmnHm.At ne te dedpiant ea qu^ 
de^c'tuntwr, quemadmodum bulgare s ptm- 
tum fila ejjhpumntes :fkpe enim emfmQdt de* 
fiendunt , interim fané a rajkra , aBas a^ 
scrimama aiBedtnem nitcremque interim-' 
rum deradente ^ oc decani eiufmùdugnsran'^ 
tes pitmtzim^ ^ figtdam ìsumorem .r qui 
merito mm in notzttsone deapiantur, etiam. 
calfdiùrtùui Agrum àhìs ^tt fotius ctmipel' 
hnt. atqaeemntt mtdta magis ^ mtesBnum 
(^maUnà medicantium raitonem deradi ^ 
intumefiere. Idcirco nonfolum ^ excremen- 
tts , pdet'tam prdLgrejfo ^ìBu ^ natura £gn 
accurate internatasi qmdfmguedo reue^ 
ra excematur ^%el a rafura, li^ etiam ipfi 
totum ^tBum inffttmto^ num ad cdtdtu^» 
tmnc ad fiigtdtas , ea qu& adhihentur^ con^ 
uertens. Hoc fìium de^iciu diBaJint, qui 
exulceraÙGnemfaBmentibusconuemrepotefii 
nm (o^m in reBo tntefitnojèdetiamin amni 
d^fintena, 

Quibiis cnematis in re*5li iote- 

ftini afFeSu vtcn- 

dumfic. 

Si recensjit ^icm>^ purgatime indigeat, 

tkerefiUaqm nmlfaper cljBerem of(^tet: 

fm IIBEK VITI. 417 

fin duUmjàf^ìcio (fUAdamfimionìs extherif» 
aductatur aqus, lenttcuia^rofi . rnhi radtx, 
aiqmtt^ perchf^erem elnatwr. Phto autem 
<^lcer^ptBo ,pmpÌ4Ctorfhmfrimìim<ctttQr3t 
amyio > lemma Jphr agi de , hoc eft figilk , ^ 
cremore orjKA^ Qmdjt^lcm fifixicmm expe^ 
rtn ^ideAiHT , amyloettam asacm ^tm ma^ 
cerata , ^ fi^^'^ flanmg'ifls admi/heatur. 
Probe oHtemficit etsam terra Samsa que ds^ 
atur after , inftaJmodsaffeBtèus Aificar^ 
nem mducere ofmfit , Uchryma thurts quo^ 
^Hf aàijcsatHr.fì emm optimum meScamen^ 
tum.amd carncm generare >^ ulcera ad a^ 
catrkemferduters foptXcmfùnttur oMtem 
mhuncmodum. Lermiij pgtUs . ierr& Samm, 
pomphùlygk , ac^(£ > lachryms thursf .gum^ 
mlfmgula. ^nc'tAdr'tm ^/^i» <^namfBura$»^ 
fhergitoinamieneprrficit, ^ 

Pf^ftantifsima qu^ ^no fobiicma- 
tur jloDgo vfu à aobis com- 
probata. 
In authas crebra depdend't cuftditat.rmiU 
U^ ^tgìii^ "^rgent. ^/ eti^ hmc ^ires mfr* 
mentur. Bene quoque fictunt qu^ CrdC$ Hj^ 
vmhem appeUant > ex qut^ui ^ hj^ ^^jf 
adco expnrmntkfr(Aaumm,fcriftwraipJi^ 
rum m hmc molum hahet : Croci , tkm$s, 
mjrrh£.gUuc^\finÌi^^^»^f^>^^^^ ^^ 
i^4, ^imqmdJatUefiaUmg^mdim. P^ ^7^ AIIXANID. TRAIEIAXf 

nìcìlU nmleps pneìs /tmilta > pauh ohkvgiQré. 
formata. oc dextrèjuh^àio^ 
iitUaglans y q^2£, ctiam Clidioa nomi- 
natar, adicnefinos^ aiui proBuuia 
efiicax: nain dolorfsieuatioDemad- 
ferc quàni piimumappoQìtur , foia- 
lìum fuauem iaducens. 
Myrrh& trogkdyùdis^ gloMc^, apìj ifinga^ 
iorum driiJchr/iA dim, 9/^<? modico odorato ex* 
ctpito * oc pucum pinimagmtudine formato^ 
JUhìjcuóqHe, Extmiè concert ijs qut tenefma 

- Cac aplafma ad reftiinr e ftiai ìq- 
flammarionern. 

.Mtcarum pitnis Jìljpnei a^ua maceroM^ 
rum , croet^det rofaeei , otéi toj9ì , palmuLt^ 
rum Nicolai fipa macerat^rum ^ purgai a- 
rumque , ommum £^Hakm mo^lum probe Ze- 
mgatit^m, dupUci pannkulo illinsto i oc ^bica- 
ieficerisjepfdnm ano jHyìjcitQ^ Confert et'sam 
rojacewn per fé (zappa tmeSìur» , t^ofìtàm- 
cfue^itCTnin ba^ineo ilUtum, Sìmdtter deco- 
Bum rojkrum ^ lenUcuU teptdMmpsr (hcn^ 
gfam> ^ ^U4 hisjìùntflmdio. adhmeto. H4,c 
pmerech iMe/lmQ exulcsratO;,mflammat6^ 
tìfue^^ cr&brU d&Jidendi cupidtmiil>H$ còn^ 
ducunt. 

Si cizSsk ali t flied ìa inr e,ftin«t cxul- si exHÌcerai'tonem JupertHs ^ukm reBum 
mtefimftm e fi , ^ crebram defiàsndt cupiS^ 
tatemjiertcontmgat:>fkniépiue fHtrsdéL ap^ 
p^eanti tum eitam efficaabt^ ^iendum ^ 
meBìmthus (^ gUnàthu^ , mcmn ìjs ^u*. 
extrmficfss mdumntur : ^ertim ilU eUimsr 
mafrAd$BaJunt, gLmdtum numera ajcr's^ 

férù, 

Medicamcntum qtiod in dyfen ce- 
rici sano fubiicitor. 

Vhuntefiitmm prAdiBo knttcuU rofarum^ 
^ aliorumJfftffkmentQrHm decoBùantea per 
djfierem dueris , ^ S?ekù fiongJia ahfierfi^ 
tu , hot anù Jkyijùendum efi^ quodifta recu* 
fa. Crocia myrrh^, , i^kry^Apapaneris jhu^ 
rù maJcHlh pitresporùones. HùCprsQr$bus (ty 
mtltter p^atum^jmù fuhìjckmr ^ttem coùck 
hemfacerecredttumefi. 

Pailillu^dy/eatcricaJ. 

In qmhm ^Icm > £J nome quidam ma* 
gna 'mtefi$na affisgtt , T^cejfì eft pa,fitUs4 ^ù . 
ex 4mr$p'tgmentQyJémdarachit, , ^ calce. Stmt 
antem pkrÌ4fue ad htuatjmodi aff^Btiis^ mfiri^ 
ftt , € i^HÌbu^ eji (^ JFa^fmi^ , ^ daa arm* 
gLoJpi diBu^^fid nuUìm adea S>akdè ^IcerOi 
depafientfa lenire fikt , 9/ qm a me paratur 
pafitdHSycmHs ^tm^rit^pr&flanùjSmà me- 

tem ^0 ALEX AND. TRAI IT ANI 

temhé^c* Auripìgmenti,ftndarachs,y f^tiam^ 
TttA erk ,^ fìngHlorum drachmas c^natuùr, Le^ 
uh^tis ipfts coIljrÌGrum $nBar -per ^Bum C4* 
nkids ytt3 aàzjcitQ opìj drachma^n , c^ù ^u 
■4ii£ dracèmof duQàecim * hala^Bìj^ hypàctHi- 
dis(uc€$y chjirtA comhuìÌA ^ Jtngsdoyum dra. 
chma^ decem , L^mgato fmpM ex^inomyr^ 
tea i autflatìthe , aui am'mm ad dtes ^ìgìn^ 
tL eìccepm in paBìUos redtgitOy daioque 9/- 
rìs drachmoi tres , rnuUmias duoé , puerls 
Smam , as refrigerato m ^rnhra , ^tìtonfue, 
pr&fiant'tor émtempaBitttùsfit p^eiuBefcaU 
Porrò m hunc modiém ipjfl ^tìtor : poB^uam 
ex de€oBo kntkuU clyBerem £gro prtus mie* 
ceris:, temf ore irderpofitùjtccum cremore or^" 
7ie paBiUatn cum modico adtpe hircino tm- 
fntttoi ex ^inogenetùjò^mtea iémigjttnm. Mo 
dMsoHterriejloeiitsjjmdimmittetiiry mifiu' 
YA dimtdfum» C^erttm AgrumprsHs nutrito^, 
atque tt^t rì^dìcamentum et indito , accontù 
nenàumperrmtttto, 'Pcfihfmcpafl$Uum^ alte* 
r'ti6s rmmsnijfe pi^fkmm efi.Tantum de dy* 
fènteria oh exukeraùonem craj^mrum , aut 
mediorum mtefimornm frotteniente dtBtém 
€fio, . ^ 

Si dyfenrer fa in tcnuibus iDt eftinis 
conftiraatur. 

Qmdferoftonemintenuihftiintefiinisjie^ 
wìtonimgafi msdicamenm f&tìm eju^ per qs 

ajjkmum tlBER Vili- 4^t 

affumuntHr », dare conuemt, EmJmodìas&~ 
tem funi . mter Jìmpùcm ^mdim Lem- 
nmmJigdUm ex pofta fo'mm : ttem iac ca^ 
Jeo/kmm ommbus^entrps fjiXtombHS acri" 
lus faltihsrrtmum eft rsrmdium, oportet 
imtsm friP£6 decoBaxkndentes coIcmJps ma- 
tmosjntjcsre.acrmp^fènjzmcfi^^u^^^donec 
waior fiyofi recrementì fortto conpimptzt 
fasrìtmonnuUieùiimfirrament^ potine ca;n^ 
dmt'ia. prtp^ ca>lculorHm ^ke Ucìi imece" 
rtmt,Ckm emmfirrHmafir'ìngens qpappium. 
kabe^t. hoc imperli t et y ac magi$ ad reùnen^ 
dani ^entrem efficax redditi NonnuUiettam 
canmum flercp^ tenuijòsmum et admtjcue* 
rant.^erhm hoc ratio nò exfgit ^tfactamt&s^ 
mm ^ ahi ^ medicamenm a mauro. Yzohis 
donentPtr ^ necnon herbdiqu^mm aceto c&ci^ 
pùt^ \?entris fitorem, defccent, Commo^ 
dìm autem erit^, ddmixto et ^mdam exijs 
au£, djfentertéi, ^ co^ltacis affeBihuó con^ 
umiHnjt ^ ^ in igne fami expertefitxafint, 
Qu& ^tro imcmntur, fint h^c-rhus rubrum^ 
fpLQcm ^ esm^cmphacmm, maliCùrtum, gMUy 
(^cochlearum toft^^rnm cin^, Jpti \?ero 
funi, eiìam aum ^Mrum :,mjrù^ , me (pila, 
corna , ^ cotonea, Portdaca ^ero dyfin- 
tertcÌ4 falumrk cibm efi> p^zct^ tpfm pò- 
tus effizacìor, Plani^go/^milìter, cdonb^is pò- 
ttpmum conumit: ttsmrHhifemen fiore s^ 
' ' ^ H . mcrmi ^£ AIE X AND. TRAIIIAKI 
necnon knùmU ha aut ter dea^Ba.; exh'p- 
hmL. la;m m qiierm Itkr qm cortm ^ li- 
^no mtercedit . aut tumca.^Hmmmi glmdis 
fM?aa.pom ^grispofinantHr, Manfia^ 
Bus finito ex'sccatiss.medicamentHmft ab$m 
d^ aBnBarmm > 9t Htam dyfentert^ ^cc^- 
Itack afeBihm ofttulettùr. CùntunStur^ 
tem.mtfcetm^. obfinijs, quemadmorum rhots 
(emenJex aqua ^[wn , aut'^no , mt 9t du 
lutum qms bètte "s^okeni ^ cmltMi^s ^dy^ 
fentmcùs adiuuat. Porri etftaUm'um com^ 
plmmmJìmpUctum msdtcamentorum memt- 
ni^e Ifceat'fatk mmen efiadfièìeBam ma^ 
imam ifia deligere . ^ cantra fràfmtsm 
afeBum eadem t^mponere, Non ahfHtdum 
autem eft eùétm ea ms memmiffè , quAfi€^ 
auenferfitmf£iexpertk 

Medicamenta compofita ad dy- 

fcntericos & c<3e- 

liacos. 

Medjcamentum qmd ^x fiuBih^foma^ 

ceU CQvflat .prAdfBo affeBmeficommodip- 

mum ^: in eptshte^s etiam fQttjpmum intem- 

ferks^entris , iecoris , aut fl<tmacht extftit, 

quA mteftma magis fluxtmtln^ opportuna 

reddtt. MaU Jmntca ìntegra , malacotoneay 

fingida ^igmit rof^um ficcarum fext^trifi^: ' 

prunorum (yUeMrium fixmrij duo: fir* 

horum dmm étHringentinm fexfkrq duo: I IB£R Vili. 4.i^ 

pira ^ midéttrigmùi : rhm Sjrìacijèxp^r^' 
ire s: flit qptJL , (fuos Gr^ct Xjloceratz^ dsctmt» 
aHadrapnt2$ : myrioram n/grorum Jìxtzt^ 
rius: mujìt Amyn^ > ^nod fetUs eft. deco^ui^ 
io omnia iejìa, aut cacaiio^dsmc mellis habus^ 
rmt fitj^itud'mem i conijoita^ m ^at fiSlsie: 
^chm ^fmpofiulat,exhil?etQ, 

Catapotia ad Jyfentencos. 
& cocliacos. 
GatlA omphacyùdìs nonperfiratJi. , ^^Jm* 
gulorum ^mì^ da^, : fttrofelmt ^ncìa, E%ct* 
pio aiiHa yji^gttoi^ catzTpoùa. > ac dato elee-* 
rps infiar:ad^tres rejf>kiens > eùam modHjn 
còtjato. Hoc medtcament$£m c^tdls admodum 
tntemperamentps cpituUtur^ c^hdkrihfi^ au^ 
tem èùam cremar pit/kn^g, cum poierzi^ ^ 
^ìno pùtus^ Ai in qutbns tscur ^aide injir*^ 
mumefl , ^ ^entn fii^xianem tranpmttity 
OHt chfiruBittne iahrans dtfirtbutwnem tm*. 
pedii.henefacit eitampicra: ommum maxime 
aloe eiom^ ^ in catzipotia redafìa. Vi/rro ad 
djfsYiterta^^exfiigtdimtecontratìam^ gro^i 
pots mirum efi ^tgam conueniant , oportet 
astiem ipjoé^aje Areo comlfHrere, atfuetm 
ex €P5 ^mdtrfifUf dfgìtis camprehendi pcte^, 
exhibere: at^ue id tert/ojùcere, Detur ^mtem 
ex ^mo generofe préijìrtim in dmiurnps affé» 
Bti?Hs ac ^aiidiortbus agrkùlarum^ cor^ 
pQrdffs^ 

^ li z Dyfca 4^4- AIEXAKD. TRAIItANI 

Dyfentencus paftiìius per OS datus 

ad omnia inrerna> omnem<|i 

fiuxioncm valer. 

Anìjì àrachm£> du^iaberch drachm^ qua* 

fuor :apij jeminis tot idem > Gpì^ drachmd^ dus.: 

febrt carentibus ex ^ino i fibriat^ntìkus aM~ 

iem. ^ Jupertonbm 'tnte0mps affeBù JimuU 

t^ ^sgdtA ^rgenty ex a^^ia datur. Votus ^ero 

ante medicamenta qu^ inferita induntur^ 

Jiomachum ab enematis fibnerts iamjimt.^ 

De epithcmatis & vn- 

ótionibus. 

In djfèntertcis affetì'ìbMs abilUs^ ^nde mot 

hMs excitzit^ fìt > per tomm CHrationemm* 

cìpiendum efl . ^ &gro fttccurrendum. So* 

let entm martls pertcuium comitart , tum 

copia excrementorum , tum fiequentia dep- 

dendi, *^ qu^e ex hls feqmtur ^irmm tmbecd- 

htste ^ ctbsfaflidm. Vnde nonfilum conten^ 

tum effe oportet zjj qu^per os exhtbentur , ^ 

per enemiim ìnÌjcmnt'Ar:Jeà etiam per ea qu& 

extrmfecm imponuntHr, opìtsdan conandum 

efi. Conucma/zt tgrturpùtJ&nes »^ epithema' 

t^ , quorum compojìtiones exponcndas 9ob0 

cenJÙK 

EpitKemadyreDtericìs& eoe- 
iiacis efScax. 
Aiterei albfpminis 9mm quatmr / anjjì, 

rojà 1 IBE R VII I. 4^S 

rofamwtfloris^rhtis Syrìaci , hypmftidisjHcci 
hdi^fliorHm.Jìngulorum ^ncÌAdHd.-cftj. cro^ 
àMnguU^nct& , HàLcJtnguia ex ^mo myrteo 
Umgam mtxm&y.fmul in pafitUos redtgttù^ 
ataHein^mbrarefiigerato. Cum ^fmfoJÌH^ 
Ut ^contunde s ^ incernes ^u^niumfztts e fi, 
Valmulis fatetPS ev.àfitù;,ac mimteoùim tUfèzs. 
mfomte, 

Ceracom optimum. 

At'm auihiSóftomachus fott^tmum inpr^ 
mtis fiuxwnem tnteBtnts iranfmttttt , hoc 
quoque ^iitor cerata ^^uod iffareàpiit^PaL 
Tmàarnm psngHiwn/^nctam : mafitchs t^n^. 
tHndem:alum'mÌs licfutdt ^nciasfix.'utoes ^^- 
àam , ^fn$^ rofacei quodjaiis e^zcanfeB^i 
ddtgenier tmj^omto. 

Epicliema diacenaniHes, 

H4^c e^uoque medtcamcntum ad d^nte-^ 
rìtam btnefiiat.m aiuthua eùam os ^entnads 
affeBnm efl , ^ mtefl-mti jlHx'tùnem tranf- 
mittit.Osnanthes drachmA duA» ^u& imma^ 
tur di Jucci drAchmA eiuatuùr.fyracis toùdem: 
acétciA drach^tìB&trofaritm Jtccarum tandem^ 
galU omphachidù drachm^ qtmtmr >palmsi 
laarum druchm^Jexz^mi aufleri^ ^ ole* myr-^ 
ieìquodfatis eji:picis drachm^fix^cers drach 
^Afideàm^Miraiititer confirt, 

H ^ Eprrhc ^B^ AI EX AND. TRAlIlAKfì 

EpnJiema ad ccnefmos potifsimum, 

& crueutas cxcrctioncs cum 

frigiditate. 

mom'ti amfi.jtjogtds. ^ncU : fiyracù JtJcunctA: : 

Vftdio dyfenterica. 
Khe$drachm4,^uaiuùr^ompha€tjdrachmA > 
,dHA:hjpQciJiidis,gaUarHm>myrtorum:, jingu^ ; 
hrum , ^ncm quatuor, Vmo myrieo exafitoi \ 
hene facH tllttum^ ^ te cor t robur ad^cit, I 
Item GTjZ/iJn ex ^ino ittmm ùhl'mtio> ^ ^mie 
^pofi. Hoc ad tenejmosexfiigìdtmtecon' 
iraBos omnmm maxime ^aUt^ adb^c Ma/u* \ 
chas cum malìcorijs igaUis > acac'ta \ myrrha> < 
tadanosoloe, iunà YOiund$florih^> refi , Jpìca ^ 
nardi , ^ horum JtmilthHs conuenire adma^ ; 
dum ad hum/modi affeBns ereditar. Opor^ \ 
tei autem artificem ad djfenterm jfectem 
rttam remed^ miftfiram aceommoàare : ^tfi 
^stium ex calida amdem intemperteprom* • 
nern .jrigidorumfactdtasprApoUeat, Sinau^ \ 
iem ex fiigida campii cakfactenùumrolfQran* \ 
iiHmque modm mtendatur» Talis forro efi - 
materia omnmm odorat&rum , ^tealamm \ 
éirùmaticm y iunci odorati fos ^Jpican^di^ ; 
at^ hts Jimikacat^iafmam^ln^wbftf int^ i X IBER V UT. 4^7 

fimrum maxime fiuxh mùleBaefi. crdea- 
ceamfarinam.fafam ^ aceium coqmtoflH^ 
nmìùm^^ ohcktcitoMoc ad/an^tiinu pro^ 
fmmm mtnfce c&nfirt :item cxfolentzi ^ 
fr^diBfS odorata medkameniis caù^lajma 
JìmtUter facete credttur. Opùrtet autemex 
<^im afirìngenùM leTitt/àno , aut meUm co^^ 
Bum tefìdum aff onere, At fate Ucet >feri 
vmpffe ^nquam , ^t mtefìtmrum exakera^ 
ito curetta y mf ^uls mutertésm exalìjsfar-. 
ùmUsìnflmtemprtP&icoeneai, jicàditemm, 
<:^t di Bum efè , eùam dnm ^tfcera exfwgan- 
tur.aut inflamm^tionem, aut imheàUtmtem^ 
exfermntur, tnieftmafuxtme latrare > ex- 
ulcerar ì(^: ad h^c ci totum corpm conmhe- 
fcens, mterdum ^uoefue oh caput m^eriam 
tranfmhtens , ^ famachnm fifixìmìeimo- 
xmm td euemt. Nam m ^s qui djfenteria 
per confenJHTn totìm corpùrts contzsbefcenifS 
labtn-ant.^it^ndìfuntfaBM , f «/ exfanda- 
racha , calce ^ftmiUus parantur> mtsm-^ 
peratum magìs corpus reddentes ^ magsf^ 
tpfum coUs^uantesJn iUk autem <ht€ndum 
ipfis t^tntum ep^ m c^uthm deseBionss de- 
pafcentis ^ putridi ^icerù efetri^idenUar. 
Ego fané quendam conjptcatm ex ijs qm cm- 
ubiierant,a.paflilliseiQhUtt6 magktrritsri, 
ìufthdc qmdem ahijcere , balneis autem fo- 
tim ^the£ àhis refrigerantsk^ , ^/ f^p^ns ^<f <P A I E X A N D ♦ T R A L L I A N t 

Jme meduUa > ifity^ls^ hulbiB ^ tjtc'to : atsfuè 
hoc ^tBu atra medie amentum , jsgrnm mar- 
ie ipfiexpeBiatu Itheraut, A e multo s aitos ^m 
^ken^us curatu dtffictlthHi ^ magnUinfe- 
Jìarentur^i ^iciu ettumfilo adfiepetantem /n- 
tempertem accommodaio curatos nout.Non tgt 
turfeB'mandum eflS^t dìxì, ^kus depafcens^ 
cumforU^tumtntrinficm^mittdQtis ^ pa 
Jììilìs medkar't. 

De lienfs alFedibus , ex V^xh Pkilasrii* 
Caput X- 

QVemadmodum ^ reUqua corporz^ 9/- 
fcerayìtzi ^ ùen intemperie s expentur, 
Nam rejrigefàt , calefit ^JicceJ^ìt ^ hume^ 
ciatur. Demde ^t omnibtif intemperierum 
gener$h$£6 affligitur , it^ ^ alìùsjdpe morhos 
ff£^met,Nam Gbfiruitur.augefctt ^^ iniqua* 
i/ter intumepit \ extenuatur ^ adpartes ait^ 
^uas protenditur. tnf.^mmittur ^ indarepit, 
^ fcsrrùùbbuàtPùr. Nunc tgttur pngalas eo- 
rumnotas ^ curattGnesperfiquemur. 

Not^ frigida intcmperiei. 
Lten frsquenter intemperie pràsfirtimfii'^ 
gfda ^ humida lahoratjdq^ magna parte ex 
ctho ^ fotti figidofiihindeaJfHmpto , qualta. 
funi aq^afiigida, opre it > hulbtum ^caropor-^ 
àna>jriiBmpomacei copiop^ ^artjq^.pr&ctpue 

per ^Jìfi IIBER VHI- 4^^ 

per £0atem,Qufppe color m Itene ex hu ,prd^ 
ferùm p locis humid^ Prouenmnt , tmmmut^ 
iurmecmn holne't ^fupéft cthum > ^ tenere 
mn madofisi^Hentt^^ampltQre quam respo* 
JiuUt, ^erum cumfiomacho cthispotHue repie 
to> ^ crudo adhuc exercetur. Namf'igtda tn' 
tempertesfactltt^ é^nàm e alida (^t diBu efl) 
tn liene augefcit: prsfert/sn autem in tUis cor* 
porthui ; auÀL humoribuó redundant , cractan* 
tm^dolenti^ , tumore partis prMernaSuralem 
moàum adauHo. Hts color non ex foto mger^ 
fed^uUÌHidm^pUimheméUc'sdtt. 

Sigtiacalidas intemperie^ 
Caltda Ikn^ tniempertes maxime exfeM^ 
has y ^ mmio filk &IÌh contrahitur. In fs* 
hrihm emmjmg^me accenfolsen extenditur 
^ mtumejctt. Et quia natura rarus efi ^ 'tde& 
fànguis aduftm feruensque in eum defiuens, 
m magnum tumoremipfim extoUtt , dilìeu' 
dtique. Aeftas emm . ^ caltda aeris confii* 
tutto, lienem cffendunt , ckm homo plus mfio 
fiierit calefaBoó. Quemadmodum tgttur in 
hjme jrigidi aerls y tt3 ^ humidi ^ peci 
qudit^tes fitcere confueuerunt, OM^exprA-- 
tedenttbf^ aere , cibo ^ potu prouentunt^^ 
prudente cogmfit pojpént : quia htnc dejh' 
xiones augentur^fiatm generétntHT i ^ morbi 
tncrefcunt* 

H s Cura 0f^Ò AIFXAMD. TRAIIIANI 

Curano caWae &ficc;3e in- 
temperfeL 
CaUda^ Jkca $nUmfermfih'tdis ^ hu- 
midis aditmatitr auxsijs , Jìue extrtnfic»s, 
Jìue inti^ fer ethos ^ potas adhibttos* £x 
olerihus connentunt laBuca^ bhtum^ atripiex, 
€Hcwri?itsi : item cremar pttpmA^ Balneum a» 
tem aquA dukis adm^neatitr, £,xtrmf€€us 
ùieum rofi£eumi7nelirnim^y ^ exekeptthe* \ 
ma:^ cemfiBa projunt, Sidh^ etsamficcm ! 
^m^immaturA,aHtporttda£A>^iutfimfermH$^ \ 
^ teneri 9hù turm^es, 

Curatio frigida & Lumife 
inrcmperiei. 

Frigìds humid^ tntewperiei caUda ^ 
Jkcapr^Jtdia conuenium : ^ernmjtcca ^fif- 
gtda mtemperìes magis quam humida 
fiigtda confderarì dèlet: quibt^ tlU extrtn' ; 
ficHs adhtheri cfertct medtcamenta, ^Hd mm \ 
l>uijro,cerancua»c^Jypo :, oieo cyprtno^elmno 
confi: mntur :atit horumfimtUbHs ^ cumad/pe 
^Jèr'tm^^eiporcmo recenti , addito fijrace^ \ 
^ ammontaco pingui : epétbm admtfieatur i 
heri>£ bugio^t » OHt dukis radkuL&Jitccf^. \ 
Qtitn^ balneorum ^fits ^ (^ ùleorumfitn- \ 
ungantur , prodefi : iter» oleum narénum \ 
€fùm prddi^is meddcamentis ^ feroci mom 
dìcum, ^dsk^nis^nesinsiimrentur.Adhu i 

hendum A IIB£1L Vili. 4Sft 

yndum,eji. De tjs ^a extrmject^ caiefis^ 
cere (^ hume^arefoptnt^ aifundèfi dicìum^ 
Oùfirua^idum autem > ne forte corfH» humo^ 
TthHs f Unum fa : ^ dnm iffam mcakjcit» 
humor tnùeneaugefcat , ^ fi ub't manìfefia 
copm p^na apféiruertni , &ger euacuari de- 
ht y ?3fi^ mndem fonar $ sniewpertes. Cìé's 
^tttesfUnt > qu* optimum fkrtgtHnem gene^ 
rantrgaUmA domeiHcA , phafian't ^ ferdtees:» 
f^ omnes as*es quA in monUb»s degimt > ptd^ 
it^ columbatum , Expedeftr'thmfrobaturca^ 
roporcs , efm medÌAJuerìt Atztis :hwdHS , ^ 
$pk mediocrts : pttfanA cremsr cum melle 
opt'imOy^ pipere modsce condì tus^ ^tihfim$6S 
efi, At conuentt ^ 9/ esperà, omnt infiamma^ 
itone eoceni > ne a melils calare ^mt Jkàmtt 
ofendarAur, Nam duicia omnia naturéùiter 
pr^cordijs ^ ^tfcerUtis fimi inimica reo^ 
eitam ^miscdtdps ^ humeBantihi^ ^prA^ 
fertim natura dMktbm, ahBinere cormentt. 

Curar io calidaj & Humida^ ia^ 
temperici. 
Itaqmadcahdam nunc ^ humidamsn^ 
tempertem tranfeamus. Externa eius cura^ 
ito ^itBfitma efi> qua meàicamentù cojiftat 
ficcanithus \ nempe ex aiumine , pice bquuU» 
aceiofùlìjs rofarum^oleo rojàceo^ mtmnathi^ 
rki^némthA» ^galUs pmphé^imamfofaU. 

Untufi^é ^^i KfE^ A1^J>. TE A I 1 1 A N 1 

Hu'mJhsQdt emm aBrmgenùa adhiber$ de^ 
benf^ ini US autemcHraèiturmtemperies ctbis 
non pingmbi^i ^m pingui neìn ficaùremfi/gt- 
dìorcmi^ redd^mt , qualis e fi caro ceruma» 
LenùcuU ^ero.^uta, melancfsohcaefi, ^Jan~ 
gmmm craffum generai ^pr&hibenda efi^rìzA 
^ ntix auellan^ re ci e affUnìunturrnecnonpa 
nk ex fìmiUgsm iota confecìf^.'cafeHs recenst 
^ laB aria: carne s recente s , hmdina,^ an-» 
Jèrma. Item ex herùis.ff/ondthum, ajparagus^ 
hrjonta, ^ pdftmetsi omnia. Veram his non 
crebro ^ti .. conmmt , ^t ^u£, fpaciù temporis 
7neianchoh£tm procreent, ^fanguìnem craf^ 
Jum manifiBe prodncant, VmHma^tem fit 
MBrtngens xalida temperatum. De compofitis 
mtemperiebus h^c dtBafint: nunc dejimpH* 
e PS miemperìei curai ione agems^ . 

De£mplicis inteoiperìd curatione. 

Simplex intemperie s aut e alida, mit ficca, 
autjrigida^ aut hnmida , cm ex compojitisfi 
pradiciis intemperiebm , cfh ^ potu fìmpli" 
ces ^ compojitty ^el medicamente, qu^boms 
^ mediocres humores gignant , afferri 
deéent^ 

Curatìo hamidas intemperici. 

JHumid^ intemperici optimum efi medtcaf 
mentnm 7jkikJks,JimperfejQU£s ,Jtuecum 

di ejm tlBER Vili. ^Sì 

iiìtquù fmpUci cerato tmfù^atur. SoU^i. emm 
calefaBpis, ^ w^eficaaliqua.excej^tg£s, Itenì 
adhihetur, Qu$n ^Jaljugo , ^faUsff'um^ 
cum ceraio ^u&dam ac madtco aceto fermìxm 
commoduTn hHmtdi Itents affé Bui msdic^* 
menium prdifìabiint. Prodent ^ <^uÌKque^ 
foluradìx^ ^ planmgo ficca , ^ ainmenfct- 
Jìde adeo intefla ^siars^ > S?t quùdm ea ad^ 
Brmgens efi, abijcìat, Pùterps ettamtpfh me^ 
dtca,mentum expUnt^ginPsfijlijs> radtctbus^ 
amn^uefaHj , ac fior k Jalis patì ^el impari 
modopermixtii^ exceptìsi^ cowponere tnsdka 
mentumy aceto ^luodfatk efiadietìo, &pìce 
Jtcca. in pop a Uquam rnecnon cera, alba , ^ 
Jkffiamtne ammomacOy^ modici* rojaceoad- 
dttk, Galenu^ Itenkfitrrum fiore fal^/ànart 
dtxit^ idd^ bene. Non enim ad mtempenem 
Jòlumfacere eenfindu^ efl.fìdettam tumores 
ex craj^k humoribi^ 0* ^tfcofis indurato^ 
ìnuarefikt.ConJumttdurtties, ^firtfter ex 
tenuat, Eam 9ero de qua dix/mi^ ^intempe^ 
nem dejtccari t^ntujn oportet.ad quod optime 
Jkcit medtcamenium ^ ex faltcT^jkcco confi- 
Bum. lnctj^-£s enimfkl}cs4 arbore cortex io* 
chrymum emitttt.quam ^ni atti ahert exprdL 
dìBk medicamentts admspebky ac efficacius 
medjcamentHm reddes .Verurn ante medtca- 
mentnm fiscationes ofttmc conuemunt , V/ 4^4- AIEXAND. TRAttlANt 
€^u€ hwntdam lienk intemferìem fo^ir4 
dsfiutere, 

Curatio ^ccx intemperfeù 
^cca mttmpenes fissione oMsth'tin SffoU 
utpsUrit» nHtrtrt,^ humida effici, tìmcfro^ 
dejì halneum ddcù$ a^ua: ttem ^nBhexdnL 
ci oko appltcaizs : pr^tereaphfin^ cremar ad 
<^ni%dHm efi ^ùUj^tmusJ^elp quj^ efitmUsfii 
Bt& corp&ris , ^uakm m fodagrd, curaitQm 
dkemuf* 

Curàtio frigida: intemperìci. 
^rtgìdt Uenk mtemperìet ^ux. adhihri de \ 
hent nmfunt extgua , prAferùm ^us, ì^m dt^ » 
Bufimi* Licet ettam ^nguenm caUda,^ fpi I 
thsmam afflkare/^mtlfUr ^ uram» ^ my 
racQpa.Taliafitnt ettam acopa^ciHé!. pccìtsitem \ 
^JKìgidsmtsoleo JimfUómtxt^ ferptnant* \ 
Curacio calid^ ìxiitxt^^t.TÌti. 
Caltdam tntempertem oleum rofkcewn [o* ! 
htm^aHt mslìnum, ^ ^u^téìi^ue ex bis com^ \ 
fommtur^medkamenmtumceratm^ tumepì^ 
themam dt/cHtmnt, Pr^ter h^Jticcm ompha \ 
ce$>p&rmkcA,fìmperumh^ isneréi, Stufai- j 
mftesjfimtlta^ 

T^t, iicnis inflationc. 
Caput II. 

INflatto exjptritftg^neratur: (^ ^uemadma ; 
dum tnól^scorporìs parùbu6t$m inUenS \ 
t^m9r n attira contraritmx^'ìmtur : $dfmd i 

asad \ IIB2E Vili. 4^S 

MCtdìt ex kgmmnum.OHt bulharum^ ^mtpaU 

tmm omnia non modù ùenem tnflant Jp'tritHi, 
feà etfam cekm » mefintermmy ^entrem ^ 
fiomachninfiatthué daBendunt^Vaciù auiem 
deprthendere licei , an excìiffs tssntmm mfla^ 
ito exchetar, Namfiexhis nthd affumptum 
féierk , ad alìam caufkm Tnorbus referti de-^ 
bei, OmdJtUen flatthus dtBevtdatHr > £^ m 
amplitm tumore m attoUatur^ ^£^4? **^^^^* 
rogatHS id/è cifra pondtfs, ^hctfffimgra* 
mmtemjuft'tnere Sxertt» tuncexcthìsfiigi^ 
dà maUtm acàderecùgnofces. Quando emm 
Iten ex tato fiatihm repkttir .fluBuatìones» 
Gtau hxvAvyscs appeUant.^hf pania i$i?eraiì^ 
remfstum aJSumfferit^expertimr. Vt emmm 
^tre afSÉa , im m 9e»£re copiofiorfoiiofim^ 
tum eUStyCum agimiur. St auUm t^m snfim 
tur^jrtgtdos ethos a£umant , fie^iéenter eru-* 
BanUpofiea oMtemJmgtduuni. Quod/imhd 
h&rum in Mentre e (mùngM.Uen OHtem tenda* 
tur ,pung4ttmr(^. citraaii^ièéim ^atittsitem^ 
fatmfis ^mtusejfefutsito, 

Caratio inflationis.' 

Bis igkftrtfuimtmnelcunt , me Me amen* 
tfàm dfo^oiftkmn dttri dekt. Pt^r enim ^ 4P^ AtEXAND. TEAILIANI 
eummum calefitctunt:rut?z flatus dtjcuùtt ^ 
fartem ajfsBum muat , humores:^ ptmtefis 
immmutt: mirum ^entrem fihductt:mel fl- 
mtUter purgai, cale fiat i^, ^ humores este- 
nuai. Part moda ettam medtcamenm-facm'nt 
dtacaUmynthes > ^ diatrtonpefereon. Epi- 
thema ^erùauodexjemmtbm confiài ^ ^nde 
Dtajpermaton Gr^t foconi, huic malojmxt* 
ItaturJam meìanthmm, apijjlmen , amfum 
^petrofèknHm trttu , pam apudptjìores m- 
(fergi deùent, Eademsx ^mopotM Uenk wfa- 
tfonem toUnni. His etiam ceBrum^ ^dmn- 
thum^^ polypodicn. modtce aMjcientunprA'^ 
Jèrtim €um ben indurejcft,. Tarn fiolopen- 
drmm quo^t^e ^ [pkmdion h^rb& ex^ma 
patm dantnr ^stilft£r. ItaqM£ itene mflatQpr<&' 
dtBls potiomh^,:^ ^ epithem^ts dmlperma^ 
fon ^teris, hj&c entm adhtéfehis^Js hydrGptcus 
morbus inde^non (libito accfdat, Sm autem re 
pente pramner ti > t une nullo modo h^ coauC' 
mtmt* ì^amhydrops tympamtesplerum{^ m- 
ter initta QyirtJolet:qH9d ^h accidente medi- 
cm&entsi twm ^ua mflattonem t^Iiuni ^ tum 
qUi& ca,iefAcmnt,fladh{henttir^ ajfeBum, ma* 
gls upigeat. N.iTT'i multi dam me di e ameni J4 
mTn deflicar^e Client, matarem duriitem exct 
tarunt.Votm ^ero daree^ \>ittcis fé men torre 
faBwm^ fetrùjelmtim» melanthium , anifim, 
^flforti€xpsdit* Mk emmJmgHlklienU du^ 

nim tlBEE VI n. 4PJ 

tthmfl^'^^i^pt Uen dantur ìUa aut ex aceto» 
mt oxymeltte , autpofia, Porrùjunt ^ alm 
hmc ^iùo-accommoda-: ^tjèrpilkim ^thymt&s 
l^rt cortex ^ ortg^imm , caUminthe fic^a ^ 
^mdù^piper^rHt& maxime JylHeslrisfìmen^ 
peucedmumpTAfertim fpjìns li^OTy coBum» 
zardamomum^marruhtum^ eryngtum centaa 
num mmf^.pra/èrttm ip^fisficcua, tham^^ 
drìs ^ chamàipitysMx hk enim medkamen 
ips^aut ^Kum d^nmxatyOHt duo, 'iriaue> aut 
pmuleimm <mnmmflaiiompotu henefaciunt» 

ladicia inààmmatioDis ìienis ex folo 

fanguiae. Capac ii. 

QVodpfk^gumis copia tn ìtenemconfluxe 
rit, ^ ex eo inflammdtio indidem orta 
péertt , dohra^ cum tumore gj* ienfìone > ^ 
muit^ ^ramt^ie ^ehementer ^rgeat. interim 
fthflYHBtomemhri excst^tur^ %nde fcirrum ^ 
inflaramattonem pkrune^He confrahtt ,* inter'» 
dum etiamjme dolore OHgefàt, àmu$i^ ^ffi^i* 
tur , ^Hod taBu fuhmde cognojcere p^jp^mus^ 
Quippe t^ngentiius fuàih apparet: iiem cnm 
ex dar tue in moUtttem ìargiorem deduBus 
fstsrit , attoUftur^^ adeo , ^t fììper mujitdos 
^hì extrmjecus incumhunt^ excrejQat, Egu 
en'tm/kpiu^ ^tdi^non (hlum ^mtrem ^ fiO'* 
^^mchumJedeti^imdcxtramp^rAcm'dmup^' ^pt A I E X A S D* T R A t L I AK 1 

iem» ^fuhisfeBme IknfS tumore acet^ark 
Hip^raUs memoria frod'fdst ^fimgamUm 
lUnea^Hf^antm ^sntrem tndHrefcere.coìfHt 
^f£^orf^^^£fl0^ exUffuaFf» ^ factem 
tmacreper^l^iim ex bene tj^ cat^nes c^liifus 
(òunti ^ magna, jk PS ^rget. In primis emm 
kenis itimor apparet' hur^ìdìùry (him fcflicet 
humor adhHcflmt^ Vhi ^ir&^coUeHimefitBik 
•mdurnerity neceffè e^^t mgultémnimfinùaà 
atimentumi ^ ^n^ m. mufittlk pras fro* 
deant » cdor msianchotscus atti p(dl$di6sjia$%^ 
^sqtéafthtermtgm[HbfeqHaiHn^ 

Sigila infiammatioiìrs ex Ra^i 
more bilioio»^ 

Vbi h'sUofks fÌHxm in £fenem ^eumèif, /<;- 
tam corpus caJidHm effè> ^ non Jtnefibrt effe 
^'idetur , ocuif tmBifint^ ^rm^ coloratiores^ 
acresij^.autfiau<&^aHt ruhrA exfMunt: dgrìfi* 
tìbttndtfiìgtdam Mere afpetmti, ammojunt 
ah te eh , atofitrtunP^os ht^ent amarum , ci- 
htmf^ìdtuntSigtUjstcrt^HentHr ^ ^ ^»- 
trif tm-battone:linguam haientflau^nm.at^ut 
4iisafdgmusfimdia,qHdibìiem tefianifir^. 

Signa inflammaifotiis exhur 
more mdipcho lieo ^ 

Vanlatim in his color meUnchditCHS ^eri 
^kd£tftr>pr^tUmfa£ia. iam injlammatimet. IIBER V III^ 4^P^ 

miis ^ ^rtna mgrtùr eficitur. In foto torpore 
hfUi atra a^ndat,^ingfu^ njgr£,^ppar€nt^ fi 
tss ^rget. ^ pégrsfii^tdampotÈj^m ^JlmH" Indicia ioflammatioais exàit- 
more picuitofo. 

Aifi^umarpHuìUfii^ in Itene colle Bus /»- 
fiammationem pepererst , colar paUtdus , osa 
etus natura fimtiìs tmienttar , oculorum^ Im^ 
ga&^cHtU corporU:^grt mmfiisunhfèd àlfos 
appetunt i fi ptiHJtu non fklfa initenefiéent^ 
Hoc ergo fare Iket ^ ciHùd expttuttu t^miidte 
fihncmnt : ex èìkjertm dìnes melimdi&^a, 

Curatfa infiammationfs* 

NdTs: de 'mpammattone Uenis curando 
agenàwn efi^ Acprtmàm ^mfcmu/^ue hté~ 
moris figna confidar étrt , a^que fis tzmden^ 
curMk ^Snher't dehst, Bsc^dsu^aiàtem grnù^ 
non magna filichudmey mcplurìBus ^erhU 
cpm eff- JsLzm ^hilltfif^lcwai^Ju&rk.non! 
fiictk reaermur : r^ftim emm quÀm alta 
^ffiera , ùen 'mflammMÌtme cmfltBatw^. 
Hoc ofiiem cmàndtmy efi^^t prò Mumork^ 
natura , ex quo* generam, e fi , cm^tsmem^ 
^m- mte^m cm^étrÌM adbàsatur mr^^ $Ù0 AlEXAND. TBALLIAKI 

tio. ì^»m enìm ahi potusue aUcjuo morho occd 
Jknem dedermt.autali^mdextrinfecHs accef s 
fertt, omnia, mtermjcerecportet. Stmlùier <ìCtQ ■ 
Jtm ^gr'ffaermt.an exerctùo ^ Léore ftfaU* ' 

<^fìfnt * aut ex accidentme , an aféitentthui \ 
hunc affeBumJkB'meant.Hk dtUgenter exa ' 
Tn'matis , pinfiamTìJam Ikmm exercet , /ri- 
tmtmfangHt6 detrah'hdemdefurgatiùnesad* \ 
hihet infoile a medicamene exirmfecus rmpO' > 
ntdehent, Prìfmùmjanè ijs ^tendum.qv^ aU . 
uum f^dmunt.GrdCt^oc^nt EpUmmecmn ' 
cljBerijS. yomttuautem tenmnda fmrgattù ; 
efl.mm humores m^entrtcHlMmìnfluut, ibtc^ 
jufemamnt. Tuncen'tm cifra. ^Uam moram : 
purgare eos oportet. Qmdfì^en&fiBfO omni' ì 
ém ^ifcer'ihus mfl^mmatis prifentt^tmum • 
efi remedium, maxime certe in l'iena mfiam^ \ 
matione adhthnda efi:p rzthd centra fiadeat \ 
nempe éLtai.auì <cires,aut locm^aut confùetu-' \ 
do.mit aeris conBnutio , aut fr^cedens ctho 
rum^ cruditas y aUt magnum ^entrk profium ' 
utum, Hdic emm mfola ìBa caufa ddati&nem : 
fuadent. Ssn outemsias.aHt ^tresnonprùhf- ' 
iteant. ^enam brachijfìmBn interioremfica^^ 
Iflóifiea non appareaKmediaferttda efli fine 
fp/a qtàdem in co^eSiumprmemat.humera^ì 
riainctdenda efi: (tnec fpfi quoque e onfl^icid-l 
tur» ea ^^ha mmmo dtgtto %$cmaefi, ^eririi 

deéet,\ IIB B ft Vili. SOM 

àehet.EtJt ^ero hmc mmH^pmgmnls enacue- 
tur.ùimen quitnttdacHnque tnde tent^mti^a'* 
mtio prMiptuum lìem adfhitmtem admmen 
tum efi. Cumfanguis fìu/t^ attendendm e fi, 
Caldane ruhenspt, ^pnrus, an ùmds^. Nam 
filtmdi^eft^aHt àuiuorHhenùor:^ CQ^tofior mé~ 
firrhjìpurus AC Cyncerus^ faucior debet , 0^- 
rum fa ^xtrahendpis efi » ne ^im^ facultas 
deficUt^ 

De il s qua? aluum fubclucant. 

Tofijkngumis mìj^tonemea dart oporfety 
^U£ alMum filent ducete , quorum f or mam 
h^hesfuper'tt^ expre^urn.Sunt emm lenta me 
dtcament^ aiu'f ducendji, idonea,^ t herba mer 
£ur^alU,folypodium,cnicus^ atque hisJìmtUa* 

Dcfomentis» 
Tempe situi igttur eji^ ^t de asirìngtttbu^ 
mtdtcamentk ?mnc dìcamta , quji, corpsrt 
iam euacua lo reB e accommodaniur. Quare 
cormenh pofi etutcu^ùonem fomenm ex eis 
adhibirtprtmum cjua humores mfiuentes re-^ 
primant > demds t^u^ hos parttCHl^tmpaBGs 
dtfiuttant , dtgerantq^ , im tstmen ^t citimi 
quAlienÌ6 rob-^r , quù aciionerft ftam ohti .con 
Jeruent .admtfieanmr . Stqmdem modtCH'sfiu-* 
sioni^fit tmpetm>»iedtocrtapr4fìdta:ft ^ait-* 
àns , 9aùda afpUcabmmr , quA <^ftra m- SOi A1EXAN0. tRAItlAMt 
xam cakfiicjant, Vh't igtturmn ^ehemens ^f 
get tnflammaùoy ^ìno auBero ^oko qmdam 
tenui , ^t knttfimo aut meUno^àenemfùuebp^ 
wnus^Sm autetn ^ehementiGr ^geat, omfha>^ 
cìno i atit rofaceo / qtm fi non adjmt ^ turisi 
T^s ifles. ani rtM , aut mefpià , aut midi 
^mintala tpjk, exoìeo lenùjcmo aut meàm 
cum ^tno mixfo co^mnlur: ^ tìhùc nonfuU 
fr^fic'tat , thyTmts iWigaTium > ^ n^dtnum 
^€Hm imponetftr, ^tjshumores ^alde calsdì 
lieni mfiUxer'mt, autfihrù quidam fuperue» 
niatt ^dssamjitcctd^m tenui quodamoko cum 
^'tno mixto c-cptofe tmbutszm fìperw^onu, 
J^-anc noknuhus ^ owphacio admtjahis roja-^ 
rumjhres aut€jperum^ ^mt cenanthem , ani 
Jpìn£ Aegyptt&jemen, Mediocnsfine ìnflam 
matto per mtt/a hoc modo curanda efi. Sin 
autem mmius caìeirmfefht>admouendaJunt 
elea > qudia dìximsa : (^ ac^iumcum ^tnOt 
oist certe ^hmm auBerum olets efi adms^ 
Jcendnm, £t attendendnm , ne caput firtat: 
^t ifuod fidili ^musfen/u m fi bri admo^m 
ardenti cffendatHr.Quarefkpam^aut ^mum 
dtilce 7nodkum,ckts àdì9^'tjcere cmnenit^ <Sr» 
atitem crajì/or Jàpa extBat , aqua mifcenda 
efi. Porro ftfiigidfts immor ìnpammattcnem 
excitstnertt , adtjctendajuntpulegmm , tf^^ 
W1ÙS , ^oTtganum , 9/ quA ^$fn qttandofn 
m^H^ntem cerrfitormttemijm haéeant^ Hi$ 

émtem IIBER Vili. S^y 

miemnm adel fiequenter "spt^ino ^ okts 

DeclyfterL 
Adeuacuandnm oMfem ^entremper mor-^ 
U mttta y ^el'tn augmento clyBerU adh'$hen^ 
da Gèni : at€ii^ ismc magk , {quando color ncn 
nmmrn /irdem ^rgst. Ex mutfaétutem ^ 
nitro i necnon aphomtro ^ fiàe euacu^ttiQ 
tmt^rì debet, ^ertim inieBio medicamento^ 
rum ab tnferrorìhui parttbni non femei t^n^ 
tHm^fed bis terueflngHOs diehi&sfiet:rmdiQ an 
rem niagis, quando fmgtitnìi detroBio fr^^^ 
termijpifiimt. 

De cibo. 

Hls tenforihm fok pti/àn^ cremore ^gei^ 
nutrìendm eft : iUnts penuria, aqua ^ fola 
fanenpfim^ aquam c^Udam btbat , ^ oxj-* 
meli Si calore dliuet , aqua non ex toto catì* 
da, ,fed modici refijgeram offeretur. HMptt 
mit'mddjìatum^fque fisti dehent, 
Dcftacu, 

CÙm morlmt4m m ffatHefi ^poft fmien-- 
m cataplofmata eà mdiicem$6g > ^ht prim 
evacuati fuertnt. Nox^ emm omnmo fique" 
ttir , fi corporihus nondum humorum ccpM &- 
berMÌó , cakdti meàicamenm adhihetmtur t 
^el fi crudità al/qnù humor ex mmm crapu* 
U , W ccpmcikQTHm (QÌkBH$ freni, am fi 
14- ^i"* /f?:^ A L E X A N D . TRÀLIIAKI 

d£n cra^k cihìs refhù , 9/ conck^iìjs^ auf . 
furfurk ^ autfepijs ^ aut peBuncHlis , auipo- ; 
/y/^ :^ *g^/^ oBreis , ^«/ 9/^/«Àf forcmis , 9^/ 
agmnk y aut carnthus pùtcmU -^ oHtJaiga- \ 
tnis^ congelatis pmgumnbm y ^ multum ; 
jrtgtdk :. adhMfitn Qcì& degermt:> ^ fofici' ^ 
hum lauarint : fmtereafi pauperes > pane co- ' 
fiofo^ kntkuÙs, ^et caymhus bomllU ^ ^d 
€mÌik:hem ptfithus ^m humorem meUn-' \ 
choltcum , ^ CQptafum fayigutmm generante \ 
%fi fi^rmt, QutigttHT mk cibanutr/ti ^'en^^ '-■ 
(èBionem , JùBduBioncmque ^entris detre* 
Bant , ijs t^lta. catMplafmam- adhihen non 
dehent, Nam humùr horum calìdtmfe celie* - 
Bu^ cùpìùjìor, hominem occfdÌK Cum ighur ■ 
morhum mfiatu ej/è ^tderk ;, cly fiere àluus \ 
ducenda e fi i ^ht auiemfebrk iam decànaue- \ 
-rit, ^bQnth^ decoBa ex alea ùenem fiuebk : i 
hmus penuria. > e a qujL non mmmm amara \ 
Jum > aut asìrmgentsa adhihehuntur , eguale > 
efi oleum rofaceum i aHtmelmum, jitfiten-' - 
Jiù ^e l dolor pne ardore par tem exerceat , trt^ 
dk quoque £jf cypert modìCHm , ant ftmtk \ 
cfuippiam olea '/mecìum conuentt^ Islam hdC 
^trmm Itenk confiruandarum fiiculmtem \ 
alt meni. Optimum ^eroefi, 9/ ^uotìdie fernet \ 
tmt bk,fattfque dm odhtheantm-.TerttQ enti» ? 
ex okofouere ^ttnndum efi , fd qtiodde cata^ , 
flajmate qmqne odh'tbendùGhferHartopQrteu \ 

De I IBER Viri. ìox 

De medicamento purgante.aar 
decodo j^aut iniedio- 
nibu«. 
ehm £ger meìtu^Hie h^buent , mumnàét 
fini anxtÙA . Center knfi>us medicamenti^ 
feros aJ^Hmpis fuhdmt deht , ^h^ ex f tifa- 
na coBa. , ani ex. aq'^^pQtut dantur. Qum ^ 
oxymelt ad hoc cammadè acàptiur, ^t qmd me^ 
dmntercum aqua temferatumpJ^UrM tgt 
m ^ mulfkJtmuL^ apomeltte. ^ ad ^rU 
nam ctendatdoneùfottùmh^:qiialtajHKtapif, 
^ajparagi radfcum cum a^^HadecùBamm 
iufcuìa.At peralzum mi^cìes pufm&cremù* 
rem , cm mcoxerit poljf^oMon , thymum, ori'^. 
ganum. meduUam cucHrhiéLfjt^BrU .nec* 
non ^eratrUm ntgrum , cent^urtum minHS> 
cnkum > caffaris corUces^ aiyfum, dem* 
de nttrum . mei y^ oleum admtfcert debet. 
Cumrhim fjbieBru^ ptmtum eduat rcntcm 
^ <^eratrum mgrum atram htkm :thjm^y 
ahpum ^ cenmurmm fiauam. Per fmìsa 
moéà hls <i^teris : ptùcegU autem tempora 
<hahdtQresfHrgaùùnès,nQnfQlumperakum^ 
fedettamperosexhiberìt , nempe eftthjmum» 
cnkum , pdypodium , aljpt femm , ^ gra^ 
num cntdmm, Cn$cus coBus flauam hiem 
educit : fdjfùdmm humares mixtos.quem* 
admodum^ capparU cartex > ^ cenmtu 
f$Hm. Femm '$B^ fmd^'^m odttBs pimm 
i / S €xpn SP^ ALÌEXAN1>. TRAIIIANI 
ex ptifinjt cretmre ^ aut ùxymeike déSt^ rà» 
^h efi* admifi^antur autem j> tifine inter ce- 
auendmn cntct^ ^paìypcdmm > ^ ^eratrum 
fsìgrum. Quod fi loco fttfàn^ halycam m et- 
husn , ant alia crafit fiicci affl^mere prAcepe* 
tÌs , Uen frorji^ tnfctrritm e^durejcei ,niiU 
Uquer&odo , aut certe ^ìx fknart pQtertt. At, 
hen ^ iecur per mfUa mfiammatwnps , (^, 
ihmfpféttonfirmam efi ^forùcre medicamene 
topm'gari finepertcttlo non poffUnt. ì^am te^ 
CUT ex mjlammatione intimiefiem ^ angusìos 
meat4ss<ìhitnet y ^ medtcamentum purgans 
kumores in eocaUeBos ne^uit educere, Lten 
injiamm^iés inter initmpurgaripùtefl.Nam. 
ex tatù corpore fUpsrflms hamores attrahit% 
^ offeBus purgaitone dtfcHtitur > ^ei mt^ 
ntégtHr : ^altdù autem purgationthas Isen an» 
teftatum ^ pofi tmtnttir: imo neéfue extnn^ 
ficus in fiat» inpammattonps ^aleniwr$hm 
^timedicamentii expedìt ,%t affeEim ttjU^ 
t€tur> aat difif^tiatur^ Nam tot?t ettis Jul?' 
Jiantia non m melim >fidin deterim magis 
^ergit ^ durior^ue euadtt, Quaredurn mor^ 
bus mji^u efiy kmbm ^ti medtcamentà 
,. cfortei : ifuaiia fint^u^ modicè c^efiiciunt* 
'^ humeciant . non ea^UA deficcant, Catn~ 
pù^at^ igttur i ^ fimenta ^$t4t Sximus* 
adhthrideèent. Corpus ante a euacuatumhù 
4idimMtHr^ fuandQ bumor qui i» e&Juper^ 

tmmt IIBHR Vili. S^T 

nmtt > incaiefcit. qmd ^ht cognmsri$ > ^ 
morbus mjìatu efi > €am^Ufmam wducm^ 
dajmt. 

De parando cataplafmate. 

Cumer^ morhum inJìaSueJfe depfehen^^ 
ierk , cat^phzfma Af^tcabìs. St natura dgri 
càifda^ ^ humor fiiertt hihffas , catspUj^ 
ma ex me dtc ^mentis medtocrfterealtdu fa^ 
raridekt -: ^t ex imi fi mine * ^ eleo cham^ 
meltno, mi ad^ctaiur crde't , autfidarumfa-* 
rinA : hAC enim modtcè cakficmnt. Supine 
mtem , 9/ w^Ì?/ > artcmeUte cum a^ua in 
Itene %Jtfumus : intertm acetum quoque ad^ 
dimus, Quid fi p^^^ infiammam non muL 
tum tncalefiat . ^ necefefii humor em dit^ 
fcHtf, tuta fisKu^^Jcum fine aqna pr^diBis 
admifiere licet: ^ fi quA farrofo, inflam» 
maiis fuerit , ant crafi$ humores in tiene ge^ 
nevati y aceto ^terù : necnon amara henofis 
admtfcebis, Nam lienex more craffianinfi 
humorem rtciftt , oh quoà et ahfynthmr» , ^ 
capp^res in camplafir^aie > ^ acetum , ^hs 
nmriffts decànasssrtt^^ expedmnt:quandù etiam 
pargans meScamentum a$tgere cmuenit» 
De cibo & pota. 

Cihi ìeuiores , ^ ^ìmum tenue alhitmep^ 
exhtMitur, Hac emm aktumfHhducunt, ^ 
^iru lienìs corrokrmt i mcmnfebrimper 

^rinm S^^ Al B X A N n; r R A t I I A \' I 
^rm^ àtfcutmnt, SuÌUa autem ca^nes^^ , 

kiBres i ^MoAC aues ^UA m p^udthus £^ • 
acfuis degimt > proh/ifert dehent : non autem '■ 
iU& . qH(S. pccis locÙMuntur, Qffps emm Itene i 
crajiis infiirBù h^msrìyns lahoranies ^ mer 
dici imperiti carmhi^ quiidrupedum nn- 
tr'iunt , ^ mfi^itu morbi ouìs forh/ùèus ^ : 
h^ca. y nonnané^uam eitam forèittomùiis ex \ 
iriticG aut haljca^ijsplM^ nox£. ex e ibis , i^nam \ 
adtumentt afferunt, Nam Jsjilyca mjì in de^ ' 
clmatione ^iilU nonefi. In hoc autem tem* i 
fare non Jùhim ea^Jedetfam potionej exhfbe-- ! 
ri dehent ^ qua ^^^JP^^ humores per tnfl^m* \ 
Tnationem aucfos exiennent , ^ìJc^Jgs snà' . 
dani , dtjcutianiqtée , ohBruBos aperiantjie* \ 
ni infixos reUxent , ^ jpjltm lienem corro* < 
èfOrent.'cmttJmodt/kntJcGlopendrmxny ^ cap^ ' 
parU e or te X , ^el alia qu£, poBea a noBis di* ! 
centur, cum de Lenisfiirra agemn^, Nam de . 
hk disahiis herbts Galenns hoc modo Jcri* 
ftum^ reliquit. Quale medscamentum tocinO' i 
p eji a^J^nthium ^ t^k ejì beni e apparii cor' s 
tex iquaUrurfi^s iocinoriqued ^ocant cupa- ' 
iorium, tale eJì Ikenijcolopendrmm ifìqutdem - 
Jìmdibfii genere medicamentis S^trunque 9/- 1 
Jcm sndtget. 

De epithcmatibus. 
JnJlatH ^d deciinationey Nili epithemé. 
-■ sommai IIB ER Vili. SSP^ 

xùrnmodè admouetur. Tlm autemcerdL infia- 
tH aduàendum efi , fr^firùm mmoUt cor^ 
por e, EptthemA qmda me confiBum efi , re- 
cipit hdellmm , aloen> thf^ , crocum^ ce^^ 
pam , ceram^ac alìa^medicamentìi , ^hs thi* 
dem fìripmh^eritm. In deckmukne 9ero 
ìnpimmatimU fìmim^^ fùnt ^^Ita. epthe- 
tmazt > efU£, adhsi^eri poffunt y ex ammonta* 
€0 ^ hdeHio compojìt^. In ftatu ergo mm tfu 
fiammat/Q dL^uat , NtU eptthsma oko chamA 
meitno > ^ cerato , cuf aceti modfcwn ad^ 
uBum fit > dtjfùlmr€,_ cporteu ConfiUmm 
etiam adhuc , ^t hoc cerato fìcut oxeUo ^ts* 
tk cam lanis [Hcadis ^ ^ if€m impovas :m 
jl tenjìone iak>ret ^ Uher0hiiur, Im^ue per 
tmtta oko tenui , nm^ ai:iH(i ^pa.rticuUm Jà^ 
perfimdes ^ net^ue fi ^ger in accefiwne defide^ 
ret \Jed ex aceto , ^tnù ^ oko , efuibs^s- cerA 
wùdtCHm sntertmfit admixtHmfiuehù: ìtem 
hjffùpo cerato mterd^m ^tsmur > ^ fiùtfuri'^ 
hm ex ^/m ant aceto , ^mt pojca , aut aceto 
^ rneUe , ^ut hydreUo decoìik* Admifce^ 
mm et'tamcumpUfmaiipukgmm , tfymum^ 
origanum > folta laftrj > fiÙMtam * artems* 
Jtam .fiilemz^mtrum, Atfiea epé^dixtne-* 
gitgentius adhtifeantHr , mpaMmatio m fctr^ 
rum degenerahìt , de qm nnuc ^erha fu-- //<? ALEXAKD. TRAI li ANI I 

De lie&is fcifriia» 
Capat XIII. 

tra, naturam tumùie ^ durai ac€ÌdtK\ 
tm^gentt reftfiens sne^nontntemperies ^^ 
dam tn e(f apjforet , ^erttm tspèa fù^Banù^ \ 
Jctrrum àents exàtai, ^elemm^ hiémor etm* '. 
JìxHs ^ aut fiatffoftsf fpirttu^> atét^trisfm Jì-^ \ 
Tmd mhctt , ^de lien prétter modum auge^ \ 
tur , ^ ànaiaraltre^eStma^hmiine, In* . 
term>fces autem h^m^rem ^ ftatHm hUm* \ 
dtc^s, SijUtttseJì^mBm refiBst fettmact''^ 
ter , ^ tten pmBwmm ie^iiionèmifue expe* ■ 
ritt0r:jìn mìHntgramtas cumlfondereìnpr^* ^ 
cord^s (tmfirU ffrctftaim» ex prs^ciis p" i 
gnss flatus cum hmnore mtxios in Itene effe ■ 
^tas 3 $d^ueper initsa. NampQshamorbQtTi^ ( 
neterato > humor$^ fi^i^^ mmh aatj^à'- ' 
t^te indurMÌs .fiirruf generatur* AUsfUnm' i 
do acàdit » ^ lien eiiam cifra mflammaiio^ x 
nem in magnum tumorem aStoUatur, Hac 
enimeo modo foknteuemre. Diritta auterrt \ 
Tton accedente , tenjìo , grimttàj^ue pmtd (^ \ 
ptnBiones ^aiidtz or'mntm, Scirrus tgftut ex^ ( 
humore ^ fletta rmxtis effe ^idetur > quem^^ s 
admodam epiam fhk htimores tumor^^^ ^- '> 
xtem finnl ^ {tmclìomi ^aUdasinUtm ^ ' IIBEK Vili. //^ 

Curacio fcirrk 
NoHiM curatum ^me^finjp rmtktm , an'^ 
ànm ad m^ lenirei , totam k^ms regionetn 
harhartcù firramentis candent'thi^ inuBaj» 
hab^&ai : :fféem duoht^ trihufm dtehfis me* 
dicamentis per OS diUU fur^^am , ^ deìn^ 
de dtUgenteTn ei cura^m inpnpMs comienien^ 
tibus remeàìjs off^rendìs adiu^^am, 

Pttpmji eremorem quaùdite maèo pm'rr* 
gehAm oxymelìte conditum ^ P^pì/cesfix^i" 
les, JExamifUs auiem gaUtiìos^ ferdtces , ac 
édia cùmùBìéfactiìit^ bom/Hcà , ^ probe m^^ 
seram, Probibsbam ei ^^^é^m^ue ^tjcofos ^ 
crajfos hwnot^^generant: fì>nthitr ^ c^net 
houtlkM^JusUm^ oiùllas^^ caprina^ ^ hssdtnas^^ 
Uem aues f^4 ma^ms pahshribns degunt, 
omnes^pifìespakéres^ ^peUgios ^prAfir" 
itm ^m dairai^ ^ crajfoé , nsnalèas carnet 
obtment i oMtac poljpQSy mulos,/èpfai, orphos, 
olirea, conchas , Indb&s, placenta^ ex mette ^ 
chìdfo,^ qHMìm^$nfiant^dmrd(^^craf^ 
fa, ^ei ^£ cruda fimt, Vtnt$m improhatuf 
craffiém , mgrum, ^ aflrmgens^^: d^tdum of^ 
temefi^ fHare BippQcr,^t^s pr^ìpit^ ^^dne-^ 
^ craffamineque ^aìdefijgtditmj neque c^i^ 
Udum exìfia$^ Hoc tghwr modo ctbm efi étd-*^ 
mm^rmdm^ 

BcpotOk SI? À t E X A N I> . T R A t t I A N I 

radkemy/cQlo^ndriHm ^ ^ myric^i radicum • 
^orttcem deaì^rism :tmtio i^uid^m fin^Lu \ 
herk^perje exhtheha,m^ demde expopà^ aut^ . 
pxymdheyaut filo aceto <oBa^:mterdHm etU 
inpuhieremredaBas cumpipradiBis Uefuon* \ 
bm citta coMtommpsr tnterualia dabam> /« ^ 
nonplMsajuamdmyus^^slternk diebiéi . Q^^ \ 
^ oxymeùpurum per tommhyemem propina ì 
ham, nonnun^Ham cnm aqun e alida , in ^^^ ; 
prsdtipi&hsryAdecoB&fiiermit » ante ^ pofi\ 
aèum.dfó ^ n&Bs&^ ^uandoctén^xe^akluU i 
^ger,pQtHÌoffèreham. 

De mifsiOQe fanguiak. 
J^ereprimum ineunte^ cum ^sger multumfe \ 
recùliegtjfet^ ^ lìendecremffetMdshatur mi^ • 
hipoùones medie amtnum efficactores pr^Jìa" i 
ri dehere > qua, lienem evacuare pofitnt : ^m . 
cùmmagls tm^^mueretur ^firitora medica' \ 
mma exhthebam. jicmox inter initta ^erps \ 
Jkngmnem ex brach'to finifiro copiose detra^ ■ 
heham , ^ pojidies^tgtnti j^uir^^H^ hoc me" 
dtcamento quodfiifHitur^^t^har.ìptca. nardii i 
Ceppar i$ radicum coritcum^ ?»yrtcs foUorumi ' 
.ajpkniherba,,fciHamAferrt. Jtng^ikrum drac, \ 
pBodecim t mjrcfbalani drach. decem:amr 
montaci fuffìmmù drach, oBodecim .* poh^^ i 
trich'} dracK /ex : fti^chadoi drach, quay \ 
tmr:Jcokfendrij dr^hm^ tres, £x oscyme^ * 

i$t^ I IB ER VI II» SJ$ 

Utef^fiiUos drachmam^ndentes jtpgidsisfi* 

gskam^ac. ^mim.oxjmeUteJ4Uàtumf$tmdéi* 
ifjtm, l^ùBea^^ero Citm lienfiro^èej^texflfc^^ 
tm^medtCAmentzkMcìendkm^katmd^a^ 
oc ocìofos hamores ^éiUdMt:t^H^n€m^HierA 
dtacùhc^nthidos. drachmà. trihuis euMua-^- 
ham^Jncha^mte som Aftaie t3ùn tres^ draeh* 
was.fid quMuor exhihs^am, im. 9f h^rAdim 
B0 mcd$c^mentìs nuUa die difieskifem^V^ 

JànìiaU propemodum: effei refiitutu^y cycU» 
mint radicìs drachmam ex m»lpuie$ncepsz 

JèmeL atttjèk , fofiJmguLu poUim^i^Gfféta^ 
èam^Nóm ea^ ^ttiofit hamores: ex Itene per 

Judoret expargat» calfdà extrì»fècu^^peru 
mentis admotù, 9/ medtcamfntHm^eret ef- 

ttenem Jkpe potiùne^ ^uidem, exfcùlopenm- 
àtìo ^ cappate y epithemate ^erò-ex attìtìp'tg*. 
mento , alwn'me- ^ fimdthiéo- corroè^fra* 
mus. JS[amhocmedicamentum^medm7nmier 
fsgtdum *^ cAlidum ex^Htt-, cmÉt^^ éUio* 
tHm^ttitHmcenffCTfs<mesMicfiéfungems^^. 

PòtiouaAlicnofós probata? 

ésé£kmm^CHmacetap6tmdéao^ 

Aliapotio* 

K^ SaUck $ì^ ALBXAND. TRALIIANI 

SatìcU CQfticejn medium i ^ fiha etm 
cum dmbsté aquAjèxmrijf addimtdiaa WfHt* 
tn»ditìo^pt^u$ adtrtdtmm. 

EpuKema maIa<5Vicam. 

H^c medkamentum tnoUtendi ftculmit 
fY^ditum €fl»€ùmmimemtmrulteniy ahpfj^'t' 
hitsfimmis, parottdihiia , arttculù , cakém 
auùsimjHppitr^tis.autditerdQlmtdmé^ttem 
torftoméfXis ^entrfs. Ccisfi:$tHra»temhocmti* 
do, BdemjScythkr. aàtpMforcmi, ammom;t* 
C$faffm$nì$ ytrsdìslfykA yfngukrum dta^ 
ehm^fidsóm ^'npapanads^cachryos , ftyr^iS^ 
^urfg ^ ?àdktmi ^ pnmlorum drachm^ oBoì 
f^eris grana centmn fixaginm i cerA drach^ 
aaadraimm oBo : urebmthmA ,fecis deitrU 
m £5* Sstni Jtngubrumeiuodfatis efi. Hoc me ^ 
dtcamentum cùt$mdttm » emQUiendk ^mBm 
dmatum. Neque emm Mfttd magU eo e mot* 
Item dmitiaa , repertes, Paratur autem no» 
dìintim .fìcHtaba, namtnptla tundttur^ ce^ 
ra ^si^ medteamentk adteBU^ Inter ifm^ 
dendum pfélsUam fiaiff£S olet trini lUtmtur, 
domi; tom mixturaperfiàatHr* Sii OMtem am 
mmiacum rece?is ^fijrax ptngaif , bdeUtum 
Scythicnm :cpopanacem &is ad^ni fetta , omni^ 
JmuUontèrens,^ ^itor, 

MaUgma Amythaonis. . 

Hqs ad pr^ordiorum. tenfams conducii* 
^ nec .1 I«ER VXIX. ff/ 

igecmn aritcui0 /rùde^y qm dìfu^k^ /im^ 
mntm : Uemm cmfimii, dmttiafpTspUtt,^ 
d$fci€ta irtcipt oHtem hdc. J-m^mifoct/séfl. 

peàsnthiìm Jrachmmo£Ì&>BdeM^$ot^m:Éhà^ 

cerahis rammomacum aceto dijphej : omm^ 
Bum efiàffkm inun^ens^ HM:dttù m*tlagma^ 
r . .1 - iUiud^pithcmi. 

efficaci m>foTUm(^ ad difcutkndam^ ^ es^ 
tenuandum» ioikndum^^ duritioi : tjuemad'- 
modum ijnédexpércore caprtUo.^Qpo]>anace 
Jtmtd cum aceto par atar, Nàm sd^HC^ ^Jft^ 
Uft ^extenuat, ^acttat^ non modltnffsffk^ 
tos humores*^^tpojQs\Jèd€tiam $pjàa par^ 
Uscorporss Joltdas:ifnomam caprìUum fterc$t$ 
€x aceto, 0/ Gaknfis memoria pr&dfdtt^irro^^ 
fi tum$riùm , ^mexcrafisJmntMmor/hHf» 
Wsli^smmn ex$0ìt. Altera imitar c^ifiBiù 
mJcrtltitHr» 

l /MJagmaAfclepiad 

CerafiJ^mlilfra: cekphmia ^m.Syga&am^ 
^m.j.^lmé^U^m* 4*fropieQ$ tetris: ^t/r ALBX AND. TRAtllANI 

4tmmomacs fiffimmk ^€,. C \ oleìheminM^ 

aanexMeù/€xmt^i^^sthfàcadijcÌ€sjh$éi^^ 
wyrr^m, op&pon^cem^fi^rc^ cafrtUum, ie^ 

nis dHa^mÌ^»tahk t^^lf*-^fiftH^>pr&^m 
ad4lctei,agimhuqt^free^itentery ^chmm 
Sfntim omnia £oaBa,fiéemnt , ^ fgnefMa^ 
m , refitgerartjtms^^ ^derades idemde ijs 
auxmf^^*exemred^afinun^€^^^ 

funi tmd^camenm d^Jcmmds. 9m6U$&^^ 

Epiticma licncm imbecillem cor- : 
tohorans^ 

Mtécamentum ^md filtra €X aurifily 
mento ^ akmtmfiert dtxifmm^ adUcntS; \ 
imbec$!l$mtem ^akredtxi.^mdwé^> cmm- 
7nenmmmfiàf^m> $mpÌma^ectp$t antem \ 
héts. Cep^Tyrrh^nUi&.S'a^hmas. mnagmm\ 
fi%:r£(iwLf*ce^ dyachmmfe^am:: refìn^fit^ > 
XA dx^hmm nm^mmfex :. at$rfpigmentk\ 
fitp d^Mhmm fidecin^ . ahtmmk Jcf^Hs j 
drachmat. duùd^ctm.^ MemU$c^mit^eX\ 
aceto acrf».^**^ ttquart^ pùjftmt^ ex, «w*^^^' 
^oUmtatù^^refitgerafUficcékad^jim^mtx^^ Epithemalienofiim & Kepati€tim , quoÌ 
ycriaftiie vifceris obftru^ioncs • lCer£,^erehmthm^ . ìyffhpì Jtùd/sptdìs 

^uatorjkeafiptrh^perpto^ oc <^itor.Qmd 
fifitdifrjùperueniat.^ icUereemn ^ùks , 4^- 
$ergttù > {^ SQnthmo oko fatttm pertmgu: 
aijudorefubCatùilio^teris. 

Sì lieti fiata dif^enditur &: intutnefdt. 
Qmdftiien exprxdtBù JtgnUfiaiié tendì^ 
4mt durtts fcmì modopungt ^ cifra ^lUm- 
affieBa f^rtùgroHftsttem dolere cognofcatur» 
mmfcì auxiltatur elsBuartum dtojfoUncumm 
^mkin hunc modum pM^aiur. IRutA ^mdif 
Pr$d$e decerftJi^pfperss, tumità, fmguÌA draci^ 
mA , nitri drachmajèmh , ^attt ^uar^ etus 
pars^'i aittffi aBrtEU fitertt , pttrì drach* 
mam intjcìes i cuminum ^ero ex aceto per" 
tr/duum mércer^fs;:po/Pea picutum m pul- 
uerem rediges : omnia cum melit hono ^ de* 
finmato mtfiehfs - ^ in ^afi Vitreo repmes. 
Datkr *ex*ho'Ì!ichieare ^futm. Facit emm ad 
inflatt&nts^eKtrts, ^(fcerum^ ? appeter^iam 
^emfkii&txcìtat :CQncoBionempromGHtt,pi^ 

\: ^ j tmmm jf/<f At£XANI>. TRAtLlANI 

immm extiimat altmn emùUit i aadoirif^^ i 

£Ìi£a aufirt: S?tt$u feBorù» Ltterìs, iec9rùy It^ i 

nts (^ renwn mnsgat, Simtìi modo accommo i 

. damjunt ^entrù > fiomi&hs, iecorls ^ bents \ 
affecisifus med'tcamenm dtae^dammthes , ^ 

dia iriùnfeferwn:necnon dtajpetmató. Adh^c i 

cucuriffiuU m ^entremdefixA adtimant^prt.» - 

^elcumaMjs deniwt cibió yfr^fertJm tnfaptt-: \ 

^É£s, Magis OHtems» ^m^d^i d?hent^$p^ i» l 

fulmremrtJ^Bu mfperguConHsmtHf^tii;^ \ 

Jhrum^ ad*anthum^^fptypod$Hm:,fri^$pmc^ ' 

magna ùenHdurities<ipparei:t une ettaanJcQ^ ì 

hpendrmm, ^ ajptenon 9wo adm/Jcere exfe- \ 

dit. Parrò nunc de Itenis infiutsone ex Gaiepl \ 

fiperc de raiiùi$f meded/ ^m/ùnn r^cerpfzi ad" i 

Jcrtham;, ^t /pft morift CMtJk d/ccommoda antt' < 

^m, ^elpa^tUos . ^depithemam > quA ipjè e^ i 

pcrtHs efi^ ^ nos^fu ^ p^rkUtszttone com^ ' 
■froboHim^i^^^dfcrthamiss^ ^ 

GaJcni verba de lienis fcirìho ^; 
& inflauonc. * ^ - 

L ienemjcfrrho ohmx'mm non modo exir'tnm t 

fecH& rr/sdtcameifìtif efficaciéj^ ^fed eunmpfh^ \ 

UòmhH^.%dUdi^tm^ curaare c^iK^'L^if^^C' f 

tra mQkSia fokret : ex j^UQrH r^ì^^p ^Ì*Wf ' 

Ua^femut', caf^i^ radaci» mt^sfi ^Jh£^p<^ \ I IBER Vili. SJ»^ 

^ myrkdc tum radh tumgermim:&mnia^e 

ro etHfmodi m Meta ^ oxjmelfte cenere co» 
nmtt. Jt JkP2Kumsroùen mnge^tU ^uìdem 
refifiere ^idHurnon tumenfc'irrofm. fidfla* 
imft^poùus tumor exifiit , cut medtcamen* 
ium empiaBiCti m'ixUfi^ttlmtU^ ofmdprtuf 
djfyntbijoieQ madefecerfs : tmponsre cportet: 
fiale eji, qmd exjUphur^ ^ aUmme^at. 
^mt demqm phrtma hmufmùdt ex ijs ^UA 
tnmedscamen^r^sMmfrQditstJunt.huc^* 
commodétta.Amnde mtem nmColam mixta 
fummsdicamhmmfaculmiem.fideùam mt 
fiurs. copUm. ìfiamfìUent fistio fi humors o^^ 
mxto.mag^ó^m cedem^^ùhn^ ,tùam (t ^»a^ 
akm'mts^hdiàerU.nihìiùfsndes, S?erumm 
fàrrojfs, dtfaasendìfactdmtemfitperaTe con- 
uemL'p^L^^utem^im^maBrfngtt. ad* 
miJcerLchmtgsturextmrmrofimpltCii4m.zS 
^Ù nafientmmedkamentQmftispdis tsik 
ftttuUur^prA£tm,.hmesfitrTO okduBospu 
naifiexuùnfecua ipfism ^fia applicetift» 

Epitema iecoris & licnis* 

Ephhema ìecùrts^ timis h^c reciptt* 4^ 
mmis^md^ ^mtm fix: pdphwtk ^sm tu* 
itdem: nitri rmhi. amnmudó fuffimtnp* 

gd&ritm^nciM fix:f^i^ fccA* r^J^^ '^** 

di,fkték^^fia^Ul^m: ^ ^^frim Wt 

1 - K. ^ ^^^ S^O A 1 E X A NT I> . T R A I 1 1 A K I 
ctas^x : aceti qmdfafù efi.Hocadmks 9a» 
Jcernm affeEipts effcactanohtletfi. 

Epirhcma Hypothcnon. 

Sunt idm efuoque efithematat Uemps ^ 
hydropkis accommodam > ^«^ ^ccantur By- 
potheria, fÌ4tc €mm humtdimtes ex alto 
èBciunty dohres ^ /ctrros d/piuitmt, Re^ 
Jms. or iddi, lihrA ^uatuor : cer^ Ubrét duA: 
ficisfìccA totitdemi aiuminìs Mausdì» m$r4 
ruhr't \fu^hurU^'mty manmLthwrts > fisgt^ 
Isrum Uhra: ahts ^nciafix : fjrethri >arffiù* 
ùchU\ cardamomi^ ^$Jci quercim^ammt^ 
ntacifìiffim'tnis ^ hdeBjy ^ua afgwmè » tmfi* 
fnerts jfyhatkf radtm ; Ut^uùTts Jycùmm, 
JmgulQTum ifuoérans : ^eù fijqmjéxtatiw^ 
jiÌHmen ^julphur ^ nitrum t erito :. ammO" 
nsacum ex aceto diàtfo : ficck in pt^erem 
redaBis y Ittfmda fi^erm^ito. Oi^fim^eoH' 
tem m kk oportet , ^ meScamemtum ex 
aiftmine ^ Julphure sdem iju$d Jkperiùra 
fr^B^e : necnon epithema Dtafj^ermaton 
^enù mflammatiom medetur , ium per fi 
impofitumjum cumaiumme ^fidphme mix 
$um auxiliaturjpfkm ^erò m^dagma diajptr 
nti^mftaiumnpéBataiémn^MitreolleBadèf- 
fifotrelf^ua purgai^ difitttit Afirj^fiém^ 
teméiOf mUagmMÌ4 fréub^ 49nfià4snef I IBE R V I II. "$2^ 

Prima confedie Diafpermatoo* 

Cardamom't.meltloù, herhApthmA, haccd^ 
rum lauri^nard't GuìltCdL.fampJuchhmSs^A^ 
dicis panaci > "rad/cis cyperi , nttrhcapA ,^- 
nugrdici ,fenifnù apìj , antfi, thitris >fyracU» 
pìjrrhA ,^mmmiaci fùfftmmis -^ terehinthi^^ 
my fingulf^urnS^ncU tresìcers, .meUis . oUi 
cyprintjèut faurmh fngHloruUhi^fs^tm fmd 
fitis. t^itadpomacht, tecorts > f^Umìsm* 
jìattonem, 

Aitcrum cpithcma diaipcrmatoa 
zàiàtm. 

Cardamomi ir fdis, cypert$mffichi^am/h 
ràtru ameos, ^pffemmis \ f^nugrofi, lacca-' 
rum lauri , ammomac't fiffimitds , Jmgulo^ 
rum ^nctA tres :fiui iatérmi Isemma : cera 
^ncm decemicokfhomaìfsmina 7 meUssUhrd. 
cordàio, ^ ^tiur. Licei autem^^uaie 
fondasi aut pania gonpltus medicamejttìfU 
aiumine ^filphure cqnfeBt admiperk 

Po tip nes ad Itenem fcirro indtt- 
ratuaa» 

Qui&us ùenm fiirrum dtcrefcky^ca* 
h^em.focttmtem^0mei.lns ^tii$Èirdaxam 
mjricafikat jmttmmms ifftés*ataradam :f^S AlEXAN©. TRADII ANI 
neijfHé fp/k caiorcm ìnfì ^ehement^m okmei, ; 
neq^lìenem m^g^ exc^lficsnnt yprd^firUmJì ' 
cuyn oxymelite exhtheitnturVer $mtia earum \ 
decoB»^pr9cedentt autem tempore trttas tfjas 
ex pop 4 dare ùportet, Huif&$ generis Junt ^ - 
faltcìsfQÙai cortex , radtxt^ : a^mn ^ cdtfis \ 
Jaiéomitt i^uaìn i/ia tn fiibrtid^us offianis, cùm , 
iifffUtHr ^ moMeo iunditur , aiftjctt > jex a^ug , 
n^ffinrapotu conuentt, hjic emm lìenem firth s 
ter ìmmìniùt .refrtmtij^, V$numaHtem,^ \ 
pofcaàn ^iéa candensfirrum extmBptrmJìt.ijt i 
aupteneramcarnemhahentt sfibri carentt \ 
conuenètéìti, PoBea 9ero et$am agrefikrthta % 
homimbuSi ^uaiìs mtles Uiefitit» Mentiorfem j 
èrgo fuàemH^ pQÙormm , m quibiss ferrum \ 
extingmUir, It^quetniertnittéimagnis affé, 
clthus > ^mmtis duris corpùrtbfcs expediunU \ 
fnpquenttbus antem dseb^s plténmis or dm \ 
turi debent» NannuUt admtfcent JquamJi. ca^ i 
i^U fèrri tabjì/itkij comas , ^ pfperismodtn ; 
ittm.mp^iofiomachum offendati Meiìus aU' i 
tsmertt\fipeUctnwn, ^ hemtomtis herbA tn , 
tali mtimperie mtjceantur : ^Hemadmodum < 
mfiigtdU coiraiCapaMfi^TnJfirpyllHm:, ani* 
fitm^ ^ bis fim$ifa ìn^tentnr. In caUda er^\ 
ènièntperie dfutilU hnbét fitpertHs dìBéifréh \ 
keridebent^ £SlamambA éfficacesjtmt^^ f*à ì 
maxsmitm Menem cmfitmant »hu€mp€r$em \ , • t 15 E* Vili. H^ 

thamAorys , gentìana. mjrùhaUmy edasminf^ 
éef^euc^déintmty acom>JC9rdiHm, irtfiltum^ 

tmm ^trum<fuejiccum , 0^^ fimiìia, , fiaìa^ 
pendi'ium» ^ farina Ut fmorum meeUmar, 
Jh^ ^eri ex ^ino ,a^ua^ ^ Gs^meltfe ùs*- 
hmtur. '^h^mcohaUnus autem , fuem ^ 
wyràk^lanum npminaxit > nif ex pofia btbi^ 
tm^ wùx rsmmiturMùc modQfmguU^ 9/ ^- 

^ ' ' 'Depaftillis. 

:ExfMmisfétBìUts r^m fim^^^rn nm 
cffendùntMfie irej fekgtmuà. jicfrtmu^fio 
macho idoneus efi :^t iter ante m eo adùmnem 
knls affeBum.faCit ^ ad cmttulJiones^^tQr* 
^tnAjnflatmnes.^ rntùlìehria ^ttUMjrrk* 
dtachm^fix:pardt Indica drachms quatmr: 
.oiàtpro nardo Indfcxt . tnijcies nardi CalUcs 
4ra:hm^ fix:CùBi toudem : f^o^acis , di- 
Bamm > fet^cedant radtcfi carticis^ CAp^Atya^ 
radick cprucù , penclymint ^adtcss cortkis» 
éimmùnt^i Jù^nùrm , Jmgiélorum drachm^ 
^iéAtmr:nonnHll* tmjcÌHnt ettam irsdis draik» 
duas, ^fìmtpm,Ex oxjmelste pafé^Uasfi»- 
g$to , cfm QÌu/as dt*^s pendeanA ? ^ dMofi^* 
^jr cnm oxymelitis ^ci^^M^er ^tet^^pafilr 
Jiftf,zk^M>4tU^ dMBiém^,^ddf0:^im, ^ *<^Z4 IklEXAKD. TRAttlÀNt | 

.OC mtrifice^mmhus'UenoJts Jffimhu^ >?*% 1 
^tpm %bt tumore xtm'tU6-^mgei^<^ j 
infiBet^ttÌM: Uahi$ hunc tfuoq^pueris ^f^rà^ 
(èrtìm JsmélUs muÙHmadmj^é^Hr. Tertm 
$ampaBiUi&s fkhmngétt^r-, itimi Tméfùrtmmti 
rt necfuitmos eum^etfuenù ^fufrSammm^ 
Caj^a^is radicfs corttcìs , myrit^z fiùcrumt ! 

:pekcmifingfeii^umdra€^mAfèx^'»^r€èalam 
dtachmA decemiammom^t fttffimmis drath^ 

^Bo-^fteechados drachmA decfm: dhfì^nthij P(m 
tici dathm^itres ^ fcdcfendrij tùttdem. //»- 

gito foBtìlos , tiui drachwam finguìi fem* 

^4tnf ^^ac dat9%num€X0xj7récUt€* 

Epuhcma. . 

lEphhemaamecùnfeBumikiihiJfdf^cm 
ad dmtum&s ^ fitgidìùres iicnts affeBiss 
epùmum, Mjroholant.ienéinthes , ^ammontaci 
[uffmtnii 5 bdéUtj Scythfci , capparù radicis 
€ùrttcis,jìorisJtiiis,pngHlorH7n dradjm^ ^tM- 
dragmià cBo:opcpanacÌ6 pinguìó drachm. oBo 
Jìyracis ,maim^ thuris, JTrìp^iorumdr^chmd: 
\sjct ifuerctnt drachmA dHodecimzcerd, drach, 
mA ^igmùffHatuor, Ammonìacum citmfalk 
Jtcre dfffòluitoxapparim'^ero. myrohtdamitny 
oc mttfm^tmtHm aceto tfmdito:reltifHa autém 
htxtm ignemevmUtto^^ mp':fa'tundito\trtm 
tm ad^ko, ^mt9j ^ ^^iter. Hoc medicarrkn* 

tfém t IBER y IIK %2S 

itm hméfac'tt Uenpps z nsm^^itimiia^^. ^ #«- 
moruetus matWat, cùnfitmit^ Sp^at , ^ 

mpfiii contriU imfafiita^Jft^^afttofUnie, item. 

ti:mpJttA.optHlémtHr^ 

à iu^ps ex tenui ^acrii dejàmone foB^ 
^H&fts^fipemen$atm0tdicameniùdfac€(^(m^ 
autfalfsMtrjgùnùt^ofkterideèet:, Adhé^ 
tftthematailienÈapffÌtc:anda^itni%f*£.extenHa: 

é^iQnaptsJ^euSumexpaf^M ^uodam^ 

sceto ^okù.rQfic€(h admeltkf^iptudtnem 

temfevMto^3ndMeì^Hmeft^ Opttmè hnc cort^ 

^PpiBfiÌks.cr§^odes^ex aceta^^oko r<>Jàcem 

d^m,,Jymfp^f*4^ impo^ns. N^n 

t€nuemp*xtom:ardenUm,acrem* 

atte refrtgeramù» contempeta^ 

^ tit^tm finti ^ fimi- 

numque con^ 

ciltat.. €i>CXh.y% Il BRI: FXNIS^ $à€ AIEXAKD» TRAIflANi I 

C À P rX A LI B K I N ON% -^^ : 
; & appesdices. 

©E AQ_V A INTBR CVTIM. Cap^I*; 

D ?; ASC I ri. Caput ri. f * 
DecuratioQC. v?. 

Confedfo paflilli ex amaris atnygdahV, i 
Ad ìienis & iecoris durkicm validumi 

medicamentum. 
Ad Tcirrofo^ iccoris zSc£kìis. 

DEA se IT E ET TV M PAN ITI. ! 

Caput ac ^ 

Ad cympaoicps , & cos qoibus iccór icif- 

ro induratum cft. 
De lis -qui aqua iatcr cutcm cum f cbrii 

iaboraot. 

^ PE AFFECTIIVS lltNy% 

^ Capuc III I. 
Nora;,ca!cuH. - 
Curat io calcu Io forum. 
Condiium nephrùicum. 
Deanodynis. 
De fanguinismifsipnc. 
Naturalia. 

DE I NFL A MM A TIONI &^ 1 

Dum. ;Capa£ v. ^. 
Ce auxiìifs loco induccndis. 
Dciaflammationc renuinpus conacrfa^ 

De tlBER IX. S2f^ 

ficcurationc. ' 

Paiuis nephriticas ad vrina? difficula* 
rem 6c c^lcilttfm. > K ^^ 

Aliadvquo etiirn ipfe vAis fiim^ " " ^^ 
Deviata.-.- ^ -^ ■"■^ '-^ ? ^ ''/ ■■»; '^'^ 

q^VOMODO VHINAE STtXtl- 

cidium agaorcatar^cureturq;. Cap.vi. 
De ftiilicidiocxfrigidùarc. 
Qaomodo ditlìcuius vrinr agaofi:anjr, 

cureturque. - 

nafcenri&us. Caput v 1 1« ' 

Indicia calculi cX vriàis. 
Curat io. 

Scabioik vefica: indicia. : 

Mcdicamentom ad fcabiofos veficasaffc* 

à:as, difficultatem vrioa; & icflamcu- 

tioncscfficax. 

»B DIABETE. Caput VITI. 

DE sEMiNis raoFtvvxo- 
Capuc IX. 
Curatio. . ^ ^ - , 

Qiyj ficccnt gcnitoram. 

DE PR I A P I SMO. 

Caput X. 

ALEX s^^ ALEXANDRI 

TRALLIANI LIBER. . 
10A.KK5 G VINTE RI a 

DE A.QVA. INTER. CYTEM;.! 
Ca£ut I» 

Q^ A Ànteticutem^ ^lu Gr^ \ 
\ Hyderós, dJickw^ > ^tpflt kì^gtes \ 

^ \rejrtgeriU(kptousntens,:, ^ttpfìtm \ 
non ampline, demceps aho^mfémgmmm Jèd 

ptmtmfH^^t^tmntran^mitaKepo^tt,jit<^ - 

^firo/a huxmre cùntraSftH» :^^.Afitt€mz^ti4t, 
^ctJ>ifliitHmtat{^jC&rp(mgsnsì£^uWitymfa.' 
mtam:^:qHd^Turfìk^dfnttatQ0^tmmorjs::peì^ ta^ 
tms3>c(a£pUàhexumtHr ^ Jbiafarcot^ ai^È^uco-^ 1 1 B E R IX. S^P 

mtófHecuya^àa^e0i vi/ f/f^ tntemoueri^ 
mmjfiqmdem ^mtematm ^eB^ cwrationk 

"Otr^^ói^ Caput it. 

AScms igitHr inde snternojci de^et.^uld 
finElté^tme^ txcttmntm'ex ìmmcrt^quì 

^eiatrst» , tympami Tnodoftrefttifyn ^uendofit 
tUdsre%$deatHr. Aimf^a ^erp hincdepre^ 
hen4ìtHr> qmd Agercames htth^^t ^mortua 
torpori fimtks , ^ totum torfm intHmiJcatj 
^9à/ nos digito ìdimprimimm* amsta^ OB0 
riaturìmm^ imprimere deficrimus^ nmfla^ 
iim inpriBimm rmermtur* C^eru/nfingM- 
U h* aqH& mter cutem [pectes , <aui prm2ari§ 
affeB$é^4^ confirttj legejmnt.ì^mn <ìb Itenem 
^tttofis humorihm pr^Stum , r^ak^ dffe*^ 
Bnm , item oh colnm, mefintert^m, ^terum^ 
tenes> WJtcam, tnulsehrem fluxum, Tnenpum 
retenttonem, f$dmonis refiigeratione ^fepium 
tran/Uerfumi ^ mukas akasparùculad/uper 
umtt,(^u&(ìngpdiiprÌH4 internofcere ^onuemt 
deinde Jtc €ur>ationem aggredì, i^u^us igitur 
étqtàainierviUem rejrfgerato 4ecore aut pul^ 
mone ciortzt fuetti, hosfim*d tufiis magna ex 
parte inti^t, ipfi^ nih$inotatu dtgnwKt ex- 
fmxt^/ed frritsxjstur tantum, Accidit ettam 
^almretsntio.*^uidimJiamm^$o ^ifceris^Im* 
L midiix f ^<? AIE X A W »• T R Al 1 I A N I 

t&yrupu&myus cmtmuis^ ^énteBmTtum ro^ * 

taniHt^^;i^tmtm as$tem tffis menHeiiam 

èitià rccteménisi, , dmn ed* ab'$nflamm^tumt ; 

intei^na elicente etmcuatur^Ateùrum ^ui \ 

éif fHlmmisafftBum aquaìnàer cutem Ltho* • 

tanì. 'mdfcmfinU^Hodtufitòfots^tnmm es^i i 

MHT.cór refiigeretur, iotttm i^cmpm ^fSm i 

4Jks omnium max$me tfdumiJcanK Af^téC hét ! 

aquA tnisr cutem Jpeem mlidìi ^ffismum , 

ma& affeiimn hoc morbo l^oran^Aam dm - 

auoéftie oh tmbem kydrojucosfiir't, facile defrt \ 

hendes ^/* fnterncfendf ^téH as ra$iomsfi€'» < 

De curationc» 

Omnium cttraùo a ^acuatìone inàf$e?ida \ 

eft ; fed fitfitik quidem dtflt , *a»/ ijmpanU^ \ 

àfoU fmrgattons. Cuk autem anaptrca. no^ \ 

w»€n e fi , ea ^enA Jèciionem tnterdam requie \ 

r$t ^ ^i qnx exfmgi*inÌ6 fitgfdt^ cofia nnfiìt» \ 

tur. Acfitgtdi£?itis qstidem ratianc , tlLi «fi» \ 
indice t:/edqHomamco^*£. detrafi$o natunAf», 
kuitt » 9/ ^sf mmorfm tilasn effeeìamfiictù^. 
fiféreti mnjIkxmiJèdr4Uton$G&npnw^Hr» 

■- ■ ^ IIBE R XX. ^J 

tfi, hic <}uo^ ^en^fiBione ^ù,Fìdemm emm 

déns fropemodutn exttnguUtir » refici/L^ur 
rurJks.fiilU^ti^ ippémfuffocahant, aufìran 
tHrMjdropemt^twr anajkrca ^ ^enafiBit 
inUrmmy^ furgAtume curars cjnn'tet.DM 
mm antetsa purttcfiiarem e^oi^ue tpjxfrwn CMm^ 
rathnem. ^ quando ferfi^scare^ madefiuers, 
caùifiafmatps ohducere > ^sumdQ medica^ 
tmntis^^ tpùhnópùfi fangHsnìs dimij^mm 
^ù oportet^ Nitmante omnem aùam estratto*, 
nem tffa ^m^JeB*&y ^t dixi^adlìthenda efi^fl 
^irespermìitant, S4 enim imhectUesJmfJunc 
fmgmnìs dHraBta^'smrt de^t, eiìamjtidtàs 
tndjgers ^uleatw^. Ltcet enim pùBea c^nma* 
Sfhtguìmmdetrahere , ^/ ^/res resreat^ 
fierhii , ^ csfU ^ttiùft ìoumorts pmdattm^ 
aUjs aimhu/dampr^fèrtìmpìcra dtSìa , kua- 
ta. Nam hoc ntedtcameniwnfimHl ^jiperère, 
(^ corrohùrare '^}Jcera pùiefi, ^ ^Hjietfam re 
maxima mdtgemus, Vofi ^fi$m 9erè eorwn 
^«^ apenunt, ^ meatm ampkoresefficsmìti, 
matertMmJ^Jkxikm redd^mi > tranpiodetm» 
ceps adea (juAPatào ^^leiìt^f purgare ameoist^ 
jitkùcnon V;3^ ^tce fa&ifmd^an efi^ne^tres 
deijc'iantHr. JHemm^eftéamuk td ^md 9acua^ 
tHT , recremsrìtsÙHm e^^ mme» ^mer/a oc 
Jìdìfia mumtknemagìs offenditi S^iu^igà* 
#«?* ^p^miattm^ tf$t&eua£s/^re, fuJwfi^^ 
* - - ■ JL £ ^nmdd 5i-f AtEXAND, TRAXtlAKI 
Jitnandop€rturhanda^ ^na €$èm morbo etiam 
a£rum emed$otoUere* Pnlchrè i^ttur furiant 

r$des t^ Aris f^Hama.^rumnuÌitim adeo, 
^/ ìiUtd^iuodreaptt chameìe^fUiorum^J^ua 
ntét 4erU,^ antJt.pngidorHmdruchmam^Dtù 
$0 ex ^»A per mitta ij^tùdem drachmam 
^nasn x^mhttsaitiemrecoileBls^-etiamdstai 
drachmoé €xh$beto.plusmmHS^efaHk.ac to^ 
tum nisScamenHmodHrn^iiéfohtHrn^yad^ 
resrefpk$ens>met'fr€. BmtJus^ fttr^aùone 
fila forrtgtto , ^ua apertre pojpmt.' maxime 
palìi^tim^^ttiexatymgdaìsscoì^mHr. jide^ 
en'tm inmcimiptentes hydropkos aderire atm 
noxam ^tdh^t continuo fotus * iecQrt4 fitra 
rhos dtjjftiuerh, Inhtmc autem mocùtmfariu 
tmr, 

Confe&iopaftilli cxamaris 
amygdalis. 

Ampyfem'misapij,arnygddarumamayA* 
'Tum-abjynth^ ^gumm^fin^dorum drachmA 
quatHor^a^UA ^uùdfatis eft , Hoc Jane foBtUo • 
ad ob^uBttmej €x tra^ts ^ifioJts<^ hwno' 
ribm€onfraBaSr^in ^uihus non ^ehemem 
a&qiéi^dokr^fcu^ afflati, ^titor^ Sinatttem 
dokar^s^diqm inteBina^mtremy ^ pr^(^^^ 
dia cxetveant , €tiam fafitUHm :dmazfinmn^ IIBJR IX. JSS 

dfBum frsheto. Etemtn dokrem ìenit ^ ^ 
<^tm aptnendt mh^^é^ ohùnet, Crehnm 
tmtem in huiufinùdì decoBo Jefìkos ^thar^ 
autcafiA.autf^kA néirdf.autafrr's, ^ catm-'^ 
flajmatfs ^ux reiifiunt fitrinAm fcÉfmgrm 

Bocnamtim fuper omma auxitiatur^ Nam 
roht^r <^tfcerttnfiiH4it,^hHmoresfnal^hAT 
rentfs citrA rofiinem Jeuster dejkcat z ha^ 
heat autem ^ cumìnumcmtufim , ant/ump 
TnaBkh^nynardum GalÌkam>ruufinseny^ 
meL Semiim in 9im cofuafitur tfic emm 
mula commmiifm erti. vUiam ^sJmr^temoU 
Itm^rarefaBa^addies tpétn^ue auÈppHm 
fiterint, ^t$tor etiam epiihtmate , fuod mix* 
mmhaktfacidiat€m>^t^ifit^p6fit ^fa- 
Tnare^ etmUtret ex ^orum nmmere- efi 
^ hoc i^md ìBa reeifit. Croci dfMhnas 
decem: akes>mafiiche^> ammù^iaci, hdeìlsj^ 
fngulorum drachmm ^BoifjrMUdrMcBnhue 
qHotmrxerA drachmoé mnagmm truiadkfU 
anjerini draihmaa fedecim , h^^i kfùidi 
drachmas trista ^ÙMs :cj^fttm ^GdfiU0 
efi,Sin autem^oéfiterit, ^ù^^msa^ 
ìnter attemfihicim» ttiam ro/étfèmm0 9/- 
numjtccis gn^mmtemct^mdk ad^taMtMt. 
j. Mjimnfikm iecurJedHiMmUen fi^^ 
chHf t$trmrtm ^ iùtrttsem ha^e^hsdedt*^* 
detréAh0Cu£d»c$sfémufmimms,frxfir- $14- AIEXAKD, TRAILI ANI 

ttm fi pram i^mqm humoris copm'mSmU 
Jì^jQBat , ^ ^trss non aduerfentur. Seà ^ 

dHmfiigidHm^ Sic ^actuU$otentiinda.efii ^ 
éU^ofinfìmS^t natura ^ua a cùfia grauatun 
rejisret, Etenim anim$ defiB$$nss^pr&ter* 
efuàm ^md^iresdeijcìant^etu(7n ^iamfiigu 
ditstem ^ìfier'f imponunt^ Quare magnam 
(^ accuramm oi^Jèruationem hahere conm^ 
nit , ati^Heitsifangsàìiem hydraptcls itmands 
gKaùa detrahere audendum^ EtemmìnUm* 
fesìiua fa^gui/^is rmJSk m a^s ^Hoqus perù» 
(ttlum tnd&iCft : mhydropico autsm tnterdum 
€tmm mortem^ In'Oitdbi^ fgitur ^ maxima 
tfi ehììruBio, ^ tnfLwimattoj€irrof$t ^nefi 
^U€ rohu^éi, in hie ^acuaùonem fangfanù a».-^ 
te omnia alia prjtjìdia , praprti?n Valentia, 
adhihetOt ex quorum numera etiam bocexi» 

Ad lienis & iecorisdumicm vaJi- 
dummedicatoentum, , 
jimmonsaci Jtiffmiìiis y bdeU^, iriJUlUy" 
rtc^ , /ìngtgfoTftm drachmdL pd^citm: ftjracìa 
drachmd. ùBù :adipi^ ^ttitUn^ dtash, dnàd^* 
ctm ; opopanaci^ drachmA oB^ rpìpetU grana 
eentitmjexagtnt^ : cerA drashmA ^uadragin^ 
m ocÌQ.'irim ficis quantum Jatis efi : 9ini 
efUùdfiifficit, Nonoportet autetn emùlhtnti" 
i(t4 tsiniftm med/ctimentk ^iine^difiu- 

tienùim i4£mlhf£s>fidetjam ijs t^uéL tumarem repri- 
mere ^o/ffinufirìptura eort^m tn hur^ ^^^ 
mdnm ùhet.Cer^ -drach^centum ncnagtnm 
"mumqt^^pictiSartdA drach. ceniwnnona^tn^ 
m/èx: ahmink lìofitidi drach, mnagtnmfixr 
aloe£dr^cki^fi^dragìn.m fix : ratn . rr^arin^ 
thurù.fm^iloTHm dra4:Lmna^fni?tfex ^'pj^e* 
thr't drach.^iimtfoBo :art0ofocht£ drach.^i- 
nnù matHori ^immcmacf tottdem : carda-* 
moms drach, <^fginU ocìo: ^ifèf quercmi Arac. 
24.oky ioudem : aceti, ^md firn efi- ^^,f^ 
c^tapUfhiam ^ epithem^m huìufinodt ^£ 
adhthear^tur^qtùaifuamtercuterìi, e^H^anar' 
farca dicìtttr , lai^ifrankim 9/ ^-'tfcera eùrunt 
dsBenmJmt^ ^^^f^ruBtomm darmem^ue 
maxtmam experuntiir. Jn ^mhu4 tgttur mo^ 
deramefiohfhtiBto-. knefacere Sxtmwp^^ 
///4*» ex, amy^daiU : in ^axhnis ^utemi 
ttmm^aknùorih^^ariùdQtU'^^^^ 
.V Ad fcirrofosiecorisafìedus. 

Cr^i yjpiCA nardi > caB^\ iunci oèiratifio^ 
^is > cinnamomi ,fìnguiùrum drach Jua :gm^ 
gdferis drachma:melUs aitici de§umatidra^ 
chmA Pigimi i^uinque^ Dato drachmam ex 
mulfo. VrAfiantipmum hoc efi r^rnedmm,^ 
^ifiera^alenter exptàrgat. 

De afcice & tymp^uc. 

Caput; llt\ . . 
. f '/ X > ^ Omnid SS^ AIE X AND. TRAlIlANf 

OMnìa commemorata meScamhzt etìant 
éd^s OG^UA tntep cuiem fiecteàus- ^ neTnpe 
aJcitA ^ tympaniéi, citra^ pmg?unù detrét* 
Bttmemcofmenmnf, Nam BUfur^ationesfo* 
tius, ^ qujt atfuam per aizmm refurgare fi- 
lent> omnia, congrtmnt, Nihdminu^ etiam 
ferficatìmes: ^Ui&fak, olia immatura , ftcyo* 
mo ^ cyprino^ adhtkniut. MfiiB'fo mode^ 
raiajìeri deBet^ neoEta^ maferm exakù ^i aU 
tra^atur zjed i^fix m fuferfic'ie corporisMn^ 
tumconp/T^ntur, diféuiàantHr, Vtendum au* 
tem' ad Bdt efi medicaménti^ i ^u A non modi 
df^pare ;,fid etiam reprimere iumotem pof^ 
fint, Gr^ihac a more^ocant «;r«7A^/^.7i^- 
que ^eteres muhm prodiderunt, oc i/cet h^ 
^ud pìerofi^e dejcifipta inuenire. C&terum 
JnrAsfantifimum ^aiidifimum^ue snter ea 
étiam hoc eji cHias corrpojitfo recfptt, Re/m^ 
torrefit£Ì£ drach.tercejst^m oBuaginist aua- 
tHorz cera, picisjicca.fngulorum drack cen* 
tum nonagtntm duas t a!«miììi$^ li^fudi ^ ni* 
trt», Juiphitrìs , mann4t ihuris , fisgnlorum 
drach. ztanagÌKtafix > pyreibri drackmot 9/- 
gÌKti cBo : èdeU^ drach» ^tgmti auatuor : 
ammoniaci fvffiminis totidem : cardamomi 
drach, ^/gmtt oBo : 9f/ci totidem , o/ei drach. 
^igmù fiéttuor i aloes drach, quadragintit 
Jex : artfioÙtchia drachm, 9igiiiti quatuor : 
aceti ^d fatùefi. ì^thtiémtemmmm^a-* 

letctMm 


Chédcantt^ miti ^m^, akes fingukrum 
^ncf^ tres :. cert^A^dei^fir^^dGrum ^ncU de- 
cem : ^eit acerrtmi ^Mod fatfs e0. Sécca ex 
aceto Umgé^ih dum meUìsféci craj^htes. Ce* 
rujum ^mtem cui9^ ùka C€^uit<f\ ^J^uedum 
Qftjfefcat , % m^mu^ mtmBas nm m^iàneu 
fune ceram m^ématcpie im faxtkuùaim m 
-fiUemolUm ^ùior* £fi^ medsmmmium 
^mHkU€»ferim0ntii^$èaitim>^&3^jfiù^mad 
aquamtntercuiem,fià€ttam a^spktojque 
affeBm^ttte-extBtt^ £,tentm itmem cmju^ 
mit.aifjceffusad/ffpwraifmemferiùéài ^fi$^ 
tuncidos > ^ hnm&resin articniU cmtent&s^ 
%em hydracefhalU. athenmaip^fctrrU^ ^pa^ 
tQtidttm €ondf*cit-»ecmn addtapUtya^oì^ 
Sa^ìtmmìraùt^ter ^akt. Ne igftur]mp&' 
xmm medtcammum 9tiÌìtatem 4^^ emù 
^uentmm contemn^ , ettam ^:p^Uf nm 
magnai dttrtùes^sjcet A ^ tec^Tétffspt. ^ 

yiajmatc > ^uodfopt 9/fcera emùlUre , ^ ^ - 
mnes tum^fes ejui mfentitùrt ewenii ^ Jk* 
ntmsiregtùm hiéentur, discutere, VùTTO ^/i- 
tor eo ^uodetiam ad aUa mttitstfrofiit , c««- 
^Bwetusimhakfi CtTA.refiMpice^^pcU 
^tUin$tr$ruh^i»tac€arMmla$trt/k€aruw^, 
L 4 -«^ fS^ AIEXAND. TRA?. IIANI 

thuris , jìngiilorum Uhra, 9^/ ea ^u£ liquori ' 
poJpAnt li^itefecerls,^ ^trida^ befuidis injpergtto, ; 
-^ ^aque miJcensftU mdiU, oc irttii dsli~ 
£ettter^ùior. 

Ad cympanko^ , & quìlnis iecur 
ficirro induracqm cCt 

ftum ^aUtsM MhUq sutem M^gU ìUa. parart \ 
dsi>entyj^£ ^ fi^,^ dffcHt^r^, ^ duros^tf' . 
^Biss an^re frol^ fù0imt : h^ket /crtptmr^ . 
^mus tn eum mndn/n^ K^n^k sr^U Ifèra jp^ 
w, cers .fingukrum drach, dmd^cim * ^u^ 
'4nmi> kqffiidi^fiJbh»rk^ sétrS;, ^igHhrHm lì* > 
ira : munnd. ii^rìf. 93»c/^ tres :■ dei Reterà , 
^^c/£ dtis. Ex4i^ets^h:ùgitto.^ dqnecfercùmn \ 
hake-ant^^raf^iiiam : ai^tte fic,. 9^/ l/queficerù i 
^»^ hii»ar'$f.ojfHnl, gj* ^traque inpìU pnult^ , 
ìnm JUhagìts'^rh , ^ffiannam mfpe^gm , ^ 
Luugatiè phtrtmum ^Kltor^ f^^c 4^ m^dtQa^ i 
.mer/iis,^ alia Cifrinone diSf ti finte, Detnr ' 
inceps asitem d^.^j^fé 0g^mt^A.qmÌ^ pri" 
mas ^fipnmoi curatioms par4esm omni- ) 
ht^ pùti^$mum affsBflfì^t maxtms ^eroetii 
ìnperkidofìJSfmis o&unet : in qwrum nume- \ 
ITO aquA mter cutem <imque h^etnr. . ^iU . 
tmm primario offeBH.Jèiàe Mf^nm paxùum \ 

', l ^ìtÌ9 \ tur tecwralmm mpmgumem concertiti tùtt^ 
que cùtpQritranpmttity td circo Jmtd fr&^i-- 
ctendiém Jfrorfus efi ,^t ^ aUmentum ^uod 
adfpjkm peruentt yfactk Jìt ad d^flrìÉuen» 
dnm^^ ne/^Haquam mspedìatur^ qi^minus 
in cwporis fMTtes dtjpenfetmr, Q^are oftt^ 
nmm ipfs ahmentum efl fémis fmn^¥^* 
tìmfiminAiflatìi^usdipMtisndìS^^^ta c<iv^t-> 
neat, ^tanìfi, ^mt cfsmmti^satfcenkuif^a^tfi' 
~wmù Jim^ter lìnterdfci oMtem ^U^^n 

topiofmpartisdshst. Si enimprotó fkertt fir^ 
menmtu^^ non pùie0 crajì^tkm y^ id quod 
^sirtiit Cifra mere, At olerà fimi Meni, fi fe^ 
hris akpti^A caiefiicere ^ exteimare qmat: 
■ qtude ejì apium^petrofiunum^, doitct^, eruca» 
puLfgmm^rapAsaHcaiiSi ^ qu^ ex his tenttia, 
'. ^ cal'sda extksr^nt > aLa m^gis > alia mintés 
in id efficacia* £x asdhféspr^pttnt deirentfir^ 
Tjs^mfùeti^, ^tpaUiìTÀfis^ iurtur» turdn^ :^ 
ex mtnutis paffèrcuUcy qui non fini pm^tée^* 
Inter pijces conuemunt Jaxatdes : at hm-H^ 
$t^s fit excrementi expers :, qmdinter cjnqs^^'^ 
dum ajpemat antfim , a$U p^pe/f^ pgLHkd$tm* 
Excarntht^ moderate comedant* &easp$^ 
ùus qud, nonfnnt pingues , frAcipue ferinat, 
^tcermnas, apr$naó> ^ capreartan. leporifs^ 
^ero prùhiberi debsnt.parettéraatcm eétrum 
ìhs cum €Ìk qtéodam extmuante,. Ajpii 

m^tximè $4-0 Al EX AND. TRAI II ANI 
maximèyfigratajunt.affkmere ifjos édiemim i 

feHti^s> réorc ^ modkèfiUm ^ùluptntis ^a^ \ 

t$a. offerta conuemi* Quantum enim ad Affé* \ 

Bum aitinet :, £«f pfdàpuè inquàhns caltda ; 

fsonefiintsmperies^umtfehrUi contmum spfi- \ 

rum ^p(s tnterdkt deèeK jit kgumimlm \ 

ifJos> maxime iympanicffs > ahBinere oportei: i 

jtmtliter eùam placenta onmthus , fU£ exJa» i 

Bt^ fìjniUgtne fas^antur^BeMaana^eroap ( 

Jumere non efi aé/mtduTnyamjgdala, autpi" \ 

-^acea.'^uofouÉempaJpu, 0faìmmLura* i 

re:ca^amA^erùry^tmcismtatumprobi^ ' 

èenda. JUnt. V"mum ajpétnani Ijnum ^ Sul 

jàfcdmeum.fr^firùm^etHs» (^pnrnmre' « 

Jfp'tms : hoc ^eroetiam ^rìnasprouocaKQupd \ 

autemm€iÙ€amentumhoc prdlianttHS com* < 

tmdmj^ ad a^jua mter cutem tah&rantes \ 

tnuemvepterfsfBxfaBictjs ^ims fumémi édf^ , 

finthttesfrAÙpuè ^uod^icam nardi toptofip^ \ 

rem recipiat, ^elaptatum ioi^s autem <^j7/- i 

mémt, P^rrò motHó^fi^fuidaliud, hydroptat [ 

€&ndm$f :prMip$§è ^mfit per mare , eé^uum» \ 

^ kBicam.ù's autem qm ^tribnt c&nBanfi \ 

ttiamìtioefiSfttltfitma. Atperfiicatio hjdrih 

pkts adhiheri deket pcti^tmum ^ 9t externos ■ 

corpùrU meatm rarefaciat i humores exU'^ 

nrni ^df/cHtia$, Nthil entmadà hjdrcph'. 

w&ffkn0M detrai me^tmm, fuaflatMs^ I I B E R IX, S4l 

^ hHmeres cmgregatùs mnjtmt dìj^spari^ 
fid tppin ^entrem, ^ mtmhrAnam (fu^ 
atiodommlftii^ mt€0$nU tirmJitendaUir.Gr^ 
cu d$citHr Periioneùs^ remrrunt, Jim^mfis^ 
Cétì^ehos connina mlenm ficcù m^ìit^Ms , in^ 
ter$m€wnf^ £^9^<?, intfrdttm eU^m^nm 
fi^mo , ^ata cyprim, Balmoitum^/Hs hydro*^ 
ficfs , fréùfertim fiigida mtempene frAdttU^ 
noxtùs effe.fctreùcet : quonmm ^ ifjk.^t du 
dscimus:, refitger^re magisquam t^facere 
foffknt. Cum it^ue. Lmanim ^ ^uktfi ^sfie-m 
nhm imjcere mediCiimenta ^ha d/fiutere 
^uewst > ^ txtenHore ■: ^nalU efieruk fittU 
7kt^ atifue /ai.amtmtmm, ani aimd ^fù^j^ 
dJtputiendiém efficmi. Muitìi ^erìfimteùam 
¥dtaa ^eterihuf meScamenmfradiizi , ^«45 
Sfcuierefofpmt tacùcet^tufmoS examina* 
re, ^ Sfhii^tmaqu^ue exspfis delsgere, Ta* 
lis fans ^sBhs qs qui aqua mter CHtem fine 
fsbri UBorant^prAfcrt^t dehet^ 

De iis qui aqoa intcr cutcm cum 
febri iaboraot. 
Qf^djtaquamtercutemldsranfesetiam 
fibrmimit admodfém caitMs >émx$i^s 9ìet$^ 
dmn mntfi^ neque in ^ifiertkm^neqm mci^ 
iis , ^mifHaihug,.^mi 'antidoti , ^u^ fiSì^Mh* 
mhuiifèd^ìbìmdi e fi ex pkrsi^m affkmsre 
ènùbm» , ^^ troxsmtmi^^mt^^ucaiìdem , ^^ 
raf0mhàm%wn.'itsm ckB&tmm mamme* S^ ALEX A N D . T R A II I A N I 

autem aptornm radìces, Dat& ai^iem jf& ^ 
forra decoBa fihindtv ^ fak^es' ajpopo^ 
£ùs^ Jtìt ^er)>etiam continuum anUdotùrum 
ykm ^fr^tim ficckrum^ acrmum;, m 
hydrùpkk ^ii^re ofortet ritem ex purganti*' 
i^mjtmtùter edtiU admodm^ medicamentu 
frohihere, NuUtim enim ^dàe cakfactens, 
ippsttmartpotefi^Nameiufmodt medicamene 
mjhtm fpfirum mtgent. ^ fihr'tm mcen^ 
^mt > canfat mftammantes magu adhue 
txiértmt , intendantj^ malnm. Quare aqtuà 
fntercitiemex acutìs mùrbMfr&fec}a,nmfù^ 
tefinm mfiammatknes haberetmpfa psrfi^ 
Nantes. Nfhilemm adiomteruallorHmex^ 
fers ^if, ^tfdrts , ae miram > (fuòd ne^m 
tMua mtercutem ipfls okrtensy cakrem dgrù^ 
rum exitngftat, nséjne fe^rif omnem a^iuam 
ìmter cutemexhaurtat > féd al^as^ua Jtmtil ^ 
'me ambo CQnttneurttur.^t^ndsquuifue du^ 
hUfiat curatk,Jit^ cdefacere .fitét refiìger-a-, 
re efmppmm^elk. Qfffpe neceffiefi.^tre* 
£-ìgerantia ommno ^i^uam^inter cutem ad^ 
aitgeant t cakfMCtenttkrm'JmfiMm. Sa^ifits 
égiittr e^m hmnprada mixtam cmattQmm 
adhthere^ ^ eìe^uodmag^s 'Sirget ^quMenns 
Bcet , ìnfBere. At ^hi fehres <pshementiQres 
éiPparent, fune rep'ìgerantfbm pùitm ^ten^ 
dMfn efi^ net meH^mdimi ea ime exhthert^ 
Qmm^mim^meiw^fi&rà>nìf^ cm^j^ r^s? Imo n€€jue a^iua intercutem iejjauerit, 
^quam:, n$fiprius cahrpr£ternatHr^mdem 
Jierttv Etemm ijs fi dìuÙHs immoretur , ^-,: 
^uammiercutem parere fotefi, Omnssnam* 
ejite fine caùdainttnjpertes Jfim fiìgtàd km^ 
gtus ptotrahiUtfuperétqtAt i's^tres de^'cji^ 
rmtri^ttùnem. Im^fue <um s^'t dm^nium^ 
qaod dìflhf/èmtfir , non a^jphss^ ènjanguém. 
nem iranJmHtznt , neceffè efi ^^t in ^apa-' 
rojkm ^Hitndam ^ ^ frauimi pii^Banitiim 
cmféermtur, Porro éfuod a^Hi$ mter cutem. 
éfiam €X colkejHattQne nafiatur , ^tmJL 
firnus ^m^fueGalmuscmjimur.Videmu^. 
ontemcolit^tMÙOTiemà -cM^re poù^s ^^àm. 
ftgidttnti oéartrKQimre^mBÌa^ ^ €iu£,frdbm- 
ctffsruni r/iorhi&m ^ ^ ^u^ nunc adfimt , ùh^ 
firiionda putù i oc ^kì p^^Jhsism. mtempe^ 
rtem tntemomris > ttsm cmationem a^éd^* 
iier i^cedoi , non nuttm ^mdgarmm opimo^i 
neTnJè^Harìs : mmpe aana mtsr mtent h-^ 
èorantes fmmé modo caliJMCtendcs effe, ne*, 
^ue e?^,r/f hoc ^erumeft^ K^^m eg9 pkrqfhmt 
tiiiitm arejr/£erémtfé>fi^ medicamsntk tnttr*^ 
dum adìì4t$s e0 conf^^exi » at^ue ^ eséessìre^ 
potffè cùnSì^Xìrm emm ùmnts pi^tmud^^wom* 
isdìmte contra nafuram orm^hsna^ ter»^ 
periem reuermniury necfffh^fi^ '^t fUm^ie^ 
CH^rprohièin pmgmnem genere* ifmliéiimMgsnx. 
p^dttH^Q^^bmdi *^im dixi^A^^im^^ Sé'f A t E X A N D . T R A 1 1 I A N I 

Mmefiy ^tfjtecmn mùrh$inueB'tgenm * ^ 
cauptm ^uA aifttammter cutem effàt > -^ch* 
rate^préhmdamm, Nam ^«^ Btppocratt* 
tA ^rm methodt ^ocantm , hs, funi : nempt 
cmtrm''tacmirarmumUmpere£k remedid^ 

IthorannhHs ^tBwn ^nictd^^e aptmm £^ 
cmì^enieniemprAprtpfèm.tmadea ^cedtt% 
^u&ipfòsptttgare fojfunt.nm ^mmrpm ^ 

^ amìem intemperie ^uam interiutem 
tkpertos , €akfac4entflm ^tmo m^ae h^sx^k 
tummmpccanùhm. ^tmeécammiU 0:m* 
rthtfisfiatimcurarefidper ^sces,^ amedh^ 
tr'sbmprtmHm incéoars opùrtet : deindefic ad 
"^àlenùora, ^ ea qn& magts cdefaare ^ 
^xtenuarepoffùnt^progredf. Nam calefiiCten. 
trn mmtumS^mmrfk ^ ^na 9/ce ajfuman- 
fttr>toium pÙH^h^atém i^oUffftanf, fuam 
^tmdantem humorem euacHenU Jtst^ero 
ttsam^refiiger^ifhus "^tt iiporteUt, ^ me^ 
fUocrfhtss im$piens.partictd4ti'im naiwrf^adp^ 
cerecmator^MeiHehQepaBù^magls rep* 
g^^tmaccedìto. PoBfmmigitttr tpfispur* 
gaue^ss^tconumit, etiamadèalnea ^ mo* 
tm medmrès4ticho. Sedfftmtofos ^tem- 
feratura f-sgiimes paim ffi naturi* haU- 
mpsùmmsttere, GraciUsanaemJtccos^ ^fe- 1 1 B E R IX. S4S 

^nBiùn€i mutuane, aeris^ ^ omm htlar'ttute 
recreare ap^rtet, Imnami^ acctdtt, 0/ congruo 
utente s^iBu, adprìfimam rurjks temferiem 
remrtzintHr :. ^t ei$^m kcur non ampltus 
aGjuamJèdbem^HmJafigHmemmfoBerHm 
geri^rArequeat^ 

DeafFe&ibusrenum. Caput iiii. 

C\ Alculf qm in renthus generantur , a W, 
fccps craj^t^ humorjùus igneo renum e a 
loremmium ajià gignuntar, Efi it^^c^rsaate^ 
rtaÌ0 calcuhrum tau/a , humor cra^ior : effi^ 
ctens atitem ^ tgnieit caifdttas :Jicuf etiam in 
externis ^'idemu$,Nam ex igne ^ t2ili ma- 
teria idaneajlgHU omnia ^afa conficumt , itu 
9/ ne ab aqua quidem ^nquam dfJfoUii p&fL 
Jint. Qu£> mm ttu kaheant^ frocurandum eft^ 
ne materia in renihus £ra(i$or generetur > ne- 
qm ifjì ignei ^ ^ m temperati Jìant. ìsli/t 
entm horum ahqmd extiterit, nunquam caL 
mhs con flituì poterti, 

Not^ czlcxxìu 

j4n autem renerà cakulm fìt> qm doio^ 
rem pariat y in himc modamdiligenter in^ 
termjvito, Etenim eadem accidunt indicia^ 
cu^mcoUcQ cruciatisi tum renum eaJculo affe^ 
^^ > \^fr^0tttm^cin:ainttia^gnis dgredi» 
£Q£wmìsÈWf'^£temB&in ^trijque %mìtu$ ex^ ^jf/7 ALEX ÀN I>* TRAI I I AN I 

cttn'^tur , ^entris retentio ,fiatm ^d'sBen<^ i 

panes C^/f^e ad fiomachum ^ iecurperiiru \ 

mnt. Etp ^eri cadem ^rtj^ acùdant, tssmen ( 
artificem m edlcum non UttuermU Sf^uidem in 

cùitcis muftophres "^omstt^ ^ crudi , ^ p^ ì 

tHofìonuntHr. alum ^ fl^ttis magis reti^\ i 

nentHrjtmnephrttkps non ad^ojedmam intei^ I 

cwandumfipe excernunt: interdam aita, cu-^ \ 

rattonem ciuociue fla,tm erumpant^ ^ akuf:, . 

deiicit > quod neqHa^uaTn in colico dolore con~ \ 

tinitt. C^erùm ^rsnas^iHoc^ ddtgenier cofu i 

ftderare connentt, Nam maxtmum m hs dh- i 

Jcreùonemadamupmintienirelicst^ Q^^fe : 

in coUcis pftHttefi$é^ coptopi&si^fedtmmiiim,^ ì 

m nephrtùcà msn^ reddttur.etfì accurate \ 

CùTtftàeres :,ar€nofa^uAd^mm<brmts depre- » 

hendes, i^uACoUcotentzitis non euemunt : ^ { 

dùhr maglsir<mk , ^ "s^noin loco tnfixPùs ne-* ^ 

phrfticss app^et, qmdcsitcps non accidit, Boc '. 
■f/ttm-paclo nephritiCQS Uhorantes cakulo , O" 

colicQs miernojcere ^ dtpernere inmcem \ 

eportet, 

Curacio calcalo forum. 

Cakulo affeBi in sjccepm'thi^ ^uid^m me-^ i 

Scammtk CUT art debent qu^ Uxare , Unire > ' 

^prAtersacùmmmHere.i^ cdcuÌMm educere , 

foipAnt, Omnm igitur optimum efihalmumy \ 

9/ aH0dmn/ohmmipget,J^d€fiiimi:urfia'e < 

■■■■■ pfit. ! p^pit, Nam coltcòs jre^HenterJoiumodo lentty 
nephriùcos autem ^tra^ raùone $$iuat. Porr 9 
ad loci ^nclionemchazn&meio Agri^*^nturm 
bakeo , ^ m calfcU coftoftore ^filsoj^ dtHtim 
rmmorenturmon Jemel tzintum die . fèd e- 
tUm Ì>^ ^ ter Uuare expeSt. S^pe ett^m m 
fitgtd.^m,(ts.j}asjk, dependAnt.imt3Ìo' auter» 
mm inuohtti , decacìpiìn carduì CH7n aifw* aut 
antjè momento h'thant, Sìnantem do/or perfi. 
ueret . (^ caiculiexcretjane^da^uam/fkcef^ 
prtt , ettam decoBam radtcls a^-Mn^Hefdìj 
herh£ adhuc Untds cìrcundati édan-t, Nam 
^alde gratkm ^ effcax extSìh : ^er^m ex^ 
tra b^lneum per fé , ^ cam ù:-jrmltte fum^ 
dekt, Qt^d fi efutn^ftiefoiìj radtck copia non- 
detur , eryng^ decoB^m. m^t erjjìmt ^ prto^ 
mttdps ptj&rtmam potu prófidt . Extrmfectt^ 
autem ficcuH ex fiirmls frument^eis , ma'* 
xime ettam deccBo chamdìmelì ^ aitlye^,jèr^ 
tteU campana, , ^ eleo chamimelino ad* 
moueantur , Jed tm ^t fie^iuentìu^ muten^ 
tur, At Jt farmét dejìnt 3 panmcuiis lansts, 
^ ipfis mterdam oleo duici , alias cham£» 
melino imbutis , <^tendH7n e fi : af^ue it^ ca^ 
Isfaùenda tartare Ulos crehns^s oportei, C^- 
tert^m alatts clyfierijs duàdfùei , nonadmo-^ 
dttm acrthus , fid pottm ^ua cop ofìm oleum 
reaffant .poj^'mi^fie laxare , ^ commtnue* 
re atra ammom^n, Tde e fi althe^ deoh* S4^ AIEXAND. TRAttlANl 

Bum. fanugFAci^ficuumfìccamm.fHTfH*. \ 

rum. cham&melt , ^ ùkum chammteUnHm, : 

in cakéorthm AdmoétmetmmfÌifan£,cre^ - 

Tmres cum tufaceo y ckamAmeìo ^ ^ ÌMtds f 

momm compftt , Mttigant enim , ^ ho^. ^ 

^am locis tensperkm infermi : ^m&rk ì 

caufam mm^ntes, e^s fui continue caletta \ 

Uftfunt.neaffeBu corrip'ianmT,froh$bent,>. - 

Stn dolor prmaneat , ^ caktdus £gre ex- . 

cernatur , ad ^alentfora medicamente tra»* '. 

pQ, Efufmodt eft fanguis hmmt&s , quem s 

frobe refrigerare, reftgeratumtmdere.m- < 

ho incernere . at^v^ Jìccàictdo latranti' \ 

bus exhibsre conuentt. Jtem cicmlas Jimtli- : 

ierficatas contufas^ dareexfedit:^erHm. 

ddi. ^ pedes ah ds tolti d^hent : atque im- 

ipfas agro exhihen in balneo > quando iam u. \ 

inpgtàdLfolfum defiendtt. Commodtué au*.. 

tem erstyfì rrìedicamenium ex mulfi , mt 

condotto léiMiges, Ne igttur contemnas : efi- ; 

emm ^aUdum , Hdic qutdem JimpHaa exi- < 

JiHnty ex compùfitis autem hoc efi prdJìan^ \ 

itfimum, SptcA nardi . pfperts .fngukrum \ 

^ncta:, caftJLfiBuU, co0s .fìnguiornm ^n- 

cm éi&Ex aqua noBit ^ mane dato, A t 

efìcacìpmHmMgéque^alidipmumeftme^ 

dicarnentum, qnod ex hirc$no fangume hpc \ 

faBo exhfktur. Cum ^na maiurejcere m^ \ 

ccePmt> olÌA recenti aqmm inijcm^eami^ i 

decof i 1 I B E R IX. $4-9 

decoqmtù^ 9/ quodterreBre eflyabijctat :ac 
hircQ tHgulatQ i fangmnis ei^ medium oUa. 
exàpHo : tm 9t nec^ eum qui pnmm effa* 
xtt :, nec^ pofiremuTn acciptas . Ac ^htccj^le- 
fiere permtferìs , mtnHt$m m cUa/cùdm inc'i" 
dito : r eiaculo oHiem tenui > aat, raro Imtes 
€onte£ÌHmfiìÌf dio exfùnttQ ^ 9t Jijole ^ luna, 
iliùminetHr , ac ficcefiat ^ cura adhìbita ne 
madefiat ykuìgatum dilige nter mpixide ad- 
Jèruato * Cum ^ft^poftulatj co chk are plenum 
ex pajjo eretico daiur. Hoc igitur tzzie efi > ^ 
nosnonpauco tempore idjumus expertise a-* 
, terùm hira&s qut ÌHgulattèr^Atnte Vigenti ejfè 
dehet* Erti ^LUtem t^U^ arca annuTn quarti^» 
CAterumfiha finicuH t grati odorto- gratia^ 
amomu > ^ hutufinadt hirco antequd ccada^ 
tiér, comedenda obijcs debent. Ego^uts mjrrha 
troglodytide cremam in maximal dohnh.noHS' 
rne exhibmffh, ^ coIchIìI grande que commi- 
nuerat^pir ^rmaexpùlt^e. Indie éibatautem. 
copiafègmetorum concreti ipfam particuUm 
per lotìumfuijfè reddtta Hoc medtcamsntum 
pr&terqua qaodcomtzffdt calcuks, etiam dolo^ 
rem lemtmec édiosfint^generari, ^nde eiiam 
Manm Dei appellatur^ Atfi hircinumfim^ 
gffint defideras ^ ^tkor medicarne tu quod ex, 
condito paratur » habet mUe $n hunc modum* 
Coodftum ncplirfcicum- 
Spìc^ nardt , phuy JaxiJragA , betonicA^ 
M ^ afarii r/^^ A t r. X A N è . T^ A I L I A N I 

éffiri , hn'tfem'tnis , fetrcfilmi^fin^U ^mu: ; 

ft^rkinconc^tummitùto, ac ante- horam s 
p'^idfj propinato. Comminuti e akulos^ ^per ] 
<^rmam proijcti , 9/ «£>« £mpbH4 aUos rcnajct \ 
fermtttai^ 

Deano dynf?. 

Ji0 ^fimMuó.cum dolor ^rget , f^/**^ : 
€uU impaBfJùnt .Jantmtis tepore ^tendu m 
tfi.nerenesfant mteperaù. Quodji dolor re^ 
tnanet. ^ Tnagniéimm'metpericulHm.ne^i- 

resa^fgìlijs O' conBanU dolore de^àdtiinr, \ 

éucedito ettam adanùdot3:quA ^réUer^uam \ 

quldmittgat ^ etiamfi-mrmwdticerepGfurit: \ 

^em ^«^ extenuant, ^ cakubs commtwmnt^ \ 

quale efi Thilonis, ttem panaci a diBa, ^ the^ \ 

rtacemn antiqua per Jèy^el e umPhilon$otnjx \ 

t^,VrABat entm lenire dolore; (^ ^trihm ìm i 

recreatis, ad^aUrìticra, tpA cakulos confitn^ ! 
^ere^ueant.rurfH^ accedere^ 

De fànguinis mifsione* 
At ficopiam Jnhep , aut mpmmatìo- ^ 
nem ^nà mm calcult ohBruBtone /uff^ì^^* \ 
ris ."s^enAcmmm JeBtonem prtm adhtheto. i 
Jtu namque haud deltn^ues ^Jt- medkamen- > 
tum offeras,Laxatione enmfaBa , ^ meiu > 
uhi46 rarefaBìó . multo magis auxtlia ^m 
^lùhgniHT , propriam 9tm ofimdent* No-^ m igttur e$}am ^num JZlum ex pr^$Bls 
atixtltjs ad ahjùlumm morbi eurattonemfi^ffi' 
csre.Mem'tmauti SnerfoY^,^ ^tfenuria ^nim 
alteranti pofì^. C&terhm Itcst eitam ex dtuer 
fìj td quod congrmt prò mdgmtudtne worhk 
^trihm, ^ 4igrihabsts£Ìntiemre, Atinprd^ 
Sormn copta, qu^idam c^uksjhte ìamfaB^ 
commmuunt , altoruiT^ ^erlplurìum gensra^ 
ttonem promoueifjt, N^tm effecìrìcem caktt^ 
lorum caufam adAUgent > dsmt renes ìntem^ 
peratos igMeosque per cakfactentìareddunt» 
^t pYcmpie aaos affate cétkuks poj^tnt. Ne 
imtur hoc fai > fludioje ^it^ri dehent adr/?ù' 
dum calida, ^ acridi Tnedtcamentzi. Atp 
necej^itas quidam mcsd^U , femel aut bis 
htfie ^fu4^ ^ confectàtHs id quo tendehas» 
defifier» turfi§s ah rpjis deìes:^ ncn, 9/ 9W* 
gofaShmnt^ <ì;tttpfsperJàmùiteynprafirHa- 
mnUgratsa ^Ue^ ne cra^itor atitfifgsdicr mA 
ieria^ qua ad cakukrum generattonem tdo^ 
neaeff,€mgregetur:Jed contrkfiudendum efi^ 
9t honam tepenem cmeikemus^^ exieisuàn* 
tihi^ ^itra magni calore K-^tstmur, quale oxy^ 
mèkejft,ad*anthu , decoB^paluBris ajf^asragi 
^ grammi^, rad'tx apìj g^ ^^yn^^j- ^ q^*^^ 
fùÙjherb&àtemplamginis radfx ^fil'ta^ ma 
gisc^adkiucfimeìpfstis, ^ ckeruitts , g^J* 
Xtdàjeme^ ^ amygdala, Veru neq^ kù con- 
tinue ^iendu.Jidtuncfoli . cufujf^ìcìùquAdi 
M ^ fiàerih $J^ ALEX AND. TRAIITANI 

fuertt.materta crapore in remhi^ congrega- 
r/. Bihere autem aporie t ante omnecìhH a^ua 
tepida. Nihtl ensm renes adeo recremetis 9a^ 
cuos> terìrperatos^ redSt» 9/ mn amphus cai- 
culos procreare pajìtnt. Nam teporU Jp^ich 
ìgneus ì^Jòrum c^hr a tepore aefUàL exim- 
guttur. Quareprobè facitmi^qm h'thimt ettam 
in medw cìh't ai^Ham , aut ^tnum refr'tge" 
ratum, autrofaceum^ asit ^mUtum. Néun 
conditum qmuis modo^rohthert debet,quem* 
admodMm etiom hydrogarnm , atque om* 
ma quA ex pipere conBant : ^ non filum 
acresjed ettam craj^tjkcci ctht ^tt^htmtur: 
^t balicaMb'^mfHrì2male,fmtlago^ madura^ 
placenta > ^ quACsc UBeparantur> ipjùmt^ 
Uc ^ cafin^ :item ^ina admo^m ntgra ^ 
mufferà, Adh<gc cauendum , ne &gri culcttris 
ìndormia^ex assjersf' plumù cofiBk* h£,fìefHt 
dem renes ^alde calefacmt :pr eterea ne muL 
tuJìent,7nagU ^ero^udendu^^t ^elmouean- 
tHr;^elconfideant,y'ttmnduati'ì efi.ne tarde et 
hu,pimant ^ncc eu qui rwcocoqmtun copiofum 
ijìauy ^ expf/cì^,cet^cea,^ttynnos,:pdamt' 
das.fcUros.cephahs , ^ tefiaceapr^terpeBi 
nem , ^ ethinum. Ex hoc ^ero etiamfie» 
quenterjHmendumeftfìfrrtpoJStt.IsfamprA 
ierqua quodhona temperie indHCtt,€ttam^r$ 
na citando ^sm ohtinet, ABacum^ero ^ huc 
cmn rarh ajptmere prAflat.ofirm intoti> 

ping II BER IX. SS^ 

pngmhugcamihm.^ ^ auihm ìnierScendu: 
pmtUter eùameoTHquA infdude deguntxm 
ùmus e/m frohthm dehet. AJJUmt ^ero ^ 

culi ^mdes.qut a turrihm in ^utbus n/dtfica 

comeda^t, ^cmumeruprtma maxime me^ 
dMÌia,peponu4s*F*CHsaut€mJiccéU ^ firfdes 
aJfkmant.^Ham^ , mdadmracma.pra, nec 
copiose, mccQntmm, fJdjcgeneratim mebra^ 
ùm^fecundum meth^m^ fiienttpcam expo 
firn ub'$JuniQ. Qmnia 9ero aCtqm etiam ^ete 
rum^^ui natwaùa de cmtrarta rerum fami- 
mte/crip/erunt, nonnulla i^acakulossam fa 
Bqs frMer (fimonemabftergerefromittant-, 
^ inpofterurrtnQnamphusgigm conced^nu 
proéderunt / nece^unum duxi^ ^u^dam ecru> 
enumera e, pr^ferttm ^triutisftudjùfùrHgrA* 
ùaMhQmmtmconferuent, morbmj^fiperare 
ppnt, Honeflum emm efimorhum ^mcere^ 
^ùmm machma, ^grìs Juccurere, Pr eterea 
eùam dmtmf, Gaknus > qui ne ejfe qutdem 
tncantat'tones fumutt , ex kngo tempore nml^ 
to^ yUplurtmum tpfoépojfe £^frehedit.Au^ 
àt igitur ^erha tpJhéi.quA de meSca Homerl 
traBatìone reùquit , h^hnt autem e a tn hunc 
moàum.NQnrmUt igitur futant incantstmnes 
ankuiarnmfiàul$sepperfimiles.f*emad^ 

modum ego quoque dm extBim^t - temp&ns <X5-^ A I E X A K B . T R A I 1 1 A N I : 

auiemproceffuaifhis^HJi^^nier apparente ì 

perfHApiisJHm , ^'tm in tfjts ejfè. Nam in per- i 

€u/^^ ajcorph adhéTmntumfuTn axpertus. m ■ 

hiiautem mm^setsam mo^ibuó gutiurttn^' \ 

Jìxis^<iu£. incanmiionefiaùvnexpuehÀtur, Ac 

mdmprularaJtnguUhahent mcanmtiones^ \ 

cumlnfiitutmnconfeejuuntuy, Sf'tgitur dim- ! 

mBi'j^Hs G^leni&s, ^ aUjpler'tc^ ^eterum ie^ ; 

^antuty ^té^dprùh'thet no$ ^o^^^ue exper'ten- ■ 

tm €0gnùutmu4, ^ que ah amtcis Jtt2ceris ac* • 

tepi»ms,hs£^ohis communtcare ? Multzi }£f* 

tarjunt P§ almfid nuliam tm. 9t anntdns ex i 

4Te CjprtoconfeBusThahct OHUÌnhue rmdi^ \ 

Naturalia- 

Ae^ì^'icammi , aut CyprmT^.^fwd fgnr'm ì 
iotumnùnad'motumfuerti, accìpttù :quQdm : 
ipfo memiio &rls tmiemiur , ^etuii tejfanram \ 
fiàtoSt in digito appareat.ei 9^/ in ea injcul \ 
ffèrU leonem^. ^fimilanam^ ^fie/iam hnim > 
circsilo nome» he pi di, confcribito , ^ melufam \ 
^mreo annuhgefiatoiti minore digito ?mdkù, : 
ifàxm minimum. 

De inflammationc jcnunt 
Caput V. 

QVod fané infiammatio in ^muerfùm\ 
ex copi^ materia, inparticalas prafiriim « 
cmrmfoi injlmntif^eneretm'i&^nihus incùn- \ 1 IBI IL IX* SSf 

fijfo ejì:ac conuemt iaocfisenter perpendere, 
rmm td quodtnfluxerttfila copia:, <m t^uaUm.' 
ie tmntum , mtt ^troque pmulojfendat : r^, 
pia amdem »%t ehm tpfì fatiguù prahus efi» 
^ oh n$h$l^md quàmfelam ^widanùam, 
eh^ruBtonem exciùit, pA^ikuUm dtBe«d'tt, 
^ mfublìme attoUat: ^udtmte oHiemjoUy 
9/ cum exiguus ^xtfitiMliofi^ (^ nìmù acer 
mt crajfua ^ijcofm^^ » aat Utresirìs ^ me^ 
lanchùljc$^. Sin autem etiam cepiofum Jìt^ 
qmd tKjìuxst y mali^ piccia t&nc partkukm 
%trcque modo offendi continui ^ ^ À mfia ^z- 
fendi, ^ a qualtmieipj^m mfi^anie affli* 
gi^Quare conjiderandum efi nwn ex tota cor* 
pare mjkat.an J quadamjupsricre particuU 
^tUer^e^iecore-^ autalm, hinc enim maxime 
^arfat curoitto. Hamjitoium c&rpm ^ideat^r 
pkthùricuWihccefiomnths&s ex &quofu€cùre* 
pktum , totiprojpicere priui oporUt , demde 
partuStqu£demfa7ìgiiisfrperare ^idstfer> W- 
n& fé B ione :Jm autem ^itiojm t^tuàam hu* 
mor ^pHrgatiùne qu& humorem^ prépoQentem 
edacerepotefi. Hac autem feri dehetShi taf 
iìlamcthù anteatracìauerù^ ^ ptlutufaci» 
lem parauer^ iptijana^ pifith06$i intjhss > ^ 
ommhm humeBémttbm contemperantsifUéq^y 
Jtn autem crajfm fanguis fnertt, ^ Tfihilè^* 
kns acreycihU ex oxymeUte, ^ decoBfsexte^ 
nHmtièminàditivm^.FerHmcummapf^ 

ex J$^ ALEX AND, TKAILlANi 

ex parte ea ^u& tnùdunti ettam rodant^par-* ! 
tesi^ injla.7ni7ìatas trrftent : curandum efi \ 
omnmoy 9t qtt£, rojìonis expertiafunt^dettgan- \ 
tur. Shnt itu^ue ^ alta tncidenita, e^u^ nthtl s 
acre neque moklìum ohtment/sperum nulinm i 
adeè. 9f aquofk mulja. Vofiquàm tgìtur craffk ' 
prÌH^ tm extermarts^SfeiacrtacGntemperoHe^ . 
ris , tstnc eoruTn purgai ìonem qu£> ojfsndant \ 
moùtoryfitfh ^trac^ rat tene peccare iìdeatur . 
^Jùla S!trt(& ^itiofum humorem eumcere ac ' 
Jup erare tiequeat. Fugere naq^ omnia h^ opor 
tetqtm mflamare pojpint, ^ purgare > partes i 
tnfldmatas purgare ^qutacautio efi, pr&fert$m > 
Inter tnttta, ^ cu humores adhncjunt crudi» - 
^ inflammaito fernet , At nuUam ad^opar^ i 
tem offendere pojjunt y 0/ renes ^ ^eficam, - 
Nam recreméntupromftem tpja potisi re ci" > 
■f'mnt: qtiam ahquid ex sis d/Jcutiatur intfi ; 
CQMoBfG eitis quo dinfì amati», ^tottusmate \ 
rtAfieri deprehsndatHrJtafk'se 9h multa ac \ 
^ittofa materia ithi appareat, agendu efi, Stn 
oidtem nomult^ in tota corpore eff^ ^ideaiur^ ■ 
Jed potius exfg^a ^ acrù^firmns<^,^itMri '. 
def^ent^rtnaaentia^etiamfi non rodanti ^ , 
Tnulja, ^tenduf auttmagù aqua tepida copto» : 
fiore:qté£. acrimonia ohttmdtt, ^ rofionteluit \ 
atq^ in corpore dfutius remanens caliditntem ! 
extrahtt:^ dolor emmitigat^qtùmagù fin* 
momm promomrefokt* Quare^ acrimonia ; 

ofen , IIBER IX. SST 

0ffendat non %erenM efi Beraùorem fofmn 
offerte, Nam hj^ccGptofiormflammaftones ex 
acrimonia prouenìentés suuat, Ea^enim Ofus 
f A» copia materia CGntrahunmr, ^rm&. mouen^ 
d£ efficacia, mn admoàum opitulmiur-^ S^/p-* , 
p0 alta quo ^u^ materiam craj^torem mm ^ri 
nkfmulm aff^Boé partes attrahut:^!^^, cum 
tranfìtum non mmntt ,inipp*s offeBislock^ 
fmmomtur. 

De auxiliis loco inducentò. 
lEjìiirmfecmfanìrefftierantìaAdmmett^ 
p'dfertim inter tmtm, ^ ferumteaSuc m- 
fammatione.conmmt :fiquidem idqHodtn^ 
Pmmationemexcft^t,MwjHmfasrtt,MHlm 
miurfint ^us.hcpr^Bare i^neant .'fid.nul- 
kmadeoefficaxMeeramm, e^md rsapitro^^^ 
fMeurn,^acHtpmi^^m.fiiCcumquepljgon^ 
aut portulaca, Af in rr.arhi incremento etmm 
éjfcHtiens aht^md admjJcendume/L ^tcha^ 
mmielum, ata recent ss^ adipe s. auimedka^ 
menù diachyÌM moém. Dsciinamneautem 
fafta.eiiam.ea mtjcsbuntur , quAplm difcu^ 
timi. Atp.rnaterta ^u£ mflammationtex^ 
cimmt , crapor uh appareat. y tHua^m e fi 
extenuantìkmàtra roftonem,^ extrinfe^m 
cham£.meU. ^ campUfiìatee^c ùr^kaceafa' 
ritta y ^ t^tmfimme decoBk itpime cham^- 
me^.iemuh. €amfms> ahfmth^. dik^^ ^^ fy9 A I E X A N b . T E A ir I A N r 

momento (ap^, Céiue autem^ne muh$^tupar \ 

tem calefacias.fèd mìt tare cale faBione ^titor. ! 

Qmmaimùdum igiturmHlm calefaBiù^l* * 

tstndaefi^, ne materia ^a^m parte infiam^ ' 

ntatszcotmetmr^ in pus conmrtzstHrnta eti^mt ' 

renuminflammatiùnes ìjs efUJi multumrefiit* 

gerani > fipe qnam prtrmim mdurantur, i 

QMore ommaextrema ^bii^HefiigtendaJknt, \ 

fTAfhrttm in renihgis mflammattoneientat^^ -, 

BalneUfine^prtuf^Hamcopiam^acuaueris» \ 

^ttproperanòimnùneft^^k feritoti corpori ' 

pHifhexerìs » etiam h^lneù €Xcdefkc'tentthH$ \ 

tuto^teris^ 

D« ÌGi3ammati o ne reaum is 
pus conuerfa. 

Inflammaitonem quA in pm cmuerteim» \ 

prtu$ hinc intemofies ^ quod fmlia occajtone \ 

ohrt^febres, ani perjriÈtmes qimàam citra, \ 

rdtiùTìsm,^ inordmatèjHperHeniant, 2sUm ' 

dum pnif generai ur > dolores febres(L rmtgis \ 

euersÌHnt, qiiàm ehm generatum efi, deinde ad \ 

hòCjGimd Ager^cum infinampartemincùnat» \ 

grauitsztem magna ex affeéla potiisi fentire i 

(e dtcat:,ac anteaquasnflammatio in oèpjfuìn \ 

pertienijpt. C^terum etiam fpm apparuerit, » 

nonaltnndeipfùm excernì fifptcens ^nipejc '■ 

renih^, Etenim dolor qui antece^tt , ^ ' 

gTimitsitisJènfHs^exquiJhammternc^ttQmmi- > Q indHhst^tam demonfirationem Jimdher 
rtprefìnmnt. OHadù^mdcTn^eroex oÉz^s ^h& 
qu^ hck c^ml>hrtysf4puó excemttur , omnia ^ 
iihifgna mamfelìè expon^tm , quihm id de- 
frehtndere licehit^ex qniifus nam slbid, a reni 
husne an^efia , àn ^rmarijs meMtfht^ , an 
itiam a pulmone^ alalia cfuodam parttcuLi 
pue re(piratìsn$:fiHe nutrttìoni dscatsfpritdeai 
etjzemmraro.t^jmnex tpfìs quoifue poó ex-» 
cermtHr^ Q4iùd t^itiir pus a JuperiCìr$yHs par^ 
tth&s effertur ,07nmnù CHm^rina fpfk accurd 
tepermixtum inusmtur , fin autem ah snfe-» 
rionhiés excernatur , etiam fedsmenttim m 
fiondo mMuU potiti fuhfidere deprehendeK^ 
Jitfiex medfjspartìCitUsfiraiHnTsaed^aqm^ 
^uepHrìs m'ifhira, ^ non exqutfttepermsxm^ 
^p^eK Oùfiruato atttem ea quA ^inùper^ 
m'txmjùnty^m eisfirtmiun^t fH^prorfus 
lociàn affèBum tsèi sndicent. Si nam^ ex ^f- 
fica prùueniant , pariiculas Ltminis fimides m\ 
^in^ firn r epe ries : fin à renili^ , CArf$ofits^ 
CAtertcm etiam dolor pecidii&'U, ^ ^u^fr^^ 
cejfirunt , ^ omnia tfux pmul comiùtntur» 
tnm locum affeBum^ tmnmQrkiindtC'Ohmh 
reddent^ ^alde manifeBum* 
Decuràcione. 
Qmpm excernunt» len$btù$ ^ ^ft^rgtti'^ 
hus curpmdifiint:ex qmrum numero efi ettam 
malfa a^m/k, ^ cnmor ppymét mmmh* S6ù AIEXAND. TRAItlANI 
ScomeìleJtem adianthum, ^fèmen emù* 
inerii. cumxfìr^fAttko. AMoMp^tUm dya- 

mrmmfr^^rùm ijs ^m^icere m^eJicalM^ 
ranUmcnon boh^ Armem^s fotu po^cimU 
$nfiper e^at/emm. ^ fmierea^ramenSak 
de conferunt. VrmM^rf 9ero meatm ^^^^^f 
granulk. ^elpa^ìUU àtrarojìmemficanti* 
ifmmagis quamei^tenH^tìhm curantHT* 

Puluis ttephnticus,aivn'n^ difficulta- i 
tem & cakulura. 

Ahhe&fimmisUtmfem'snis . <hmuf^uefe^ \ 
fnimcm:^rtkóLfsmìnkfcrupuÌjfex:fpk£> nar* : 
dt,carpoUlfamiJt»Ì*ihrumfcmpHlfj€X:palju, -, 

Aliud,quo ctiajB ipfe vfus fum. . 

Ai^rkt ^ncla,id£hs£.Jemìnisfim$inctai \ 
Imtfeminis mntudem,^rtk&[emmM. carpa- ; 

hdfami.pa^^^fi^^^^^^*'^^^^^^^^ > 

pHUfex, Dato.expiilmr£ fcruPulHm mm chrjr I 
fittùtoiaHteryng^.grammk^ cucumerk Jernì- 

Deviata. 

ObpmarJeùam ^Bmùmnmù ddet i^: ; 
noi^^i ^Hlg&.fiUsmedicdmUts cofifidené^m, \ XI BER IX, S^i 

^m cum chrjfatùco , autrofate, aut mulft, 

tmtpajfò CreiicOy aut Ladaceno^ aut Scyiho^ 

polito, Qi^d Jt^erè £.ger nùn Ithenter duice 

^num hìhat.a^ithydromeUim^ aut Cnidsum, 

aut SareptìnHm.autTyrmm affumat^fed mo 

dicfém^CàpoJum entm ^Iceriim Jluxionem /«- 

fammaùom^excimt.VttltJiimji. hkfrnt<^^ 

ftjf& cQmesÌ£^amygdala,nuc€sfine£, citpaf^ 

fa.fìcakulis non ùb4)rant ^fokt tnìm m reni* 

hti6 eos generare, ttem ùuàgaÙmArum cùhùr^ 

tsiUtem tepida ^ moUì^imafi edar/tur,^alde 

profic'mnt, Egojkne nous t^neìidam^ i^moua 

^uamprimum ejfevtpofìt^, ftr&èhatótra co* 

Bìonem : dkehai(^fè Plnrimum adtuuarì^ ^ 

Yùfones ac dolor es ^^ui circa ^eftcam oriehan^ 

tur, mtttoresJìeriSi^tferrepGfpt^ affirmahat* 

Jdh££ er macini lot£^\fperfe,at£t cum chrj 

fattico^ aut hydromela dtdci cùmedatar : item 

fsBineseiotA, ^aBacHs malia at^ue aÙa 

asfua.porBi^ukm purgatMS fuerit j deccBui, 

^tdtprnejumttur. Ex oiert&m autem inijl^m 

^ hrafòtca tercoBa^ex <^im comeBa : nifttd 

^md efferturpm > acrias faerit ^ rojern^ 

}^m iHpmtpiiis expertes cùnducuni> cum^tm 

cakuli cùnfiingendtMcera^ ahBergéndt ha* 

heant, item germina fortugràci e fu propmt: 

adhxc cummum fatinum moàice Jumptum, 

CaBaneA autem elixA^aut hJJa* ^alde confe* 

ìrHnt:prAfirt$m cùmidqmdeffertHrJenue^ 

N h$k9 f^J A t E X A-ì^ D . T^R AI I I A N X^ 

hfU$fàmexùiertt:cum ^erocraffum ^tnu 

fUcci abBtmnduTn. 

Quomodo vrin^ftillicidi'umagnofcatiirj 
caretur^ue, Caput vi. 

Slacrtmoma qu^am in frinii ^ totué^ 
habitus adacrtorem bìUo^orem^HefiterU 
cùnmrfus ^conijciendu fror[i£é efl.JìtUtcidmm^. 
ùù Tofionem.qu^ ^x acrìmomaprouenhi excs^ 
t^rufin oHt^m mhil tuie faertt^fed contrà, (^ 
^rma magis alba apfmreat, ea quapr^ce/^ 
Jèrunt.jrigidàorajum ^tBHsJum baheafiè-^ 
gida potim ìniemperses ^ejka capt/an debet^ 
au£ ^ìnamnonfintteumcere. Ha qutdem^ 
Jii^cidu caitfs. (unt^qmbm tUud ejfiaenttbHS 
€uratt9 cùtmementeraàh'tbenda efl, Stqmdtrm 
Mrtmomafiterft^ humeBanùbtùs ^ contem* 
feranttbus , naUo calido y autfaJ.jè ^tendum 
ejì, Omnmo tgtturptifma, his ^uUs efipsrfey 
^ mm modico hydromek^ aut chryJatttco:m 
terd^im eùam cum UBe, ^bt m^gnapars acri- 
TS^onts pnierfì .•^sscniam Uc corrumpttur :,Ji^ 
aualit^te JiCCft ^ acrt prdpoUente multttm 
ex'mbeatur. His ^tafunt eitam contìnua bak 
neay ^ 4^tut tepida ante csbum^ ^cucHme- 
rum medptUa, ^ pep&n,^ germina fonugr de- 
ci:, ^ ^ua duki^^ ^num^ duks^quak eft Bi» 
thyn^mJnjHmma.qHdifQntemperarepoJSHnt' 
^ obttmden acrtmmtismì* • De fiiliicidio exfrigiditate. 

Atfìfiiilfùdij-^ìùum oh jr'tgidarm tntem- 
perum fieri cmtwgiit y^s ^na calefitcere pofi- 
Jknt , ^ in 'ss$Mu,^tnme£tcma ^tine* 
ceffe ejì, Vìnum igkur calìdif^ hisefi ido* 
neum , mulfim ahfinthiies ^ ani/atum 
ptH^efii. Inter olerà, apmm.pcrrum deco^ 
BHmydauct^.^qmcqmdatruropQnsm ca^ 
kfack i^nBsone %no ^mniar ^nethìno^ ani 
gl?i£c'f»o,aut mari fato., ^jiquk naturalthi^s^ 
Interdjim/cord^y ^ artemtp^decóBumad 
Jltllfcidmm, ^ difficulmtsm ^rmA èeìiejkcit 
%t non efi mulm ^ùcrtmomét ^ aut infiamaùo^ . 

QiijOmodò difficttlta? vrio^eagno- 
fciturjcuretur^uc. 

VrtnJ^dtfficultnp fart'tm c$im dolore , par* 
iìm (ine dolore oritw^. Si igitur ^rina 9/x, ^, 
Cam dolore excernitpsr^jàreltcett ^ejtcojn mar 
ho lahor^e.fin autem atm rojione Schernenti 
ettampm excernaiur ^ ^ atragrammtem^ 
Sla^ ejje in. ^cJkafujpKandiì^st efi. Sigerà 
gramt^tUje'^Jisi^ quidam fiierit^èortf£s,fifpk, 
cahimur m^gs4 aut tnflitm^nattùney^ui ^fief, 
fu ipfam infiBiìr4 Atfiahf^gram^te do^ 
kr ani dtéentiopda. in ^efk^ ferciphtur.co^ 
sfitta tetentionU cassfitm^sjf&^irnum cù^ 
^^Lm^a^fatMlsntmn^Si^^nulkmiù^k-^^ 
■^, M^ zj re imi fC^ ALEXAND. TRAItlANI 

rem> aut tumorem, aut diBentionem ctrca %e \ 
Jicamfinttatyjcfto QbBruEitonem, aut mjìam^ \ 
mationemiOUt cakuÌMm tn ren'thus, ^elmea^ \ 
tthm ^rmar^s exifiere. Quomodo autem tn^ \ 
iemojcf omnta ^ curarit deéteanty antea ex^ 
fhcatumefi, cum derenum tnfUmmaùom \ 
aifjcejjfù, atc^ aì^s eornm affeB'tht^»dtffereba * 
nìuiy^t(i^ e^dem nunc refetereJuferHocuum: s 
atmmen ^£ fucile inmmoi^hk quoc^ nonnuU \ 
hrummenttùnemfactemus* - Ad obBruBis^ : 
nem ^^rmarp!',^u£,ex ^ijcofts humortbas nafci \ 
turibenefaàt eùam compoftium oxymeli, ^ , 
mulfa 5 ^ decoBam rhamni^ qucd ex radice : 
ìpjif^fitntem ortgamdecoBnTnirtficeiuuAt: \ 
oc mdg^adhucjt magna, obBruBtofaerit, 9/ 
^r$n& reùneantur. efficax eft coritcps tithyma \ 
li dec^iuim'inc'tdtt, ^ aperit, '^bt Wro mfiam ' 
maUoep^hisabflmenéimdembtii autem ^ 
C07K0quenùhfP$^tendw72e(i ^t^uaUs habetur 
etiam oi^Hdpt muljk, ^ i^H£.4njìammattonest 
f extrin/écm applscentur. , matware Jùknt, 
jidrenu, cakuhsyfì ma^ijìnt^ ^tper ^os 9rf 
narum fiBajtt re tirato , pulchre aiix$tiatur 
fs^nta hsrba exmulfòfotsi. I>atur^mte€X ra. 
dice hfhg^fìrHptdùrHm dHùrtf.aHttrminfiar: 
ìternmimqu^fùl^decùBpemmagUprcJicit» (£ 
eryfimum^ .^fm^pjUu^ficcumi^medtcamen 
tufn quod €X hirttno fai^mne:,^ ctc^dis con-* 
Jiàtur. omnia Wi bac tttam ^eJkAcMculos 

f€cn USER IX. S^S 

petultartter cenfiingere eredita {knt,CùmfoJttù 
rum quoque menUonemiamfectmus* 

De calculis in vefica nafcentibuj. 
Caput V II. 

EOdem modo calcuiì in^efcanapentes» 
i^uo etiam ^^fusm renihm prouenmnt» 
fercircuitua mfisìant, Vertmmmen^efica 
calculì p»eris magli quam^trù gsnerantm: 
nec^ a tunm calidimte yjed materia potius 
crapore, ^adgignendos^cdcìàos, pompe^ 
ah tnjìm cahditate concrefcendos , tdmea. 
Protnde crapimpùnsper extenuantia oc^ 
cttrrend'^m efl.nemultM materia cra^acm'^ 
gregeturté^tiom mento fat'ttcoUtgiti^^ ^^ora 
àtas imrdinat^ > ^ commotmnes corporU 
pJìcibumfaBA* 

Indicia calcali ex vrinis. 

Vrm&crudA^ ?£ colore fubaìbtd£. cmfjìi^ 
ùuntur : fèdtmentum efiarenofum^^Jca* 
hie'i pm'de : pr eterea &grt naturaliafialperef 
ea ^'tolenter ^f&p dtBendire /hlent ; aiq^ 
aut tue magù.cùm ad ^'mattim excretna^^ 
^rgentiit. 

Curatfo. 

Medicamente tgitur Valida ad ^e/c^ (^ 
cukseita antea/unttxpUcata.'dicet^rausem 
j^ j num SC(? AI EX AND* TR^XIIANI 
nunc qitóque effìc adora adhac , hrì^ocfue ttm* 
fare ^^xfertsnùaprÌHs tnuenm ^ comprùm 
hata, Sar^is <aprilUis fi extnnfictis ilima' 
tur caUdus maxime yConfirt: comma di i£s au- 
tsm efifieùamp^cr^epcamjangmnemhtr^ 
ti tmponas : longè 9ero optimum , fm calfih 
imlnei ^sre sUinas^att^e itn deliges, Vakt au^ 
tem fpfim n&n modofimeLfed eùamfépe, ^ 

Scàbiofaj veiìcaeiDdicia. 

^ahìem ^eficAtndi notato ^ quod fnrfiira^ 

c^A <^H&dam particnls, in ^rin^srum It^Hore 

^pareant / difctrnes antem eas ab ^> quA €% 

^nts defenmtur. £tenim ^^sn^,^annun^ 

^uam ettam toinm corpus ^fi^if inde tmn^u-am 

jcaéie^n quondam tn fehrihns immoderatìst 

cfuas catsfis dicunt fis7in€nt:acefiif&tntur ex 

eisfiirfiiracea. Si qmdsm tgitur ^rinatsnU'is 

JuhBanti^ fieritj ^ magk aera» [etto ^efic4i 

fcahiem ejfè. Curari debsi purgantsb^^ ^ 

poBremoficcantihHs , ^^kupfus adcicairkem 

rrdftcenùùi^.Efi'igitHr affècius dtfi:tUs, ^ 

J^^-^e mfiìnabiik ^ 9/ nullnm aduerjmspfim^ 

^aU^t medicarne?! tum, Attstmen atàxiHati 

oportif^ ^ f2on dejperare.fid ^iBti» medicina» 

O ^^«/ modofuccurrerecom^nit. Itmqm Uc 

afininum continue datum^ hi$ admodumopi^ 

tulatup Bmns Mitem tnofia^etiam Cécpri^m 

datum , ^psta ^ ef^ mnfihmi ,fedetiam. Ugme. aut léofuminaU. ^/ hdjcn. a^^t chs* 

pmum mcumerumquemed^UAn cìho autem 
mcespme^recentes.^^spaf^^ ^ femen ch^ 
camerls :item qu& ex hu^ufmodi farantur. 
m^t fartictpent eùam anodyna . aat cicu- 
mm.^^t optum propter immodtcum dùlorem. 
VerUmmn ^tendum efi'odà fiequenter ^mo* 
dynis.niftpro ^irmm r aitane, 

Medicameotam ad fcabiofos vefics 

-alFcdus , difàcukatem vrin^, 

-^iniammationes 

cfficax. . y, . . -^ 

Ni^espines %;»// .' cHCttmerlsfattm fe^ 
mm^ grana ^uadraginm: amyUjpiC£ natdt^ 
pngtiU drachm^ : ^ij femtnis drack decem, 
in a^^s. fexmrm nardiM ^ ^ptum céqusm^ 
tundùnde decotUm mtjcemr fr^d^BU . B^m 
ttirQ<tchkartadm, 

Dcdiabere. Cap.; VUI. 

Dlabnes appsSatm. e firn \prm^ tmmode' 
rattm excernitur , fie^u^ter Jìmulaè- 
fAsfùtm afam'ttur: ^éàaie eù^m isenterta 
affeBis acadtt> ^t cM excernantur > p ns 
pmkkm ^mdem in ^entrkulo emr^ct altera 
rì^ne ^ corpm mirirepopnt, Qmre dtqsu 
non Biakten modh affiBum nùmmant ,fid 
eifom m ^rims mjlmium.eo qmd^Qtié$fta- 
N 4' ^^^ sci ALEXAND. TRALIIANI 
tim-profiUtt. QUùmam^ero tmmoderatè Agri \ 
fìtmnt, cum humtdum $mne excernatur^ ^ff^' t 
Bum etiam Dipjamm nuncuparunt, Ta^ \ 
itgftur efiy Q* ^a.r$am appeUattonem firtitm, i 
Itt oi^em ob rettniruU renumfaculmtìs im'^ ; 
bec'tUtmtem , ^ propter aitroBrias robuTy \ 
efUA ob ca.ltdtt^iem non humores foìum ^ena* \ 
rum, fed etiam tottHs c&rpcrù tmmoderaùus \ 
attrahere coiT^eUitHr, Quapropter aduer/ùs. \ 
hanc quoque mtempertempu^andum efi^ tit^ » 
ane jìc fom curathtent^nda ^ refi forando i 
qmdem partem > ^ coT^Jìrmands / contempe-^ f 
rondo émtem totum corptis ^ ^humeBando: ) 
quoniam id necejpino fkcum ob largam 9ru ' 
narumexcretiommdeprehenditur^ Contami i 
igttHrpotionemhi^ ampiioremjolttst dare y ^ 
nequem totum Jìttmjì^ri permtimmHs : ^ . 
àbt.qttt difficulter confimr/tur, ^t ne fac'tle in t 
^'mamconHert^ntHrattenuenturqHe, Nam \ 
iecHT calidtus acriujque euadens > ^entrem i 
Jkaorem effctt , dum àborum hun7Ìdimtem ; 
sttrahit y^ exhmi/ft , Q^are his rìecejfatio ' 
datm copiojtor clbus ^ craff̣s\ ^tperdarart \ 
poj^it, Imquehalycahisaptt^tma^ficumrù' : 
fato, ani chrjjkttìco, ant rhodomelo, aut hydro^ t 
melo.imt modicojkreptino , aut tyrtOy ani mi' 
iùo Pimatur^x oleribit4 intjbi^aui troxyma, i 
aut laBuca. Inter c^rnes Guitta, ^ omazf^m^ , 
fedes prAfirùmbakèh dat roBréi^ £x plfti* \ I I B E R IX. 50 

ti^y ijtàum, wphm> ^t dtm (juidam dura 
carne préidttus :mm pefonum caro femtne 
ekcio, 0* malaadmodum dulcìa.Iu^ere m- 
tem oportetfalfa omnia , ^ acria . rm&ufque 
tn iufcula cmijcUt aut amfmn.aut cuminum». 
mi omntm emfmodt ali^mdfimen, ^elea 
quA^rtnas frmocant, Uemennacium affn- 
merecauendum efi^mt amygdaU , autpBa* 
cea.autfamftccas. autpdmulas aaflanSéU 
<i^erQ cmiedere^dienumnonefi: ^ 
De feminis profluuio. 

Caput IX. ^ 

SEm'mis profiamum accidtf tniertm ^ cù* 
pta ipfim Jaculmtem retentrkem m %ajìs 
femmarijs cùntenmmgroMmte, <ci[emenmn 
ampùm reitnere popi : interim ex femmts 
acrimonia, ^tenmmte. Inqmrerdus tgtiur 
efi ^femmk color. ^ tpftu^fuhBantta, ad^ 
hdc caufapréL^eJpL. mm <9iB*ss. tumfiperfor 
<^im.Si igitur ^eneremexercere con/ueuerrì* 
^crehriore <^u concuhttu , nsmcautem son^ 
tmenttHó, ^pmim > innùcentiUfque degat^ 
fine cUibto a copia idfuMtnet , df^ parUcuU 
iUamferre nequemt, S$ AHtemnihti^le pe- 
tti femen autem ^md excermiur, bitofias mtd 
ti^ue acriué ep appareat . fato genitm-am 
magU oh Unutmtem irr$turh^dejìuere:m^ 
gna autem ex parte etiam ohretsntrtcu fa^ 
€ultsttkt7ìikaìUmtemipfis.cQmitMtm. 

2il s C$^at0 ^Jp À I E X A K p .. 'T K-A E 1 1 A N^t 

Curatio. ^: 

Cpi^m i^stur genitura. -profimitum excofm 
proHsntt , eimnmo ^Bmendism efi copiafs ct^ ! 
^is,pr4ifirttm<^Htgenerani btlem^ ^ amplào- \ 
resjùa^^jrrìt^ntcj^ matertam , ^iprodimus '. 
^ras ejjerat^r^ Mislùs autem etujmùdf fimt \ 
tum mter cthosiinm inter medicamente / /»- ? 
ter cihùs i^ìiidemnHcletfmehfkh^^cicera,^ hul» 
éì,€ruca>ra1^a^ ^ prsfirttmfemen ipjti^ pò- 
tnm : ^nemadrrsodHm ^ démct m^aris fÀtP* ' 
^•mfemen,^ menta, 

Qus medicamentafemca 
gigaant. 
Qua mter medicamente Jèmen gtgnunf^ \ 
tiìam ad^enerem incitmnt. Vrtic&fimen ^&- \ 
tum, ^ coBtss ex mui/ò, ^enerem mouet : or* 
xheos radix ^ ^^HitmnonnuMttefikulmn canU < 
^ppeilant , maior > potn Isbìdmem promouet: \ 
item fkfyrm-m,^ fcjmorumparteSy^UACtrca , 
itene s hahentur ^ tzinciHarjfì natPtrédìbsùs arri* \ 
gendis effcacia hìhuntur. 

Quae iiecent gcmcuram. " 
Hdc fgitHr^eorumi^ueJimiisa^ ^elmciBum ! 
tonìjcere^ ^ehmnmo [ftbere cauendum efi : ejjè ■ 
•tìtutem opùrt et, i^u£ naturali ^ìcQpkfiorùJèmf^ • 
fips procreai toni aduerfantttr /jemmifue p&' 
^fus extmgHtmt •• ex quorum grege efi ^ttkk \ 
^men iornéim^ ^ non tomdum : necmn • 
folta ^ fiores J^sir^HÌd^mfré^^t pofi , 
\^ . Jknt ' %nt :taBH€JLfemenexaijit^potum eademef. 
%ere.?3genìturamcohtyere[okt.^nde€tmm 
\enerem fornnmnùhus exhibetur. Stmd$t^ 
tmahls quoque :Q1^MÌcì femen gemturam 
àìiccat/ffi^mdepotet^^Orch:^ q^m nm^ 
f^Mcanistef}'iCHlHm<^cmt,n2snorradtx.fù^ 
tHfemencohikt :fUmbumhimbpstmfofìtum 
<;^emTem[ommantssitmat:nymfhe^radtx, 

^ mtem tmmaderAtius profluti .ijs ex ^sm 
nì<^roaHBerapomfrcdefi. Uemperuljmtm 
iàa ^femen .gentturam defmant .acn<^ 
mlios atunt Tmdichmmpm inficund^sj^- 
Ti. In <^nmerfim tghtar refi^gerantta^^p' 
cmtm^m^uthm ^rfemims copm . ^f^ul^ 
t^retentnx'mjìrm^ dehgtdehent tum mcj^ 
hktum'm medic^^nentu :9fi^t autem fia- 
tmfa^auAet'Mmcalefacmnt, ^latm expertut 
commendantur. ^u^fimdnm ^ake cakfa* 
amt.At^tenue^acre femeneffè conisge- 
ut. d^ndz^mdetn expr^sBss medtc^mm- 
tis aH& refifgerant.fiuani^r^axme Sfero a- 
busùhS-erHandmefi. ì^amhscmUmperantiS 
rekgeranùa^ue.'^ hdnea^emferam re^u^ 
rmtM genitura finfìmcra^ior ^ tempera, 
tu reddim > mm amplins effluat. I^Mtmn f«^ 
auecum caMaft.ger^ttur^craJfamred- 
dere compertum efl, Qumeetmmad contt- 
ma<iemrismfimma,^fitmnm^^ à^ Sl^ AL£XAND. TRXttlAMl 
dumprojktt : ^ tom ipjtus fkùsJantia , non 
filum temferamenta , pecuùanter ad hoc 9a* ' 

De priapìfmo. 
Capuc X» 

EAdem etiamm frtap'tfìno lahoranùhm > 
tentztnda Junt , abShmndumé^ue a àhis ' 
€alidiordfffis , t^ui matermmm jpmtus refil > 
uunt^ ^ apertunt artertas tendenUs tn fn^ 
dendum , ^mdfifiHkJkm exiBit , ^^mU^ > 
hns.timtpfumdtfiendepe ^ inflare poJptnU \ 
Jujcipiendis aptum, Quarenonfoymcaiefk' I 
ùenttbtùs i ^elettam ^tfcafim hamorem pa* 
TKntibus, aut multtfèmmis efficacsbus £grum » 
ahBimre conuemt imcnon omni ^ecìacuioi • 
turpi confietudtne (^ tmagmaùone > ^t o- . 
mnismotus ^m naturam admemor'tam re^ 
nouanda ìncìmre potefl , ^ndì^ua^jfne e ir cune t^ 
datHr» Muitf igitur hoc cìtrn ob/eruajpnt , in 
totum affeBu Uberatt funi* Qm ^eropr^ter , 
^$Bumcalidum humtdum^y {juofimen rur* i 
Jhs gignebatur y etiam a turpibus defìderijs \ 
non cejfkrunti ht eiuoquepofi mortem» re Barn i 
ìntenfkmc^ habere parttcuUm deprehenfì \ 
Jimt. im^ue ceratumroficeum cum a^uafii'* 
gtda, ^ pasdo 4icett JubaBum hps auxiltaiur* 
Valde autem fiigtda , pr^fertim cjua aHrin" \ 
gttnt^ ^ torpùrem indmunt, cauere oportet»ne 
^ffeSm^ffieilk ad dtfcuùsndwn reddatur, ; 

Bibétnt i L I B E R IX. S7$ 

Bfhant ^ero ^ ^ujggentturam infirmare poj^ 
(mi ^p'&ferUm n'ympheji femen ^ radkemi 
nam naturalt 9/ his admrfan mnfilum tem 
f^ramentoquoda.m.fideUamtota ippH^Juh* 
fiuntia obJeruaiHm efi. Motu ^mntur dtgrt^ ^ 
fiBfonefart'mmfyfSriorttm :item alter thtis» 
(£ [ph^ra exerceantuTjqHo materia in dtpter* 
fnm retrahatftr t ^ ^fritta fiat ftkntus dt^ 
gerati^r, 

C APIT A L IBR I DE CI- 
mh ^ appendice!* 

DE COLICO AFFÉ C TV. Cap.I» 

Quomodo colico s a nephriticis difccr- 

namus. 
X)e colico dolore ex frigido tumore eoa 

trado. 
De oìeribus. 
Dcauibus. 
I>e pifcibos. 
De carni bus. 
Debeilariis. 
De vino. 
De vinisfadiciis^u^ propomata diCas* 

tur. 
Debaineo. 
De infefsibuy. 
De cpictcmatis. gfjf AI EX AND. TRAXLIANI^ 

Deinicdfonibus. 

Alia veKementergeDerGfa. 

Alia ad vitreos frigidort^ue humores eE ! 

-ficadrsìma. 
Aliud pr^ft^»3tiusenema,crairos vifco- 

fófqae Knmores piirgans. 
Alia iniectio ilcis f^uoque efficax. 
Aliaadmodum beoe£iciens. 
Qa2e per os dentar ctiam iì% , qui ex fri- : 

gido & pituicofo humorc doicnt. 
Simplex medicamctuta vra-compcrtum*' 
Aìiad quod etiam nephriticis confert. 
Aii^d valde geQcrofum. 
Aliiid & ipfìiJ^ valde bonura. 
Aiiudad idem*. ^ , r j 

Aliud pr^llantirsimum, etiara adaliudn 

^ efficsx. . . • 

Deanodynis.cnematis, paftillis^.&anii^ ; 

docis.. 
Devomitu. 

Bc fynapifmo>& dropacev 

BemoEU. . 

De colico dolorcex flit ibas contraa^o^ .: 
IJ? colicis , qui ex ikrcoris duri obitra-^ i 
-sfiione doéentv ,. r t. ' 

Drcoiico affedaex calidis 3^ hihoas-i^u-; 

moribus nafcepte. . 

piotai colici doioris ob calidos birio^óU: 

oue^lmmaies exjciiati.^ ^ >. Caratio coliciaffedus ex calidis biliosi^. 

que humoribas orci. 
Deoleribus. 
Depiicibusi - 

De teftaceis* 
De càrnibtjs. 
Defrudibus*^ 
Bc balneis. 

Bemom* : 

Be purgatiooe. 
Becolicis doloribusob inflammationcn^. 

inteftinotrum CPntrsftis. , 

Bebalneo. .- 

Medicamenta naturalu, qii^alugan la-. 

lenraduerfus dolorcs colicos* 
AHi3d,ctiam w(nm probaium. 
Aliud Daturalecomprohatuin*. 
Alkid aiiigatoriunu. 
Ideaamffus. 
AliudvaldccfEcax. 
Aìiud. 

Annuiusadìdem. ." 

AHud naturale ad colamcfficax^ via prò . 

'^^^^^ ALEX :S7^ A L E X A N D R I 

TRALLIANI LIBER . 

D E e I M V S, 
IO ANN E G VINTE RIO 

AndsrnMC interprete, 

DE COLICO AFFEGTV. ' 
Caput L 

Rasds eiHÌdam morbus , ^ dotò' 
jrifkns» coikf^ affeSlus extBìt : . 
^fpr^terea et/am diffictdter mter- \ 

^J^ no/c f fot ejl, Ac ^Hod^uidem 9f- \ 

he?nentes<ruciatus mducit^merìto ìdpUmorì 
tnte^mo > ^md colum dfcitW:, accidtt : quta . 
den/ttm Jtt , crajptm > ^ neruojum , ac mhil ; 
quod m iilitd cenfluit , factiè dtfcutt fo^'tt, t 
auemadmodutntenHionhiis inteBmis , Aegre I 
^ero internojcitmrrurjks > eo ^uod alijs etéom ! 
partUulis etufmùdi acadentia, cuìupnodicob < 
dokntilnis iCuemant, Nejgitar mctiratione ( 
qui fui am aberrando fallatur :,necejje eji no^ \ 
H$Jfe nos > ^ fr(t£s dtjcernere , columne Jft» ■ 
qmd affcitUTi an alia quAdamforticula : 
1 I B E R X . Si? 

qui in eo affeBm cùntmgant:^ fiomodopn^ 
guiifrmasimdeheantmtermfc't. ì^eéjue emm 
^nmeiuìdam affecìusinea €mflttmtwr\ fid 
mdtt ^ Susrjì. Nam hutufmodi ^ràns 
exfigidk humorihus. ^ y'itiojts , ^elpitni^ 
infubfimtm ìpfimfrùuenìente.OHtdifmd^ 
influente, item ob mB^i^^tationem, pcàfier^ 
corts retentionem/flat^m copofìorum craf 
JhrH7?^pemicacmm . ^ ob alis infinim^non 
modo primario affeSii^^fidetiam ^icinarum 
€Ì partìmlayum confinjk generatur, nen^e 
^ejìc£ infiammaiionemexperiuniU ,renum» 
tecùris , lknis:,Jèpiì tranfuerfì , ^csntrkHTu " 
(^ iìiuw.Ve7Ùm akt ^ ìnteBtmrumretm- 
tionetcmfittiflegt imi^ntts. coBcoj affeBus 
nominare^ nm eonuenit ^ qu&um V^ d£ iiio^ 
qmdnmnultt ettam cardapfùm appellare con- 
fitmertmt. '/mnttonemfaciemm, Ntmc enim 
infiitmmorhos > efui prìmarh affech& tnipfi 
foioeonpUfmntHr.perfe^ui. Quomam <^ero afi 
feBm^ qui cola ^ renìhms ddentìbud tnci^ 
d^nt,m^^^m'*3abint pmiiiiudsmm, ^tmn^ 
nanauom eitam erediti medici in dìjcer^ 
nendk ipfU lahorent .-nsceprium efl de hoc 
pr'm^m troB^^.^niùdof^ne interfere- 
£^ikémt.q(iaaHtemre'differant. ^tdffiretù 
a^mmta^truqmaffecÌH., rmUmiincHranM 
&cwQMewkCQmmis.t2imua*, 

O Qm S7^ AL EX AND* TRA tu ANI 

Quomodo colicos i nephrirìcis 
difccrnamus. 
VrirììHmfkne "coltcìs doUres m^^t^ C'unti" ; 
«»/ ^ ^ ^éikdm-es €fuàm nsfhntfàs ina- \ 
dunt : dehck etìam^omstf^ copio/ter es , ma* 
gis conùnm , ^ pituttofi: iiem Center hk * 
multo magli <juàm nephrtticìs a^r^ngìtur, t 
^t ne^flait^ omnino tranjlre poj^tt, 2^<in . 
£nim dolor arca ipjum colum Tsmdo in eo \ 
étffèBn exctmtur » Jèd ettam alia4 V$ch ' 
noéparùculas comprehendst : interdam^erp 
totum ^uo^tée ^enttemi^mdinntphrUkU 
non acctdtt, Nam dolor in tpfis incitatus» 
non aùos atifue ^os^ kcùs muadere con* 
^icitur. Q^apropter manine fia ettam htnc 
differentia :, ^uam cum nephrttkis habent^ ' 
ejio. CAtemm ^rinApìmd craj^iores efutdem . 
in cùticù^a^uo/A ^eri in nephrtticis per muia \ 
^identur/procejpé afttem tenaporis or empi, \ 
qund in colkis non acadtt^ Adhi&c in coU" i 
cis quiàem fir/mUt^e ^entrem exccrnere s 
€ontfgerit , pratmus etiayn dolar con^uie-' ' 
Jcit 3 ijfuod tn nephrtticù non CQmttatw» 
/ed ettam pofi excrettonem nihil mimes \ 
remanere ^tdetar. Atofue hoc fané mo^ 
de ipp Mfiernuntfir , comtenitafue 0/ ^»/- < 
Tnadftertentes ea , (^ ac^térate tr^erno^ » 
jcentes^tta ad cttrattonem peruentamus Nam i 
Jt mtfsntU affecitbfis temere medicarne n'^ \ 

tméidhi ) 1 I B B R X . S79 

Ut^hìhere audeamm . maxìmorum mah- 
mm, mterdum ettam i^ortù autùr^j ersmus. 
(^gmfcesmtem hoc paBo.qm colo fUo^d$* 

uerfisr^iomhi^mcidfmt. 

De colico dolore ex frigido humo- 

recoatraclo. 

ehm igttwt frigtd$i6 morhus exffiìt>^ 
fimm tute fimo mfulet , grammth ^'rca 
ipfiimisfm ùkantur: é^grimrafehtm ékgtit, 
^fiercu4ipfsCHmzxcr€tumfuerit, hubuh 
ftmtk'^idetm,nonJubJide»sm jn^tHU^tìmn 
^amàj}'kaugefamm:acfier$^ igoruhu^ 
moremexcermunt pituttofùm ,^/^//é^ W- 
treHm. HAfanhipfarftìn fi^t n^A, C^fmm 
cmf&etmmfr^grejpi. aSuc firmar emexhi^ 
kbnnt ttbt internotiomm, Nam magna ex 
forte pTAtecàt tpfìs cotmHmfitgid&rum ctbo* 
tum> ^potknum. baineorumt^ tnUwfefttm^ 
tum'sfus:necmn&:mm ^ ref letto, H^f^ 
ne mtutto eorum eft , qui ùbfitgtdam sntem* 
feriem cohco khorant, Dssmeps ataem de 
<^/Bh tp/drnm. toUque curatlime perirà^ 
Bare oportet. Pu»k ttn^ue his aptìfimus 
efi fdigmeus . qnt ex iure rad/cù apj. W 
anethi, ^elcumsm > ^f/ oTiffìcoquAttir , re- 
àpi Jtqne ^mi modicum^ quod tenuùs Jìt 
fMmtSA. Nam dulaa omma ^afiringe^ Sf^ AIBXAND. TRAI ti ANI 

fi/^ìma.. Nomautemmepanem ex conditici i 
auodplmìmumftpetuhaberet. exhìhereìufl > 

De oleribus. 
Eyioknhus^epipfis condite ti aplum^ ^ 
ferrorum coEtùTum capm^^ahimrk hk efi 
etUimcaHcalU>(Sfahipkaffayagmniem i 
forra ^aidecùpofkmruntataem hoc ùTm^es, \ 
^ ipfa edoBi expenentia» nonf^ruam eaà \ 
Ìpps^iUmtemprouemre>aieimìd£oSiulim | 
mamprimì^m dolorem aìs^fuem ìn^^emrt ; 
perapìi>ne 'mterregansqutdemrmdicos, -, fia^ i 
timhé^ùf€rt:prAferttmagrkdAkcQmaximì : 
medicamenti hoc: aio ^ttmtur^ 

De ioi5us. 
hsrmlkconuemt:. èremter ,'fu£ nonjunt ex* ' 
crementicm. necpingu'ta, eafmdkmterejfe - 
cotmenit. tì^eat autem hotumim anìfim,^ \ 
^t cummmn modkum^ aut prrum^oHtapm < 
m€Qctum,mtppev. 

Depìfcibas^ 

0ilÌ^dfatii>f£^Jf^eredk idoneum adkBum \ 
bahe4ntM^eTyf€ttkmcumaU^slshen$eìtAgri 
aJfHmmhprmitienéimr^Jtsefi^ Hocemm ^ mù^ aìimmtum ex eisprouemens, àfiaiihm 

Cmnihmfiprifotefl.ddnecmtùtttìmm^ 
ratifii€rmt,^^fine^t'MiBier tUamkg^ 
\mmy^. PtfanamUro ^fos ajfumere aùe^ 
mmnm tfi. ^^/ dtquodfiaithm difcmend^ 
effic^fimulcùmoaumfu^ft^' ^t radtx aptj. 
\mt corm forrt^ mt ffdegmm , aut ortga^ 
^i^ , ^Htanifnm.iiutpper , ^utamygdMa. 
^t€mmfito^^ttur> ^jmreirjgerandfamtt'- 
iU : diìmùmdk'mtem fi^^ > ^siergendicf^ 
^€xtenuanMi ùrgtus excr^menm ajfumtt. 

Dcbellariis. 

Inter hellarm <^fmmtthÌ4.^mgdMa[fw 

mere.frAferùmftiCCumfppiYi4m, udieBopau- 

b mdlpi ^ p/perù. Sic emm crajft ^/>i>- 

faj^ recremefm magis udh$ec exteriHortfo^ 

terunt* 

Devino. 

, Vlmmfìt a&um. ^md fucile in ^orptts dt* 
fribuatifr, ajhtBknis eoipers. dstur^uepo^ 

tem dokrem exctmjfe canjìd^rjtmmm , ^^ 
enim, ets^imji tpfkm meracuu ^Wfka^ . ^m^ 
gi$ opituLtri^* 

De viuis fcaiciis> <}U« proponu- 
ladicuntan $^2 A I E X A N D. T K A L 1 1 A N I 

Unt.pr^fl^mtt^irnum efl^conditum , ^ afta- \ 
tum , oHtantfktHm , mi ùgHBteaium , mi 
akjmthatum, omì cttrainm, ani mafiichAtunh s 
Omnta^enimhACoyfiìgtdos htémores dolenti» - 
hmmedntfùjpmt. 

De balneo. 
Continua cààlcka^HJ^haìneanjhUadeì da* I 
lQrthi6sexfif^tdsmte. aui crucis hHfmrihta , 
excimtk cmfirunt, ^am hmuJmod$ aeptU 
tiU miùgantur mnthm > non curantur. Di* 
dicimas aufem dtdcmm Ài^i^arum facuÌM* \ 
$em\ rejrtgaratoriam ejuulttatem > ht* 
meBémtempaùmokmere. Cuore etiam aet \ 
ێdidi&f pr^^ar* dehet , ealentk afii> \ 
fit$um : ttem offeB't loci caàdtorihiis 9n- 
gftenik tUtntri i oMt imethino > aut ^leuci^ ! 
m^^émt marciato , i3 fiP^ imjpèrgi mtrum* i 
autjmapt:partef(^ap8ìas^ ^ totHmcorft0 : 
fenfimperjricartdscet. Sin atttem ohkBen- i 
tur &gtt > permttimdum ettwn r ^t marmO"^ ; 
riha^ /gnitssfiueantur,nam hocfaciendo , ^ \ 
muantur fmuL ^ kn/untur dolores, Qmd ! 
Jìin naturaUbuó ^mcfue a^téklauore ^eimt, i 
magkadhuc curantur . ^ in toium confane- 1 
Jcunt ; Jfmfìrtim Jt fitertnt Julphuratd , ^ 
hittémimfi: oc ^t ex eiu/hodt ai^ttk ùiéont» i 
ippyconcedendum. ^ahent entm 9/w abftet' 
gmdt ^ exfHrgandiyfi^td ^sjcofum tums 
Cajx lenirti IIEE R X* S^l 

^inttìmlo \iwntnte/lmU hnfiocumde^eheTi^ 

fY&rfns ferfanant. Tantum de ^iììudtBHm 
ftUfutoj^ hét? tpfa omnibus prudenùyuójuffi:* 
cere. St emm t^utpptam anobis efUQc^ expra,^ 
dìBk omijpimj^jkebftfiic'f^adfimi&a me* 
dicamentz^tr^sfire, Dkamm autew deiaceps 
etmm^^ué^ auxfùa Imgìs experimenfìs ^ff^- 
Bum '{fmare , knire :, (^ m utmn curate fojfù 
m$ier'imuf* 

Fom^nrav 
ìtncp^ fimentsi^'m jyìgidkrihus kn^ì fimt 
i^commodati^tma y ^^ ex fole > milio^ ^ 
crdeo farantttr rm ^ibt^ auiem non adea 
ùpm efi dìfiatere. ^ Jsccare, hi^ cmf^-^ 
mimi etmm /acculi ex fkrfiàribi&s , Fert^m 
inofàa aqua farfare s coifui dshsnt:>an€tmm 
frtus ehuHiet cop'mfius , chamdmekm y al" 
thea^puUgtumJauri £f haccA ^fi^a.arter^ 
wiJta^fampfitchHS , ^fquii aiiudhìs ^^f^ 
kinuenitur^ Adìjctendum igttut cùBsoni etsa 
tham^meUnum :, aut anethinum ^ aut cyprp- 
mtm oleum, At€ftée hk spfìé loca dalenttA tn^ 
ungi dehent : falMtsire entmeft, CAtetumiu^ 
uat ipfos maxime eNam ^nBtù ex Venm^ 
mjrio^aut Marciato, pr eterea maga cxea 
ejmd ^ocaiur piJfeU$im : efuo etiom ruBu$ 
apudms^tuntur, ^J^aide iuuantm, Opor* 
Uimtemnmfù^mpkès^ lumhtts mungere^ 

4- fa S^4 . AIEXAND. TRALtlANr 

fidetiam tomentum eùtepktum ano demìU 
tere:as nrnltos hac rottone ^fìs celert$erjana* 
TU nmfilHm ^iros , fid eù^xm mulitres , ^ 
^ fuercsynouimus, AÌexandrim rafhtmmooko 
^tuntur i ^TnuUum <ìdmHantur, Sctreau^ 
tem iicett nifidalores fomenttó adhihkkdi^ 

fiutumtur^ non dmtìi£i cakfaccre eportere, 
ne^ue ^ehementioribss^^tifimenfis, Qmfpe 
htimores magls fìccantttr , S^t/cojì^fimt ^jU-- 
talentos fpmit&s ^ dìflenùones pariunt» 
mtdu^ ^ebementhres adhuc doiores effi" 
€mnt, Qmd autem largita cal€f4B^it^tJf€* 

JcuntyfiLm£rHm,aÌtimen» aha^ mulmteftém 
tttrJm^/i dùlùres cakf^cientiij^ mnfoluun 
tutJedtnualeJcut^tUTic ^ehementiorfès^ ^ui^ 
den$fommtis ahfiinere: ^s autem quA ^fcù-" 

fa J5* craffk recrementn esttenuant , repur* 
gantó^ ^tf conuenit. Prohantur inhps , qu^ ex 
eufhorbto conjkmntur :_ etemm ntp kltqmd 
ex hp$ ^HA ce ter Iter penetrare aueojìt» ad' 
rmfceatw -iperhul^m efi^^t qmppiam poj^it 
quod daiur efflcere » Mulm fgttiir funt, quA 
id priore queant: (ednpàilum adeo, 9/ cairn ^ 

pQtia.qudi, a nohis adk^ parar'tfolent : oc in 
iltùme ^/hm noHÌ laudemq^reportsjfs, Habet 
autem fcr/ptHr<i tpfirum m hunc madum, 
jilaest euph&rbtj , granorHmcntdJtorum camts 

Jcamonm^JmgHU VncM, Ego autem fic^m, 
(d quod^oiuit firn ajpmtm* D^ntmjk»' 

pfiii fHÌsdiiCfy4uifk^es:^f^fdam adkeermt eùam 
agartcum. ai^us tt^ exhthmrunt, Horum 
comf&ptm in eummodum habet. Akes ,la^ 
chrjmAfcamjmnijyfingukfemtmc'm :aga^ 
ria Jcrupék quaSmr : granomm cmdto^ 
rum carnu fcrupuB tres > ^ufhorhij fcrif^h 
gBù :dpnthij ficco exciftantur. Htsetirum^ 
quefimMm <^tendHm ^fl etiam infili* 
SorihustemperatHris > ^ in quihm fmdm 
fitmm intefimU contenta > tum dokremy 
inm dui retenttomm efficit.^ At per mtiia 
pmgandi ip(i nQnjHni^^rum^htkumùres 
pnu^ extemédos difolutofyue fenferù , ^ 
tmllam ampBus inftammationem intefiin^ 
ergere. Ita enim illis ^Jm , nm erroHerm 
neque metues ^H^m pericuUtm fuiumm^ 
materia iam concoBa > £^ ad euacnattmem 
idonea^ Qui enimafi^ ff^nt huTmres» dum 
cruS fint ^émt mflamrmiio colam exercet^ 
purgare %el efficacthm "^ti: hi ignqrant.fe 
Agrot^tihm asaoresfori ^ pericuiormu» 

De ifìfef&ibus, 
AquA mfejfus optimum efthormn reme. 
dium . etenim affeBa mitigat , curdi féc: 
prAferiimfiaJimo^femen^ aut herUfl^shm 
Sfcutiend^efficax .firnd incaBa, fitertt.^i 
t^ium^anifim^mumum^ahbea, Imrifih^, 
rHtm.JkmJfJkhmy^*&rtemiJ^^^ $Ìd AL EX AND. TRAI LI A NI 
aquA prétfaratzi fièertt > ad omnia ^tÀù^r'itt 
Jtm abteofnfidentes dgr'tjp^erfund$^€£tnt>^ ! 
$t€ infera dejcender e pq^mt, . 

De epichematis. 

Vofifimenm ^fuperfafimss , ^ fntinB$ù- : 
si&s , confirt ùsndem Im ettam epithematum i 
Srjìti > ex c^mbus e fi diamelfiott^ dtBum , di^i^ ; 
Jpepmatoìii dfaJàmpJuc^jM^fis his magìs pQ* ( 
ìyarchmm, Hùc oMteìn m caisdtortkiis temps^ « 
^amento ^endmn efi^non mero, /ed diUtOi aù ■. 
cer^ù modtcum ^ cham^meUJh^ adJtecìum* i 
Jm nacfttó iniderahtlìs ipfifu acr$moma:,i>Lm^ ! 
dior temperatiort^eHodet y ^mtotummuL \ 
tù^uUmmsdk^anentumreperietm» 

De inictìionibus- 

ìineBfon^^^uoap^ fi dolor p€rfimret:,^ti 
necefièe0/cS'$ medtocrìs qmdetn ^get^fimpU- \ 
c'torìht^ifin ^alidioryijs €jh4L magÌ4 adhuc k* \ 
mre>P^ ìmmorem tnfixum exienHort pop- 
fimi, Simpifàus igttur efi okum tpjumpsr 
Je cakfiiBum : ^Bi autemfemen aU^uùd ad 
jlatu4 efficax t ^ adtpem anjermumrecepe- 
rft» Mandtug exf0£t^Paraè$tHrafttem tpfitm 
hoc paBo, in oleo tenm fimìna ^udtdam fla- 
tthas dsjcuttendis apm , ^i antfuTn , apimn-^ f 
CHmnimm^ attt fiemcaltim » ^ his flmilta ; 
(Q^mto^ deinde %i&kHm per Unteolam f«J. \ 

Ìmeris>\ 1 I $ E R X . S^7 

ìmerk.^^tf^ anferinum falfs expertcm 
pn €ù liauato, Hhìì^ autem tmpm , ettam 
vaUtn^eo et mixtù , tntea'umejtc ^tt ^enum 
nonefi. Jgtmur okum tut^ ramufcuUs , mn 
modofimel> fed ettéèm sferum> ^ tertta. 
Quodji dolor remoftet , <Ì^^thSm ijim^téeme^ 
écamsntum adhthere ofortet. ex quorumm- 
mer&eft ettam . ^uod futck kerharum ccn^ 
Jkttur:hal?et atiteminhuncmQdum. Foinu^ 
%cci . fertttUcampassdi^anetht, aIìheA>[e~ 
%mnis imi. orde, torrefaBi , chamsaseliftuf. 
pde<ru,fr^Bhrs.:Herhk m ùllarn recrn^ 
tem\ m* m eacahmn xanieBiS . aquAfexM^ 
rm duùdeam mtfietù toc Ut dieé^ns ^mnde^ 

cmmacer^ifiuerk^P 'ffi, 'T' "^T* 
demde puck fera^l^k , hcrbtsu. praecUs. 
fornita Jkcciùk ééM : ^f^ arfrtn^t ,me^ 
duU& cerume, flj^^^ > mandra^é^fica, 
hut^n > terebmthm^ ^fi^krum <0t€tmfix: 
ihirts marcd$.^^rc$fimmkahes.r^ 
mfHcà pyi^da$^nciaé.Par^tiuemMlmQdi4. 
d^cet-kèfiruato^ ^^^ "^f^PofiuUi. medica, 
menua^ckk^adm . .aut trm.ideo anethmù 
mtxm mijata. Smeemm mpmmam fu^^ 
fUmfuerti.fìHe humcr ^tJmqt^Mn^ ad^ 
mt. ^ ftddHCit.dohresj^ exctndàt. 
Alia^vclicmentcr gcncrofa. 

'^ fica e#^ JLtE X AND. TR AI IIANI 

fticc'f recente {èmmicia:Qfìftantmdem* P^a 

xumùkù^anethmQ eiMmad/pìsanferimpaH- 
hktmmlfctto Validum efl medtcamentHm* 
ne cùntemnas^ofterJlmfUc'ium ^iUmtem. , 

Alia, ad wreos frigi<ÌGs4»ie tuiiu>- 
res cfficacirsima, 

Terebìnthm^.m£écamentf dia^hyh. h*fjy \ 

Jex.'hafiùci ^mmduAibaccAimrì^umqHagin . 
t2i:aUij§tCA irtU ^ imigéa^toUdem :rut4^ • 
tnanfptilu6:oleit cyprmt lihrA ^uinqfie, $mp!^ • 
jcUi^mdem hAcJttnt: conjkUntm aittem'm- 
sBnm modum. Cyprmum okum ,^ SM^ 
mum mcacdfummmm^^ admtxtQ ek ^im 
fixmrh.caftoreum^ yttMs€»mimm> haccas. 
lat&r'h allmm,^ rut^m %^ ad dm tres m €& 
macerato,^ pofihAckntQtgm cognito, dmeCi 
^snmn abftimptém^eritMfoutem ah igmì^ 
jHMfdem^okumfercolatoideìnde mcepi^i^ Z^*? 
r€binthmam,l>afìltc$mMtyrum,^ meéca-, 
mentum diachykfinfim cakfacìto, ^imujè^ues 
mtfiea»tf£r:demde<^afirefomto,ac ^tmr^coM 
chlearUduo, 4tHttrm^€ummodmadtpisem 
€0 captens.Mfrab/kefiaHXÌtiHm:<^t quodda-^ 
iores ^chemzntes admodum etiam mitjget,. 
fr^terqmm^mdmhUhskt torfm ^^^'* 

cendoi Alma pr^eftsm fu5 cncma.aafibs vi- 

Icoms^^e Iit^mores pur- 

gans.Recipit. 

ArìBtdochUmrotundamccntufkmfatem 
iorrefiBum ^ Imtg^um , meu hrham» 

hdxumautem cochkare ^num^efìamfoÌM mn^ 
tmdemmokumcmijcm. Hocadmodump^ 
tmmmfilmf.^nmmodQColkùs.fedeUAm 
fjchiadìcos^^jiunueìmàat^ 

Alla inicai0:,,ileis qoocjue efìScar- 

ì^iitri aiexandrmk mBar femana^ , 9d 

tmfcetù^ OmnmpermìXtuhemmA meisjknt 
mifhih ac mtraèerk qmmodo excert$at ifuod-- 
ttmifue muenentfienm durtim,fìm<ì?tpofum 
(tajfumj.^huìmremptmtofHm. mtH^.cùnten. 

€€pt M cmnes^mpbcjmtem ^ efficactam 
tmdkaxmntiadmìrarmtBr^ 

AliaadmodoniKeae Ecicns-^ 

Sijracis,caBm'eÈ^9ìrpnth^Gflffm^*U ^t^ f ^^ A L E X A M D . T E A I I I A K I 

jiegjpÙA magni tuMnemc^itOy ^ cum ùUù 
rnt^ceo , adtpec^ mocUca inìjcitù, M4£ ettam \ 
fùm^umc^nctltiity ^ ^ehtméntes dolofes^Jt" i 
qmd a.ÌtHd^3nttt_gii^epoteJi:pÌHitthHs fp/am ex* ■ 
pertTmntis prQ^^$^ 

Qu^ per OS dcQtur,etiam iis qui ex frigi- ; 
do & pituitofo liumorc doicnr. 

Quontam antem mulù per ^mum curari : 
nonfkBtrtent.parttm mstu.parum etiampr& ' 
TnakodQkreeruhefcentes : necejfc efihispotm » 
exhiiere, efu^s, ad colte os doiùresféuere credun^ \ 
tHrnMulmigHnrabù7nntbMs ^eterkhu^ prò* \ 
dtmfuTìt: quorum autemnos ^uùfueexperkn : 
t/am hahutTìM^ , cpttme ^akntmm , horum i 
^mniKmfirtpturas^ohis €xp&nam,aJt7npUctQ . 
ri^uó^ ^ qu& ad mediocre s ihhresfacere //?- i 
Jcr*h»»tur,auff?katus, 

Simplex medicamcDtum vfa 
compcrtum. 

MarruhtjherbAdecoBumpotH'tewnmulfi \ 
dato:aut hatcoé lanrì l^iMigatas nouem^ aut 
attatuùrdectmj ^ c&rtke bene detraBù.ex ^i- ; 
mcjathistrtht^prQpmatù ^^Jkappr^atu^efi^ \ 

Aliud, quod ctiam nephri- 
cicis confcrt. 
£xrb4tmm^i^sJkcimn€Xtmhk3,4cm \ 1 IBB R X. Sp% 

^nam Jucci mìfinram granetpferts/epitm, 
asit nùi^e mdno:meU&s cochharia dna: Tefud^ 
Agro m h^netfbitopotfont data^ ^ac rmriibsris y 
ammodo pQflextguum Umpm dger dùlore Is^ 
ìereiiir* HoctùamadnephrtUcùs^édeÈ\ ^st$ 
lahorant obBruBsone^^aui cakulo^aut craSto^ 
re humùre. PoHj decoBum ex ^mo hibendum 
d^to: (ìmtllter etiamhyffhp^ ^ dtBatmìh 
itempetrojèlgm ^ amjt conduciti 

Aliud sraldegCDerofam. : 

Orìgani firnpstlum dato ex ^na m'tHur^ 

^Jcaian(tfs^aut akerÌH^^tm tennis, Comproba 
tum eJIoHxiimm , multo s ntAgnts doionbm 
hherajjè^ 

Aliad,& ipfam valdcbonum, 

CaBoreifartes dtmjortganf pars ^na,Da* 
turfebrt carenubt^ ex mHl/ò:Jibricti^nt*b»s 
mtem,€x mnljk» 

AUudadidem. 

Temculi fèmtms^ aniJt,fj}tCA nard'sy fi^gttU 
^nct£:^^Jemmù ^amfùs cafU ,pnguU/èmum 
et A, Hoc ^ nephr$ticis^ ^ coltck» ^ hjdr^t* 
Cfsjalutariter datur, 

Aliud prasftaQtifsìmumjeriam ad 
aliud cfEcax. 

Cardamomi tn^mori^fi^^^^i^^^^ S^^ AIEXANB. TRAtLlANl 
«?/ ^i^4 ^ncta:fpk:tna^'dtfamculi cùrtkisyoat , 
folioramf^pmerìs Aihtycosli alh'u narSgaJh- < 

femmtsafiriJmguh^mtàLnjjrrh^irGgloÀj' \ 
ùdk drachm.^TfiammmtftùUdemtmeUis de \ 
jj>Hm.^ùf^dfatkefi.Mmtzexct^ito.dAtO(^ - 
nacìs amll!ìn£.magn$tiidmem ar^uatis deua i 
randam:colfm au£em cwnhydrQmel^ttó fi'tgt- ' 
dt cQchk^ìjS dmbns . Sàrtiicet, ?nedttamenù < 
fùndmnonfiÌMmnucù aueUanéi.fedeùém \ 
iugUndis m^^r dandHmep.pr^Jèri'fm tlio^ 
(ts, ^ qmfiipftspropter immoderatcs éolùrei 
hm ^illHCpoìjàHntytdMtem fernet dtciimy 
inqHthHs^iresrohuB^fiint. ^^di>kr^.eke-^ 
mem Wgef> mhdreHertta^. tHmfié^cta etmm 
m^ttrs e^ukm nuca auelUnA. fondm. dato^ 
ÌUthtlemmhahetdiiiQdadtorfQrem. mdHcat, i 
^tphilon'mm,^, a.im^ti^am anudùtm : [ed 
i^ufo, naxmm humorem furga^t » ^Jukduat^ ì 
dohrk mìtigalÌQnsm conàbat, Uem thermcA, \ 
anùdotum addoìma. expiìmm. ^ ^^rea h» >. 
more nafienies. magnìfeefiiat^Djii^sr atielU. , 
nd.modtìeX-mdfa,:E^JubmdecumhkilÌam \ 
(id^tultjfemjt^^ccejptmctm fitta H&fiirn^ Sìnatt,- 
tem qms eam eùamfer interualia/èznMmeu : 
fé hthatjAnm ex tots^cHadst, ^'inpùBirum • 
mahnm tentatm^, Atphfknmm anttdàtum ' 
d^esfi>ieexf/g*di^eauJaCQfsfracIos xffà* > 
t^aÈ,ma3Lamùtm^ihùfimiem,^cacm^ i Vfid.fUd. humoYumframtas e fi , affeBos wm 
hìum kmtjed etiam maxime iuuatjtmodi* 
%e exlàheati^'J^ fra^triàm rottone. VrjLts* 
rea M^ceUium anttdotum v pr^ter^fu^m^ 
Modma^nam totporu mducenài ^im <thù* 
net^ dolsres fidat.fir4jitura fftfim itu ha^i. 
Croci drachmas vBcifìtlphwis ^hii dtachmas 
d»as:ùj>ìjdracÌ3mamfe79$tó, c$nAm<ìmi drach^ 
ma:ftferisaìhidrachm4L ^tgintumeUis attici 
auodfatìs eJì,datonuck aueUanéL magnitudi 
$tem>exaeittacalida.H£cdeen€matif ^ anti 
éotis interpremtùs,cwnmsdtM€orhmcfw^^ 
aue^'s iùrpùrem iniUtcentihus cm^ent , »e- 
cejfeefi etiam dehis troBare , tettando > ^ 
^uom&éii^in^m^us ipfis %ti eporteat* 

De anodynìs enematisjpaftxllis 

T<irpùremfacientiameàjcamentztqu£^ 
txopio ^ aàerco componunimr * non temere 
0idmomre pri^erandum eft^^erum, fiifmdem. 
hummres ejiuiddari3nparimtt,i€7mes^acres 
fuerint, cumfid^i* ^tdhikre oporfet, mtéìUm 
inde nùxamforejiifficantes :Jtn ataem craj^ 
Jtnt.^^ìfmfijùrporemmfirentmm ^Jiis 9im 
t^rideSet. jEtfitmm dolor is ea huationem 
étdferre ^ideantur , tamen effcimit , ^ dokr 
fòpes di^i$ispermmC4^:puto^ homirét^ione ^j?^ AIE X AND. TR'ALtlANl 
fpfa. non confirre. 2^dm dm meà$^ ex me* 
^camsnti}ru.m qwsL tùrfùremfactunt.fitgt^^ 
iste condtfentttìfi^conflrmgant^^. ^ recre- 
tnenm^'tjèfcant, necsffh ejleùam toinmafi 
fiBtimmagìs adaugeri> éUdtfiutienéim 
dtfficikm reddi. MHUìtgttur cnm mem/mù^ 
affecìt^useafierum atqt*e terùù dèdijpnt^ 
effecerh^tf^aytesÌAfk emoreretHr.reJoherm 
tuTiL :mttrdfim 9era eùam mortem omnino 
ìndHxeìii.Projfter hAComnmM dixì^medim 
7»enm tm'parem fitckntia temere coUcts e» 
fiigida 'intemperie mfefiatis offerte properan 
dam nm efl.mfimagnm qidda dolor ^ ^ebs 
mensy^idjy-^copesfericuùém minetHr^ iàn&s 
facere cùTffpelUt, ^igmr ^ìres tiht rohfis 
appareant:, ^ dolor grandka^^hmdam , ^jt- 
^ensa^ * tumfolhm exhskre, jd^ fèmeiopor* 
tet. Nam caltdtore temperatura pr^d^ù, ^ , 
o^ tenuem acrem^ humorem dokntibm, tor- 
forem examntid medicamentsi ,pr£terfeiam . 
i^iiod mhsi mcent > adhitc eitam magk i 
i,pittiLmtur ^ dwn tenuerìhocrem ^ hiliofim ; 
htimorem craffum reddant ^ ad concùH'sor t 
nemperducunt» ad^mam^tempmemcoa* 
uertunt^ 

Dcvomitu» 

F'^mitm ohjrmdmmhmnùrsm dshnìì^m \ 

<9Uli ' t I B E R X . SS>S 

mm^item c'$bisfalp>M^éurS , ^ copiofari-^ 
éfUspstitur,SimHt emm^cHm ^^m'tm eiuanfi 

cttunnecftnttcopapim coUeBtém twtfué mte^ 
fttnUinflmre y^H^aUarum. tiermn dokrum 
autor fi^. OfarietauUnonJoiHm&ì ipjomor^ 
h& ^òmtttim etere :fedeùam quando cùnqm<^~ 

DcfìDapirnio,& dropace. 

àmilher ^ cHtfS^Uìc^ff^» cruentzstto* 
nes^/mapìexcstmi&s^ ^ droPacj/mos comie- 
nìre aré^ìtrùty fr£,fert$m in mU mor&otam 
tnmterato, Namcmnafhciaspariescakfit-^ 
csmt.Jlquuper interualia fpjìs ^fks fiertt, 
HcretnenmmeKttmam cutera elmunt, Sm 
autempuBuIoi extguós , ^ hulLn aefu&plc^ 
nas quas p(ydr^}4t.GrAcì^peliarjt,fori ^m- 
Ùttg^tyterrermode^s. Atdtu^rms afeBm» 
^ perfèuerantes, ^'s poti t&s film medicamaU' 
tM ac€sdit>qtiài.^klentìora effe ^ideniur^H^c 
éis4tem non m accepmtl^i^ ,fid mteruailès^ 
wagis pmferuatmms gratìd adhfhere conue-- 
ntehat:,nepermttts$ntadhu££^fim ad affe^ 
Qfn adraophìmemrpierif^^ 
De raotu. 

Mot US rnHifue , ^ omnis exercìmth in(t* 
ffìttsr ^MP^^itnt^^^dmtftéstuh morbo U^ $$C AlEXAND. TRA.II.IANI 

horanmt, ^jrscfuenùus eo corrìp'tumtur.pHe , 
fedthHi* Jme per equum , Jìne eùam nauì^/o i 
jnouere corptis ^elmtntemfaUfira, ^ iùttm . 
corporis perfi/cath, locitj^ mutaùo» ^ kngape \ 
regrinatio* Mer emm omnia, etctenuant, dtjcu \ 
tèunt^. ^ totum corpiis excrementU £therum 
redimita ^nmer/um haùtfum corrohrantfat : 
9/ mfoBerum affeB&partes fitgtdum hamo 
rem colùgere nequéantt imo. ne^ue aliando m* * 
ituintem frompte tnft recìpìant . 

De colico dolore ex flatibus 
contra<5to. 
JiisiptHT qtdoycoptAm flaSuUmeructàn \ 
tm^congruHntfomenm.iiu&exmilio, ^far^ \ 
fiATthiis modtce adhihtntur : efUA okisterm* ' 
èu>s , ^ caltdìorfBus odteBo aitano flaùbm ' 
dtfcuUendU medicamento , ^elfemtne cori' 
fiant^ Nam h&rum aliqs^ per aàtum indtto, « 
Jìattm flatwtm capta erunìpìt ^ ^ dolor tnde 
cùnamefcsU Maxime ^er& iuttat tpfìs etìam i 
(mt^hitulahenegrandfs circa ^m^H/cumad » 
7not3 » ^t^ionnulii curai fonù cekriisitem ad \ 
miratt.CBgttzirini magia quadam^^ non rO' \ 
itone art ts» kuattmem dokristpfts QUmgsre^ \ 
CmBtst autem etiam tn hoc^tBum caUdfO* \ 
rsm^magls adhucpr^onendumejfe. 

De colicisj qui ex ftcrcoris duri ob- ! 
ftruaionc doleac* L I B E R X . SP7 

£os ^eri'^ohflefioris duri dfhuBio^ 
nem colico dolore "s^ex^inr . mtdto hydrelAO 
pt$pmum , ^mulfacurare , at^fte eadem 
fropnare tpfis cmandum eft. Im vans^Jter 
if£s^quodexiccatumiam mdt£ratHm(^fi*iriU 
excontwuo imeBionum ^fu humtdum eua^ 
dms.admfernaéfatiesMabi.^ excerm 
potefi^Jcomnem ^sBum humtdum hts cmue 
n^e mtum€ft.muxtme eum qtu<<^entremfid> 
ducere cred$tur. Imquealjpaéherkaùlertbus 
moBa , fimtUter parthenmm , r^srMter 
akumfuhdticere <^tdmtutùtem^etertó t^^l^ 
1$ tm. Oportet AUtem Mentre iffias exphcatc, 
fakcu ^ anethi conia repkto , comeBum $n 
^mmcop'tofamtandmdecoquete.donecad'^ 
modum diffùkatur . ^ mtmhefcat, St S^ero 
cum ec quGtìue polypodij ^^aam coxerps ,$us 
mam adhm ako ducendo ertufi^tn» etjam 
^t mulfum adtecerU . mtdtotpfumfuamm» 
(i ad alni dekBwnem effcMtm reddes. Qua 
mam <;,erlmnnuh^fìfuntettamfia£f^d$ 
^campotijsexphmhfaB^ {mhdentmaf' 
fumpt^anUdotU ^ mteBsonthm ^^i^^ 
quid pTAfi are potmrunt ) necefe efi ae P^ 
qmcu mnnihdMcere, Nmnficitrampnf* 
tfommpr^edentemfiigidué cokcm. tiec^^ 
aff^Busfa. amccuratiom per <^trmi ^t^nr 
dumefi. én aHtemmflammamneft^W^ 
étBrtBio aki ohormfit.hiu: curmé^M^ spi AIEXAKD. TRAXtlÀKI 
frAtetìfuam ^idmhiliuuet, maxime eùam ■ 
nocehft. Acccmmodeinr mitem K-fas fpjìuó in \ 
^uncmodum^CanalemmediCum foUsfahià i 
adapt^ito.' ^cnm hocfeceris^ tpjhm aperito^ i 
^muf^ tatum fiaiu repktumconjpexeris.ai \ 
^ue tunc demum c€h in ef^I^ere ^enium intr^ \ 
immirtes > ^%trem cùmfrsmes.De'mdeex ! 
momento nitri (^ hyàrelm clyBerem in^cies^ \ 
nam cmni^qu^tn Mentre mteBinU conti ' 
nentur> ^na CHmclyfiere eaacuaèfutur^ 9/ ad" 
tnireri$:,Jhéefterc^^^frte kHmor.fmeJptritus \ 
f-atukntusfaerttidijiUGdmcbiJùmerat, Vari ' 
modo etiam c^t^pot'^s expìumki 9tf licetrfid ~ 
i^tim nulla tnfiammatioinf efiat ^ fr^e^ipuè in» 
ter mttia. Namprogrejifs tam dichu^ éUi^uod,, \ 
<^ Uxa, t^uaditm mo/ìtcie, conccBioneiL ^ppa^ \ 
rente.mso iudicto etmm cat^ fotta expkmèo» » 
^ ^u£ euphorbiù confiant, tane daripotetunt • 
■^-ol^JtruBicnempHlckredtfcpJert, 

De coHco affe<fiu ex caMis & bUiofis hu- 1 
moribas cafcente. 

CumhaBenfé4decol$co dokre oéf fiaiuum 

^^iam ccntraBo> ttem de eo ^uiexfi^tgidk \ 

© craJSi$ humori^Hó prouenit > traBaueri" \ 

^^- $am tsindem etiamdeìfs» ^moh htltofis '. 

K^ atyes huTìsores hoc morh corripiuntur, ' 

^^^^^m^exor/thiCGmaue^ip forum inter- 

maone, / ^ " _^ 

1 ^ ì>^ofcei ' ì4ot^ colici àolorisobcalidos 
bilioséfque kumores 
excitaci- 
'^èfces rurfus colcos cr4ièat4£i excalsd^, 
ÌìÌ4o(ts ^ acrdus humm^m concstìsrì . qmd, 
interna, mor^rt. exm'ì^ ^ Uncinar i ^idean^ 
tur : item (fuod lingua arida Jìt , ^ fìtis 0/- 
o4Ìi^^rg€a;nt . ^ fìngulù dtehm magna ex 
^fartJ'acceJ^so inuadat : ^rmaft acrù\0 qm 
fer duum excemuntur , htlkpty ccptsfaque. 
Jdh&c quid Cibis caUdiùrihus.poiiombm, ^ 
^edicammm ^t m^gU irritentwr . ^fht-^ 
r€s fpjorum mn fine febr*^ant. Taks igftur 
mUcoìsctaffeBm. oh kÌ4ùfis^ caltiks htè^ 
mores pro^nientù hd^eTttm* Curare autem 
contrarìjs ntmirum copuenit, fU refifger^e 
^ hHmeBarepofitnt., 

Curacio colici affcdus, ex cai i<lis 
|>iUosif<juc humoribus 
orti. 
€remor ergopti(àn£.fiperfic0er4tiur>ml' 
Um hahms mixturam , aut porri . aut capu>' 
fiorispUisrhps efl <it$li^mus.Nam ah/que^A- 
lecakremrefiigeréme,^ hjl40pém ahBergere^ 
ft^fmdaUudpùtefl.frAfttùm c^iopor, ^Jk^ 
feexhthit^:^hs4: ou(^mnrecms fofitwum 
liUedaJpimpta^ 

Dcolenbus* 
Okréihfs €6mmdf0imaJùnt.JÌ^(oBa, ioù AtEXAND. TRALLIAN^I 

^non cùBa exhtheantur zhù oMuc mag^ 
UBitc^^andes^ ^ mèBdt^Jtp^oBe.refiigera^ 
tàiexhì^antur. Day$ aufemMent h^c ^spo^ 
tijSh9mmy ^ms <hfgtlt^ ^rgent, £^ cdtdtort 
temperamenhp-dtdttìs^ ^ £mte ^tgsnttiua^ 
Torre omne pomwn , quodrejrfgerare ^ hu* 
meBarepotefi, hl$ datHr ^tdtter : me ^Ua^Jk* 
jj>tcia ejì.^gres bine offsnfim sr't, Cucurhttztm 
^ero fiUm metuere oportet , ea cjuod ipfi ìm^ 
iuraif ^Aodiim 9/ colo aduerfitur ^^t&mnes 
iefiantur. Egoiinque nùui n& folwn mnìo* 
res.fedeùam Jènes pami$ dkhtts hmufmodi 
^'tBucuratQìfiiiJfe.AdhM -Rigida. aquA 9/W 
JUm, tn cft6tbi6$ %res rohusias ^^^prmcfpaks 
farikuUs tlUfoé deprehendi.acfiso teHojfe me 
omntnQdùiorem , ^toinm mtn'hum ^ ne am» 
ftttss reuert^retur^ prohslnttjjèndi^m cttm ager 
anitit ereèrù accejìsomèus Cùrrrperetur^ I/U 
^eropùtifimum immanes ah accestirne pofie A 
manprunt ^ ^Ht prAtere^Ham c^uod ^mo ohm 
J}inerenty€t'ìam a» acrthtts 0mntbu>$ in poBe* 
rum fi CGntme&ant perfiueraBani^ aquApo-' 
ttoms ^ ^tBus refrtgeranits ^Jh. lèi m qUt^ 
hus yaut pyincìpaits partkaU mpas^matso* 
nem Jiijp'tcatus , aut ^ìres injtrmat ejjè > a- 
quarì^ fiigid^m dare metuK In bis etiamrS' 
Jaceum cop/ofim, ac refiìgeratami ferinfirio» 
rame mkciffè rnmì , ac pUtrtmum prùfuijjè* 
Adteci etiom ftdfmde ads^em anfìnnum , ac 

prAjIdsum 1 IBE R X. ^^^ 

fr^Jùlium atiuhjfe fenp. Porr&ù^hma^ 
monUm ^ tmmoderat^m rofimem, necnm 
ramento/a, qu^fer ataumexcernuntur^fro* 
he facit eùam cremar pi fan a 9nà cum cha* 

rofaceù hisper iiÌMum tndttm, 
Dcpifcibus. 
:ExftfthH&Jùm$dehent àuriùre carne fr^^ 
Stiy<ctc€rU, orphué^glaucué,fcGifsus, Cdrss^ 

Detcft^ceis. 
Ex tefiacek^ peBtnes^ oihea, cochleA ma^ 
ftm. rtdisiffis ettam er'maàus exifht , ^f 
qm pr£terqua,m quid cent emfer et > refijge* 
retale, pr^ere^etìam pmjuho gratis eflr. 
A^àmque ^ <^r$nam mùuet^qmhus mhUefi 

ffdùBanttui. 

Decarnibus. 
jExc^mbmpQtipmmndarecùnmnit^quéi 

dtfficuUer cùnficftmti^ . <^tfedes huhuks . ^ 
<hentriCHhm ittemfimm <hukiam . ^ 9»^«- 
lasprohècoBai.rejrjgerataJqHe. 

De fruàibus pomaccis» 
Inter jruBm .melopepùnes ùtnnshm alijs 
pomUprrferendffant,Neautemos ^trtcH^ 
Ufubuermtur. mtfcereipjìs^ettpauhmcpar 
tet.cum aJfumentw.AdhMatiiUqmdtmpQ^^ 
mum àptihmaltenum. Qf dnke, mùdtce 
<^okpmtPS iraM fumereédienummntfi.E% €oZ AIEXi^ND. TX A III ANI 
fiac^ntps , aut hUmrijs mhtlfrorfm offerri ^/ 

Del^alneis. 
Balnea duìcisaqu&his adh'theanfur ypr^t* 

Jert$m &mte ^igentthiss , ^ caisdiore t€mps» 
' rament§pr£dttis, Sit tmtem aer temperatus, 
^ calsdA aqUAjòUwn. CMerumpitrtes ejtd- 
dem afféBA^ngantur chamAmeltno ^ tptum 
^ero corft^ hydrelm, Cauendunt mtteyn , ne 
ehUnimtur miro , atttfampficho , ^elommm 
acri /ff^damSeicalsdo^ftemneuffèBa per- 

f'kentuar yfomentiJ^He ohdticantur ^ ^ fid/À 
aquji,y ^uitmtrùpi^ ^ tnfumma naitiralmm 
aquàtrum ^fi^ ^tmri deket. Reuerjt a bd* 
neo > nonflaUm ^tnum ^gri hbant ^/umant 
oHtem cremorém pùfanA , ai£t aqtmm tepì* 
dam : m medio ^ero cihifi^eLmt^^recenmtmm 
diSfitm hibere fpjis permittendum , tpJaTnque 
aquétm ^igtdam j oc p&tt6 eius tHuantur, Ai 
^ino firn totum abftmere pojfent:, ^ttk efféU 
fin étutem nolsnt^ eoquad ex toto ^tm abBì' 
nent'tam ferrene^fteémt i concedendion fpfis 
Unm ^ aquojum. 

De mot u* 
Mxerctttjs autem > geBattantbHs , omnt^t^ 
motu permterHaUa mnbt , ne^ue rnukis^ne^ 
^HA^alfdis ^t^mm'^Jsle^ue eutmfiruntifed 

^4fim$iit€mp€réifi0,mmr0^t^ddHntm^>^bì 
^ . Im-giHi ^giusBxerùtijs^ftfiurmt. AhBmeantat^ 
tem ah tra omnicfue cura, ^uMenuslkst > ^ 
omnis generis laptudìmhui.Im namqm tem 
peranier^ oc m omnt htlarttaU degentes^ me* 
UBum ^ excrmtantem càtdokrem euade* 
re poter fmt, ^ 

X)e purgatioDC. 
Qmdjfpurgatsone interdum ^imijs.qfd 
ni htliofiém acremque humorem cdfce dohre 
affciuntur , oporteat^ ùhfermmdum e fi, ne ^U 
htm adhuc medicinmentum^ ^uodacre ijuido^* 
tmetiOfferatuTy 9/ euphorhmm , tmt cmdsum 
granumautiathynàoé» aut ^erairttm. Ii4C 
emm on^ma pr£ter^$fàm ^uod mhgl hosiu^ 
ttani > fr eterea etsam icrnùna £^ ropmem 
partunt>(^ aUtìm btlem excttmit, Vt'tkìghur 
his ejìmitidotum i^uodpicra dtàtur, Sinam* 
^uehtlis i quA dolcrem rofiù»ém<p^ inducii^ 
inteRtnorum fpfirum ttmtcis affixa t*èi W-« 
deaturjpfapsrfeptcra eis dori dehet:Jm oh^ 
tem non Joìam tn ttmtcas ahfirpta efi ^fed 
ettam tn fj>aciocontmetttry oc aànmiefie^uen 
ter mfmt.tunc antidùtum tmnper fé exh'the^ 
refedadàeBts efjcammùn^iachrymsfirupti^ 
Us duebus^a^ paulo ampCtort aut minore mo* 
do.tpfispurgahis : necnon theodoreto.admixtst 
eifiammmijUchryma, Qmdfijt0asfùerit» 
eiUm thodame^ti, autrbùdomek ipfamadìJT 
mntes^ mt h^rero/ata^J^J^gare tffis cm^ 
^04 AlEXAND, TRAIIIANri 
uemt, Valde entm muÉntur ^ mnfikm fuid 
tnfeBéinte dekre leuentur ^fedettam cfuodtB^ 
tumprorfas affé Bum euajertnt* 

De colicis doloribus ob inflam- 
mationem inteftidorum 
cpntradis. , 
Aificohcum affeBum. ob ìnfiammat/onem 
tniefi$nt fieri cmttngat , ne^^uoiiuam purga^ 
tJOTtem m hù.prAfertìm $nter $ntùét , ^ cum 
tUa nondum ad concùBtonemperuenent, exhì- 
kereaudehU* Qui emm medicamente Sventri 
ducendo apm préthere non duhitztrunt ^ ^gro* 
tsntièus pertcukrwn autùres y ^mortU exm 
ttietunt* Acctdit namque , 9/ datum medu 
eamentum humores ex i/Lefis ac Jan^ partii 
€hUs trahat, ^ trmtfmìftmt affeBtsXumau 
tem hdLytd quùd ìUatum efi , nee^ue^mt propeL \ 
iere » neceffè eftdohrem > ^g'tltas ^ tormfns S 
augert : cfmbfn Qmmèu$ tncrejcentihits -i'm , 
ikofam morhum wctdere. Neque entm almd \ 
efi tleos , qu^m colte i affeBta tntentm , oc tn* 
crementum, QHaptopterpurgatso infiamma* \ 
ùmtetentìitìsdaffdanùnefi^^enAautemfi' \ 
B$oadhéendaefiy^paHUùmextotocorpore i 
^éutiat'to tentando. : €0 quoà ^ntuerfk mani* \ 
fio tantum pr^fìd^ non adfirat, quantum, qUA ; 
paulatìmfit. Porrofiproptér tnfiammat$onii 
wagnitt^tnem etiam ^rtnas fipprtmt cm^ ! 
tingat,^mam^ intak i ^ mjuperiorepe* ^ 

dfs 1 1 B E R ^ X . €0S 

iti forte Jecare non efi altenum, ptpe emm 
mmboc nosfectjfemus^ ^ aini ^ ^rmA ex* 
cretto pcum eff, AUmenta m hk ^tendum 
èfi> cremare ptptn£ y ^imt auena medsocriter^ 
ttem mieBiùneper almim ex cremore pitfa^ 
V4Lj^ham£,mehVfuceolmt{emtnk t^ hjdre^ 
Ì£0 , fra/ertìm fìeitam fehris ^ehemens 9**- 
geat. Rarum namciue eficolo mflammatio^ 
nem fuìfmentefehrim non ohortri' Q^a ex* 
irtnhcus ìmfonentur\ temperata fìnt , mhU 
acre haàcntia/è epéornm numero efl etiom chM 
m^meUnum okwn, ^ exfi&^ìna ordeacea , Is^ 
n'u^ue (emine ^ithemata : necn&n ceramjì* 
rritltter y efUA componuntur ex cham^ane^no* 
cera^ro/àceOi^ iuteis omrmn.JUt autempon 
dernm £^idttas emfmodt. Cer^ 9ncfx i^mnm 
que : chamameU ^m'm dsiA\ fèmts : fitrsnA 
f^MeA,rdfai:ehfingtdorum^nct^dMAf€m$s: 
Uitea Quorum qmrt^ue > autfex :Jucct Unìfi^ 
mìnps €fuodf^U efi.Oua ^ fi^ina UHÌge9f* 
tur^ atque tunc eeratum refiigeratum tn^'-* 
Cfatw, ^ omnia fìéi^antur^ ^muffue inui'* 
cem comrnixtsfiésrtnt > oc in ^ntém to^^im 
deantur. Hoc^ renihu^ ^ ^/^£ fnflam* 
matéi>pHkhremtxtUaripotefi. 
Debainco. 
Balneajgftur cùntsnud^ prmfjuam totum 
corpus recrementù 9acuatam fitertt ^ ^idB$* 
knda mnJimt.PofiJan^èm oMtem ^daut* 

iim€m Cott A LE X ìLND. TEAIIIANI 

tionsm i.eùam'Jt dolor ^rgeat^» hatneù 0//' ^^ ' 
Jurdum non efl, S$ ^er& 9/res refotg^entw', i 
in ak^emn Agri defiendent , corfas ok& chom \ 
inamelmo ilànentes,VinQ,fiinjmmmai'tù^ adi* 
hucfiruet, ^ fibre sfr&polknt yoblimeanti \ 
9^/ eimc(^iQrm^notéL apfMTH&i^mtt etfi^^ìfres ì 
imbecìlU ^tdeatsttéTy rnmaùenum efiipfts 9/- ( 
imm tenue ^ aquop^m propinare^ Saa jgu 
fur y quùd fi qtéii pTJidiiiis citrandt methodk « 
^mtur^mm^lh ^dto extrinficus remedioopué : 
hahehtt. Verhm ium pkrtqtte Cùrum^m per 
tircttttus colico dal&re afficmnturyprAfiriìni : 
diuites; neaue Mere omnino meScam^nium^ i 
^ej^ue ^ntremclyiìer^'s Cfirari^ù/f£nff jsatum = 
t^bits aHtem qHd^ nUtganfilent, d&krem Jpfi 
rumabt^ere nos cogunt : conéiti^ fwneùam i 
de his ^obif mentidnem facere ySfmrum^ \ 
fpfè expertentiamhabm, ^ ^^^ à ^erts amt ; 
m imiari poffe cogm*^., .^c.prdtBantiJìimos ; 
^eterum teBittos tUa. muentmus^^ 9l nsifue ' 
ars experìentU ^ miferìcordm expers sjfh 
penjèaitir, m^ medie i^homBate gj* con^i» : 
fudohris ^enitejfè ^tdeantur, tMmfuam sgm* \ 
ramtes naturami ^ ài^njk dolor ìs jdtQTum » 
affciy^ fimid cmdokre^ 

Medicamenta naturai ia quas al-. 
ligaH foleru aduerfcdo- 
iares colico?. 
*Midic4mcmtiim.aUfg^mmmxCeriMm^tm im ^ nosfencutum fecmms^ acùmmsfr&^ 

pfnodtimp^AfiantipmtTmMcQrum cùmfrm. 

batunt. Stereo bfpffifierìpopt >^fùoffk ^o^ 

f aderii jn camtkm mcludtto^ iudaU m dex* 

^0 l^rachtQ,aHtfimore , ani lumhU,per accefl 

pommgeBandum: cauens, nedoknte paru^ 

3$eaH0 terram.neqfie halneum sger attingete 

Aiiud>etiamip(um probatum. 

J.ùmda co?ne0ayuiem optimè prillai. 

Xhraces ^tumte adhsiC alauda > cor ex'smen- 

ie$, ailigatoriumfacitmt>fimorf^msh& tffum 

c^rcumdantes* 

Aliud naturale comproBatmiT, 
£x P$rcÉ ìnteBmo Cdico , ìdqmd mammù.-* 
[umefi, accipito> oc myrrha mmli*tum Ugo- 
tummempslk^pina y ^mf eamma dato gè* 
fiimdamMna aheunte afik^ nùraèerif, 
Aliudalligatorium. 
Hercukm ereBum^/ùffocantem leonem m 
Ibidem medifctun inpu^ita , ad incls&fim m 
mtfifétma^^eumgeBimdun^dato^^ 
• Idemrurfus. 
jìLmda comèta LiiM4g<ttai^ue, ^cochìè^ 
rìjs dHùbtfiSiOHt trìèus addtes tres ^ aut ^fua^ 
tmr propinai^:, admoiùim coUcìs affeB$hit* 
OHXtUatur^ 

Alìiid valde efficax. 
VmVtUci 'mpmtìsimper nati pr^ctp P^é^ 
km in argtntHm émt^amHm mcÌMd^» tmm 

modk^ So^ Ali X AND. TRAI 11 A NI 
modico fate : qmgeftat hoc aU/gatorium^ m§< 
^camentumidokre prorfm non corriftetur^ ' 

Aliud. 
ìecur c^rilàmt comlmBum IdmìgaU > da< 
tiqs^tx ^mQfotm : rnukum iffis omciUatHrl 

Annulasadidem. 
Annulnm ferreum accipfto» dc cìrcHÌum 
^Jtfss oB^mgt^m effetto» at^iue ita tn oBan-^ 
gtilHminJcrihtto , ^wyi. óivyi hv x^?ik> ^ La^i/H 
JaiX^ ÌIhtu. hoc efl, ^ugefuge, keu iitiìs,alatt^ 
da ^u^reèai, ^teBam aatem jigttram in 
étnmdt capiét fcrfhito ^. Huiui magnam hd^ 
hui expersentiam , acah/hr^yn putamt^n'^ 
tum medicamentum naturali ^i colico aduer^ 
JUm, mn ^ùhi$tradere:fìdadmoneo^ 9os> ne 
^uthmlthet huiujfmùdìf oBendatis : 9irtutk 
autemjìiédiojtst ^ iqHteiuJmodipoJfuntcon^ 
Jèruare.commmticaie. ^mdettam HtppocrM 
tes diuimfimus cttm nouiJJètypr££ep$t hls ^ea 
i>is : Res cjUiZ facr^ funt >/acrts homimhuè 
oBend(tntW:prùphanis antem^nonfas efi^PM 
re tur antem pr^figuratt^ annuUis dectmojè-^ 
fttmo^oHt ^fgejìmo primo die ùmx, 

Aliuil naturale,ad colum efficax, 
vfu probatum» 
Lt^iftercm in tenmjitmimt ptduerem trl< 
tum» incretum^t^ , ex aq$i^ CéUtdn cocbkar^* 
dtmdÌ9,Uf0rant$dat9* 

CAPI' 1.IBE Jl X I. C&^ 

CAPITALI BUI VN- 
decimi, & appendices. 

B E P ODA G It A, 

Caput I. 

Si podagra 1 bili ofoH umore nafcatur. 
De mcdicam^nta biliofum humorcm 

ex purgante. 
Aliudidctn- 

Aliud purgans^ ex raali's cotoneis. 
Aiiud,ad ea^qui tardius purgaotor. 
De olerihus. 
Deauibas. 
^ Depifcibus. 
Deilìcio. 
De carnibus. 
De leguminibus. 
De frudibas pomaceis. 
De tragematis. 
De mora. 
Debalncis. 
De vinis fadiciis. 
Si podagra ex pituita proucncrit* 
De curai ione. 
Oxymclì lulianiura. 
AntìJotum Heraclidis. pjfiirpfoplif * va. 

multjs vaìdv probatum.- 
Antidoium podagricum Àgapeti > à 
Q^ iptuni eiQ A t E X A N D . T R A I l I A N I 

ipfum prscIaru,<|uo malti fanatf fu nt. i 
CatapUfiaaca <]àa? loris ex frigido liu- 

more doìennbusadmoucQtur. 
Ceratamcx fti^thio. ■ ^ ^ 
Aliud vchemeoter ix>iiiin3. 
Vadio iìmplex difcutiens , §c induutos . 

ardculos rcfblueus. 
Vfìdio ex Hederaad eadem. 
Aiiud cfficax, 3tinduris corporibiis, & i 

vaidc veEufl:is viciis: quiDeciamarticu- ; 

los recéri cicatrice eotra^tos ài ffoluit. \ 
Ad (xdematicos pedimiitimore^. 
Soiegma^aut pulais egregius, vocant au- t 

teai o^uidaipfum lDdu>alii AcfculapiS. \ 
Defcrfptjo pulueris Indici. 
Piìioiàrtìm nobile ad podagram. 
Si podagra ob fanguinctrm humorem \ 

cosrtitoatur. 
I^e remcdiis qux locxs iofiammatisin- 

dacurttur. 
Detophis. 

Antidotumad tophos. 
Ccraium excellencifsimum tophosani- 

calorum difloluens^adcò vt nc<j; aa : 

oborti fuerinr,adhuc app^ireat. 
Alitjd vfu probatum. 
jMedicatnèntatn dia cinnabareos. 
Medicamcnrum dia Icptocaryon, 
De antidods & mcdicamcncis aaodynis. 
; Dcft ' I IB £ R X I. <r//, 

Defcriptio pargancis medicamcnu dw 

,.. hermodasftyluiìmplicilsì^aa, . ;. 
Aliai ex hcunoiàùylQ, . 

Aliud vaideboGum vfa probatum. 
Aliud fcicobi Plychxeftì. 
Egregiu aDtidorUjTHeodofii pbilofoplii. 
Catapotia ex htrmoda<^ylo,<& aloe. 
Alittd , cadcmcifi^icns , rum in arucala- 

riis,tumìiabitii picuitofioribus* 
Catapotia emc^Hìenti*. - 
5Antido tum dia catonopoditi. _ 
Medicarn^ruum eh M^'^uro h<?rl>i* 
Aliud genero fum probacum- 
Aiiad lacobi !^fyrfirdi:i. 
Antidoturn podagricum, Climax. 
AliadaDtiddtum* Guod ita podagricis ad 

annumdatur. 
Demitigatoriis niedicamentis,quar locis 

affectis admoucQtur. 
Ccratum,cfuQd'Jn accefsiorHsm ilatu ini- 

ponitur, do^l(^rciibcrans. 
Aliud ceratum , <jii od fimi licer ia ftam 

applicar! poreft. ^ 
Aìmd ceratum , & jpfuinmxtigatoriam, 

ad omné infìamacìoné fcruidaefìcax. 
Cerarum mirabile Se vfu probatarajdc 

quo edam alix militi tettati fiioc. 
Hauciaad conco^ucndum. eiz AI E X AND. TR A Z LI AN t ! 

AlÌG<i bupKatK 

Naturaiiadmerfaal pcdum fluxioncrih. 

Medicamcntum maturale ad fiftulam pe* 

dum r admodum celebre , & i multk i 

comprobaium. - ^ 

Mcdkà!nen£umpra£feruaGsipodagràr& ' 

morbaarticulario. 
Aliadprobatum. 

Aliad quod pedes &manus pr^eferuat. . 
Adpodagranv 

Kemedium à podagra prxferuans^ ^ 
Ad podagram^^uxnoDdumcoatiaxkno i 

dos^admiTabitc & probaruxm i 

Podagrìcum Daturak*. 
Aliud ad podagram>5£ omocm fluxio- : 

nem. 
Aujcilium podagricumvaldeboumn^ 

ALE i 
et} 

ALEXANI3RI 

TRALLVANl LIBER 

VKDECXMVS, 
XpANKE OViKXBJirO. 

x> E, p o 4> 4 G HA 
CafttC I. 

; OdagrdL affeBtmie^ multls.di^ 
\ uerps^ cohJÌs ùrigfnem ira&ere, 
] mfrimàfitendfim efi: ^nde met^ 
v^ w^^-^ *ù *^^*^^^ fropter generatsam 9*^- 
Tìemtem > neaue mterno/ci proite , neifue aih- 
fiht^m €Hrati(mem confe^ui f&tmt^ H^ 
mtem €x re mcrìftis md^im^ trsflemi^ de 
fé cpimónem jfjc^^mpmt , nemfe ^Hod ne^na^ 
ciuam arteTTiedìca, ^nc^uam curatifo^t^ At 
ego affènerù , fi ^ dtffhrent/d. > ^ ff>e€Ìes^ 
tpfim^ qmt^ ^uaUi exf^ant.proiè intemoj^ 
ionturfuàlem curatu medkUfututstm*l>ì* 
camm tgitftt ìam notof iffim .desndefi: e^ 
tUm cf^atknes perfkipmmur. Sferet autem 

2^ s ^^ 
&iéf AXEXAND. TRAI II ANI 
lì principia fiheuT^e:^ i'fideffam dm iaé 

7nG^0ampQÌ^^dmfrogigmi7t.^t€mmp,n^ \ 
gtm,^uitnjtnm ay^imkrifmconfuxen^ 
dtnó ^ tHWfpfisi tumcoTTpages acligammm \ 
diBendens. ^féhemeTtiesn d^krem exàtzire fo^ ; 
Ìet,Stmìltierftiamhdk, q»&f'e^uenier ìì^^ , 
mruof gf iigamentuh^xènt, tnflammmé \ 
Jimul,^ discendendo magnos cruciatus ad- ; 
Jèrre coTìfueuit, VréLiereapituitzt, dnm ìnfré* \ 
di0a kca fi infmàaàertty ^dlidiorù dolora I 
€afifi efficftifr y dum pmul cum jyìg'idttsU \ 
ipjk ^ arerai , ^ dtBemiit. £adem ratio- 
Tìe etiam hu^mor meUnchoIJcus , non mcdò > 
vefi-tgerando ^ premendo , ftd eùam cpiìà 
graHìmtìó pnjum effictat^ hand moderaiai \ 
' parti accepQ^es. Verro fiuxsones , nonfikm ' 
clf materÌA iì^fMxHm ^ikuUs ^hùnrtJoknU \ 
feà etiam profier nudam <^u^i::iiefn fa- > 
iam^ cal'td^m, ^ fiigidam : adhjiLc Jìcciias ^ * 
humidttoi fi^iones (kl»tndecùnc$t3i, Q^^^ \ 
Migmter , 0/ dìx'tmuf , ohferuandum ejiy \ 
^HA exi^uf/ìif cofiftjìi morii efftBrtx> at \ 
remedmm ^icuiqm ccnuentem accomma* » 
dandtim. 

Sì podagra a biliofo Kumo- 

renafcatur. 

htcfpt4tmus igfiur d^ dokre ^erh4fa^^' re>fsii oh hìlipfim humùrem n^/citar. e^$^ 

mm magna esc forte» cì^m emfmodi humsr 

fiperM, j fiuy^ams, m a^ùmks demmkerecm^ 

fueuemni. Nc/ces at^m ; an humor ^mm* 

flfitt, ytlìofag fitànds : ifmd natiti^ manffi^ 

flmtiimot^ ammUs oÌ>Qria£sir,D^md<s quod 

éLger ignsampotiiu. cakSt^Hm> c^àmdtfttn- 

fionem auf. grmtmism ^uan^Lim ì»pden* 

temperciptaiipr^ìerea fuidpariiculadokm 

^ohte rpthrofpeBttm >. ^ refir$gerduhm quì^ 

dem ùhi^Betm > mmtm4$ amgis ah fp/u> 

fmm cMefdcheniibus^ C^^ftùm jùamcm* 

turar , mni tempsu ^regm^atqm ^a ^Uét^dt^ 
dìàmm , ptptrantem humo^em mdicakimt 
ydiofimi e^e , ^ catidum. à ìgitmc humor, 
^/ arttcHipi mjluk ,acrk ìikojhf e£è ex 
mScijs > ^«^ commemorammus ^tthìt af^^ 
reaf> Uqmt fanguÌTUS ^acuatsmem adk*^ 
hendam non effi -fid rmdtcamtnu fctsm 
itlem ducente ^tendam, 9hì prtm aertmo^ 
nUm hummrÌ4^ a^i rofmem hsemeMé^ttis^ t3 
contemperémeru, Nmjemei antem, ^emm 
fipe /fires ffofitéki^ £ger pa^andu^efi^t^ 
nam^ue artìcHbs i recrementk ^ fitxi^ 
nìéu^ tutùs feruaref^erU ^pm^eriam Jtt* 
ferantemmn ^muerjkmjèdfer^ke^fi^tr^^ 
herefemferiommt 

S^ 4 -^^^ ^/<r AIE X Aì^D. Ti AIIIAN I I 

De medicamento biliofum humorcm i 
expurgame. 
Sìt autem medicamentum pmgans Jtm^ i 
f^c$m,^mdnonadeo caUdamqmdd^^ha* . 
èeredeht.'^uaie efiettam, ^md ex ficco rafk^ • 
rum paratHt , ^mdadoratu gratum » ^ de^ ' 
uoratufuaae apparet .fiom^^hum oMiem non 
fibneritUNam kum^ fUG^CHrainommùffit , 
fjitdis ^ffeBthm hid?eri deha . ^tne^enfrUx 
culi OS ah ijs 4^u& affkmHntHr , offendatun \ 
Jpfi nAmqtte tnjìfmanù , omms mru$ ctm^ a 
fentìunt, Jkxionihm tenmntur. Hakt \ 
autem fcripim^a m hn^c modum: Ro/arum » 
Jucc$ fixùirij dm , mèUk/extarij iiuaSHùTi i 
fcammantj tmrefaBi ^ncU tfuatmr , omnia \ 
Jtmulmcofmntur ^/ofue ad mellìs JpipiU'- \ 
dtnem : ^ fcammùnm in pulaerem teda* \ 
Ba, eis ad^'ciat^r. fummus meScamenii < 
modus ep,€Ochkaria quinque rmmor.CùcUea^ i 
tia dm:medi^ » trta^ At maior , ^mt minor \ 
medicamenti dundt modfis^ ex copia aut ahun : 
danttahHmom defimatttr, 

Aliud ad ìè.ti^. 

Ad cossero qui os K^entrtculi panh fiigi^ i 

dita habent , non ejì alienam etiam piperei ■ 

adm'ipere:hahet »€Hte Jcrtpturahmm tn ewn \ 

modwn, RisfkrumjHcct Idra: fiammoni^ ^n^ ' 

tìa lét^arici drmbmét quatmr : piperà firu^ ' 

pfé l UBE R XI. ^7 

pdtdHù:meUà <ìmcmjex. Lento igne mccqm^ 
to.ac ^éfin craJStt$emcmet$nt, Urne fiamma^ 
ntamagaricum, ^ffper Udtjcho , atcfuettzt. 
<^tttor.DantHrcQ€hUé£riaqumc^, autfexpro 

Aliud purgans.ex malis 

COEOOCis. 

JyJalacotonea oBoyfcawmmijadieBa^n* 
aà y extr infici fermento ohdmtto , ajfaic^ 
Vbt probe tpfa affatsifuerini , meli^ ^mdpi^ 
tis €ff,ad^'ate.%t ne^ crajpùm.nea^ ^ald^ li-^ 
auidum euadat : oc dato ex eo cochkar'ia duo^ 
atàttr'ta^ prout <<itres£grG^ntpsp9,^ulantX^^ 
Isa qmdemJuntpurgAntta, ijsquip&tkne ìffr- 
rum obkBantfir ^ acccmmoda, Atfìpoiuap' 
(umere noimi^etia catsfotm ex Itqmre Jcam* 
monijfiert dehent : hahent autem $n hurscmo» 
dnm, Abjfnthij drachm^ires: fcamnwnìj fcrm^ 
fuius, Admtxto rof4Xti modico, jingit^fCampo^ 
tta,ac datojtmphcem coTnpoJìtmìem : mtertm 
9ero dfipUcatmn^ prò dgr/ s^mh^s^ ^ humù^ 
tis copia. Bocjane modo eos , cj^irum oì^tkuU 
h'tìiofthwnorUfiHxiùne Uhorarit. purgare con* 
tàenit, Verum non fpjifih corpon projpickn* 
dnm efi.fed etutmparttcula§ affeBoé rejrìge^ 
rare oc mitigare cBnandtàm> ^t nepropier //»- 
m&écHm ardorem, iOU ma^mm arttctd^ttm 
dokrem partiad^ m^ fiixmni^m tmte^- 

2^ s f^* ^iS AtEXAMD. TRAILIANI 

teHamadfeaI/icene,^4ckremr^^ 
^^J^¥' -^^/isfer ^t»r grMm amhohm 
pr^tcere, refifgemre^lemreproferandHm 

redd^ntur. Adquod p^anùftmum h^ efl 
Tùpueum ^fi^mùdkaffeBisfarUbm mdfca 
tur, ^/enfimmfÌ€€tm^.M&l$us $m^ficeri^, 
Jìhtexùolfisadmsfieas, ^ <^ekt$ m "s^nBmw 
redMBaaffeBast^partesperf'ices.ti^ejfm 
émtefQmnum, iummrfis manè.ldsm^^ 
hùcetì^n ad ^r^coHendum morlmm tempo^ 
refanitsiis^akt .fiquì^ fornnum ìmturmy 

mnpUtm agsndfimefi.fedetiam aHjs omni^ 
ihm refijgsrantihi^, ^ arikulos cerrohorasiti 
hm ^tendu'm^de.ijutbuipaulopòjidtcettir. In 
Jfr^fentU ^eroa ^tcìu exùrdtamur , àoccìstes 
fp/ur» n$hU caltdnm , aist <^Hod hìlem omntm 
creare pQpt.rectper e Mere, sic ìgttur ^ toù 
corporf , P^ offhBfS partuulk prouìdere opor- 
iet, C^te-rkm ^ 9/^^ ohjèruandas efi , W 
ipfe ^ refif^eram,^ UmeBaris exh7at,Ca 
uendum auiem , ^Mc^ci^d calefaaens 9alde. 
kfUcfim qmd procreare pùj^it* 

Aliud^adco; qui tardius purgantun 
. Kofàrnm Jucci ^ncu^^Jcammon^, meL 
^>p7ìgtdorHm S/ncm: uthjrpalli Uchìjms firupmi^, Datur cachkarmm ^upsy ^d 
diip> fecumÌMm dgrì^kes. Hoc medkét^mn^^ 

ar^uatosy ^ì^pttHdine offeBos at^fine m^ 
UHtamXéi&^Jumìtur : necmn dcre exiBtt, 
Cum fiducm ipfum daf& > timmodocun^He 
^-elè, fr&[èrttm fihriat^mtihm cumfùfi»m 

Deoleribus. 

7nier olerà ajpimantur wtjhis^ ^ ialtuca, 
(^ maka, Stn auiem ets ùhkBeniur , et'tam 
ItHùm^ chfjfoUchoTmm , foncbm , ^ ^jucd-' 
cunquerefiigerare ^ humsBé&epteft, Br^f 
JtCit^ero.nàBurUam, eruca^porrum , ^ ai- 
bum, 9t immtCA 9'sissri dehmU 

De auibus. 
E^ éimhus cferantur fhafan'i , g^UìnX 
cohorùzks nQnpngHes^aiùzgemferdhcs.mi" 
' ruUjnrdu 

De pifcibus, 
Vìfiium ftxaUks p'4^rttm . ^ alljqm^ 
ht€4 fihfiantU Mha. ft^hiUs natura , ^ 
nthdpngHehabet. TduBres autem ytten^ 
tur. at omnia condtmentst recrementts^ \>acua 
Jint,nec^^ oklne^uc ex acnhmfimim^ui mul 
Utm rscifiimU 

Deificip. -. 

jJiCt 4z^ A I E X A N n • T It A t li A N X 

ijtc'mm ^erh^quod^x kùp^atur, ^ùte efttìt 
mue efl .^r£.ftrùm ex durtcnhHs confeHumJ^t 
crpho ceri de ^ theuthéde Jep'ta.peSìtnfùs^* tefia. 
€ea^xhièf€reimetsi£ndHmnon efi,_ 
De carnìbus, 
OuìlUrHmcammm decoBum ajfamaniy 
^ maxime ^ntrtcult èoum , SìmMiternoui 
^uùfdam,€im ìt^fmxione coptojtjiima ^ acri 
lahrabimé, maxfme carmi u^huhulié aditttos* 
Dscehant emm non ampline [a cùntmue > aui 
^ehementer pedtiff&s dolere y tjuemadfnùdHm 
€iém tenui ^ìBh ^terenturt ejje autempedes 
Iftd'Hlos > ^ lenire Symag^ ^ukmdeccBHm^ 
Porro erpu hk -At^te fiorida^ ca&do tempe-^ 
ramentù. 

De leguminibus* 
Inter k^umìna exhtheantHr tum ip/kfaifd. 
^ìrtdes j tum JkcA lenker feruefaBj& : ìtent 
fajiolum Akxaridrmtim^ pràtfìrùm macera- 
tum^ ^ fenHg^4ùc's germma. Adhéix haly-^ 
Cam , ^ pt/fiputm a^mere al^enum non 
ejì^ Reùqua ^eroiegumma ì^JQs Saltare Ja- 
ttm ejè. 

De fra<^ibus pomaceis. 
truBtimpomaceumJtccum AMtuurrt,admd 
dum dstkem ^ maturum, off erre confalo cir^ 
ca horamfecu^dam , aut tert'tam :prdjert'tm 
perfica,aut rhodacma j ^ ^Hamduram y ^ 
non aiirtn^mt&m^déunajce natmala éilàa.ct 
-' $r$a Be tragematis. 

tmd^it: mnmUem mces ^^tp^neas.au^ 
.amjgdMJmVn€cflM:mta^.^tl'$ya,Oi^mM 

reitementifiixmmhminfiBsntitr, 

Mmsantur émtem éi^s meda(^rtUr atra 

moinamla^udmem^ ^o^^ctkHmfoùus 

■mJmfùfi.2SFamla^tHdQhk maxtm^^tr 

incendat4^Mipfi^^ tm^m^mm ^ 

hmnqmorihmf^tkuika^^ 

np^a^t4^.atqmidsamuCam:^^^^^^ 

pedtUnt^ 

Debalncis. 
Bahea dukls aquA hk condstcmt:ai^ ea 

'Mcai'fdsrHm miempertèmcorrjgend^mo.tt' 

^nn ,p4ifmim in gracMm >,ftccmPot^ ^ 

,acrmtitus corportby^,l<ì^nj m€mfmoéfyii(^ 

ùd^e halnea adhtk^>non e^ r^&ceè^/cdpùi,^ 

TimHm eihm admuah^. Atfr'mfq^^* ^g^ 

in calidum héttnetattm^ }ngrfpcis^fi-.^^n^ 

fin ei.fedssfria^ aquafigida irrigare zVb*^ €22 ALEX 'A N I>. •' T K A I 1 1 A N I ! 

^eré medium domumhalneì'tngì'effuffiieyftt \ 
desnde mùdkèjùdamrh,fiul& tepida e fjM]>tr ! 
fimdentur , at^ue imuiwn corpus J^drelm ! 
ferungi cfporUt, Porro yalneìaerem tempera* i 
ium ejfe conuenft,Jìmfìitèr€tsam iauacr'ifi- \ 
Ìimn,1^ ^nB'iùnem extnmpmflAtim'm \ 
ca&d&f^isum étgeringredUtur^ OmdJìétMm \ 
fimdarfj a^aam tnfiuere cmt'mgatjfedesfia^ : 
turigmi Jùhmhtat^friuJ^iuammipJmri d^ > 
p:mdatnEgr€jp^rw^ethermis,de(€endere : 
o7mimohijr^ìd^fiimmdeàef:^fi^Ìa^jÌÈe s 
rit.^ohkBeturJéfai'ZiUet^eBmienm^ó». i 
tem mdiitm feShu^- tt^rum a^uafi/gtda t?HJ ! 
€Ìatf$ryReueìfii4aÌ^aBte4^mdùmwnli^^ 
flatim btb<!^ ^Ìm&m7pr£firttm memm^/ed 
ptìfkn^ cremor^m» ^*^. tepìdi^ta^^iampritié ] 
affumaUln me4maHietnprand^;fi^ ^Ma^fae- ^ 
rh,éii^*^a.mjyigid4tm:fn oHtem hjemSj terrfpt^ ' 

Dcviais h(kicm* 

A ^mìs faEik^s ahfbneant i Jm autem\ 
%UeBentHr ^Jknt^nt aut rofatHm , mt^fiyi'\ 
fhftes> /ìfs^flffer rejrtgerantei , quemadrìtù". 
^dnm Komamfacer^^tinJkeHertmtf idqHad ^ \ 
càtur reeenmtum, In^/a^è^prafirnari de-, 
hent ^ » qui ydtoft hum&rfs fùéxumem $n jìt^' 
tkù^lfs ^scperiuntur, At f quandi rutjks\ aB^item jluxlonibm eorr'ipi contìgerit , eo 
^mdnegligentiHsipfsy 9^ ^eriftm'de é^, 
%tBHS rafìsnern objeruarìt , tmli ^m ac modo 
9tf dektì oc nullnm cdefiicìms offerte^ fid 
auA magis rejrtgeranth fini famlt^tis :€x 

forudac^ y^ttercHm » fìmpermit^m , ìaBu* 
ca y ^ paluFh'is knticHÌa* Sed hju: fané 
omnia fer fé Umg^m > £^ pr&ferùm 9/r/- 
d!m , djìhres qm m accefiìonUus onuniut^» 
dhunde kmre pojp^t : aSmc ettam magt^» 
p poMcii firmss crdeaceU , 9eÌ ^misn ex 
prsdfcifs » 9sl duo admijceoi, jit ne JtccS'* 
fcant i 9//7e e fi etmm rùfkceum cat^piafma^ 
tfaMjcere : 4c jriguU omnia hfs adfirantur* 
miitentf£r^cr€Ùrtf^»^tfiìgiSta^p^rmaHe^» 
Sctrs anìem hcet ^ JemenpJyUij.fi ac^Uit mace* 
retHr , ^ Sùgenter Jùi^fgaiur > ^ijcofim^ 
Jìat , ^ ordeaceU farinz^ permtpsatur m'u 
rah'tltter dolsres' mitigare , firuorem ^ ar^' 
Àorem dolor i$ exùnguerCy ^ ajfeBa, hcaad^ 
tsmperiem hn^Tn redacere. St igttur her» 
èarum cùpiam fsahes * commodum efi ha O//1 
fin autem Umppis non psrpmtmt > hurum loco 
cerato rofaceo mitigare , qmd paichre étd^ 
uerfm calidiu tntemperies refiBere potefi^ 
prAfertimfipeqpievtiHs immutetisr , ^erhn» 
ceram rejrigsrarefimelatque itsrum oporteU 
friQTem a^udm matandom Fsbdius ip(um $24 AtiXAK». TRAI HA MI 

émt ali^ptmina Quorum y £^ ptifan& cremo^ 
rem admìfiueris, For^oad intem^erns non 
admodum ardente £ opimef^'n et'tam cera* 
tum ex hmentùfiiBam :haÌtet^mtem hocp^ 
Bq, Cerd. ^nàas^Mmfue cham^emeiim, rtt^ 
ft£€t ^fingHkrum ^aas dtta^ > ^ femjjfsm 
lomenti femunciam ::omrumoBo lutea. Hm 
primumUm^ato :> demdefitBo cerata sn pU 
mijcetù' exceptk^tìtQr f-equenttm, -^t Ji 
wagnm ii^dam dolor ^rgeat^ etiam medi* 
tomenti i^us ex croco ^ ficca cortandrkiglau* 
r/V, ^ exigHo afìo fdrantwr^ adhìherecon^ 
itentt : 9erèmfilaereea exfo/ca oportet.CA'' 
tj^mm Jctmdmn eft\ ep'tthematwtn ^ ^n- 
B'wnum ^u£, iorf&rem mductmt ^ liberaìiorem 
^jfkm cauendimi ejjfe > 9t qu^. magk offen- 
da^at > quamìuneni^ At fi o^ ^shementem 
dolorem:, ^ffurm^ it>fis 0/i cogamur-, animus 
diligentsr adlùhendus efi^ne hmufmodf auxì 
ha difiincurnhere permittmmf^ r^^en&mjlae 
^nB/ones\feue pharmaca ej^),^u^ adhtbetur^ 
accMerit .coyiandnr/ì 50 fléittm, fimulattj^fer^ 
uor dolorl$fmerit, tpfaprorjpss aufirreJ^nmer 
fi namqHs h^c diutti^ /nhjzrentia^ torporem 
^ mouendt difficnUnter/i m art'tc&slls^ exà^ 
ptrefolent. Si tgttar > dun^ nos ipfi immode^ 
fatìHs ^tfmnr ^ eitifrnodì fiert contirgat mo- 
mendi dtffcultsitcm ^eltorporem ^ttmccom^ 

modnm mudum eft ^it etìam medk^mentadiachyhi 

tmm omnia cmcoqtùsre fiknt ^^ snGrhs 
€X intsrnpeBmiì fiigtdorum 9/^ abùnentes 
reiiìtmre. Msikamim dta^thtasfir's^- 

eflmlss, - "' #*<* Ci Medicamentam dfù 

$(ffnug»'A€i,femmhììm:dths£fìngukri0m 
^cta^ quatuor, IÌ4LC omnm trìdm e%noHem 
muAfextzzrmin ^ajè/tneo mtcerabis^demde 
tofuesr^t^^tdam craj^xpms^ eorum fuccm 
fiat :fercoÌéfisttim > exùrimef^ farfiter, ^ 
Mras duas eiusfimes : oiei autem ^^eru tù^ 
ùdem cac^QÌn^cfss> i:Qqu^5^ Unto igne ,• dQ^ 
necjutciùs amftématur, ^foitóm oleum rem^ 
neatitiertim cùUhkJndeft^ cacah mundo^^ 
^ffmes }gm. Hukaddffs cerA,€olophom£.,pn* 
gtttas Ithr^^Tgalbimi hùnt^nùoé {fn^tmr. Su* 
bhtìtm ^B sgnet sratti ^up condita. ^ ^ttfor^ 
ConfeHefiam.quodamuU^^ 
hoc muitum fkm expertsts , mfi -fimm m 
podagrica , fed ettam ^ffierém miwratk. 
^ aHjsfimilÉhmmHltìs, Vbt ^eròrefi^gera^ 
U^ùcuUmcédmrìnt . ^ fn'fipno rmfus agì 
motumcsepermi^Toìmr ettam pdrttcuhi ad^'- 
€tmdfim^ nejkhttìm pofierum ffmomhtt&f 426 A 1 K X A N ©. T R A l L I A N I 

tsntent$tr* Erft 4utem h&c commodtusjfipétL^ \ 

midMQ mm aceto Tufaceo ittfuatp ^tsimur: 

impm autem rofacet , id qmd eximmMHm \ 

^ù f t. oleum frofitet .Verumprius contieni^ i 

ipfHmpwikuf impgnere , ^Hod mttem hà^M^ 

J^BémtiamtpoBea %ero cum arùcuk ^ouen \ 

tur ^ etiam dura gÌMÙnantmm craj^tiem\ 

Jorùm admouere , rationiconfinum efi.AtJi. 

m^dscamenmfirre Ager ne^ueat\mH£tf emm 

Jmt, i^HÌ medicamente ìmpoptà grauentur) f 

smnaltenum mhtfce ^tiettaalijsqs^m(dam\ 

^u£ affeBa confirmare poj^mt^ ^nt $gitm \ 

permulta* préifèrtfmfiicci^ acact^cum pofca ^ 

illitiìsiitem t^ium ^na cwn i:rocù> , ^gUu* i 

cium: necnonfaccm perdidadìs .fimml cum 

popatUttui ^ahda?^j^tm obtmet.Sunt ^em\ 

^ almfim'tiemhisfacultsitem confecHm:fsd \ 

h^auomtejufficfar/t^ ^tc^ panca Jane pr£df-'\ 

Bis ejfe ^identur ^Jed <^aUdam 9Jm repr^è- \ 

Jhntzmt^Ztficjuis^ rpfis ettamper fantmtem \ 

^tt ^ebt , cerrpdat'tpfksparùculas, quAprtus \ 

in'tiafijs affic'h '^ c€reì?rkfiuxiontbu>i tenmrt > 

conjkeuenmt^jmas i ^ àfiuxatmhtss Uberas. \ 

CQriferHatumtru 

Si , podagra ex pituita 
progenerici 

H^tghmmcdo entrai deient , ^ui oc SU ; IIBE R XI. ^27 

hfo hHmare, caiìdo ^^acrs flHXSones exfe- 
TiimtHr. J.Ì Jìtd<^md tnfluit , prtmujum effe 
€<inUngat, ^fjixpisfitgid$65m affeBisfarù 
cuìisperàp'mtiir,ne^mfj^f& ruha, nequefer-' 
md&Jìnt ,fid magif extenfi.caBdU qmdem 
tmenwr^ ^igtdis ^mtem moUBinÈur^Udém*' 
tHrc^fpr^ereafieÙam^tt^ ifforum qa^prdi 
c?^it>fiigidaft^erit, humcrem ma^ùpiaho^ 
Jìtm ejp', qtp$ articulls mfiutt.jndkaiur. ^^^ 
Qotì0nma^^exfa,rtejfrxcedit putisse qu^m 
€x€rcttf4UtemcrehrpÌurmm cshorum» ^^z- 

ééfaccrum ^ aut hnccmorum > auipeflr/Tum^ 
atitpcdypodsim s aMtle^tnmuTnyOHt p^smn 
pnm-Hm^^mHmpeBmarum lauatiùnwn. 
Sj mUir h^ ifUómte pr^er aka mdkiaìd 
^Hodinflah. frìgìdam ^pituatofum effe ubi 
fi ?nder mt xum fiducia fune tandem adcura^ 
tionemfpfiiis occiduo. ^ 

Decaratione, 

DÌcamm tgitur tam , quomùdo etj^n fiì^ 

gfdapodéigr^i [^ecies curari dsbsitt. Quod fgt* 
tur i/tJÌHxm qui ex fiigidù humsre pedikus, 
a^cìda.cakfitcientskuf/empcrmdtgeaè reme 
dfjs . omnibui mamfiBum efi. Qhìo. ^stq id 
q^mdmp.trtem defirtmr.nùnfimpfir^ cfifmile 
€^pt^, ^el qmdimte , ^d fmbHaWA, ^^djittjs 
^iidsmtdqHtdfvfiditt CQpkfum.dijsjtHÈem. 
M -s exìj-sà C^*f AIEXAND. T BAI II ANI 
exìguHm. ^ quihufdamcraffkm, i^^hufdam l 
iinue, (^hU mf&mmaeuteMiscmamem^ \ 
èrana^ 'interiore s^necejfc e fi nes t^mejfue imfu . 
mìlfter ad quahtntem ^ ^uanttmtem affe^, 
BmfrAter naturam rejpkittes, ium ccptam^ » 
tum qualimism , tum ^tfimplìàter dkam, i 
omnem curaùmis modum morbo indicato ac^ \ 
commodare. Si (gitn^r id qmd offendttpituitm \ 
€jfs tth$ ^tdeatur > hanc ante omnia medica^ t 
Tnentis in ià efficacibs^s enacHare fiecejfeeftj^ 
Non entmfieripQtefl, 9t qtù remsdijs parti im 
dHcendls^ttturyaÌifmdfirat\admmenti,ntJs 
iotum corpus prim^m\ recrementis Uberum ( 
reddidertt, AtJiyCfmdoffendit^nmmodopi". 
tmUifum f^er$t, fìdetiam fkngmnem fimut^ 
hnmor ahundans appareat > ^tra^uefiende^i 
èent,ftd ^en&qmdemfiBto prÌHs:dsinde flc' 
^irib^s recreaii$yadmedicamentiimpurgans\ 
^emendtimefi^Kfuùdpitmtam craffam, ^mn\ 
JèrQjamattraherepofStt: quemadmodum ple^ì 
riqueptciuntydathjridasJitfHQremtithymal'] 
ù, ^granum cnidium iffis exhibentes. qm\ 
dnm tertuespituitas euacuant^ autore s magi$\ 
tAfknif efuamauxilijjìunt tifiti humores craf- 
Jiores adhuc magls ptcos, ^ ad diputiendurm 
contumaciores reddant. ìtsquemliafimpsr' 
^imrt debentìfin antem etia dederit aliquU* ^ 
^dmifcere ipjìs quésdam extenHontia oporte^^ 
iat^Sic eoim miiHm m$Bma ^(^Hationem»\ t I B E R X I, €29^, 

^U4L ex ìpjjs fr&HepìtiinnQXÌam actuium red^ 
det^ Certe Gxymeli iHltanmm t^ie ejiy ex uj 
^H4 extenmint 3 «ìmpùJitHmrepurgansij^ tmn 
modo fi ^md tenue fidettam craffum^aritcté- 
Ips affìxum > ^ tnJmuatHm extfiit. h^ porri 
efi tpjimcompojìtta* 

Oxymeli luliànium. 

:RHt&,ùrigmi}AthjrsdHm , tedarum, aty^ 
ptadis >fi(UAjurmlprum fambucupideg^, pn^ 
gulorum ^rtà4i^tres:camA fhym$ ^nem -f •-«»<?- 
iki,madragor4.rad̀^aJti7g^krHmJemumM: 
iridk>folf.€ùfi$,fpkAnardtyaJari:> Veratri étllft^ 
hjjfùpt.amomh hjpemt^cumm'tJsngtiU ^ncU** 
agarici >po^fodìjepithymt^anfftiJIr?gui&rum 
SsmciA du£:rheuponticijèfmncia* Lathyridas» 
.cùfiumgranum cnidmm^ ^Jj^tcam- nards €&* 
Ùo ùxjmeìiti infpergito, Sint autem aceti/ex* 
^rij decem^aut tredecim : meMk Jkxtsr^ 
^tànoiue^ Herhas trtduum in a^eté mace- 
raripmto , dsinde (k e'xcoBk ^ dum ampltm 
dimtdiù confumptu?3^ fuerit ^ mei adìjàtù, 
infj^ergitoq^t: deinde quA infpergidekenigra^ 
tmm cmdmm^ latkyrtada^ , csfium ^ ^ ^z- 
<am nardi ypmHlhm^gaim excipito* acprù^iri 
bus ^tttor. Mùduifiimmua efi ^ncta, mmor 
firupuli oBo. Jtufémepkrtquep^ant. Ego ^e 
to tuntum in Qxjmeltte agarkum m tiTmd^i 
pmmpt£Ìf(ercmreda&Hmjpjfcrgens,fuMiÌ£às 
■R 3 &^^ 6^0 ALE X A>f D. TRAII lANi 
^ m$nt^ moUBum effecf.JFre^uenier auiem 
*pj$ Jcamm&mam adtecimsAs > cum 9alìdm 
furgare ^/kmm, Atjtn&n hhenter agri oxj' 
me// a^kmant^ campottatpjìs dato ex gu^^ Sin 
tmtem €'tH(mod/^ ^t pùjiint ^ tpfa ^'i/cùfit^ 
tra^iqm 'fi^cì recremenm es^ orùctéM _^pUY^ 
ga^e^J^ulm 'tgitur tsilìéi hahentur: maiori au^ 
tem m ^fujuni > ì^hjl à noùis in hutjc madum 
confictuntur.jiloeshepatk^y coiùcynthidss^^e' 
ratrimgri ctn-tkis ^fìnguU^nciA : euphoriìj^ 
mtri.Ji/i^tùrwnJÌTmincìaiJkcco braJSic^ ^aat 
Tnabrum > autcitrij excìpmntur, Vtitor fw 
^'mum rMtùne, Tr&ftat autem non modòfe^ 
mei,j^de/mm fis^ueìgter^pjaexhs^re* Ke^ 
^ne emm cr^Jòiora recrements^nh^rjk ^ oc 
^na ^keextrahtpùfflint./èdpauUtmh ^pst 
^kesMam hocpizBo exfie^uenujpfiYum ^fk 
exienuémtur ^ fi ^séd craffhm > 9/j7o/uj9^fue 
$?itu^%AreS i ^ idoneum magk trahenHbi^ 
ad eHocu^tiù'Mm reddkur. CAterùm faen* 
dum.eftjpfanQn mcÀo prjcfiruaùonk gratta^ 
per morh't interHaliadari dehere ,/edetsam in 
ipfiiis ór Cititi, Ni^ìì acneJSknsm ^alde miti^ 

giWt^dftm materiam ex partiùfss affeBis eli- 
ciunt.necìnpQBerHmfMxione tenmrifìnHnt. 
Tcfipurgationes émtidùtst etiam nonnuUa ex* 
hihre cmnenié , ^ua ^i/céfkcrajpt^m recre^ 
meniu extenuareprobam Junt, Itmantur au* 
tem hk omnmum maxime, ^m n^itHr^-fii^* 

tofi ^flfimt^ hwmdé^ ^fiìgtdotemperAmfn^ 
fùpmdith ^u€ipadn2o4um rurftii cffftndun^ 
ifirS?al4e^fmardoriif^ ^tiant.curU ^Oi- 
gtìijs per tùptm ^immcmjic'mntur. Malm 
fgitur Jtmt anitdom^ ^uét ^alidam ^'tm ha* 
heanti ot̀ndant<^ crebro maxtmam m pi^ 
tmtojù ^ humìdo temperamento prsditk ef- 
^caciam. ^degp nuliumprAfìimìtus eo ^ ^nod 
dtmoraliiu àiatur^ìntiem, Narapr^ter^uam 
qmdmkàlm potit baht tnjHaue , pr^tere^ 
Ut^m effif4X» ^jdfym perkukexisìit* Ns$^ 
enim imm<id^,ai^Jì{LféL$>f€4epqmd mèdium 
penetrans ^ ^sfcQjosaffxiJcp^arUculà humO" 
resextenuet > ^tiìimteyntndkétp. Habet ati-^ 
temanùdoùdefiriptio mhmiC mi^dam. Ce* 
rAÌl^ firupuH fèx : m^rhAtrogloà^ttd^ 9s- 
ùs. ^.garjophyU'i finlpuii duodeaw.'rheupcn* 
ùci ^nci*i:jùltj doium non esperti JcruptiU dua^- 
dsàm :pJiomA raUkis 's?mìa : ArlB(ilocht& lon'^ 
gjt. incidi dié£: itrifrolochiA rQtHnd& i^nttm^ 
dem : ^/CjSì nardi ^nct^z e^uatHor* Hac cptima. 
^ /incera deégens » n§ n^d^camenium ^> 
^ujipromftth.jriiBretar » contundito > ^ te^ 
nut admQdum cribro incermto , datc^M ^a 
Jcrupnlum rmme ex tepida, ^actSo ahfit- 
neat horisjex* initium atttem Aaaùdotum hoc 
exhthendi ah ipjts lanuarij calendis fiti > <"*- 
pUtquc Ager primmn auotidie pcrdiescen^ 
inm , ^ tntsrmitm trfginta : desnde iterum ^> AtfXAKB. TKAIIIAJ^I 

èfhet ferdtes centum , ^ ^ftèndeamintdf^ 
m$iiet, Cum dmentos fixag'mtzz aBfoIuertK 
potiones oHtem ducentas affHm^rh ^ dahk 
tterum alternts dìeètis^^m centHmfixo" 
gmmdtehusfoÙQnes oBuajmt2f aJfkmeK £t 
foBea rurjm tn dmentìs pxagtnm dtehm 
oBua^nm fottanes aèfiluet ^Jingulas duohm 
dfehtn mtetfopiis affumens, dsnec treceniA 
fixaginta qmnque pofknes aJJumpiAfaérmK 
Coiieat autem^ €fH4 hhet^ìframy ^enerem, ^ 
»/ aShitigmi^ ^el admedum dukU fotum^ 
emma^ue acrìa ùlera^f/fcmmcaf^tt^:, canctot^ 
aBacos^^ìas,fmyl4sMtaSy€4trn€s leporina^» 
kgumtna. omnia, ftétferttmfahétm^ Tak/am 
efianiìdùium ::^ ^m worbo'm iotum Ithe^ 
rart ^eUt:,cumfiiuùétifJo ^tk deèet^Quoniém 
^eri, ^^dìximgss^ nonommè^s {tmtliter fi' 
tmtoJUs humor [nferat ^ neque'tdem ommum 
lemperametHum , cm^Bat amnes^no antidù* 
i(t curari non p^£e ^fidalìos imheàUimhmt 
aUas effcactorihus .• necejjkrw mtht ^ijurn ejl> 
^ ^fiie^tm modo ^nìi^ , fedettam dìuerji^ 
rummentknemjkcere^ 9t ù qui ea ad /fife* 
rantem^itiojum^mayem aecormnùdare ^e* 
Ut, ex epf ifUùd ìfjìaffateat commodum oc fi- 
lutsgre^deiigat, 

Antidotum Hcraclidis philo- 

fbphijin multis valde 

probatum» 

Sfiu nnt$mA eretica, ari^0ùkchU ìmi^. ami^hr 

rumdrach.quatuor:bacc^rHm iam-rexcorf 
ùcapttum drachm& qHatmr : rhm fonttcs 
drachm^ ^uatucr. Sumwm mcd^axitéiU 
ifidrachma .^ licei autem p^es dare , Uine. 
ém ^m exhdety confderauetit. ettam ad 
amt^i^re/ptmm. Verum hùcanttàstum m^ 
fzmficstermhfoda^dum tf f ed tempore cm- 
nemsnU. Optimum autem ^ prìmum antt* 
dm exhihendttewpm efh mapunie <here> ^ 
fole arktem trarifeunte : fin autem a.hqmd 
hoc in tempore dare prohihat, ttertim enea 
extremamautumnipartem dare tncsptto.Ve-^ 
rìmfat'tm efttdtentarem fitgidmeMmpe^ 
ramento pr&Stis , incipiente poi t^ Cwe; in 
cabdimhus aut^m.chmautHmnm t^& defr 
vH.Atiiumìdi^a d^dkraiiomatHimaffip. 
ficoncoBiùpToheoì^t^muenìatur //» mtnm. 
differatur, Jn'tUùMutem die empiei ema ho^ 
ramfecundam.autterttam.cumrtSMmpu^^ 
riorem , recrementM Itherum percepii, ^^ 
medicamento adhùram fere qmnmm a ct^ 
hù mùtmim ahslmeat :tn quiete £^^'^^ 
tstte ammi permanens > ah^mmira fetpjum 
cmferuansy ^tne medìcawinis diMrthuttcni 
fit impedimento, £iensm he femper ctiran^ 

dHmefijn bis mHm iidhmmaps,QSf^^^ 
Ji j rmditm ^fjf Al E X ANB. TRAIt lAN X 

modum emm m mtdw fitcceffm m^^gnum \ 
aMumentstm cmcduU » ìm etmm fi^raiio * 
maèiimam moleMam^ne mxam induci^ SU , 
iuaem <iu6ndianH4 exhtbendt mùdus dra^ 
€hma:^non intermìttas antìdHumy^m \ 
igdmenfesfexytbere.Qmdfi^erodtlaiiQqm : 
damafflimsndt medicamenti ortajksnty m- \ 
termtJfumdiemrecompenfareQp<ìrm^£gof^ \ 
temafeaera, mijs^^^t^tùfi ^^hmidg i 
fitnt temperamento ^eUamMarnmz^^^^^^^ \ 
m medicamento exbthendù ferfeueratt 9tdir i 
ter. Quanta enim diutim in iU&jumendQ ^m 
ferfiBat , tunto magis faperare mmbHmy oc \ 
^aincere potente C&terum pqfi h^ doM isnii^ i 
éìtsi confalo cmnìm per tnterHaìU duortm : 
imttrmm menfum corpm purgati, eo quod 
^it/cfrs hs^ìùr admonittonem m^rbt^ genera^ \ 
tionemme tterumexcitat^ Aè fi ^ger contp- 
nuam purgaimnem ^itet ^/aUemantidotum \ 
qmd anteaper interuzlU c^piehai ,fimat^ ; 
frafiriim ^ere.^oHtumno, Im namqusfa^ i 
etensdi^tm.a recrementis ^ ^uxìmém li-' i 
ber mpoBerum etàa^>nùn ampltus fajfac^' \ 
tionemaliffmm, neefueaimà pertcfd^m ms^ i 
tuens. Sctendmn autem, illos maxime perù 
cktMrti ^mpojìqmntum aut Jepùmum ar^ \ 
mtmhtmilhiQdtantiStztaJfwmr&^olmrunU ! 
i^^er^o incipiente affeBn ^fi fmit > deinde 1 
m4mpm£i^kmbmtoA^fa*€ éfiejfrnn.nd^ \ 
«vit:.;- . km IIBIK XI. ^$S 

Se ipfum pr^clarum >quo 

multi /acvari Aint. /;^' 

anagalùdls,^$t£ c&rutmmfi&tèmproferU f^^ 
mA radicps^fingHhrum ^nctA duA : caftA^ ero* 
ci.meufùltj,maB$ches.af^ierytyùd^ 
guU^ncU.'damafinff. armoiùchU ImgA^ 
TotmdA , fingHÌarum ^ncU ^uatmr .-g^ryo^ 
phyllf/emuncia:phu/èjcunc'ia lakes hepatf^ 
c& "spmtA tres. Datar drachma , Ager ad^ 
tmm ^cfque fumai, ,Ckm mntst deresmd^s 
<^nm^fdihs^ Sxertmm . tranfeamus detf^ 
€epsadatixtltd.c[UApariihH6 imfoy^mturimp- 
itum fumentes ab ijs.quds, dokrdus exfifgidét. 
intemperie cmtraBls conueniunt, 

Cataplafmata qu^ iocis ex frigido 
iiamore doieatibtts ad- ; " 
moucQtur. 

Vum meS&cris ifuidem iklor efl, m hu 
etiam hrafica cotafirt ,ficùm*pi ùhdmatm: 
item ^sorumfiita : JtmtBter eti*mt £ony^. 
SmoHtem dùior <^ehemens crtas perii »^t 
ferri mnfQpt, in hk ^ti cai^pUfmatis opor- 
Utpr^ertim mtUgantihus : quaikafsmt.^uà 
farma fanngr^i ^feminis ($n$hixj\ ^melk 
modtCQ^conBémt. l€Ermgr££ifiGrmAjmtpa3r^ 

tejtrssiki^pars^m.mndiffit^&à^^*'^* ^S€ ALEX A K D . T K A t I I A N I 

ckera't^jìsfrymladmtjcsre. CAterUm coi^HtH l 

ipjk ex ^mo tenm , ^ e Alidi or e , nardtnp^He i 

^n^nento , ^ cyprtno ipodice incoB4'> frAja-" \ 

ttm hyeme\ tunc en/m» etpcalidt^^s ^utppìam s 

fffts adijaas , non offendes ,Jed etta'mfoùm \ 

ttmahk, Nam ad dolorem leuandumy difin^ \ 

tiendum^ue , eff cactus erti ìd ^uod adìTSOue^ i 

tur.MiJceantfir tgi^iHr ipjìs^jìqmdtmcfm ent \ 

'et*ampauìo adhuc caUdsu^ cap^lafmM f^ce^ ' 
re) tHznfilia la^rh tum alia moWJÌimar ^^^^ 

fjyz^mjtmilster > aut aptum^, autfo^yrninm^ -, 

^ a^& Mia emfdemjunt fkcHiisxtls, Vemm \ 
campUJmatìs porttaft mmor z multo autem 

winorturU ex hù decoBt > ^uod caisspUJmaÙ i 

^dmtfieatHr, S* emm plui herharum adìe^ i 

Bum fiiertf > prd/erttm mier ìmtta accejìto^ ! 

nuiTi plurimUm nocerefilet , CùmmodtHS igi' - 

turefim decUnatiomBu^ ijs ^us> magÌ$ dìfcu- \ 

itHnt.^it :prìu^ oHUm kmre expedtt, Affi i 

Ager dolorem, cum camplafinam iwponuntur^ ' 

immoderatHm ejjfh y ^ tntokrahtkm dfcat, ^ 

nscejfi efi tum ^ùfiperf^fomiim, cjua difit*^ | 

ttantfimul» ^ rcpe/iant^ex ei^ifirum numera \ 

<^numetmm hoc ejì fiec^sienter in multis cele- • 

hratum^habet autem hoc paBo.'Ex aceto acer* ; 

Timo decoqmto thjmum , origanum , Jatu^ \ 

retam^ ^ caUmìnthenJn mont^nìs pottm ^- ! 

€Ù d^cerptum* Vbi tgstm herbjè eoBa probe \ 

fmrmt yommmqut 9im i/j/^um epcmrh^^ • fune aceto re It^^m adhuc cahdoacceftù partì* 

€ula$ ajfeBm fiperfiindito. ISTQnmùdh emm 

femeLfed etiam fkpe expsrienù^ prohatum 

eft\M mtrum ejuod in c^Udis ^uocfHe fiixionu 

b^ adhtbstHmprofi^er'tt, ^ defiuxmiem rur* 

fifis alteram oririprohduerh, Vbi ^era dolor 

pofi fkperfajtùnem mùderatìoreuafèrh, ettam 

cerxti^.fìresposluìet, ^ìsUcet, nonfibùm ^ujt 

(kmmam cutem tnfeBantia féd etmr/j in alt9 

Jìxa. cdefiicere^ di/c^ttere ^ueknt, Asrpri^ 

mnmjane qondHctt ceratHm\quodexflruth'$0 

paratur,^ ^tm miUgatorsam, digereate/iu 

cfHe, ohtmst^ admmere: confi fi f a efm iùz ha* 

bei. 

Ccratum ex ftruthio. 
Saffimìnk ammontaci ^ ioBìs ^accA ntgra^ 
fingubrum ^nàdt, ^.fimmis Imi ^nciaoSisi 
om e^iéatmr. Bis in i&mrem tritls. ammonta'^ 
mm ex la^e macerata , l<£mg^t6^ue rdemde 
adijcito coìophmt^ ^ncìas tres : odf^ìsJirHth^ 
^nctafduasJem$Jfem,ConfiEi^^titor, 
Aliud vehementcr bonum. 
Eptthema qmdex euphorbioparattir.^alf* 
dum^fi ad amplioresp^rfiiB'ionesy ^ tntok'» 
tiéìles exhk dctores contraBas .* necnon atti» 
cubrum infurB^M \ obBruBtonéff^^e : habst 
auiemeim campo fltio hoc piiBo. Oteì^eteris 
fìf^ui libra : cerài nart Akxan^ini. terebm- 
thinA ekB^ .fingidorum hbra . mphsrhif 9»- €$i ALEX AND* T^AtLlAìfl 

€$a: ìridìs jSyrfCx 9»«^ dn^ :fitmgr€€ifim^ 
nAfsfèpiifixt^rtus^Nohfkeflmedtcajnentwn, 
^ in mukis etujGmdi affiBthm fie^nier 
ap^robatum. Ztenim/Ummam miemdtfca^ 
tit > ^9^Mcé(tt trahit^s^exakoqtis impM 
Bufimi, ^ dijiuùt /dokrem excmdtt y ^ 
amd omntumo^tmHm efi^Tnanui nanr/^m^ 
n^ * ^ fine mohfi'm aufirinr, Nom auiem 
fpjum ^mque^ emphar&mm, ^amm oko0 
cera mcoBum , eùam magnos dolor es a fisgi^ 
ds hs^m&re tmtos rBìùgaffè^At mimrtmyi de*. 
hemms > qmd eufhorbium^ cnm fiiadeq CtS', 
d^m ^ rodens. cor32mendemm> tnnqtiam do-» 
iores ìenhrepcj^it. Sunt emmnoTnmUi crucm* 
tHs y fui tmmumrinsiiueunt:» nsfialtf^oda^ 
crius ipfis admoiieas. li^éjpie ratto neofus ho' 
rum i^uicquam m^tratftr:,neaue ^tentes dam* 
nat.Quemadmodumnec» cum ^fdet contraria 
^tduiam ex dulctbp^ aciuis in ^ehcment* de- 
fittxiojte ad^iùer'ijed confiderai nim'trHWy ^ 
dtJcernstprùhèymethodHm^ admiratiir . Ft 
entm ex tenui , rodenti £j? acri tumore dokn^ 
tfhiis balnea iure profierunt {farttm^ emm 
d^fcujferunt ^]>arttm etiam adbanam ten^fe- 
rtem redegerum ). it^ rurfii^jrtgidorHm hu^ 
rmrum.defiuxiGnes cxpertps , ^«/ at ttcHlorum. 
Tsemhranas dolere dicjLnt^^ difrendi^ meri- 
to \?p^ eorti/n e^ux CHtem calefianni, rodanti 
^ ^eUicanUprofeۓt,'Egof^ne noui i^Htndum 

fola 1 IBE R XI. .^J4 

reni accej^iones ,^tentem^ dskre HkratHm. 
AdmiJceboÈ etjrequenterficmjkcas^^^?^ 
tum,eaqmfuhtgens empla^nfyum medica'' 
men^tómjk mpondafi Ac altum Jìmiiter 
j^eBaaimedtiuwsenU dtacanthart£m ^um^ 
oc max$mj£s gmùas agshat. Nam fuiluU^ 
quA a medicamento fi?bai^ rupt^, mukm hu* 
mot excsmehatur: otijiuehQC eu^mente^Phàrk^ 
vmmjimmfi dscehat. Itemdiajcordon ^òd 
e% aUtjscù^;Um^al(jsprQJmt,di^^ ùhfmts 
iffdiim fila^ alfsamduBa , ^pr^fertìm ^«a 
cru0amfitcmnt,^mdBsrifaros^h4. Sct^ 
tur, £gù ^ero mn l^do huiuJhioS medka^ 
mentu.cmnfir fi admtmsntur ^ Nscentemm 
maxmeMtam p lemre ^$deantur, e^m nthìl 
haheant > quodemoUf^t, extrahatfnerefiige* 
rafGs hHm<^es, ^ Admodum mfixos. Nam td 
^md tenue efifilum , /^r e a exhaiat : craffitm 
antem ^ terreBrerelm^t^iur, ò/ ^dma- 
nere, ^ ^ritcuì^ knfgs.ac^dhdirefcere cam^ 
p^lUnt, Pr^terea m^gi^ exkcant : ^ pccmi^ 
te tpfirum "^t , at^ite c^kfkBma , ^£ mefi 
Jtnap , ^ acrthm ùmmù$s , mmìurn aJfanK 
2mà autmc emmt , nuiit mn ^onMat : smm 
omnesfilìs adeo acrthm medàcamentk , ^u& 
mhdhahent smaUfens^ <^f , pr^fcritmmitw^ 
^ ehm ergerei ccpm, artKuhs naBtftmtad 
motum dffficiks : ^ foft kngum tmPms& 

raieri' €4à AIE X A N D . T H 1 t 1 I A N I 

reuerientes^ìpotuer'mt incedere, Ootifàtm \ 

f£itm efl his Jhlù non ^tì r- aut eum tfm 9/i- " 

tutyjtatsm tranpread'tUd ^u£. diffunduni, \ 
tmGliitmtjmzdiént, ^ m attamJfsnetrantM 
^rtkHÌt rurfus ^eterem moium per hMiìt* 

rHmpojSmtrectpere, Sì quis ^mus oHxilij f^^ ' 
cidmtem héòeat > qmdamh pr affare queat, 

heneh^hetifìn minm^ hcetettam partiada^ \ 

tfmipps ^ù>mterim fine Uxantthus ^ dt- j 

puùenùhs&s { itu Tiam^ue mater'm tandem i 
Sfftmd't poter $t ) intertm extenuanùhm ^eU 

J/canf/àu/^^e affh£ìas paries > tinmem m^t9 ^ 

repofttumarticulismateriemfidftra^e^'pQr^ l 

rb ne qnk compùjim medicamente ex d^s ed* j 
itgere ^eterthuscogatHr» necejfirium ejfe dtù' 

xt. etiam hortim compojttiones ^^onere, Nam \ 
niedtcus , qui non mopenhm exercttmtus eft^ 

neqne multos ^eterum 4:ommenmrtos <om^ - 
mode pot efl euoluere. 

Vn(^ioiimplex(lifcutienSj& indù- 

ratos articalos refoluens. 

Ole j populei , cera , adipis inférmi ^fln^U \ 

^nct4!> .• eHphorhìj fcrupuU qmnqHe. Ceram cum : 

oka populeo lìifueflicito, de'mde aidtpem adìja* \ 

to y cocìa refiigerataque in pdam diffondi to» \ 

ae eupharhtum detrsmm pnulattm ìnjpergh^ . 

io : rHrJuJq'de oleum poptdeum JtiperfimdeìiSt t 

ùutgafo ^J^ue ad confìBenttarn ncque cruf- \ 
Jkmadmocùim^neqHe liquidami . 

Vncii6 , I IBH R XI. €4-1 

Vaftio quas diaciilU, ab federa àU 
citur,ad cadcm. 

Ohi ^eteris librA decem : csiprepi gaìhuU 
^igmttifHtn^iée : JkhmA %ridls Uhra : rork 
màt'mt ^mdis fièra: Uuri %rentfs Baccéi 

Ms libra : cortimfmeì mnimtdem, Hm con' 
iuja m aefUA fexmr^ ternis adiriduum 
macerato : diinde adijàto oleum y capito* 
que dnm a^uajùerit Énfkmfm , p&iiea deo 
fmùlat9-> aSungito cer^ hhram : cidòphmÌ4 
hmtmtdem : hedera Uchr^m^t ^ncias qua^ 
imr^ H&c ex ^/m ajcalsne admqd^m ge^ 
Tierofi l^migato ^ atjfue ita omnibus exeeptis 
^Hor X ^tfrsptmtijifmo ^ mttigaiùrtQ me* 
dkamento^Athc^ ^akntsHs^ é^md^etuBìs 
9itijsetiam cormenit ^ eBo^ idquodlJ^fyQ'^ 
ttium dicitHT, h^t atitem etus dejcriptto 
in hunc modum, CaBorei ^ncia : euphor^ 
hij ^ncia : pfperts , fiffiminls ammomacit 
pngHhrum ^nciitdttA :opùfonacis , galbanf^ 
medfi/U cerume ^JmgtthrMn ^hkÌa dna : te* 
rehmthinA reJìnA ^nci^fix : cer^e, Ubra : irim^ 
gleuàm , cyprmt , Lmrin/ >fmgiikrum ^mia 
tres:oleÌ ^eteris librai 

Aliad efiìcax ^ & in- dun's corporibas , & 

valde vcttìftis vitii5:<pjfn etiam 

ariicuios recenti cicaiftcc 

coDCraSosdiiroIuic 

S jidat ^4^ A L E X A NT E) . T R A I 1 1 A N I 

Ad^rcéL 3 opopanacU , cafiorei » galaanu 
iereh'mttìm^ ,Ptpi:rls yprìguìorum ^nci& qHOr' 
fuor : i^Jyfi > cer^s, > jhégHlQrtir/i ^^mi£ dus.r 
et^horhij ^^ncia : Byrncis , thaPj?£ , finpi* 
forum \;ncU t^^atuùr : pyrethri S?nci^ tre sì 
cerA ruf^ hhra : ole cyprini ^mrU tres / ^^k- 
dacci ^ncsa Jex : Lmrmi elei ^mi^ nBp: 
elei ^etcris ^ncta: nardimhyra:d^iama^ 
racini lihra, : haìfamt ^ncÌ£. tres. Hx: de^ 
^ripsio firenue ^nkt ad particulas rejq^ 
luta^, Ohfiruandi^m 9ero efi^ ne in Jìcciori-' 
hsis c^ìid$Grthi^^ corpQrihm ^mraur: Jè^ 
in ijs , qtd carnei^ haèent imtirm snJnsà 
cpportunam» ^ duricrem > ^»^^ ex Icngo 
tempore obcraffhs ^ifcofost^ humores [male 
h^^ent , ^t pM-ticuU fMxionem expsrtA ne- 
queaniSfiendi^net^ueideomoHeri^ \ 

Si pedes tumoribus pituitofìs la- 

xisq; infeitanrur. 

Si Uxi tumores fint _, quos Grar^ c^dema"^ 
tcdes appeUa>72t » in quihtfs h:^rmr qui in^ 
JÌHxit i ne^ue crajp^ ^ terre flris exi* 
Jì'tt i fed Uxis^ ^ moUis :> tnrjge'iìùyus^a- 
firn di^ittis cedens ,f^triiHm fl^itilerttum ^ 
f^itustm'/n htsmidaro^ , ^tquojam^ falere Jn" 
Jpic^mur. Jn hps igtinr canueniunt pùtidi- 
mttm ^ cerainm-, quod ex file pézratHr» 
^^nciiones. In quibm mttem i^itPis :ì aut 

S^ncìiQ t IB E E XI. ^-^^ 

%nBìomstàh'tlprDJì':mr2ty hk ctìamfor/ient^ 
exftk torrefoBofief^enù^ matT^t^ aPteac- 
Cùmmùdaniur. Etemm ah ipjts non^msdole^ 
mtsntur.fidettampli^amHm adàmumHtr Xga 
fine nota Romiz ép^^endiim ^^rum kmgc cui- 
ri ftmHm^^Ht fomento exftlefemper ^ttrsHsTy 
4itque f-yy/ic ^iilde miùgareUtr^ Qt^ ^'i autem 
hoc cpìtuUiur , Qmmhi^^ e/I m^nififinm. nun^ 
tìuam enim UJzonem ah^u^'m arùcmùrum, 
neque tcphum exàmjfe tnuentHm ej}, Ccvfirt 
porro h^ et'mm CiitUdtore hjihìeo > ^pcanre 
<hù :iiem mtro > tenui pile , ^ ijs ^tr^ r.item 
rodere y Vellicare , P^ extenuare p^jfe , necncn 
humÙÌmiemint&^ contenmm attraherede^ 
prehendimtur^ Stmt mtte'm muiài a '^eteri- 
htis $nuent3s , nos ^ero etiam hui^s fulnSTts 
magntimfictmus expersmentum, 

Smegma,aut paluis cgregios:¥ocaiit 

au rem oo i Jam i pi "um lod mn, 

alii Afclepmm. 

Tiihik, .^m tcphos emendat , afque ad 
hxQs ìmnores » cum aceto mduBtis , Bene 
facit^ Necmn ad eos cful humìdum c^ut 
S thoracem hoBent. item ad kpram 9a^ 
let.aiph^m, J^ìrofsdi diffìcdt^em : ^ dia. 
^itia qu& ex capite aut thcrace , ^ffmdcau^ 
f^hahent^tttatztm materiem.^cùpcfam» 
r^eUat mùorem mcute magnum^ CKcimns 
S js hwm $^f4- A t B X A N 15 * T S A 31 1 1 A N I 

hnmores prasios ^tttcfip^^tmPacios» ^firms 
digerì ^artìCHUrijs ^fiom^chtcis accomma* 
dHm,Et atitprpetuo tpjo ^U tur, podagra iaho 
rare non permtttit ^elcoxA dolor em expentu 
itemadfrurigmofa.imptigimla^ corporafa 
cit^ilos. extem&at , oc ^ocatm Ijftheos > f»^ 
dica4:, ^lialk Dec-qucmaetta^delephatscùs 
csnduau habet 'tp[im^ompa[m& m hm. m&du^ 
Deicriptio pulacris Iiidicù 
Sulis cappadocmjklps ccmmumó.fdìs ami$ 
tujdU ex nitri fimtéi^yfi^ ^^^S'V^** nitrt 
akxoMdrtm^ aphontirt , aphromtri ^pmnicis ^ 
adarc£,fagHk hhr&kptdis apjfiork, ahmu 
^ ^j.j^^,aktmnU/cf{Ìths>nar^ GoMsm.^e^ 
ratridiht ^ nigrtjs^bdi, lan^fé^ ^ficuU yhoc 
effi€i4 ^mt combuJÌ£, , radicps^ cham^mtis^ 
fidphuris ^tut»flaphidìs agri&,fi^app$> alnmU 
nis>mncìan^loJtppermJerfA ómèÙA ifimu 
nii ^ittm.haccarum lamtJkcan^mtgaìU om-^ 
phoeUiàìs a UipinùTum farm& , iomenttfiJ^a' 
pumymmsnhjmgtihrttmimmmm^ncmtres: 
pjreèhri:^imci rotondi flork, thfirkmaJcHÙ, 
£Hmm*jr$dps iM^rtcé^cucHmerisJybiesirk ra^ 
MmJt€CA^marrub^ltcct^pp$A teM^^famfgre-^ 
cumkhgranknieUf.CQBtpHleg^^ammuJtC' 
c$^bttoniA,JmgHloru ^CM ires:p^fi(chi ^ncM: 
fo^^ncmduéu, Saks^ nttrur^olia. recenti 
G*p£r ì^em torretùrreb^uafccat» contH^to, 
n^grmtoj^^ Vmntm m^em sgri^Julfin^m 1 IBIR 5£T, ^4$ 

iàksà : cum MmCudare imwperint » tunc ca^ 
pt^decoBor^écPsfoBciSabfisygtCiérafQ* Btc 
fHhÌspr£ftant^f^nm eft, ^ <halde.efficax. 

xiQtUhHs sxhihofa ^acrì humore, necnonea^ 
Héofingi^ine excìt^tU. Ommhm auum^s 
é^toìmm^fiifsaccùmmùdartpùiefis ^> etìam 
ffìùtbra, m hdneis adhdere admodum cmdu* 
ciUtfm expttuftrofr hunmre f(dagra lahsrmU 
nMxmù in ^miasfimm^ cutù exteim^é 
defider^, 

TPfilotlirum nobile aJ poia- 

gram , quo pili abo* 

lentur. 

rhu^.mafi't€hes> kptdis afij fiorii >pwns* 

clstofii , akyon^> ftafhidis agrU , €ymcl$£» 

Veratri, famffséchk . ^wn^ itìrgmù > étmyU^ 

fingHkrum ^cm tres^iCAn^d$ ^naa:gary& 

phyUf ^mt£. d»s/<fiitGr pantere . antcum ere* 

Tìtùreptsjk^^, ^orjZ^^ ^nmjcumfiuefìorfm- 

coBi, Stt aatem me^Jma <ètrmffue ^^dà 

Japonis GaUm ^nc^s /ex ex cremore fiÌMtU 

c^faBts^ miea,pukeris cochkartaqmnfi^ 

Aur'rpigmenti , fondar ash^g , Jmgukymn /?- 

fimicfam :ac 9^/ penna prohamrk , 9mor^ 

J^dejanè 9aùda etiam m maxmk tumori- 

^HsndhibertCQm^tiM tmderam 4mtem 

S $ tmn9 e 4^ A 1 B X A N D » T R A X ti A N I \ 

Uéimores laxos ^ eitdìn [oleacea farina ctim 
4ic3tQ mdu£ìa i pro^ a^xilmisir. Simìlìter i 
etmm meps [mllm cum cake ^ìua mfik > 
JkbaElm , ^t mdagmdtk Jukfianitàm'm-' : 
dìtai y cptìme d'ifcutit laxùs tumores \ om- 
nefi^ tnjlammatìmes \ prdfirùm ingembm: \ 
ttsTìì mahi f^Tika actd^ coHa , loMiga^ \ 
^4ì- <3 ì^fi coB^onem apphcam^ Q^^0' 
■gp/afhmacs j J^ ^^^'^ ^^^^ q^^od^m i€nmìlii'\ 
Tiatur ,p-QÌ^difc^tere ^cdmfrohaiméftiTan*'. 
tfàm de podagra oh psimt&Jum humorem 
prùt&enxente tnterpnt^ti y dicamm etmm 
' ^Homodù dohr ex Jkngume . m , arétcuUs ohr- 
tm curMtpofiu ^ 

Si podagra ob fànguincum 

humorcm coafti- 

cuacur* 

Qupd Ji humutem , t^uì m aritcUhs con*^ 
fliixertt . fangtitneum effe frfptcemur > ^^f 
^fiJdem mhtl prohibet > ^Muationem quA 
fer 9eK^ fecìionem adhtùeittr :, tentato. Hai 
enirn raùone muìtos nout > a^t m Utum mot* 
ha liheraUs , mit rari finxtcv'thp^ corredi 
pios.jo qiìoà non negkxermt , fid ^eris flff''\ 
sìm ìntùo fanguinem fil't detrahi curar'tnU-. 
mn fiiìtm ^acuanS ,fed ettam pr&Jefuam^ 
nk catifa td facknHs^ ubBmendHm ek a eh 

bù 9at I IBER X T. ' ^7 

moremmagis adaugent . Nonmi ign<»rh^c, 

eftamfìegG nonfcnham , omnes 'msdict , ^uod 

Comes cunei ^> ^ ex bis adhtic maxime fmlU, 

^<^ipadtilc$ay in^nmerpim omne alimsn^ 

tHmcùpiojùm^ ammt hiLtrstas^ ^ moU^me-^ 

dìocm y tdeffcere (olente Sfimc^^ambo ohfer' 

mr^»fjpiam> nemps^t^ereineimtefan^i* 

^<^4^maSkmm adkihat , ^ àhìs Uhm co^ 

fiofhm gi^nenuhus ^Btfie^ ^ corpt^ autem 

tmihmè ettam^icercedt ^ tmpigsn^ adomm 

nem rmtum fi£r$t y i^uomodoìs hoc raitme 

nmMeràrecrementis erti ? quan^^tuiem 

9aca£ recrermnùs y ^uomodo nmfiuxìoìmm 

expers fermimehit ? cttm mhilfit qHodadkuc 

jnarùcuks defiaerefoj^tt. C&terhm ^mntur 

tulesteptd^ asfus, potu magio' , omnit^ratta* 

ne V/^us refi-ger^mte , (^ ^uji fai^gumisge* 

izeraùmt aduerftrit ifueai. Ac maltos nota 

ex his , qui cum Q/W mntum abBsnereni 

rton amputi morhum juìjfe expertos* H^c ra* 

mne cGphfum ^txfum multo fmgume prx^ 

dttPS tntmkum efi. Commcdam tgttur efi 

tpfis mha àemii:re :, at^fìm tùtumnegù- 

gant , certe ^ere ^ Afiate h£C ohferuare 

conentur^ HdLC igtiur genert^'tm facete con- 

nenit.ìn cjutbsós dejkxto ajangutnei humo-^ 

YPi cspta frouemre confìtemU Quonsam ^sro 

mmuUos j ttJsx» ex 9/^« parura ùbfimato 

S ^ defu ^4^ AIEXAND. TRAIIIANI 

^fiutìùom CGTttpt cmijm*^* ^^^^^0 ^fi *df9 
cur^tAi^es partKulares mierpremri , am^ 
èus mjìammatkm oèjejìis (fitulart mr* ^ 
teat. 

De remediis qua; locis Inflammatis 
induca n tur, 

c^dk fiixhne tam ffnmtèf J^^c^enJa effè^ 
Tsempe ^ ìd quùd m mflamm^km cmtk^ \ 
netur,rijytgeremM4y^dì/cuùmam. €)pUms i 
igkur tn hts ^akt eatsfla/h2a , ^mdesefem^ \ 
^ fermuo ffaratar i ami c&ttmi mali jmnkh \ 
^m^ ^ poknmtn ^'mo coBa . in^tÙa^ i 
Ztemm id ^md mfmt repellete ^ ^ ^md \ 
iam conUneiar , dtjcutere » ^ exkcare ' 
jT4tt^ a^undì' pojjknt : hem particulù im^ 
hctUU Tùtfur adijcfre ■> ^J? ^^ ^*^ ad tppt 
tJ^ittuntur , rurft^ T^mtttsnt* Porro cùquì > 
ex ^im probe deknt mali punìc'$ cortices^ ! 
r^m > ^ /èmpemìtmm, Accnratè ^ero \ 
Uufgam ^nà fimnl cum polenta mifier^. : 
Lttjwdnm autem tpfum remedìnm^ l^^ \ 
mgatum medmriter affeBis particHlis $m-^ 
ponere conduat : éfiate ^aidem jrigédfim, ! 
fr^me autem tepidf*m, Itzof^ per mitita ac^ 
ee^ionps , ^ ct^m dolor 4^dhuc moderai us efl» \ 
kéuadhihre^màt.jm autem auBus/Herit, i 
fimento ex cera, quodceren^roche dicstur» \ 1 IBE R XI, €4^ 

^tendmn efl. Uàéet in hunc modm^.S^Ji 
fartes M^n^^ficeìpars ^na : cerA mmfmm^, 
9t Jomentum mntm^modo cra0im fffi^ 
c'tat^Excìif'smtm' autem enmta lams Jmsì^ 
dis^tmfonémtur^per hjtnmn ipùdsmt^* 
da y m Afiate ^erì fitgida, AÈjtmjUmm^ 
tk in dufaerit , etiam mir$fmlum , ^ 
fisi dukiskcù Tufàcei fip^ ^admàfcetù > mi* 
P^pafki^s.^ do&remamt* etima j:a>^ 
t^L^ate ex ht^mj^s^terpf ^ > h^0 
' Mà^mm^m*^p^h'4J^cét€0àMi*iga^ 
iàq^ Siìgent^fieemmeii^ morumcmdo^ 
jum lutea dm , roji^es p^ubmi ad^ciÉo: 
acmixmommajìm^» hmgatm^ inducita, 
cmtimiè imnmmns mei&camentsim : oc ^e- 
hemmtes d^hres mukmn Untes » ifene^fa^ 
cies > f eùam J^m^sm ^m0 meUocrtier ^ 
firmgmte tmimmm affkBù fmmulk /&- 
ferimfomiuffèr^,fìn Èzk ^inmn defiier^turt 
pGpama^fii^am, Nm auiem /nperfimian^ 
turpartes^s aus ex po^se fittine, , autor dea. 
ceafurma cmfiat* Omnia entm hés iMis funt 
tntmfia , pntfirtimm ep^HS c&pia ariicuks 
ùffèndft, deéaremij^exetmt* Inqmhui enim 
iotum corpi^ recrementis ^acai>non alienftm 
efi^mm magnmdolor^r^ijetia campUfma 
tu exfi^inai>rd€Mea^ti,fiUauiemf^snA 
^mdem ordeace^partes dMA:f€tmwù lìmpays 
^naàìmmétetftrfieqmÙM^^inmiidimtb^aute» 
Ss ^nm €S0 At:BX Ak D . TSÀXIIANI : 
^ %s^ ÀdTmdumferuthtihui ^tendu.tfuenu 

a.dfhàdtim medtci fimpsrit^'nonfotumariim • 

hs.^d ettam alias poatitcùìa^ adso^odfy ardere \ 

iihp^fisrsnis obducentesjgnart.fécHiem^gk . 
/idurere Q pecore :, ^uam aù^d humoris 

fièle Bt difeutere^ Pirro ^uod catsfUfmatsi» ^ 

^$m Urgtìtscoi^uuntttìr ,pr£/€rt$m quA oleum \ 

sncoBsoi^rtcipi^ntimagisfisc^nt^ mémrfei* : 

geniur tqntpfe Jk^ani^rl ^ tùrrentHr^ 'Nàn : 
conHtmi tgitHri€tmte catsz^iajmat^ or dm* \ 
ita ^ferutda indmett , ptfiùtum Cùrpm (k \ 
recrementis ^acuum : nc^ cumadhsbes , or., , 
dtnùhH$^ti^^fimulis,Egù^erQaffrmOi i 
ne aBrmgenùhu^ ^ufdem ^ repelknttbt^ m \ 
0$ffeBispartihHs^tendumeJl^> nìjltotuprìm ; 
corpus tecretmntU Uberimeris Nam qtiodar* \ 
ttcidis infidi »ne ad prmeipédesparùculas re^ \ 
citrrenififfùcattonk caufapat agro \ fsrfcu^ i 
ìum^mùrtk adferat^ ynetuendHm efi, Stue 
igstiirdfJcuiientsé^^erepeMenttifus^i ^ i 
Us-;tot0cmff^ recéem^tìé^^uajFepNferjitQ* i 

Quonìam ^^era ethim tcphi > ifu$ CvAcUpù* \ 
r'tdu:unturJ^krtj^HearttmÌfsfiftxfQmtenm- 
tfs obsTtmOut > Jm£ €x mardinato quomn* 
damciéorum efu ^ ^nde mcoBus ^ <rH- 
dus humor coUtgttur -, Jtne ctmtmuotm'pi^sm ( 

-^. % - ulkn\ uUerdmm 'medic^m^ratm yuuQìifeniamum 

do^tmdumjli meMcaynsKt:^ qu& tophos dijl 
- fùktre fr&dtcmitur. Si igìtur caltdamtem- 
fems maie/téi37i mmmm adujfms \ atéfue 
adurensJofhQs generare ^deatur, cakfiicseu 
t'thm rnhi^.^^rth^ medicamente S^Umn 
oportst:£tfenimhà£pùcreMosmmlaptd£s 
dtfpìÌMere <^idehuniur . t^men effìcUmt, ^t 
m^m aiij cakttli obnopantar. Quote fi 
auU hk adiaptiiosiamcreatss dtfmtiemhm 
Smtm^flMtm rurfi^ adea qua. medMCrttcr 
cdefacmnty^ 7md4cydiffHndimi:,diJfaluàni 
tìueJra92fiat,aliBfmat^m]^oBer^ 
tibm^tum cthU.turn arsùdùi:^^ qt^ corpus CA 
kfacere, ^ tmmoderattm ficcare /obra om^ 
mr. enim iBa fophos Tna^is lais generat^quam 
dtJjQkmnt.Atqnihmwm ad^JicdsdamUm-^^ 
perks. fedfitgidiùr€S^ craJiiores> ctuSoret^^ 
potsuà humores in mttculU mjeruntur.h^ 
4^mmab£c quA^ extenu^e ^ cdefacere 
poffunt.iìpmUntur : ^ fquiS fpJ^sS^tt ^ésty 
lue etiam nutos iam Upilks cmfimerc.p ne 
alijn^/c^tHr.prohkrep^ertt,£giffa»è nam 
qHsnd^m.magnos tcphùs in arUcuUs expsr- 
tum, conféinmjf€adek<<>ttù^micttrAimpedu 
mentum incederai > €& quid anùdotam coniti 
nuè àjfitmeret. AnttdùUim <i?erhqmdper io- 
tum^imumb'àcèatihocefi. 

Anita ^5-^ AISXAND* TRAItlANI I 

Antidotum ad 
topHos. 

tmnoiiemihypeTm >(^tQttdem:at$BolùchUTù^ i 
mmU.^enùan^^ petrofiùm, agarici :, phu 
dulcts :,7n€H:,finpdoTum ^nctA ^ , ^picAnar-» \ 
df ^naa. Excìpitù mske » dato^ ex tefida i 
a^ua, A e aUum qtèendam nout » ^/ ehm t^ \ 
fkùsh^òere inc^sjjèt ^ nonaùos amfitu^na* 
fàfermifit ^ 00 ^uèd ^coHumètier^t , crmU ' 
craffh^ reqreTmMiM exteim^ms,Mra$ amede- i 
tùBmnqmdUMat i exeiufmodi ^hìsi(im 
J^Jkùm:(arig4mQ ^ chjmep$tijr^p$ar^ \ 

tra caUdù ^ ùiUofi recrementofrmiitù cùn~ i 
aemt^At quia magna oHxiiioritm.ftmtophòs \ 
dij/ùkere cènptetterunt^ differentia exìBtt^ . 
^ajimùdem ex acrihm admùdttm cm/tcmn- i 
tur^ mia ex ijs qu€ magk emolUtmt , diffun^ ' 
èUmt^ larg$m2CsmmQ4Ùémefi^ ^th&rum auO' \ 
t^ue difirimina ^(èUexfmamm, ^tfro dimr \ 
psagrorum temperamene, ^tùphùrumar' ' 
tìCfdosolfJ^mmmmagmtm&nff^ma^ \ 
^tialtceat^ohù medicamen^,^nù 
€mq^c<mgruay€x^sq»ahocla 
h à me cmjcripm 
fi92t, ^deU^ 

Ciré ' iib:er XI* CJ^ 

Ceiatum excelkndfsjmsm, tophos arti- 
calo rum diiTolueiis ^ adèò vt oc* 
<juìe an oborti foerint 
adiacappateat* 

dmdeàm : ceìéu ^msdt^mndecim: dei ^e ter ss 
<i^m'ia^na, ^%gmmi*xju^^mpfisar^^tim 
tur lmisJuccì(U$ JdémSr .<jmdet'*<im ìiGn- 

Jlf^i^rUemh^Ak^xm£0>^f^f*i^^ 
cUéLoBéuntHr ^frt^okos \Jtng^miém<^t^ 
^mtmr: cetA Wt noucm :CoUp.^^Ì£^ Ithra: 
ekf <0€terìs ^nà&fidectm, .^UxHii ''^*^^^- ^ 
in tùjihts ^ ^jcefÙkir fidrmdum ^t> at^ 
xtUmtur.Cùmm^iitg^turh^fiiyi^^^t^ji'' 
mU experiwentii cowfrohAm. fidhs$ alme 
rnuko effic^iiui ejì . ^uod ex annai^'^*» jdìs 
fisre.^^ al^spkrtm^ r/j^t^UidsfaratHr.'Éi^ 

tttsdejcriptto hocjf^^^^*^^- 

Medicarne: nrum dia cio- 
nab.ircos. 
Argenù§umJi iiè>raz alci ^etetis ^fixia^ 
rÌHi:JquamAà.ris ^mia^'^is comhufh 9nciar 
ctmabétrtùs Jcruf. oBùdeàm : ma^netìs ^hù 
^ncÌ4;Up4disphr%£Jdrachm^Rx:tìlftdÌ4pjrÌ 
tU ^i^ahuris \^uifd:*dQes ^nciJs. <^^femts: CS4- ALEXAND. T5AILIANI 

gjhantfc\cunciéi:ca^t£. ^mU: dtfhrygis <hi 

montaci fem^mia, / Ufsdis mr^tis /cythsci 
feruta^ oBQdsàm : Up^dis hAmatttis ^ncm: 
propoieos hbrafifcmiciadapìdasferdiaùs 9«. 

cÌAibetonic^ ^^ùa '^na^/cn^psdii (Bù:gentianA i 

<^mia: nr'iBokchU hng&fìmitncia:cha7n£kon \ 

tk nf(^n^n:'i^dìBamnifeJc^n:ia:r?Jm£fi:c^ \ 

lihra ^nJ> ^ Jhmis : ^.dtps JìruihìCCitmels \ 

Ithra, : l^'^^^^' cum (pum^ argmék temntur \ 
feorp-^j ^^s^iisjidtsikris.hyris daahus : da^ 

^f^cjmnsadi0ha^tìir. Hoc medjcdmemum \ 

pkitirnts experh^enUs pyokatmn efl^ mfdìt'n» >. 

in condyhm^ùsjpd ettamftrumìs. mmicihus ; 
a^uùjis, l'jydrQpiàs , lisnoìiSyoltjs^.pÌMTtmts ^ 

mAXinis ^tt^s» ^liitram hic meiwTìemfaceye ; 
Jitpsrjmsm e,T. HocJoÌH>^ fàendurr^ sfi, ad 

omnéd ^ttium accommod^m aép filari ^ ea , 

a:iòdìf'i ^suiTios ^JUs tpfim adhiberì , oìn^ : 

Kds ned} et Cùvifìie/imr: ac mirum efl idem,prs ^ 

termam ^tiodmn calette it , eium artìctiios \ 

vùn^^Ue exHrere ^fid^tiam tophos in ipjh \ 

dtfcéterefilcre. Hocfun^ efftcax ejì medica^ ; 

fne37tHn2,p:dmnfM:iÌÌ paratm^, Att^iiod e» ' 

aue/Un^ combat, diadcptccaryùfi Cr^cè d(ci* \ 
tur, ambo con/èi^itUm\ etemm ^fa^tUpa- 

rarefi fmd, ^ efficaàam okimfXomp<ì/ì^ > 
tioeiifsfn^fmcsnodffT^hakt* 

: Medica : IIBBR XT. ^SS 

Medicamentum diale- 
ptocaryon. 

€ÌAnQUim;afhQmtrkfipP^f^ GaUsa \Jìnguio* 

alÌHmtmiiQx: olit ^etsrts lthra:csrA ^ncm de^ 
c^mncrchmtkmis, -^^rzcUfeptem, Licei rrj^di^ 
cxmentttyn muitis ^t$!e igìzere, fi interim 9i. 
res tpps^s remkszis , fnterhn mtendas. Mods 
rnùu^ namqHt ertt , ^ ccrponbm moUtcrf- * 
hus occommódatHm-fimedicamenti^^dex 
meàeft.partes daod ^ijc:^. ^r.am ^ero me- 
àkamenttUm dJHl' iten^f empia ff rum dia 
4memcnes aSiinxerts » ^é^iìd ^^d ex melk 
combat. d^J^deratitr, Erti tfàf etfam hocpacio 
hUrJnm. ^ citta rùfìonem e^cax admaxi- 
mas ìGphcrtLm affcÙas Scotìo fqaecoìrfùrum 
h^'iti^, 9/ no7i mid*h ^ ditterp auxilijs 
indigeant. Qt^<t ehm im fini .non opus efi 
mnltmim mìdicAmiv:^^ hic m27nintjp,Nom 
autem ego, me empU^Tum e^ ceruftfacinm 
medicamento adiecrjf^,eq oii}d £g^'r ipfiss r^ 
ftonem minmefirrc pojfet ,^ac mthì opuspuU 
€hrep^cce/?it . Mr^ ^trj;/^ dgcrGhhBahatur, ^ 
inm kmtr.te, turn rjjìCAàa. meMcAwenit^Ss 
€juis'fginirst;z ccnfid^rare ^cUt iicetefte$iOy 
^ atra. fiQxam ipfwJì ^frout corporafinfilt^ 
fmt ^ prò dinerps hahtuhm , 9/tfi/f**e. fj4 AIEXANB. TEAILIANI 

memtmt eimmfe tophos ^etert cafeo dfffolmf- i 

Je. HaktoHtem ^ftùshocfoBo, Ffiafumin : 

antctda»''iQ tofbps tn t^s atticuUshébentem ! 

traJèBìonemSrupia.particfdasfron^th^ • 
cètra mxam qmtsdte taphis Uheramt , r^- 

De zhtìàoth , qu5? fomnò doìorcnj 

Icaaat , aoodyna vocaomr , ^ 

mcdicamcntis pur- 

gantibus. 

Qfiomam^erononn$s/ifj/uieo^ma;xim4^n : 

rsrum necejìimtem »Jttie t^uoddolorem fine ' 
neqtteant.omnìm rtf^trttnt , ^/ medicamene \ 
tum diquodipps dolori legando idoneum exhi , 
heamm:commQdiàm ertt eùam de his traBa^ 
re > auando ^ ^Homodo tpfìs ^tendum fi: 
itemantidomaùipjìsexpo/ttzz.quot fimfltaay \ 
qmt^CQwpofttztextSiant, Ceratsi ìgttHr ex-^ 
tri&jicHS ex apio par am, qt^ ^eteres^tiam a \ 
Sgnitmte> chiiiochryfìfs <hocare dt^antur, i 
Verùm ego^etfi^fm mttigatoriam haUnt, non 
ipj^sadeo^iicexffii&inf^ magna admodum^r ; 
geatneceptas > ^ caùda ^aldeinuwperies. i 
J^sùftnt ausem nonnuUÌ etiam id quod ^oca* > 
tttrdiahermodi^Bjlu, a'mntq^dolorU kaatìo^ , 1 IB E R XI. ^S7 

^emtndeJìey't,dMm ex Mentre ^u&dam aqm- 
fa emcuatM eùam ^^ri Jìatim m^mhulare 
<celmt, Mifue hocefi "^etum.r^oi^ue 'ide^ue 
ùtidopromitùt , mn euenìt: Jèdh^^^t ettam 
aii^uid t^uodoffendat : ^m^m efficH , ^t ij 
qtd Vtbunt, crsbr'ttùs flaxicne irritentur. Hoc 
igitur ne fiat > ncmmlli admìfcuermt cumi- 
Wim.ma^lchen^gmgiyer : aUj^erù eùam eu-. 
fhwymm.arhitraùtihàrefiigeratormm quìp 
ptam j ^ t0fork mdficendt efficaxoht snere, 
AHj non adel ^um hoc effe dtcì'ttmnt , non 
enm ttaptirgare fojfetfi mnfam refifgeran- 
dtfacuùtem haheret, %t torporem ^at in- 
dffcere.fidfidfim ejfe arhitrùr. Omnes emm 
aui htherunt, eù Me fismachum cihts ^m offe^ 
nmturmnohieBartcaft/kntur. Idonea iptsir 
funtquA excHmtmgmgihere ^ papere parti 
€fpanf> ^ maUàdi iffius, qu^iflùmachum cfi- 
fen^t,refiBtmt:fed tmllmm adeo > 9/ ake rpfe 
adieBa ùpUuiartpQiefi. Ego huius cùx^po/sth- 
nem, ^eorum ^«-e ^eteresìnuemrunt ^ W 
hk exponam» neignoremus nos^neiiue.fh al^s 
fa difcere cogamur , fèd ps ^tu ^elttpro arki^ 
trito ó// htmqueatfacdè ccUìgere, 

DefcriptJo putgantis medicamen- 
ti dia hermodaaylu iim- 
piicifsima. 

BcrmodaSyH drachma:gingiberis^^u^ 
T nmem ^^S A t E X A.N Dw T RAI 1 I AN I^ 

cmma kn^t^tce dantar, Ssnoii^tem ^entrem 
copiofiUsfihdiicere cogttas , pammo^i^ qii^ \ 
tmrJsli^^as^adms/ceto> ^ atra smlèM*mi \ 
P^s>gai^Agros<^ dùlore imat^. 

Aliud diaìieimodidylq. 

TJermJìd^BjU <^ncia, tres : cummi firufsé i 
tredestmtgingtberis fcruJfuUd4odeam:pp€m > 
JcrupuUdecem, dantwfènf^^^uatfiorn 
Aliiidadidem* 

HerymdaBjIsJhrul^uUquatmT.'gmgièim ì 
fcrupHUfix\ciimmiJtliqu& quaimr:ptperisju \ 

Jcanmwntj ftk£^i^A.oBQ, Damurfcruptdt qua-- \ 
imr ex mulfcBoc medkamentsém e fìat > 9/ 
^grtjluttm $ncedant. Satt^ a^tem efitpjts^ \ 
4are morbo inctf tenie Sid decUnanie, 

Aliu4 v^Idc bonum,expcrientia i 1 
nobis probaium^ 

Am^^currimt.Jfng^^lortimfcrufufidmde'* i 

c$m:ptperis alhf P^ mgri^fingnhrUmferupté^ >, 

duo : gmgiberis firupnli q^^ttmr : eufbarbl] , 

fcruptdt afsàattior : mufhchAfcrttpptìtféxicaJÌA ' 
Jìriipulus'.^ h^rmodaHjU JìliqttA quatPior. 

Hxc omnia ^^^ ^'^^ ^^ ^?*^ ter^perat^ > 
dantar* 

jihiid i ZIBER XX. CSff 

Ali ad ., quod laco&as PfycKre- 

Jcrff^MÙ duo:datQ fotm ex ^ufu^ tepida y^^U 
£gtHm^\Bufrm$commodGpréf0raièsrUi. 

Egrcgium aiitidotmn,quod Theo- 

dociusphilofoplitis 

eafliibebar. 

J-Ierm&daByli JUf^u^ ^tmiiiQr:CH7ì3^nh 

aeth/opaJcrupHÙ qu^mr:^mspfcrHpHÌi Sres: 

Jìjhsrh&prt€psit$ fèx: ag^tttàfcruPidftres.mié 

Jet Jtl^£IHa:phuJcrupid$ trcs: m;zfiÉché,fcrupu& 

duo.'gmgi^erssjcrupuis trts./pìC^ nardi /crup^ 

lì diéo:cmcs [cmp^tfix l^anturJcriipHlt^Ha* 

tuQr.cum hjdromeifte. Pr^ar^Stfimamefi 

hùc medzcamentum , ac pèa-sm^m A rméitìs 

aHjs msdicù comproèatum. Opartet ^auUm 

€Ùam^grum<^uBupn£^pr£pararc,atfueiùz 

duo ^sltria ouorum intea^pank ex'tgtmm, ^ 

giiUmA peBm exhiùere^ detnds hora ^na 

tnUYpojfim i HUt mtdtHm duai/^^i a^h huln^uTn^ 

ducere^ ac loto resierfo4^ domum s^ ^a^é^J,»^ 

tmr* » «* /^^ ^^^S2^^ ^jtidkBitopQnderepTf^U 

nme, H^c ratio ^Bfis in ofrms medicamene. 

€xhikndQ ^tfli^expertentia ^parasi, Neqne 

mtm hoc paclo m?dicamentum /ìcmach^m- 

attinpt ,fU etiam <cmtrem kngcfacdi$£s 

pte^ ftéductrs.^TàntHm m f^rrmdoByh CCq aie X and. TRAIIIAKI 
nQS experùfiimm^ac medicos noBri temp^ris '. 
exhtbere fpeSìammH^^ at^ue ego longo tempre \ 
his yksptm. P&Ii^ea ai^tem aloen et adm'tfce^ \ 
tt^ttkterjumexpertm^ acHnMmùrhk^s ' 
magk fingere ^^uàmfotìonemofferre,lE.tentm \ 
frsièrquàm cfmd^gyis dohrem auferma^ \ 
€Uam proh'il^ent i ne crebris ifjt flHxìonihm \ 
afffcsantar. Defcr'$^wt ipjh in huncmodum. \ 
Cacapotia ex hermodady 
io,&aloe. 
Aloes fcruptdi dm:Jcamm(m^Jcrup$iB ^mt , 
fuor : eucumeris agreffis Jèmtnìs fimumiaì ! 
hernHfdoByitJhmmciaydmmr fcr^ \ 

efHe autjèx^fro^myusi 

AliuH^cadem cftciens , tum iiiar- 
ticBlariisvtum habita pi- 
taitofioribus- 
Abes»colocjiiahidU/fiitmmon^JingHhmm \ 
fimmM:hermodaByti^miaJcrt^fiL^Hmque, ; 
autfex^ catmpoiiafingens>prQ^mumr ottone \ 
dato^Cumaatem emoiàenùa^Humcìtìstpùtm \ 
tfficere^ks^hQcpé^fitQmfmitOy 
CatapOCÌa cwartllten»-*'» 
Atoesfilufuéi, eium0iue:UchrymAj€^mimon^ \ 
JtÌi^&Jeptem:hermodééiyÙJtBqtiZfres:c$éc»^ : 
meris agreBisJemmts fiB^A tres. Omnia \ 
trtaexcsp'tto rùfkto,autrhodcim€lo>Jicìaq^ ca- , 
mpQita dato non modo podagrici^ ^Jed etimi ! 
aÌj's,qHorHm(tkmmcùgit^sfi&dHcere,Omnia\ 

mtm i XIBHR XI. €Ct 

enim nihil adfertmt mùleBÌA , mhiù^ tngr^t^ 
ium oc 'mfiiam>cùm deuonmtHr^ ùbiment* 
ScìeTéànm autem^nonfolumpQttonefn exher^ 
modaByh adpodagrhi dolor ìs ku^i^mempa^ 
rarijedetiam ali^ejfefkraefue', ex quorum 
numero anùdotumex cormopodia qmquehd^ 
hetur , ^md ^ ìpfum meo mdkio non ìts 9e, 
hermodaByim §o^acktunji0^nd$t : mtUgae 
autemjimtliter^^jfmn amplius>ceriè non mi* 
nus.Datur quatemkjcrufsdù > interim fui^ 
dsmferfiiintetim^ero cifiperùgranU jaf* 
draginta. Multi pmèin hunc modum comfo* 
Jùeruni» aìj ^eroetiam fiurièua odieBff 9ti^ 
Uus medicametìtum redSdmmi i dejcrrpiio 
ifpHsimha^st. 

Aotidocum diacpronopodio. 
GingilferU/cruf,dfiù^erù£crufMÌ&g:ag4 
riàfiruputitres: cnicipartis mtermrss (crup» 
Ì4 ^, coromfodil rad$cù /frt^mù fex, Contujk 
incretinì reponito, At fiiendum efi^ drach, 
etus exhtberi:fjs autem qm difficili*^ pttrgan 
tur,Jdi^ua$ ^sginti tresM ampUtt^» Mmi* 
nus, Suhducit ohn omnino fèpties^ ^elfipÌ$ét, 
Tofi eHacuationem Agrum m hdlneum dedu* 
ees:a halneo tmtriespuùtSSpane^ Hoc tfuoque 
Jcire sfortet ^ medkamentum iBud eiiamin 
magnts MceJ^tQmhm d^tum ^ddores miti* 
gaare. 

AlÌ9POtio« 4^2 K 1 ^' X 'a N T>1 TSAtlIANl 

HAcfiiarm ^t accrptzi eft^ in ìpfk accentò" 
ne sgrum dokrt ietiot. Paratur hocpaBo.Mij^ 
Jlmtfèmmis JcrtipiUt quaèHQr:gingiherìs firn 
fuStJèxrcorfmopod^radkis, amami ^ps^erù) 
Jmpt,!oru7nfirt^pultfsx, M£Sgantter omnia m 
fidiierem^^m ad (ummumjcrupulis fix exhu, 
ifetar agro , pridis cPìscoBtcne èene aùitìf, ^tl 
€»tcfkioJs?eiexpoJca* Nthilmmasfoleidck^ 
res lenire etiam medicamentum ex mjttro 
herha > frsier^am (fSiod flomachum non 9/- 
^tat^aui-ortiódùs offendit : dejcrthitw^ a&Um 
hocfaEio, 

Mcdicanrentum ex mytiro herbà. 

Sijheréx. agarici, mji£ri herh^^fìnguU ^n» 
ẹ, Daniiirjcrupuh ^natuor : mifceatur f&^ 
timi ^na 9/ce danddt fcrupult^ euphorhij , a: 
txhibeatttr cum muijh ^ aut cBryjatùco gene- 
refi. ' 
Aliud generofum,probatom- ^ 

AniJlpropskos,fngukrumfii^u^dua:gm 
glheris fìrupuh ijuatuor : enphorhij tot idem: 
maBtchesjcTupid$Jèx:caJìdfirf^Hlt&s: ber- 
' mùdaByli Jilì^HA ^uat^ìsr^ Hoc ùmmA potià 
dato ^na^iceex tepida* - 

Aliud,qoemadmo^um lacobus 
Piychrefìtìs. 

HermodaByiji firt^lus : htcBrym^Jiam- 
mon^ (crtfpulus ,Aegr9prit0 h^rmdìcre SftB» 
vutrttQ^datur extep$d0^ 

^ Antid<i Antidotumpodagricum, qttod 

vocatoTclymax. 

jàgaria <h-^c/a :phu <^mm du&:pm felini 

-^mm tres : mm ^nà^, eiu^uor: hjPerut ^n^ 

eh t^mnque :genUms ^nci£.fe>:: ansTokchi^. 

dvj&s ^rtcU Yiùuem : mtUis quodfitis efi. Dèi-* 
tur hxiC ad àìonum^» 

AHua antidotum, qtiDd codem 
modo podagricis ad aa- 
numdatar. 
^od^grkum / medetur fedum, arùado' 

^ remim doicrL Curat etìam difficulmtem 
^rm&, P^callosmmmuUs concretosfumme 
dtfcHÙt. Eft autemmedtc^menù temfefAfu^ 
Tèi h&c. RheupntìMnàa:aga.rtct<^nct& duA: 
fhu <bncm tres : petrùfelms macedonm <hna^ 
^uatmr : meu <^ncm tcudem : hjpmci ^ncm 
fex :genttan^ ^^ncUfcx :arsfroÌGchmpftcm! 
cemsurei ^mUoElù : cham&drjQs ^a&no^ 
tiem, D^nturKvrh JcrupuUdm, muBttém 
^nns, P Arato autemmhHncmùdum.HMm 
fihtm comecIa.contufa^He fwguia prtuaiim. 
mtfcetoomnta. ^ rurjkf pU mditn conim^^ 
dito, atqm $t^proi?è mcemsto.ac ^istor ,W ^ 
TiQhìsfsrJlngtilos msfjhsordjn^twn eft\mt^ 
/e ìanuario datù dtehus qmn^ue. akern^tsm: 
fibruario Mei^ qumqm. aiternatì^ •* ^'^''- C4^ A L E X A N P . T R A t L I A K r 

iiù diehus ^idn^ue> aliernattm : afnlt dishus 
^mnque ^ alter natim : mmo tnhns , alterna^ 
ttm : tunio duobus dkhm , alternai tm : mito 
^mdse ; aiiguB& 9mf a'ie .feptemyrt ^no die: 
cBohi duG&us diehtùs akernis : nouemhn duo^ 
hm dtehus alternìs : decembrì ^ualuor die^ 
i>t£ó akernis, Attjuejtc per menfes duadeàm, 
dtes trigmm fèx anno Vertente ahjoluùo, jit 
ahsrisnendiim efi merO:,€arn€jmUa:, éidula^k* 
Jforma : item bragie a. Jtnap'i , ^ crudU omni^ 
genù olerihi£6 > hydrogaro* £t bene conco^uat 
ager^^m Tmdscamentum affumet.pedes aqua 
cdidàloMet , ^ &leo inungai : laBu pottone^ 
i^ttar/ì tempHs €xh*beti<ibs}meat. 

De micigatoriismedicamentis, 

qu£e loci s afFcdis admo- 

uentar- 

H4LC igìtur Jt per os essh'éeantm , dolores 

Tntùgare fileni : eorum ^ero gratta qui non 

tokranujtm quùd ^om^htÉiJit affeBte^:, ^ 

ea quA exhtbentur contmere nequeat^ fedfro* 

ttnHs $n ^omitHm erampat ,Jtue propter tne-* 

tum ^ ^ aiteri f^ rnsiùcm^ /tiffacttmem ali" 

quam ^€Xp<menda cenfmmt^ >qHA ^ratìnme» 

^ exper'tentia ittita mbk ejfè demm/hat^ 

fint :hab€nt oHtemmhimc mG^m^ 

Ceratam quod in acccisioouni 

ilatu imponitur, dolore 

libcrans. 

Croci X IBE R XI. ^^S 

ceraio . panem <^eroaqua :ac Ut exfrefferis^ 
Mgenterm^fcetiì lachrymA ^ croco friué Z«- 
fùgatU: deinde ceram cumoleo UquefitBam 
reltquU mifceio. 

Aliad ceratum, quod fimiliter in 
fìatu applica" poteft. 
^ Cer^^argents JfumA^cUdu^.'ceruffk 
tantundem : ro f^e$. filoni fica Jm^iihdi 
fucco>qmuffàeJBimjmfmt^es^ite, 
Aiiudccratum,6£ipfum mitigato- 
riuaitad omnem infiamma*- 
£ io nem fei uidam 
efficax. 
Opijdrachm£ qUAtuor"^ cet^t^ofacei Uhra- 
UEk muliebri ùfmnterito,aiepi4!'itMC€raiHm 
infila mtfcetù^m ^titatM l&ngè optimo, 
Ceratum mirabile,& vfu probatum, 
de quo ctiam ali j miUti tc-^ 
ftatiibi5t, 
Olei <^€terìsj€xmrj(os4HOS^mcacako ^gmf 
JèrmentmceU confato, dome ^^^ehemeniereìmU 
hant: ^ iurp£^A marmA^iuA Ubr^^n^^>^ 
ad^ctto^oqmtéiiue, donecoleipr^ìBi modm 
iterum aut tertiv tffetmfi^> detpde mlpA an$ 
malU, <luodnom^Cd4mttem <^&:mt,fin- "CC'C AtEX^ND. rS.AltIANX j 

auito, doneè^arnes ah e a refolut^ fusrtni. ^ ^ 

jubUM demde ah igne rejrigerato,percoUto<^, ^ 

oc Vitreo ^afe repontfoi atm <0fm'poBulat, olà \ 

XÉUùdJuffat ^piiu!ulH7ì2 m'ìfceto : ac^b't d'tJfùU i 

^erU > cerai fi^n moiijtj^^mum facìto, oc mhn* ! 

-feolii'^ /////»>» impontto. Co^mto autem elefh i 

^t prdLp.rtpium efijn domo fiiht erronea, men- ; 

fis Mart^ die ipmito , nea^ua^i^i^m dtem dtf- i 

ferens : it^ no. matte ècne/HCcedet .Tantum de i 

epipUfmatÌ6doloremtoUe^ttb$&s ^ mtttgatù^ ! 
t^s Sxsmm* 

Halacm ad concoqtre Diluiti, 
Salfs communi ùbra :ptperis \fncm tres: 

gmgìheris ^nctA dM& : orìgani ^nct£, du£: byfl \ 

fopi fefcunàa : thymì fifcpmcia :femmis apij ! 

fefcumta :filif > eruc&fim'm^ , Uferis , Jpic& i 

nardi,petrofilmi,Jtr2gulorumfèfcHnóa :f^^^- ' 

^uti'^ncta : fahs ammonìaci itbrA dnA, In fuU \ 
iterem redfgìto>ac dittar . 
Almd 

FenicuU.^Jpfpfpttrofilinf.tafd, l^guftku \ 

Yheupmtmimyrrh&Jafirls^f»guU^nós,:pu > 
feris ^miA dm> rfìtlis ammoniaci fixt^rius, 
Aliud buphati. 

P'iperis^ci^iresrgmgìheris^m'sadafè' f 

ris femumia : antjì ^ncìa: coBi ^nàa :Jahs ; 
communi ifbrA duA :panis ^mdjatis eft. 
Aiiud. 
^Us ^ammHnk UifTA /folk ^nmonmidì- Ir^ dm : pperis aìhi ^ncU tres Tpìferìs ntgtt 
tantundem :^ngiherps^^à^ duA:cnm 9«-^ 
cm: ameos fefcnnc/a t UJh'ìé <^ncU du4, :fi^ 
^nÒA ^4 .* anififefiunàa : orsgant 9ncm duA 
amk rhj/^pi <^ncia: thymi ^nàa, ^femu: 
peprofdmt jernìnis JìmiUter : erucs jtmìkter: • 
ftperpslongt ^nctA C. Jpk^ nardi ^c'm 2. e»* 

Naturalia diìiem ad pedam ila- 

xioBcm. 

Quontamnonnulikcum ne^fte m^tBupeT' 

feuer^-re . nef^iC medkmdm tùkrare pofant, 

^ogunt nQS^tn fùdagrar^t'tnaiHralshm >^ ijs 

au&al^g^^^*^^ fgittarepùmmmeScmo^ 

mmexfarte'mBruBmp. ^multtfariam 

^gris cmmthm opitukiMr > huc dejcendì, Cum 

aiitem t^tfimfìnt.^uAidpr^siare qusémt.^fu 

tuniumlongQprohaùxfefi^mHó. 

MedicamcQtum naturale ad fi- 

ilulam pedum,a<imodum 

celebre » & 1 multis 

comprobatum. 

NermjùnMgrt.^aprSy^eumU fumiti, 

^t^pUeatU inds chordk , dextros fodem ner-^ 

ms dextris ^grorumpedéìis .Jìm^ros autem 

fmtBris aUtgatù, oc Jìaùm ddoremleuahìs. 

Vh't amem dolor con^memrtt.mn a^Um aU 

ìsgéàk.fid UJ rur/^doIorem/enferM/acm^ 

m(firU»^HQdmftsdokr^^ i^^f^^f^J €SS ALEX AND. TRAI II ANI 

rìculojum Juhpquaim : quemadmodum muL ' 

tos attonttos fieri amfptàmm , ^bi pedes flu^ 

xìonthsié tentar* dejkr'mt. 2>lm7mlh ^erocico^ 

nsAneruos alijs non coTnp^cant :,^erum rttU i 

nent , mittnnt^ m fhoc^ pelkm , oc ilUgant \ 

chordtsjèorfìm ah/que nerups cìcoms fkc^k. \ 

fedihi£s £gr't (hniUter tUigant dextros dextrls» 

finiBrosfintBrìscumknaefimoccaJuS^elm 3 

fignoftenlt,^ Satumumingre^tur. 

Mcdicamcntum prasièruans à 

podagra,& morbo ar^ 

ticulario. 

Torfedinem ^iuam cum oko ^ atpu in \ 
^as 4ur€um > £5* cacahum Cùn^c$t& , m oleum l 
^MtémJ}repttumedat\ oc herbam naràjjfùm j 
lana definente co Uè Barn adìungttù , tpfdmaut \ 
cum animaù incoquens , ^fiifte dum tom dsp ■ 
fiìuatHT, ^offk nfulentur:tunc tandem oleum i 
édf MdjfaapaHlatìm feparabts^ omnia facsto lu^ ! 
na definente» ^git^ue dgrum ter die, ^fi- \ 
tsfuidem articul$ dolent,pét$iuntHrqm3cman* \ 
tur :fi ^eronm dolent > pr^feruat e a , ne 9»- \ 
quani dokant. Id oHtemftcitOy ^ngitique ad \ 
Mes tres^lunapmnim thfimnteMé^nfiin ako \ 
tempore hj^: faeton, non fiéccedef, 
Aliud probatum. 

TuelU^irgims primis menliruk inquina^ \ 
tumpoamie^mÈ iUimto : oc <s?h Jk aliquanèt , 

Aiiudì L IBB R XI. ^^^ 

Aliudjquod pedes & manus 

prjefcruat. 

Nerms <^ult(irisex crurihu^.acjùmmis fe^ 

dthus cQÌkBcSidd mìùs 4tgr$ aggètto , curane, 

9/ neruos dextrt fedu ^ulturis ^ dextro étgrg 

pài ail^ges > ^ fimBrosJtmBro» SUtmiisUr 

, etiam cuhìtoram , m^ntmm , ^ humerorum 

neruos >atdjij[ue, 

Almd. 
Ijeprk mU^fì aUigeniur^artiC^armaffe^ 
Bt0ad^odUalkmm^:si^rtetautemieporem 
^faum reSnpfuere, Meitus fitctt eùam cutU 
^iiuli mMtm.Jtpedthm JnèBetnatur. Qum 
(^ ^er/um Homemum , C^ÌQ tmhéiMefiy 
fuker ^uo^ue terra fintai ^fiéturea l^mpuk 
ìfpfumfirthas , <H7n ìtma e fi in Mra :fr^at% 
oHtem nudtQ.fììn leone imtimatur, Jtem jsb^- 
gnes Ìa^Ì6geBa,tus,i^tkularhrum ^^es cu^ 
ra:fimdtteretù^^thet./'geBet^^^^^^^ 
terea cotyhhn'^^^^ • iiemfinguù bsnm~ 
dfnfi iUitH^ ifoàagrkos dolore s mirijice lemK 
Ad podagraiB. 
f^èty$nhk^s^fsfedesmfiammarkaUmm 
Ismg^tHm iimtsdies^fis mdMc'ttù^nJUtéem* 
donecjuerint esulcerati: deinde ^m^fueri 
impuhis , qusmcslcMs marinis candentthm 
incendersi ^omnia incito, ^titonpoBeap 
ahfmthiQfedesoldHC^,adso effca» eftM «fl^ 
é^flimfodagtfiinfiHtK 

Bsmed ila ALBXAND, TR AL IX ANI 

Kemediumà podagra pras- 

fcruans. 

In htmmam auream , luna definente , ^u^ 

fequantHT fcnhtto , ^ neri&ìs gruìsmmhiìt6^ 

deinde/ìmUi canaltcuh tpfìm mclHd'ih.geBa* 

toqueadmks^meujreu, mor.fhorjeux, ^^, 

Zpn.fhe, ioUychrhge.^e, on, Q^m^dmodum 

fedm hijce nomimèus^rmatur» ^ qmtid$e 

renouatisr : itìi hoc fgmentum ca»firmatur, 

qs^maònodi&m^rifis* lam^i^m^cit ometta, ecce 

entm magnum mmen dkojn qua conàffnefcen 

tiafrm^turJaz.ya!ZJ)fkzy(^> threux,Ujn^ 

choog, Itrmatehùc jigmentum >S^ erat £rU 

Ad podagram, quae nondum con- 
tra^fit oodos.admirabi- 
** Ie,&pròbatum. 

Ch'^mdeontPS cufsti,^ fedes ipfu^ » erM" 
7f2jg^€ paiLuv2,^el gen'^i^^i"^ prA^tdito: ^ qu^ 
ex dextro tede haUrfifir^fsùyfi^ firmito. ^ 
tm-fù^ à ffmihopede, extremji ^rnUksr prJà - 
Jcsdìto yfemutoqui ^ ìp{^ privai., ^^ ac ^^f 
duos d'igUos dex:rA mfmni 'imprejpfrp$ ^ ^gIU'- 
cem ^. aymularem ^ngu^ chamsieonùs.Jtm* 
Itter zS f»^^^^ y^ay/u^ fecundiim dig^tum 
iiot^i^ris, ^ngus ch^nié^kontps, tnqmmmsfdn 
trnms dfg'itorum dsxtr^ munti^ extrema;dex* 
^rach^mdm-tls^fmislrAatitemmAn'ffin' 

^ gmtr/i riBE-R X I^ ^7^ 

gsttÈm tandem mcludìto , ac geBatù d^xtra 
quidem 4mmantis extrema dextropde .Jt^ 
mìha.^uiemfmifÌro.^filuedyjnAgercmatsis. 
fnsnt. M ch^mdemtem fr^tjìs extremtm* 
tthusadlouc <viuentem fmnicuklmeofmoin^ 
uoÌMtum atùngtto , adfolis exortum. Sin mu 
Um contmgat manm ^mofue pr^diclo offeBu 
ctuctarì.atimgitoeUMn manns^acmexiguos 
Qimales mdito,curahiJiiì£e$pfi^: fiate oMHm 

Pòdagricum naturale. 
CQmuhm outUis crematis. £^ ex ^imjn^ 
pia detntls, dextro cormi dextrum jfedem m» 
ungtto^^fmfÌrQ.Jìmsh»m.0 dolorespda^ 
grkùs mftfgaè^ , 

Almd ad podagrara, & omaem 

Herhamfacram^^i^^ efi akermm>tum ^ 
fiaeftma^^k.autpifcém.effodjiQantt 
fiUs occafu^m, radfcem nanattsngens : ^^t efi 
fidtrìs ipfim daot^ (ìmàrATTmm^ d$gftù^ 
polisce ^ medico , dtcas : Lo^sr tfht . h^uùt 
t$l^t herùajacra> cras^ocs ie mdom$imPhi'-^ 
If^S^tJtBas fiixtamm pedum , ^ manmm 
hsii^^irt, <belhmimyìmherk. Sedad^tmte 
per nomen magnum Imth, Sabaoth: De$só ^u$ 
terramfrm^mit, ^ fixit mare flmi^s ahmz^ 
dans fiuentsht^ > qtuextccautt \;xùrem Lùth^ 

rkum ^7^ AL EX AND. TRAI II ANI 

rttummairU tu& term, ^ ^jres eti^> ^fi- \ 

ti,aHt mulieris^Craiìino Secante exortumfi- [ 

l/s acceftù offe cuiufiunque animantls mortHtj ! 

effodito radicem, ^ accep^ ìpja dtctto : Ad* \ 
if£ro teperfanBa, 7iom'mii:> loth. Sabaoth» Ado^ 

nM> Ehi : ac in tffam radkem faips fugtlUim ! 

emocito , inqmtns : Vt Jales hi non angelmn* \ 

tur ,Jtc Tte^^ffeiÌHs hmtùs ^$ri , mat huias i 

mukerù. Item extremam radicis fartem ^gró \ 

alligato > cauens ne madefcat > relufium 9ero l 

fit^enditù faper crufiam d$ehu4 ìercenfum ! 

Jèxaginm, Cum iamck conaenientiht^s foda^ \ 

grim oHXttìjs , turandi ratione , £^ ^/*fe? fUo- \ 

rum modo.fr^terea de m^maUhm^^eiUA exp' \ 

nmmtùptohauimus,ferfìriffìrimm\fiMm i 
li&TQfaUciter imponemas* 

Auxiliam podagricum valdc 
bonum. 

MytthA fccA fèxtuU : hermodaBjU fix* \ 

tidAduA.Tritu incretaque^potui ex 9im 9et€' 5 
rfi&halneoexhikto, 

IF I N 1 S, IIB£R XII. ^y^ 

C k PI T A LIBR. I D V O- 

àtdxm de appendices* 

BE FEBJUBVS* Caput I* 

Diarfirom nota^. 

Diaria curatio. 

De his qui ex lafsi tudine febricirant. 

Curano eorum qui ex lafsitudiDC febri- 

citane. 
De his qui ex cru ditate febricirant. 
De Ciborum corruprione ex czlidiutc 

& nidorofo rudu prouenientc. 
De his qui ex cruditatc febricirant, hu* 

more magis acido prouenicnte» 
De acido métu> qui ex frigida intemperie 

nafcitur. 
De febribus diariis , qus ex obrtru<aiooe 

gene^autur, 

trcdiuccreatisXaput n. 

Motsefebris ex putredine. 

De curationc febiium coatinentium* 

Internotio. 

Curatio. 

Be frigida potu. 

De iniiammaciooe eryfipelacea. 

Not^ iufìamaiatioDis eryfipelacese. 

r 01 4^4 AtEXA>:t>. TRAI II ANI 
B£ CAV SO, HOC EST AB.DBÌ?- 

tefebri.&ia. Caput ui. . 

Ad ftomichom ardore^ftaaDtem. 
Quomodo fcbres extaQguiaeo humotc i 

prouenientesnotari dcbcaat. 
De yidus ratio r^. 
Debalueo. ^ , 

De tyncop€,qu5e in febriDUS accidit. 
Kota^ fcbrium , in quibus humorum cm- ; 

dorum copia fyncopen inducit* / 
Nor^ eomm qui ob biliofos tenuesq; hsx 

mores fyncope confli£raDtur. ^ 
Curano corum qui fyncope pendi- < 

cantar. ^ 

De \ioo- 

Debaljaeo. ; , 

Curatio corum qui ob tenuium hutno- : 
rum putrcdincm fyncope confiiCtaa- i 

rur. 
Devino. 

De animi iiefeétionc. ^ . ^ 

De his qui ob fubicas vacuationcs mvcm 

De Kis qui ex copia Iiumorum ammo de- : 

Dehisq^i exyccro animi dcfeaionem 

cxpetiuntur. 
DeLisquiobimbedUem ^^^"^^^^^ nimi defc<5lionemcxperfuntur. 
Si ardor ftomaclium infcftcc. 
Si ob pituiram animus dcficùt. 
Sì ob frìgiduairem aaimi defedlo etic- 

niat. 
Siobcaliditatemanimus deficiat. 
Siob igiieas inilammacioQes aaimusde- 

ficiac* 
Si ob Dobìlfs^ parcìculaj obftrudionem a- 

nimus dcficiac. 
Cbilrutìiionis Qorx. 
Cuoi animus ob fcifì-ioaem abfceffus , aut: 

rupturamdcficic. 
Si obgaudium^mcerorem & Umiliaìitem 

fi ob doloreaianioius dcficiac* 
Si ob iliumauc coliiai animus deficit» 
Siob virium imbccilliìatem aaiaiusdc- 

ficiac 

OE FEBRfi HECTX- 

ca. Caput iiu. 

De marafmode etiam hed^ica. 

Quomdo diaria ab lie<5tica dtfcerni qaea*: 
&DOtari, 

Quomodo hefticai patridis difccrni de- 
beat. 

Quomodacontincns ab hedicis diicer- 
natur. 

No t^ Iie<a icarum maxima!, 

Noiae kcfticx in marafmodcm fcbnm 
V^ £ traa ^yC AIEXAnIs. TRALtlANI I 

tranfcuntis. 
Curatio febris hcftic^. 
Qu^ibus frigida potio dari debeat. 
Quibus frigidam dare non oporteat. 
Quando ingida exliibecur^etiam inflam- . 

matione infettante. 
De hedicisfcbribus^qu^ exaliisineas: 

tranfeuntibus mutatifq; generantur. i 
Quomodo extcrnis rcmediis fuccuren- 

dum iiseil , quibus frigidam dare non 

poflamus. 
De fonaen to. 

De domo in qua ^ger decumbet. 
De bai ne o* 
Deladc- 
De vino, 

SI EX SYKCOPE MA- 

rafmus obtingit. Caput v. 

De tefticulis gallorum. 
De firudibus pomaceis. 
De marafmo. 

DE TERTIANA. CapUt VI. 1 

De pomaceis frudibus, 

Debalneo. 

Quomodo tertiana difccrnatur, germana 

ac veranc fit,an falfa. ; . , 

Quomodo humoresdiffundidiiloluiq;J 

& iam ad cxcrctionem incitali cognoi 

fcai t IBE R X II. ^7/ 

fcantur. 
RKodomeli purgane. 
Aliud rhodomeii purgane. 

DE QjrOTIBlAKA. 

Capuc VII. 

Dccurationc. 

Qupmodo falus vcendumfn quotldiaais 

fcbribus, 
Defoniei3tis& cataplafmatis. 
De ftomachi imbecillii , & mediocriter 

in£ammatioae lab orantis fomemo. 
De purgatione, 
Aliud, 
Aliad quod citra moleftia fumitur > a falc 

didum Gra^cis halacion^admodum ef- 

ficax. 
Aliud :, vtfcrfptura ialaciorum habet, 

pr^ftantius. 
De antidptis adqaotidianas, 
Aliud, 
AliuL 
Anddpcam ad quotidianas j fàcit ccam 

adquarcanas. 
De vnftione. 
Vndio valida. 
Alia mcdiocris. 
Alia. 

Alia valde bona; &maltis cxperimcmis 
F ^ coia gji A L E X A N D . TRA L 1 1 A N X 

comprobàta. 
Alia io quibus febres vehemetes vrgenr, t 

& fri gas moderatum apparet , cfticax. 
Naturalia> qu:e corpori alligari foìenr. 
Aliud quod appendi fole Lmu iti s experi- \ 

mentis ime probarum. 
Aliud naturale ad quotidiana?. 

DE Q^V ARTA HA. 

Capar yni. 
De quarrana^qus ex nimia fiau^ bilis atìu . 

ilione excitatur. 
Purgano ex ihpdonaelite. 
Purgacio, qu^ ex malis cotoncis paratan 
Devomitu. 
De faiiàmentfs. 
Dcantidotis. 
Antidotum faciens quartaois, qute ab ha- 

moremclanchoiico conftituuorur, 
Aliod ctiamadqaotidianaà efiScax. 
Aliud ad quartanam. 
AntidoEonachariftoD. 
Aoiidoium , quod & ipfum mirifice ad : 

qyarranas vaiet. 
Paftillas infigais, admodum ad quartanas ; 

febres valens. ' 

Paftillus alius,probè admodum acicns ad i 

quartanas. 
Paftiiius alias pr^ftaatifsimus , vt omius ; 

alms,! LIBER XIT. ^7^ 

^ aliuifuccurenicuraDfq; celerrimèreli 
f ck^nimiudores , atq; ita morbo diii- 
r t»irno segrum libe?at- 
iPaftilIus ad quartaaarios , ex nimta Eaaas 

bilisaduftione» 
Aìiudfimplicius. 
De Iapi<ie arn5CDÌacp- 
Aliudantidotum mirificumad maltaef-- 

ficax.maxicnè vera quarranis* 
Debalnei^» . ^ . 

De vndionc. 
Medicamentu quod appédi fclct ad quar 

tanas/sepe à nobis multis expcnmen- 

t is comprobaturB- 
Ex libris Aedi de cryfipelaceis ^ìictmx^ 
^$& ALEXANDRI 

TRALLIANI LIBER 

D VODE CIMyS, 
I O A N N H G V I N T £ R IO 

Anderrmco interprete^ D E F E B It I B V $. 

Caputi. 
VMpoftutaueris a me.chartj^tme 
Cojma^^t cHrationes^cfuas tmù" 
* uerjts morhis fieqHenterfum ex* 
3r^:S^^/^pertMsJihi exponer em^mn grana-- 
tè oéttemperoHf .'^t atti fitear mre megrU" 
tiam ^tr'ìf^, ^ tibt ^ patri tmpro hsneuo * 
lentia > eiuam pi^'mde n^'thi hsntgne pr^fiiti" 
fik^debere, Hk emm protint^ ab tmito non 
in artls '/noào operièns^Jèd eitam in ^nmerfis 
^ìt£ negoc^s conìmodii^ m'thifatt admmtfler: 
tu ^ero ehm ^ud barharos degeres , neatu 
g^antmeproptercajm eHentuf(^ rernn^quA 
nos ^rfèrtint , negltgendum cenfiìBi* Qua^ 
reetiamfinex mpoBerum ^ob^ moremgero: 
^ cùm non ampUm iahoremjerrepopm y li^ 

brwn I IBE R X IT. ^it 

hrum hunc confcribendtim ^^ experìmenta» 
^uAÙmgQ ^fuati^ €xercit2itt(mem hominem 
mar bis a 7m funt comperm * tn commenta* 
'rmm redtgendafumui, ObleBaht autem 
nonpauct/^tmos > ^ui h^c atrammdsam'tn^ 
[licere ^oiaerint, accurata ifia docends ratio t 
bremm^ (Irma F£ perfpicuitas diBionU. 
Siudm mim.ciuantum licuìti ^rbk ^ticorn^ 
mumbm, mapf^perjficHiS:, ^tetiam "^ulga^ 
ribsió liber e^et diBione ipja facilk ^ ex^ 
pUcatus. ExùrSum ita^ue a Dt^rìjs fé- 
bribuó JUmemtis , dimnt^tmi GaUnidùBrì^ 
nampro^iribi4s hki^Ui^ue imimntej. Quod 
fanefebrUeJfèntia.JubMantiat^, ^natura 
mbìlaùudfit^ qu^m tum cctnUs tum arte" 
riarium cabr natHraii contrariti apr^LBan-^ 
tijSimà medkorum > Galeno pottj^imum ^ 
- Hippocrate eft demonftratum, Quare huc 
jEr^Mrati ofimmem add^ere , Jjckpa^ 
dtf^ > ^ aliùrum meduorum chorum .fu* 
peruacaneum exifi'tmam, Qmd autem ra^ 
timi confentit , fehrim a corde pstius quàm 
ab alia corporis mBrt partscula profiifii, ^ 
mnttis ìicet argumentis cùMigere, Siqm* 
demfebri$ natiui cahris efi muùttk.- nati- 
UH$ autem xakr in corde exifiit : confiat 
etiam febnm in corde Jedem h^re. Ai 
^oniam fibrii efl non plu>s a^fihte cator 
n44t£r^C(mtratìi$irfidmmatena quadam eSz AI EX AND. TRAtlIANl 

fuhjìfitt : mMer'iO, ^ere tr'tpkx genere mné* t 

his hahetm: manffi/%mefi, ^uodfiyrkifmT \ 

^ttóintribus sonjtfiere mMerìjs cognoftetnr: '. 

in IJjtritihm nrmpe , hum:ìr$hH$ , ^ folidk \ 
fart'tcuUs. Sì tgitur flirti m immumtm 

fuerit y fibr'tm parti ex tUo prouemeniemi f 
quarn Gr&ci ephemeron , nos dìmsiim ap^ 

peUamt^s : Jm autem humores yeam e^u&ptA- \ 

4red'mt firt^ accepm : fiderò partKtdMfili' : 
dA > h^Bickm effkiunt^ Dkamns im^^mi^ 

^^natfuatfue ^ quid pt ^ ^ ^f^modaJ]>ectes : 

etiis d'tgmfis > opùmi^m ps/ì$t curari. M^^ \ 

fonami£s HUtempr'tmum diar'mm ^^tpoU ^ 

ùmn'mm fmpìàaj^ìmam^ muL^^fimul ^ntuer^ \ 

Jts mapia ex parte homimbuó fupert^mrè \ 
confueuent. 

Diar krpm nota*. 

^ehres dtarÌA cum exjpmt'fhi&s haheAnt ori' \ 

tmem > nthti fiab'ile , neque firmum conti* \ 

nent >/ed ^ttceleriter gsnerantur ^ tm ettam ^ 

(òhuntur: ^de ^ diarie. ^ù^at^Junt, ad , 

^num ^J^ diem, màipasdodiuttus interdam > 

^d^rantes. N'opri ^eraipfkhocpoBo del?ent» i 

extmBu, ^snti » ^ prudere a etiam pttl/t* \ 

' hus. £xt^Bff enim color ks copia nah^mno- \ 

tejc$t:ctiyn is foia quantità te imreuerit :^t ' 

fheBtxre ùcet etiam (ohrem^ qminhaheo 

excitstur. ExS^'mis autem , qumiam hk \ 

fer mitis msrbi mamjèfim cmcocìtùm no- s 

t4i •'lIBBR XII. ^^S 

toi repr^fent^nt ,qmd'm mlU aùarumfe^ 
br'mmmeJfefilet.Acr'4f^h^um celerem 
arterm ^ elmamm àsafìolcn , t^rdtotem 
^erofjfiokm ùhnnent.Néim refitgmum ma^ 
^Isamm recrementorum exffirgattmem re- 
%mrHnt.Um eiufmcdi fetres/Utum ^uo^ue 
haheni ^^uaMorem, gf declmatfonem . ^hs 
m p^rum mterualium . psrfiBam^y, mU^i- 
tmtem defmat. Hahentur autem alt a qmque 
t,oUfdrmm , J^UJ^ ahj%rttui confi tUm^tur: 
^erhm h&c quoque ahundì ffutsmfihrté dp 

cernere. 

'Dmìx abrado. 

Viar't& fihres cttm ccmmunem bohemi 
gener^ticnem^ quantum ad 'tfps aStsnety 
communem quoque cnraùomm rec^mnt, 
M qmmamnQn^na earitm caufa , fedf^* 
res e? <^-arU efe folent . de ki^ Mcmdnm 
arbìtror. Etentm iafitudo > fi^gus > repk^ 
Uo. inedia:, %jg^^ , ctUrumm^entrexorru. 
pm ^kera,^ onmes.'^tsmdfcam. ^tete^ 
dentes caufi . hafcefihret frodt^^ Qu^' 
do^mdem tgttur vernina ^k^ dtariA^ef* 
jìchns caufaextfiH.fedfimes> emuemste^ 
tiam. 9t ms mnp^uc^ qaafd^m^Mmes, 
fid cGmpktes <^nu^quepcmxcmmmenies ^^4 AI B X ANB. TRAIIIANI 

DcKisquiex lafsitudinc 
fcbricitanc. 

QHkohLaJ^ttudmemfehrKttztrunt.pkrmi^ ' 
tjue medtcos non expeBant^fèdfiatim ^hife^ - 
ir'tm declmajfefenferìnt , ad katlnef^m frofi^ 
ctfcunttiT^ tstnquam a naiura ^uadéwa edoB'i i 
optimum prMipuumS^ rermdmm effe de* 
JktfgatiS Uuacrum, Hoc autem pleneiue \ 
et'tayn mediCorHTTi tncùnpdsrate factunt -, ^ . 
tmlU ratsoTte hahitn adUuacra irafmtttunt: \ 
^nde interim non pmcos mfìgmter offen, \ 
dunt. Sì namt^corpuórecrementls S^^uum, \ 
neqne flethoncum^ aut ^ìtìofs ohnQXsum [uc* _ 
€Ì$ int^ninm fièerit > maxime iuuantur , nei ■ 
4tUerÌus indigeni curatkn^. Qmhus autem \ 
€orpt^ ommhtn ex ^uo Juccis fcatet , pie^ 
thoricum appeliant, ^ ^mofis mfeBatf^, s 
^Hod cacQchymum dicitm* , pHtredim^ efi ^ 
ofportmmm : ^thtnc non modo ff^mtm > (ed , 
hunTores ^mqne antea incaìuer'mt : 9ke 
9er/a phrimum offenduntur , ^ infehres ? 
futridafpyomfièincidHnt,pra/h^timfi^iBu 
^^fifintm'mus cur'tojò. Ne igitur idem nohU \ 

^mdi^accidat yprimùmmtas earumper* 
, Jè^moportet. Nannulki^itut e^timjunt esc j 
e^fdptA^onnulU^erononex^mfìt^ucumpnt ? 
m piaridof proLéuntmr^ Sic enim ntinc (^ ' 
Imare^ nfitrir^frobs , mmc contri hmare^ \ 

rsBì I L B E & X I r. ^O 

reBèfoierhnus. 

Curati© eorum qui ex laC- 
fitudiae fcbri- 

cicant. _ 

Qmmam ex UptHdinefihrmmntes £iu 
genterplan^ humeBandt funU^S refitgtr^- 
di Jet tdcommo^bdneis temperai , ^fBtt 
^ <hnB'tomhHS. qu& tmUam Sfiutkndt ^im 
obi'tnent. islam m hps omnia facere afi^tet^ 
quA hum'idttzitem pùus augtré'j, quam ex 
torpore aufirrepojfunt, Qt^e neque CQrfu$ 
tmUum ferfrkare > neque tef'fda ex filo oko 
VnBhne.fedexhydteUo magis ^ùoporteU 
Quippe tdBera^tis , quam'tpjum oleum per 
fé humeBat : ^ penitim m corpus ahaqua 
" tranjm'ttùtur, refrigerata arùcuks excalf^^ 
Bos , ^ firuid)S ex mmk labore effeBos. 
Qmcirca neque <htgere tn aere caUdo , neque 
perfikare conHeniufudGr'thus enim msmantt* 
bus. ne hHmeBareqmdemprorfuf <hiBiofQ* 
ter'ity^t quA cum eis à corpore deadat. Pr£^ 
fiat atttem meo ftsdkfo multd tepida fiidorem 
ekere^ ^ dgrotsintem in exteriorem domum 
egrefumfirigili ^Bergere, atqne im hjàre^ 
Imperttngere : deinde exigmfpaitotnterpofiio 
mirare tpfum.^ in cdentk aqu^fiUum 
defiendere/fta^t neqm integram ommm 
horam in aereperJhieret.JèdtmtHm tnmju 
re Spidsatur. Ssc emm humeBditm : ^ 

metum ier 
Ha ^iS AtEXANB. TKAItlAKi 
metuendiùm non erìt^fie psrufiusimenjt 
ah aere , al^am rulhsfebrfm ac^uir^t, H&c 
Cane medendi rai/o omm^HS e^ la/^àstd^nefè' 
i^fcit3ntfi>us conductt, prAJertim iji ^tM cali'- 
dtore JUnittper amento^ Ig/jaro tgttur^ cur dtut 
ntJSim m Gaknus oleo qmdt tepida dunmxut 
^JÌisfit€rtt,aéfia^erù et mtjcere ^tuinh Lmt 
enim ^ jr/gtd^^m a a^^am^pr&terea ?ùam 
tepidam admifcere* Infkmma , 9/ cumf^Pte 
iemper^mentum efi.caioriid^ ^fìcatstió ex 
laj^ttadmt ortdL eoccejfm, ttM qmejHe ^rtStone 
^iendtèm ent, Qmdfi ^ero iterum rurfm 
lauorc sgroj ^oÌhstps , eodemc^ mudo perun-^ 
gsr^, ^ m caiid^Jlfmm dermtiere , (^ tn eo 
aliqUiindm'tmmorarìS^alàeqPtidnrt ìpfos hao 
r airone ìmeaùìs.^t renerfia halneo» Ufìitudi-' 
nisomnhj^ mtempermprorjm oUmifcantHr, 
jit^iuehac rottone etiam m ijs ^tendsm erttt 
mdex ^tgiHjsfebrtcitzsruntìtem qui ex mce* 
rore ^ ^ iniUls'qmex rmrifo fé recolùgunK 
jR^sIat nane , 9/ de his prmonsm mBìtua- 
mu^y qui^Hs^ crudità juperHemsns fibrim 
dmr$^me%cfmuit* 

De his c|ui ex crudirate fé- 
' bricttaat. 

Crudìtat ex caUdhate^mag^ a^temexfii 
gida mtemperk generatur . KotmtHr facile 
€KrHÌlff, mdorop quidem m hk^quiéiué €a* IIBER XII. ^/7 

Udkoi cmdìmiem 'mduxìt:actàQ<^ero,qmhi^ 
fngtdtta^Wa^mpepsrtt. Apwmfdhm ruBm, 
[ed eitam dmomnts mtA att^ndend^fint, 
stas int^uam} iemperamcntum ^J^uds^ V//^, 
^ rel't^^èo, tot'ti^^ìtim ratm. N?^ue emmji 
ruBui ep mdorqjhf.^^^damiam quoque cm* 
Sptfem ejfc prorfm f^f^tcahtmurJnierdum. 
tmm ex mgesìornm ett^m qttakmte fitii 
exc'itam\^sl ehm Agrt 'tp[Ì ntdorùfum as^t 
melkum qmd m àbo ardea affkmpjhrint^. 
Qmnnecactdm yhBhì ommm fi^fbiàùmm 
nù(fPS prsi^et\ ^t frjgidam intempsrtemdsca* 
n2i£s: q^ìpfteetiam a€Ìdus c?^m , (^ acerhus 
jreqi^ntsrefficit>^tru£I^ Mtdus ajfpareret» 
tntenm ^ero atkdttas ^moque .* nam acidus 
ruB^ non pium ex fi}gtdii^te>fidcalida 
ettam miempsrk gemralur .fierii^ nonpoiefi^ 
^t empìióà't cejfèt ruBt^niftqtds refrigerai}^ 
te^ humeBanie ^iBu ^'^fuerh.CQnuemt 
tgìtm a^dtt^tes ex omnibus imn commema* 
ratis tntermpere : Mqm ^i^sjhdifireujùe^ 
rìnt , firmam earum cusrattùnem aggre^^ 
De cibomm corroptione ex caii- 
dùare , <Sc oidorofo rucìu 
proucQÌenre. 
Qmfane ex CAkdtmte ulnntt&m eorruptU^ 
mm , nidorùfimq^ cruStatem féfimmruTst» 
en^^decaujafn fihrimSarmm tncfdemntm 

Uni èii ÀI EX AND. TRAtlIANl 

hent, Miftenim exigno tempore mitigare . 

dsppatU>poBeammenoc€afanem pr^nty i 
<^tfehris d'tarm^ag^ htcendatur i ìnterm 
<^erl>Metiamfihris>^u&exh»mommpHtre' f 
dtmormioUt.rurfmJuhfe^uMHr.lsietgttm^ ■ 
hAceuemat.ctmgrua's^iBmrampr^créf^^ ' 
cmMioqUAècontréirtlrepugneUadhihtdaeJf. x 
QuiPpifierìneaidiMaffeBì&sqmmfiJiat. i 
t^tof0con^mfcat.(3^ek$t^raéatksexcm . 
datiw , Uicaujk tfUA ipjum effìmbat > pnH>s . 

nìdor$fam crudtmtem mcbnamm /fiffté \ 
adhucm^emcub^ideMHr.tmcfoùùntaqm i 
sa!tdafoùpmum efi fumenda. Hu nam- . 
auepartem humorum ekere, ahBergere > ^ 
ad tnfer'mem ^entrem frcpeikre , fariem » 
S?ero^t'mcQrpt^€tUm dtBréuatur prAfa-^ < 
T(tre^^fr^erea.fpmtHmìamJtcmm*imm- \ 
fumeim temperare <^ lenire, meatupjuek* i 
m&resefficerepotefi. Hmd nout , anqnts hoc ', 
pr&Ba^i^ remedmm ^ ijs qm mcdtd^s 
intemperie crudit^te Jakrarmi > eofue m t 
dtaTtarnfeh''t^incidermìt>€XC&gitmrsp0pt* < 
Qmdfi^erhàbi corrupit non in ^entricula^ 
h^ere ithi ^ideantur Jedpsr akumegerh ; 
rurjua hic mnJUhm mn $mpedir$yfidettam\ 
^HHort debet.qm ea tifmcorrwpm fini, per \ 
^entrsmpotimqHeat excernhjtn^um im-^ 

mod tlBER XII. €Ì^ 

moderai'jus fer aUmm ferant^y ^ rodanti^ 
inteBtnum^ etiam hic adhitlneum Agrosda^ 
' cere conuenit , ^ ^entrk tecork^ regkmm 
potiptmum ^ino meline perungere> ^ ^ane 
ex aatid caUda nutrire, Porrà inikt^ur in 
eam ^ afij ^coriandr's radixi^eram afium 
non multum d&:oqHatur .fedprotmus ante^ 
anamferuefcat auferàtur. nonfemel antem. 
eam in caltdam > fid pipii^s intwgas^ S$ 
^ero cal/dìtas , aut inflammatio ^ué^p/am 
^entritulum ohfìderit , ns^ue radis apif^ 
fid coriundn t?inmm immiti* dehei:, ^el cffa 
pams caitdig, sieru/n aut tertio mtmcia ejm 
per fé exh$heaiHr. At fi Werner cop^afias 
frofhixerit , V/ deinceps 9fres dehfùtentur^ 
ettam omfhacomeli » aut hydrameiHm , asU 
hydrorofiitHm dabitur. Sin antem nulla in^ 
fiamma^iù ^entrtmlt OS 6l>fidere ^tde.^tur, 
^ini cnidij , ^mijaómt , tjiséod exiguam ha^ 
heat aMriBionem > Tnomentum propinari 
ipfls dehet^ Sm ^ires TmQdm nsxam expertx 
fu€rmt\ cane ne ^mum perr»tttas , pr^ipuè 
caàdfore temperamèntopr^tk. Ss nam^ue 
ntdùYofit. cruditoé ex calore acader tt , cenciai 
magk eam m cahdtarièu^ auEìur/t trt fi 9m9 
^ti ^oìieerimus, jic mtrart mikij^htt ^uom 
modo dmtmfismus Galenu^ $n opere de me~ 
dendamorbis. cahfactentilfusremedijs ^fité 
fi*erft, l^am imt tantum qmd a tnphapipere e^^O JS lE S A^r>. TICAIIIAKI | 

CrACtdia trkn peperesti afpeiiant > ^ iikd \ 

auùd ex mdis coloneU parat»r. exhikre ipfis i 

ferm'itm:extrmficu6 autem rurfm ^entrm - 

kparpurAm n^dìm^Jmthiù > ^m^ick « 

irnhi^mm, appurare, M^uehMcalidaìmpQ-^ ! 

nere tubet , ne <^entrktdt rohur dìpluatUK ! 

£go<ceroea^neut^tiamcalJdfùreaffeBupref i 

fs c^nuemre atbitror. Atqne hxc ne^u^ ^ 

^uam dm cm^adicendt ^udio , Jed ^uhd | 

tJ^ mihs ^er'ims h abere ^$detwr , ejuamfem* \ 
percmuisprdponendam cenfio, Sf ep^f^nu 

doroh^ ruBm y ^ crudità i cdid^mtepro^ \ 

uenerit> conuemebat > <ht ^hitror , contr^i^s -. 

hancremecUjs moderatè^tentesàtm medicarti ' 

Sm ataem a xaUdkrthus p/n^u^m^ cthis^ ; 
ertufiiertt > et'mmfk^iBm eùntrartm, qm 

Tnodicè repger^epqjTf^ , inm^p debeùat. > 
jnfitmmA dtiùcimm. omnia quéi, mturam 

excejjfèrunt, cmtrartjs cnrarr cporteve :» £^ , 

rumceum oleum:, ^ fi f/^ alia eft cdtié \ 

imeBio^adhsbere-dtJptadeo : ati^He hoc camn^ ( 
dmnefl.in qfdhus cùrruptk ^ fibris ex cdì^ 
da intemperie JtmtJubJècuU, 

De his cjtti ex erudiate fcbricicaDtj. 
Bumore magis acido . 
preueniente. 

ìiaBenns de hk, qmob ntdGroJum tuBam t 
jkhrtQimrmit , egsmm itumQ mttem dacamm i iiB E K xir. Or 

eùamdeiB. fW ex fi^d^ tniemperk m 
cmd^ùstem tmdertmt. AcUa crudt^as n(m 
adeocekritcrfehnmfikt accende : fi "spero 
et'tamphrim exàmre contigerìi^pcrpende ^ 
dif^uire^wm ^i^doi^ eUamcalida intern- 
arne s ^4dtmi ruBumprocrearit^jìt entm in- 

caltdtmte f-emienUr cbortatur. Idemjìqttl" 

dem m exUrnk qiio^^ <<?ìdemm. Acadtt emm 

mca^d^M''^^^^ ^f^i^dk admodum dam't-- 

ciWs , ^/ ^m^y^ nonnHn^jt&am m aud^m 

cmaerUtur.Simdker a'^Hmmfirmento ^uo 

qustdemfpeB^e kcet.hoi:eiemmm caUdsm 

bm TetentHmdommlijs. in acGrem mut^tarx 

idem ^erl expenttir , 9^i a gelido aerefuer^t 

fifngeratum. Quote ^num tdemdy^ acadens 

acmirarijs caujisgeneratur^ Attendere igt- 

ìmt oporteiJtgnaJumpmJentU^tum fs^pr^ 

cejfermtSt exornnthm pojìtj cogmfcers.m^ 

tandem fit caii/à,caiìddne,anfifgidi.ai(^ ttm 

aicHTéiùonem-^yenire. QuftreJìacsdis^ruB^ 

€x caUdit^te prouemrìt . rejrìg€rantibm ^ 

poìH ^ aho ^tiCQnucmt.prMipus bis qsd re- 

JlFiirepofftmtt ^ ìwnfiicsie.corrumpt. OHa- 

pKCpter neot^ cremar pùjan^^ne^sit hMycA tpjts 

^Bexh'àendmfacsls entm (:(^rt^mpimtHr, ^ 

infioTìmchofipernamnt^filpendunt^^^. ^n^ 

de e ùam accfdstM ifpjts r^agis acejcant. Im^ 

^ueptjcsi , qm dutitcastne fini prediti , hk €p£ ALEXANB. TRAttlANl 

eypeditint, ^galitnA ex deccBo > autjtmpiìci , 
ture Parat£:àdh^ tfic'ta. pm'tìiter dura , cmuf- \ 
modiJUnt,^Hd^exbucc'mo^gLitKo,orpho^ 
ppepQti^r/num conficmniur. Nei m$reris ' 
qmdhs^ d4cam:iim nam^ue ex cahda tntem \ 
perse acores expermntur ,eoj et'mmfi pedem 
éuhuiumexhtheas.mn offendesitmo adimaùps t 
amc^,^gofaì3ènomeiH€ndam,cumhngotem | 
■pore acorem expertretur.hi^ me cék perfanaf\ 
fe.'prAtereaeùam oBrea nm €oBa> (^ dur^' \ 
cmaexhihuicmmij^ alimento éptodrefi^gera-. ' 
ret 3 Agre ccrrumferemr , mu^retm^ >Jùm , 

De acido rudu , qui ex fi:igi<Ia 

intemperie na- 

fcitur* 

Qmdfiac'tdHó ruHm non a caììdtore ,/èd 

fi'tgìdiore mtemperk ongtnem iraxertt ^ tunc 

fotiUi ^sBuacaiefaàens , ^ antìdotst emue^ ) 

munt.cmuJmodfjHnt tum qtiodex maUs co^ I 

Uneis conficttur.a triplici pfpere df a trknpe" ; 

pereonno/nfnatur:adh^fimentu ex nardmo* i 

Qh£, fgiiur diuin'tf^tmHs Gaknm m mdorofi \ 

ruBuferi prAcep'tt , ea ego omnia ijs potius^ 

i^ui exfisgtda intepeite crudttuujunt exper*\ 

tSiCouentre, ^ m diter haherepojje arhfiror* \ 

De fcbribus diar iis>qua^ ex ob-. 

ftro^ione gene* 

rantur. 1 1 B E R XI I . ^^^ 

Tehrts MattA ex ^ifcop eùam craj^i^^ 
hnmerfèus naJcftur^£Ì0m mmiram excrsmen 
m fropter meatus occÌm/ùs noì^ perfptrant^ 
fimt^ acrs(^a, Adaertere tgttm ammum 
htc , ̧ mternofiere opartet . fàUne copta , ^» 
crafiiùes JqU , ^ humcrum lentor obBru^ 
Btmem effecent.Sì enìm copapepererit^antt 
emnìaf^isperjmgumis msjòtomm *spacuéitiù 
tmmndaeft : demdefic partiadarwHs ^tm^ 
dwépri&/^tjs.q£i£ iaxare difcHtete» ^dexte^ 

xantibm ^mjfmm» aut djfcHÙentthHs^ù 
^oluerttrmalomm magnorum autor er'a,^uif 
pe ùhflTHciiGn^m multo adhuc madore reddet* 
dtJcHttentìhHs ante eoncoBwnem aut euO' 
cuattonem ^jua remedijs, Qmdjznon capta* 
Jèd ^Jfiùji craj^'ii^ue humores ohBnuìkneTn 
procrearmi > fangtds rntttendsis non efty 
Jèd decoBfS pQtiu^ ^uiifH/dam^tendHm , qu^ 
extenuarepoffùntàm ^t mn cakfuc'tant : nec 
adhihndahps y^& ^uìgares medici temere 
audentferp'tUum, aut cdammthen.^ut hjffù- 
pum^ aut orig^sum , oMt tu^m:igni*rt quod 
muitQ mMgis offendant , quam tuaent &gros, 
£.tfì emm matertam attenuare ncmhU^u 
deaxttnr ^ alta tstmen rattme cffendunt» 
dum fehres reddunt acrmes* Quare %ÌU 
pùttus j^H^ere conahtmur, ^«^ ahBergex^ 
atisnum'e citrs ^oltdiiMtem mutmm* O^ ALEXANTD. TRAI II A Ni 

Hoc auiem tn n^tpero habetur oxymeli^ ^Hod i 

^ generofiai>Sterg'tti ^fèhresnonexacuft, i 

jitqm nec hoc in omnibus ^erum exffitt* 

Jnambs^ eni?ncraJJàrecremenùgQCCafì(mem > 

morbi pTAhet^qa^ ^ cbBruBipne exc'tmrmt, ) 

(^febrìm accendermi a dtartam ^ à coler e^^ 

OHtfautatecrafiiism^ kntcrt co^fecumt > ■ 

GHemad/nodHìnid in-rebus 'flas ^quocoMi^, ^ 

aat ajp^is nrmmmfier't cermmtss \ ne^m^ 

hU oicymeli exhtbsrjdum ejì. mqm m iimbus * \ 

ftcc'iì^ efl temperatnentum^auirmerores eftd-^ \ 

dam OHt laj^ttudmes ^ putirà, autjlìtcitudoi \ 

. aut^ìg'iii^-pr^cejferunt, Etfiemm mliamn ', 

admod^m calefiutant, tamenfccando matt^ . ^ 

riam ad,huc magM crajptmfiicmni.^uam, ^t ; 

arbitraniur.Mttenuent. Qu£, emm àjmttatt' ' 

coaBa fmrmt, ^ crafisra i^tiamprim euit^ •. 

fìrint ,7m7^uam emJmoS /ìccans alt^md ] 

ynedscamentUTn attenuale foie fi. Egofi^sù" ; 

dem m hmujmoit temperamenti^ fubmde\ 

BeBaPii^ciHod exyrr/eU cpc^pia^ propinatami^ i 

prò eo a*Aùd ^rmi^f prouoc^re debet^ retentw^ \ 

nempùt'tm, ^ ohHruBm^em materUpepere \ 

rtt>^t hmc ettarr/fibres magpfoermt auBa^ 

Verhm ehm %uìg^tres ifIÌcpmfamtgmrent,ad ! 

als^ eam refirnnt, Quaprcpter ìUis t^ntnm ' 

exhibérfdebetoxymeii, mqfMbuó cruda craf^ > 

fkd^ ^ fiigtdk recrsmsr^m hésrent ,\adhAC ' 

^mpitmt^ ^Jrtg$^Jtmtt^n3p^amSM:m^ ; 

'bm \ ^tuhus HtamcruStntes, repkuones ^ mo- 
Jkpoùfs^^rmprAceJferk. Inhlsnam^tAe'tpps 
tdoneum exìBtt , ^ fitìpùd^i/co^m mh^ 
rei , ^ craffùm , à fiigidis cihps aut poticnt^ 
hp&s coUeBam, -Exommbui aut€m al'jS <ff^ 
rmd$àtpjts4n halneo ad extsrgendam cutem^ 
K^t O^mem \ mei ^ aphomirum fr^ctpitmt^ 
hdc rnagis attenuare , ^ meatu^ 0-sMruCÌùÉ 
Itberare pojfunt , Verumtzmen in calìdtcrihus 
temperamentk non fimm ab oxjmchte ,/ed 
^ìjs GUOifue decùcfù > quxJkcArt aut catsft" 
cere pojfknt > ^hBmendum cenfi-o: \ftTU au* 
tem ^iendumh^^mtdo fnagk ^ ^ ier/^pcràto» 
atti mhtlpctum ^ acre tnjk haheaK Q^B 
piìptna, , ^foris ^ ìntu^ efi eis épfìj^mutSt 
GU& pr^ierqudm qmd humeBeì , etsam ah-- ^ 
Jìerjonum mnmhdr ^ atte'raiatw'mm ohtU 
n2^t\ jidmtfceMi^r auterB ei ^Qmektì^ fau^ 
ÌHltimmam td quoque ^blìerforkim qu-:ppmm 
citra^Uum cxiorempQ^tdet. lam p/fies hifct 
conuenhmt : cf^dpps aitmentum inde prace^ 
mevs> ^ prùhì comùq^tur , ^ necjusqi^ain 
TneAuhsca inh^refiit . adhdc gMÌù?mrum CQ* 
hormhum aldi. , ^ laBucarum €*^f'ss > i^*Jh 
hiy^ trcxyma. Hac ìgitur K'ifisis r^icm //. 
U Jufìent^ndi Junt , sn qmhiés recretììenim 
terreBrsa magisy ^ crajìtùra qu^mfuetmtt 
a calore faBa cenjueru, Sm autemnthii mk 
fmrit.pitmtofiQm 9eròea tiéj appare^it.^i^ 6jf6 AIEXAND. TRAItlANX 

ohBrHEìiùnem excimr'tnt, iunc confidenù anU \ 

mo etfam decQcìum aptj , amjt, adi ani hs > ^ i 

cxymelì non modo JiTr/pàctH^ , feUeùam ccm* f 

po/ttum pTGpinaU. Nam infit^diorthas tem- ; 
per ameni ìé , ^ in qmhas materia pituita- 

Jtor ej} , ^£ hHntidior > in his id ^tiùda d$m- j 

Tiijhtn.^ G aleno d/citur, ^er$^tmum exiBti, \ 

fiewpe ojuodùxymeti tum abiìergtt generofii : 
tum^ fibres non exacuit : in naturis autem hi" 

lioforibas \ ^ m^tgis melaKcholtcìs , rar/^i- \ 

me exhibendum. Porro ^od in ^inbus iam \ 
magìs debilitzttù nullns eo 9ti debeat > td 

quoque ìjs conBare arbitrii , cjut fiifpGcra-» \ 

ti$ firipm didicerunt > Qf experientia ^m^ ' 
que perceferunt <jt£od ^$m etfam radendi tn- 

ttBsna ùbtmeat, Multas Jt^imdem noxoé» \ 

^ commoiùt^tes continet. Ac ddtgenter is^ i 

cjui ^elit aut óxymeii * aut herbarum dtitt* \ 

tum^oMt almd ^tioddam inc$for/um curatto-^ \ 

nps gratta exhtbere y tum fachltsitem ei$6$ \ 

qmd prcpinatur , ium quantimtem > tum \ 

4^uabt^i€m , tum oràinem > tum ne temere ; 

^ indtBmBe in ommbus ^tatur remedijs» ; 
diligenter cognofcere debet. Hoc emm ad 

prABantìJ^imum quemque medicum pertt^ ' 

ztet> ^t omnia per^imrat > curiojeaiue exa* \ 

minet . ^ pr^Jìdia confideraSe dt^mBeq^e \ 
^tdmaueat* 

De De febribus cxputredioe creatfs. 
Caput IL 

Qrìdomnes febres conùnentes ex mate^' 
rm qu^ e^ mcendit.mtra ^ajk (uhjt* 
fientè.^pHtrefcente getter antuT.omnihmm 
confejfeefi, Atque tdcirco etUm conùnuAtto* 
nemhabent,ne<iuertgùrem mouent.^min 
externam mtemferMur , Jenftbtùfyue partii 
CHÌasrodat , ^t m his ^x mUrmiitunt ,Jìeri 
» filet: ^nde in cmùnentthm .fiinquit, rigor 
fiperuentat, honum eftmdtcmm.Atqm Im in 
aràentthus , <ii^as amfos GrMt appeUanit 
ettam ^tdere licet, Docmtmtemmstdqm^ 
^ue dtamtpmm Hiffocrates , ^bt ait:fiet 
qui ardente fehr$ UborM > rigsr fuperuemat» 
morbi filuùùexfeBanda e fi. Porro font rzm^ 
nuUt . quieùam febres intermittente s intra 
^afa eonpfiere , quemadmodum c&ntmen^ 
tes arbitrentur^ ac mhtlfrorfiis hctfid^téan* 
tmtps ^ qudtmtisraitonedifferre, Etenim 
in continuis ^ mulmm ^ crajfam effe ma* 
termmexiBìmare conuenit:atque tdea ne^ 
que extra ^^aemtttipojfe, interrnHientium 
^ero tenumem, ^t tn exitmam mtem ef* 
feratur , magis idonemn. Torri huìmjimdi 
ettam intermtttentibnà accidtt , ^ materi^^ 
extra ^afa putrefate "winAqmqueteBantur. 
quippe materiam ipfam, ipiA iam dt^éimeom 
pHtrmtiti reprAfentmt* Mque htm fané in^ tegrapwìh tempera comeciura dsprehfndì- 
^TKH^.quandoJcìUcèt'concùFÙGTÙs mitmm mor^ 
ÒHS Pjaùet, tiuandotncremcnt^m, ^fhttttm, 
^lij 9erù non de loco fìiàm in auo coTsftiiUHn^ 
iéèr^ ^ geneviitior^e sìuìtj^ fshres hiihent , dif. 
fenùunt.fed eùam de m'^sena tpfaS^nde prò* 
creami AY, Ncnnuilì eteìiim m ^nmerjùm fi^ 
ùres ex 'aidemcendl d^xeruns > cum pbris res 
^u£pamc^ùdafi , ^ ficca : t^dk oiaem hi- 
Us quoque exrstat ad generand^/s hniupmodi 
^ff:Bu4 accommodat^, Auj 9e^i ipfirum nm 
htkm^fedpUuttzim ^^ufansur^eo quodhju: n^ 
Ja^ ad fufre/c€9idum oLittrandàmque nonpa- 
rum ejhdanca.cùm har/àdafit ^ cn^JfaJam 
hocquoq^ no&is ìndie ^a Ipptm pituita ^ccahu^ 
lum^qidodphkgmagr^ce dlatnr.a \^crhopdi' 
gm^qnod eft mjt'a'/rjmare. ì^amphicgmr '" 
quod tnfiammct ìpfam F^ calefkct^t . 
Bnm e fi : atque hocfiTììf paLmj e/i ahfurdum* \ 
CAterìpm de humore m^lar^ihol'tco nonr^lliopi ' 
naùfmt> punqtiam rpfum ftùr'tm pcjjò incen- . 
der^, eoqttld fiigidas ipfe ftn.iti^ra ^ fic- 
f jstf , nìhilque hSeat humidt <mf cai/di, ^ndt -, 
fuiredmes gcnerentur . Nihd itnque »3iYHm \ 
efi^qucfdam pn tetre msUnzhùùcurr. kamcrsm 
'iii^y^f^iquam pUnè putredine m ree fpe re. Jslon \ 
^ d^mty quim ^niuetjum fihtm n^nqu^rn a : 
putredine Jì^ri pronunci^rint, Nam humotes - 
i» ^snk e^éttdejc^r^^ mnputrefieri dfBimnt. \ 

Si dt^ ^ham ùimhrtci> mt aii^ qusdam hBU m _ 

admodumin^entre^M^sparticul^iSum^ 
ettam in exterrm omnibus hoc (pccìare UctU • 
qmdqtt&fuirefcunt, \;a^i arum rerum (^ems 
generare Jller.t. ^narum imlUm ^n^uam^ 
<^rinai excernf ^ffieft. Dtcendum igìtur efi 
pareftere ^ tncendh '^t Ridere ìdltcet mft^ 
ce ^ bitumine, aut arundimbm, autchartss^ 
dnj&jtie msdtìsjkrh^ ^.^prompte ah tgne afL 
ctuntftr^ incendtintm^^, Sk igitur nonnulla 
eùam fiinttUam wodjcam naBa» magn^tìn 
^ tmmenfkm fiammam examrunt > ^t nm 
jokm ^kiTia.fid HÌum cmma kngius firn 
combujfermt. J'ak qu^ideÙAm inndf^>tn^ 
^umnt.acctdit. l^ctpit en:m fymiiii mfiam^ 
mari: atque exarckfcere : n on entm iéi?n com^ 
putrefiere tpfum^meiiie dicendum efi ; ^uU 
n'tf/fpirttp£6 humeBar/tU ^ repgcraniia^' 
eiu&ìpfHmcùntemperare ^ miifg^e popni» 
ccTffc^Matur, etsam ^ktn^ dep^fcstur, ^tque 
ex hn tpjls tiU nnmrumprm^ ^f^^^ ^ ^^ 
magli tdonem inuensri potersi. Non fòlum^ 
oMtem df piiire/cenda, in ^^afis materie, W 
ùp'mor, Àijfcht^tmt .fedetìam de psitreftBfO- 
nn modo, Allj Jlqtiìdem ipfim ex caUds ^ 
hHmicùa.ntmtrHm humtdttate fieri d$xerunt^ 
ttd Reterà e^ pu^reftSa hg^ét rejj^icif^tes^ 
^ Sic 7i?^ AiEXAKD. TRAI li ANI 

Sfc enim res hoBere ^idetur^ac péto ^ttof^tte ' 
^era dtcere , fiern^ue nonnun^uam ettiimfH^ 
tredinem ex fìccttate^magis ^mtem adufiwne^ i 
NonnuUt 9era medtcorum nuUam porjuà in \ 
^enls putredinem Jìen Jèd magis in Mentre 
extfiimarHnt. Eit6s antem re$ Jidem facmnt 
ium ex ^ermthui qujg m eo genenmtur ^.tum 
txrecrementis [ubdaBis, /fus ^ malumùdo^ 
remy^ adfutredtnem ràhdommpis inclina,* 
iiùnem repr£jentent , Ind^cant hoc quoéfste ^o» 
mttfts^ inquiuni , qui crebro mmperftBe fi* 
hres exciderunt, 9r £ger non amplim malam \ 
accej^ionem fit expsrtas, lam aìios rurjm a ' 
fehri liheratos ex ^na (^ JòU Jorbittone , W/ 
inieBhmcon^exsJfi^^erùm non exhU modo» \ 
Jèd al^s qmque multis accurate Ridere licet^ ( 
quod Center eùam fihrmm ex putredine or*- ( 
tarumcauja exffiat .fir/àn autem aU^rum\ 
quoque fins ^origoipjì proprie exifiit* 
Notae febri<ì ex putredine. 
Jn primis Jane Jcire conuenit :fii>r€S qu£ i 
ex putredine oriunsur , non fiium ^b extern a i 
caufa^fid eùam ex diariarum fehrium de^> 
gener ottone origmem habere. Cognojces asi-\ 
tem febrium degenerai ionem ex trihushtjce 
nùtis pott^imùm, prtmafane efi , qHodfebris\ 
diaria quét prdue^U ^ non in purum degnai- 
interuadum Jecunda , quìdfiatHS non fiati 
ad tolcroi^dftni f4Cftìs : tertia ^ quodfiatml 

non I IB E R XII. iQt 

mn àejtnat madore^ aut (udore, HAefmi in-^ 
dtcU mantfefttJS$mx,€jimdfihris dfarmmpti- 
trtdam tranjterft. At tn quakm fehrù Jpe- 
ciem degsnsr^ttura fit > hoc ratfmt^ ccnie^ 
Bftra cùlUgere , ^interno/cere aportet. ^ 
mtmeiuepalltdHs AgerfHertt.^tgOijs tarcima^ 
iter, curii afficsatm-, ^ j^mtejhrmt.fcftohi^ 
lem tomm tertianam exc'ttajfe febrtm:fin au* 
tem aìhi^^ ^ ^'tm Gciqfus extBat , (^uaùdfa-- 
nam ejjfk putito : tìfuemadmodum etiam fi 
phmìhei color Is ^^fiartstnam^ At^jne h a fine 
ftùtétjunt fihrium d$arìarwn.ij[Udi mputrtdas 
degenerarmi, C^ierum^ero etsamgeneram 
timcon^itntur eas id. ^uùdnuUt aUarumfi^ 
hrmmadeflSt rigor, aut horror, mtfiigmfu* 
feruentat.prMipi^mtermittenùb^M^n^ tn 
continentthus ned horum euenit: ^erhm 
et f amjt contìngat aut horror osa rigsr ^ ìnfi^ 
tnitertfanù mie mcìdtt. Adh££ inAeiuaUspd^ 
Jtmm motm^ f£ caltdttas ku pottfiimun^ Je^ 
auttur, ^ t^Hod multas redupàcattcnes , ^uas 
CrMt amtdtpkfis 9o£ant» pr^ttpuè e^cta$, 
tmhetunptó coiumharumJì^rcHs,^u&d/ecim^ 
dumputredmis (ucce^$&nem,ignemaccenSh 
étc^rurfm cmjmepjtJamrodens qu^as ^ 
ìpfi maximum fikrmm ex putredine orts* 
rum indtcium extBit, App^et etenhn in he* 
Bick^mcfue >jedinaito magk dehteptt . ex 
pHtred$m 9erè 9rtkfik$hm r^ims qm^toé 7^^ ALEXAKTD. TRASIIAKi 

perexiìmoifartes maxime psrapfttir imfn^ 
per maxtma ^ certifima mmefi.etìampHl' 
JÙHmfyBokciMmr , ^ ^rm^umcrudfta^^ 

tumtttmi de fibrthm ^x^fmr^dmemmno- 
j^endUddBumJit, 

D€ caraiii>ac febriamcoQ- 

sincntiuoi. 
Cmtmentes fihres fùkrudsltienùacura^ 

temotiù dtBM^it.fmJh^i^n^s mi^menh 
Guefurgi^ytùnemrsqpàraU Maximum emm 
mcommodtm efi. eùmm oTmthfismori^^, um 
^erosnconiment'thmÀtl^'to^ N^mfihes 9e^- 
' hemenfwres redéintur. M^mp^tredo auge- 
fitt » ^ itres imkàiiiorss fimt, 9/ ^«^ /<?- 
hrmmmagn'ìitidmem mn ampli ts^ firre pop. 
Jtnt ynequepTAtena, magnorm» pr^dmum 
dtquod adxmiitiomm admtmte fueoj^t. 

LnterDocio. 
. Quìlgitt^ f^-i^gmnis m'fponeindigenUeQS 
hùCfacÌQmtem^csreùbtltcet,^rina£ hahent 
m'oras. turhatas ^ pitrkda$^> nmUumqm 
acres, ocuLs. b^liofos^ rubr'ìs : totum corpm 

antead^mtÀtQr^s. C^emm sù^m cau/k^fi^ 
pn^ffjprunt:,hum6rem redimdantemuht in^ 
dkabunt.;^MtpMa ^icimram. Nétm ^grsca^ 
M$mbmmétgT^PiUtsQihkypMih^s, 's^modì* rlB E R X ti. ;roS 

Isrdtore ^ magps ^etuBoi carmhmpnguè- 
hi^^Jt deprehendmstur. Multi 9erò ex wù'm 
dia, aut tra tncontinentes fe&res , au^ohpu^ 
tredtmm nafmntur^ mctderttnt : alìj oh fan* 
gmnk ^enartim mano exfstntìum , ^amot^ 
rhosaas Gr^ctappeli^int.retent'tmem ralìj^e^ 
roob Ja?g*Mnii capUm pùttmh^ hahent in* 
dieta :nonnu!h ex bile fipr fina pallidi fisnt' 
magls, ^nìgrtores. Onando autem hurmres 
ettamfij^ £^ho adn^i fiùertnt, tttnaffìs 9ri- 
naadhnc magk pallida , ^ fuhinde mgrior 
'^P^ret, dsieatones pmtltÉer acres ^ è^ 
ltof&, Hocìgitur modo foumores, , qud rednn^ 
dant,qud€p^tis^at.cognù(cere opartet^ 
Guratio, 
^t^q^'efihres€xpHtredme\^fangmn^ 
ahundarMa ort£, ^endt/cBiojse curari de&ent^ 
mnt^men mint^s ettam his fmgmnem de^ 
trahes , ^ à btle infisìantur >fi^mdem fi^ 
•tens adpurgattonem tdomacraftor , ^ copm 
tdi peccare ^uieatisr, ì^am perjptratu difiu^ 
fere materiam mim latit3intem ^ putre^ 
fientemconduc'it: ^jmppe rmmr ifficitm^, nec 
permtttendum 9/ ea propter coptam ^ cr^fi 
Jtt/em me^tthtss infide tatur , ^ pHtrefatt. 
Q^^fi^^enj^fiBtonemnmpofisoh^ires 
^irt imbsctlkores, a^.iiqmdkfangutmm.di^ 
^iteremetHtrkMmlere. tuncTnagà ad^^ 
€m rmomm , qus. refi/gtrare poftu^ Im- 7«# AlEXAND. TR&llIANl 
TneSìare, necmn atten»are . ^ dìffundert 
udeo atra caiarem efueat.rejjxcsto. Paff^itam 
^erlhoc ficeris,^ materia rHultomtmr, SS 
fomoatonis notas habere <ifdeatur , tutu a»- 
dttSeraquamfigsdamexhihtto. 

De&jgiix pota. 
- Atc,t,eUfMtesl>M^t>mmfi^Seraiiiuam 

Ubere C!>»fie>*e"i ■■ aS^'Ji«ec mjiamma^ 
matarcnrof^ tttmor.au: laxsts. ^«cdjede- 
n,a dicttw.P^ticuUm quidam M'f;^; 
Si e«,m ex hk aUquodafparttertt . ^f»'^!>ot>o 

Vitanda e fi. . ^ 

De intìammatione cryli- 

pelacea. 
Quld/t'«iLmr»at>ofer>tens. ^er^fifeU- ■ 

ceafJt^tuncfi.gtd^potu^ ^'^k'f'-^l 
tenLneris.T'ramto^temtdtimdft^turttm , 

■'dem necepr'o t]>fu <ierotcmmn F^^^'^ ■■ 
fiutietur . (ed tempori ^U^ procedente fé. 
kris retiamo adS«ic juptrBites, tuto parti- -, 
t»UtJdiJpMntur. Egofanenout.a^am , 
„>efi.gidam d.CH, dedjfe . qmerjpfeUe i«- , 
fedJetur , arde»tif^ ^ ccnttnm fibrtU. 
l^aret.ac'iehementtamfil>r>^exea reHm- . 
■xìfe. er>p^^,fé^uep^ric«lo, «e e>c mtewpe^ < 
fimUc^Urmut^ ^ munB,on,l>H. mter- -. 
èret . <iM medici fmfer m ommbi*s fol^nt , 1 1 B E R X I r. ^os 

Notas inBammationis cry* 
fipelace^. 
Scìendum €0. eos qm ardenti fièri U^ 
èorant oh eryfìpe^ceam infiammaùonsm^ 
magìs ijiuàm alias fitire, ^eMmentaa corpo* 
te proìjcere. EmiknÙHs, ^mtem hm: efi in^ 
dmum^ quid etìam tertio quoque^di^^cefl 
fiinem ^altdiorem exper'mntur , ^ recxe-^ 
menm fer duum htBofk , ^ fìmeì; SmU 
Ha eoccernant^ At qui in f limone mflam^ 
mationem eryfpsUceam finttunt^ non: adeì 
^ebementer fittpmt ,: Jed fi-equentem ma* 
gndmqHe rejpiratumemedunt.genoihSsnt 
rnhèntes j lingHam fcaèram > O' dsUrant^ 
figtdHmqm aerem magk appetunt: , ma~ 
gtfqm ah ea quam fiigiddi pottt imiémts^, 
tìanc autem ifs ptius , qui in altapaytein^ 
fiammatimem h^hent eyjffpelMeam\ offerte 
cormemtMis autem , quorum pidmomm h^ 
exercet ^fisgiditm aerem ,^ta qHoeitam $fà^ 
t*sniHr,adJ^irandHmmagtsproctiraio. 

De caufojhoc eft ardente febri, 
fklia. Caput, iii. 

SCirehoc: quoqfie &imtet , iùioseJ^/ehU 
ardentisjpecies^^najà^^ra^ exqui» 
Jitam^qu^ omnia comnsemoraù^^haèeia :Ju 
ùm ^ehsn^tejdekBiones htHofas, tinguafca^ y^^ ALEX AND. TRAI LIANI ! 

bram. ^ntgmantem.fdft autcm . p tffa, 
auome pttw adfirtfed non Mko ^ehemen^ , 
UmM'mtcnfirn.nea^Jtng^^^^ | 

excrementstm per aUum excermmr klicfum. 
fed magli corrHfm.neqm amariinda mgt^ ■ 
%expmtofQhumQrefalfi0^^^^ \ 

teperctPttur:^nde etUmpersculofa magps efi, ; 
auàmfibtP^g^rma^a. Quatrapter Pensar ^ '. 

ìfk.a^u^fifgtdspoUo magucùnuentt:, Mtap : 
nmnUmi^ refitgerare etmm extrmfecus fa^ : 

tmmùrtgo efi . hk ftg^dapotto exhtbert non i 
• dekt. M nulUciHJ^aBu refitgerant: W-. 
rkm tU potsm , ^«^ mitem calorem , teps^ 
dum4, forum funt.cmufmodt exiBunt epi- 
ihemam etmm foUqu^ ex Ims/emmeparan^ 
tuT'fubmde ^eroeùam ^ha ex ordeacea fa^ 
rina aquA incoBa , cm chaméLmeÌMm ^ me. 
Idotum adieBafaermt \ confatmtur, ^am. 
latte} lan£i mrt herhurum.^uai dtxtmuó, de-s 
CoBarum, ìnUnBt magU cmuenmni. Atck' ; 
.y^m eft^mUeHom okum ^mdcUm,cusuJmo^\ 
4ieS cha,mAmeUn»m\rop.ceHm ^ Gmfhp 
cìmm.deceBoreBe 4cc0mmodatHr. Intelai'. 
S^end^m miem efi.hmufmodf eptthemam mn\ 
folhm fdfs y /ed ettam germants fibri-\ 
f,m ar^ntibm con^cere .fitlfts tamenam-i 
pUm. Q^ ^^^^ ^fiadmu ^oBu refii- 
'^ ^ermti^i Z IBE R XII. J^^ 

g^rdni,iagermanù fot'tHs competere ,'CHmJ^ 
m$dfpixìt etiam kxtpjrets , qu^ex rojacec^ 
parantHr i (^nthu^ adteclus quoc^ Jìt ficcaé 
herharum refi/gerantmm, cotyledonps , oxals^ 
dfsJaBw:^ , atrspUas ^fortuUc4. , pUntn^mk^ 
^ altamm comfùerìum. Cum tgftur d$ffe* 
rentioi tpjarmm mtumris*.^ m^erteìn, ^kUs; 
accendùniur/itM eùam tnteÙigtto , ^atern^ 
Tejyigerare , ^ €fuomodo td^aod CQrrì^t$&m 
€^3exfHrgare fhbeas, 

: ^ Àd,{tcJXi5chum ardore 
■' ,^" "ieftuantcni.-- 
Quihus ftc7nMhH4 ardore sfìiiat , prcl^hfii^ 
ctetaifU^jt'ìgtd^ cum rofàceù (uàaBa , ^ ex* trtnfecm smpùfim : autfcf*imum a^ua 7Ka.ce^ 
ratum^demds cum rcpt-ceo ddtgmter ì/uifga-' 
tumJtem ceratum rójaceum hene facfi » cui 
if.drmxtu$ Jtt psriulac£. (^ C/a£ acerba jùcu^s 
pari pori tene. Sin autenn totum quoque corpui 
ceraio mdnBo humeBoMsrì^ , ^aide.cùmm^* 
dahis, 

Quomodo iebres cr fanguioeo 

Immore prouenicntes nora- 

ri dcbeanr. 

Fcl^es^^uA ex fUTìgutn/t humorUfutredi* 

ne accenduntUY^ inde ccgnojcesj eiuldmaùjla^ 

tìm ctìdor ad pnrnum manus taclumpetcipt'- 

tHT.qut nthdhaheat rcdens ^ acre, ^uaU^ m 

fiMus deprehedit&r , qu^ ex fiatM ìile plus 

r % fatis fkiis odaBa exct^ntur, Apparet etemm m ^ 

fihnhmeuamexptutmfutrefcente cre^is^ ' 

flmmfet'tmiU calar tum mttis , ium W/a- \ 

Toftis^pnaMtemii^uùmmmmdiutìmadmQ' i 

uej^Jauhfo/irQdmscaiiéta^tzimu occm- s 

Ttt.<èekti per cùiHmqtéùddam. afa crthtum i 

ktCum emergens.Vht'igiiurfeyres exfimgm^ [ 
net^ìmitesmtermuerkjatimpertmm^^t 

SBumtfi , ^enamficato i eoi memqm ex i 
b'tUUrmmni.purg^(^p^it^>firmten^^ ; 
adexcretionem ptcUuu <èid£atwr> Sfibra \ 
^u^'muoMt.^iehememnmpentJicmmtem i 
tùam acum UBùrantemfiki pw^gafe. Ve* 
rì,mhuipfmodÌ7mdtmm dìUgentem^iuenom- t 
iionemz^ amm^^lHerJimem rtcpùrtmt : ^ : 
medkum \ ^uV^fmofieritcQnfdentf^ji' 
èuniÙ ^erlefi. eUamfangmn^dunmcat i 
mmere.eo ^fuU tut$Hs efficacmsfie fi re* i 
7sedÌHm::^refiigeranteac humeBanU^t- \ 
Bh. at^ehmufmoM ^^nHionièu^. mpoBe- : 

rum 9//. 

De vitf^us ratione* 

Inamnihm fa:»e ptifin^ creìTmr tdoi^m ; 
txiBiuJèdmgermanis iimdem> ^perure»^ 
tthmfi^ihusquoà tLm<àtOrM$a^Uant,p 
itm^ehsmentemédfetenùh^us eùamtepge' 
ratum cremar em concede cportet \ oc ceratzt 
Jmfhterpar^e ex a^uaffgtda, rùface(^> & refììgeranùhtis, Infaljtsautem necf$éa^am^ 
^er^mjMfficiHntoyrmta tepida ., ^ temperAi^ 
pfy ^ KuUum ^x ijs ^jUA \^ehementer rejrtge^ 
rarepQJpmUhal^entm, forre UBuca caules rs^ 
JrfgeratoitOiiaj/imilìter^ ìntyènm &^tfle7n^ 
^dùmefikum y^ cucw^ifita^ ^s qm peroT'* 
^entrfArè lahorani^ omnm exhthert ^onductt: 
pxymelt ^ero hk d^riprorjHfWindehet >n€C 
pmlttpUcm :àc %arij generis 4ìmnmo decoHa^ 
^t ^UA graaiter feifricìistntdus emnta fini 
inimica. Vcrrhfimuktsdgrtùn^igslijscmjìs^ 
Bariacciderit,iunc ei^nudotum y^md^pa* 
famris capitihus diacodyon Gr^^cis af pellai 
tttr.efferenikm efi Qufppe 9^j detfcratumfite 
rtt :, fommim tndMcit , ^fìi?rium ^ehemen^ 
ùam étìrdorémqmohtundit. ^uòà Jì^sro eùa 
fdfis fehrthm ardetéui^h ^$gd$as^ aut m€t$s 
^diCìfiattonem ^gro mùkBam , dare ipjum co^ 
gark , cam momento apomelitis et àdnùxtùM 
exhibeto^ Sic narm^ metHendnm non efi^^t 
meàicamentHmfrigtditatte materiamreddat 
ctafitorem, £go rhsdcmeli ^ hjdrorùjatum 
uqudLTnsxtum.ac rqfatum ipjumperje refri^ 
geratHm ^^s potifimuTB qutiecork at^e^ 
Jènùehmìtexhihm. 

Debalnco. 
tauandijunt^ ^^ujfiitiid^^ perardenil 
fi^tialfQrantiin domo foti/^imum^ %ijùimm 
T ^ h^es yji> A t E X A K D » T RAI 1 I A K I 

hnheniur temente a^uafk/sum^ ^t iotum £gn . 

corpiis ^ndecfiia<^ ac aqua operiatur. Non au^ -, 

tem adit4ng?s et a.'ùamprÀtereame(^ onrmm i 
ipfa>m commoHeyps, ^t ^U4l %res d/gerat > ^ 

cmuelUt, Quare nèa^ ìmbec'tUis adrm^ém 9/ i 

rthu4 pr^éios in fiUù lanate comtemt » ^nod ■> 
afHdRomams tmamsngredìdtsitur:fià^e^ 
rò m td defiendsnU ^nom m ^sres dìffolutto^ 

»/ ^ Sgeftiom.qHA es&tepfd^ prouenit > oBfi* » 

fìereactoterarepoffunt. Tantum deardmtt* \ 

hns SS continentthm fchrphm dtBum fiì^pH" , 
ta^ hMi^uTid^fifficere. & emm ex p^tsca- 

UrtifHa quippia?» prMermtJptmJfUtrii . exhk \ 

qHAgemrattm, membra^ìm^ diBsfinU reB' \ 
qmim'fpfiubimHenirepQUris, 

De fyDCope^qu^e in febri- 
basaccidit. 

VmykmruiiiA , tìjtéOi GrAàJjncopa$ appd- \ 
hmtjldnio m d.gr$s ormiur.aut ex crnUtorum \ 
hìémùTum, pr^erttm Qs ^emrtcuh grma^- i 
imm cùpia:aitt ex hiltops mmmmj^ tenmhti^i \ 
^ qui f^iè dt^$panttAr\hì»mor(bm ìinter-' \ 
dum ^erù€tìam,^ùwtad ùs ^entrtcuù cm* 
fiuunt , ^/ hoc ^^ de caafr'srirescmu^elk >, 
profternart(^ conùngat, Qupmam igttnr ^/- - 
y}Hm rHm& non ^na ex canft , fid tum ex \ 
crndis , tvim ex temette h'tUopf^ humorthu^ . 
oborimtHT , ^Uendum efi>qi*cmodo herwn^ 

dfffi t IBER X II. 7^1 

dìfermmMfc€rm> mùirt4. deheant. Nifi 
emmdtfir'mma mterno^eris ,fer$ nmpcte/K 
<^t TemedtaM^namfuam^ CAufam reBe 
accommodss. ■ 

Not^e febrium in qaibas Kumorum 
crudorum copia fyncopcn 
iùducit. 
Qui Jane oh crtAdiorum humcr^m capUm 
tn kncQfsn mcidtmt , frìmìtm fme faaem 
hÀmt tumidiorem,f^iéorem^:os ^en^ 
incidi totu3^% ^entrtmfia^tbHs dtflentum: 
odhMfulfuó €Xi£uss> rat OS, ^ tnrdos : mfié^ 
fer ruBui f^ìnentacidùs . Uhìtuw^f^ 
iukofkrem refrefèntmnt.lameaq^prMefl 
femnt\ ckrii^tihs httm&rem (npcr^mem in^ 
dkay^Ta.Namcrudtmtestmccmiitm^phi^ 
Ttmùm fréicsdunu oàa ^tnttwfesìhm hd- 
ma, . kgHw'tnum fiuBimm^ fugacmm. ^ 
earnmm repkth y <cini^ crafiffrts fmtfisr 
<pft6s. Hoc igtittrTmdù , ^ ex crudommìm^ 
mamm abmd^nùa^ncofcn expertimUtr, tn^ 
. iernùjci dshent, 

Nots eorum qui ob biiiofos te- 
nucfq; humorcs Tyiicopc.^ 
confiidaiMiiT. 
Qui oh hiUofos tenuef^^hatmfftesfynccff U* 
UTmtMMratiommUrnofcifQJfHnuVrinmm 

fine facies fffirumfiiMiida efi.^fica>f^ 
fmemguirinéLfidsf C^ imrémat ^P^^- ^rZ AIEXAND. TRAIIIANI 

^$tnt, dekBfo autem l?ÌIio/kefi. ^tgtlÌAmagiS ' 

auàm mdijs <^rgeni .fittfc^ afjbgit. I^ex i 

alljs quoque muhU noiis éfierm pojfmt »frA- . 

ferttm 9ero ijs quAfr&:eJferunt. SoUcitudsnis \ 
emm , ^ tfiB$tm.ahm(^ Tmdtcm ijrqmex 

%tm!ts ^ acrihm ajfu^^^tk > ko^ prAceiere \ 

magna forte cmfiemt. Sic fptiét ifp inler^ ? 
mjcidebent. 

Curatio eorum qui fyBCOpc 
periclitantttr. 

Curandijunt , qui ex crudorumhmoru^ < 

Cùfici, injjncppen inàdfint» tmm ^0th Atqf^ I 

ùmn'ihm qu£ exienHarepoJfunt,Sahhreigttur i 

efi.quanmm adcppiam AtfmeU^acuaticmm - 

ferfeRam "^enam moBrt, e^mquerurfus ite^ ^ 

rate :f mi nopermìtere, ^t humores crudi rur^ \ 
Jmmcorporeredundent. Metus emm efi , ne 

<mres proBr^£.ht4mùr€m crudum nequeant ; 

concoquere, ^ dtBnbuere. SattPM igitur f^^ ' 

tror^ ^t^acnationempoùm ^itemm. ^nau* . 

tem humor ^que adeo fipermerii , ^pert^ | 

efitunc ex copia m$dtcumf^trahere. ^gra^ ' 

Hata^ipfaskHaré,:ridemus€nfmpÌerum' i 

OHSÌdeùainigneemnirfi.Q^fpl^ecft^isprom \ 

pemùdMtn a WtShm kgm exsingmretm'* i 1 IBJER X IT* 7// 

^stfm fpjkm JùffqCiihant ^Jùperioreuajtt, 
Quapropter fi^ms rokujì^ > ^ copta qu^ ofi 
fendiP * aàmoMmi tmiplapiertt > tn eum mo^ 
dum ejl agendfim, Sm autem 'imh€ctlidi,fii€m 
rmt>^ crièd4tas^i4t?ijy>Jit^>frìBÌQnihì^ m* 
c»p^endtiì93» atc^ijs m^jenjtm extenuartac 
dtfitktere , crudqf^»e mmcres ^ tmoBospsJl 
Jwtt c^ncù^uere^ Tale ^trp efi cham£,mtlH393^ 
^t^mdrarefaciat^dt^tpet> canjas morbi 
cmco4^i*at, AtfrtBscmeTn ìm'tpere cont^mt 4 , 
^rurihmdsorfkm : demde adtotum Jpmjnm 
^hr^h$atrmfèunMtmefi:fofÌ€a rur/mÌ 
hrach^^ ad'mfirkr€spartes^p€4eSi sd^ 
fre^uenttHs^'mndHm efl> ìm ^t ^ìrmm r^*- 
itp bakea£m* Cùm tnim nonnuUiJkpe'$m^ 
moderaimm magìs fisBìmem adhfhmjjfent» 
^ires Jubtto digefi^^ , dtJpìUstd^fuerìmt, Ego 
ita^mndam ex mjcttiafncimtmmmj^mff'^ 
penpmlapfim cqmjjxexkaujferj^ enm iUe^ cm* 
t'mm mtegrttm d$sm^ noBem tpJmBper* 
fmxti^^a (shù omni ad quantum ^J^dkm 
jdffitn&te i deinde cum impth hoc ipfi facente 
Jigerqmmnpotmt^tìmmif^^ tum defatiga- 
tisnem^tHminediam in oìÌqs qmn^diesiù* 
lerare,f^mofe interdi, Conueniehat emm mea 
i»dim, eumeni t^m $mmpderam fisBione» 
(^ acribus oieis tn ^/rnn adhib$tfs tamtam 
fraditatemdi(cmsmiampui?fha$ , nmprer* 
Jkt a céoé^um cmtimnad^ * mfmtm:* ^14 AIEXAKD. TRAttlANX 
Jusnirmum eo grattare Jed al? tmmoderoM \ 
jriBionedefìners.Tslitm^bifames, lahoran- \ 
dwn non efi:jicui tnier omnta ho: ^tmquepru^, \ 
dens tlkjènex frommciamt^Hauà mut y^uid i 
eùam diuintJ^imQ Galeno in mentem ^ene^ ì 
rtt,eimdimfAàunÌumef[l*prJtctpat:^r'tBio^ \ 
nthfùs autem tmmodcram ^tendnm yùkumt^ : 
Jtcyonmm mducéndum , oc ìmdtam tmferet, » 
Nam hjjfcfwm ipfii S^na cum modico milk * 
éilferefr^ì^ii> mhtl^ aùud adfèpt'tmwm %- 
^uedieni ajfumete^ Qhps o dij tmmomikìì '. 
^ff'fres adeo ^akàas effe cogttssre poterit ^ejm 
Jlmul omnia, ^ mediami fiicìtoncmf art-- \ 
terprre queat? Mth$fine meliuó ^ideiur^ ^ \ 
7noderaÙH4 per f rie are ^ ^ rurjus nutrire:, ai .. 
^tres rejpsciendo, cremore fttjan4. , aut halyc^ ; 
cum oxjrnelttet (^pane m ^inum un fio ^ ^éì 
^tres admodtim tmhectliA appareant. Nam \ 
^tritmq$ée faàendo , ^t fitùcet ex copta hu* 
■morum normth$lper fikationem drjìtpemt^y \ 
demde rur/ka commoinm altmentum ^^md | 
eoncoquifac'tìe ^ ^ tupartes corporU dtfhù \ 
hmpo^È>Jub0$tuam$^ , inm ^tres oonferu^ i 
r$ 3 tmn crudi hmmores probe comoqm pete^ < 
mnK 

Devino. 

Vìnumdare feyrU^Htdemtmfk non (por 
Ut , ^erhm obtru^^cmmascritmjuperan' \ 

tm tem> eorum éptAfinfim extenuare £? cakfa-- 
cerefojjunty <ì>fks exiBit, mh/hm^ue ahfur^ 
dteft, tenue fiod^mcorp^fiictte dtftr'shm^ 
tur, ^ nuUam mantfiBarì» oBriBimem^ ani 
duksiUnem ohtmet , exhìUre : stsfte ^^eronon 
nirmum recens, neque ^im e/o, ne^ cohre 
ntgmm. fedfotiusfuhj^huim ^ ai^um,^ 
JùkpOMtia terme. Cup$ms^ emm, 9t eft^anfrt^ 
rmmm's^mas 1, iotum^^cùrfus dtfinhéatur, 
' fr^ferttm cum <^res ^ cùU^fpi^ , ^tn fe^ 
rtculo interi ti0 co»fittutas rscrearc fi^t* 

Dcbalaco. 
Oui ex humorum cruét^te jjncopek^ 
hor^t . nmjunt. opinar, ad haìneum atodu- 
cendtMam materia cum cra^iùrft,^ ^ coptù 
ft.nondum^ extenptatst.eo^ dffìmi ne^Heat, 
inde magis meatìhm mf^cktur , ^fehres 
ai:ieh$t, VU ^$tur hmmores extemiatf fiàC- 
rtnt > ^ concoMio sam appateat^im titndem 
Imare agrosy ^cth^UuttercakfAcientemè^ 
trtre oportet, <ì>tpotepGrr€fprohécoBQ cum ap&^ 
m-Jtte- ^ pifìihmfìfieripftefi^J^ 
fm mint^ Jk$éìMm.fHOS Gr£Cìan4tdrùmQS 
appeJlant.exBXjmelits. ^gsiitnarumcohùr^ 
mitum atis. Voftquàm ^$res ex hts auB^fue^ 
r'mt/itrAmxitmdetficepsctbiofferrspofftmU 
quA ^denttorif fnt ad mttienétm ma- 
teria, 

CtCTét -^jS a t e X a N D . T R AI I I A N I 

Curatio eorum qui oh tenuium hu^ 

morum putredinem fynco- 

pe conaidancur. 

Qmexfthtìàorumlu'/^rumpHtredmem 
fyncofen incidunt, eos conBat contrario modo 
cHT^màos eJfe^tcÌH.qui. humores crajfos red-^ 
dal* ^ dgre infartes digeratHr.Cremùr ìp- 
turhalyc<z tBk coTtuentt^ ^ pm^is hydrQrO'^ 
fato ^ omphacomeìiUmtmBud iftemgaUom 
rumieBtculi, atrumjntyhus» loEluca^afiaa» 
peBmes, ifuccmayermacet^a \ aphratum, mala* 
maìum puntcum^phra, Atque hacnon^na, 
^tceJèdpartkHUt'sm>(^ ex intemaìlù offer* 
re connenhl^tetiam tdifUodratimeaUmen-' 
Ù datur, mn grauet mjjncope ^ires ^fidpo^ 

Bcvioo. 

^f^tmthU at^olnm da^ deè>€t:,quaìe ejì 
Cntdtwn.am S4&-iSpùnum,autgemrofHm Sa-^ 
èmummonfit ^LmtemmUS^etuftHmJedaeiuo 
Jumadehnefiie^erfimififjitHr. Qmn^ ^w 
BÌQ adkèeatur ^uAputtam haheat 9/^» cutU 
laxand^tautrarefacfend^ej^cacemjed^ con^ 
trar$o denfmdA ^ c&roèoranda : cmujmoàt^ 
eft etiam deum meUnum, P$iker$im ^ero 
emfmod$ ^fus eBo^^uatis rofarumfksx fpfi^ 
mJk.fiìnff>€rgantfir,€xiM*t, prmpm tiumdo 
m4imfid&r€scopioJtmfmmftmtf ^Agerm De animi defezione* 

Qumiam 9ero oìtìwt qmc^ defeBtones^ 
J^cojfos mduc^ntes £gris cont'm^Hnt^ ^tres^ 
repente detjaunt^ cùnfintsmu'/irefi :> ^t de Ùs 
quoc^generdtus Sfi€pienm^:dein^ itst^quA 
etiam urnhà teTnpHs intelttgenda^^ obtuib^ap^O" - 
mm^s ^s^qut, a. dtHsnt0m(k GalenB^nfpro^ 
Sm. Jpfi igttur defiBionis animi rejr. ^^ ej?^ 

^ectesproprmm ùhtmei^At de ommùm nunc 
Jcrihme^non licei ^ affèB^ mttem qui Jìmul 
€om$mniHr,JèsrJ!m curar'tnmpsff^nt, Tan* 
tum tgttur in fr&fèntt hbro de eis ScemuSy 
quomodo quU accejìtaml>i£s fihttQ incidenti^ 
bt$s qHeai reftBere. 

Delifs qui ob fubitas va* 

cuacioBCs animo de- 

ficiunr^ 

Qmìgitm oh chokrami inteBinùìmm Uukt 

izitem y^ oliaspdHtas ^acuatianet anmm 

dejìcmnt , ijs. aquamjrigìdaiOT aspergete opar^ 

tei, nures campràhendere^os ^^ntrtcuBperfii'K 

careyfio39fachum ad ^omitiojiem^ tmhaire^ aut 

digita autptnnis indttk .- im^^manm ^ 

crnra ùg^o^e conueni^i. oc dslìgaturéi phrei jlS AIEXAND. TRAllIANl 
^ehtmenmres4, effe deknt,j>» /ufert^iii^ 

L iJis nutem. PMnm er'^r^f. Ca^rum 

tur ait£ <Ì,<iacuMii>»es Uo tmpitiipcias,i$ 
<imwn éJfoUMnesemmtmt . maxftne cu.m 
defiuxicnes m <ie»tr,c>dum.àecui>i»er,nt.ied 
■JihKiend^m efl,»^m ^md <imumfroh>beat. 
Zhe^ fkx,o«.b^ ^mdem m jentr,cukm 

tM«terìrrtunt.- aihu ^ qm obcofiam/udo^ 

rummim, defatu,,t.^c>^h'r»t'^'^'«f^*»^' 
tmtrart^mr<J>mmr.Cutish,rHmrefi'g^r^ri 

da , anrmgenda . nm laKond^ eff.-^Jftmn 
hùpotifimHmir<gdun,exh,birt,n,h,lc^nor 
rja,dum offerr, debet : >r»o nique Ug^e 
imos arimene f^ »d <iomt>*mcogere oforlet. 
fed^torum wgref^ ad e.r fotiu, moUrt 
ccma-mt.ac domi^ aerem ad refi.geranUm 
f'i affrmgmtemfuaUatte»j cowiertere.mjr 
jL ^ <i,ttf^ cafreclù ^rofisfam'^entpm 
i^fìirnere. Homm »>.tto 9terU^ U,p>c,cnes 
tn ^enirem undunt. nam fitxw a^gept. 
t,u4:>aumaaisdenfitaf«erH. e»''gfrob 
\acu^,(mes épiu^Jttir.ijshocpaaoJiattm 
fuccttrreTidumeJi. 

De his qui ex copia humorum 
animo deficiuQt» 

2** I IBE R , X IT. 7/^ 

Qi0thm ex ccfp'ta animi^ deficit ,mn 0mÌ^ 
Uter traci art debent :, ^erum artfCi in illis 
^uàmpÌHrtmuTnperp'icàYe, caUfiicere^^ de* 
ìigars cmenki^mc autem, aéto^y ^ i?alneìsy 
fifebrschent , a.yfitmre, Saits e/} €44 et/am 
snpilfam pGtui darejn i^u^thymHm.imtùrìga-^ 
num, oMt pulegittmymi: hyjjhmm d^coEiumfii: 
cmdmit etiamQxymeU. 

De his, qu2? ex vtero animi 

■ riantar. , . . , .,^ ^. 
ìEi ^uj^ ab ^tero diffUmniur , pàrtmodù, 
fr^t€r^àmùxym€Ute,c^and4i,jHnt, jÌc cru^ 
rupotiisé (ijfuam brachta earum deltg£$re -^aC 
fi icore oportet, OHSmad^(^dmm enim^ mithus^ 
pmgtips ex ^ter& tmmoderate prùfiuit^ earum' 
marni UU cHcurbtttdas d-figcre fokmH^ > tìzi 
t^uihm ^ternsfurfum ata ad Lstm attraSfu^ 
efi jngmmhHifeminibua^ nimouebtmm»^ 
nardi^^e^ ^H£, fietid^fiimuodùrem matéent: 
^terù autem odorata, ^ ^«i Uxareppfiiint, 
^ccdkfacereyadhtMfmm, 

Deiisj^ulob imbcdllem ftoma- 
cBom ama>i 4cfetì;ioacm 

QjiodfifiomAchtàsimlsreciHisfiimt » atqut 
t4e<j antmm defiaat, oéduci ^mdem dekt js 
^^^rchorandt ^/m habent:cm&fìxiadjpara?i^ 
^^^ex pidmutìs^ ^$m>folen$is»QrocQ» ahe^ac '^2Q ALEXAND. TBAÌLIAnI 

maftkheiperfmdi oHtem oka abJmth'tUy me* 

Si ardorft0machuna 

infc&cc. 

^1 éttdùT pmachum exercef , nfiigerm* 
tium dt^uodmtfcsri Mei , ^ifrccm cmm* 
BmJaaHC£.fQytuUc£.filant.findis> ^ V^ 
ocerhAM ^mdtm mn aBrsngit fokm ,Jed 
€tiamcan&mat.lama^afisgid^temp^f^t- 
nèijsdam , qdhmfiomachm ardate^fiu^t. 
fiequenUrfrùfmt, Stn af£temintepes7ìm ex^ 
b'tb0aim'.^Menocet:a;lcp.Jdcm»;poÙ^qHmi 
dodarideheat . accurate mternojkn&m eft. 
rmummtemc^d^m imhectllt pmAQhd.lt 
ttMlalmdohfiabtt . reBÌ ex^betur^JameX'^ 
tremìmmfiBhmksqma^mfgntter adm- 
uatzqmàfiexhk meùm. hahmrmt .fi ^rdo* 
remqmdem mftcmMhafmmntMh^neum^ 
€ektttmèducmduqut<iierlpitdim^abqt4a 

percffmnt, hismedtcamentm^dtatmnpepe^ 
rem. ^fumyiperfokm^aé^fi^thmmfro' 
p$nar'tdekp:quiex <^hiofìshtsmQrthi^.^entr$ 
culfosrrùd^ùht^animtd£feBlimm ftifimenU 
hssaqua^calente^hyS-eÈéUi dato ^omttus 
frdCfpitur. ^i^auiemdgerdffficuher^omat.' 
ipfoipmacBreponespedes ^mmmfnm 
efi^tetfimenm cakfacere. Sm 9omrre»e'' IIBE R X IT. JJit 

^ueat idiptis ^ut psnnis inos mditlf.aḍf 
fromcandi funt, St nejìcquidempotuerint» 
rurfk^jeis oleum calidum^ua coptùff^munt 
^xhtèere conuentt. Sokt mitem pe^ue^er hy* 
drekwn non ad ^omitum ineusre , fid^en^ 
trem ernùUire , $df^ non ^tguìém mprsfentia 
^r&JUtum afftn. Ouj^efìegernGnfimffHin* 
te ad ^omitHmfr<Kl$uh e fi j arte ùfoUsàtsrt 
dehet.TKaxime autem rebus tjjuotfue appofttis 
tdpr Aliare conandum e fi, Atfi^acuaito ex 
hù prouener'tt ^ ^fnthij tur'tùmhm decùBts 
7ndfaparari,p5tHii^ d^rt, mfitpientf teno- 
re ^inum quocfuedebet : Qf p^icuU^ar^s 
modis tu externis epithematU, tum aé/mtèu 
f mone roloran non f^gmenidper ifnftfafk^ 
€er€ pr^ìpio .fedpofìea , €km Center fuerìt 
purgAtU6,Vbt^ero humores mea continenti^ 
neUtf^uam eum afìrìngere.fèdfimentis iS?»- 
tum talejucere , ^tantea compreienjum efi, 
^portet* 

Si oh^ p 1 tuit am aaimus 
<lefidat. 

Vìftpttmt^ jr'tgtda , toptop^ mflomacho 
toUeBafiierit.u eleo .in ^uoiéjmthtjthutio^ 
nes^coBtpntMetaìkerfiuendm efi;detn(k 
^ero meL:ptpery ^ mtìd^tum, ^utdDhfpoU- 
tes dtatur , ^ ^nìmrjk ^tiì^ ratto incifiria 
^odbdeatHr^ ^ZZ A 1 E X A N D . T R A t L I A N I 

Si ob frigiditat emanimi defc- 
ۓio eucoiac. 
Qm d ^altdas psrfiBimes animo defi^ \ 
tmnt y ^osfmtltter oc grandi fame infijiatos i 
curabìs , mmpe 9t ùwm msds ecs calefatsoé^ . 
ium ^mo eadda MlutQ.ium cthìs sakrt exa- s 
^ndo egìcaàhus exhtlàik. Ad hdc perfncare i 
fos ^ adtgnem cakfi^ere exfedh» 

Si obcalfditatcm animus 
deficiat. 
I)efiBhnesaì2sm$ùBcalidimtmamfB(h 
temfrùu€ntentes^repigeTanUhiiS * £^ y> f *^ j 
rQhùrar€pQjfunt>curare tfpmeUlnciduntau^ < 
temh££Ìjspt$jStmH,eiutirtaerefugQCatù,^ 
àalneù dÀuttmfint tmmùratnRokraèté ìgi - i 
i^r tpfis >fi quamprtmùm aquam fiigìdam \ 
pmm exhféeoi , rediger /a Ventilando exà- \ 
t€S:>^ 1» aerem duca^m ^entrtcAtperfitces^ < 
^Gmttum^epùTttes: detnde Vero ^ Vmnm ' 
^ ethos off eros. 

Si ob igneas inf ammationc» 

animus deficit. 

Qut oh mfiammaUowis magmtuénem^^ . 

fehrmm ma^itam animo defciunt.cwTi m oc- \ 

cepombus pevfitgefcuPt^ecrum artiés Vakn- i 

terperfitcare.^cakfkcepe.crura^hrachtét i 

deliga^eoporttti VtgtL&mdk'tàgrù >omnU^ \ 

€thm & pom cmunctdf dcheU Ùfùmurn^ s 

^ émem \ OMiem m hsseftprAmfiere.quandofiaurafit 
acceJS$G:'s?t hoc i^/ùm antequamtQA ìnuadi^, 
effjcsre ^ù&J^is, Ati^ui exjicci^ute^medt^ 
tn/ynccpenperaccefiùnum ìmùaconstdiint» 
optimum efiìjs anteaprojpuere. Si emm ha* 
ri$ duabf^ , ^it tnhHs ante acce^knem ctha 
datopedes^ rnana^ cmtmers ìufflrJs ^now 
ìmterybunK opm*tet aulem cthsejfè.^tàfacì'' 
le ^ eoncoqui, ^ m corpus dìfirskmfo^mt. 
Si 9er& e^fom ^ehemens ab^uod periculu^ìt 
JùbeJJè conjukranerù ^ ^mummoxeMhehùy 
maxtms i^Hod chondro incoBù Juperfitdemi 
Jìpantm ^oqne m chùndrt ^jcem éffsras^ 
idem ^atet, Qmdji mediocrù Jjncope ex* 
pecretur , ?7e^He \?mum dati deht ^ 9erùm 
ai^unde tu'fsc efi Tnalurftjmmcum , autpirw?!^ 
aut maiuTn , aut ahud ^uoddam pommj» 
afirmgens ciùo mi/cere» Et fi oi^b^ ^cefim* 
nsm moderate ferant ^cùm rurfiss aiur» 
iffirs , non necejfe efi pùmis 9/i. Hac 
qmdem agenda junt ^fiidcjHùdfHtMrumefif 
frdnùuer^, llUs ^utem ^ui repente inpettcu^ 
Um triàdìsnt:S^'tnum exhiheb'is^^panem^adi'^ 
d^m , ^ cnm eo cmndrs ^alde extguum^ Si 
emm coptofius cdos ettam eùmoHn drf. 
finlture s Jt3 affeBk dare W/^, mn moda 
mjyncopen iìKtdent t. fed ettars3> fitffcc^é* 

^ a SÌQ& .?IZ4' ALEXAND, TRAtlIANI 

Si ob nobilis particulse ob- 

ftruclioGem aoimus 

deficit. 

Qmhus ex injtgnis partkuU ohfiruBiùne 

ammm deficit >. oxymdifropmatur:^ ^uie^ 

hyjjopo> urinano ^pukgm^ me/ie tumpotus^ 

tum ahi tmifirzjcQnfictUftHr, exhtbmdehenti 

imo etti attus ^ fkare ^ del/gaye, "^tnàt^ 

lam prodeft ^m^ue ckntthm ^rmam ^ti^ 

cumfmodt funi ea efHA ex anctho .fimctdo,. 

opto ^ ^ka nardì.dauco > ^ amiparofsttir^ 

£x qmbt^ cìim man^efium iam commo» 

d$tm apparaerkSvKù etmm ^tendum aUn^je- 

nHt,^nm^dde^eiH(ÌQ. 

Cbftruftionis nor^e* 
TfeprehendeshumfmodtohflruBtmet cum 
ex aUjspulJùum in^ciuaBmtthus^tum 9ero ex 
^'s maxime e^uéLex magnitudine ,parmmte,, 
^ehementta ^ ahjcurttste cernuntur, depre^ 
hendmtur^>€onctirfu >^t ^ocant .flethorico» 
nmprdfìnte, Suntet'mmm quihu^ pnlfiss $b 
ma^as huiufmod$ ajf^Bimes mtermktentes 
redduntur. 

Cùcn animus ob fedionem ab- 

fcefluSyaiit rupt uram 

. deficit. 

Qmhut porpter Yupti^ram ahjcejfm , mA 

JeBimem> ^acuationewj^ 9m tmpetufiéiam 

mtmi defeBto or taf aeriti hos quamprtmum 

edom 1 IBB R XII. y2S 

ùdoratu recreare ùportet./fdulo atttem fsfi/or 
hitiomhHs concoÙHfixtlibffisakre, 

Si ob gaqdium ,aur mosrorem , & fimu 
lia, iccm fi oh dolorcm ani- 
mus dcficiar. 
Q^t ^ero €Xtrifiitia:,étHt gémdto^aut mefu^^ 
aut attoniti tn an'tm$ defiBimem inc'tderint^ 
eos pefii^uam odorata adm§tU , nar/èuJZ 
^ue comprehenjòs reBitmrsmué , ad ^^omt" 
tum cogemus, Vari modoy ^uì ex ^uhierù- 
bus , ac dsknèus artkuktrnm, nerucrum, ^ 
mujcukrum tendmum deficìtmt > t^u^mp-p^ 
mumrecredre ùportei :piìea affeBmqua^ 
^ue curaiionemag^edì, 

S: ob ilioD, aut colum ani- 
mus deficit- 
in colìcts affeBihni , aut ileùps.aut aUqm 
eorum qui adeo magnos cructatu^ inducunt 
CQm$tszntes animi defiBsones.affeBartimfar 
tmmfotupott^fmum conquiefcunt, 

Siob.virium imbccillitatcm ani- 
mus dcficiat, 
Sm autem ex frcpria factdtstu» qua cor^ 
pHs regit.imheciltttztte^ anima defiiiso coniin 
gai. qH&mtemperiemiUarumpartimmcQmi^ 
tamr , <ìfmle ^ires ducunt er'iginerf» , contra» 
f^i eurakiitur , caUfaciendo qutdem fii^ 
2 s gtdoi^ 72^ A I £ ^i-^^ D . TRAI I I A N I 

piàas^ refiigerandoapitem cuhdas : à^'^tie m 
slùs pmih rottone. 'Bacultas tgftur, ^ha 0/^- 
lìs d/citur:, ex cordefrcjktjcttur , tpi^m ex oh^ 
pHTÌsfHljibm cQgmfii dsmmBratttmeJli^HA 
OHtem ex mare prouenU, cruentis dekB/oni - 
Itus.^té^permitia^sédemafHofk ^ tesmes, 
poBea^erl amurcJL tnBar crajfi fiura, Ai 
qu^ ex cerehrù trahst ortgmem , quam noti^ 

€x^<ì^ntMr^motmimbecìUttate cognephnr* 

De febre hcélica. 
Caput IIIL 

C\V7nÌmmodkm feruor hum'idtmù Juh^ 
yfiarit'tab > qu£.fùiidss parùcuiis me fi ^fi- 

permnerit > non mmsn hdC dtJ^sfHm faerìt^ 
^erìtmfaha adhftc m €0 f.-rfet^eret/fimper^ 
quefb^ueM, P§ nnl/am declmatknem haheaù^ 
tunc huifi^febrpsf^eàemheBkam nùmtnant. 
De imrafmode & heéb'ca. 

' Qmd ^hum'tdttas ftéBmiùatsé m mh^ 
co^mattirMi^ftnùdtfebrU a marcore Gra- 
cis marafinodes^^eliatur, sin at^temm tO' 
tHmcmJhmpmfierfhmttorrefaBa^tmscah^ 

foUiÙ marafmm conBHmtm : ^mU hsBìca 
qfddtm mn adeo Sfficìiem curaùonem reà^ 

ptjorrida autem acmaradA mtUam.Ne igt- 
tur d'ijf.aUlus CHtatH mn^uam fac'Muf ^ fu facili 4^ imdepùìraù^ ^ìtsmm^ ^na^u^que 
ipfoi-um fpecìcs. ah akerordtlfgenUr mèùefi 
4'ifcern^nda , W higJmgHU et^am ofitimè /«- 
iemofiteiU'eani. 

Comodo diaria ab lieۓ: ics. difixrni 
que3t,& notati. 

HeB'u£.f^hes,qHemadmodHmdi^rt4s. fie» 
tìusnter ettam t^k ah^xterna c^ufa Tìafcnn- 
tm^ £^*^ fiw^tt^ft^brmmph putredinent 
jùrtmram tr^/ktt, Atjcsre Ucet, cakns ^uali^ 
Mtemin heBkis ^mdem acrepì^' pccam 
tffèJndmr^'s autemjmitìJStmamy atJ^m e? le* 
fttermB^ioccurrst^g^ ^mdar^mùdo cìrcun* 
Juncktur^ lam ex %Ì7:ù <^^tù^ue has Iket Jk* 
ci/f difiernere :nani^fi ferfiBa CQncoBto per 
mìt'm tìbiappareat, tunc dtariam fèhrìm effe 
fumto: ehm autem àbui ^mdemjkmitnr, 
mdUimt^m con^ùBìoapp^retykeBicamJ^^-' 
cari cportet , éfUd. etiam ex pidjthus nomi to'* 
Nam in dturijs méigm fatiti ^ ceieres^ in he^ 
Bica atteer/i extguì, ^ oèfcars cùm Jixi > ^i'* 
rium imii^cj/Ìtt^i^mpcrfend::r/t. lum nume'* 
ris horarum inuicem dij^ernuniur •• n^an ho^ 
ris decem aut duodectm pré,teritis ^Js fihrk 
mn coj^ufeuerit^heBicamJhre potsus exini* 
mandum efi^ 

Quprriodohc£licai putridisdi- 

fccrnidcbcat.^ -^ 

jf \^ Qued 7-?# ALBXAN1>- TRAI II ANI 

QuhdffehrU mteruallum frarfkf umlkm 
h^eat.adh^nequt ohfcm't&r mt ^^ehemen- 
tior fia>t ^fideademmodo fonia oc conBatis, 
heBkam ejfe hanc putato. N^mtin putridis^ 
^ incremenittm, ^ tmm'tmùo acàdtt :aug' 
nientumi^mdemmfiam>*mmmutiùaiaem 
indecimatiomhm^ 

Quomoda continens ab hedick 
difcernatur/ 
JEt /t^ero continente s hoc retimi pmìkt 
heBicU ^ideantur, ^od ^ ipfi nec augmen- 
tum nec immtnutt<mem reeìfmnt, attsmen 
eahris iffiabt^ie^ ^ puifìusak illkdijcer- 
nuntur t/tepudem cont'tnentìstm color mn e fi 
Jkcm ^ acrU , ^uemadmadum in heBicis^ 
^ Jèdeiìammjùmm^t cute magk appara, Ac 
mcmimenit^m pulfm fané magni (^ cele- 
resexiitunt , in heBtck aafem ^ ex/gui ^ 
djcuri. Hoc Jane moda heBkas ah ommhH$ 
exputredine Ortis dijcetnere poter ìs^ 

NotsehedìC^mmmaximx. ^ 
Maxima^eronùtmefiheBica3fum,f>ioda 
ciho calark incrementum fieri ^ideatur : nm 
efiatttem increrrtentum,fidcaUd4mtts in alto 
celata ocmUét^ argumentum. Qt^peinhis 
mk fieri conimgtt , ^uak incalce* Etenim 9t 
ignp> ht hac ceUtm. ah imeB^ aqna depreben- 
ditur ijketiam in heBtcss cihus ajfiémptus> 
c^rem *» ^q deUtefcentemforoé euocat. 

V Ì^OtA t IB^ER X ir. %2p 

Kot^ hetì:ic3i in marafmoicn fè^ 
brim tranfetjntis,, 
Marajmodes fihr^ aù heBica profiSÌ4£L 
gna , etfsm ex tpfafola d^tjkcse omntèì^ 
manifiBiJStmA exiBunt. Pnmum emmcù^ 
lor ^tu$^ aeJémgmn€Hs yquemGr^V-ckrùea^ 
anthos^hoc efiflorem color ts a^elLmt, non am- 
fùus m eisjfèruatuìt ::fèdmgr$ùr ^tutdammo^ 
do, exaridfif, ^ a^ immodtcafehriuTf» caisds* 
iute fefuAidiu apfaref^ CHtis^ro jremtU^a* 
Itde d$Bendttur> ^ palpehtAgrauantur ^ ceu 
inijs ^U4 dùrmitHriunt. nm autem efifim- 
nus , pdpoiiuf tmheciUttas mufiulsrum^ qu4 
faipelroijùrfim é^traherefùknaé^nde etiam 
ptuitoé crajpts^quas lemoi ^acant Or^s>ari^ 
das oh natiiraUum fitcui^tftm impotentiojn 
in Qcuhs hahent :pr£cordia intenmjunt :non 
auUm qiéod ipjk ^erè Jtni'mtent^ ^fide^ma 
memhranA ^ nerui tenjìonem fuamdamo^ 
Jtmmtem fuBtnuer'mt^ Nam tmli de c^mf$ 
imaginatio quAdaan noktscrttur , ^pr^or^ 
dia ^ mfiamméG^^ ^ dffUenm ejjfè pute^ 
nìui^Aepuìfiésin etu/modidftrtfimt, ^ exù 
gmfimtli ex cmtfétr^fiequentes prof ter ^Jks 
necej^s^temj oéfèunoh ìmkecfMtmtem -gra^ 
àks , qma m Uinm extendi nequeunt, At 
qmdùpHó e fi tsiUa ^gna coimnemorare , mm 
h^c adei emdenter marafmoden feètrtm re* 
pr^[(nture miispfimtìCumigìtur mederete 
Z s tmes ^^ K X £ X ^ N P . T K A t I I A N I 

tìwes fmt per imtui > <^4entmes autem Uì 
wadsces ìam e^ermt.eimm M^md mndum 
r:^}perU'^dt^m€fi,marafmHmjkn 
^^atJ^ùB^uammnnmm tamheilfcamm m- 

Curatio fcbris lie£ticaj. 
I^cBkémfìprcél empire ccgkesMB^ %' 
^0€imhum?Bet^rcfiiger€t.eùqmiett^^ 

9i$naliunck Qccajhnem accepft > ^H4^f^J^^' 
mìdMmSr^4fii^àmM^^^t^smf^ 
mtrtr€f&tep>in<ùienù^V€rmneiuiaref^^^ 
rmm dmerjhìi firtmnfnr facHlmtem {et^ 

dnmefi.<imhHpiamaqua, ^ ^U^d qmddam 
rep^era^.^ ^uihm ^utdem rmgk. qmbm 
mtemmtnm dori dekat: ttem é^ushm nuU 
Iùm$S offkrre sporte ai :adki€ tem^rn^ qm 
^xhtheri xmue?^fat i kem quos fané tMm m" 
t^Mmfi^krefiigerdre,^ms^ero [Uummo- 
doextrmfecm opùrttat, CÌ^m msm imnosa- 
mn$adf£fmx€rmm, eùam curath heB/ca" 
rum i^uasTmis Jìt operefi., tum facilk , tum 
frompmadfknaùmemefficitur* 

Qgibus frigida dar i debeat- 

Siqmdem igttur Jtger primari *^ ^^^'- 

tamfihrimmadent . ai^uem» ex^utorum 

mt^korum tr^Jitu crìgimm traxerft ^ cum 

,fi^^ mmrm p$pmétfQtim$ offerKì.53 1 IBB R X II. 1?/ 

fmemln a^smm t'mBum , ìaBncafitMeac o^ 
mnt Cibo ^ùtar* Vofi àhum oi^uamfisguUm, 
quantum ^sùt.poimdaio^caMerè emm hic fe^ 
hrts*nfHUm> ^ metuer^ nmopcrUi^ Ne^uf 
tmm remy^fonem a$a accejìtones^ quemadim^ 
dnm m fibrihas ex fHtrsdtm prtts muenire 
J4C€iJ tifine agmdum efi ,f quando fpja fi* 
hrtsheBsm p^fi oc privarsi fami , ^gri^^e 
^sres imhciiks^ non alìafiìrìs ex putredif* 
m creat2^ et Jitadìmxm* 

Quibus fri gMam dare non 
©pQrceat* 

Verpmde rurfì^:, num ^tumdoque fihrh 
heBks fnflammaùùne magnApraxùtdta, mfi^ 
Jiante^ m£t putredine quadamin ^enis appa^ 
Jtente , aut cruSwtht^ humorthtt6 excttsim 
fuer'tt. Iteri namque potejì 9/ heBica ft fi* 
hris^^ ^t quidam ex putredme prs^éeTsie^ 
ùumtpfamAdultermey*^. Sifgimrmk^md 
fiierit > aquadartnondek^: ^ prjijèrtimfi 
nulUioncùBtoin ^rinis appareatt nequetn-- 
fiammatiofirnensy^ magnitudine injìgnùi 
fr^ereajl^ires ègri pnt imheàU^* 

Quando frigida exhibeatur^etiam 

infiammadooc infc- 

ftantc- 

SmoHtemsnfiummattQfiruens admodum 
fiierit hUtoJà.eì^^eiacea >fiigidd reBèexhi^ 
hetur^ £gù fané mm m€ cuidam isiU affeBm ^^S AIEXAN0. TRAtX-IANI 
UhoTéintt.JtMH^tt^^ ardore >ffgìda exhìbm 
fhrmumprofi^tjfe , ita mmen <btfrUtxsrtm 
AfTum POHÌo dmtìus morbo confltBatmrum^ 
quoietmmacciSt, tardtmewsm^tres recoU 
kgebat.eimfèrat antem, tts ^f ehm fehris ef- 
fet auBa . heBica mmarafmoden inciderii. 
Hoc autem ratìme, €ÙamfiquA ex fuireS- 
mormrum admixm fiiertt > ^ frMtpt^ex 
ardentmm gènere .figida fotuiexhthertde^ 
het: neque <^erQ fimfìiciter in hk dahitur^fid 
cum bmAConcoBionìó noU m^ìnk tam af- 
paruer'mt.iuncoferreconàucit, ^ ^ 
De heaicis febribus,qu^ ex aliis la 
cas tranfeuntibus mutatif- 

QuQdfìheBka exacuik nmhisin eam 
tommutaik okrfatur, magrmemm ex parte 
pjarafmodesheatCAficcedunt.Uiétì^dentes 
fehtes non teBe curantar.fitgids fotte inter^ 
dÉcetur^prAfertimtmmsderato. Namcorfote 
tam antea extenuato , mkcfli^tie pmid. ^ 
txcarm redMto, tum ^roftertempus , (quotila 
exceft^eft, tum fropter a:rdent$um febrmm 
$ntemperkm.necefeeftdupBcem com$t&rtm^ 
xam : aut ^a^dam Sfirmm deteB$onem m* 
terttumque , aut re^'tgerato corde . color é^t^s 
natimproimm oMttoi mara/mumfemoper^ 
fim'tlem,tjtà€m merito ex morbo finsam ^oca-^ 
èmtjkbfequu Htc emm ^ fipdm £f /'^- tus exiBit > ne^Ha^uam februn mduc^ns, 
Quare ncque refi't^erémtta, (edfptm^hume^ 

Quomodo exterDis temediis fuc- 
currend um ìi^ fir :, <\ m'bus 
ftigidam dare non 
■ ^-C-; licet,- ■ '■ 

CampiafmatisigiiHr, fomenììs, ceratijqtàe 
Yefiigentnùhus in ùmntkus quìdem fihr't^ 
reBe^ttTrmr Jn qmhus aefUi&fotio datine* 

pifiplmdtquQ extenuaium .xaamthupfue de* 
fittutum. Inaiato autem, ntim etìam heB'tca 
marapyiodes Um excÌMmexaffeBapartuu*'^ 
la primariù duxerft origìnem. Etenim ex 
mftammatione tecoris > ^entrh ,mefàr£Ì, re* 
num ^cqù, adh^ob diutaynaé^ten^ tintra* 
às,pHlmmls/epù trasTpterJt, ^ alsarumpar* 
t'mm inflammationes frouentrejòkf. Quote 
injpiciendum eff,antmadu€rtendumqHe , qua 
tnpartuulafehrtminay^f^'^^den Jubfeqmcon 
ttgerk^ etque pùtim remedtaad refiigenm^ 
dum humeBandumque efficacia adhìhehì^ 
ntfts^ 9/ fpftnSeàiti fgnpsfQmttemexiinpias, 
Muhgfgifur/unt mid efficacia, fidmdktm 
im 9jf ceratum rQfaceum.QHtppefiìidoéipar^ 
tesrefi'tprare^ ^ humeB^epQfefi.^tueri 
7ie mm'idttas qttx modica in eà adkucjùper* 
^>fror/mmi€re4t* Inham 0iiem m^dmm 

confici 7^-^ AIEXAMD. TRAItlANl 

ctmjicìturi Cers ^té^dravs.' rojket ^mckJeM* « 

fedsxhoc fim^rnsìar <^cmpmk ph^dut ^ 

tx cerato fartionemmefmmmphtjuhigiU, \ 
'msrimreltBttofacet.mtenmjiqu&figsd^^ \ 
nmmsnttmi'mfiléimcmijckms.domcmum^ ! 
roÙcemimfkmftum fi^st^f^ (^^rm j^Qti^ i 
' ^xtum^can{I^^^Tk.QuafitUamom': 
rum aìkmìna ^fere^di*eri^>pr^^^ i 

adhmerrìremedmm.Ta^^m^dafi^^^^^'^ = 
ptfim& adtunxem, meùfts adhus effimsJ>f^ 
tep mtsrn (jn^imenm srehim nmmre ynec 
permettere» ^t meécamentum dimì^ corp(^ 
rtadk&re/cat>v£que mulium mcdefcat:qmf*^ i 
perncrairahectllt^ redàttur. Ceraturnhocad i 
wdtmefi^ithf$mum,mi:^oismerh ^ttefor- \ 
t£t. £gùfmè hùcfe^ntep ym , mcipentes \ 
hehtcas Citi difcup , ne adauB^ marafma" ' 
denfih'fm infirre pmnnt. Oporiet miem i 
mhf^ qmqm 9/W tsitas inJÌBere, ^ mn-. 
eum detj^eBareJed etiam ereèrt^ adhkrey \ 
dtM %tc£t&tum mducenHs , ^hàs Itqmdtm. , 
rsddentes, hydrùrQjatQ>hQC^^fi,oìe<ìtofio ^f^p s 
mixto cùfme^diluendo,. Im namf^ebùc fr£^, 
dsofniiar <inBmùs 9ù ùceht cum emm my 
csrpiare:. tmn PrMtttà. m cmCumptM ^ exte*i 1 1 B E R x I r. 7/^ 

7ìuatti,ac mn modo Jemelìn diejèdetmm hm 
tm \pTAfert*m m ^tfcerihm y 9u sofiMentt^ 
Qmntam auttm tter^m tUmemus , rath efi, 
^/ eifom fecanda ^fce ^nclHméòI}erg4imti4^ 
Defoinemo* 
lomentìs^tmdHmex Jhc€ù iaSìueA^ 9u^ 
immatur£,^pmrtulM^,Joiemh ^^mhilsct Ge- 
neris* Fr£ftat oHtem Jmcosetiam refiigeta-^ 
tos , ^ fTAfitUm niue (uperaccùmmodare^ 
QHodfinabtlis ^u^doTn particula 'infiamm^iù^ 
iionetentetarjMCaìs n&nper fi éicjèparanm). 
^erumùkù cmphacmo admtih :, aut skams* 

tndmere cónahfSTmr^ jiakoraà rimedi a non- 
mmis rjefitgerat^ta admcuertd^he^t.mfi mut 
tusfiruor^ HutmflammatéGJn eo^eBtttmf^^ 
nt. Vemm mejtc qtddetn Im^tmentn diuiÌMs- 
mhAnre fineys^asy eo fuodpiercj^ue ah ìmmo- 
dica tfjorum refiigeratkne haud medtùcrerm 
non Jùium refptr^imi$^fidUiaj& ^amnch^ . 
xam exptrim noHtmtis* 

De domo in qua a^ger ér» 

cumbct. 

^onfiSkm^oHtemrtf-i^rijs i^^exirm* 

ficH4 adm&H^ntur ifidettétm aeris Tnumndi 

Mffgidius 4trtijkìfO aMxilii^t t^mhimus^ 

^« ìgttm ^slas frrSrst^ m fohterraneA domù^ 

^i^dtcmnhet^ ^ pa^nseniam a^uafiigida^ 

^^fiOiGcm^STgetm^ ^tMzhmc f^giàìar ena^ 

dot 7^i^ À1BXANI>. TSAtXlÀKl 
dai, iam aatutex dltjs ^aps m alia decidati 
nam medtocrìs hmm firepttm etiam fim^ 
nmnfrouùcat^frdLBat adhuc.Jtaerem tìm tm- 
mutes , ^tmnmodh refiigerare taifm ,fed 
ettam tarrohararefopt, *d giuoifiet^ftpam' 
^mentùin^'cìas rediger anttwndt^ua. auiro^ 
Jam^ aut fenrpertàimm, mtruhum > ^mt len* 
tipi ftmmes > atit^hU capreohs , aut Jtmìk 
^mddamjumadrefiigerandi£m> tum adro* 
hur indmendamefficax, HtmfmodtPtne der 
<mmthfis^mdem héBtcis cond^it : max*m\ 
%€ro ,féfmlt^ ptdmo ^ cor ìgmmn ^darem 
frtmariùfenjèrit. Etetùmacéo^ poture^^ 
fiigerantty non mvìttim muanfur, ^uantwna 
jrtgtdt aeris inf]>fratp :C(mira mdtm a ctU 
Jènttum commodum, fnam ab aere > fiecuTy 
^ Center, aut aBa quxfnam fartkidafaerti 
affé B a. Imfanè Ut Aflasf^erit. aerern adfi't^ 
^tdmn mumrì ùportet: ^ifi hjems, caltdtar fa- 
nmdus eft.^mmùdùcani^ueensmfiìgidus fae^ 
rk^rnhii^rosoffendit. Ketujuum ^ero corpus 
Johmmodl Tno^raùcooperm oforUt , ^t ne 
phrìhué tegumenm incàefcat^ ^dgerfdeo 
"^mumd^^^Bwnemali^^nJkfimeaf. 

Et hdaeum ijf condiéftf > f «/ heBìcA fehri 
M^ranf>ifusperpfimt>^noncfimalfoiua 
ex hrnmrum putredine prouemenimm comm 
HammnktHr. Tumenim offmdnnt^» & I IB£ R X ir. 737 

neefHa^fUam 'tuH(mtur,pr£prttmJlcyudis ad^ 
--Ime humonbm laHore^t»^ tpfis <coIuerkzm~ 

lespartkuUf chfidente.etmm maScè ìdfitcere- 
tent^ueris Miendum mitem, non modo he at* 
cafihrt laborAnùhi^ , fèd etmmf/tgtdìs Jtc. 
cifif^ ìntempenehus , ^ fimo exmarhohal^ 
nsum confirre. Hahnt entm bdnea hoc ^ugìj^ 
admiraUonedgnum, qmd ^ calida^ \3fi*' 
' gidas mtemperìes muore poffunt. Infi^mma^Jt 
qaìs^^dfuerjos: ilhs lauandf mùdos muerit^ U 
meo suàtcto eitdm omnem ìntemf&^tern mu^ 
i^rem contratsumpHerit^ Bftoigtiun temfe^ 
tiitm aer > ^nB'to ^ fi^àum:eUere OHtem g^ 
kum conuenttiéufiattm c^m £germ exterìo^ ■ 
Ttm domm parte- mgrejjhsjuertty corpMsper^ 
ungtS^etum dmùs^s ìnaeremor^^ non dekt: 
oleum autem ^ifcerthus potJsss fìperfundt, 
Egrejfks 4Lger 'mjr'igldjL fohum ^ quod nm 
aifuam fiigid^m y JèdlaBk more tepentem 
haèeat, pertmgdtHr. àrcundatHsauÈemiOpe* 
nmttis^n&admodudm meù immoreturXum 
%eBem tamindMct , rur^ tommc&^pMs^n^ 
gAtur, Vdldeeìitmhoc muore ipfospot^fi. t^m" 
mamhHmidi^i^temquA ^BahteùMcedtti dm 
retinere oporteu^^mmfmere-, ^tpomptè ex 
corpire definat. EgreJp^^geiÉex h^neo , mti 
^^emoremptifìnA^uth^^^c^^aHii^C'Offumat: 
^autemj»tk^g^4^» €tiS^chn aés^c^perf- 
^ .. . 4ia msntk 7J<? A t£ X AN».- TRA ttlAN I 

mcntk tnuoìutué efi. mn recu[es ani lac , auf 
aUudauQdiUm ai$meniumexhthre* Etenim 
amcpoùm in ^mmrfum corfm iùslrikutm^ 

Dclaac. 

Zac fg'ftur emmhtfs heBicù , fraferùm m 
mar^mum (kpnentiht^ Jt^mdalìudr ido- 
neumefi. Quaprc^ter eùam ìjs<<fMe conm- 
mense/}. qttt ^^res hMnt mi^eaMes. nef^ 
alimentumfofunt attrahere: ^hocfohm in 
c&rPi^ dBrshut>trJnfienQnparumaccomni9 
datèptotefi. It^^k ^ ^^^^^^ frsmum locum 
t^tmetficundiém <^eroaJm'tnum.Verumquo^ 
n$am £grè nowtuHf hoc ajpémunt , c^fUnm 
ìbpsd^mdum efl,4fmd medium fire extfiUj 
Pà magUp&tefln^rm.Cmfta$autem^ ettam 
curam ammalU hahmdam ep , ^tnutrtatur 
damiùr2eo.mjrtf. kntfJcnJ^^uerc/tffa%. 
im enimUc mn ampli U4 corrumpttHr, l^am 
Im'tusfilkitwkhahmda, ffi , ^r«e heBiCù* 
tumaiuHs p^dstCé^ur. prAc'fp»è eorum quf 
txfreoi^nùjfyncope. ^ dminmA^acu^Uo- 
nsétlni m marajmodem fehrtm ìmctdersmt. 
Qt^mQhrevnquthm^tnterimyeciiiisefi^ ^ 
^aù^JkhducttHT. m hù etiam Uc hU co^féere. 
W mamfkmdes taf ilio s in td cantere ópoT" 
jtet Redduntitr antem fgnecoftdenUsStprih- 
fum i Ua^ l^ #^ dtpkatfit. Atfutiac t iBE R X ir. 7/> 

fihm neffni affUmerey eùamcum ^it/ana, 
aut h^ca^oHi chytr&ipjMm decaBum exhihe-- 
to:adhjx cam ìtnothace^ iii^Q/ftfmnait, ^Js^ 
tn'tU^ne p^t nsùdo hìs cùcìumùff^ic:p'jb^ 
tere^t ma^if adhm iUis . iac exèderi dehi^ 
fHJ^Hi rtiam Center €€fJ6^pr^ ^bihe^^ 
deìjcere^idetur, Procedente autem temp^e^ 
%h$fibres mìùgMA fuerint \ ^ ^/res ali^ 
mudo ir^fi^itratd^'imoiLJStnìum ^ recentem 
cafium ex ec coagfdatum dare tpfis nm al$e^ 
num efi.Quaienu^ enim ^fres a&gerì eerm* 

De vifio. 
ymum ijs 4fmfiftgt4am focétm^ miem^ 
fertem in filidis particuUs hAhent y ^ ntét^ 
raftno ex morbu , $/ ^octim , deùnentur > ex- 
hikre neee£e efi» 9/ qms eidefocere^td^ 
($ humeBare oporieai. fKA ^rms^ ^Jtraan 
moderatum prÀBare ipps poteft, Qm ^er9 
cumfihrs marcefiu^t , fr^ritm ^ui macìe Ur 
rentur^^s ^$num d^tre cmtihefiht éj^mdek^fi 
^uid aUndinumirnh aduerfiim^. 

Si ex jfyocopcm arafmus obu- 
gcriC' Caput V. 

QVf txjymope marajrm ctmtahepuni j ^ 
quantum Jane ad ^ires ^nUap/of ^ ^ . 
f^^rJHBiammfreejiHsnier c^rnimntem aitmet^ ;7^5 AIEXAND. TRAIIIANI 

i^mum Gfferrtdehet. Qmnmm Wi ettam^^r 

adefi^ Z^ferfrtBk qmdemmterM^m con- 

^efiif, Turfhs ataem fibrkf^^rnef^ y^ 
ftimmai'tmcHmfertculumfìt^ ne alias aiiter 
^ ^rìntereat, numà perfrtUtone. nunc a f^- 

hrhnecejfe e fi tumdepmm ad <^rgentem caM^ 
famrepcere , oc nrnnunquam ^t^mm tem- 

pefìmè'pr^àfere.mnnmquam ^erarmfm td 

dijjuadere. 

De tcftkuKs gallo rum. 

reB'icuhsgaUcfmm, ^uos GrAcimhis F§ 

j^arafìai^ appelUnt > dare hU ofortet.Per. 

fetuo enpmommhm heBical^oranÙhm com 
modtextflunt^ cumahunàè nutrire .Q^f 

' res augerepofmt , Ut prò he concoBifuermi. 
Qt€^roper id dimeni nm femper exhtben^ 
durn^fl. ^yì^iresmndumadextremumcqU 
iapfkfii^'mt. QHodemmpr&pdJumdemefs 
efiponfi^fì^'ires attmentum mn ccmoéjiifant> 

fuperenut^^ Ouippene^uat^namctims ^m$ 
augehtt.^fidnatura,€iHéi. oTTme aUmentum ^ 
cómcquere , ^ mutare , ^ corporiapponert 
CQvJiievt'ìt. . _ 

De frudibus pomaceis. 

TruBmpomacem , qui opera Gr<zm dia- 

. tnr, mia Cane humecìaUidio heBim àhmefi 

^ -^ accom I TEE R Xir. ; ^^t 

^C4:omn2odati&5^ QHùmasn ^ero omnes pyope^ 
nìùdum.Tion fciumhHmectas'e ,fed eù^imre-' 
fr'tger are /dessi, idcirco rurjkó dicendurm non 
tfl .^nmerfim ùTrmiheBicoconuenire, lUis e^- 
mm^mcaàda ^ ficca, mtempsr te Ui^orant, 
^ mnnthns ^m marapno ccntakjcunt , ^ 
torrentnr . congrue frigida^ ìmmìda ^icius 
ratto adh't&etur^ maxime pepanu-m meduMa^ 
CHcwmerumntem mala dm-acma > ^C^. 
rafia hisjhnt idonea. Qui ^utj^mfrtg^tm^^ 
Umperkdetimntur ^ ^ m fintPim^xmGrùa^ 
incider ufity ijs inutili a, Reù^m 9erò pomacei 
fruBus X tfmnon.adeirefi'tgerant yjedpotim 
cakfactmt, ^kmmeiìant modace , exhtkre 
non efi ahjwrdum. nempe ^ttam matHram, 
^alde dukem^Aprtim qu& pajfa eji: oc nsa- 
km ^aide dulce , ^ fitim admodum matita, 
ram.nam hdu: probe concoBa, prcpemodum 
mhilnocet. Si tgttur Center nihtl nos tmpe^ 
dtat.plué iufto excernens , cum fiducia cilos^ 
commemaratos exhtbeto. Si nam^ue mh^ ^uipl 
ptamfi^rtt» ^ aluus magìi ^uamc&tmen^t 
profluere ^tdeatur , hU ^utdem a^fitnend^m,, 
in prafintia y dandum antem punicummo^ 
dice afiritigens, autp'trum, aut'maium eiufZ 
dem qHaltt^tts, prJfèrttm ante altum cièum. 
namfià cibo Jumantur ;, alutém ftòducun^^ 
oc ubi ftii ftomacho potisi^ ^ ^ cordi s<ntohq^ 
rmdofimt fo/^/, w^rajmo ^xj^ncppe ^anp^^ 
4a jf fien ^4^ A I I X A N D* TRA I HA N I 
fcenithiés , ^ (.mnihm kecikis dori dehenf^ 
S^ hi qmquejìù, ^ ^ehsmtnùfihi lahoravc 
^£Ì€*wtm , etìamspfìsfimtHf pQmaeei refiu 
£erant€S ùpJ>orimse t^eruniur.Breuiter, omiam 
adid 4^uod tnagis ^rges > accommodafide- 
èent, Hanc emm ratknem ammaduerpo* 
tsémque ohfèruans ^ n:m(^iéam altqft?7n offen» 
des-ne^ft pomaceum fiuBnm ^aut altum 
^Hemp$amcibum exhtàea^* Namcnmm^uan 
tifate, quattmu, tempcte^ ordine , ^ ^mds 
mo(k , aut inette» ata nmìè éthn'mijhém$ur» 

De marcorejqui marafinas 
Gr^cèdicitar. 

S$ miei» quam Gtm foconi matafimim^ 

tmer^ hHmidituits ^a m filsdis pafùbiu 

jHhJtfiit > édffùktttis exifitt interituSrn^Uam 

medicìnam reapa, Prcpter hoc i^itur non* 

nHÌlimedicomm merita decepti in difiernen^ 

do^putmruntjè ^erum marsjhmmxurajfe. 

MUnim fiert pùtefl, <<>t tenmtat cmnium» 

maciéfqm > ^ 9ehti coUtauatio earum r^* 

Jktctatur ; primariam^eiùimmiSmtem^ (§ 

qstAfihda tpfa nutrice peteft ^pTffrJusahJkm' 

pmm perdiatm^ue non iicet refiitnert. Sic 

enimfemum ofmaiue fonati nequit , % qmd . 

futtmaiàjh mhs. Quemadmodum ipt^^ 

' JmmmrmM medécim toUipfitefi, fic mqtts ) li BER XI I. ^4S 

f4fff£ reuera tmhes .AttstmmfrofUr huma^ 

tiim moryU cportet^ ^ mn ceu deplorato^ . 
o-mntm relmifuere* Inter dnm emm , ^^/ quis . 
naturam dextram na^m faerit 5 ^ tahes 

j^erattémfiàccejfum CGnfiqut poterit. fi^^' 
t^mm^, quanto magU £^er affeBus efi^n^ 
Umtnus agmdum. Nam dej^ratU i métloi^ 
<^iB^,nummadmm€rìnmdeUt* 

Dctcrtiaaa, Caput yi. 

T^ri'tma, qtàdemfitctià cmattàefi: ctim 
ohtem a medkù $Uk^ qui tmiiaratsone 
^ <^}a <:-tu»tm,mMè tté^atuf , non d^ilìs 
fmdh CHté^u .fidet'iom 'mfanahìli^ inier^ùem 
ledditur. Conflai igHur» cdttm immeBamem 
ttff't^eraniemi^ m cmnihtés effe p^fir^n^ 
dum , tkmtertm^^cMnt temperamento pm A 
^ germana extpt ^ ^ àfiU hdt excitmtm. 
Imqueptìfinjtcrem&rfiper omma ^tsUsipfs^ 
€sfet9ir:ati^k{KytmnuMi <ùjq^ étàsrifim^ hme 
efl morhiJoùittoTm.cptmfèJétperfijies ^itd, man 
ferttnt* Sin autem m'tnm ohkBentmpttJànay 
tt'tam auenx cremar ipjts dabttm : ac UBuca^ 
éutìntyhi CéMkm^t€$iàum. Qmd ffihrU 
mnfiéertt ^ehemens, ^ qu4td*W3 nùt^ conto» 
Btonk appartatiti etuon^édlmaìum aU ^ ^ 7^^ A L E X A H . r K ALI I A N I 

VrtnA'm hk ftcuocan debint > mAxm^m ' 
radica. ^ ^d^^ihi dfhf&Mam aneth dec<ir 
Bum ^fi^nin^mmertpùhepopt, %tme \ 
^mentfpim m^gùtoforiet in germana Uf^ > 
tianió , ^ in ^mbm cdidim Jìccmf^ tem^ ; 
feTamenmmhah€ttir:pr^tereafi sgTtfiim^ , 
tudme.^ "^igilìiscTUCtantur, Nam mhis&m 
myusoffenfamatw.^uam^tiktasptm€;^^^^ '■ 
aUt. Abfinthij etiam decùBummaxtm^S^*^; 
mndum efi . quando caùdum ^ ftticum 4grf . 
temferamentum haknt. Nmt mtem ego 
eùam mnnulUs coUtquMtonem expertos , f ^/ 
feorfim tU^d immoderaùm affkwf^e^n i 
(^ non <iumjfmt. Convgtt enim , cfUùfurMm ; 
fanhPartesfolfdoifacwres defrehendi . ì^uù- : 
tundam s^ero htlem. ^^firuejcmtem. non 
aua^tìmte. fed ^ualtmte foit^ offender^: i 
aUum oHtem igneam mtcmperkm > mt jn-^ i 
fiammatkmm more^enmcuhfenUre, ìnhis. > 
imc^ommhu^mltA ^imndafunt. ^ tepida ^ i 
Ùe^altoriwag^anteciè^^m<^tendum. Nihtl^ 

dutem ^tnus ettém in^^' *^^P^^ ^^*^ '' 
exhihenda.qujppe h^c humeBat > firuoremt 
refrigedt, meatufì^Uxat,Qu^areexhtsom^ 
mbu4 acadit , hanc t^uidempartem btlps p^t : 
<i>entremtxcerm\,dtam^eroPsr^rtnas, f&A 
antea dtnnehatur, P^propier cdiditutisfir- ■ 
mrem > Mprmer nirmam decoBorHm adu-^ . 
^: pgmm ; J^memnon pùtmt exfn^garì, Mmr a»ie^^ 

eitam almum med/cèrum,exer€mt\ ad$ù in^ 
4tfimci}jcrìfferit, 9/ d^cai^ txqutjtm tertm" 
net co{reftP$ abpnthìj iùlniuma jfeptimo 0è 
pt^pmandum ejfe, £go "^ero faljts ttrù^ìs 
fotms dtdt, tntxto ^/ oxymefttù momento, ^tc 
emmp'ttmumifieUam > ^ cifra noxam éta^ 
gmtxtcrmat , ^ leutter purgai :. ^i nm^fit^ 
<Ì^mtai orfgmt.mt ^Jf^pfy autcalaminthéi^ 
OHtpulegij^quA omnta acriora/tmt > ^ ^aù^ 
pàrfcu/ofii^ frehroi^fihrtm ì^^tm magis accen^ 
dunt, BMtgiiur ^s^muerfkS^imre magù opor^ 
tet^ tum^udoBer pffsrre y quando pìtm£U 
hìlem :7gefipera^imt ^ ^ ttmpemmentum 
éigYtfiìgjdimfiéerth ^ft^^octofapr4£eJf€rtt^ 
^ alta omnia qu£. hunwrem fngtdtoremju^ 
p^antem effcmnt. Sin ^autem humor > aui 
aktndat, Cùrkrax'tmhorumfiter'it, tuin hkaB*^ 
JhnendumeJiJ^tendum ^erh UOspotim, ^ha 
extenuant^ ^ accej^wnes ^ehemenùoresfirk 
noncogunt^ : ,^ 

De pomaceis ffu<^ibus • 

Tomaceos fruBHiyqu&s opotam Grscù ^^ 
pelUndiximiióexqutptis UrùmtU bheralttet 
exhibeù cGnuemtmempe ^umn d^kemper/t* 
ca coBa^ noncoMoì pspmumi^Tne^Uami 

ét^ S pTétf 7^^ ALEXAND. TRAtLlAKI 

fTAfirùm autem ^/teiUm £grifiu ^exentm'* 
Egùjam nouìi me fre^u nt&r ^p'os , »^ ^- 
fùi^accejSiùne fvhris mfèjl^entitr ^ ìtmfeM' 
usjp. campefma^ ptùhè repigeratos horaim- 
U incftrfim morbi ajpsmtre su^ij/em,^ rur* 
Jùs aifUésm temptrat^im ccptofam > ^ ^ua»* 
^mfcUiermt,fepomJtt^rhthereprMefiJfim^ 
Secutm tt^o^ e fi non multo fofi éi^ua efot^m 
étlìquìhtf^ fme frdor , aJ^s copio fa^ htUsper ^- 
Uitm. Offendi autem ego plerof^ue K&mA me^ 
Mcos , qu4 Ke Tiitmen ^utdetn pep&fmm , tan^ 
auamb/kmprocreantìftm^proferre^aédehant* 
Quumim^ue ego cuidam ^tlt^^u^mdof ?3fi^ 
itentt ^ehementer , ^ aJìu jUgranù , defati- 
gMique mmnxsffèm , ^t peponem affkmereii 
amd^mpyjtfens medtcus excUmautt : Homo» 
CSéT Agram magis ^U scadere ^anm dfdidfii* 
tjtàdpepm hìkm producati kge Gaknum de 
édtmentk , ^U dtcétt mémtfesio , peponem 
€emeflum chderkos effic?re. LahoroHÌ tgi- 
tur ego nonp^um , 0/ ^V perfuaderem y ffff 
hnteUeBu offe ^ut pater ant . Caknum non ài* 
cere h'tc ipfispepones bikmcrei^e.fedchùleram 
effkere jChtderam autem ^oeahant , fiom^cbt 
Juhutrjknem otm 9cmitfé (^ perturbattone 
^enirts : oc chokrieos > ^uihm hncaceidunt, 
^am pepon teuera habet aU^uid ^omachs 
cmtrdrium, fuart etiam copiofkr comefitts 
^sm$tum,^emrkfetturbati<m€mi ^prMe^' reaperJy'tBknem^ac tatins cerpt^rù^commWo^ 
nesexcitat^ Ac mckpeponnUiU horHmfiicere 
tenfitHnmn emm kaèet ^ek ^uQdJxGmach& 
adutr/etur :jmo neip^ftp&n modscè comesrtts^ 
Trùmde terttéina fehrs detentù cumjiducìa 
dori delet : tiemùn hU ^m ardente fehri» 
hùtvsm iCr^cc di£i*t , ^ tétùda interna 
perìe l^hr^mt yjìue m rent^m yfine mseit^e^ 
^eimfiomMh. ^tlcapftc,]slihiUn}m4iufino* 
djt tntimfenehuf ^duer/ùri pctefi , deUtiare 
^ eusncerc^tpepon, osa ^ dsat&r meltpe* 
pan, Quom^dQ emm ta ^4 refii^srant ^ 
hwmBimtMtkmpm^crt^^int^mn ^fdecS^i 
autempepQnumfin ultm uhideefi^ ett^im cém 
licaii UBucarum refifgeratì y ^ (xcmhk£* 
item cucHmerum medulU , perfaa coBìonem 
nùnexpertu, f€din<^^fùremfii^f^^ay 
eojoio ceBé^J^duù^^ condtmjHhìhtmpùJpmi 
e^j^^ ftmtùhuafempsr 9// ùcet.lam in tde^ 
rtkuf, ^ pomaceis jrHBthm etiam rnirnhoé 
deffgere foriti , fuji refisgerare ^aeant^ 
humeBé^e, conuenienter ea prò <<^mufcu-- 
mf^ temperamento» <^ merùs magnitudmÉ 
asiùmmodantes* 

DcBaloeo. 

Bakeum^ ^ ?naximstm prd/dmm, ìpfit^ ^4^ A I E X A N r> . T R A L I T A NI 
mento pr^ditìs^ ^ Gfm crehrù ^ìilauacrìs - 
€ùnjmmrunì: nec cocoBtojomnmQ expecianda 
^ftjed Wificrtas ^r^et^ stiam^nte ccncoBio 
nemìauare i^onuemt. Modus ^uterrjlauandi 
tziUs esìù :fofieiHam £g€r in temperat^m ae^ 
rem mgreJf^fiéertt.moSceJudartt^ ^ tepi-^ 
das aqua4 iUCceparit/fmoleononTnodfcoperun 
patm. Qmde^im corpus htleexardefits^irr^e 
Bare), aiéi refi fgi rarefrobe.prj&ter^Ha a^ua. 
foteflìPr^at igitur a^fua tepida adm^fieré, 
Jt€ eif^smrefiigerare^ humeBaremaglsy^ 
tn ^lm€ùrpor^feKetrateper€Ìp'itm>'* FnBio. a^. 
^erÀadhìheaiur m in domoìtsu^caftdU' aerem 
haè>et,fidin extertore etU6 partì reuerfi^ i^ua 
etsam a moUfedQmalaBicenappeUant:deinde 
pofl iUitionejn hydrel£t,aHi hydrùchitm^melt, 
Namftbdi^ Ti^alm , ^ precipue crociar ftt, 
72ùn ^lienumefiin ^ìcemokt communio etsam 
chamAmeltno ^s't.^uod^imdtfcHtiendt, multo 
hahet ampltorem^jednùndtuAgerinaere im^ 
morabitur^^ernm celerrtmo tr^nJUu tantum 
^Jhsin teptdum calent^ a^u^folmm dejcen- 
det, in eotj^ diutiusJpiyfìBet.BgrejJksaMtem 
ex domo e alida, monendnSt ^t in a^tta pigi da 
itnmoretur : ^ fi bene habaerity etiamiein^ 
mum indices: operimentts ^ero tam Jumptis» 
^t a^U£ tepida quantum ^slit ,paruo (poeto 
interfofito, édere éortstndus ef. Na ap&tione 
JUdom cifiojos effendi ^idebii : interim ^ero 

€tt0n liBE R XII. 74^^ 

eùam h'tkmper ^rmttm» retjck ^t ^er^uam - 
frimnm exJjS ^U£fi4perti^mehanh7norhQfUe' 

rtt ùberatP6s,RemrJm ^Ht^^ tn damumjìpe 
pQ non adfierit, aut alsmentHin t^uodMxi^ 

, cmmcbUas ,i. aut cucum^rfs » ai^ fiifimam^ 
^CMermm aquam t^pìdam mn Tmdù fiméf^ 
Jèd eùam ^à ^ fi'eéfmnt^r d4reexpedsi , ^ 
nthUmetmre , In hoc nam^ue mprèo aqua te- 
fjJa maximum eftprAjÙHm*,Ts^^bimm 
rautem in declinatisne, fgtim eodùi^m ^ ^ 
^ante^cce/^onem^hierim^pò etiammds^ 
xe^iQnt* Nouifì^imdemacgeJ^iomkHs ^(kbti^ 
hideBsre, 9t dmimJ^imHs Hipp&cfates tni^uit 
ac 9emmefi^ iff$4ntHmadhoc attinet tettam 
cummhil ^get, Fre^mnt^r jS.3sim cogimut 
fropter caujkm ^geniem^ non tepidam modo^ 
aqtiam>fedeùam ctham inip/à acc^J^nepfi 
firre. In tUis aute^n hoc agendnmefi^^uà 
ìmmoderatHtnflQmach$hahitHmy^ 9jrium 
imheàiùtsstemhaynti ^t inJtdtHs magni^-^ 
dmem ferve ne^at yjed ^copen msnetw^ 
Nom igituregomhk ^uitmmoderatemdw^m 
tur» tepidam mt oifuom pr^pmajfe id^in^ 
^omìtH Onorio ^ ^ Mie copiofìjìtma, excrem^ 
tiisrum henefici^k i^cej^imem CQnqmemJfe, 
Vt autem tila auBa fiierant\ ttis eUam óii^, 
decrefieèant, ^ a^uatemperamy^ kkeÉéa-^ 

Qm 7J* AIE X AND. TRAI II ANI 

Qaomoda tcrtianadircernatur, 

germana ac vera ne lìt, 

aa&Ifa. 

TeriìanofiUas ]germanai€ffe tenfindtm \ 
tfi > eimbus omnm i^co^nam dkuntmp ! 
tonfiti fermU^Éo^ dìcù.regio,€(mJsietHd9, tem* \ 

oi^emfenex ^uo^ terùana fnfift^U f«« ; 

omTiemteTÙtmdtgermanAfieckm.omnemc^ \ 

modum cmfiruet.Egafime meis ocuUs hs£m \ 
fcne ^luodam conf^xi . ^ftdfimAm htkm ^ 

menterfibnctmreuaic^ iém^ accepo cum ; 

^^do rigore e$tm ifmadeha$ y oc declmatt$ i 
muU$sfidor$hus accidehat : dst'tmhaiur rf«- 

tem accezione hùrk fere decem^autamdeam, : 

Hftius affane fitm'di^es.eoquodfinexejjet \ 

deesBnm e* ì^yete prMÌf*ebant.ac omnia illa \ 

facere^u^fai/fs ternan$s^^£amHtjid(me4t ^ 

exi^unt :fire4. ìnterijfet ^ger decoBk ex \ 

Jr^fopQ,mg*im^pHkgmaJfu»7fts£,m^ili^ , 

Gòni ex ferkuio ip/nm fsdtraxtjèt , iuiens t 
eumeùétmpeponesajpémere, ^iaBucaé^^^ 
ftìfmamy ^us mhU curiojum haùent , ofero* 
Jum^ , oc omnem almm %Bum > i^mbume- 

Baret.ac refifgeraret> 9/ tsrtsan^texq^djtm. \ 

nm deceptHs A^te qmdfinex ejfetfidfotm ^ 

Utdte^eramento.tld$i€ratentmiammi^ i IIBHR X li. ;r,/ 

a^ mhtù igneam inteper^m, i^uam ^'prcpe 

modumomnes pBea ad amu^tm ccnferuth- 

hdni. Quare naturam £^$, ^ confai frà£S'^ 

dentes maxtmì attendere oportetmibd auHvn 

mìnm^ imo etìam onmiumTnaximè fihrif 

ff^eaem,£giy^mtem nefmfertianorumfyfa- 

rum^fciué raiiùnemm Qnm$h$ts ^t ^eram 

^ ^ttiem commedù , fuam Ga/enut m àltrU 

ad GiaHcmemphtkfiphumpr^i£Ìpere ^idetm: 

in^ctens omnìnof tifine piper^^t or tganum» 

atti hyjfcpum, JEtentm éuué/mùSpl^ttmfus 

pericHkfafHnt , 0fihres ^ehemsntmes oc* 

cenduistùd^ maga adirne ^fitemperanmtium 

corporùcalsdÌHi mueniatur, ^pitm^mU 

tfor^Hàmé^iU,^^uanmadeìcalefMc'$entU 

ret^mrat. Quìppefitù eratjnhìs <bi$ ^ nm 

^fihi^^alderèfi'igeranttMus. ^hisquAfin* 

firn txttnuarc atra c^arem pojfuntsifuabs efi 

^<idtx apij ti^urgotìt^ <it mnpé^tkepsfitra^ 

^cu!arumSemptf/ànaJ$mlster.mt^imad* 

tmSltim hahens apistm , ant ansfum^aatcs^ 

*»^^porri^mtm£Ìtis,^ ^etsmamentitm, 

Qmdjìnon admodum mjmceraaefaifa ter^ 

t*a»afuerh,nulÌH<fùrum ^m tfi :^^erùfn 

^*tnd^€fl,fiUpti/knaperfi<^iK^U^ 

yt^ofnm efi cmtemperare : t^md pttuttofum» 

^P^ere!Honautemfica^tsitttg compmg^re, 

^<:<^€re:^uemadmodmm i/fitBttsmt.^mpi- 

fer ^ l^ofum fr^iftunt . eofmdt/la U. 

dcétm dean$Mrt^t€'^Piar0. Qpqrtet autem dì^genter 
ammum adusnere , eum ^m h^mea^nte ^z- 
Su ^fmft> ^tcumhm^r^s^iUQdt0ut-O£ 

- imumi>at, medtcammta exhtbito^ <fmdmn 
^agnacalefiicimdr "^tm étim^,Efm.mt^m 
gemrì^ mpdm fint >-^ ^« €^ oxymelìtej^m 
pUc/usparantHr.^qu^exJkcco rfifarum ma 

■ dico^agarko,^ feamwonm Uchrjma. Quan- 
do tgitur h^mores compendio se Jkbd^enài 
(imtl^im$rHmmm dfffmdi téeneos.^im^ 
g€rem»id€mcQnff>ex^mSi dmmi^tmm Bf' 
f serate s fin ptum mhqH*t. - \ 

v Qap^modq liaxQores dife& 

iocirai i cognolcat-ar. ? 

2vÌaterUmfikeBam iemper^tchaut hum& 

Bante <ì^t8udf£okìmdeiogmJces » ^mdcum 

per m'itm ejpt imm&klk ^ mtm ali^ftomado- 

SagitmuimipiaP^at^aUàs m aimm locumde^ 

Jcendsre mterun ódos^entrmb,^ intesiti 

na:mter'tmetiamadarMmloSiaiit mUm^Vs^ 

.titHmìgkmammiidmrtere hunc- humortim 

. mùium . \^ ohjerfsaredilsgmter opmrtet^ £? 

daxe aif^ufd qmd ms fiifdi^at> as^teqiéa^ 

phetr^ntes nox£immtukvtnt » f^ f^rtsm alì^ 

^amnùhtliQrem dscumbentes.V^rmn ^^^4' 

res medici ràkdhQxummrunU 9/ ^uimoi^C'^ 

mshftmùmm dffcsm^rt nm Uhrent ^^^ "BE,^- XII, _ .^^ Sndermt^jiaum adea^prompmt quj^Jkcarè 
humores.0 ct^psfacerepapmt^^ia^hmufi 

ftmtle^ ^icìwp-^cfpkmt^Tideamdit. % h^ 
morestndetraporesreddm. ne^pm^^ntié, 
facfle cédant medicamenti^, ne^ ohdiof^ 
ComienftJ^aHrM^iiJihumQresdy^tas^i^ 
uerst.non modo/ème^exbièe^.^p^^er aàmm 
fidd^ere^/mt:/èd€tiam rarfi^ humeB^ 
te ^ìBh yì.&d,jpl^tes.fi^u^fic:t^crar- 
fr rek^m^fihfint, ttemmkt^Ur expmgent 

foUts 9/^7^ morhmn mÉotum emmere, mn^ 
t^i^e.^ ^yonumfiaiHm deducete poteri* ^t- 

nHÌiaaùa meOicma hd^ge^t, Quidfil^^ 

Wa i:Sfiperfofiond^.^ cùm concoHio ^a. - 

teretncsptt.F^ kng'e unte^uam ^ceJ^,oZL^. 

^<^tur,U^n^m^0rHnttum,ffi;ac^om.tàma. 
gn^ exparte occefioi^esexpeFUta^SJcmmnt 

Qt^»i^^a'*^tpurgantihus<^UnJ^efi, g.fel 
prompt€ ^ cèpendiosèmuema^^ kn^efjfedt^ 
XfMiamcczrjpoJiftonem ipfirHm hzc ^pponeret 
m hunc 7ì4Qdfim£alfet. . 

_^RhodomcIi, purgane. 

M^^f^ccìfext^rl^dHo:^,eU;4Pxtsinu^^ 
Jc^mmom^torrefaBz ^ncU,0,^.nUf^j^,^\ 
fmntnr, SHmmus medkamenù^odm efi Bùcmnjiùtm urtt^^rijs frù^man debeU 
fcMs eùcmh^uilf^nudme, ^ atioefuodam 
nmi&exWe/^caùdamiemferfedirùtani. 
Aliu<irKodonaeUp«rgaDS. 

^oTKi drach.p^cri^ drscb, du^:meùjs ^nci^^ 
C.Ad igmmlentHmcoifuatwr,^ Sfbt mtrAj 
(kiemcùtermUadijcttùfcammmta.agarmm 

R<^:pìpsr:^ <^tim^.DatmmBarm^^tt^ 

imna%tinentm, Hakienim nonnM. ^uod 
eisa^nptmmm juhducai > cnm aianeum^ 

pmtrecepemMmi mtemfurgafe metttam 

reiMeoqmd ex malkcùUneisfaramt, ^ 
h<^um penuria fiU^fumjè^moma. Qucd 
entmtpfrnm modlUkmja etiampm 
fampùU^ c$M€iiai.manf[eMuw€fi.ficiuts 

tami^jgu»d^>^ac»^i^ ^^^ ^^j^fi'^^^* 
ma:mctnd^gih>t^s.^éiag^iCHm.^tmu^ 

hmmfjìueslremrmpftmu Quareetutmp 

h^mtapmiare<^elst.mn dehxfuesM^mcp 
haBenm de mtUna hemter à mhps dsèta 
fttni&.Nonenimfrmi^ ignari, ^eieres^ua^ 
dehkfcrtpfiJfe.^neTmeadecéiuficulpa^- 
dm erti. Qua emm mhU fio^texBfua, xS ti BER xn. 7f/ 

Itmgét expersenita noJlendftohtHlltJi^c éu^aum 

e^pQnere , qn^i, ^utdempaucula esciBi^Kt fed 
n?agnAm^imcontment. Nam meihdf prd~ 
d^Bd. non m tsriiénis taniHsn^fed *n aiìjsauo 
ejlHe mnltumorl^is accsmm^rifoffHnf* 

De quotidiana, vii, 

QVod ^mùd4*tnafibrU^xp:tmm trah'ti 
GTtgmem yommhtss mcmfiJfoefi:aHtp:~ 
févetiueacum phm eff^bps appar^t , neque 
Jìfk ^4ÙdA 9rgei , nefue perurms qufd:> 
^ Jìaum haLereJiil? ptmo ftattm ccnm^ 
imperaptMT.yfid magU ^bt manus dm^ 
tit^ tmmoratur , caltditas fUltgfnopi ex 
étlto emergere depi-ebendhur :ac p^iìfks bùna 
ex farte exigus^^ rart exiB^tnt :mcremen' 
tum non ^elox , fid longme tempore detì^ 
net:fìtd6res ofut fp/ts dform&tur > nunqu^un 
fmum sftenOHnt mtetHall$^m. ^ quale m ftr^ 
tiana , aut qt:a>mnafieqHevter Apparerà 9/. 
dc-mm. lam . wantfiflfHs étdhuc fekrk ffe~ 
ckmeùam exprAcedenùkm c^ttfis cognefies^ 
fi non omter.fid muitm <:Hrndii^enti^mqH*m 
rere y ^ exàmmare Qvmm ams^H* £t^ 
enim ctudimffs phrimftm > erapuU >^ 
halvtt tmmtìderaU^fm ^ jnteréém iecmis^ 
qtiù^He ^ fiùm^m perfiulko pr^cedii. ^f ALEX A K D . TE A I 1 1 A N I 

JJac tgUttr e f^m attendere, ^ dtì/geritèr con-* 
pderare óportet, e^mfihrìsjpectem ^eltteogmi 
jcsre^ Nam interdum indicm omnia fìmuli 
odfHntJtnierdsim non i €fmppe in germàtni^y - 
exmtfttis^fehribt^^nmerjapral^etnuemturri 
infalfis autemman omnia, ftdquAdamipfi-' 
rum ad/unt^qu^idam nmfemptr^rofter 9a^ i 
rias ip forum caujas , ifuare eitam maxim^é • 
diuérjttas in curando deprehendttur* Inhunc 
its^^àduminternùfct deyent.Qmn ^ dm^ 
nt(?tmt^OakniesiJ^ff̣^^ pleri^ ai^<ktem 
res de hoc re ctfpiofius iradidsrnnt , nos^ afim\ 
tem deincepì etiam de cttr^tone agamia ^ 
2Sfamcurandt ratio ak tUis frodttst in ^fàdfiso} 
nem alscptam ^ocatm , nnm ^idekcet 9era m* 

DccuratiODc* 

Qmifshris t^QtiSanay ^t ^ha ex pituita^ 
nafcatttr,sxUnsiaHtftsmincfdentmm(f^ ^Jum\ 
r€^mrat>^erum0XfBst,JÌemm crajfa efi» ^\ 
^Jcofa.èxtermantéHsindtgeht^ Duplex at£^ 
temhort^m dìffer ernia ejifscermtur, efu^tdami 
enim tmtfiriam^im ohtfnent .tta ^tfimui^ 
tgregts cakfaeerepù^int^iqudidam autent i^i '* 
dendi i^utdeni $ non autem ^aide cakfaciendi' 
fotef̣t,tem hahent: quAdam^m totu noncak' 
\^ifmt* Qmh^igttur inhocmorbo^ttofor^ 

tet ! : tIB£ R' X II* 7/7; 

4et>ij{he^^% cakfac^re poffunt ^ m'tlUs^H^ 
cftr^cakremexienUétt^t ? ^ideturemm dim- 
m/^mx£f Caknua mdisi'mSte GLmconifh'dO'^ 
fiphap'Aciperr, ^t extenuanùbm. ^mtur^ 
Conuemebat autem meo iudtcÌQ,mm maxima 
fiJtfferenÉÌaydìmfioneacdi^mBìane 9/^ 
^mhusjn quo ^endtimjk^j^ec^msmptui* 
-m hmus, ^defeérùaccenétm^<èmamha^ 
4el§eci€m:aiia emmefiJUf^-étUa a^ida.alia 
^ìtrea:^traque ^erofiigida;^ CTaJpi:acide<i 
'^Hodf^ùcuhsjìt tmpacia,febrim exat^uii. 
Mefiti fghuretiam exienuémtUadcuratui^ 
nemdeJUer^t^jdfa<Ì€rlmnfmd$t^,fi^^ 
dem^ calsditas ficatoi hoeetfr^at^ 
C^i/daaHte^pfim^uo^e^coIfatfnde,ifusd 
tni?BtnH rodai radati^ Ù*grautJ?tmA ti^me^ 
tsi.quaidjfsnterias Gma%eat,ntktlminus 
eitam a^uàmèflf^^ c^huìm qm^ quaUtatem 
rueperttfifcttetMamhumores^ofecundum 
tnateriam tpfirujèdetìafeamdum quattm- 
tes eisfitùtefia^ operantuk H^fiqmde adu€r\ 
f^ipptipugnant.^ùperantur, Acpìimm 
Jalfa^ettam fì^tàeaturhumsdar tamencen^ 
fa.tfacult2ztefi:cA effe , quemadmodi eitam 
aqaam martn^ Um alfa mulm imaginatifine 
qmdefunt humtda>faci$ltai€ autemfcca At 
f^dpitmtsi fi/fa mqutt per ea^qm /nflamai 
^?f^^^Jkcaiq^,exte7mar$quadùq^.^dtffH7ì* . 
^^Jèdpoùmddhm'eittcra/Sior e£ió:,rna7it' 
ìi^ ^ fisio 7// AL £ X AND. TRA.It lAKl 
fiffo hoc uBantur nttrum.fai. ^ ìm^fatf^. ! 
Qmm ^^ calefientja , crapom reddaniur, 
^am fd oB^ .^risiatele, sjfaqus, exferknttA 
préatum efi . ea m^L a cabrc cùaBafam^. ■ 
^^àcahre.fULontr^hdìpif^Hf-^^ ' 

ridekT^t : ^ fi quidam falfifuni , mn c^^ ^ 
fM$enÙAÌ4Ut ^u.i.admQd»m ficcante aut ex- < 

tenuarepsJpmt^adh4kreopùrtH.^fi^^^^^^- \ 
res meUpcfmt. rafham raàkuLm tpfis ex- 
hikntes.piptr [.fMfamentum , cafpar$m, 
decùBa.qu^ ^eh&mmterexUmanU ^ mtt- - 
dom,qusadH€rfmehfmodhffi;rmtur, B^^ ' 
/hiè oportth^ ifi pttua ^mUdiaups > qm a \ 
ftgido MqHS acido humore frùoencrunt , /;»- i 
ferm^eiqy^tfpe^hemfmoéadmuiintitr.tgo 
fané nQutcnbrQ me omnia hdc $n quoiiéana, : 
auA a fijgida humUaifue . fif ac^da fttmm ! 
incenfafah. ùk^sp. In jjfuih^ anUm fiU ^ 
fum, aiéibtttofìcm €jmd admtxtumfi*erft*m ' 
hU magna ex parte exfemfans ^stidditm exr 
hsbmlfiprjf^ritmfieù^mAgrittn^peramenr ; 
tum CédsSus erat. Minime ^ero eiufmod$ » 
medicamente per imtsa morhi àgromnii ex- 
btkre cùnuenii,c»m ptlfm adhuc humùrpiper . 
rat.prApoM^ste, ^ digrt corpH>s perit tntsm* 
peratnm. Stn autcm etiam htHHjmodf ali^uo 
<hùoportsbit,eQ ^Hod^ger appetii , ^t ^^.^^ %tt7ìdum ersi : af 9^i (oncjotpésre ^^er tncs^* 
perita, tunz àf^rmìttendum , ^iaffuT^^t tum 
<ihos. tumpqtuft^^ii ^^^^^^ extenuent S$ f -«- 
kfiiciant, kt^Qte optjtHrtmes ^ porrique^ ^ 
p'ipem extguiim^^mipi&ìmntHni^ ^mf^ M* 
h» idque non fieijfuenter^ nam ^JUs eor^m S- 
èeraltùr nox'tfég ejì, FsrUm lahorandiém.eff, ^ 
humores ad concoBioneinf^Tueniant > ne^ tn 
^HtiB^em lenire finendo fedf^gandi, Cuin 
enimm cor far e dmtsus in fidente m^g^s xdhuc 
aè Qm^fhu<f frAjìd^s ipt4 calef^itmi ^^d^n* 
turque extenttare, cra^ffiuntt 9/ nonam* 
fti^s ne medie amcntis i^mdem ad pnrgan* 
dssm efficacie fii premptè cedenti c^mdi^cs* 
ics ipfl ad moium^ ^ ttrreBres magis ^i ifjtf 
enaprtìtt. Nonerps aaitm hanc ad purgati<^ 
mm effe cpportumtatem temparis , ^ com^ 
modìtntsm. FreattCKier enim ^rinarum ns^ 
t& a pr^fnmpto uscite , ^ temperatst potione 
tnutnntur , atqnt tutte hnitt/modi ^rmod in* 
cocias ejp, ah ìjs qfd idn^n nauetHnt , csnfèré 
^idemfi4* Ai ama jreqiéenter accidjt mate^ 
riam m toinm corpus diffondi , QT al$4.s ali^ 
ter» autperfèdores , ant ^om/tum , aut 9f»- 
irem dtjTfp^tt ,' ideo ^rmjt ^tiam fidìmmù 
exptrtes ^nlgo apparine, S^ìst^ igifur eflcon* 
ftderare ^ dtfcernere , Ruanda pQttus mait* 
riacxtenuars, diffimdt^ad excreiionem //?r/- 
*f « >^^xhco in locum tran/tre incipit , ai* 7^^' AtEltANB. 'T-JtAIlIANl 

£fue itn demum purgate (fortéhìti ^non fihs ^ 
%rmis animum adhrèentes, Verhm^musr^ 
Ta.nìpHrga,twnem adhìhere non conumit >Jè^ 
per ^cès > ^JnterpuJùt. Im nam^ftìe accom' 

Tnonht&f generantHr^acJènJìm extenuare^ ^ 
lemter purgare materit&cùpiam oportet^ eiuó^ 
adlpàk ejjs ^idehftftr, Nam ft^g^r affumat 
medtca^€ntUm\ qmd cùpìopìéipurget ima- 
gnamcorpm mtemper'tem cmctliat^ P^' 
tiusnocet yéjuàm iuntif % ^^pfi*^ *^ ^s ad^ 
ime ,iim e diéùre temperamento ^IftàoforSr 
fr&dftfjunt* -: 

Qgando iàlfis vteniiim ia iquott. 
dianis febxibus* 

Qu^kcur^autas ^entricut$ hahent refil-^ 
geratum, ^ ac/dam pttmt^m ^omunt \ te-' 
nentur^i^e quotidiana, his etìamcaìtdiortbu^ 
cihis'.JÌ^'ifies, 9// non alknum ej}. Hurhtdus 
en'im ^ fiigid^s fiomachm ^nmerja exte- 
nttantìa atra noxam tokrat, Auftss tgitut 
ego auandc^nejìtnz m ejiHodam , ^m ^uottdte 
fihrU \a£cefitonem expemetur » Ó? pituktztm 
%omeret ,falp ^ti, ^ pifcp/-<^e condtto ^^ - 
Crucis encatk^ru dtcttifr : iiem hydrogaro*^ 
porrsdecocii ture, ^' ^ino a^uofo, ac mtrtfice • 
conualuit , /2^ t^men , ^t ori ^entriculi, 
<^ngHentis epithsmatihufjtàe ei' extrinficus 
' •; -: "^ - afpiic apbltcaiis ^^ n2ùderaU>totti^€orforis calóre 
cónciltMo €ifro^exer't7n^2<lQnabe72Hn^€fi:,hs£ 
attoquem qmUdmfiis tent2irela£ ptttùtJL^itiér 
Hmtem ^ qmntfmUmoifirsiaìm st^^ueìm 
conuenténtem^mci^^Ht ^0um frdtfìrihere^ 
Quemadmod^m ensm non ^na fttuit^ efl 
jiecks , tt^neam ^nam^iBus rattonemeffi 
opartét ^fid^mcmipte^cm Idmeam^Ac in 
omni mediana idem frsMandnm ejì i ^ id 
^d ^nkut^ congrtmm eft ^ fdumr^ 
ejsi^trendHmyF^oHtem ùqui meditamenm 
t^^tt^fromfte ea fù^tt itu^nirs >^ non, 
àliundecìimanttdùm.tHm furgatitmes esilia 
gerecogdfur.expofm hic dijcrimina, adifmBit 
ettam diBinBìiùney^Haiia in ^tuBt^^Jurf^^ 
re fotii^ ùfforteat. 

De foi^ent is & cataplafmar h* 

Tomenti^ antem ^ campUfm^^ f^^ ini^ 
tiafiatim<hu0man^*^* ^» efi.ne^cum 
copta humorut» ^^ t^^^ corforefuferat, Metu$ 
enim^f^nedum^jfcera nimittmincaleJcunU 
Uxanturque>confMX$és quidam ad fartes af- . 
JeBasdecumèat^ ^ adauBa tUuc infiamma- 
itone ^fréierciuiimquo^ ma-- 

gU etiam offendamm : ejHod if quù^erfit^ 
cmnt, c^uiprmfquàm fùtumcorpm recremen^ ^ 
iìsfuerìtUlferatum, cat^lafmaiìs;^^err' 

^ ^ bb s €t$am ' yt2 AtEXAKJ). TRiLtfANI 
^ùiim mfamm^tknes, .f «^ non trant.ohprs* 

^ffci^n^itss ^ louùrandHm ^flo/pm tam tmmu' 
mt^> ?£ «i^ i^m concocfh qn^am in ^rir 
nt£ app^ireretncfptìcalefiiàent'ta , mti Uxm* 
U^.fi^^ TCi^ufTiit^ ^t/certhu4 indncere* Fu- 
gito aufem fimtntu , aat cat^piaj}namy fu^ 
4ascare tantum, ^ €fU£, repdkr^p^Jfant» mm-^ 
t^m ^irocanficiionem tpfirum parato, £t/i 
^mdem Vipera i»firmiori$ , ^ defi^x'iùntim^ 
i^pp&riMna ^ideantHr, éi^érifféefajhdtéU>Afir'tn 
^enisum ^ rahorantium ^tres mtefsden apor 
t^t:Jmautem mjiammatione 4tut cklare 9^- 
^en^m^Aitxanti^ ^otiisi, SHmm^im^triuf- 
^»f { meUìcamentt t um Ux^èììtis tum repel- 
lentù ) ^irespro cau/k ^rgenUy ^ intendere» 
^ remìttere comiemt^ 

De ilomachi imbcciI!iSj& medio- 

crUcr in£aramacione k- 

boranr is fotncQto. 

jid qumoi ^ins parte j mt/ces» omphacif 

^HAterriét^ t cham^tmeU àwas > ^ malhihtt 

msmentHm, Qufidfi'mfi^nmMtofirHtnsap^ 

p^re^ietiomJt^leHCtnwn, aut nardinHTJi ad-^ 

ieceris , mhslmcebH »Jed piur'imum epéoqus 

iuuM^ù, Sin autem os ^entrkuli non infir* 

zsum a^ger hakre , ant àhutM nm fa^fdtre 

^tdeéUmr , k(9 9mi d^soBum fomento admi^ 

feern grMum friHs m ilio decoquendum curata. 
Mane e^iiQf^e dvmad^erJton€?n m a^pUf- 

frintim , ^tupn^rdinum cat^pUfmattfimp&r 
ad^aantur,AtJìéiCQm émtf/tgidtmtii mflo^ 
macho fenfi&àefi^etiam md^coBoin^Hù tUa 

fiirantiér , nardum C^àcamy^/ìnthmm ^ 
asethum ddinr/^ere tis cfortet^ Ct^mJUJhm 
bumoTcm ^OTmtni 4^/ tcrf^eramenio caUdi, 

filum fm^ cham^meUnfàm olcftm tidìjccrf 

condtiat. dt temfus Ciàm}(l^JmatHm e Ho ho- 
raarAdmcceponem,ahfqy^f'MrsmQpQtH,^ 
tmpojtm non dm mhjtr^jcaìst. Qutppe omnìs^ 
fi^e fomentum , p»2 cat^pUfmam f^r^^t, 
ettam Jf /n^tme ^^^^^ -* medtc^mentk 
ommim^quA rohwt ad/erre pojpmt , ^ppMsre 
pQtHSrn. mmenfi dÌHttuà corport mcuméanf» 
^trmm refoluttonem ^ tmhez'sllimtem eff^ 
cmntXantnm defimsntis, (^ campl^ati$ 
dìBnm fi^ S$ ernm parttCHUrtum quoque 
nmnth/ipr^ermtfptm fi, idratkns quis -«i- 
tnuemre poterti /fi omnia confiderei^ ^M^ 
mum adidqmd csndMctt intendati 

De purgationc. 

MéaerUi^9^ aftméam diffi*fJft^^^xy^ 

meim iC^- AL £ X^XD. TKÀI IIANl 

tei autem^mmrsè tpfos fnrgare \ {èdfer ^k • 
ces^ ^pmplktùrìì^us rhtmdenmm dbquan^ \ 
tu ^aUntm'thus. Cùm enim matéridfit craf' 

remaue^acuaUónem pr^Bant^^ jig^^^^^ 
tur/crt^tiios tres. aut quat^orescmelle éxhi* \ 
hetG : mtn'tmsuampbfskHt^^^t^^ \ 

Mentii ^trìmn tatioi^ ^^ hmmrki^^ \ 

T^eiuanfitiite^Qmfpeptmt^mtd^ótimcr \ 
Tnsriwnìrmeierarijimti ^ ^ ' 

Altud. 

Et granum cnfdtHm yjì pofi concoBionem 
datHr^dtHturnpsqmttdianj^ medetttr, AdhM \ 
'camfoùit,i^Hthm ego ftmper^ ^ m (part^mis \ 
^ alijs affeBthp£^ ^ttjoleù > Bene facmnim \ 
^efieramdat^Mahesipfirum defirtpùonem ; 
4£bì auoque prùdttum ' : h&c autèm ree/piti 
Akes ^nctam : eHCurhitA ^lueBrìs ^cfos \ 
duas ;Jcamm(mì& '^natAJn ^e$tpìwrè>ij Jemun^ > 
ciam : Veratri ntgrt coritcps \mciam: èdeHf \ 
^nctam:gummt ^nàam: nitri Idkxfmdn* \ 
nifemunciam . &tccù hraf?$c^ excifitQ > déttO' \ 

fue ex etsfcrnpulos qu^ttor>aut ^uinqf^ : ni* 
iimetmmi^ttorjhn€m,MhfmÌamptir'^ 

gattoncm ì gafionem :^acttant JmeoTfml mole^i^ nm 
mudo fituft^m \fidetmm.bH»9<irem melanm 
chduum , eoiim ctrcmtm ^or^mQ^j^tst^t^ 

ta^ìn qmbus multa crudtltU^craftiU^ g«f ^tm 
wofrfr^efit:,t€mperamem;imqm€fipttui^ 
tùjtus, ofmdnshd ficcum imt acre okinet.^ 
Nam metufmodttut^dantur: ^qm b^ a/Z 
pémunt^^aUe ^uu^ntur^ 

Aliud quod citra moleftiaró ìumi-' ' * 
,halar2um>admQduqi 

Owgtheru^etrofeùm macedomcì > epfthy^ 
^tlafetk^cHmmh^^fimmìs, bg^Umt^Jtn^ 
gnhrum <^n€$£ quataor : (cammom^ ^pcm 
tres^ 0fimf/^is :fkifs com?mmU ^ torrefa' Alio i y£ fenptura h^Iat lorum 
habcc, prseUao tiu s. 

Omgsher$s fen^mi^rpetpo^m Tnacedo* 
^fCi^epitéymt.iaprts^qfemmi^> l^neos^ cu^ 
mm, h^nBm , p^feris , fi^gulorumdroihm^ 
^i-fii^ torrefaBt ^^mci^ du^, fimis :fiam'^ ' 

tersta/lss , quandocun^ %shnt. Atfiahmm 
emBrì ^slU$Ji:rufJ,dfiio:ftn ^t^cmtdùtr^ -JZC AtEXAKD. TRAI ti ANI 

giià f§cere.duùs; ^m ^srìs rdufhorthm 
fem^mulfer^£0 gramdìs ^^ infumma 

huó. Atminerjprj^at m mcrhù , efUf fsr Cit' 
cwtsis reuertumtur ^ cum ftifma, cremore^ 
ìpfumpyAhcrs, ranUtmeùamdefar^atJoni" 

Deasti^otisaJ qaotiiuius. 

Styracìs cd^Tnìtls, mdis HfyrtcA, myrrhA^ 
Jtnguiorum drachm^. quatu&r : cpopanacps> pt" 
peris^galhant opij.Jtn^fiUdrachms, Hac tri-- 
m onmta sn<^nimtcm cogita, admtfiens eis 
7»ellU micdf*ifust.^datofaUA^gyPt$Afn^ 
fi^r ante accepmem mUcio MHHmbentt.fer* 
unBÒiiue esc oko ^rpsre granU écem : iu^ 
Xtà <ierùapfofitA(ìniprunA, Hocjomnum^ 
fmhrer txcttzit . ku^ttqt^frAf^y^ €0S» ^tà 
multutruSuitefcaUnt. 

j4gar'tc/>gent'fanA,JtyjguUdréuhmA* daiu 
tur tum mulfa ante accefiienem, Boc med/Q- 
cnser extemat, meatm mfitrBos aperii ^ ^^ 
fysateriam per ahtum ^ ^rwa4 wscderats ^ ~ IIB £ E XII» 7^ 

/.;■:.. -Iv . . ^2md. - .-- ..■■.:-■■:. 
DecùBamcham^ryos ^r^uos ^tiot'tdtaxa 
fibrjsctrcuttuf^e aff/git^ fot toni datcVrtnas' 
multas duàt » ^ Isuat, apftHmergo slU^^ tfui 
non ^alde f^hriatunt » neque temfsramtnU 
caisdofunt^^Jìcco, 

Antidotum ad <juotfdianas,&cit 
ctiam ad quartanas. 

Of^\ ùfofanacis^caBorei.^mmUà^tuc'tJifP' 
gHÌùrumdrachm^Hatuiir .* Ì4U$g4iiM p*mJum 
tneUiS adtjctto : ^trìs ohubs tres ^^fumìs duos 
txhihet&.Ftitor autemhoc mn^dimz admhra^ 
hiUex wulfo hora ante acce^mm , ^ fré^ 
fertim^ms nùnfitlfipnmm^rgit^ tm iagie 
cdidHmJìccumqus Umftr^3ffi€ntsimmefi* 

VKB'fone^temtéritit^^t adkotror^fihrtf- 
mu4\ Si navjfue multsi p^rff-dìtfme^ ^ borro^ 
re mfiHanie.:, fi'brts non adeo uhi ^ehemsns 
étpfareat: ne^ue ^ires tmùeàUx ^fedrohuM^^ 
magtf ^titor %tlidù ^nB^nthas ^a exter-' 
nam cutem c^defùcerel étdru^ùrem^diaere, 
(S extenuarepsjfunt* Si contrj» mfue 9/ref 

nisniesfim K^identur , ime ijs ^tsnétm erk*. 
quA m^m modteh txtenHontt^ rarefitcamt* 

Dicam DlcAmus tgttm de <<^nBkmm dtffermi^^* - 
hocipfumpr^erea dtBsngnmtes . tiuAnam , 

Tritio validay 

. fhmamPemngito. Sm mfemfi^i^ eUam m . 

tH0atem expertise 

Aliamc4iQcnsf. 
p}pemgymatrU^7mcamthw^ink^ i 
mrem trita ex okotlhmto^ 

]^itroe»okotrmfHmma£tgr^y^^^ 
ndmque. tum m iahea,tM?n extra tOt^d per^ , 
ffcJ'tMstO'momimm fidare \ 

' Alia, valde bona ,& mukis ex- 
■perimeritis conipro- 
.bata. ,,. . - 
ArthempA crocù^B^dls , adifls cmoM \ 
fimmtil^ Jmg^krnm ^mts^ fex: ok^Jexta- , X 15 ER X ir. 7^^ 

tffcacUm.Nm ahs re efietiam odotatu ^i4 
admijcere , eo ^md ^n£iio ingrati fit adorai 
^ contraria ^uadam rottone operetm^ i 
Alia, in qaibus fcbres vehcmcntes ' 
vrgeat,& frigus modcratum 
apparct,ciHcax 
^mAÌehetHmm halneis efferuefientmm 
eleum admifceto^ dum^ijci crafàtHdnJìatt 
ftfgko^ corfm y AnteqHomfikr^ mHod^r 
Idemnaturaliterfr^^at, 

Naturalia , qo^e cprport alligari folenr* 
Lap^aetites cUm^d ^^afletrfmaJHm ad 
ngùres.^Hipercmuttmrmertitur^ ^pr^fer 
itm ad é^mùdi^m^faàt , fìcarpan aUf^etm% 
Aliuiquodappendi fQlctjmul- 
tis cxperioientis 4 me 
probacam» 
JnfiBttmQkjtex cùmmuntattrament^tru 
]^nhm Ca, RùK A . capito at^emfiiium ole* 
mtéfilù exgrtmn,^ coUofH^endtto. 

Aliod naturale ad qaotidianas, 
AmmakHhm ^md dejìdet^ ^ tex'tt^ 0/ 
mHfias^netHnÉemfacft,^ihtt€QlùÌfB^atHr^ 
^jìmfirQ trackio appendati^, 

Dcquarraaa, Caput, vni. 

Qydrt^n^fii^is non ^na e/9^aet »Jed 
mHÙi^ùcej ^dimr/i^ici/hmt.£tcmm 

i- fc alia 7^- AIEXANP^ TRAIilAKi 

€tdentofanguine^ifatur. Non Colum Mtem 

énfdcem dtffertmuh^ emm m <i^afis , iU4 m 

ù, (Untfhectes . cmaUmu qutìot^ modos dtuet-^ 
fos & non <^nmn.Jk^i ^^pulg^es mhftrmtHr, 
effe oPorietMam ^i^AobhHmore meUnchoUc» 
creatur^rHcrtiò cdefaùenubm htimeSimU^ 

'^^ \ ^ yeulter concoBufiiciU ^ hormm 
%cumf^amnfe<^sBp^> aeùalneps teptd^ tr^ 
mridzbetMl^t im^fefimterfiibtt mm- 
ri. ammodrdimmpimm Gaknm'mxìmm^ 
^^ lon aUum qmndam ^iBum , quam fta 

deafi^r. -Pr^d^et emm ipfis anud/)tHm dta^ 
trionpperem. ^ qiéod diof^oUm dtatm^ 
ìtemltamremcjrtnMmm. ^thcrmam0 
tn cthJa^fm^ntum ^pfper. f^.oc antempù^ 
pSirmrn m<>ùdi^ biherempt. In ^^inir- 

§ hnmeBant :eo tpQdhifmor > tnqtnf. nm- 
him effickns fmdt^exiffat. Vemm Sfi 
kièmormsl^cm^^ cdefi^utm defikrctj^m 
mmen nec^Jfirìhti^im fkcémùbu4mdjg€t\[i 
^demfi^^^^SSJ^^*^^^'^^^ iiBEB. XI r. 77/ 

£^ hiimectanù&pós opm haMii. Atnon 9/* 

detur etiam hameùias^tfum ahjmd fror/U^ 

^eUepx^pnkre , fsd econtrano cmnU^u^ 

Jsccant affant^ mmsum, ^ hum^rem craj^to^ 

rémpùtim reddi^r^t.N^m ^w^ ^identi^r magis 

exierjuare , cnm jì$a etìam pania diM^ora, 

fUam 9/ mediocrità extenmnty foBea, terre-- 

fires magli , multo (jiuamfnm crajìtores 

tfìc'nmt y dum hamtdst^tem ^u^ m eùjhif* 

fJitt^emgHnt/tnfà?mint^^ ^t n^ur^ tdeore-^ 

cremenùz lenita excofuat, Didìcìmus emm^ 

concoEliones ommmj^ 9JU orfginem caIU& 

firh(^ hi^mìdQ:id quoà etUm m exter/iis ^z- 

dere Ucet, N^mfiuBm ^ fingAAjIirpesO' 

fUmijj ^Jllis cabreprùauc^mur , ^ pr^e- 

rea omnia ^u^pr^er nataram exjjtum , coHg^ 

traria adcHrattonem reqf4trm2i : qs&JZcuìi^ 

ddm naiuramjunt y pmdiapotìi^. Quarehoe 

^effpTAfitintiJSimfmedxl offkì'^m > ^t calsdun» 

^uidemrtfisgeri'tMcCHm autem LHmcBc£:fi$ 

gidum cal?fiici(U, ^ hum'tdf'im flcctt: mfim^ 

ma, 9/ caqM^Jìtnt ^itm ac affttli€rS yConir^iù 

rum 9/^ efiincatyacùjnnta, qw€ resp^JI^^Ut^cu» 

rtùfe perjè^!4dtur ; ommt^ A^te ^ ratjcns^ 

4an^H&r/i $n he Ila decer t^nsy é^m^ ^tfiferHet^ 

^^uando^gHur ac:ulM £gr^im ^^ fi cime 

f^i?^ 0// v^^SW j ^el ^uod ^ppet^K, ^ehuam 

^uod ìm Uhoram j?ica»ts^ mi^dtCéimenia, 

^fit ahcs rsqmr»^t-^ mmpe k^rogamm ^^l €€ -2 f^2 ALEX AND. TE AI ti ANI 
€ùndttHm^eleìuJmùdi al^^uodpr^^Sum.Cùn 
JhÌo ^ tunc > ^hlfimelaut bis eojuerìft ^fnf» 
oc corpus mod'tce sncalefcat > rur/kafiatim adh 
9?iBHmpermttiamBitìitum , efmlemterhu* 
meBare ^ cakfacerepo^tt .reuerti, im entm 
ne^ e a ^us, tdefacftmt ^ affhmpm mukuma* 
deonocerepotertmt, ^pr eterea humor > qtà 
natura admùuemhèmSffictùs» ^/kckreraU 
ab h*^mecìa.ntibi£sfA€tli US f&lui poterti, 0/ ipfè 
remijftis pjì dtJfQlut'ionem ^ ^dammoda 
txcemttncttzitm à medicamente ^ ^u£ beni' 
gnè euacuant , cìttra mxapiulattmjkbtrahi 
tìtteat,£.temmfc agendumeflm craJSiorthus 
ficcforduj^ humortbHS , ac humeBare tpfcSt 
^ dijjòiuere conuenìt .• nec diutji^ dijf9^f^^ 
eorum e^^peBanda efi^fédprottma ad pur^a^ 
fionem ip/hram froperandam: ^Jì^dhuc res 
fofiuUt rurfks humeBandojumbaìneisJum 
^iBHìt^fibdficereexpedtt» 

Quartana, qa^ ex nimja flau^ bilis 
aduftioBe cjccitatur. 

QuodJtiiHartzina non tibia f eco fisgido^ 
humùre,fidpùtt$€sbd$ùfo , ^ plus fatts adu^ 
fio excitsri ^ideatur , tunc pptiu^ rejrtgeré&re 
fotentibus ^tioportet :■ ft^dem ager etiam 
natura caltduijtmul^ fact^ , &tste ^tgens* 
^ f'/gtdApQtionra£'Hetm appareat : adhM^ 
' Jèamù t lIB E R XII. 77^ 

Jtanm UmpHifit ^ismm : interim ^eròjìe^ 
tiamcuràiS^gtU^arkst'ttia,$ra, ^acrium me 
dicamentorum^fiis pr^egennt, H^ enìm 
emnm hìho/km, £^ ex aduiitone ntmU^uar^ 
mnam generare p40tint. In hts igttur nonpec^ 
caueris, fìpùùomht^ ^ cshis fiigidi^ <^m- 
rùMpepcmèm.Jiten^fus dederttr duracina» 
mtjùfs (g UBuca , hemter mn ùffendes,^ 
^mnuiaga^, ^ha m germana ierùanatenm^ 
aeris^ Nuàa ensm alta ratime Mrmr > ^jsm 
2cakdtmte ^Jkùtstem(fìJfktu4fHerit^€' 
tùnctjHitefi^ mfi^uAdam refiigerantìa bmm* 
Sian^a-^ ajpim/fferù / ^uemadmodam eitam 
^UA afiigUimte mjpìjf^mfint, à cai^f^ 
aentihm. Hac igitur , 9u d$xim$^ , ^ntuer* 
ficalefaci€f!tja> (^fi extenuare <^tdeantHr^ 
tamen mJpkjpmtprAterea. Quare inhùoffe* 
renda non Junt ^ 9/ ^ua etufinadf hurmren^ 
^raffkm reddant , fnagu ^uam extemienU 
frAfertim ^uéL ^ehementius cak/acere ^ /»- 
Jpfffarepr^tcantur, Q^are ne^m in ^uarm-- 
^acampLpnaik ^ ^tJuperfHjÌGmhm.fimen^ 
ttf^ "s^ii fiudebìmus. Quippe ^nf liofila^ 
f«^ ex cofiojtùre hydreUo paraittr^ficffuen^ 
ttH^à&aineQ, ^ cthìs temperMfS adìsthita^ 
^ai^ema^Hndèc&nten^erareacienh'epùte^, 
^fi ^uAÌniecmts durities efi , hmccfmq^la^ 
icore. Sin aatem res foBulmerh ;, jpjo fm^ 
f^fik pattuì ^tisfortet ^ ^ieiiam chaméL-^ 
te $ meù f';4' AtBXAND. TfiAIltAKl 
meli decoBo, tn^uG a(>(tnthìj ttirhnes > ^aU 
mnU pingue j , ^ meUktum deferiuergnt. 
Kom me tn ^tém-mna ettam jre^uentsr epi^ 
iksmatk ^fttmjemporeqHtdfm opportuno^ 9/ 
intettsanaanteaccej^ionem, ex farina ordei> 
hmjìmme , ^ decoro cbamAmeU , oc muU 
tum pròficiffè , 0/ ^ger non ampl4HS accejl 
Jkr^m e-p€rtH$ fiisrìt : ^r&ferttm auHm m 
quartana» qtéAexmmiahtiisadMBione con^ 
€tt;zm erat. oc m puer^ t€ì?^psramento co* 
lidmihii^ i tm^thus mflammatio quApìam 
fr MOT dia estere et ^ tziBa prùbart %'tdentur^ 
jitjtquis eùéim tn jr'tgida quarimta (^fic e^ 
7ì$m appelUnda efi , qu4L ex frigido ^ Jìcc<i 
humore meianchoùco excimtur) eptthema* 
te ttem cal'tdtore ante accefionem ^mtur.* 
h'tc heni maximum admmentuyn Jintìet i ^t 
etiamjkbitófebrù conoi»ieJcat>quamHÌSy mo» 
4eBam accezione m égrum expertn contige" 
rii. Sai tifi autem eft ^fiquis etiam tota an- 
tea Vacuato carpare epfthesTmte , omnti^ alio 
pariictdari prÀJtdio ^mtur. Qtù enim io*- 
40 CGrpòreadhucJordido oc impuro , ^elcam^ 
flafmatm inducer ey ^elperfundere aggrediunn 
^HrMtinftgniu malorum auioresJìuniXate'* 
rum qu^tunoé ex aduBa hik confiftentes 
purgare decei corptes pnfts humeUando pU-^ 
nsorectbOi ^ quiete : qUA 9ero oh humorem 
meianchoùcum pr&crtantur » hameSére qm- 

dem Jtit)i>ifierrei}rem 9ero éms p£i,rt€m :, ^fi^^h^ 
diimdum caLifitcere^tum extenuare conuen'ti^ 
Pm-gétiìcnem autem nm per fi^ris jmf/Op 
Jèdciùm comccito tamsappar€t,mt:i(tridehs^:^ 
mJióJtì^ porro eùam p £grum Jurfgmnis 9*<* 
CHatiùTtem reqatrers cen^es > 9/ ex quo humor 
msiancholìcus procreeiur , pofi fiMum hnnc 
a^fires ^ <jùando hì^mor etiam a naìur^t^x-' 
sernìfiks.r^tpoteconco£fifs*^ aut^mfjofui 
T&ieuam t rflf^mas materm euincitn Cnm 
igittircùnc^Biam ^rmls ùbiapparet , medi-» 
ca7mntumptérgarjSynemp$ gucdex rhodoTne^ 
^Ùie c<mfiatHr > l^^le'm ^ humQres nhnìum 
aduB<>s Jìne mùksìm educens hoc pr^slare 
dehei:hahet autzm m hunc modum^ 

Purgano ex rhodomcHt e. 
^ &$C€Ì rofarur fexisnij duo: mslikjèxtmtmi 
fiiemnmm^tQrrefiiB^^^ncm, Omnmjm^ice^ 
^tmniHr^d^mtur(^adJkmmummbleArÌA duo 
^el mm$if,A$ fi bumcr ^fdkjm ntm adfxsdum 
iCA^dfHy^ fc€H4-fidcr.a^or y Apkmtojo ha* 
imoreaduifer^m ejft ^sdeaiur^poHl;» a^arkt 
fraM0ùrhodom€Uù adìjctendmm snt : 0t^Hf 
meum-modk hk ^m^ kmtsrp^r^ari 4^ifeK 
yt aatemprompt} ccmpmoé medkamenium, 
farefi^ yfni^firìèaeìm qtm^ rmxiuram.quéi 
am hdkef^ RjoptruìnjHcci Uhra:fcàmin<im& %n 
.£m:a^Mrki ^mi^ qu*$fim:ptperkjdrup^ d^e: 
- (€4 VisUif 77^ AIE X A^ N D . T R A L X I A K r 
meUìs ^ncUfix. Ad'ignem Isntum h^ccS' 
auito 5 ^ "Sfht in crapitem coìermt , étdijciiP 

emni ^deo molefi'ta ^acuat.fr^ierfPtam quai 
ssQnmukttmcaUfaciat, 

Pargano quse ex malis ceto- 

iìeisparatar. 

Mah CGtùneA oBq impleio Jcammmtàf 
tuius ma4^ (ìt^ncia. ^ extrinfecus eA^ 
fermento oUtnito , ati^ Jk affhnda dato : vi# 
affkm probe fuermt^ addato md frche Uuu 
gamm , oc <s>ùtorpro^mum rattone^ infe- 
hrìhm quartztnis , qu& a h'tU exàimitut , z3 
in ijs qui generofim furgaUmem fitte ne* 
qu€tmt:'at(^ìti puerts magU ?3 rtiuùetthtis^ 
nim cUta omnem ptotfm mokfi'tcìyn purgai. 
fn'fpCum efficaàm teddete <boles/mtfiHm 
modum parato, ScammonU ^ciam •> petto- 
fèÌ4fii macedonm ^ncìam : pipefps dh ^n- 
ci0nt ag>xrmfeymmtiAm:Juc€icot(motmn 

%mta$fex :fucà e/triorum ^nàastres :tneU 
llshyaPf,Datoinfiar^ncf£,SuccumcHm 
msUe sùfùto, aifte itx pukerei Uutga^ 
tùsinjpergitù , 4^ inpm'fde recondito cump- 
ducia. ifi enim prtfidmmm multos y^ 
acc6mmoIaium><^t ejfmdnùnfoÌHmhÌern,^fid 
etmpiruimm, fi£ humotemmeUnchalicfire'' 
purgare prohèpafit. At^ idcmoqu^tsm$' giSyqmru^&machus a.ffe£ÌH4 ym^c^fcoaue^^ 
re yene.neij^appetere ctÌ?umpQteft :necmn ^s 

var^s mmtxturk ad ùmmaprdf arare ce»* 

Devomim, 

Vùmitfts omnibus ^tilifisnmf ejì ^pr^/er^ 

•ttmijs qmhtiWGres craffhs in are ^entrtcuH 

cùnttnent, Nam ctajimem exienuat^^^i 

toncocfuotur y ceUri^/^ dipm'uitur ^ tffkìf^ 

Optimum autem tempus ad^om^mf efiw 

accejìione incipiente : ifiimÌi(tm etim9 im^ 

hurmres^ ehm materia moHenù^r^;^ iMi in 

Jlomojchum cmflkunt ^ iUun2^ rodante ttatA* 

Jèamexcìt^nt, Dato eù nnàijfàm non nimU 

aquofim; itu n^m^que pToc^kius ad excre* 

iiùnsm prùrumpent. qui auten^ ^aide lenti 

fsmi^ (^ SffiadterituelUplfunt^ ^grsmeX' 

cemetur, oc pennts precipue anferinis ^ten^ 

damefi :, ^t maiori trri^tu ^omitui omnim 

m prouemat. Si emm ex lentk hmnaribmg 

ali^idjHrfi(m€d$iBum^€rit^fiatim eiiam 

occefiiominmttGr^ tumpMÌo tempora , tum 

fimui more oc confietudine* £^ enim mmi 

me hoc niodo imeterat^ qaartsfn^^dipu^ 

fiffe .^fmnmtUAipfarumJùperi^simi ékte* 

Ttère parte cmcfuteuerint^ Saìftmevtts autem in $liii nmìmm 

in autbus fiomaehui^tùoftshumùrthm fca^ 
fU, aut mulmBenem <<frget dfiruBso ^^^ 
tendnm efi. Maxime hìc commendatur r- 
tiam encathera. dSa , (^ qud. jilexmdri^ 
^rum burtdiafmtt ^mmommta . ^ mm^ 
4^ìdià , Oportet autem eum ifm hcmmali^ 
amd, ajjumit ^ diquandm fitim tolerare, 
M nuHam fùtiomm ingerere » ^tefficert 
Msdfùpnt y (^<3imjuam corpori infume^ 
TA : demde ^bjsùs ^é^ defiiiuitur £ger^ 
-^tfittm ferre ne^ueat . tiànc <^inum A fiala* 
mtes aut Ca^ej dtÌHtum, quantum Met^ 
f rapinar e Ucet,Mgù ita^nom ^uendam ex his 
^ui ^fiartana ex ierrcfirt ^ fiigtdo^hu- 
more LéorayetJtzihmHs ^iBfss raticnis ^fu 
Mtratum . ^tettamper almm humoremjk. 
jfjtrantemexcreuerit.Erat autem id^mdeXT 
cret^rai ideo ^alde nigrum , 0/ mnmdUs 
TneScwum melum incuterei > non modo d 
^càsrem. {ed etiam prepter copiam ettacHO^ 
\ t^tm, Verum eiuòd dger péwh poB morbum 
fuitimfirre mcGeperit>l^ ésfmdhsn. ^ui 
^ntea, maximuserai .parumeuafirit > effe- 
xitMonsneskmJperasrent, ^mhlampim 
metuereni,Sciendum ^eroéfi> ipàdctbi enu* 
merath ^ ^uic^md aspergere ^ext^uare 
mediocrtterpQteJ^ mam smn comoBio tn^ 
H- ^. itpti I IBER X ir* 77> 

iipit af par ere , humidhrthiùs temperamento» 
fiigtiioribu^ , £J* herìe hahitU dari de^ent^ 
etenim fiumùres fune ma^is ^j epHr^antìbus 
^ extenuantthm promptè Oi?e2mi7t. Ome* 
mmper tmùiiCHm m^teriu pj/mè ejjet mco^ 
'Ba^exienuanttè^us , ^el ^urgantdu^ ^pptni: 
htpr&terquam t^md mhd eorum ^»j:fitpera~ 
hani^m corpore ^iiCH^rep$Èuertnt,€ÙamficcÌ9 
res cra/òioresi^ htimùres efflcerunt, Sftm^ 
tsziispt quartana. , ^*£^ àfsgtdù .^ terrefiri 
humore coctteturjt^ agerecprUt. Sin Mutem 
a hmòfi humore, exufig. ^ m cinerem red^Ba 
prauenerit, omnia contraria , ^u^ humeBare^ 
mt refitgerarepùjf$mtMnt^recùnu€ntt:hal* 
nemn dukis a^UA adht^srs^ ^ ethos concoHm 
factlesJn fummo, y c^uemjtdmodum dmerfas 
hakntjpecìes, ttm ^uc^ dtferentem ipfirum 
^ìBttm pTAprihere QpGrtet* 

- l^cnnulli ^eteres i^uartsinartjs eiia antL 
dem dcderunt^ac muitof ^onoài^deJcr'tptiQ^ 
nes ah tpfsproditas tnuemre licei, Qum ^ di 
utmfimt£sCaknm co. memortAprcdidit , fèd 
nulU ^idetur ^fm dtJìinBiùne: ^j£ pkrtqus 
cum eis q\à4i ttiuk ipjk promittehant ptr^ 
f^^ (Umc^mnex^ui^dtfcretiomexhi^ 
imJfcnt^mammAoffeìtfpns^ i ^pericukrum 

4Mt9 ^iù ALEX A N D. T R Al I I A N I 

émi&res txtiterunt.Miror/^nk cut mùdotum 

fX hqmre Cjrenatco^ paratum » cmntbt^ con^ • 

um$re à'txeritjuhsàtc^^fe^uentef eo ^tt : at- 

qui non ^tdetuyresfrjehabere, Ne^ue emm \ 

atra offmfanemqtiùtpjumhomtmbus calu 

éìjtccù,^ hdiojQ temperamento fr4uÌ4tis, ^ 

Ìnquartanar/i€xmm:u aduBtme proLtpfs. ì 

hthendumdedertt^ Attamenneceaqu^exfd s 

fhure ^'tuo ^ ftfsre confiBafimt, ne^uethe ■ 

riace antidotum dar$ de%et. Hdc emm ^tuer 

fa tsiis oduer/àfitHr, Quare pr^Bat , eis ,^ fi \ 

ferì potè fi, nulàtm antidotum exhikre:^erum i 

figktt :,^iBupoùt^ refigerante ^ ccntem i 

perante , necmn ìjs qu^fuperflua repurgant, : 

feauenitHs^tt^ Stnautem antidoto interim \ 

9tt ccgaris, tllapottus in ifuartsnù ex adu>fiio \ 

ne mmiaortU.^ùpinandaputes^quAcenfl^t ' 

ex opio^cfcuts > £^ alterco:$tem qtiA Wtnam ; 

prQuscarepoJfkntj it^ "^t m ^alde caiefiicfant, \ 

id(^ in eìópr&apuè, qms ^igtlta (^ft0 comi , 

t^ur, Nam fimvus ante accef$one?n ohue* ì 

niens feciuenter tmpedmtt , neaccefto in tO' - 

i$$m oboriretHnmt effectt ^ 9/ moderaiiorea 

feret:V&rro 9/ antidata à me diBafttcile in* t 

§tón$antt$r i necejfar'mm dnxi compofitsoms f 

€xp&nere*maxime ilkrum» quorum et taman ì 

tea in quarmms.qu^ ab humore melancM^^^ \ 

exótsntur^mulmmbdm^xPmmtiam' \ 

Jnti . AntidoEumadquartanas, qu*e 

ex humore melanchoiico 

coafticuuntur. 

rem kuigatum,^^ aqua maceratuz^j reù^uk 
MMtto.fi^ptoj^ cats^potU^djito anteaccef^ 
fimem ietunQ^atét cc^natoex a^a, PreBat.fi 
Agrum ipfum etsamperungas, nempe oko caà 
do,^$dmtrHm adm'txtHm haùeat, 

Alfud ctiam^ad <|uotidia- 
nas efncax. 

^Opspanacis.cf^ ^caBorei , aiterei fimìnU^ 
Jmgalomm dracB .4. L^igatù pa^mmèMìf 
admtfceto.d^toj^ aduli ts ^^uidem dimidtA 
drackmBar,fuerfS autem homanteqHMm in 
uadat accejìto clfoios dms, 

Aliudadquartanam. 

Liquorìs cyrenaici .ptperU^mjrrbjt > rut^ 
filiiiJìngHkrHmdrachm&^uat$iQr, J^e tritisi 
t^^yet^mixtìs.émte acce^nem ex oxymeUtt 
vtitsr, ^ 

Antidotum achariftoa. 

^^'t^^dmulissmtsrioreiaffeBm^ ^^ì^ 7^-f ALEXAND. TRALIIANI 

pitè ^ero ad ^ua,rtsznai, Cracì ^cm:o^ij \mcm 
fepUm-^ji^^ns <^nctAfiptemi€aJÌA ^ncm ires, 
Jiyr^cis ^nc'iJL pftem:mjrrh£, 9»^, 4, cairores 
^nc^xoBf ^nctds, tres: piperà ^ncU ^aatmr: 
fhtc&narS <ì^}$cUJeptcm : meUìS de/pomati 
qmdjkffìùt. DatiérfitUagjpmmBarex 

Antidotum , quod & ip fam mirificc 
ai quauanas valcc. 

Styacìs exéjuìfin drachm£ ^uatuùrnnyr^ 

qzddr^h. p'iperk drack C, gdhant drachma: 
iachnmji, papauzris dr^tchmi. Datur pé^ 
AgypttdLinB^. msUe exceptum bora antefi^ 

■pàftillus infìgDis aJnaodum 
ad <^uaicanas. 

Op^ ^efem ^ratA fdìorum^ pnguhmm 
drachmdt, dn^e, : croci drachm^ : aiterei fiii^' 
rum dr^hms dnA Canti/a * increti -, U* 
mgam4^ tnpAHiiios rcdtgnù^^fmfìfgidtfcru* 
' puks dms pendeant, /^c darò h-^rì^ d^i^^^ 
anie accejitùnem ex popa , fro Agri ^ìrrnm 
rèttone^ Paftillus alias, bcnefaciens 
admodam ad qiiar- 
<■ ■■ _. ^ ..caQas.": ^ . 

^ Pj/^er^ afU^fiminìs damt cretki ^p^ref 
porùanes, Cmtu/a^ tncreta^^ mie acce/ì$onÌ 
ex muim a^tucH&Jaccchkar^ menfira data 
Ho€pUrofq^,cumJtmpk4:tm fih ad$*tHÌtqua^ 

Pafliilus alias pr^ftantiTsimus , vt nullus 

alius,fuccurrens.curaDs4tie cekrn- 

mè:elicic eniaa fadores, atquc 

ita morbo .diuturuo 

aegrum liberar. 

Ofi}idrachma:plpsrisàngi^^,cafi^^ 

gitUdrmhm^.MiélfeconfQrmémtuy. T>atùjm^ 

gulkohàlumex oxjmelsuiot^, ^mUnare- 

popts^. Hoc mHbasfHdores efioc^t, (^ magmi 

e^P^ubk^t terpotum Uerat. H^ om^ 

»W v^.^U44L fint anttdotmtm ^ires \ ad 

caiefiicl^ndièm ^ ^tts^Uétmium efficaees. 

Q^-i^^ etjum i^u^mnàfotiffi , 9t dixfmm^ 

^onaemttt.^H^Jmei^^c^QliCù ^ terrefirthu 

more excnamur , adu/teranmr^^ àpttmmi 

^nmmiem Cùnimìù .fidperlosgamtsmalU 

£*/^^/-/ àeLen$\ Nam itém^Mwr mmm %^, 

f ^/' Tiétif^ i^tedaìHr.mm còcoBìq iam appiè 
^^nè,^ ^iresJmtrùh^^:ac^tmiàltÌAd 

-■*'*-i " ' ''" ' ■ •' diCtt ■ yg^- AtEXAND. TRAllIANl 
d,ca?ne»mfi»>ere<onfieHerw>t.^nos}>h»t 
macafibtoPrrecampelUmt. S^nterummn- 
ntéUi nmmoà b.*rUr,.fidet,a»i ^UjpUnfM 

rec^t'vrt4,Pr*mwmid(ctn4m«Lnt:Me<>t 
^t,^h«fa(mnt.fóred>eimd0rbitr^t*«'^' 

at4d&k og^ttm- , qti4CaltdQjtecoc}^Ump»rA- 
menti^rmt,^ ^* «/«,^/-»*^/^ */«//»«e 
a^^tz^nam eKper,utm,iU» offeret^udoa, 
L* <imnon <U>o4ctem ^ taUdamp^^ 

^ ^d^n^rmnm. ^ *d Mtt*na^= deJcrifM 
ìpltmmh-incmoéimhabety 

Piftilbs ad quartanarios ex 

■ nJmia flau» Wl" 

aduftjooc. 

Semita p^P'Vtirk h>rUnfu.l*:htjmt.p'i- 

pa^U,ltnr<ilortcmfcrupiUdm:f^rafbt, 

ficcidHlckraécHUifmg-ikmtnfirufuUte*^ 

Jhrack , anifi,/ìr>g»lorumJcr«pi^ ^u^nor. 

craci,cam>'ei.cortÌM mm<irogorA.fngitloi^ 

Jrufidttrei. jiridatontufi.mti^'h'j'*^': f^aS^elf affo eretico <<^€ter'$€xc}pttù.ac ^Mor 
€Hm fiducia jn his^re^sf^u^ qu$s ^igiiì^ cùmi- 
t^tikryaÌHHspYOpUt,os ^mtmukfiwiioneU* 
éorat,^ dolor cùiumexercet. 

Aliud fimplidus. 

BeeoBum fcorp'ttm herh^t, ntirsfice prtfc 
vmn'thfts auxiùatur.Jganie accejìwnem hiùa- 
tur, Itiuatensmnofi mudo raihne naturals, 
pd ttiétm ^tua matmam fer akitm ^ 9«- 
mhtes educft. 

De kpi<leirmc- 
fìfaco. 
> tapUfm armen'sacm dtcsfur ^Jmsktui^ 
jme iUoius cffsratm'. ^aaiuorfilnjuarum fon- 
dere msrahtUter adonmem ^tutt^nAjpecsem 
%deiMAmhHmoremmeUnchoUcumStnuL 
km dfudjw^fiiìum estéteiMi ifedlotm ^«r- 
deraa^ua,per ìnferimra magis fttrgat: tlhtut 
^tfetemfer 9ow/tw»es c/tra cakre.nonfmem* 
^msdam a/iia, S* 9erò mtmu^ ì^tdis potiù^ 
^mmxìdiobahì*erint:m ^nispotia redimito, hù 
i^edscame»tù et adìeBìs^ AkesfcmpiS ^u^ 
tté cr:eptthjmifhs^t^tres:ag4rmjcrupùm: 
lapida arì9ienìactfcrHpiitus*garjopbj^g,^fM 
^lHm^:/cam7mnÌ£fcrupu&fmn^ £xcfPÌU 
/uecocttr^^auteroccmeio^ aut rkodomek » aiii 
thodomeìite. Dentar JcrupaUdm^ Vrùfdwa 
mmn^0its^4^^e% efithym ^BJ^fiammo^ ySC A I E X A N D . T R A I 1 1 A N I 
72Ìa:hubent autem mhnm rììcdtim.AbJìnthCj \ 
Jucci drachm& ^PiAtSèùr : mediilU cucurbita \ 
fylueBris drachmarakes droihmAdu&tmn* 
JìichA drachmAtresiefith^mi drachméi, dua^ 
DanturnoCÌH campoùa.Benefiicmnteùam i 
ad mendaces eiù^rmnas.ciujLfauUtm quoque ^ 
ftiusta^habent adTTìixtum^ 

Aliud antidotum mfrificum ad 
multa efHcax.maximè ve- 
ro (^uartanis. 

VeiHsfumcaptis dokremfinh, ^rtlgmo*. 

Jiim^ affeBum^xornsùales accej^tones 9/-; 

V gilìOi jofit: tnfUméim ^ha manm dtctiur ^Je* ' 

dat:magriQs ocuUyrtùm doìores lenU:fiusàonem : 

dolorem^ dentmm difcutìt: (pirandt difficuL \ 

tmtem ùmnerrn^ afihmatts caufim iéìgn:tuj\ 

ji^etufU.psrtjmeurm,mA ^ pie urti fd* mede i 

tter, tHmJtcc&ytum humtdjù: omne ^ pulmone i 

' hum'tdtmtÌ4 ^itmm dtfòjpst:fpHm tenma mi t 

iìgai^^ ed^Biom far Attor em exhydrome- 

Ute ptumeffictt, Smautem^uùfuKgumm 

Jhtient.ex oxym^lte^ap. tpùfca\ a}it pchgor.tji^ 

fkcco autfUnmgmìs drachmartim duari m \ 

mifar dat& > pò ^grt \ trtbm pondetipanh*^ \ 

auiddum ^dijcicns -, aut detr^hens* Céiemm \ 

hoc anttdomfiùniacht efi pr&Jsdttim. Jf^am ex ; 

hHm'tdftutefiacctdum^imkuUem^ aftyhg'tt - tIB£ a , XII. 7/7 

^Jìrmat.àhos^oh ^smhiones nonCùnùnen 
tem r oberai » Q ownes ^entrtCHUmfi^tionei 
ferruch^ difcHUt . fnnclortùs tecorps doLre$ 
mitigata (£ar^Hatk morhis auxiU^tur.Nam 
<ytiar/2^t£aì2(^ par tem ad prmem naturam. 
teuQcat,^ airA btlis motb^m, ^ua meUncha 
Imdtctiur, dutturnum ^ ttirif^ientum^ <^vgi 
has^y^U^atdtenis grautnit-m fétr^ti , ^ 
factsi Cùkrem refittHtt:pttuttz:mM'^r^^ptr tn^ 
teBma darahit::alidtt:^tern intepì^mù partii 
t^ì^fiig^rtt : dtfirtbHL'onis meatus ap-rit.- 
^rim^fegrfgat. ^ ^tktù renes muadjt.ata^ 
ìm ex ck ti^m ar€j2afy inm/angn^nù grumos 
a:l ^eficamprùpelht: rsmbtis ne K-€jk<t medi'-- 
tur:^r'inAdifjadtisitem ropnmh. Owmht-^ 
porro pr&aìfiio ^ffeEìsht-^- potu^jjumptum cpt^ 
tuUtHT, hi tkops auter/i morb^, ^ cc^hacis 
hupouojdttti ^iampr^puTAt :my,^tcr:!itum 
fiercmJhLdHCit : ^etu^iimj^inflàmuitor.e^ 
nfoliitt:torì93tnalen,t:dssìenUù7ìe7^. ^^f^rum 
rèmittft:^ ^ut€t?mimLctt,non ^:ter7ii »?<?. 
dofedforfìnG cor.àltans . O^i igfthrper os s4 ,jf 
Jtim€:er,e^usuy2t , hìs irujctiopir aÌH;irr, cam 
pnugreafucco, ^do/ore hhr^:^ Umplurt^ 
ni^muuxHi^'tpotefi 9teri, 9: muta , c^Ums^ 
UUct^, grippe dùlores ^jm^ue ex punu 

ckt/cnam éfìenfintm^^ <^tert 7r.aIht:wQ}-ho~ 
J^ }itrg.itiimm rejktt , recrejt^us , ^ 
- ■ dd i (tngu ^ii AlEXANt». TRAIltANt 

tujn nonnìoép^u refirmgti .fedeùam ^im 

Jctfiùnem ^ neruùrumcùntorfùìneffcfùmu 
tigat.VUmur eo 'tnarttCHldrijs,^foddgrsas 
acpkrtpium id opOtUrt ^pis compértum 
tfi, MAxmk^ro tnwimai médkamentum 
^tmifiam m ^tmUnus^non mùùtojtperos est 
hiheatur. (eruare.fedeùamftlocis obUfis th 
natur, profcere:MC in ^ehementibmpmcidtt 
^trca(t€mQdoa^idoto^iendf*mefiJta<^nsn 
(oÌHmmcùnnmtsf:h$hm.ardentshu4^,^ 
cóUkuant'duf.^éiJyf^teBicAGrMts dtcmtuf 
ex a^ùd . <cd mtdfìfimmr: ac mdxma Ut fi 
It^ ett^prQmktit.t>ai(tt Apra drachwAttu 
^arhora^na^auidmBftsanteacceftGnemt 
inqyMrmnts MUm copkfare ^Ur medica^ 
mento, eùeimddàtaumimmakim inhdredt» 
^ £p-è refcspopu Qm medtcammtwn hx 
donauit>t»comparahU tpfum eje apmra- 
hat. H^cefttpJtmto^ofìkMyrrhAfcruptdi 
ieptem ifiicA narSfcrupuU tr€ikc$m:croc$ 
fcmpHÙciHindecmtmfioretfcrupuàqHatmrt 
efùfcrttpuh oBodectm : ammi firupnlà qu^- 
tmn^iflfirupHUdecem ipetrùfelim macedù* 
nictfcrHpuU qmndeóm : ap^mìnisfcrupié^ 
dmdectm:mi qyi.ddr^$^r$sfirkfuìi j>. cap£ j 1 1 B E R X ir. 'jijt 

ffi^ ^afmr^pipertsmgr'i JcrupuU ^ptènde* 
ttm:^fin'ts ^naàfcrs^Hli duodeàm:fiyracis 
prupukfex:fe/eItosJcrfipuls 4. . hedycroi fecìs 
quod magma dicitur^fcruffik quin€^ue:melUs 
dejpamati ^uadjatis eft, &yracemdtLtmtum> 
meJk^^to ^ arida fiiferinQ>€rgens^ Opmm 
^ero exjhpa macerato^ dome melhsjiat^ifr 
findo, at |,y^ relfjués adljcito^ 
- ':: De balneis* 

Sctendwjs e^» ifob^h f^^^ pc^endum 
e^hj^ad ^njim€iuanc^^ fpectem refj>s€Ìendo: ca^, 
hdioribus efmdt itnijs ^ua ex humore meLm 
cholìco ex€fmntHr:temperatìs OHtempQÙHs, m 
$Uts qu4, o^ mmfam kamorss k^tlìùjìt^u^to* 
nemprGueniunt : adh^ exercitijs fimtUtsr^ 
^fiiBiom.fedmhmsìncaUdmthifiSn 

De vndìonc. 
TrsStrta ^Bto mterdsim cpthkm adku 
lenda ejiitx ùko cyprino, outgUucinQ mfitgt* 
dtórmus.ch^métmeùno a$ttem , ^lokddi^ct, 
aut hydreUa m eaUdiùrihué, Infimma^ pré 
^arta hustis Jpeàe^dmerpL qu^ curai io adhé 
ieatur* friBuntaìstUm^ 9/ mAxtmumpr&p- 
dmm ^fi quidaùttd^ adhtherexmt^mt^nunc 
copiùfiorem^nunc paufsorem, Satufgttur first 
& d$Ba tam reme dia >^ ^iuerjk ^tBse^ 
rMm-iJtqmsémntnùperpuer^mter ^U ^shu 
dèmwm^ qtmrmuA medehitur, Quantém 
^ dd $ ^^ ypo AIEXAKD. tSAtlIAKt 
^ero nonnuUi negligente smeimmi, ne morltèi 
dmirns motetur. ^ mtdits cGtri^tAntur oc- 
cepombi^.Qmném depderant 9f/ » ^ natu^ 
rahymJtmPÀji^h'fs^uA^UtgAntur.neceJfk* 
Ytum duxt frofter humfmodi h^c fu^q^ expo* 
nerej^ié:dà nolts ex longo UmpQns%fu^ 
cxperknùacùgncjcìpotuertt. . 

Medicamentum , quod'appcnii folct ai 
qiurunas-, &pc i nobis multis 

cxptrimei:i:is com-- \ - 

probacum. 

Scaràìidtus quarianarm curai :?>pùrUt aih 
tem t^tfum ^ÌHum extrmjecé^ fiiUo linteclo 
JirmneraUgAtum,(:oUoJttff'endin.diCHnt ai* , 
tem hùc iffuìn pr^.Bate fi ir^ app?nàaHér, Eji 
hoc quo'^ ^eturnS^/ii multo comfertum. La^ 
^rmm '^srii^m afpendito: tUm ex <<>ngmhus ^ 
mgrptum manHkmJum^zdHm extg^umpYASS 
JumfiQHìf^er e fileni . quét^ S^ngt^es pr&ct^ 
dimtHY.rufip^anntculomijcne, ^ m ecfirmt- 
tertUtgatumtmapfendttQ, ^^ rurjiùs af- 
^enfum ifjkm refolutre, ^nde etiam capmfne 
nt. Refirnnt ^ho^ kP'^^^ exgenjt hmt pflos 
dcceftosAgroad^Utget. miraci li ter quartata 
pofTcmedert, Omnn^m ^ero rmtmaimmme» 
dfcorfcm te^rmonijs confirmatum efifmgM* 
nim qm fr$7ni0 a s^ir^me futnt excretm 

néitur I. IB E R X II. 7i>' 

natséralfter y ^aarmnit adaer/h-g : Jt/rnhier 
HUm corruptA (knguinem ^ffi^ere , Jì ^uls 
tpp$m s^road hrachiale dsxtr^ 7nanfii:,aHt 
ademfdem hrath'tuTn alUgei. Noni egù^usn^^ .. 
dam,^u4 hoc rat ione ^tens quart^nii??^ cifra^ 
mrh : dabat multsrì fa-nenti palimm £gror 
mntìs firendam y quùdtlk mter$j^ ferebnt» 
ìUotUTH , ^ tampsrffirahtU ìpùfiea aòarìu^ 
paÌltHmr€€tpizns> ^grofèrendjtémrnrfus frét^ 
hehat, ^c ^uarm?za non ampùas mpcBtrum 
affligere > mìraùiliter ccnirartemte^Hiidttms^ 
£jf rottone ^cana deprehenich^siur^ 

Ex libri? Aeri; de eryiìpclaceis 
vifccrum atrcciibuj, 

!EryJfpeiacefi^ affhBin normunquam ^ìfce- 
rum 4tlscui ahoritUTf qiiifiénm ardenttm ^ 
keBicam mfirat : SS fi quidam erjfipelas 
^enincHlum Qhjìdeai^ kinc fihris mcemitiHT^ 
quam lepyrtari Cr^ì nQmsnant : Jm aufem 
tecur wfifht, tjphode : fipHimonem exerceat» 
cry^noden.huiufmodi ^srofehrù prlìrmm re^ 
fisgerAnnhtas ^ humeBantiùus tttm à^ss^ 
tumpoithtA$t ^ ^s qu£ exterìus imp<munt$tr 
tndsget^ QjiQmam fgttar heBic^ fihrù alteri 
morifo nanefi commtxtzt > bdneum re^mrti* 
^mmadmodum etiam aiqomnes calorts , ^ 
Jìcatittej, QuQdJtery/tpfUcem affeBus ^ijcc" 
rét^y^eat, éJfHinmdum qsudsm kabieù in to^ 
dd éf tf^ fJ2 A L E X A K D . T It A t t I A K r 

ium , frìgida autem in morbi ^tgore fireméo 
^tendnm efi, It^ nominare coKfuep^mus» curri 
^na ^ice ^ fiigidi^tmam:, ^ mtdmm eUde* 
timus, ^erhm ante fiatum jrtgtda mn ^it^ 
tmir. nipah £gro, qui ^ fifgteUpoUom aJptC'* 
usriti ^ ftùmprre nequeat^eoaBiJùerjmus^ 
£xtr'mfeci£s ìgitur imponi debent , quA refi* 
gerani, ^fìnihil prcjìcifmt , fune etiamjri" 
gìdampoùonem dure^aut potius ethos refiige* 
rantesoportet. Maxime omnium cormeniunt 
tenera ^ dulces ìaBuca : ehantur autem li» 
èerahore aqtta fiigtda. cptimè qu^dem itzt 
JkmptAprojìcitmt, Quentam ^ero injuauitst'' 
iem ipfaruTnJt ttsfurnantur^^grattorem non* 
mmquam reddere coaBi fumua , aceto copto* 
Jtori aqH& fiigtda mtxto , intingere iUas per* 
mittemt^, Acstum auiem ft tstle ^ qmd^ 
emni ^stiofa qualituteprorfii^ receJfertU Ex* 
trinfecHs etiam jppt lacìuc^Juccm accommom 
dkrtpùtefl : imo ^fimpermtd: ^feris.por* 
tidaCA \ atrfphcày fotoni ^plantsgtnis ^ cum 
fané fico trito. ^ modtco rojaceo bom^ fimtlì* 
itaq^ refi iger ani f^i6s^ Pr^^mtfjìfmum quo* 
que efi , quo nòs ^tinmr , ex^ms acerbis , 
rhoe. Humorem'-^nim ipfirmn exprejfum in 
filamcùmport^^CA Stridi contmtnus : dein* 
de contufum eUc^iminsus : ^ c^nieBo m 9ai 
i/quore, ^ orffìeiei exaBe obiurato > ^asin 
aquamfiigidim mittìmm : pr^Baret au* 

iem ""» xru. 7^_^ fiemt^ pokntJLordeite^UiJìimA; dande mZ 

fnm.$mpmimufqHefré^Qrd^s, t^^inmdm 
Jtnamn^ snh^ere : fed poBauàm tepidum 
euafirst, hoc qmdem tcMentes, akerumimptu 
n^i^.tJt^He perpetui confii^uenterfacten^ 
tes, dcme^d^er alias t&rporis partes ^uodam* 

aetur. MffcemHsMtemnanmmqttu^eù,^ 

^kumomphasìnum,^rofaceumy<pU 

eryjipetas mftmnmaier'mm pr^sr 

dm torfertt, At^ue h^wjh^è 

de fèùrsum curatims 

skmdèdiBae£è 

arbitra» RE R VM ET 

VEPvBORVM PRi£- 

CIPVE MEMORASI- 

lium, ou^in Alexandre 
Traliiano continei> 

AChor. m^^^ 

A<:hores dohrtfict, B' 

jier ^'^^modocorrìgatur, 7i^ 

j^kpea&ohfcctmtèm remedia. '^ 

jiicpecia cjHsd, ^^ 

J.ìmpYofkiiùum. ^^^ 

foUàtur, ^^ 

Amhrofiaceratum. ^^^ 

^nAfarc^ a*rath. ^3^ 

jingma, ^^^ 

jijjgm^qtiatHorJpec'tes. '^3^ 

jimmtdefeBto. T7 

J.mmt defiBìq ex calidimte, 7^^ 

jimm$ deficìifo ex copia hamorum^ 7 '^ 

jinim defecit0 expimm. ^ 7^' 

Anodj IN» E X. 

^na. '' — ": ■ ■ 0s^ ■- 

Anttdcmadf-'tg'tàumfiamachum» $s^ 

Antidata hif atte a, ^iS 

jinttdot^fofipurgationes, - ^t 

jinttàùmtiuartìznarum^ 77^ 

Anemone ^Hidpr^et, ^/ 
ApjfetttHs tanml exfi'^gtd'ftaiecuréth. js^ 

Apùfhlsgmaitfms^^ -?tf>jr 

A^A mtercutem differenti A^ jzS 
Aqu€ naturaks reieèlfonijangaipsps auand» 

apt<i, ^2t 

A^m^fitgìdachùkr^s* _ . .^^S 

Aqtm tepida ad ret^s^ ^ jj^ 

Auen* cremar, c^ 

Ams ccmtt'mltki6i apu* Sz 

Aues paridentis apt£» ^jp 

Aurtum dolor, ..... li^x 

Afirìum dolor ex calida tniempsr'tt, iS 6l 

Aarìum doler €%c^harro, 20 Z 

AanuTiì dolor e^fisgida, canjk^ jr j* ^ 

AHr$umtnflammat$o, lij, 

AitenaiHmejHod^r&si^^ ^^^ 

Aurmmfomtffiu js^ 

Aurmm ^ermes^ j> or 

BAlneadtikis aqOA, ^p 
BalìieadiUc^.a^fH* confermi melancJiQ!^ 

Midn^um 4td aùmmutimndam* ^^7 
•. ^ Béàncum I N I> E X • 

Baheumcalidìs ^jrigtdÌ4 aftum. 137 
HdneurnheBscis. 7B^ 

Baheumhterttanìs. 7^^ 

Bahetan iettando tnj^mofe aSfhffdiim.7^S 
BeUariapurHientisaftìi. 3S^ 

Balnearmente* S'^ 

Brapm n4tf*r^t€r€hht^if^ié^^fif*^r,^^ 
Bnltm'i curaito. B^^ 

BuiimQs, S'^ GAIciénotd. S^S^ ' 

CaktdofimmctttaÈÌ9. ^"^^ ' 

CaUtditenum, . ^^^ 

CamnAafJfetentuexeakreoàr^b^ 3BP 

CimimfsapfeUtHs. 33^ ' 

C^Uf awref ^ihiéffimf. -^'^ 

Capiifdalortxieemriscakre, 37 

Cafut replentta^ititri dekni* ^^ 

Catdsacm éiffeBm, 3^^ \ 

CarSalgta, 3y . 

Carnes comiùaUhmmxm *^ 

Caros. 7^ 

Catnpotta ad dyfmterkos. ^^^ \ 

Cappotta Alexandrt ad c&nùù^Sw ^S 

Catapottaadpùm^arc€i^Ìam* 3Sf 
CatnfQtt'tadtupm, . 2Ì2 . 
'C4tapotiadiacQÌcicj$ahyù*^itideffi€fmi' S^ Caujisfaifa. ^^^ 

Caufis 9era. ^q^ 

CeraKémGdeni. ^^^ 

Ceratum m'tt'/gatQr'mm. e^^ 

Ceraium ùpUmum.fiomaehó^tk^ 4SS 

Cholera ^md. ^^/ 

Cf^Ur^^x^copiA cthorum atratk. ^^^ 

Chókr^ex^^stii^ù^omachoctiraiìfà* ^p§ 

Cholera ex ytit^ >^^ 

Choieraéfu^cstra noxamexcitatur^ jpS 

Chrjfiétthù^- p^ 

CUmaxpQda^icum, ^O 

C&ljfacorum curato, ^«^ 

CisUacorum pùtìmes, ^^j. 

Cmìiacits affeBus, ^^j 

Csliciexfiigidohumi^e. ^^p 

Coikùpicra^t$Its. ^^j 

Colìcorumph^fìc^m^Sc^nmm, Co^ 

Ceùcm affeàus, " ^^^ 

ColtyrifHm Heracùum^ jjg 

C9Ìlyfmmcygnos. ts^ 

CoMyrium L$iftanum, /^, 

Coiljrmm ^raninm» gj^ 

CùmttUl^ exficmacho ct^MiU, ^-y 

Comttiakim»iné^€xpartkféIa, yg 
ComtùaUum pargémtU meécttmenta» S^ Cy}hi IP0 DAcmron coUjrìtmi^ /^ 

Dentffima Gaknjf. . f^/ 

ì>€ntium amdjnnm^ ^^^ 

Denùummorht* -^^ 

Dsakfltfi^ '. - ^^^ 

T>saktes, ^f'^ 

j)}acodyot2.G^ni^uìÌ^usconfir4t. O 

Puécodyon quando exhsMftur > ^■^'^ 

ptacQymofodtHm, , r^' 

DtagjrtQs msd.tcétmcnmm* -^^^ 

X^tahermodacìjliu ^S^ 

Dmmelon, . J^^ 

X>Ltmsrm compù/fium, -?i^ 

jQU (Énar^he4 fftthema, ^^^. 443* 

Dia opùtmi^d^omach/Juifmrfimem. , . JSÈ 

X>mo'aon adi^J^ì^y^* .. "... ^7^ ■: jyiarìaexohflmBione. ^ Cp^ 

JDsarU ^ heBiC^ d^fkrent'm. 'jzj 

JDìariaex crudit^ie, CSC 

DiarUexlaJSitudme. CS4. 

Dsar'ufihris mU, ^^^ 

■OUjertcps medicamentum^ ^ jj. 

D^aff>ermatcn, • ^.^^ 

titfferentU ^eiancho&cùrum /ecmdum mo^ 

tum acódentmm. ^^. 
JDèffereraUpkttrttkaru ?^hepattctmim.)z^^ 

DwfpQ^iHum eleBuarium. ^gj 

JDjp'nterUhepattca. .^^ 

DyfenierUprcprìe diBa. . ^-^ 

Djfmiertàrheummtca, ^^j 

DjfinterU rheumatsc^ifgna, ^^^ 

Tìyfifitenctexdawafcen^tur^ttk, \^7^ 

J^jfcmertcGrtim curano. .^^ 

Éjfiniencui mais conco^uit, ^j^ 


£rj^ INB EX* 

Errhtnumadcaput. S^ 

:Emdes eftthema, S4^ 

Exanthematum curath. *7 

£x cjn^kjjfkmedicamentwn* ^^S 

Bxsràmtioep'tleptick ^ttUs. ^i 

ExuiceréitiOfncra0umteBinU* ^yt 
£xHker0iiotmmuminteÌÌ$mfiim* ^7/ FAcuUasretentrìx infirma. BB^ 

TaBfdtucfl^i ex^'ffiùfis humùriim. S^B ; 
Ta^tdium cìhi in dyfentersck. 4S^ ■ 

^aBtdìum ex calore^ B^^ . 

TauHS^ ^^ 

:Bebrts à corde ine fptt. , ^^^ 

:Behriscontmentk ^heBk&dsffertntU^^^ 
Tehrifefmtm, ^^' 

Tehfts txfm^ne tndtc'ta. 7°7 

WehrisheBka. 7^^ 

JFehris marafmodes, 7^^ 

lehispHtrtda^ ^^7 

JBehrts qmd* ^^^ 

Terrei ùrhkuU in latdemìp. 4SB 

ThsfiUsadUerttm. 4PB 

fUtBuaiimes ^entris* 4-PS 

Wfimenmadbenem* S^ 

Tèmenm < Jsmentzt auì^mm, j^^ 

\>tendum^ _^^ 

Tùmentumfiomachk «if^ 

^otuéodprojhmmmahi. ^^/ 

TripdApùUo quando m heBtcadanda^ ^^o 
Irìgtd^fiiiwn fmmodàadhthendHm. ^^ 
Irons in dolore cafim ^ml^m mwfgenda^ 

JPruèfm djfenterkomm^, ^y^ GAknmdsUene^iecore. ^^^ 
C^knH^ d£fi4rrhQ ^ inflammatione 

Uen$s, ^^^ 

€aknu^indtfiinBei]t^juùim, j^^ 

ۓaknu4 7t&t?itur. ^^^ 

Gatkrtim tefitmiu . «^ 

Glmdesaddyfintmcos^ ^^^ H ìi 


INDEX. 

JJeBka àpvtiridù i^uomodo differat . 7 ^7 
HeBiCA in marafmodm fran/esmtfs noi a, 

HeBk A ex a^'s generation '13^ 

JieBkùr»m nùt£„ Z^^ 

Jfemkrama ex confin/u, J4 

Jdemicrania ex fiig'tdo JkmMÌn ^iiomodo 

cttretur^ SS 

HemicranUcurdtio, S4 
JJemicranfAexhflìoJo humore curatto. s^ 
JiepaticA dyfènterU ob céd$(^mtem cura^ 

tso. 43\ 

Hefai'tcum medfcamentum» ^rs 

Jliera ^ lapis Armenim* /^^ 

JHìerattcum, S74 

JfippQcrates de idtmentps» //7 

Humaniflercorìs ^ms* ^A4 

Humores. ^^^ IA^ps. ^ Pr 

leeortscalida intemperie s* 4-2^ 

Jscùì^ Rigida intemperie s^ 422 

Jecoris inflami^^ti mr^io* 4-^^ 

Jecorif ìnflammatiù» ^oy 

lecerti obJlrHBi9. 4'^ • 

lecari^Jicca intemperies, 4^B , 
ImbectUitoi ^ ^ntem hepatiat» 420. , \ ìncdntàtìoues^ ' fXl 

lnflammaùo€x ìBacaphis ^ ^^ 

Inflammatimes magn^ c^'itis quihiis ct§. 

rentur. ^ 

ìnjÌas92mati$pulmofm» 2S^ 

Jnflammatiojiomachtl ,^^ 

Infama i^id, ^^ 

Jnterfiùt0a^U£mterc«tem, S^P 

Internatio i&corumneceffkrìa, ^7^ 
-^ Inter phrenettcos ^ tnpmknUs differen-^ 

iia C^ 

JnteJttmreBi^kas, 474- 

Intefiinorummedi^H99itx»keratw* ^jz 

IntfnBuiokumdfirmgentes, 44S LMrumrefGàaum^OHigena^ ut 

Lac aftninum^ 1^7 

Lace^umuw^ *^-^ 

Lac heBkk idmettm^ ^^^ 

l^cJnprofltmìpaUti, V-f^ 

Lac reìeBioni fan^irm ìdoneum^ ^^z 

Lm fittile aàiifroJIuHsoapthm. ^y^ 

Lésftdis Armemfac»kas, z^- 
l^^iUiUrun^nHmadc&mnMles, . p^. teth^gìcii cafut no» madefaciendum 
X^thargi curam*. 7/ 

Zkn ex lecore craffUm humùrem mpre^ 

c'ffit. . 'S07 

jJenjUtuSflentm (^ tumìdéis^ S'7 

XJenU ex hnio/l hhmùre wflammati J^tm^ 

jjmùpipdAsnUmperieiCuraS'tQ. 4-^4 
X^tenis hvkmuUintemferietcmtatio, 4S^2 
JÀenis infiammati ex filo f^mguine mt^ 

Xtenpstnflaiìo*. 4^4' 

Zienls intemfermficA curaik» 4iP4- 

Zienps mtempenesjrì^tda^. -^^ ^ 

XienisfttmtofimtA* 4S^P 

XJenpspctknes^ S^^ 

Xsenisjfirrhtif». //« 

jJftùresfii£teL Z2S 
M 

MAìorumfuntcorum^neim trh* sria 

MmmneL S^^ 

Marafmm,. 14^ 

MoKaJmu^exJyncofff, . 7^^ 

M^erm in fn^ tranfktmtU n9È^ 2tz 

Materia fehktrffkx^ ^/-s 

Moie 1*^0 EX. 

Maierta pimufa ^mbas d'ifiutUfur, df 
Meiùcamentum ^d snmes €ru}Uones car^ 
M^lancholia mueteram, '-?/ 

JéeUnchliAtx humc^f graffo ^ m€lanch&* 

ùconots, - J-if 

Meripotk Ì halneù^^tim comhiaUs offmdiu 

Jo _ .^ ■■,,.-■ 
Menta dd^$mhum efficax* $P^ 

MiXtHs kthargus, 7/ 

Monchsmera coUyrfO, 14- i 

Morhtfrtmum jjsternofendJf » deinde ^uran^ 
di. iB^C 

Mùrbi tempora ^nde ccgnofcaniar, C$ S 

M&rhus fuerilts . 7<P 

Mùrhtisftcer £^ hercftleiss, 7<f 

Motm ^ioÌentf£sfhreneticas offenditi 6^ 
Muifk a^HoftpkurUtcti, 2SÌ 

Mt^lfa, %mftum adiuuai, ^ 9 

Midfk ^ìres 14 S 

Mukì hepdticìfereùs oltre curati^ ^24- 

MufiuU fedu refoluti^ it$ 1 N D B X • 

NJrcótka mn temere dmdafmt dy^ 
fentetick. ^Co 

JslarcoUcapericulofa. ^^ 

Narcotica quando danda, ^A? 

Z^artotica <<^tt?tnda. indolore c^tmexwfi- 
latti. ^^ 

ì^arcotkis in ocuUs nen ^tendum. fBJ 

ì^arcaticps modice ^tend^tm^ ^6i 9^^^* infe-^ 

^ant. , ^^ 

jst^uraliacQmtti^umremedsa* ^' 

'^ephttitCGrum^tB^^ ^^^ 

O 

GCuù dolor ex ol^ihuBsme. '/^ 

OculorumcarlfmcHÙcuratio. i^^ 

Octdorum denjttas. ^ ^^^ 

Ocaìùrum dolor omnium maxtme e%crm$at, 

Ocidorum dokrk ex acri humore curatio. 14^ 
XHfàorumrefiUtiw. ^-' 

Okra ahtum asìringentia. s 

Okra addyfinìetiam^ ^^^ 

Okracomitiakum. ^ 

Olerà ejuAfhremttcis^uli^* ^ 

Ofjum in dolore capitts cam %/5< Snrgent. 

Oris^entriculiaffeBas* SS 

.^ — jsó^ 

Ott4 IN0 E X» 

Os^meUmtr'fficum,' ^^S 

Oxymeif lul/anÌHm, 6%p 

O^ma. . ' zip ^ ^^ ^SP 

farotis eedematodes, ziS 

Taroùs ex éiHoJkfiixiom. zi 6 

Parotìs ex fangutniscopìa^ jtoS 

Pafi'iUi adfihrtàmntesJiùCHlQJos, ^/^ 

Tafttlh ad Itenem accommodaU, j^B 

TafiiU$i$ d.dc(sltacos opùmm* ^^$ 

Pafiiim ad dolor em capitisi ^ 6 

PafitUus Am^^onunu .• ^^7 

TafiiUtss cffdfon. ^^^ 

PafitUmcTocùdes. ^^js 

TafliUtis diacoraUttt^ ^Ci 

TafiUlus dia, elechu. ^^/ 

Tafiilius dtafjth'ioé, ^ét 

fa^ìUns dia^ermatùn^ ^^^ 

PafitUus djfentericus per os* ^^4- 

'^PafllUm dyfenterku^^ ^7^ 

PèJiiUm M^ceilu 4€i 

.; - te 4- ^afi^ €S ! Peganera, ^^7 

Peponescholeràmparmì^, B^^ 

Vhkgma^ndedtBum. . ^^^ 

pìsr^miikt $mt€teratu - /^ 

Phrenittci^tiomodoiati^mdi^ 7^ 

Phremitcornm curai f&^ ^J\ 

Thremtkùrumhahimth. ^ 

phrenìùdts inueter^^Jfgna, ^S ' 
phrmtùs^à^deì^io differii. - ^? 

Phyntafuimonis, - pr 

pbyfìca remedia* - S^^ 

Ti^aquidprApet* ^^' • 

PilarìHmcoUymim* ''^^ 

Pt\ihHn7i(nu ■ - ^Z 
ptìuULechic^ -^ . • V^*» i 

Ptfìes. . i^ 

psfces alnitm afir'mgentes^ 44S i 

TìJcesptrHlenùs accommodi^i* 33^ ; 

Vìfiestclì^cet, ^^ 

Pleuritici purgando ^^^ ' 

PÌeursticorum citratso. ^^^ ■ 

ptcHritkomm^icius* ^^^ ■ 

Pleurttts^era, ^^^ 

Podagra CUT ahtlis. .^^i 

.Podagra fanguìnea, ^^^ ' 

pQd'^gr& b/hofk curatio, ^^S 

PodagrdpimiofACHrat'fQ. ^^^ " ì?odagr'tcHmadannHm datum* €6^ 

Tdjp^ humidtìT^moUicri^ ^21 

VomaceiftHcì^intertian'u. 7-^tf 

Vorrigo ^uìd. ^^ 

Vtfiesanadromh ^^ 

ToÙQnesdyfentmcoTHm^ ^j-^ 

J^-otmfangHinemreijcfent'd^usid&mm. $0^ 

J^j^draaaqiiid. 

l^tfjan^fhremtkts idonea, ^} 

J^ultes addjfintertcos, ^j^ 

:Ptééis^lapiusJìue Indue, é^A 

Tukisfhos, - :■ ^^^ 

Turg^io ex malu cùtsneU. €17. H 77$ 

^firgathexrhodQmeùie, \/j^ 

Purgata $nfi(,rf$m. ^^^ 

P^rtsjìgna, LI: ^^'^ 

Ph6 "^ndeffodeatmU. <. f * 

Bmnknth V^ 

J^f^f^nthiacfamédandum. J^^ 


Tumkniùrum medtcamenta^mp^cìd, $33 
Purfilentoramolera^ S^^ 

Tnrukntorumfanis, * ' B'^^ 

T?Hs in rentbtMgeneraium^ SSP 

Putredo exjìcamte ^uando^ yoo 

TutrtdarumfihrtHTtt notA- '^oq 

^uarmna ealfda* 774- 

Qu^armnaex mmiàfiaHA hiki adufitoney^yz 
Qu4irmnafi$gida, ^ ^^"^ 

Qui^mnA caUdiores pm-ganda, j^s 

QuAgemtHrammgeant, * jpro 

QuApQmafhrenittàscQnHemant* O 

Qusjiccentgemtm-am. slo 

QmimfHi mgrefianf. , ^^ 

Quidjiat m omnibus p^gAtti^ jj^ 

gu^idinfanitcùmituUddhflfendum» ^p 
i^md muat.etUmah^ua ex parte nocet, yjs 
Qmmodo iac intemofcaiur* èo 

Qnot modis generetur comitiaUs morh$0, 
7^ IL Atk ^ìcius in cmm meScaments ex* 

htbmdo^tiUs, ^ CSP INDEX. 

ReieBionù /angumìs ob ru^turam cwratk* 

RekBìoJàngmms curata fdLpiiss h^smai^te^ 

Keiteraifopurgatìonh, ^^^ 

Renum infiammatto, /i"^ 

KefolutéL pattes eiuomodo najcantwr^ iQ3 

Refiluùo diuturna. ^^S 

Refùbtùoexfiigidaintemptr'te, HQ 

Refiluttonts cauft. io$ 

RifùhÙQms ex qu^ts^e cHratk^ io^ 

RefoUtùo quid, laz 
Retenirtcis faculmtls oh caktem tmùealU 

euratìù. 34^- 

Rofaceum cum aceto mapsfenett^^* 34^ 

RuBfis aàdus qmmoda curetHr^ 3^0 SAccuUìnp'&fkente^m^ 441 

Saiiuam ducentm fofi f$trgatmem adhi^ 
btm. iS 

SdfahiqueùSanisfehr'sht^^ yCo 

Salfamenta m quartanis . 77 Ì 

Sanguina detrafi'to ex quacHnque parte prò* 
deft. Ili 

Sjmgmnù detroBio in a^ftm 'miercuUm, sSé^ 
SangHtnis ex^ena mxtst ntmznum digHum 
mì^so* ■ ■ :' jof TKX>£X* 

Sangimits miJStù* ^^f 

Siingmnss mt^to mphremttcìsnecejf^ia, C^^ 

Sangmnis froflmuam ex n^i^^^* ^-^S * 

Sangu^nis reieBio, S^B , 

Soà^gutsMorù ùcuìornm autG»"* ^5^ « 

S<ingttis ex aurfl^fcs profiuens* ^^^ 

Sangufs exefi^i^ erumpem. 3^4 ; 

&aKgt«0 ex acri cath^rro profitem% S'^ . 

&angul$ txfiiHCthm, S^^ \ 

Stinguis exth^r^ce^ . 3^^ . 

&tngmnis ex^ajls ruptur^ 3^4 ; 

Sa;nguishtrcmm> S^^ \ 

Sa^gji^ mhilhjhrem néttitram conuerfksjii 
Sanguis mtffks a magnlspedum idjgttt^* P3 

Sanguis^afèadapertoeffluens* 3^^\ 

^ammonij li^aor adbìkm^ ^^ 

Sc'tUa inUthargo ^tiUs^ 74 

^minis profiutùmn, S^P 

SeniuTn^ 7#-? 

Sen'mm ex moria hdnek cw^^ur*, 737 

Bf^HÌSm. 3SS 

Singultita tauft, 3S3 

^ maior €^ pttrg^io, 129 

&mplicia aiopecidè remedia, iC 

Simplfcia iecerk medkamenl^* ^iS < 

Smegm^ sdié^kk dekrem» s^ 

Solaai \ SfmgAr'mmcoliyrsum, i^s 

épongia adànumprofinenfem aSsìU^^ 4-^z 

St^hls agri a arsomi iiaks, J>S 

SttUichUj^ìrm^nùtJi^ S^z 

Stsmachicum aritidoinm^riU ^^0 

Stùmachimmùaìcn, ^-^7 

Stomachi ptmtc^£urath^ ^6y 

StomachtS'S jg.fÌHaìtj » ^^t 

Stoméuhus e ibtsm moment, ^fS 

^Gmachusfiigtdus^immodocureit^, ^f 

Stomachm imBectUi^ \^ìfmm reffdrìt^ 4^ 

Stomachfes ìnf^iHf^ ^S^ 

Suffimenadcruenmf^ttt^j^. ^7/ 

SHffufioTmm fs^is,^ /O 

Surditoi^ 2^Q^ 

&^nafifmus Q drop, ^p^ 
SyncBpe ex hdioJts'humGrtìfHs* yTj^^js 
^ncopeex temùhHs humoril:si ctmatiù, p^i^ 

Syncope ex erudii fmmorthusj^ yji 

^jncope ex euactiatkn&^ ^j^ 

Syncope mf^èrìBm, ^/^ 
T - ^ ■ 

Theophiùon coìiyrìwìm £^j* INDEX. 

Tepida a^tMhUem domai. ^^^ : 

repfdafofibahieumfomnda. * 

^etraUmniO.. 7^i 

Terùana. \jrir '^ca ' 

^fertmn^^er&inttrmitoaf^a. 7^^ 

rei^ìcHUgaUmaceiadcQmtUaks. ^S . 

VAfores fmfumtmd^ntesqmmod&n^- ' 

rehementtPmi ^krescapitts e:c fé4^t^^ = 

Itaefficimtihf^^ ^f 

renafeBamfi(mte. "^ 

Venurcimtiisqmmoiofi^aft&t* ^^ 

VenternQnjl^smfiBendHS^ 4-3^ i 

Vmtrtcdt ìntemferiesftgida* SS7 : 

fentmprofiHmHmmfehrf. f ' 

Venffis nutrici^ àamnaiur. ^^ 

y^er'tta^<>7»nibusfr^on£nda, ^^^ ' 

Vermescapr^m. V^^ 

refkafcahtofa, -^ ■ 

yetermfmfcpor, n 

retisi dolor capìtk ifuomoéf curffar, 3^ 
y'Sf^denfimeat$hmcùmemens. ^ ^^ 
VìBh^ h»rmremprs.pMatadfmgmmimaSx 

-^tBf^efttoùdfonA, 7S 

VtBHS roridi cutk^nU^. ^^ 

riiÌHériimo^fermnda, ViBm\ INDE X. \ 

yiBHifangmnemrfijmntémóftm. $07 

Figiliéi ^mmoda curari deèe^mt* ■ AS 

VtgUJhfor* 6z 

yinafaB/cfa, ^^ 

Vtrù^fmfhreniticis^ 7/ 

Vtnum acejcens in Cdlidù kcùfirsioUim, O^ . 
Vinum in heB/c^» y^p 

VinH73$'mJyncùpe, 1J4' 

Vinum merum nmfiatim a èakeù hkn* 

Vmummùderatumrmirmhmd^me^m. ^& 

Vinum non nijl^fioméchi cm*fk admtitu 

tur, .:....; ;;. „:/ ^^ 

Vinum recoM^it^es xeieriur^ \, ^^ "i 
Vinum^etuBum caput feriu 4^' 

VtresimheciUA<h$FìummHt^nt^ ^2f 
Vir'thus coUapJts omnts curasio inuiilis, yr 

VtBf^ m caups ^ualU* '^0^ 
Vijcopskumortfmmo^furgarideheat^ jft 

VrSiù diactffk, s^i 

VnSìio djfenterica. ^«P^ 

Vomic4i,erupùo, ^29 
Vomitimi ex biUofi ant meiamholico humo* 

re cut atto, 3^S 

Vomitus à cih ^Hihusjpat^ ^ «f^ 

Vemftm ^ naufiéf^ s/s I K B E X J 
Vomiste quomoio fùÌkc'$t§twt^, $43 I im Si Lugduni, 

E XCYDEBAT 

Ioannes (To^eroHes^ 

o 

X X 6 o*^